PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:"

Transkript

1 ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále, že prakticky všechny tyto ženy trpí nemocemi, kterým se dá pøedejít a které se dají velmi èasto léèit tou nejjednodušší metodou metodou, kterou žádná z tìch žen pøedtím, než vstoupí do vaší ordinace, nezná. Když vy, jejich lékaø, užijete tohoto pøístupu, velká vìtšina tìch žen získá zpìt dobré zdraví. Ve skuteènosti se dokonce u mnoha objeví pozoruhodná promìna, èasto popisovaná jako zázraèná. Jako Z OBSAHU: TAJEMSTVÍ ÚSPÌCHU...6 ZEPTEJTE SE LÉKAØE...7 STØEVO JAKO ÈIŠTIÈKA...8 KOMU SE NE(LEN)Í...10 AUTISMUS, SCHIZOFRENIE..11 ODPUŠTÌNÍ V MANŽELSTVÍ.12 KARTA NA MYŠLENKY...14 VÍTR DO PLACHET...16 KØES AN A EKOLOGIE...18 RECEPTY: CUKETA vìdec víte, že taková zázraèná uzdravení lze v lékaøské terminologii snadno vysvìtlit. Souèasnì jste si vìdom toho, že vìtšina žen dnešního svìta by mohla zakusit podobná zázraèná uzdravení. Naneštìstí se vìtšina dnešních žen nikdy nedozví o tomto vysoce úèinném pøístupu poradna zdravé výživy mýty a omyly zdraví a nemoc pøírodní léèebné prostøedky životní styl ekologie dìti a rodièe vztahy a komunikace duchovní zamyšlení produkty a recepty pøednášky a semináøe

2 a v dùsledku toho se jejich utrpení stupòuje, až jejich onemocnìní vyvolají intenzivní a strašlivou zdravotní krizi, jejímž dùsledkem je znetvoøení, invalidita nebo smrt. A teï si pøedstavte když vyhlížíte oknem své ordinace ven a uvažujete nad zdravotní krizí, které dnes ženy èelí jak byste se asi cítili, kdybyste byli tím lékaøem. Nyní se vám dostalo alespoò zbìžného nahlédnutí do toho, jak se cítím já. Praktikuji medicínu více než dvacet šest let, bìhem té doby jsem zažil opravdovou pøehlídku žen, které prošly mými ordinacemi a které trpìly nemocemi, které byly velmi skuteèné a velmi nebezpeèné, které byly ale až pøíliš èasto léèeny druhými lékaøi neefektivnì anebo jim nebyla prostì vìnována dostateèná pozornost. Výsledkem nevhodné léèby je neúprosný postup onemocnìní, až dojde k explozi do té èi oné krizové situace. Pole možných dùsledkù je až pøíliš známé: diagnóza rakoviny, amputace jednoho èi o- bou prsù, odstranìní dìlohy, infarkt nebo mozková mrtvice, diagnóza osteoporózy nebo vážná zlomenina, hormonální nerovnováha, nepravidelné menstruace anebo nestálá a obtížná menopauza, a koneènì stále pøítomná chronická bolest. Toto ovšem nic neøíká o rùzných stadiích strachu, kterými žena prochází poté, co objeví bulku anebo zakouší nenormální prùbìh menstruace anebo strach nahánìjící výtok, nebo bolesti na prsou, èi sleduje, jak se její kostra zmenšuje a kosti lámou. Zmocnìní žen k tomu, aby uèinily opatøení ke zlepšení svého zdraví Rozsah krize ženského zdraví je ohromující. I když ženy žijí v prùmìru déle než muži, èasto trpí civilizaèními chorobami více než oni. Jak øíká jedno pøísloví: Ženy jsou více nemocné, muži rychleji umírají. Pøed dosažením osmdesátky je již 50 procent žen po smrti, umírají na srdeèní onemocnìní, mozkovou mrtvici nebo rakovinu. Protože tato krize je tak veliká, býváme vedeni k tomu, abychom se domnívali, že øešení neexistuje. Jak by ostatnì mohlo existovat? Pokud by zde byla odpovìï, jistì by se užívala tak nìjak je smìrováno naše uvažování. Ve skuteènosti však odpovìï na krizi ženského zdraví existuje a je možno ji jednoznaènì vyjádøit. Tato odpovìï není navíc ukryta nìkde v nìjakých starých, zapomenutých textech, ale je publikována na tìch nejzøejmìjších pøedstavitelných místech: v pøedních svìtových lékaøských èasopisech. Je tam aby si ji celý svìt mohl pøeèíst. Naneštìstí vìtšina lékaøù na celém svìtì toto øešení krize odmítá a namísto toho volí neøešení širokou kolekci lékù a chirurgických zákrokù, které zmíròují pøíznaky nemoci, pøinejmenším doèasnì, které však naprosto selhávají pøi zasahování v pozadí ležících pøíèin onemocnìní. Což znamená, že se nemoci jenom stále zhoršují, až pøinesou krizi, která vyžaduje dokonce ještì výjimeènìjší opatøení, anebo je prostì již pøíliš pokroèilá, aby s tím mohl nìkdo nìco dìlat. Tolik by mne to netrápilo, kdyby se ženy samotné rozhodly odmítnout toto øešení svých zdravotních problémù. Každý by mìl mít to právo. Co mne však znepokojuje, to je fakt, že ženám se nedostane na výbìr mezi neøešeními a skuteènou odpovìdí na tyto problémy. Až pøíliš èasto jsou vedeny k tomu, aby vìøily, že pøedepsané léky a chirurgické zákroky jsou tìmi nejlepšími dostupnými prostøedky. Protože tomu tak však není, moderní epidemie rakoviny prsu, srdeèního onemocnìní, osteoporózy a mnoha dalších život ohrožujících onemocnìní pokraèuje a zabíjí pøedèasnì milióny žen. Asi byste se domnívali, že neefektivnost souèasného pøístupu bude èasem naprosto zøejmá. Naneštìstí tomu tak není. Každý rok se tisíce žen podrobují zbyteèným mastektomiím a hysterektomiím, a ještì mnohem vìtší množství žen užívá hormony a farmaka, které nepotøebují. Ve stavu strachu se podrobují testùm, které jsou drahé a nic neodhalí. Ženy si toto vše nechají líbit, protože se cítí být pøíliš bezmocné na to, aby mohly dìlat nìco jiného. Lékaøi mezitím mlèí o tom, že stravou a životním stylem je možné takovým onemocnìním pøedejít, a v mnoha pøípadech je i léèit, a to i když bylo dosaženo krizového bodu. Medicína dává pøednost Odpovìï na krizi ženského zdraví existuje nalezneme ji v pøedních svìtových lékaøských èasopisech! Naneštìstí vìtšina lékaøù toto øešení odmítá namísto toho volí širokou kolekci lékù a chirurgických zákrokù, které se zabývají pouze pøíznaky a selhávají pøi zasahování v pozadí ležících pøíèin onemocnìní. tomu, aby ženy o tìchto skuteènostech nic nevìdìly. Není divu, že se cítí bezmocné a upadají do beznadìje. Mnohé ze ètenáøek nyní jistì potøásají hlavou a øíkají si, že takové prohlášení je tìžko uvìøitelné. Žádný lékaø by pøece schválnì nezatajoval dùležité informace pøed svým pacientem. Dovolte mi, abych vám vyprávìl, jak je to doopravdy. Boj o to, aby pacientka zùstala v nevìdomosti V nìkterých státech existují zákony, tzv. zákony informovaného souhlasu, kte- V ROCE 1981 JSEM ŽIL NA HAVAJSKÝCH OSTROVECH. NA PODZIM TOHO ROKU MNE OSLOVILA SKUPINA OBÈANÙ S TÍM, ABYCH JIM POMOHL V JE- JICH STÁTÌ ZØÍDIT ZÁKON INFORMOVANÉHO SOUHLASU. 2 / PRAMENY ZDRAVÍ

3 ré jsou postaveny tak, aby se ženám dostalo informace o pravdìpodobném výsledku rùzných terapií rakoviny prsu. Tyto zákony mají také informovat ženy o možnostech a alternativách léèby. Takové informace jsou naprosto nezbytné pro nìkoho, kdo se chce správnì rozhodnout. Mysleli byste, že ve svobodné spoleènosti budou lékaøi trvat na takových zákonech, jako na jediném etickém zpùsobu, jak by si mohli vést ve prospìch svého pacienta. V roce 1981 jsem žil na Havajských ostrovech. Na podzim toho roku mne o- slovila skupina zainteresovaných obèanù s tím, abych jim pomohl v jejich státì zøídit zákon informovaného souhlasu. V té dobì platil takový zákon pro informovaný souhlas pøi léèení rakoviny pouze ve dvou dalších amerických státech, v Kalifornii a v Massachussets. Havajské ostrovy mohly být tøetím státem, pokud bychom byli ú- spìšní. Mým úkolem v této snaze bylo informovat èleny podkomise senátu tohoto státu, že agresivní chirurgické zákroky, jako je mastektomie, neprodlužují život o nic více než neznetvoøující lumpektomie. Dùvodem, proè tomu tak je, je skuteènost, že trvá v prùmìru osm až deset let, než rakovina vyroste do takové velikosti, aby ji bylo možné na mamografu èi pøi prohmatání zjistit. Pokud po osmi èi deseti letech je zjištìná hmota skuteènì maligní, pak se do té doby již dávno z prsu rozšíøila do dalších èástí tìla a v dùsledku toho je zcela mimo kontrolu jakéhokoliv chirurgického zákroku, vèetnì mastektomie. Jsou-li dána tato lékaøská fakta (které budu prezentovat detailnìji pozdìji), je zøejmé, že mnoha ženám se bude lépe daøit, pokud dají pøednost neznetvoøující lumpektomii (odebrání nádoru) pøed zohavující operací, jakou je mastektomie (odebrání celého prsu). Protože však ženy nejsou o tìchto skuteènostech informovány, nemají na vybranou. Namísto toho jsou èasto tlaèeny do toho, aby se podrobily tomuto postupu, který mìní jejich život a který nepotøebují. Naše úsilí prosadit toto základní a zcela støízlivé právo se setkalo s opozicí lobbyistky Becky Kendrové, asistentky výkonného øeditele pro záležitosti komunity pøi Hawaii Medical Association, což je velmi vlivná skupina, která lobuje jménem státních lékaøù. I pøes znaèné úsilí, které vynaložila, nebyla Mrs. Kendro schopna zpochybnit skuteènosti, které jsem pøedložil, a výsledkem bylo že návrh zákona o informovaném souhlasu pøešel z pùdy výboru do hlasování státní legislativy. Asi o ètyøi mìsíce pozdìji jsem se setkal s jednou z hlavních bojovnic za zákon o informovaném souhlasu a zeptal se jí, proè jsem ještì neslyšel o tom, že byl odsouhlasen. Vysvìtlila mi, že namísto toho, aby nabídla ženám plnohodnotný zákon o informovaném souhlasu, pøesvìdèila V NÌKTERÝCH STÁTECH EXISTUJÍ TZV. ZÁKONY INFORMOVANÉHO SOUHLASU, KTERÉ JSOU POSTA- VENY TAK, ABY SE PACIENTÙM DOSTALO INFORMACE O PRAVDÌ- PODOBNÉM VÝSLEDKU RÙZNÝCH TERAPIÍ. Hawaii Medical Association zákonodárce o tom, aby umožnili lékaøùm pøedkládat pøi pøíjmu na operaèní oddìlení všeobecné prohlášení, že lékaø informoval pacientku o všech rizicích a prospìšných úèincích navrhované terapie. Návrh zákona o informovaném souhlasu nikdy neopustil pùdu výboru. Byl jsem pobouøený. Jak mùže žena vìdìt, že byla plnì informována o všech možných volbách léèby, neexistuje-li specifický zákon o terapii rakoviny prsu, který by vyžadoval, aby jí byla øeèena pro a proti tìchto terapií. Navíc, ve chvíli, kdy se žena nalézá v nemocnici a je pøipravena jít na operaèní sál, už se rozhodla a dávno minula doba shánìt se po více informacích. Tak vyhráli havajští lékaøi první kolo. Politický aktivista, se kterým jsem byl v kontaktu, však slíbil, že pøíští rok se nám bude daøit lépe. 4. bøezna 1982 jsem jel do Havajského parlamentu a svìdèil pøed Výborem pro zdraví, kterému pøedsedal senátor Benjamin J. Cayetano (který byl pozdìji zvolen guvernérem tohoto státu). Ještì jednou bylo na programu projednávání zákona è o informovaném souhlasu pro léèení rakoviny prsu. Podobnì jako pøedtím jsem i tehdy prezentoval lékaøská a vìdecká zjištìní o existujících lékaøských postupech. A stejnì jako pøedtím, i tentokrát proti mnì vystoupila stejná lobbyistka za zájmy státních lékaøù, Becky Kendrová. A opìt se jí nepodaøilo obhájit pøed èleny výboru svùj postoj. Tentokrát jsem již však nebyl tak naivní ohlednì naší šance, že se zákon dostane do hlasování zákonodárcù. Když jsem odcházel z výboru, zeptal jsem se senátora Cayetano, zda existuje možnost, že by se tento zákon nedostal z pùdy výboru. Ujistil mne, že zákon je na cestì do havajské státní legislatury. Pøíštího dne jsem obdržel tísòové volání. Zákon byl zpìt ve výboru. Lobbyistka lékaøské asociace, Becky Kendrová, byla nahrazena tuctem lékaøù. Byli tam, aby zabránili projití zákona o informovaném souhlasu. Poté, co mi bylo øeèeno o nátlaku, který tito lékaøi vyvíjejí, jsem okamžitì uzavøel svoji ordinaci a spìchal na schùzi, která již byla v plném proudu. Opìt jsem pøednesl výsledky vìdeckého výzkumu ukazující, že ženy s rakovinou prsu, kterým se dostalo lumpektomie, pøežívaly tak dlouho jako ženy, které se podrobily radikální mastektomii. Jinými slovy, neexistuje žádná výhoda u tìch žen, které se podrobují radikálnìjšímu a více zohavujícímu chirurgickému zákroku. Poté, co jsem pøeèetl svoje svìdectví, jsem oèekával, že budu napaden mými kolegy. K mému pøekvapení se však nepokusili zpochybnit vìdecké závìry, které jsem shromáždil. Namísto toho argumentovali tím, že lékaøské komunitì nemusí vláda øíkat, jak má ženy informovat øíkali, že toto plní lékaøi již nyní velmi dobøe a že lékaøská profese samotná je schopna øešit všechny problémy, které by mohly vyvstat. Zeptal jsem se primáøe chirurgického oddìlení Lékaøské fakulty, dr. Thomase Whelana, jak informuje ženu o kladech a záporech jednotlivých zpùsobù terapie a o možných alternativách. Povím jí, o tom, jaké jsou možnosti, a poté jí podám papír, který vysvìtluje, že mastektomie je tím nejlepším možným pøístupem, odpovìdìl. Hmm, pomyslel jsem si. Opravdu bez pøedsudkù, pane doktore! Co se týká požadavku na to, aby lékaøi byli pány ve svém vlastním domì, poukázal jsem na to, že v pøedešlém roce si vybralo necelých osm procent žen s rakovinou prsu jinou terapii než amputaci prsu. A když jsme dopodrobna zkoumali tìchto osm procent, zjistili jsme, že vìtšina tìchto žen by tento operaèní zákrok podstoupila, kdyby nebyly již pøíliš nemocné na to, aby jej mohly pøestát. Poté jsem poukázal na to, že dùkazy podporující pomìrný prospìch lumpektomie jsou známé již témìø tøicet let. Radikální chirurgický pøístup však stále ještì jasnì pøevládá. Tato skuteènost mùže znamenat jediné: že ženy jsou povzbuzovány neøku-li tlaèeny k tomu, aby podstupovaly radikální chirurgické zákroky, i když lumpektomie nabízí stejnì dobré šance na pøežití. Je zcela zøejmé, že lékaøi neudržují svùj dùm v poøádku. Když schùze konèila, poslankynì Joan Hayesová, která se podrobila oboustran- mýty a omyly pokraèování na pøíští stránce PRAMENY ZDRAVÍ / 3

