Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice."

Transkript

1 Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Obecní zastupitelstvo schválil dne v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. e) a písm. i), 16 odst. 1. a 2. a 36 odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Článek I- Základní ustanovení 1.Obec Kačice v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení životního prostředí vytvořilo Fond rozvoje bydlení obce Kačice (dále je Fond zkratka FRB), který slouží k poskytování půjček na zvelebení staveb pro bydlení na území Obce Kačice podle dále stanovených pravidel a podmínek. 2. Fond se zakládá na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministertsva pro místní rozvoj ČR. Právo disponovat těmito protředky je podmíněno dodržováním podmínek Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu MMR ČR a ustanovením této vyhlášky, popřípadně jeho doplňku a novel ze strany obce Kačice a novel zákonů ČR. Článek II - Příjmy fondu 1. Příjmy fondu jsou : - dotace a případně výpomoci ze státního rozpočtu - splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům budov a úrokové výnosy z nich - částky z rozpočtu obce, odpovídající objeme prostředků vyčerpaných na opravy a modernizaci obecního bytového fondu zvýšené o 3 % p.a. ze základu minulého roku - nejméně 50 % výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky. Tato

2 podmínka se považuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje obytných domů a bytů bude využit k financování nové bytové výstavby) -dotace a případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu, popřípadě jiného územního či regionálního orgánu - dary a případné vypomoci z prostředků sponzorů - jiné příjmy. 2.Případné přírůstky fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Kačice a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel až do vrácení půjčky státnímu rozpočtu. Článek III. Výdaje fondu 1.Prostředky fondu je možno použít výhradně k poskytování půjček při nejnižžším úroku 3-7 % a v nejdelší lhůtě splatnosti 8 let, mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených. 2. Výdaje fondu jsou též výdaje poskytnuté penežnímu ústavu za zřízení a vedení účtu dle čl. VI a náklady výběrového řízení dle čl. IV. 3.Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze vlastníci bytového fondu, t.j. obytných budov a bytů pro trvalé bydlení na území obce Kačice a kteří přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít. 4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček vlastníkům obytných budov a bytů : poř.číslo- název/účel - lhůta splatnosti - úrok - výše půjčky max výměna střešní krytiny - 36 měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům včetně prací klemp. a tes.

3 02 - fasáda včetně tepelné - 36 měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům izolace RD 03 - nástavba, přístavba - 36 měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům stav. úpravy RD 04 - změna vytápění na ZP - 36 měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům, na 1 byt el. energie, od HUP, el.měř izolace proti vlhkosti - 36 měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům, na 1 byt izolace tepelná 06 - výměna el. rozvodů - 36 měsíců - 5 % ,-Kč na 1 dům, na 1 byt od el. měření 07 - modernizace soc. zař měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům, na 1 byt včetně rozv.vody a kanal přípojka vody a kanal - 36 měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům RD, včetně deštové 09 - přípojka el.energie RD - 36 měsíců - 5 % ,- Kč na 1 dům není-li hrazena STE a.s k úhradě nákladů na opr.-12 měsíců - 3 % ,- Kč a moder. obec,byt.fondu 5. Půjčku lze čerpat opakovaně u jednoho domu (bytu), pokud žadatel beze zbytku vyrovnal a uhradil svůj závazek na předešlý titul. Nepřipouští se kumulace dvou dotačních titulů u jedné žádosti. Půjčku lze čerpat nejpozději do konce roku ve kterém byla uzavřena smlouva s obcí. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce. Jistina včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje 1. dnem měsíce následujícím po skončení lhůty určené pro čerpání půjčky. Způsob zajištění pohledávky (půjčky) bude určen poskytovatelem půjčky nebo vlastním návrhem žadatele.

