John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult"

Transkript

1 John Van Auken EDGAR Eko konzult

2 Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených ve výkladech nejznámìjšího amerického senzibila, mystika a lidového léèitele. John Van Auken, 1989 Translation M. Židlický 2003 Eko konzult, 2004 ISBN X 2 Na rozdíl od lékaøù, spoléhajících se výluènì na své znalosti získané bìhem studia, se Edgar Cayce opíral o schopnosti vymykající se bìžnému chápání a logické úvaze. Tento neobyèejný èlovìk, jehož øada z nás zná jako spícího proroka a jehož fenomenální schopnosti jej katapultovaly do pozice nejznámìjšího amerického mystika, senzibila a lidového léèitele všech dob, byl vnitøním zrakem schopen vnímat procesy probíhající v tìlech pacientù. Dokonce na úrovni jednotlivých bunìk. Skuteènost, že jím poskytnuté informace nelze zlehèovat, dokumentuje i fakt, že o jeho nestandardních léèebných koncepcích napsalo knížky také nìkolik uznávaných lékaøù. U nás nakladatelství Eko-konzult vydalo práci MUDr. Erica Meina Edgar Cayce Klíèe ke zdraví a publikaci MUDr. Williama McGareyho Edgar Cayce Cesty ke zdraví. Jeho názory týkající se zdraví a pøíèiny chorob, se staly základem pro nový smìr v léèení, jehož cílem není léèba jednotlivých symptomù, ale celého èlovìka. Jaké jsou podle nìj pøíèiny nemoci? Pomineme-li genetické dispozice, kdy funkce nìkterých orgánù èi tìlesných systémù jsou narušeny již od narození, pøíèinou vìtšiny neduhù je pøedevším intoxikace organismu, tj. enormní množství jedovatých látek v tìle. O zhoubném 3

3 vlivu toxinù napøíklad vypovídá fakt, že devìt žen z deseti, u nichž byl diagnostikován nádor na prsu, trpìlo zácpou. V uvedeném pøípadì je tìlo vystaveno pùsobení vìtších objemù škodlivin, nebo støevo je jen zèásti propustné. Nevylouèené jedy se tudíž prostøednictvím krevního obìhu dostávají do celého tìla. Urèitá hladina tìchto substancí je v organismu naprosto zdravého èlovìka zcela normální, jelikož každá buòka sama o sobì tvoøí svébytný a autonomní systém, pøijímající z krve živiny a vyluèující odpadní látky. Pøi neúmìrném zvýšení obsahu odpadních látek v tìle jsou vytvoøeny základní podmínky pro vznik nemoci. Ta se poté, v závislosti na genetické výbavì, projeví v místì nejslabšího èlánku øetìzu. Nabízí se otázka, jak k toxicitì dochází? Jak již bylo uvedeno, jistá hladina jedù, akceptovatelná pro organismus, vzniká normální èinností každé buòky. K škodlivé koncentraci zmínìných látek mimo tuto úroveò pøispívá øada faktorù: naše myšlenky a city (o jejich vlivu bude pojednáno pozdìji) kvalita stravy pøejídání se a již zmínìné nepravidelné vyluèování nedostateèný pøíjem tekutin nedostatek pohybu nedostatek spánku pøepracování stresová situace Nejjednodušším zpùsobem, jak obsah škodlivin v tìle redukovat, je pøirozenì zmìna stravovacích návykù omezit pøíjem škod- livých potravin a naopak zvýšit konzumaci druhù napomáhajících vyluèování. Potraviny pøedstavují jeden ze základních nástrojù, s jehož pomocí lze dosáhnout žádoucího stavu. Øadíme je do dvou hlavních skupin zásadotvorné a kyselinotvorné. Vzájemnému pomìru tìchto dvou typù Cayce pøikládal nesmírný význam. Doporuèoval, aby 80 procent našeho jídelníèku sestávalo z potravin zásadotvorných a pouze 20 procent tvoøily kyselinotvorné. Tento pomìr je optimální pro udržování ph krve a tkání v mírnì zásadité poloze, tedy stavu, jejž Cayce považoval za podmínku zdravého fungování organismu. Toto ph podporuje potøebné elektrické impulzy mezi buòkami a mezi nimi a mozkem. Elektøina je generována spalováním pøíslušných látek v mezibunìèném roztoku. Øádný prùbìh tohoto procesu závisí na již zmínìné mírné zásaditosti ph mezibunìèné kapaliny. Nežádoucí vychýlení ph kterýmkoliv smìrem chemické reakce blokuje. Ty neprobíhají jak by mìly. Automaticky se tvoøí škodlivé látky s obvyklými následky, tj. zprvu se projeví únava, pozdìji nemoc. Nástup jakékoliv choroby se nejdøíve projeví v posunu ph na kyselou stranu, její ústup na mírnì zásaditou. Zvýšená konzumace alkalickotvorných potravin mezi nìž patøí prakticky všechna zelenina a ovoce zásaditý stav navozuje a napomáhá tak eliminaci jedù. Mimoto organismus zásobují výživnými látkami, jako jsou napøíklad dùležité stopové prvky, minerály, vitaminy, enzymy atd. Podle Edgara Cayceho bychom si ph mìli obèas zmìøit ráno pøed snídaní lakmusovým papírkem. 4 5