4 dokonèení ze str. 3 né mastektomii a jejíž dcera již byla na jednostranné mastektomii, vzala kopii mého svìdectví skupinì lékaøù na lékaøské fakultì a zeptala se jich, proè by tento dokument nemìl být dáván každé ženì, u které byla diagnostikována rakovina prsu. Nikdo z nich na to nedokázal odpovìdìt. Posledním aktem tohoto setkání výboru bylo požádání havajské divize American Cancer Society a Hawaii Medical Association o sepsání brožury, která by informovala ženy o jejich možnostech výbìru a o kladech a záporech dostupných zpùsobù léèby. Když tento návrh prošel, vstal jsem a øekl èlenùm výboru, že by mìli oèekávat inzerát na mastektomie. Všichni se tomu smáli. To ještì netušili, co pøijde. Od pøedsudkù k informovanému souhlasu 22. listopadu 1983 zaslala poslankynì Hayesová dopis Hawaii Medical Association, ve kterém jim vysvìtlovala, že není spokojena s brožurou, protože tato ukazuje silnou zaujatost pro modifikovanou neboli radikální mastektomii. Jak jsem oèekával, jednalo se v podstatì o inzerování mastektomie. Jednalo se o pouhé opominutí, že mne výbor vytvoøený k vypracování brožury nepožádal o spolupráci? Zavolal jsem dr. Reginolda Ho, øeditele havajské poboèky American Cancer Society. Domluvili jsme se, že se sejdeme na pracovní obìd. Dr. Ho nepøišel na obìd sám. Byla s ním Ms. Kendrová, lobbyistka pro Státní S každým dospìlým pacientem by mìlo být zacházeno s respektem. Lékaø má plnì objasnit všechny lékaøské a vìdecké informace, které jsou mu dostupné a které se nìjakým zpùsobem týkají stavu pacienta. K tomu v dnešní medicínì naneštìstí nedochází. lékaøskou spoleènost, a asi dvacítka dalších lékaøù. Dalo by se øíct, že ani já jsem nepøišel sám. Mìl jsem s sebou hromadu vìdeckých èlánkù, která dosahovala výše šedesáti centimetrù. Tyto èlánky podporovaly moji pozici. Nemìl jsem v úmyslu nechat projít bez povšimnutí jakékoliv nevìdecké argumenty pro provádìní radikální mastektomie. Poté, co jsme se chvíli zabývali triviálními záležitostmi, jsem nakonec øekl: Máme už jenom pùl hodiny. Je na èase, abychom se zabývali tím, kvùli èemu jsme se sešli, to je poctivým informováním žen o výsledcích rùzných terapiích rakoviny prsu. Tou nejdùležitìjší otázkou, kterou by si každá žena, která uvažuje o specifickém léèení rakoviny prsu, mìla položit, je: Jak dlouho mohu oèekávat, že budu žít, poté, co se podrobím té které urèité terapii? Pak jsem ukázal na hromadu èlánkù, které jsem si s sebou pøinesl, a øekl: Mám zde všechny relevantní vìdecké studie, které se touto problematikou zabývají. Pokud nìkdo z vás ví o jediném uznávaném výzkumu, který uvádí, že urèitá terapie pøináší lepší výsledky v pøežívání pacientek než jiná, tak mi to, prosím, øeknìte. Dr. Ho i ostatní byli zticha. Pokraèoval jsem: Pokud nebudete ženám sdìlovat jednoduchou skuteènost, že všechny chirurgické zákroky mají za následek stejnou šanci na pøežití, nebudu podporovat žádnou brožuru, kterou napíšete, a nedostane se vám podpory ze strany zákonodárcù. Ze strany dr. Ho a Ms. Kendro i od nìkterých dalších se na mne snesl proud rozzlobených a nesmyslných protestù. Nakonec zvýšila lobbyistka podstatnì hlas, a to ještì nad hluk, který v místnosti panoval, a øekla: Jestli si myslíte, že jste tak chytrý, tak si to napište sám. O.K., napíšu, odpovìdìl jsem. A bìhem dvou týdnù pøijali dr. Ho, Ms. Kendro i jejich kolegové moji verzi brožury informující ženy o možnostech léèení samozøejmì s nìkolika upøesòujícími úpravami. Brožura však zùstala netknutá a úèinná. K mému velkému pøekvapení a potìšení mne lékaøská spoleènost rovnìž požádala, abych napsal nìkolik slov, která by ženám diagnostikovaným s rakovinou prsu vysvìtlila, že by mìly souèasnì pøejít na zdravìjší stravu, chtìjí-li mít nadìji na lepší vyhlídky. Tihle lékaøi mne znali až pøíliš dobøe. Toho roku prošel zákon o informovaném souhlasu pøi léèení rakoviny prsu havajskou státní legislaturou a Havajské ostrovy dnes patøí mezi onu hrstku amerických státù, které skuteènì informují ženy o možnostech léèby a jejich pravdìpodobných vyhlídkách pøi tìchto zpùsobech léèby. Jednou z prvních cest, jak ženy zaèaly být o svých možnostech volby informovány, bylo prostøednictvím oné brožury, kterou jsem napsal. Je to smutné, ale existuje mnoho cest, kterými se zákon dá obejít Tato brožura nebyla vìtšinou lékaøù a klinik, které se specializují na diagnostikování a léèení rakoviny, dobøe pøijata. Nìkteøí se rozhodli tento dokument vùbec nedávat; jiní nabízeli pacientkám na vlastní pùdì vypracované náhražky tohoto dokumentu. Oba tyto zpùsoby porušovaly zákon. Když se tyto podvody zaèaly stávat obecnì známými, zabývalo se porušováním práva žena na plné informování únorové vydání Hawai Medical Asssociation Newsletter. Tato spoleènost pøipomnìla havajským lékaøùm, že jsou povinní sledovat standard zákona o informovaném souhlasu. Rovnìž soustøedila pozornost lékaøù na onu brožuru, která by mìla být pøedávána pacientkám a která udává linie možností léèení rakoviny prsu vyžadované zákonem. Je smutné, že v letech následujících, poté, co jsme vyhráli onu legislativní bitvu, se velmi málo zmìnilo. Až pøespøíliš agresivní terapie rakoviny prsu stále pokraèuje, více než 65 procent žen se stále podrobuje amputaci prsu. Existují dva dùvody, proè je tak málo žen, které si vybírají konzervativnìjší zpùsob léèby. Za prvé, chirurgové ještì stále doporuèují mastektomii, a za druhé, pouze menšina žen skuteènì zkoumá, jaké jsou možnosti léèby. Jedním z dùvodù, proè ženy nezkoumají svoje možnosti, je, že nevìdí, kde by mìly hledat odpovìdi. Jejich lékaøi jsou èasto silné autoritativní osobnosti, kteøí tvrdì stojí na svém, a zdá se, že mají i dostateèné lékaøské znalosti, které jejich mínìní potvrzují. Alternativou k tomu, ptát 4 / PRAMENY ZDRAVÍ

5 se svého lékaøe na fakta, je hledat pøímo v literatuøe, mnozí lidé jsou však zcela pochopitelnì vìdeckými èasopisy zastrašeni. Nejenom, že používaný jazyk je vìtšinì laikù cizí, lidé nevìdí, jak mají ocenit relativní dùležitost jednotlivých studií. A koneènì, laikové nemají opravdovou zkušenost s tìmi terapiemi, které se nejèastìji používají, ani s jejich alternativami, a proto neví, jak úèinné mohou tyto pøístupy být. Chybí-li jim tyto znalosti a zkušenosti, lidé obvykle reagují na základì strachu. Jedinou vìcí, které se pak drží, jsou rady jejich lékaøe. Naneštìstí bývají však tyto rady nìkdy zaujaté, anebo vycházejí z nesprávných informací. Dùsledkem je, že mnoho žen si vybírá léèbu, která je pøinejmenším neúèinná, pøinejhorším pak škodlivá. Informace, které dávají sílu a léèí Jakmile jednou pochopíte pøíèiny urèitého onemocnìní a jakým zpùsobem lze toto onemocnìní pøekonat, jakmile plnì pochopíte rizika i prospìšné úèinky kterékoliv specifické terapie, jakmile budete zcela pøesnì znát, co máte na výbìr, pak jste v postavení, kdy se mùžete nejlépe rozhodnout. Budete mít sama sebe pod kontrolou a budete schopna sama øídit svoji cestu zpìt ke zdraví. Mít sama sebe pod kontrolou, to je první krok na cestì k úèinnému vypoøádání se se strachem, je to velký krok k tomu, abyste mìla jasno a èinila správná lékaøská rozhodnutí. Bìžný pøístup lékaøù však dnes naneštìstí neposkytuje dostatek informací k tomu, aby cítily, že mají záležitost pod kontrolou. Až pøíliš èasto jsou ženy ponechávány v závislosti na úsudku lékaøù, z èehož pøirozenì pramení pocity bezmoci a strachu. S každým dospìlým pacientem by mìlo být zacházeno s respektem a pøi zachování dùstojnosti, kterou mu zaruèuje jeho lidství. Ve vztahu pacient lékaø to znamená, že lékaø musí plnì objasnit všechny lékaøské a vìdecké informace, které jsou mu dostupné a které se nìjakým zpùsobem týkají stavu pacienta. K tomu v dnešní medicínì nedochází. Z mnoha dùvodù lékaøi èasto zatajují nìkteré dùležité informace pøed pacientem. Tato praxe je mnohem bìžnìjší ve vztahu mezi lékaøem mužem a pacientkou ženou. I když existuje mnoho dùsledkù takového chování, tím nejzákladnìjším je, že pøíliš mnoho žen bere léky, které nepotøebují, a podrobuje se pøíliš mnoha zbyteèným chirurgickým zákrokùm a tak se jim nedostává takové kvality života, kterou by si zasloužily. q WHO: MÉNÌ VÁPNÍKU! V protikladu k dlouholetému trendu stále zvyšovat doporuèené dávky pøíjmu vápníku, vydala nyní komise Svìtové zdravotnické organizace (WHO) doporuèení, že staèí již pøíjem mg vápníku dennì (pro porovnání: v ÈR se doporuèuje mg vápníku dennì). A toto doporuèení minimálního pøíjmu platí dokonce pouze pro starší lidi žijící v zemích s vysokým výskytem zlomenin kostí. V zemích s nízkým výskytem zlomenin nepovažuje již totiž WHO napøíštì za nutné nìjakým zpùsobem minimální potøebné množství vápníku vùbec kvantifikovat. Komise se pøi tomto svém nejnovìjším doporuèení odvolává na tzv. vápníkový paradox, totiž na skuteènost, že výskyt zlomenin krèku stehenní kosti je nejvyšší v zemích s vysokým pøíjmem vápníku, zatímco v zemích s nízkým pøíjmem vápníku je jejich výskyt nízký. Komise uvádí, že po prozkoumání veškerých dostupných dat se zøetelnì ukazuje možnost, že negativní úèinek bílkovin, a to zvláštì živoèišných (ale ne rostlinných), ruší pozitivní úèinek vysokého pøíjmu vápníku. Vedle toho doporuèuje komise jako prevenci zlomenin kostí, resp. osteoporózy, pøíjem 5-10 mikrogramù vitamínu D dennì, toto však pouze v pøípadì, není-li èlovìk pravidelnì vystaven sluneènímu svitu (vitamín D se vytváøí na pokožce pøi pøímém vystavení slunci). Dále se doporuèuje snížit spotøebu soli a zvýšit spotøebu ovoce a zeleniny. Pøirozenì je rovnìž výhodou, když èlovìk nemá nadváhu, nekouøí ani nepije alkoholické nápoje. Tato nová zpráva WHO je tìžkou ranou pro mlékárenský prùmysl, který doporuèuje mléko zejména kvùli jeho vysokému obsahu vápníku. q Zdroj: Spojená expertní skupina FAO/WHO pro stravu, výživu a prevenci civilizaèních nemocí. WHO Technical Report Series 916: World Health Organization, Genf, 2003 mýty a omyly Z knihy dr. Johna McDougalla The McDougall Program for Women. Ve své nejnovìjší knize se autor zabývá citlivou problematikou ženského zdraví vèetnì èasto necitlivého pøístupu moderní medicíny. PRAMENY ZDRAVÍ / 5

6 TAJEMSTVÍ ÚSPÌCHU Po mnoho let se ambiciózní horolezecké týmy z celého svìta snažily dosáhnout vrcholu nejvyšší hory svìta Mount Everestu. Mnozí lidé dokonce ztratili svùj život, ale tento zasnìžený obr zùstával nepokoøen. Až teprve v roce 1953 prolétla svìtem senzaèní zpráva, že horolezecký tým pod vedením Edmunda Hillaryho zasadil svoji vlajku na špièce svìta. Víte, co bylo tajemstvím jejich úspìchu? Obyèejná voda. Hillary a èlenové jeho týmu dennì pili asi dvanáct sklenic vody, èímž získávali vytrvalost a nabývali nové síly ke zdolání vrcholu. Èlenové neúspìšného švýcarského týmu na rozdíl od nich pøijímali pouze 1-2 sklenice vody dennì a v dùsledku toho se vyèerpání dostavilo døíve, než mohli dosáhnout vrcholu. Váš cíl nemusí být zdolávat vrcholy hor pøesto však mùže voda hrát roli v tom, zda v životì uspìjete èi nikoliv. Podívejme se blíže na to, jak k tomu dochází! VODA PROÈIŠ UJE Nejen, že je voda nezbytná pro udržení èistoty našich domovù, èistí také celé naše tìlo: každý z nás se totiž až ze 70% skládá z vody. Voda je základem krve, mezibunìèné tekutiny, každé buòky, je nezbytná pro funkci orgánù i svalù, je obsažena dokonce i v tak suché hmotì, jakou se mohou zdát kosti. Pøi ztrátì 20% vody z tìla dochází k odumírání životnì dùležitých center. Krev obsahuje 93% vody. Pokud dostateènì nepijeme, krev houstne a krevní obìh je narušen. Tím pøidáváme práci nejen srdci, ale i našemu èistícímu aparátu ledvinám. Nedostatek vody mùže vést k ledvinovým kamenùm nebo k zánìtu moèového mìchýøe. Proèištìní tìla je zvláš dùležité pro alkoholiky a kuøáky, kteøí se chtìjí zbavit svých zlozvykù; voda jim pomùže odplavit toxické látky z tìla. Pití vody odstraòuje zácpu, která je v naší spoleènosti velmi èastým jevem (zapøíèiòujícím øadu dalších nemocí). Pití vody, pohyb a vláknina ve stravì tento problém léèí. newstart VODA POSILUJE IMUNITNÍ SYSTÉM Bílé krvinky nièí v našem tìle škodlivé zárodky, viry a baktérie; ke své správné funkci potøebují ale dostatek vody. Pøi zaèínající infekci nebo nachlazení je vynikajícím lékem opìt voda. Zpùsobuje totiž, že množící se baktérie jsou doslova vypláchnuty z tìla a posílené bílé krvinky se pak postarají o zbytek práce. I vysoká horeèka nìkdy vzniká dehydratací. Napijeteli se, teplota poklesne. VODA ZVYŠUJE VYTRVALOST Podle studií na sportovcích se tìlesná aktivita po dostateèném pití vody zvyšuje až o 80%. Chcete-li tedy zvýšit svoji výkonnost, nezapomínejte na tento nejlepší doping. VODA BYSTØÍ MYŠLENÍ Také pøi duševní práci potøebujeme dodávat do organismu vodu, která je nesmírnì dùležitá pro správnou funkci mozkových bunìk (tvoøených vodou z plných 85%). Proto nezapomínejte pít, aby byly nervové tkánì vodou dobøe zásobeny. Únava, bolesti hlavy i špatné soustøedìní se dají èasto lehce odstranit. Chcete-li mít více energie a sršet nápady, osvìžte se tím nejlepším nápojem. VODA ZLEPŠUJE NÁLADU Nedostatek vody v nervových buòkách ovlivòuje také náladu. Pokud se cítíte nervózní, unavení, podráždìní nebo v depresi sklenice vody vám mùže zlepšit náladu. Kolik vody bychom mìli dennì pít? To urèíme podle množství vody, kterou dennì ztrácíme: ledvinami (v podobì moèi) je to 5 1/2 sklenice, plícemi (vydechováním) dvì sklenice, kùží (pocením) dvì sklenice, stolicí ztrácíme pùl sklenice vody. Celkem je to tedy deset sklenic vody. Toto množství musíme nahradit: jídlem vìtšinou pøijmeme tøi sklenice vody, díky metabolickým zmìnám jednu sklenici a zbývajících šest sklenic je tøeba vypít. KDY MÁME VŠECHNU TUTO VODU VYPÍT? Ne spolu s jídlem žaludeèní š ávy se tak øedí a doba trávení prodlužuje. Ne pùl hodiny pøed jídlem a hodinu po jídle, protože tekutiny se tráví pøedem a zvláš (a tak by se zdržovalo trávení). Nejlépe je pít mezi jídly ráno po probuzení dvì sklenice (proèiš uje tìlo, pøipravuje trávení), dopoledne dvì sklenice (mezi snídaní a obìdem) a odpoledne další dvì sklenice (mezi obìdem a veèeøí). Myslíte si, že žízeò je dostateèným ukazatelem toho, kolik vody potøebujeme? Pøi studiích na sportovcích se ukázalo, že tìm, kteøí bìhali bez pøijímání vody, stoupla rychle tìlesná teplota. Druhé skupinì sportovcù, kteøí pili podle žíznì, teplota stoupla stejnì vysoko, ale o nìco pomaleji. U tøetí skupiny, jejíž èlenové museli pøijímat více tekutin, než sami cítili, že potøebují, nedosáhl vzestup teploty tak vysokých hodnot voda udržela jejich teplotu jen mírnì nad normálem a sportovci mohli pokraèovat v bìhu i dále. NEDOSTATEK VODY V NERVOVÝCH BUÒKÁCH OVLIVÒUJE TAKÉ NÁLADU. POKUD SE CÍTÍTE NERVÓZNÍ, UNAVENÍ, PODRÁŽDÌNÍ NEBO V DEPRESI - SKLENICE VODY VÁM MÙŽE NÁLADU ZLEPŠIT. Žízeò tedy není spolehlivým ukazatelem, signalizuje pouze asi dvì tøetiny skuteèné potøeby vody. Závìreèná otázka se týká nejvhodnìjší- 6 / PRAMENY ZDRAVÍ