4 Na financování oprav a modernizaci vlastního bytového fondu je obec oprávněna použít maximálně 80 % prostředků poyktnutých ve formě státní půjčky. Vyjímečně lze překročit tento limit pouze v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem. Článek IV - Výběrové řízení 1.Osoby, které splňují podmínky podle čl. IV., odst. 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje obec Kačice. 2.Podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny a vyvěšeny způsobem v místě obvyklým. Lhůta podání žádosti k účasti na výběrovém řízení se stanoví 30 dní ode dne zveřejnění podmínek tohoto výběrového řízení. 3.Obsah žádosti se stanoví vývěskou podle odst. 2. Žádost musí obsahovat zejména tyto náležitosti : a) jméno a příjmení žadatele b) adresa trvalého bydliště c) přesné označení předmětné budovy - adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklady o vlast- nictví domu, stavby, parcely d) žadatel o poskytnutí půjčky uvede celkové náklady oprav nebo modernizace s uvedením čísla dotačního titulu této vyhlášky a uvede požadovanou výši půjčky e) rozsah oprav eventuálně modernizace musí odpovídat požadavkům stavebního zákona (t.j. stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce na níž je žádáno o půjčku) f) uvede předpokládanou lhůtu dokončení akce g) uvede návrh stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši 130 % předpokládaného úvěru h) uvede předpokládaný způsob čerpání prostředků : - proplacení faktury v termínu od - do v případě zhotovení prací zhotovitelem - proplacení dokladu o nákupu materiálu v termínu od-do v případě provedení prací svépom. 4. Výběrové řízení vyhlašuje starosta a o výběru žadatele rozhodne zasedání orgánu obecní rady. Výběrové řízení je ukončeno výběrem žadatelů s nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu odvolání.

5 5. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzvání k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy o půjčce mezi poskytovatelem půjčky obcí Kačice a adresátem půjčky (žadatelem) zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy o půjčce do 15 dnů od vyrozumění o výsledku výběrového řízení. 6.Výběrové řízení probíhá jerdenkrát v kalendářním roce a to v případě, že jsou ve fondu k dispozici finanční prostředky k pokrytí alespoň jednoho žadatele. O všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. 7.Žádosti, u nichž obec zjistila, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nebude vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku. Článek V - Smlouva o půjčce. 1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen uživatelé ) uzavře obec Kačice smlouvu o půjčce, a to bez zbytečných odkladů. 2.Smlouva musí obsahovat zejména tyto náležitosti : - smluvní strany - identifikaci typu půjčky podle čl. III - celkovou částku půjčky - lhůtu splatnosti - režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsící - způsob splácení (příkazem, složenkou) - závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému účelu - smluvní pokutu z porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30 % penále) - záruku za půjčku- ručitelé - způsob čerpání prostředků - souhlas uživatele s kontrolním působením zástupců obce a jeho závazek předkládat obci k proplacení účetní doklady o nákupu materiálu a faktury. 3.Obec Kačice v souladu s touto vyhláškou vydá závazný vzor smlouvy a půjčce a prohlášení o ručitelském závazku. 4. Smlouvy, které nebudou obsahovat ručitelský závazek, budou neplatné.

6 Článek VI - Režim čerpání prostředků fondu Způsob a lhůty převodu prostředků mezi fondem a uživateli bude uveden ve smlouvě o půjčce. Článek VII - Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná 1.Půjčku lze opakovaně čerpat u jednoho domu (bytu) pokud žadatel beze zbytku vyrovnal a uhradil svůj závazek na předešlý dotační titul. Nepřipouští se kumulace dvou dotačních titulů u jedné žádosti. 2.Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později než stanovuje smlouva (nutno projednat v orgánech obecní rady) nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky. 3. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole rady, zastupitelstva obce Kačice, Okresnímu úřadu v Kladně a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na dodržení účelovosti poskytnutých finančních prostředků. 4. Nebude-li předloženo stavební povolení s nabytím právní moci nebo jiné opatření stavebního úřadu nebo komise výstavby OÚ Kačice povolující rozsah prací při podání žádosti o půjčku, bude předloženo do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povlení nebo 15 dnů od vystavení jiného opatření. V každém případě však musí být předloženo před započetím prací. Nedodržení tohoto ustanovení je důvodem k neproplacení faktury nebo dokladu o nákupu materiálu. 5.Věcnou správnost faktur nebo jiných účetních dokladů předložených uživatele k proplacení potvrdí svým podpisem starosta nebo jeho zástupce. 6.Dlužník je oprávněn splatit dlužnou částku s úroky kdykoliv dříve mimořádnými splátkami. 7.Obec je povinna předložit obecnímu zastupitelstvu vyhodnocení hosdpodaření fondu i dosažených vecných efektů za předchozí rok spolu s hospodařením obce. 7.Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, účinnosti 15 den po zveřejnění na úřední desce obce Kačice. Zdeněk Šmíd - starosta Alena Nagyová- zástupce starosty Den vyhlášení : nabývá účinnosti :

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu Směrnice č. 6/2010 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Obec: KATEŘINICE Adresa:

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?O26X?f? '@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xg?'6Khe?

Více