7 Žízeò není spolehlivým ukazatelem, signalizuje pouze asi dvì tøetiny skuteèné potøeby vody. Pokud si nemùžete zvyknout na chu vody, je možné ji dochutit buï citrónovou š ávou nebo trochou pøírodního džusu. ho zdroje tekutin. Tím nejpøirozenìjším nápojem, který odpovídá potøebám našeho organismu a nezatìžuje trávení, je èistá voda. Mùžeme ji získat buï z testovaných venkovských studní nebo filtrací èi pøevaøením vody z kohoutku. Vhodným zdrojem jsou i minerální vody, u kterých ale musíme dbát na obmìnu, aby nedocházelo k usazování minerálù v tìle. Pokud si nemùžete zvyknout na chu vody je možné vodu ochucovat buï citrónovou š ávou nebo malým množstvím pøírodního džusu. Pro doplnìní tekutin jsou vhodné také bylinné èaje. Napø. kopøiva èi èervený jetel èistí krev, máta nebo heømánek mají antibakteriální úèinky. Je možné používat i èaje ze sušeného ovoce, které mají svìží, pøirozenì sladkou chu. Vyhýbejte se slazeným limonádám, kávì, kakau, èernému èaji a alkoholu, které škodí v dùsledku obsahu drog. Žízeò to není zrovna nejpøíjemnìjší pocit. Podobný pocit mùžeme zažívat i v našem vnitøním životì. Èasto prožíváme tìžkosti, zármutek, prázdnotu kdy se naše nitro zdá být úplnì vyschlé. Podobnì jako existuje lék na naši tìlesnou žízeò, i naše vyschlé nitro mùže být osvìženo prùzraèným a osvìžujícím nápojem. Lidé se snaží èerpat vodu ze studní úspìchu, bezhlavého uctívání, kariéry, zábavy, nadpøirozených divù a senzací, vztahù bez závazkù, ale pøese všechno úsilí a nadìje pøichází po této intenzivní kúøe znovu žízeò a prázdnota... Ten, kdo stvoøil èlovìka i jeho nitro, ví sám nejlépe, co mùže uspokojit naše touhy, utìšit náš strach a vyøešit naše problémy. Øíká: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opìt žízeò. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navìky. Voda, kterou mu dám, stane se v nìm pramenem, vyvìrajícím k životu vìènému. (Jan 4,13-14) q Podle zahranièních pramenù pøipravila Jana Koneèná ZEPTEJTE SE LÉKAØE Na otázky zájemcù o zdravý životní styl odpovídá MUDr. Igor Bukovský, odborník v oblasti výživy a prevence chorob, který se pravidelnì zúèastòuje mezinárodních vìdeckých kongresù a èasto vystupuje ve slovenském rozhlase i v televizi. Vìøíme, že jeho odpovìdi budou praktickým pøínosem pro zdraví i kuchyni nejedné ètenáøky (i nejednoho ètenáøe) èasopisu Prameny zdraví. V reklamním èasopise jsem se doèetl o lécích, které váží ve støevì tuky a tím se hubne. Mohu tomu vìøit? Podle toho, co máte na mysli. Jestli chcete vìdìt, zda mùžete vìøit, že zhubnete používáním tìchto lékù (mimochodem léky které máte na mysli neváží tuky, ale lipázy enzymy, které rozkládají tuky ve støevì a takto navázané enzymy zabrání tomu, aby se tuky vstøebávaly), tak vás musím zklamat. Pokud nezmìníte zpùsob stravování a života, všechny ty èaje, tablety, buòková výživa, prášky, roztoky, vùnì, masáže, stimulátory, proudy, záøení a podobné zázraky budou jen mrháním penìz, sil, èasu a riskováním dalších problémù. Držte se, dá se to! Mám rád pikantní jídla, ale lékaø mi je zakazuje, protože mi zjistili zaèínající vøed žaludku. Zbyteènì. Aspoò co se týká pálivých paprik. Je pravda, že èerné koøení podporuje vznik vøedové choroby žaludku a je podezøíváno z rakovinotvornosti. Kapsaicín pálivá látka v paprice a feferonkách však vøedy pøímo léèí. Pøesvìdèili se o tom lékaøi, kteøí podávali pacientùm s vøedovou chorobou extrakt feferonek pøímo do žaludku ve velkých dávkách a sliznice se hojila mnohem rychleji než použitím lékù. Kapsaicin má též silný antioxidaèní a protirakovinný úèinek. Mùžete si klidnì dopøát mexická jídla. Ta originální bez vepøového jsou super zdravá. Arašídy prý obsahují aflatoxin, který zpùsobuje rakovinu jater. Nejen arašídy. Aflatoxin je produktem plísnì Aspergillus flavus, která se mùže vyskytovat v každé nesprávnì uložené potravinì chlebu, mléku, mase, ovoci, tìstovinách, vloèkách, i v konzervách. Používání potravin po záruèní dobì, ochrana lednièky pøed teplými potravinami, dojídání zbytkù nìkolik dní po tepelné úpravì to vše zvyšuje riziko konzumace bakteriálních a plísòových toxinù. Názory na karcinogenost aflatoxinu se rùzní: Velká studie v Èínì neprokázala vyšší výskyt rakoviny jater po konzumaci kontaminovaných arašídù a sóji. Naopak publikace Amerického ústavu pro výzkum rakoviny z roku 1999 uvádí, že potraviny kontaminované aflatoxinem pravdìpodobnì zvyšují riziko primární rakoviny jater. Uzeniny jsou ovšem mnohem silnìjším karcinogenem. Už jste je pøestali jíst? Mám problémy se stolicí. Vyprazdòování je namáhavé, bolestivé a nepravidelné. Koupil jsem si vlákninu a dvakrát jsem ji požil, ale stav se ještì zhoršil. Vláknina potøebuje mnoho vody! Váš problém zácpy se pøidáním vlákniny do stravy mohl ještì zhoršit proto, že jste neupravil pøíjem vody pøíjmu vlákniny. Proto je lepší jíst vlákninu v pøirozené formì zelenina, ovoce, vaøené obiloviny, která obsahuje i dostateèné množství vody. Èistá, suchá vláknina (mimochodem vyrábí se nejèastìji z jableèných slupek a jaderníkù) potøebuje vodu, aby nabobtnala. Proto pijte mnohem víc vody a mìlo by to být v poøádku. Jaký máte názor na støevní sprchu? Dost rezervovaný. Nemyslím si, že èlovìk potøebuje dìlat vìci, které nejsou pøirozené, a støevní sprcha k nim (podle mne) patøí. Èlovìk žije v symbióze s obrovským množstvím baktérií. Nejvíc rùzných druhù bakterií žije v našem tlustém støevu (bakterie pøedstavují asi polovinu hmotnosti sušiny naší stolice!). Zastoupení jednotlivých druhù bakterií ve velké míøe ovlivòuje složení stravy. Pøísun kvasných bakterií, nadbytek bílkovin a nedostatek vlákniny podporují rùst a množení kvasných bakterií. Od toho se odvíjí problémy typu poruchy trávení, zácpa, malátnost, ztráta koncentrace, zápach stolice a plynù, porucha imunity, støevní polypy až rakovina tlustého støeva. Chápu, že je mnohem pohodlnìjší zaplatit za støevní sprchu èi jiné podivné manévry, než zmìnit stravovací návyky. Mìli byste si však uvìdomit, že støevní sprchy nelze dìlat èasto a celý život a že nevhodné bakterie na to neberou ohled. q výživná poradna Igor Bukovský pracuje jako vìdecký pracovník ve FÚ LF UK v Bratislavì. Otázky i odpovìdi pocházejí z kuchaøky Recepty na fajn èasy, kterou napsal spoleènì se svojí ženou. Vydalo nakladatelství Advent-Orión. PRAMENY ZDRAVÍ / 7

8 MASÁŽE? V COUNTRY LIFE! Melantrichova 15, P-1 OBJEDNÁVKY: Prodejna pøírodní kosmetiky tel Tuèné srdci neškodí? Dr. Glew z University of New Mexico o- debíral s kolegy v rámci nové studie krevní vzorky u 121 mužù a žen z afrického nomádského kmene Fulani, kromì toho vyhodnocoval u pøíslušníkù tohoto kmene jejich pøíjem živin. Muži konzumovali v prùmìru dennì asi kalorií, ženy asi kalorií pøièemž asi polovina tìchto kalorií pocházela z tuku (a asi polovina tìchto tukových kalorií byla ve formì saturovaného tuku). Jak víme, doporuèuje se v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnìní nekonzumovat v podobì tuku více než 30% kalorií, a z toho by v podobì saturovaného tuku nemìlo být více než 10%. Typická strava pøíslušníkù kmene Fulani navíc obsahovala vyšší zastoupení bílkovin ženy 16% kalorií ve formì bílkovin, muži 20%, pøièemž se doporuèuje nekonzumovat více než 15% kalorií ve formì bílkovin, jenom tøetinu doporuèeného množství folátù a nižší než doporuèené hodnoty vitamínu C a B-6 (u tìchto vitamínù se pøedpokládá ochranný úèinek na srdce). I pøes toto všechno byly hladiny celkového cholesterolu i HDL cholesterolu v normì, prùmìrná hladina LDL cholesterolu byla dokonce nižší než doporuèená hodnota. Prùmìrný BMI (body mass index mìøítko nadváhy) byl asi 20 (BMI nad 25 se považuje za nadváhu, BMI nad 30 za obezitu). Podle vedoucího studie, dr. Glewa, jsou tyto dobré výsledky (naznaèující nízké riziko onemocnìní srdce a cév) zøejmì dùsledkem vysoké pohybové aktivity a nízkého energetického pøíjmu pøíslušníkù kmene - kteøí kromì toho nekouøí. American Journal of Clinical Nutrition 2001;74: STØEVO JAKO ÈISTIÈKA Dávejte si na své tìlo dobrý pozor! Je to dùm, ve kterém žijete. Analogicky to pøesnì odpovídá domu, ve kterém bydlíte. To nejmenší, co váš dùm nebo byt potøebuje, je pravidelná péèe nebo zaène zatékat støechou, ucpe se vodovodní potrubí, usídlí se mravenci nebo èervotoèi a vùbec zaène se objevovat s postupem èasu spousta, z poèátku malých, škod. Podobnì je to s vaším tìlem. Všechny funkce a všechny aktivity našeho tìla, ve dne v noci, a tìlesné nebo duševní, závisí na naší vnitøní a zevní péèi o tìlo. Druh a kvalita potravy, kterou jíte, má životnì dùležitý význam. Dobrá výživa neregeneruje jen buòky a tkánì vašeho tìla, ovlivòuje také vyluèovací procesy, kterými se z vašeho tìla odstraòují odpadní a škodlivé látky (aby se zabránilo jejich rozkladu formou kvašení a hniloby). Jestliže odpadní produkty v tìle zùstávají a hromadí se, není možné udržet dobrý zdravotní stav. Vylouèení nestrávené potravy a jiných odpadních látek je stejnì dùležité jako dobré trávení a správný pøíjem potravy; v dùsledku nahromadìné, nevylouèené stolice a odpadu totiž nevyhnutelnì dochází k toxémii otravì krve. Vìtšinì lidí není jasné, že odpadní látky, které se z tìla dokonale neodstraní, vytváøejí v tlustém støevì tolik kvašení a hniloby, že jejich hromadìní vede k latentnímu churavìní. SMRT SÍDLÍ VE STØEVÌ To není jen øeènický obrat, to je realita. Význam problematiky tlustého støeva jsem si uvìdomil, když jsem byl ještì velmi mladý. Byl jsem tehdy na návštìvì u tety ve Skotsku, když jednoho rána neèekanì zaznìl domem pronikavý køik z obývacího pokoje. Tam se svíjela na zemi v bolestech moje sestøenice, teenager. Pøivolaný lékaø vysvìtlil, že se musí jednat o prasklé slepé støevo. Byla ihned, za doprovodu lékaøe, pøevezena do nemocnice, ale za nìkolik hodin zemøela. Lékaø nám øekl, že neví, proè k perforaci apendixu došlo. Od tohoto dne se stalo støevo jádrem mého dlouholetého výzkumu. VŠECHNY FUNKCE A AKTIVITY NAŠEHO TÌLA, VE DNE V NOCI, A TÌ- LESNÉ NEBO DUŠEVNÍ, ZÁVISÍ NA NAŠÍ VNITØNÍ A ZEVNÍ PÉÈI O TÌLO. TLUSTÉ STØEVO A VAŠE STRAVA Vaše tlusté støevo nemùže optimálnì pracovat, jestliže pravidelnì konzumujete prùmyslovì zpracované, peèené èi vaøené potraviny, rafinované produkty ze škrobu a cukru anebo nadmìrnì solíte, a to i tenkrát, máte-li dvì až tøi stolice dennì! Takové potraviny nedodávají optimální výživu svalùm, nervùm a buòkám støevní stìny. Zuboženým tlustým støevem mùže sice projít množství fekálií, není však schopné øádnì vykonávat zažívací a vstøebávací procesy. Lidské tìlo potøebuje kvalitní výživu. Buòky a tkánì, ze kterých je složeno, jsou živými organismy s obdivuhodnou mírou odolnosti, elasticity a regeneraèní schopnosti. Aby se buòky a tkánì mohly opìt 8 / PRAMENY ZDRAVÍ

9 Vaše tlusté støevo nemùže optimálnì pracovat, jestliže pravidelnì konzumujete prùmyslovì zpracované, peèené èi vaøené potraviny, rafinované produkty ze škrobu a cukru, èi nadmìrnì solíte. Norman W. Walker zotavit a posílit, musí se potrava skládat z živých, nezpracovaných elementù. Existují urèité složky stravy, které mají za úkol pøispìt k vylouèení opotøebovaných bunìk. Vláknina, která je pro správné a dokonalé strávení potravy velmi dùležitá, je potøebná jak v tlustém, tak v tenkém støevì. Vláknina musí být ovšem složena z vláken syrových potravin. Když se vlákna pohybují tenkým støevem, jsou, obraznì øeèeno, nabitá a v tomto stavu velmi užiteèná pro èinnost v rùzných oddílech støeva. Tlusté støevo nepøevezme jen nestrávené zbytky potravy, ale pøizpùsobí se vlákninì, na které je závislé, a použije ji jako støevní metlu. Jsou-li minerální látky z potravy nasyceny olejem nebo tukem, nemohou být zažívacími orgány správnì zpracovány a pøejdou jako odpad z tenkého do tlustého støeva. Mimoto se musí tìlo zbavit tlustým støevem velkého množství opotøebovaných bunìk a tkání. Jak strava prochází tìlem, zanechávají potraviny na vnitøní stìnì tlustého støeva hlenovitý povlak, podobný omítce na stìnì. Èasem mùže tento povlak pozvolna zesílit. Obsah støeva, který je vyluèován za takových podmínek, obsahuje mnoho nestrávené potravy, kterou tìlo mùže využít jen málo anebo ji nemùže využít vùbec. Výsledkem je vyhladovìní, které si neuvìdomujeme, které je ale pøíèinou pøedèasného stárnutí organismu. Pìchujeme-li do našeho tìla soustavnì mrtvou (živin zbavenou) potravu a souèasnì se nestaráme o dokonalé vylouèení odpadních látek, dostaví se døíve nebo pozdìji, jako bezprostøední následek, nemoc. TLUSTÉ STØEVO JAKO ÈISTIÈKA LIDSKÉHO TÌLA Tlusté støevo je pøirozenou živnou pùdou pro øadu baktérií. Úkolem tìchto baktérií je zabránit vzniku toxického stavu v tlustém støevì. Existují však dva druhy baktérií, jednak zdravé (coli) baktérie a NEZAPOMÍNEJTE ŽVÝKAT 2/ Syrová zelenina, zvláštì za horkých letních dnù, mùže být nìkdy i zdrojem nebezpeèných mikroorganismù pouhým dobrým žvýkáním se jim však mùžeme bez problémù ubránit! Sliny totiž obsahují imunoglobulin A a lysozym, který nièí baktérie tím, že rozkládá jejich bunìènou stìnu a tak slouží k ochranì pøed infekcí. Stálá tvorba slin pomáhá k èištìní dutiny ústní od zbytkù potravy. Obsah vápenatých iontù chrání zuby pøed odvápòováním. Potrava se ve slinách zèásti rozpustí a to umožòuje zaèít trávení škrobù v ústech pomocí alfa-amylázy (ptyalinu). Toto trávení pokraèuje i v žaludku, dokud není alfa-amyláza neutralizována kyselými žaludeèními š ávami. Pokud nedojde vèas k pøemìnì škrobu na dextrin, mùže se objevit kvašení a nadýmání. Látky z potravy rozpuštìné ve slinách stimulují chu ové pohárky na jazyku. Èím víc žvýkáme, tím více jídlo vychutnáme. Sliny dále obalují sousto a usnadòují tím jeho polykání. Pouze z dùkladnì rozžvýkané potravy je tìlo schopno získat všechny potøebné živiny. Tìlo živené správnì rozžvýkanou stravou nepotøebuje drahé potravinové doplòky ani øadu lékù. JAK DLOUHO ŽVÝKAT? Zásada zní: Jídlo se pije a polévka se kouše. I tekuté jídlo jako je polévka èi jogurt se musí poøádnì smísit se slinami. Každé sousto by se mìlo pokousat minimálnì ètyøicetkrát. Pro vážnì nemocné platí až stokrát. Dùležité je sousto rozmìlnit na hladkou tekutinu. Je lepší si brát menší sousta. Zpoèátku je potøeba se na to více soustøedit, po èase si tìlo zvykne. Kdo dlouho žvýká, tomu obvykle staèí k nasycení menší množství jídla. Nedochází tak k pøejídání a obezitì. Delší žvýkání vyžaduje zklidnìní. Jedná se o urèitou formu relaxace a odpoèinku. Nechejte tedy všechny problémy být a vychutnejte si svùj život dùkladným žvýkáním! q S využitím informací z Funkèní somatologie (autoøi Michal Schreiber a kolektiv) pøipravila Kateøina Kukosová za druhé patogenní (nemoc zpùsobující) baktérie. Ve zdravém støevì drží zdravé baktérie pod kontrolou baktérie patogenní. Jestliže však nedbáme na èistotu tlustého støeva, patogenní, nemoci zpùsobující baktérie, se mohou rozšíøit a následuje nemoc. Je-li naše èistièka ucpaná odpady a produkty vznikajícími pøi rozkladu, ani ta nejlepší jídla nemusí být pak o mnoho lepší než jídla nejhorší. V tlustém støevì se nehromadí jen odpad z potravin, ale také miliony vysloužilých, odumøelých bunìk. Možná znáte odpuzující zápach mrtvých zvíøecích tìl, která se zaèínají rozkládat. Buòky a tkánì v našem tìle podléhají stejnému rozkladu, jestliže dovolíme, aby zùstaly v tlustém støevì déle, než je nutno. Vlastním úèelem tlustého støeva jako vyluèovacího orgánu je posbírat ze všech èástí tìla a pomocí peristaltiky vylouèit všechny jedovaté, kvasící a hnijící odpadní látky. mýty a omyly Jednoduše øeèeno: tlusté støevo je èistièkou lidského tìla. A nemá-li docházet k chorobám, pøírodní a hygienické zákony vyžadují, aby byla tato èistièka udržována v dobrém stavu. q Z knihy dr. Normana W. Walkera Prevence rakoviny tlustého støeva. Dávno pøedtím, než se zdravá výživa stala oblíbeným pøedmìtem diskuse, radil dr. Walker svým ètenáøùm stravu, která mìla obsahovat co nejménì masa a mléèných výrobkù a jejíž hlavní složkou byly potraviny z rostlinné øíše. Dr. Walker, mj. i propagátor konzumace syrové zeleniny a ovoce a pití èerstvých o- vocných a zeleninových š áv, pracoval s nadšením až do své smrti, kterájej zastihla (bezbolestnì a ve spánku) ve vìku 116 let. Knihu vydalo nakladatelství Fontána. PRAMENY ZDRAVÍ / 9

10 KOMU SE NE(LEN)Í... Len je na svìtì jednou z nejstarších pìstovaných rostlin. Odedávna byl len pìstován pro svá olejnatá semena a pro své vlákno. V hrobkách byla nalezena øada lnìných oblekù pocházejících z dob starovìkého Egypta. Lnìná roucha byla vyrábìna rovnìž pro židovské veleknìze starozákonního období. Záznamy z raného období civilizace nás informují o tom, že len byl užíván rovnìž vnitønì jako jemné projímadlo a k utišení podráždìné sliznice. Též byl aplikován na zanícená místa pokožky ve formì obkladu k úlevì od bolesti. Len je jednoletá rostlina rostoucí do výše tøiceti až sto dvaceti centimetrù. Kvete pouze bìhem ranních hodin, a to blankytnì modrou barvou. Len je pìstován ve støedních a tropických pásmech celého svìta. Hlavními obchodními dodavateli lnu jsou Argentina, Kanada, Severní Afrika a Turecko. Lnìná semena tvoøí suché, uzrálé a kulaté tobolky dlouhé asi pùl centimetru. Plochá, hnìdá a lesklá semena mají následující složení: deset procent slizu, stejné množství kyseliny linolenové (tuk omega-3), lignin, smìs nìkterých proteinù. pøírodní léèebné prostøedky VLASTNOSTI, KTERÉ OVLIVÒUJÍ ZDRAVÍ V nedávné dobì se lidé zaèali více zajímat o vlastnosti lnìných semen a lnìného oleje z hlediska jejich pozitivního vlivu na jejich zdraví. Mouèka získaná ze semen lnu se zaèala daleko více používat pøi výrobì chleba, cereálií a dalších pekaøských výrobkù, kterým dodává pøíjemnou oøechovou chu a zvyšuje výživnou a zdravotní hodnotu koneèného výrobku. Popularitu lnu ještì zvýšilo zjištìní, že len je bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin. Klinické studie prokázaly, že lnìné semeno je vhodnou prevencí proti rakovinì a slouží jako prostøedek snižující riziko onemocnìní srdce u pacientù se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi. Také bylo zjištìno, že semena lnu mají schopnost efektivnì snižovat hladinu glukózy v krvi. ZMÌNY LIPIDÙ V KRVI Semena lnu ovlivòují výši cholesterolu, a to jak u jedincù s normálním obsahem lipidù (tukù) v krvi, tak u jedincù s jejich zvýšeným obsahem. Semena lnu mají velice nízký obsah nasyceného tuku, což se spolu s rozpustnou vlákninou, kterou len obsahuje podílí na snížení obsahu lipidù. Patnáct pacientù jedlo dennì po dobu tøí mìsícù 15 gramù lnìného semene a tøi krajíèky chleba obsahujícího lnìné semeno. Výsledek: byl u nich zaznamenán pokles celkového cholesterolu (o 10 procent) i hladiny LDL cholesterolu, souèasnì došlo k podstatnému poklesu srážlivosti krevních destièek, zatímco hladina HDL cholesterolu a triacylglycerolu podstatnou zmìnu nezaznamenala. U králíkù s aterosklerózou, kteøí mìli v krmivu odtuènìné lnìné semeno, se již po osmi týdnech projevil sedmdesátiprocentní pokles hladiny LDL cholesterolu. V rámci jiné studie pøešlo 29 jedincù se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi na konzumaci vdolkù vyrobených z èásteènì odtuènìných semen lnu. Bìhem tøí týdnù byl u nich zjištìn osmiprocentní pokles LDL cholesterolu (zatímco hladina HDL cholesterolu se nezmìnila). Ke stabilizaci výše cholesterolu v krvi pøispívá i pravidelné užívání mouèky ze lnìného semene (mùže být použita pøi výrobì peèiva nebo cereálií). Nejvhodnìjší je její konzumace ráno nalaèno. OCHRANA PROTI RAKOVINÌ PRSU Studie na zvíøatech prokázaly, že len pøidávaný do stravy dokáže výraznì zredukovat výskyt nádorù prsu. Snížení množství nádorù bylo pozorováno u ètyøiceti procent krys s rakovinným nádorem. Klinické studie prokázaly, že lnìné semeno je vhodnou prevencí proti rakovinì a slouží jako prostøedek snižující riziko onemocnìní srdce u pacientù se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi. Také bylo zjištìno, že semena lnu mají schopnost efektivnì snižovat hladinu glukózy v krvi. PØEDPOKLÁDÁ SE, ŽE PREVENTIVNÍ ÚÈINKY LNU PROTI RAKOVINÌ SPOÈÍ- VAJÍ VE VYSOKÉM OBSAHU LIGNINU. SEMENA LNU JSOU JEHO NEJZNÁ- MÌJŠÍM ZDROJEM, JEHO OBSAH JE STO- AŽ OSMSETKRÁT VYŠŠÍ NEŽ U JI- NÝCH DRUHÙ OLEJÙ VYROBENÝCH ZE SEMEN, CEREÁLIÍ ÈI LUŠTÌNIN. Pøedpokládá se, že preventivní úèinky lnu proti rakovinì spoèívají ve vysokém obsahu ligninu. Semena lnu jsou jeho nejzná- 10 / PRAMENY ZDRAVÍ

11 VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE COUNTRY LIFE Melantrichova 15 Praha 1 ne po-èt pá mìjším zdrojem, jeho obsah je stokrát až osmsetkrát vyšší než u jiných druhù olejù vyrobených ze semen, cereálií a luštìnin. Rostlinný lignin je v traèníku stravován baktériemi v procesu kvašení. Vypadá to, že právì proces trávení ligninu se silným antioxidaèním úèinkem pùsobí antikarcinogennì. Jeho složení je podobné estrogenùm. Tím, že se pøichycuje k receptorùm estrogenu, zabraòuje rùstu rakoviny prsu. Je pravdìpodobné, že lignin má též kladný vliv na ženy trpící dysfunkcí vajeèníku. POMOC VNITØNOSTEM V dnešní dobì je lnìné semeno používáno jako jemné projímadlo pøi chronické zácpì a ke zklidnìní podráždìných støev, divertikulitidì, onemocnìní žaludku a støevním kataru. Používá se také pøi odstraòování následkù zneužití nebo nadužívání projímadla. Semena obsahují vlákno, které absorbuje vodu v traèníku, jenž pak produkuje jemnou stolici. Semena lnu napomáhají prevenci proti rakovinì traèníku. Používání lnu je bezpeèné. Nicménì užívání velkého množství lnìného semene pøi nedostateèném pøísunu tekutin mùže zapøíèinit støevní zácpu. Pøi støevním kataru a onemocnìní žaludku se doporuèuje sníst dvakrát až tøikrát dennì jednu lžíci celých semen (dávka hrubozrnné mouky) a zapít 1,5 dcl tekutiny. Obklad lze udìlat ze 30 až 50 gramù mouèky lnu (tj. jeden nebo dva kousky lnìného semene). V Nìmecku je zákazníkùm s chronickou zácpou doporuèováno brát jednu až tøi lžíce celých nebo rozdrcených semen lnu dvakrát až tøikrát dennì. Je však dùležité spolu s tímto lékem pøijímat dostateèné množství vody, aby se pøedešlo možnosti ucpání støev. q Dr. Winston Craig, profesor výživy na Andrews University, Michigan AUTISMUS & SCHIZOFRENIE Vìdci z University of Florida zveøejnili v èasopise Autismus poznatky ze dvou nových studií na zvíøatech, které naznaèují, že schizofrenie a autismus mohou být ve vztahu k neschopnosti jedince øádnì rozložit urèitou bílkovinu, která se nalézá v kravském mléku. Trávicí problém mùže tak ve skuteènosti vést k pøíznakùm onemocnìní, o jejichž pozadí se již dlouho diskutuje, prohlásil fyziolog z floridské univerzity dr. J. Robert Cade. K tomu, aby vìdci získali definitivní odpovìï, je ovšem potøebný ještì další výzkum. Když není mléèná bílkovina rozložena, vytváøí exorfiny, což jsou morfinùm podobné látky, které jsou poté pøijímány tìmi èástmi mozku, o kterých se ví, že hrají roli pøi autismu a schizofrenii, kde zpùsobují špatnou funkci bunìk. Pokusy na zvíøatech naznaèují, že na vinì je urèité postižení støev, jako nefunkèní enzym, øídká dr. Cade, jehož tým testuje tuto teorii i u èlovìka. Pøedbìžné výsledky této studie která ukázala, že 95% ze všech 81 studovaných autistických a schizofrenních dìtí mìlo v krvi a v moèi stonásobek normálního množství mléèné bílkoviny byly prezentovány na dvou mezinárodních støetnutích v minulém roce, ale nebyly ještì publikovány. Když byly tyto dìti pøevedeny na stravu, která neobsahovala mléèné výrobky, u minimálnì osmi z každých deseti se pøestaly pøíznaky autismu a schizofrenie projevovat, øíká dr. Cade, který je profesorem medicíny a fyziologie na University of Florida College of Medicine a stál mimo jiné i u zrodu sportovních nápojù Gatorade. Máme dnes naprostou jistotu, že tyto bílkoviny pronikají do krve i že se dostávají do tìch èástí mozku, které hrají roli pøi projevech autismu a schizofrenie, u- vedl dr. Cade. Ve studii vypracované na floridské univerzitì injektovali výzkumníci krysám bílkovinu beta-casomorfin-7, která je jednou ze základních složek kravského mléka (je tou složkou, která se sráží pøi výrobì sýrù). Poté sledovali jejich chování a pozdìji zkoumali jejich mozkovou tkáò, aby zjistili, zda se tato látka zde hromadí. Beta-casomorfin-7 byl zaznamenán ve 32 rùzných èástech mozku, uvedl dr. Cade, vèetnì oblastí zodpovìdných za vidìní, slyšení a komunikaci. To by mohlo vysvìtlovat nìkolik vìcí, které se vyskytují pøi autismu a schizofrenii, jako jsou halucinace. Pokud nìjaká èást mozku vydá kvùli casomorfinu falešný signál, mùže být dùsledkem, že èlovìk vidí nìco, co ve skuteènosti neexistuje; a mùže docházet k vizuálním èi sluchovým halucinacím. U krys se vyskytovala celá øada projevù po injekci beta-casomorfinu-7, které byly v podstatì totožné s projevy, které bývají zaznamenávány u lidí s autismem èi schizofrenií. Pokud zazvoníte vedle klece na zvonek, krysa se za normálních okolností podívá, odkud zvuk pøichází. Avšak krysy po podání casomorfinu se tak nechovají prostì si zvonku vùbec nevšímaly. To je zajímavé, mnohé matky autistických dìtí totiž udávají, že se zdá, jako by dìti byly nìkdy úplnì hluché když na nì mluví, nezdá se, že by slyšely. Výzkumníci se domnívají, že celý proces zaèíná ve støevì vstøebáním bílkoviny ze stravy, která ji obsahuje. Myslíme si, že tento proces je se váže ke tvorbì protilátek ve støevì, když sníte nìco, na co jste citliví, uvedl dr. Cade. Jak schizofrenici, tak autisti mají vysoký výskyt urèitých protilátek a rovnìž èasto trpí prùjmy, což svìdèí o trávicím problému. Myslíme si tedy, že základní postižení je u autismu a schizofrenie ve støevì, kdy postižení jedinci vstøebávají beta-casomorfin-7, který by se normálnì (a správnì) mìl rozložit na jednotlivé aminokyseliny, spíše než na peptidové øetìzce spojující až dvanáct a- minokyselin. Více informací na com. Pøetištìno z èasopisu Vital Signs PRAMENY ZDRAVÍ / 11

12 BIOPOTRAVINY? COUNTRY LIFE! Melantrichova 15 & Jungmannova 1, P-1 Vzrušení a stonání Souboj mezi lunaparky o to, kdo bude mít nejrychlejší a nejstrmìjší horskou dráhu, mùže mít nezamýšlené zdravotní následky. Návštìvníci totiž zakoušejí pøetížení, které je vìtší než pøetížení, kterému jsou vystaveni astronauti na palubì vesmírné lodi; v dùsledku této skuteènosti registrují lékaøi zvýšený výskyt úrazù hlavy, krku a zad. I když riziko bývalo pomìrnì nízké, výzkum prokázal, že poèet i závažnost zranìní ze zábavných parkù roste. Pøetížení dosahované na horské dráze nyní dosahuje (i pøekraèuje) práh snesitelnosti pro bìžnou populaci. American College of Emergency Physicians Klid, jen bolesti rùstu... Když si vaše zdravé dítì zaène stìžovat na noèní bolesti, zvláštì v nohou, mìli byste si zaèít dìlat starosti? Rùstové bolesti, které typicky zakoušejí dìti ve vìku od 6 do 11 let, jsou zøídkakdy vážné a obvykle nepøivedou dítì až k pláèi. Bolesti obvykle trvají od 10 do 15 minut a dostavují se èasto v noci, protože to je doba, kdy nejsou pøítomny žádné další stimulující prvky, které by dítì rozptylovaly. To nejlepší, co mùže rodiè udìlat, je zùstat klidný, strach a stres mohou totiž bolest u dítìte ještì vystupòovat. Abyste dìtem od tìchto pøíznakù u- levili, použijte teplou nahøívací láhev èi zkuste snížit v dìtském pokoji vlhkost. Texas Children's Hospital Obiloviny a rakovina Minnesotští vìdci zpracovali pøehled patnácti amerických a evropských studií zabývajících se vlivem spotøeby obilovin u lidí støedního èi vyššího vìku. S vysokou spotøebou celozrnných obilovin výraznì a soustavnì souviselo snížení rizika rakoviny tlustého støeva, koneèníku a žaludku. V nìkterých studiích se ukázal i ochranný úèinek proti rakovinì dìlohy a koronárním srdeèním onemocnìním. Pøi spotøebì rafinovaných o- bilovin se snížení rizika neprokázalo. Nutr Cancer 1995;24:221-9 ODPUŠTÌNÍ V MANŽELSTVÍ Mnoho manželských párù má pøesmutnou zkušenost, jak jejich láska chladne anebo jak jim mezi prsty mizí. Mnohdy je pøíèina v tom, že oba partneøi polykají urážky, k nimž v úzkém soužití bìžnì docházívá. Nemluvili o tom ze strachu, že by mohli být poranìni ještì více a- nebo že by tím partnera zatížili. Dosti èasto to v dobré víøe nechali být, aby se všechno ještì nezhoršilo. Ale náhle cítí, že mnohé malé urážky narostly v zeï, která je navzájem dìli. Cítí k sobì vzájemnou nechu. Láska se zvrátí v nenávist. Anebo dostanou chu to tomu druhému oplatit. Leckdy si to ani neuvìdomují, ale nevìdomky se jim do chování mísí pøání se pomstít. Pøi kdejaké pøíležitosti je na partnerovi rozzlobí nìjaká malièkost, a tak ho zahrnují výèitkami a urážkami, takže ten druhý vùbec neví, co se to dìje. Nedovede se v partnerovì chování orientovat. Kdykoli své pocity jen tak pøejdeme, pevnì se v nás usadí a brání nám v životu. Dokážeme-li pocit hnìvu a uraženosti vyjádøit ihned, mùžeme svùj vztah opìt brzy projasnit a prohloubit. Dlouho potlaèované city se však ukládají mezi nás a partnera. Pak je namístì smíøení, tzn. pøedevším projasnìní citù, jejich vyslovení, aniž pøitom vzápìtí dotyèného napadneme nebo se sami ospravedlòujeme. V manželství èasto dochází k poranìní, protože nás partner nebere vážnì. Muž se vrátí z práce a ponoøí se do novin. Vùbec se nezeptá, jak se doma daøilo jeho ženì s dìtmi. Anebo je tak zamìstnán sám sebou a svou prací, že pøehlédne potøeby své ženy. Anebo žena zraòuje muže tím, že má vùèi nìmu nadmìrná oèekávání. On možná nedovede tak dobøe mluvit o sobì a svých citech, ona ho však k tomu nutí a pøedhazuje mu, že je citovì chladný a že jiní muži jsou podstatnì sensibilnìjší. Srovnání s ostatními muži a ženami partnera uráží. Existují i hluboká poranìní, má-li muž pøítelkyni nebo žena pøítele, s nímž mùže lépe komunikovat než s vlastním mužem. Udržuje-li partner tajnì sexuální vztah k nìjakému pøíteli nebo pøítelkyni, podkopá dùvìru svého protìjšku, což v nìm zanechá hlubokou ránu. V párové terapii se dnes èasto pracuje se smiøovacími rituály. Terapeuti poznali, že ne všechny døívìjší konflikty a poranìní se dají prodiskutovat. Mnohdy zpùsobí taková výmìna názorù jen nová nedorozumìní a poranìní. Opìtovné se tu pøedhazují staré urážky. Pøi smírèím rituálu mùže každý partner napsat, co ho zraòovalo a kdy podle jeho názoru zranil druhého on. Prosí o odpuštìní za to, co svému partnerovi udìlal, a ujistí ho o své ochotì mu odpustit. Svou prosbu vyjádøí pevnou formulací, že od nynìjška nechce druhému pøedhazovat nic z toho, co bylo, a že toho nebude zneužívat k tomu, aby v druhém probouzel pocity viny. Partner odpoví, že je ochoten opustit a od minulosti se odpoutat. A pak vypoète, co poranilo jeho a v èem zranil on toho druhého. Nato mohou oba slavit jakési rituální smíøení. Lístky, plnì popsané vzájemnými výèitka- 12 / PRAMENY ZDRAVÍ

13 Kdykoli své pocity jen tak pøejdeme, pevnì se v nás usadí a brání nám v životu. Dokážeme-li pocit hnìvu a uraženosti vyjádøit ihned, mùžeme svùj vztah opìt brzy projasnit a prohloubit. Dlouho potlaèované pocity se však ukládají mezi nás a partnera. mi, pak lze spoleènì spálit nebo zahrabat a zasadit na tom místì strom; jakýsi strom smíøení, který jim bude opìtovnì pøipomínat, že na kompostu jejich vzájemných poranìní roste nìco nového. Anebo si mohou vystrojit spoleènou slavnostní veèeøi. Èasto pozvou takové páry ke svému smírèímu rituálu i nìkoho tøetího nebo nìjaké jiné páry, aby se tím pro nì stalo povinností pustit od toho okamžiku minulost k vodì a nevyužívat jí jako zbranì proti druhému. Párová terapie dala poznat, jak dùležité jsou takové smírèí rituály pro další trvání manželství. V každém pøece vznikají nedorozumìní a poranìní. Tomu nelze zabránit. Èasto se ale poranìní sèítají, a právì tehdy, kdy vina druhého partnera vypluje na denní svìtlo (když napø. navázal nìjaký jiný vztah), využije druhý tohoto poranìní k tomu, aby si svého partnera podrobil. Navršil pøece na sebe vinu, tak tím teï máme koneènì v ruce dobrý klacek na psa. Kdykoliv vzniknou problémy, vždy se tato vina druhému pøipomene a pøedhodí. Teï už nemá žádné právo projevovat své city pohoršení a zklamání. Navždy musí konat pokání v popelu a žínici. Tím se však vztah stává peklem. Partner tu sice nebývá vržen do nìjakého veøejného vìzení, jak tomu bývalo døív, ale vìzení, do nìhož nìkoho zavøe vìèné vyèítání viny, je mnohem krutìjší. Smíøení je dùležité k tomu, aby mohl dotyèný pár novì zaèít, protože osvobozuje od bøemene minulosti. Proèiš uje atmosféru, aby mohli oba partneøi žít tady a teï bez starých bøemen minulosti. Znám manželské páry, které praktikují malé smírèí rituály i ve svém všedním, každodenním životì. Když mezi nimi dojde k nedorozumìní, zapálí jeden z nich svatební svíci: to je vždy signál, že je naladìn SMÍØENÍ V RODINÌ Èasto bývám svìdkem toho, jak rodiny, které celá léta žily svornì, se náhle rozdvojí, jakmile jde o dìdictví. Pøitom mohou vzniknout hluboké trhliny, které se už pøemostit nedají. Bratr má pocit, že sestra byla zvýhodnìna, a vynoøí se v nìm mnoho poranìní z minulosti. Nejde pøitom snad ani tak o peníze jako spíše o to, kdo byl matkou nebo otcem více milován. Sporem o dìdictví se opìtovnì otevírají staré rány. Nebojuje se tu v posledku o peníze spíše o otcovu nebo matèinu pøízeò, o ono první místo, které by si u rodièù každý i po jejich smrti rád zachoval. Èasto tak vznikají v rodinì sotva zacelitelné trhliny. Sourozenci byli svého èasu jedno srdce a jedna duše; nyní jsou z nich strany, které se vzájemnì trumfují a které si vzájemnì pøedhazují, co kdo kdy udìlal špatnì. Bez smíøení se ale propast stále prohlubuje. Nekonají se už spoleèné rodinné oslavy a všechna energie se pøelévá do vzájemného boje. O vzájemné podpoøe není ani øeèi; strany si jen vzájemnì ubírají sílu nutnou k životu. Smíøení ve vìtším kruhu rodiny potøebuje vždy nìkoho, kdo má odvahu vystoupit ze hry vzájemného nepøátelství. Nejde tu o to, aby jedinec na sebe bral celou vinu to by se jevilo jako nevìrohodné. Nejde však ani o to si vzájemnì vypoèítávat, kolik viny má teï ten èi onen na svých bedrech. Z toho by vznikla jen nová poranìní. Takové smiøovací pokusy èasto ztroskotávají na tom, že nìkterý èlen rodiny nechce pøijmout odpuštìní. Cítí ještì své poranìní a má strach, že ten druhý má svou nabídkou smíru nìco za lubem. Mnohdy zní taková nabídka k smíru jako nová obžaloba: Takže, já jsem nyní ochoten se usmíøit. Záleží jedinì na tobì, zda ty mou ochotu ke smíru pøijmeš. V takovém pøípadì se vypínám nad druhého. Ten však musí cítit, že tím sporem trpím, že mì bolí, že to takhle dopadlo a že nechci jednostrannì shrnout všechnu vinu na nìho. Bylo by dobré, kdybych sebral odvahu a omluvil se za svùj podíl na vinì, aniž bych vyvíjel nátlak na druhého, aby se také omluvil. Èasto bývá lehèí pøipravit smír dopisem: dotyèný má pak èas k úvaze, necítí se zaskoèen. V tomto dopise se však musím vyvarovat všeho moralizování. Tím bychom navodili druhému špatné svìdomí. Svou nabídkou smíru mu musím ponechat jeho svobodu a jeho èest. Musí cítit, že si ho vážím, že respektuji i jeho bolest a že se pøinejmenším chci vynasnažit mu porozumìt. Smíøení mùže tedy uvést nìjaký dopis. Pak by však mìl následovat i smírný rituál, abychom mohli za sebou zanechat minulost s jejím vyèítáním a obviòováním. Takovým smírèím rituálem mùže být tøeba spoleèný výlet, návštìva koncertu nebo slavnostní hostina. K volbì vhodného rituálu je tøeba moudrosti. Leckdy je moudøejší poprosit nìkoho tøetího, nezávislého, všemi pøijímaného, aby øídil u- smiøovací rozhovor nebo odpouštìcí rituál. Zasazené rány potøebují k vyhojení èas. Musím také umìt èekat, až bude ten druhý pøipraven ke smíøení. q k smíru. Není vždy tøeba mnoha slov gesta mohou být úèinnìjší. Slova totiž èasto plodí jen nová nedorozumìní, a nièí tím dobøe mínìné pokusy smíøit se. Svíce je jako prosba, aby láska, která je naplòovala v den svatby, jim obìma hoøela i teï. Nyní navíc vyjadøuje dùvìru, že nìkdejší láska je v nich i v tomto èase, navzdory konfliktu, který ji cloní. Jiný manželský pár si zavedl rituál slyšícího kamene. Jednou týdnì mluví manželé o tom, co se vztahy a komunikace jich skuteènì dotklo. Pøitom drží mluvící v ruce kámen a partner mu naslouchá. Teprve když obdrží kámen, mùže mluvit tak dlouho, dokud nepøedá kámen partnerovi. q Oba pøíspìvky na této dvoustranì pocházejí z knihy Anselma Grüna Škola odpuštìní. Vydalo Karmelitánské nakladatelství. PRAMENY ZDRAVÍ / 13

14 Rýma zmýlená neplatí! Vìdci v nové studii sledovali 161 amerických rodin s rùzným ekonomickým zázemím, které mìly aspoò jedno dítì ve stáøí od šesti mìsícù do pìti let, které navštìvovalo jesle èi školku. Zjistili, že 60% rodièù se mylnì domnívalo, že nìkteré rýmy jsou zpùsobovány baktériemi a témìø polovina se mylnì domnívala, že by se rýma èi bronchitida mìly léèit antibiotiky. Ve skuteènosti je však rýma nemocí, kterou zpùsobuje virus a antibiotika na ni nemají žádný vliv. Skoro polovina rodièù mìla rovnìž mylné názory na pøíèinu nachlazení: 46% rodièù vìøilo, že rýmu zpùsobuje nedostateèné obleèení, 57% se domnívalo, že mohou být zpùsobeny chladným poèasím a 37% rodièù, že rýmu pøivodí, když se jde ven s mokrými vlasy. Lidé se vyhýbají tomu, aby pili ze stejné sklenice nebo líbali nìkoho, kdo je nachlazen, ve skuteènosti je však jedním z nejdùležitìjších opatøení, jak zabránit pøenosu rýmy, nepodávat si s nachlazenou osobou ruce a èasto si ruce mýt. Tuky vs. kouøení, co více? Máte-li nadváhu, existuje vyšší riziko, že se u vás rozvine nìjaké chronické onemocnìní, než u nìkoho, kdo kouøí. Vìdci zkoumali u více než dospìlých lidí váhu, výšku, zda kouøí, pijí alkoholické nápoje a celkovou kvalitu jejich života. Výzkum zahrnoval rovnìž otázky týkající se chronických zdravotních problémù, jako je astma, rakovina, cukrovka èi srdeèní onemocnìní. Plných padesát devìt procent tázaných trpìlo nadváhou èi obezitou. Ukázalo se, že lidé s nadváhou mají o nìco málo více zdravotních problémù, než lidé žijící v chudobì, a o mnoho více chronických zdravotních problémù než lidé, kteøí pravidelnì kouøí èi pijí. Public Health, The Nation's Health Strava a její vliv na rakovinu prostaty Pøehled 52 studií ukázal, že nejsoustavnìjším dietním faktorem, který souvisel s výskytem rakoviny prostaty, byl pøíjem produktù živoèišného pùvodu, jako tmavého masa, mléèných výrobkù a vajec. Strava však celkovì nemìla pøíliš velký vliv na riziko rakoviny prostaty. Nìkteré studie uvádìjí ochranný úèinek lykopenu (v rajèatech) a vitamínu E, ochranný úèinek ovoce a zeleniny byl v tomto ohledu slabý a nesoustavný. Obezita zøejmì zvyšuje riziko tohoto druhu rakoviny. Intl J Epidemiol 1997;10 (suppl):13-17 KARTA NA MYŠLENKY Musím pøiznat, že v prvních letech svého studia jsem byl ještì pìknì vzpurný mládenec. Moje naštvanost byla difúzní svìt se mi nelíbil, a jsem na nìj koukal z kterékoli strany. Ale byla i zamìøená moji rodièe se mi totiž také vùbec nezamlouvali. Zuøil jsem kvùli neustálému komandování a kritizování ze strany svého otce. Moje finanèní prostøedky byly omezené, a tak jsem se rozhodl vstoupit na místní univerzitu a dojíždìt každý den z domova na pøednášky. Jednou ráno jsem se s otcem prudce pohádal. Mìl jsem dojem, že se mì neustále snaží kontrolovat, a pokoušel jsem se z toho vymanit. On ve mnì vidìl rebelanta a snažil se u- platnit svou autoritu. Oba jsme vybuchli a jeèeli jsme na sebe. Vyrazil jsem z domu a zmeškal jsem autobus do školy. Vìdìl jsem, že když pojedu až tím dalším, pøijdu pozdì na pøednášku z pedagogiky. To mì rozzuøilo ještì víc. Celou cestu do školy jsem soptil a funìl. Mou duší zmítaly návaly vzteku na otce. Jako vìtšina podobných mladíkù jsem vìzel až po uši ve svém egocentrismu byl jsem skálopevnì pøesvìdèený, že tak pøíšerného otce nemá nikdo na svìtì a že nikdo na svìtì nemusí snášet takové nehoráznosti. Koneènì, vždy ten mùj otec nedokonèil ani støední školu a já jsem prosím vysokoškolák! Mìl jsem nad ním pocit nadøazenosti. Jak si mùže troufat zasahovat mi do života a do mých plánù? Klusal jsem pøes rozlehlý kampus k budovì, kde jsem mìl pøednášku, a najednou jsem si uvìdomil, že nemám povinný úkol: kartu na myšlenky! Tenhle pøedmìt pøednášel doktor Sidney B. Simon, jeden z nejsvéráznìjších kantorù na škole. Jeho metody a postupy byly ojedinìlé, jeho zpùsob klasifikace revoluèní a vyuèovací metody zneklidòující. O doktoru Simonovi se mluvilo. Pøi první pøednášce nám profesor Simon vysvìtlil: Každé úterý si každý z vás pøinese kartotéèní lístek desetkrát patnáct centimetrù, na jehož první øádce bude vaše jméno a datum. Jak naložíte se zbytkem karty, je na vás. Mùžete tam napsat nìjakou myšlenku, zajímavost, pocit, otázku, nebo prostì jen nìco, co vám zrovna vrtá hlavou. Tohle bude zpùsob, jak budete mít možnost se mnou pøímo komunikovat. Ty karty budou pøísnì dùvìrné. Ve støedu vám je vždycky zase vrátím. Shledáte, že jsem na nì napsal svùj komentáø. Pokud položíte otázku, budu se poctivì snažit na ni odpovìdìt. Máte-li o nìco zájem, také se budu snažit odpovìdìt. Ale mìjte na pamìti, že tyhle karty budou platit jako vstupenka na úterní pøednášku. Na první úterní pøednášku jsem svìdomitì pøinesl kartièku s peèlivì vyplnìným jménem a datem. A k tomu jsem napsal: Není všechno zlato, co se tøpytí. Druhý den nám doktor Simon karty vrátil. Na mé bylo tužkou napsáno: Co tento citát pro vás znamená? Má nìjaký význam? Tahle poznámka mì pøivedla do rozpakù. Vypadalo to, že to s tìmi kartami bere vážnì. Já jsem však vùbec nehodlal nìjak se pøed ním odhalovat. Pøešel týden. Každý den jsme mìli jednu jeho hodinovou pøednášku. Doktor Simon byl opravdu skvìlý. Vyuèoval tak, že kladl otázky a pøedkládal problémy, jaké ještì nikdy nepøedložil žádný z mých dosavadních uèitelù. Provokoval nás k pøemýšlení, a to k hlubokému pøemýšlení. Sociální problémy, politické problémy, osobní problémy to všechno padalo jako zrní do mlýna jeho pøednášek. Byl opravdu tøída v metodách výuky spoleèenských vìd a bylo to nìco, co pøesahovalo bìžné meze. Kantoøi, které jsem mìl na støední škole, vyuèovali spoleèenské vìdy dìjepis, zemìpis, ekonomii atd. jako pøedmìty k mechanickému zapamatování, jako seznamy fakt, jmen a dat, které bylo nutno našprtat a pak je pøi zkoušce zase vrátit na papír. Jen vzácnì od nás nìkterý z nich požadoval myšlení. Nejdøív jsem si myslel, že má v plánu nás orientovat pro nìco nebo proti nìèemu, ale kdepak profesor Simon. Místo toho nás prostì vyzýval k pøemýšlení, hledání, zkoumání, kladení otázek a pokusu o vlastní odpovìdi na nì. Abych byl upøímný, byl jsem z toho stále zmatenìjší. V jeho vyuèování bylo, pravda, nìco pøíjemného, osvìžujícího a lákavého, ale protože jsem se ještì nikdy s jeho stylem nesetkal, nemìl jsem k dispozici žádnou vzorovou strategii, která by mi pomohla s ním vycházet. Vìdìl jsem, jak se dá školou dobøe proplouvat: sedìt pìknì vpøedu, øíkat uèiteli, jak se mi líbila jeho pøednáška, odevzdávat úhledné, na stroji psané elaboráty podle pøedem daného vzoru, a šprtat, šprtat, šprtat! Ale tyhle pøednášky byly nìco úplnì jiného. Moje otøepané a osvìdèené metody na nì neplatily. Pøišlo další úterý. Na kartu jsem napsal: Devatero øemesel, desátá bída. Stále jsem mu nedùvìøoval, a tak jsem se opìt zaštítil humorem, který se mi vùèi nechtìné dùvìrnosti zatím pokaždé osvìdèil. Nazítøí mi kartu vrátil s poznámkou: Vypadá to, že máte smysl pro humor. Je to ve vašem životì dùležitý prvek? Co po mnì chtìl? Co se to tady dìlo? Nepamatoval jsem, že by o mì od dob 14 / PRAMENY ZDRAVÍ

15 Èlovìku mùžete vzít všechno až na jednu vìc: poslední z lidských svobod vybrat si svou vlastní cestu. Viktor E. Frankl obecné školy nìjaký uèitel projevoval tak osobní zájem. Co ode mne ten èlovìk vlastnì chce? Teï jsem se tedy hnal po chodbì na pøednášku s desetiminutovým zpoždìním. Tìsnì pøede dveømi jsem z aktovky vytáhl svou kartu a vyplnil na ní své jméno a datum. Stále bezradný, co na ni napsat, jsem poøád nedokázal myslet na nic jiného než na hádku s otcem, kterou jsem právì absolvoval. Jsem synem idiota! napsal jsem a vøítil se do posluchárny. Profesor stál poblíž dveøí a øídil diskusi. Podíval se na mì, natáhl ruku pro kartu, já jsem mu ji podal a sedl si na své místo. V okamžiku, kdy jsem dosedl, mì zachvátil dìs. Co jsem to udìlal? Co jsem mu to dal za kartu? Ach ne! Tohle jsem pøece nechtìl vyzradit! Ted se dozví všechno o mé zuøivosti, o mém otci, o mém životì! Na zbytek hodiny se vùbec nepamatuji. Nedokázal jsem myslet na nic jiného než na tu neš astnou kartu. V noci jsem nemohl spát, takovou nepopsatelnou hrùzou jsem byl zachvácený. K èemu jsou ty karty vùbec dobré? Proè jsem tam jenom psal o otci? Co když se na otce obrátí? Ostatnì co je mu vùbec do toho? Pøišlo støedeèní ráno a já jsem se chtì nechtì chystal do školy. Když jsem dorazil do posluchárny, bylo ještì brzo. Zamýšlel jsem sednout si nìkam dozadu a co možná nejvíc se schovat. Hodina zaèala a doktor Simon zaèal vracet karty na myšlenky. Mnì ji položil na lavici textem dolù, jak mìl ve zvyku. Sáhl jsem po ní a skoro jsem se bál ji obrátit. Když jsem se podíval na líc karty, pøeèetl jsem si, co tam napsal: Jak hodlá idiotùv syn naložit se zbytkem svého života? Mìl jsem pocit, jako by mi nìkdo dal ránu do žaludku. Trávil jsem hodnì èasu vysedáváním v kavárnì studentského spolku, kde jsem ostatním mladým mužùm líèil, jaké mám problémy se svými nemožnými rodièi. A oni mi na oplátku sdìlovali zase své obdobné zkušenosti. Nikdo z nás nevyzýval druhého, aby se pokusil vzít svùj osud do vlastních rukou. Ne, všichni jsme spokojenì pøijímali tu hru svalovat všechno na rodièe. Všechno byla chyba rodièù. Když mi dopadly špatnì testy, mohla za to máma. Když mi unikla možnost nìjakého vedlejšího studentského výdìlku, tak to byla tátova chyba. Já jsem si na rodièe stìžoval neustále a ostatní mládenci moudøe pokyvovali hlavami. Copak tihle lidé, co nám jen platí studijní výdaje, nejsou ve skuteènosti pouhou partou starých pomatencù, co se nám motá do života? Na pohled nevinná otázka Sidneyho Simona však propíchla balon. Sáhla totiž pøímo na jádro vìci: Èí je to vlastnì problém? Èí je to odpovìdnost, která se tì týká? Ten den jsem se vykašlal na studentský spolek a šel jsem, podivnì zkrušený a zahanbený, rovnou domù. Celý veèer jsem na to myslel, a také na nìco, co jednou vyslovila matka: Každý milionáø se vydává za selfmademana, ale když ho zavøou, vymlouvá se na své sprosté rodièe. Pøál bych si, abych mohl øíci, že jsem prožil nìjakou magickou transformaci, ale nebyla by to pravda. Poznámka doktora Simona však byla zákeøná. Øadu následujících týdnù mì stále pronásledovala. Každou chvíli, když jsem se slyšel, jak otci vyèítám to nebo ono, se najednou ozval vnitøní hlásek: Dobrá, øeknìme, že otec opravdu je takový bídák, jak ty ho líèíš. Ale jak dlouho chceš vystaèit s tím, že na nìj budeš svalovat vinu za svùj život? Pomalu a neodvratnì probíhal pøevrat v mém myšlení. Stále ještì jsem mìl plno výèitek. Po èase jsem si však uvìdomil, že jsem si vytvoøil život, ve kterém jsem nebyl ústøední osobností! Stal jsem se objektem dìní, a ne jeho subjektem. Tenhle pocit byl ještì mnohem trapnìjší než to, co jsem cítil na pøednášce doktora Simona. Už jsem nechtìl být pouhou loutkou. Chtìl jsem být tvùrcem, a ne tím, kdo se nechá ovládat. Mùj proces rùstu nebyl ani snadný, ani rychlý. Trvalo mi pøes rok, než na mnì ostatní poznali, že zaèínám pøebírat odpovìdnost za své jednání, za svá rozhodnutí, za své pocity. Byl jsem sám pøekvapen, jak se mé výsledky ve všech pøedmìtech zlepšily. Byl jsem ohromen, jak pøibývalo množství i kvalita mých pøátel. A také mne pøekvapilo, oè chytøejší se mi teï zdál být otec. V prùbìhu celého toho procesu jsem neustále odevzdával své karty na myšlenky. Pozdìji jsem se nechal zapsat do dalšího kursu toho jedineèného uèitele. Vìnoval jsem mu daleko vìtší úsilí než všem ostatním. S každou kartou se objevovalo víc a víc znepokojivých otázek k pøemýšlení. Po letech jsem se sám musel divit, jaký jsem tehdy udìlal pokrok. Z rozpolceného a nevýrazného studenta jsem se stal studentem úspìšným a pozdìji i úspìšným profesorem. Zanechal jsem neustálého hnìvu a vyhýbání se práci potøebné pro život a stal jsem se èlovìkem plným energie, nadšení, cílevìdomosti, a dokonce i radosti. Také mùj vztah k otci se dramaticky zmìnil. Zjistil jsem, že to, co jsem døív vidìl jako snahu kontrolovat, byl vlastnì jeho zájem a starost o mne. Smíøil jsem se s tím, že útlocitné projevy rodièovství jsou mu cizí, ale že všechny jeho snahy jsou vedeny láskou. Hádky se zmírnily a nakonec vymizely docela. Nauèil jsem se pohlížet na otce jako na chytrého, moudrého a velice laskavého èlovìka. A všechno to zaèalo jedinou otázkou, jednou jedinou nevinnou otázkou. q Pøíbìh zpracoval Hanoch McCarty. Z knihy Slepièí polévka pro duši (4. porce), kterou vydalo nakladatelství Columbus roku PRAMENY ZDRAVÍ / 15

16 EKOLOGICKÉ mycí, èistící a prací PROSTØEDKY ECOVER COUNTRY LIFE Melantrichova 15 Praha 1 Návštìvníci bohoslužeb žijí zøetelnì déle Byla vypracována studie (trvající pìt let) na lidech starších 55 let, jejímž cílem bylo zjistit, jaké faktory umožòují nejlépe pøedpovídat dlouhovìkost. Pravidelná návštìvnost bohoslužeb byla nejlepším indikátorem dlouhovìkosti ze všech studovaných faktorù. Vìdci brali v úvahu pøíjem, vzdìlání, civilizaèní nemoci, další nemoci, zdravotní návyky, fyzickou aktivitu, kouøení, pití, tìlesný tuk, sociální zapojení a psychický stav. Návštìvnost bohoslužeb však mezi nimi zùstávala nezávislým a nejsilnìjším pøedpovìdním faktorem. Dr. David B. Larson, president National Institute for Health Care Research, uzavírá komentáø této studie slovy: Podle tìchto dat prodlužuje návštìva bohoslužeb život. Vìdci z Duke University studovali v jiné studii po dobu šesti let asi lidí. Zjistili, že ti lidé, kteøí chodili každý týden do kostela, mìli o 28% nižší riziko úmrtí, a to i když byly vzaty v úvahu jejich zdravotní návyky, vìk, úroveò vzdìlání a zdravotní problémy. Proè by se mìli návštìvníci bohoslužeb dožívat vyššího vìku? Podle rùzných teorií: Církev nabízí sociální vztahy a podporu. Èlenové církve nalézají v životì naplnìném vírou v Boha pohodu, odpuštìní a smysl. Èlenové církví obvykle žijí zdravìjším životem než lidé, kteøí do kostela nechodí (i když zdravotní návyky byly do studie zahrnuty). Podpora ze strany církve mùže lidem pomoci lépe se vyrovnat se stresujícími událostmi. American Journal of Public Health, Vol. 88, No. 10, Journal of Gerontology, July/August 1999 JAKO VÍTR DO PLACHET Dva lidé se dívají stejnými møížemi jeden vidí bláto, druhý hvìzdy. Optimismus je založen na nadìji a dùvìøe, že vìci budou smìøovat k lepšímu. Víra nachází v optimismu svoje vyjádøení. Optimismus je tou tváøí víry, která projasòuje život druhých tím, že jim pomáhá oslavovat støíbrný lem temných mrakù. V oèích optimisty je sklenice z poloviny plná, zatímco pesimista pod klenbou zoufalství vidí sklenici z poloviny prázdnou. Optimistický postoj nám umožòuje se smát a smích je mocnou medicínou. Není divu, že studie Breslowa a Bellocqa na skoro dospìlých lidech zjistila, že neš astní lidé mìli o 57% vyšší úmrtnost než š astní jedinci. Oslavy povzbuzují k radosti a smíchu, které napomáhají nadìji a optimismu. Radujte se z každého dne, a si u- chováte zdraví a život! MÙJ PØÍTEL BOB Bob je mým sousedem. Tìžko byste našli milejšího èlovìka. Pomùže mi, když nám pøestane fungovat vodovodní odpad. Vyzná se ve studních a skvìle se stará o náš dùm, když jsme pryè. Ale byl a stále je kuøákem. Minulý mìsíc si povšimnul, že jeho u- mìlý chrup nesedí tak, jak by mìl, a navštívil svého zubního lékaøe. Zjistili mu otok a provedli biopsii. Naplnily se jeho nejèernìjší pøedstavy rakovina jazyka a hrdla. Nedala se operovat, a tak se podrobil cyklu ozaøování a chemoterapie dnes je uprostøed terapie. Šance na vyléèení nejsou vysoké, ale existuje okénko nadìje. A Bob hledí nepøetržitì tímto okénkem. Budu s tím bojovat, øekl mi. Nevzdám se. Pøestal jsi kouøit? zeptal jsem se. Ne, odpovìdìl. Nemyslím si, že to hraje nìjakou roli. Jaký je rozdíl mezi optimismem a pošetilostí (èi troufalostí)? Nikdo by se však neodvážil popøít, jak dùležité je pro Boba, aby si udržel pozitivní postoj. Studie pøesvìdèivì ukazují dùležitost pozitivního postoje. RADOSTNÉ SRDCE HOJÍ RÁNY Dr. X zjistil, že má rakovinu. Upadl do vážné deprese, pak však zaèal uvažovat: Prožiji zbytek svého zkráceného života tak, že se budu cítit mizernì? V knize Pøísloví si pøeèetl: Radostné srdce hojí rány. JEDNOU Z VÌCÍ, KTERÉ ZLEPŠUJÍ DUŠEVNÍ ROZ- POLOŽENÍ, JE PRAVIDELNÝ POHYB. MNOHO PA- CIENTÙ MI ØEKLO, ŽE BEZ PRAVIDELNÉHO PO- HYBU UPADAJÍ DO DEPRESÍ. NEVÁHEJTE PRO- TO A VYRAŽTE VEN: NEJLÉPE DO PØÍRODY A JEŠ- TÌ LÉPE KAŽDÝ DEN! Požádal své pøátele, aby mu nosili ty nejbláznivìjší videokazety, které mu zpùsobovaly záchvaty smíchu. Chtìl vtipy. Chtìl zábavné historky. Chtìl terapii smíchem. A zázrak nad zázraky vyléèil se! Skuteènì šlo o zázrak? Anebo by to mohlo být tak, že nìjakým zpùsobem to pozitivní myšlení a radostné myšlenky 16 / PRAMENY ZDRAVÍ

17 Studie Breslowa a Bellocqa na skoro dospìlých lidech zjistila, že neš astní lidé mìli o 57% vyšší úmrtnost než š astní jedinci. Radujte se z každého dne, a si uchováte zdraví a život! pøevážily v chemické rovnováze jeho tìla? Endorfiny z hlubokých ganglií jeho mozku stimulovaly jeho imunitní systém. Zmìna hladiny kortizolu posílila obranyschopnost jeho imunitního systému proti rakovinì. DÙVOD, PROÈ SE OŽENIT Ve studii na mužích, kteøí utrpìli infarkt, se daøilo tìm, kteøí se vraceli domù k manželce mnohem lépe než tìm, kteøí žili sami. DEPRESE JE RIZIKOVÝM FAKTOREM V roce 1997 byla vypracována v Dánsku studie, jejíž výsledky byly zveøejnìny v èasopise Circulation. Studie se zabývala 730 Dány, kteøí trpìli srdeèním onemocnìním a kteøí byli rozdìleni do dvou skupin: na ty, kteøí byli v depresi a na ty, kteøí ne. Následné sledování obou skupin ukázalo, že u pacientù v depresi bylo riziko infarktu vyšší o 70% a riziko úmrtí vyšší o 60% než u tìch, kteøí depresemi netrpìli. VÍTR DO PLACHET Hovoøíme zde o celkovém nasmìrování, ne o obèasných pocitech smutku, ale o celkovém náhledu na život. Nevlastní otec mé ženy byl skuteèným pesimistou. Pøed lety, když byl nedostatek ropy, pøestal jezdit v zimì na Floridu, protože se obával, že by se nemusel dostat nazpátek, kdyby nebyl k mání žádný benzín. Když jel na nìjakou cestu, první vìc, kterou udìlal, bylo, že si zkontroloval místní pohotovost. Pokud se mu nelíbila, chtìl se následujícího dne vrátit domù. Když narazil na milého doktora, uvolil se zùstat, ale chodil pak za ním tak èasto, až se lékaø rozzlobil a vyhodil jej. George pak øekl, že jede domù a dovolená byla zkrácena. Ubohá maminka stal se z ní uzlíèek nervù, který pøedpokládal, že je tatínek vážnì nemocný. Když George skuteènì onemocnìl, jeho stav se rychle zhoršoval a zemøel mnohem døíve než mùj táta, který mìl to samé onemocnìní. CHRONICKÝ PESIMISMUS Chronický pesimismus nebo stres vede ke zvýšené hladinì stresových hormonù: adrenalinu a kortizolu. Adrenalin souvisí s vyšší hladinou krevního tlaku, zvýšenou hladinou LDL (špatného) cholesterolu a zvýšenou tendencí ke srážlivosti krve, a tak zvyšuje riziko infarktu. To je dùvod, proè úèinkují beta-blokátory blokují pùsobení adrenalinu. Kortizol zvyšuje riziko ukládání tuku, a to zvláštì v oblasti bøicha a je dobøe dokumentováno, že to souvisí s rizikem onemocnìní srdce. LIDÉ, KTEØÍ PØEŽÍVAJÍ INFARKT The American Journal of Cardiology zveøejnil studii na lidech, kteøí pøežili infarkt. Vìdci zjistili o deset let poté, když pøedtím rozdìlili tyto lidi do tøí skupin, na pacienty trpící tìžkými depresemi, pacienty trpící mírnými depresemi a pacienty netrpící depresemi, že za tu dobu zemøelo: 50% pacientù s tìžkými depresemi, 42% pacientù s mírnými depresemi, 35% pacientù bez depresí. Šalomoun se nemýlil (v knize Pøísloví 17,22): Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. ZLEPŠENÍ NÁLADY Jednou z vìcí, které zlepšují duševní rozpoložení, je pravidelný pohyb. Mnoho pacientù mi øeklo, že bez pravidelného pohybu upadají do depresí. Je to z toho dùvodu, že endorfiny jsou fyzickou aktivitou stimulovány. Endorfiny jsou pøirozenými opiáty lidského tìla, jako alkaloidy, které tiší a uklidòují duši a tìlo. Pomáhají pøinášet vnitøní klid. Pohyb rovnìž pálí stresové hormony adrenalin a kortizol, výsledkem je, že se cítíme klidnìjší a ménì napjatí. KOFEIN Vyhýbání se kofeinu rovnìž výraznì pøispívá k uklidnìní. Mnozí lidé vypijí dennì i více než ètyøi šálky kávy nebo podobných nápojù (èaj, kola). Stávají se závislými na této stimulaci, aby byli vùbec schopni fungovat. Je to jako, když se roztáèí motor v autì na vyšší obrátky, než je potøeba. Množství kofeinu v šálku kávy záleží na síle kávy, prùmìrný šálek obsahuje asi 70 mg kofeinu. Èaj je trochu slabší obsahuje nìjakých 50 mg kofeinu na jeden šálek. Mnohé limonády jako je Coca-Cola, Pepsi-Cola apod. obsahují kofein. Je to zpùsob, jakým si výrobci tìchto nápojù zajiš ují, že se budete vracet a chtít víc. Jedná se ale souèasnì i o prudké sešlápnutí pedálu vašeho života. Dostáváte se do jakéhosi horeènatého stavu, kdy pálíte svùj život rychleji než je bìžné. VÍCE NEŽ JEN PRO KRÁSU Spánek rovnìž hraje roli v optimistickém náhledu na život. Lidé, kterým byl odpírán spánek, zaèínali mít halucinace a pøestávali být schopni racionálního úsudku. JEZTE ZDRAVÌ! Výživa hraje také svoji roli pøi udržování duševní rovnováhy. Vyvážená strava poskytuje živiny potøebné k tomu, aby naše nervy zùstávaly v klidu. OPTIMISMUS JE NAŠÍ DUHOU Možná vùbec tou nejdùležitìjší souèástí optimistického postoje je zpùsob, jakým nahlížíme na zdraví samotné. Jsme-li optimistiètí, vnímáme prospìch, který pøináší dobrá životospráva pro naše zdraví. Nevšimli jste si, že temperamentní a úspìšní lidé, se kterými je radost pobývat, bývají obvykle v dobré duševní rovnováze? Pravidelnì sportují, hlídají si svoji váhu, rádi se poøádnì zasmìji, dokáží se uvolnit a odpoèinout si, jsou èestní a dùvìøiví, nejsou závislí na drogách èi na cigaretách zdá se, že jsou schopni èinit správná rozhodnutí a vìci se jim daøí. Je možné, že by jejich optimistický náhled na život byl právì o- nou základnou, ze které vyrùstá jejich š astný život? DÙVÌØUJTE BOHU ZÁKLADNÌ NADÌJE Nemùžu skonèit, aniž bych poukázal na následující optimismus pramení z víry, že nad, za a v pozadí celé lidské existence je Moc, je Bùh, milující, starající se Bùh, který nám, ve Své moudrosti, dal svobodu vzít svùj život a užít jej, jak se rozhodneme. Pøitom však, protože touží po našem dobru, chce, abychom užívali tohoto daru života i vyhlídek na štìstí a spokojenost v rodinì. Tato víra nám dává pozitivní, optimistický náhled na život. q životní styl Dr. Allan Handysides, Nutrition Council, SDA General Conference PRAMENY ZDRAVÍ / 17

18 Pøichází... Vulkány sopek - výkøiky staøièké Zemì úmorná sucha veder, záplavy údolí Otøesy hor, kde duní to hrozivì, temnì Hladové lidstvo, jež o život zápolí Slzy a krev - bolest a utrpení - války a teror - pláè bezbranných dìtí Víc ubližovat možné snad už není. Volání o pomoc k temnému nebi letí V dobì, kdy nemoc prý už je zažehnána, si nad hrobem matka slzy utírá Pak objeví se další nemoc neèekaná, A stále více lidí pøedèasnì umírá Kam kráèíš, Zemì? A jak daleko chceš dojít? Co zanechá èlovìk pøíštímu pokolení? Jak dlouho asi mùže ještì zbrojit, než všechno na tobì se v popel zmìní? Bojíš se, Zemì? - Záchrana se blíží; i když to lidé uznat nechtìjí. Tvá šance - ta je v Ježíšovì køíži V Ježíši Kristu máš svou nadìji Vìra Gajdošíková KØES AN A EKOLOGIE Vyznáváme, že jsme køes ané všech konfesí vìnovali ekologii a zvláštì stupòujícímu se ohrožení všeho života na zemi dosud pøíliš malou pozornost. Ani ti, kdo v tom byli mezi námi výjimkou, nevolali dost hlasitì a vìrohodnì a nenašli odezvu v širších køes anských kruzích. Hlavní pøíèinou bylo už zøejmì to, že jsme se pøíliš jednostrannì soustøedili na èlovìka, lidskou bídu a lidské nadìje a nemìli ani oèi, ani sluch pro celé Boží stvoøení, které naøíká, vydáno marnosti (Øímanùm 8,19-22) pro lidský høích. Pøestali jsme v nìm totiž vidìt Boží dílo a zacházíme s ním tak, že ve vzdorné sobìstøednosti promaròujeme život zvíøat, rostlin i toho, co nám tu bylo skrze jejich život pøipraveno (uhlí, ropa atd.) a tak zmaròujeme jejich bytí z Boha. Projevuje se to tak, že ve všech Božích tvorech, zvíøatech i rostlinách a celé pøírodì vùbec vidíme èasto v neblahém souhlasu se svým okolím jen pøedmìty své spotøeby, s nimiž prý mùžeme nakládat zcela podle svého, a tak rozmnožovat jejich bolest a plýtvat jejich životem v zaslepené pýše svrchovaných majitelù, namísto abychom pøi nich stáli jako Bohem ustanovení správci a pastýøi (Genesis 1), odpovìdní našemu spoleènému Stvoøiteli. BIBLICKÉ POSELSTVÍ Na otázku po pøíèinì tohoto neblahého myšlení i jednání køes anù odpovídají nìkteøí nekøes ané, že k takovému postoji vede už prý Bible. To je nedorozumìní, které je tøeba podrobnìji vysvìtlit. Když se køes anùm, pøesnìji: vìtšinì køes anù, vytýká jejich ekologická necitlivost až neteènosti, je to namnoze oprávnìné. To už jsme øekli ve vyznání v prvním odstavci. Jestliže se však tvrdí, že je k tomu pøivedla Bible, musíme dodat: Bible špatnì vykládaná. Èasto ji tak ovšem vykládali i køes anští vykladaèi, kteøí nepostihli duchovní i kulturní situaci, do níž svatopisci pùvodnì mluvili èi psali, a nedali si práci s její vnitøní pøimìøenou aktualizací. Svým chybným výkladem nejednou sami dodali pùsobivý protikøes anský argument svým odpùrcùm. Nejèastìji se hovoøí o Genesis 1,26-28 podmanìní zemì a panování nad tvorstvem. Toto místo je tøeba chápat v souvislosti s myšlením tehdejší doby, která Zemi bìžnì považovala za božskou bytost, Všematku, Všerodièku a z hlediska Písma vlastnì za modlu. Bible varuje mnohokrát pøed uctívám tvorstva a jeho zámìnou za Stvoøitele (Napø. Exodus 20,4-6, Øímanùm 1,23 aj.). Rozbor použitých hebrejských výrazù kaba (podmanit) a rada (panovat) ukazuje, že v pozadí výpovìdi je gesto, jímž byl (napø. pøi triumfu) rituálnì odposvátòován, detabuizován èi demýtizován pøemožený protivník považovaný za božstvo, pøedevším sakrální král, ve starém Orientì bìžnì uctívaný jako modla. Úkolem èlovìka není dupat po jiných (rada) a rozdupávat Boží dílo, nýbrž èelit tomu, aby se nic z nìho nestalo modlou. To bylo tehdy velmi naléhavé. Vytrhneme-li však tuto výpovìï Geneze z kulturnì historických a hlavnì náboženských souvislostí a udìláme-li z ní nástroj svého koøistnického vztahu ke stvoøení, zneužíváme Bible nejen proti Božímu dílu, ale v dùsledku proti Bohu samému. Ani dnes nenastal èas, abychom zamìòovali Stvoøitele se stvoøením a pøenášeli na nì úctu, která patøí Bohu. Jenže 18 / PRAMENY ZDRAVÍ

19 Není tu jiné øešení, nežli se zaèít zøíkat souèasné civilizaèní úrovnì, uskrovòovat se a to co možno zøetelnì a viditelnì, aby to bylo zároveò poselstvím pro druhé. situace je dnes znaènì posunuta. Musíme øíct: Šlo-li tehdy pøedevším o to, stvoøení nezbožš ovat, dnes jde pøedevším o to, nezpøedmìtòovat je. Správný postoj nám tu ukazuje øada Božích svìdkù, svìtcù, církevních otcù a teologù (napø. sv. František z Assisi), kteøí vidí v Božích tvorech své bratry a sestry, nadané ovšem od Boha menší mírou darù a tím i možností. Bylo-li však èlovìku více dáno, bude od nìho více požadováno, takže to první, èím se lišíme od zvíøat, je míra naší odpovìdnosti, a to za celé Boží stvoøení. Køes anský pohled na ekologickou problematiku musí vycházet z jiných biblických míst, pøedevším z tìch, která ukazují, že Bùh tu na zemi chce mít život v hojnosti a plnosti, tedy v kvantitì i kvalitì. Bùh tu nechce smrt a to, co k ní vede. Proto pøipravil vítìzstvím nad smrtí podíl na pravém životì pro všechny, kdo se dali pozvat k zápasu proti smrti a jejím spojencùm, tedy høíchu, sobectví, svévoli, vzdoru atd. Nedílnou souèástí naší služby Bohu je služba životu všeho stvoøení. Mùžeme øíct, že ten, kdo je bez lásky k Božímu stvoøení, vykazuje závažný nedostatek i ve své lásce k Bohu a bližnímu. DNEŠNÍ ÚKOLY Je otázkou, zdali požadavek trvalé udržitelnosti našeho civilizaèního statu quo dnes už není jen zhoubná iluze. Leccos nasvìdèuje tomu, že èím víc toho budeme chtít pro sebe zachránit vzpomeòme na Ježíšùv výrok o tìch, kdo chtìjí zachránit svou duši, svùj život (Lukáš 17,33) a tedy i nadále a tvrdì nárokovat, právì v oblasti materiální civilizaèní úrovnì, tím horší perspektivu máme pøed sebou, lidovì øeèeno: tím rychleji to s námi pùjde s kopce. Pro dobré zítøky už nestaèí jen zùstat stát u souèasného stavu. Život zde pøesnìji: souèasnou civilizaèní úroveò pøedevším ve vyspìlých zemích celosvìtovì neudržíme, pokud na ní budeme trvat a tak povzbuzovat ty, kdo jí nedosáhli, aby o ní u- silovali za cenu jakéhokoliv ponièení života, zdrojù atd. Není tu jiné øešení, nežli se jí zaèít zøíkat, uskrovòovat se a to co možno zøetelnì a viditelnì, aby to bylo zároveò poselstvím pro druhé ve svém pohodlí a zvláštì ve svých nárocích, a to ku prospìchu zítøkù svìta a ovšem i ku prospìchu krajin s nižší civilizaèní úrovní. PORTRÉT SYNA Vypráví se, že jeden zámožný muž se svým synem vášnivì milovali umìní a sbírali jedineèná umìlecká díla. Ve sbírce mìli vše, od Picassa až po Rembrandta. Pøed obrazy trávili dlouhé chvíle a obdivovali je. Když vypukla válka, syn musel narukovat. Byl velmi odvážný. V jedné bitvì se snažil zachránit tìžce zranìného kamaráda. Když už byli témìø v bezpeèí, smrtelnì ho zasáhla kulka. Zpráva otce zdrtila, ztrátu jediného syna nesl velmi tìžce. Po válce se u dveøí zarmouceného otce objevil mladý muž. Nesl v náruèí velký pøedmìt. Øekl: Pane, neznáte mì, ale já jsem ten voják, kterému váš syn zachránil život. Je mi to moc líto, že zahynul. Znali jsme se velmi dobøe a on mi èasto vyprávìl o vaší lásce k umìní. S tìmi slovy podal mladý muž otci balík a øekl: Nic moc to není, nejsem zrovna velký malíø, ale myslím si, že váš syn by mìl radost, kdybyste tento dar pøijal. Otec balík rozbalil. Nemohl uvìøit svým oèím. Byl to portrét jeho syna, který tento mladý muž namaloval. S úžasem pozoroval, jak vìrnì vystihl jeho podobu. Do oèí mu vstoupily slzy. Podìkoval a nabídl mu, že za obraz rád zaplatí. Ne, ne, pane, dlužníkem jsem já. Nikdy bych nemohl zaplatit za to, co pro mne udìlal váš syn. Pøijmìte tento dar jako dík a vzpomínku. Obraz pak mìl èestné místo v jeho sbírce. Kdykoliv nìkdo pøišel na návštìvu, otec vedl návštìvníky nejdøíve k portrétu svého syna a teprve pak mohli obdivovat vzácná díla slavných mistrù. Za nìkolik let po této události otec zemøel. Podle poslední vùle mìla být celá sbírka prodána ve velké aukci. Sjelo se mnoho významných sbìratelù a netrpìlivé èekali, až uvidí vzácná díla. Mìli jedineènou pøíležitost nakoupit obrazy mistrù. Pøed nedoèkavými úèastníky se nejdøíve objevil portrét syna. Licitátor klepl poprvé kladívkem a oznámil: Zahajujeme aukci. Pøed vámi je portrét syna. Kdo pøijde s první nabídkou? Kdo zaène? Nastalo rozpaèité ticho. Pak se ze zadní øady ozval muž: Chceme vidìt mistry! Tenhle vynechte. Licitátor však trval na svém. Dražbu zaèínáme portrétem syna. Kdo udìlá první nabídku? Kdo zaène? Znovu se ozval rozèilený hlas: Pøišli jsme se podívat na Van Gogha, Rembrandta. Dejte se do poøádné dražby! Nechte portrét syna na konec. Licitátor pokraèoval. Nabízím portrét syna. Kdo zaène, kdo chce koupit portrét syna? Opìt nastalo trapné ticho. Koneènì se vzadu ozval hlas. Patøil rodinnému zahradníkovi, který se na aukci pøišel jen podívat. Tiše øekl: Nabízím za portrét deset dolarù. Zahradník nepatøil mezi boháèe a deset dolarù bylo vše, co u sebe právì mìl. Máme první nabídku. Deset dolarù, kdo dá víc? Další nabídka nepøicházela a tak licitátor zvedl kladívko se slovy: Poprvé, podruhé a po krátké pauze klepl po tøetí. Prodáno za deset dolarù! Muž, který sedìl ve druhé øadì, zvolal: Koneènì, dejme se do poøádné dražby! Licitátor však odložil kladívko se slovy: Pánové, je mi líto, ale aukce je u konce. Co bude s díly Mistrù? Je mi líto, pánové, je po aukci. Co bude s dalšími obrazy? Je mi líto. Jsem vázán podmínkou poslední vùle. Když jsem byl urèen, abych vydražil tuto sbírku, nesmìl jsem ji prozradit, dokud nebude vydražen portrét syna. Teï všem oznamuji, že kupec portrétu syna získává nejen celou sbírku, ale stává se dìdicem celé pozùstalosti. Ten, kdo koupil syna, dostal vše! q Z letáèku BTM (Brnìnské tiskové misie) k zamyšlení Budeme-li i nadále na jiné stále jen vznášet nároky, motivované v posledku naším sobectvím, nikdy jim nebudeme vìrohodnými køes any. Takové zøíkání se nárokù a pohodlí je ovšem obì. A zde jsme u jádra vìci: Budoucnost života na naší planetì je otázka naší pohotovosti k obìti, tedy po naší hotovosti následovat obìtovaného Beránka. Souhrnem: ekologie je místo, kde náš obìtovaný a vítìzný Pán volá k následovaní. Jen obì vede k vítìzství a pøemáhá mocnosti zhouby a temnoty, které se kolem nás vzmáhají. Budeme-li o Kristu jen mluvit, budeme èím dál tím více nevìrohodnìjší solí zmaøenou. Klíèem k budoucnosti, k životu, ke všemu je obì. Tajemství života i perspektiva nadìje jsou skryty v moci obìti nejdøíve Kristovy a pak naší. Není jiné cesty, ani jiného jména (Skutky 4,11). q Jan Heller PRAMENY ZDRAVÍ / 19

20 CUKETA NA TRÁVENÍ Patøí k tykvi obecné, která je druhovì velice rozmanitá rozlišujeme cukety zelené, pruhované, žluté i bìlavé. Cuketa pùvodnì pochází z Mexika, kde se pìstuje již celá staletí; v posledním desetiletí se stala velice oblíbenou a rozšíøenou i u nás. Jedná se o teplomilnou rostlinu vyžadující humózní pùdy, kterou vyséváme pøímo na záhon asi od poloviny kvìtna. Sklízet mùžeme již malé, asi centimetrù dlouhé cukety. Menší, š avnatìjší cukety vaøíme i se slupkou, ve které se nachází nejvíce živin. Cuketa se používá do polévek i hlavních jídel, na pomazánky, smažené placky a mouèníky. Malé cukety, které jsou chu ovì ménì výrazné, nakládáme jako okurky a doplòujeme je èesnekem, bazalkou, rajèaty, celerovou natí, citrónem, majoránkou, shoyou, uzeným tofu apod. Jihoamerická a orientální kuchynì využívá kromì plodù cukety i velkých kvìtù (zvláštì samèích), které se plní koøenìnou nádivkou s rýží, nebo se z nich pøipravuje polévka a saláty. Cuketa má (podobnì jako ostatní tykve) velmi nízký obsah kalorií (100 g lehce povaøené cukety obsahuje pouze 19 kalorií, osmažená však mùže mít až 63 kalorií), obsahuje 91% vody, vlákninu, minimum sacharidù a vitamínù, ale hodnì minerálù hlavnì draslík, fosfor, vápník a hoøèík. Cuketa má silné moèopudné úèinky. Pokrmy z cukety pøíznivì ovlivòují èinnost srdce, ledvin a trávicího traktu. Vysoký obsah vlákniny pùsobí dobøe na trávení a vyprazdòování støev. Cukety pomáhají rovnìž pøi cukrovce, žluèníkových kamenech, obezitì, ateroskleróze, revmatismu, dnì. Podobnì jako okurky obsahují látky s cytostatickým (protirakoviným) úèinkem. CUKETOVÁ POLÉVKA V 1 pl oleje osmahneme 2 ks cibule, 500 g na koleèka nakrájených cuket, 2 èl soli - pøidáme: 2 1/2 šl vody, 1 èl vegety, 20 minut povaøíme - rozmixujeme: 1 ks tofu, 1/4 šl vody, 1 pl umeocta, 1/2 èl muškátového oøíšku Rozmixované tofu vlijeme do polévky a ještì 5 minut povaøíme. Zdobíme petrželkou. ZAPEÈENÁ CUKETA 4 ks menších cuket, 1 šálek rýže, 5 pl sekaných oøechù, 1 ks koøenìného tofu, 1 ks sójového sýra "Tavenýr", 2 stroužky èesneku, koriandr, bazalka, meduòka, o- lej, shoyou Cukety vydlabeme. Rýži uvaøíme a smícháme s vydlabanou dužinou, pøidáme o- statní ingredience a koøení. Naplníme cukety, které vložíme do vymazaného pekáèe, podlijeme vodou a zapeèeme v troubì. Podle vlastní chuti a fantazie mùžeme náplò vylepšit tøeba rajèaty nebo celerem. TEMPURA Tradièní japonské jídlo. Recept mùžeme obmìòovat s rùznými druhy zeleniny a omáèek (viz níže). robi maso, cuketa, houby, kvìták, mrkev CUKETA MÁ VELMI NÍZKÝ OBSAH KALORIÍ A SILNÉ MOÈOPUDNÉ Ú- ÈINKY. POKRMY Z CUKETY PØÍZNI- VÌ OVLIVÒUJÍ ÈINNOST SRDCE, LEDVIN A TRÁVICÍHO TRAKTU. VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY PÙSOBÍ DOBØE NA TRÁVENÍ A VYPRAZDÒO- VÁNÍ STØEV. CUKETY POMÁHAJÍ ROVNÌŽ PØI CUKROVCE, ŽLUÈNÍKO- VÝCH KAMENECH, OBEZITÌ, ATE- ROSKLERÓZE, REVMATISMU, DNÌ. - PODOBNÌ JAKO OKURKY OBSAHUJÍ LÁTKY S CYTOSTATICKÝM (PROTI- RAKOVINNÝM) ÚÈINKEM. Tìstíèko: 1 šl hladké celozrnné mouky, 1 pl shoyou, 2/3 šl vody Robi maso, zeleninu a oèištìné houby nakrájíme na kousky. Ty obalujeme v tìstíèku a smažíme na oleji. Osmažené kousky vkládáme na ubrousek, který odsaje pøebyteèný tuk. Servírujeme s rýží a o- máèkami, do kterých namáèíme jednotlivé kousky. Zázvorová omáèka Èerstvý zázvor nastrouháme, v ruce z nìj vymaèkáme š ávu a ochutíme sladìnkou. Èesneková omáèka Do 1/2 šl sójového mléka natural prolisujeme 4 stroužky èesneku, osolíme. Omáèka z øedkve Z nastrouhané øedkve vymaèkáme š ávu a osolíme. Koktail s koprem Cuketa, sójový jogurt, èerstvý kopr, citrón, umeocet, sùl Cuketu oloupeme, nakrájíme na kostky a krátce povaøíme v osolené vodì. Cuketu slijeme, necháme okapat, pøidáme sójový jogurt s koprem a dochutíme umeoctem. Sójový jogurt Do 1/2 litru sójového mléka Provamel natural pøidáme citrónovou š ávu a necháme 1-2 dny stát na teplém místì. Mléko zkysne na jogurt. Kateøina Kukosová 20 / PRAMENY ZDRAVÍ

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM?

SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM? SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM? V poslední dobì v Èeské republice získala na popularitì kniha dr. Petera J. D'Adama a Catherine Whitneyové Výživa a krevní skupiny, s podtitulem Individuální øešení diety k uchování

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (napøíklad Národní instituty zdraví, Americká spoleènost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léèení srdeèních

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ÈÍSLO 5 / ZÁØÍ - ØÍJEN 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÌT JAZYKÙ PRAVÉ LÁSKY Z lingvistického hlediska máme rùzné jazykové skupiny japonskou, èínskou, španìlskou, anglickou apod. Nejlépe rozumíme našemu rodnému

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODÌ CO NEVÍTE O VODÌ??? CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz FAKTA I ZAJÍMAVOSTI O VODÌ Jako je pro nás dùležité jídlo, stejnì tak jsou dùležité i nápoje. Lidské

Více

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe:

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe: Akné Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: www.hormonalni-antikoncepce.cz Razítko lékaøe: CZ BLR 0407 Obsah Krásná, èistá ple bez chyb Tajemství kùže Týká se to témìø každého Co

Více

NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Z OBSAHU:

NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Z OBSAHU: ÈÍSLO 1 / LEDEN - ÚNOR 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Randi Rossmanová bojovala s ú- navou po více než patnáct let bez toho, že by tušila, co je její pøíèinou. Bylo to zlé, každý týden jsem

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

UTRPENÍ Z NADBYTKU Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

UTRPENÍ Z NADBYTKU Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly UTRPENÍ Z NADBYTKU Základem jídelníèku vìtšiny lidí jsou v hospodáøsky vyspìlých zemích produkty živoèišného pùvodu; výsledkem je utrpení z nemocí zpùsobovaných nadbytkem tìchto vesmìs tuèných pokrmù na

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ZBYTEÈNÁ EPIDEMIE Když se v minulosti èlovìk od svého lékaøe dozvìdìl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu nìco jako rozsudek doživotního vìzení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a zpùsobila

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

PO STOPÁCH VÝŽIVY DÌTÍ

PO STOPÁCH VÝŽIVY DÌTÍ ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PO STOPÁCH VÝŽIVY DÌTÍ Pøed zaèátkem sedmdesátých let 19. století byly skoro všechny dìti po celém svìtì kojeny svými matkami (anebo kojnými) a lékaøi

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

P60 / P80 / Platinum 125

P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 N e v i d i t e l n í n e p ø á t e l é Vìtšina lidí stráví až 90% svého èasu buï doma nebo pøi práci v uzavøených prostorech. Podle amerického úøadu pro

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

DIETY, DIETY, DIETY...

DIETY, DIETY, DIETY... DIETY, DIETY, DIETY... Osmdesát procent amerických dívek zaèíná s pravidelnými dietami døíve, než dosáhnou vìku jedenácti let. Tyto dívky nastupují do toboganu, který se u mnohých již nikdy nezastaví.

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání MUDr. Václava Kunová ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4244. publikaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: CO JÍME? NO, KOJÍME!...4 TO NEJLEPŠÍ PRO DÌTI...6 POTØEBUJEME TUKY?...8 STUDIE: VÝŽIVA A IMUNITA.10 DOCHÁZÍ VÁM VÍNO?...12 NEJPRVE NASLOUCHEJ...13 MODERNÍ VELKOMÌSTO...15

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více