4 Pokud se zbarví do rùžova, tj. nachází-li se náš organismus v kyselém stavu, mìli bychom se konzumací citrusového ovoce snažit o zmìnu ke slabì zásaditému ph. V tomto pøípadì však ovoce nelze kombinovat s chlebem èi obilnými kašemi nebo mléènými výrobky, nebo tato varianta je pro trávení obrovskou zátìží. Nemoc samozøejmì není záležitostí pøítomnosti èi nepøítomnosti nežádoucích látek. Mnohdy je zpùsobena absencí urèitých živin. Ovoce a zeleninu Cayce pokládal za základní kameny zdravého stravování. Doporuèoval, aby tvoøily tøi ètvrtiny (3/4) naší stravy. Skuteènost, že Èeská republika v poètu onemocnìní rakovinou tlustého støeva na tisíc obyvatel figuruje na prvním místì, patrnì není náhoda. Zatímco Americká zdravotnická asociace doporuèuje dennì sníst kolem šesti porcí ovoce nebo zeleniny, prùmìrný Èech si v letním období dá jednu dennì, tj. šestinu doporuèeného množství, a v zimì pouze jednu týdnì, tedy pøibližnì ètyøicetinu zmínìné denní dávky. Za významný komponent jídelníèku považoval také výrobky z celozrnné mouky. Bílá mouka pro tìlo není pøínosem. Pøevážnì sestává z èistého škrobu, téhož škrobu, jenž je používán ke škrobení. Pro organismus je vyloženì škodlivá. Její konzumace zpùsobuje vážná onemocnìní, napøíklad artritidu, otoky dolních konèetin, chudokrevnost, nemoci srdce. Mùže být rovnìž pøíèinou ochrnutí. Vìtšina tmavých chlebù nabízených jako celozrnné, má se skuteènì celozrnným peèivem spoleèné jen jméno. Jsou upeèeny z bílé mou- ky obarvené karamelem, pøípadnì je vìrohodnost výrobku posílena pøítomností nìkolika semínek èi rozdrcených obilných zrn. Skuteèný celozrnný chléb se na øežu vyznaèuje mramorovou strukturou. Místy je tmavý a místy svìtlý. Dùvody vedoucí pekaøe k tomu, aby používali bílou mouku a nikoliv celozrnnou jsou tøi: Za prvé celozrnná mouka je levnìjší než bílá, za druhé celozrnná se rychle kazí a oxiduje a za tøetí tìsto z ní špatnì kyne. Opakem zeleniny èi ovoce, tj. potravin èistících krev, jsou potraviny zanášející náš organismus odpadními látkami anebo negativnì ovlivòující na tìlesné funkce. Do této kategorie spadají zejména tuky, bílý cukr, èervená masa a již zmínìný bílý chléb èi imitace celozrnného peèiva. Aèkoliv Cayce ryby, zvìøinu a drùbež doporuèoval zvláštì jako pøílohu k vaøené zeleninì k veèeøi, velmi negativnì nahlížel na èervená masa. Dnes, po padesáti letech, mu vìda v tomto ohledu zcela dává za pravdu. Èervená masa jsou všeobecnì považována za nezdravá. Shodnì s ním se doporuèují ryby, drùbež a zvìøina. Stejnì dobrým prorokem se ukázal i v pøípadì bílého cukru, jehož byl silným odpùrcem. Tento bílý jed má destruktivní vliv na bílé krvinky, jejichž úkolem je likvidace bakterií a virù. Zatímco zdravá krvinka je bìhem své existence schopna znièit 14 bakterií, po požití bílého cukru, a již ve formì kokakoly, džusu èi zákusku, tato vloha klesne na pouhé 4 až 2 bakterie. Výsledkem je omezená možnost organismu odolávat infekcím. Do nemilosti bìhem nìkolika posledních de- 6 7

5 setiletí upadly také tuky. Aèkoliv v prùmìru tvoøí procent kalorií pøijímané stravy, Cayceho doporuèení hovoøila o 10 %, tj. o jedné tøetinì až ètvrtinì obvyklého stavu. Pøímých dùsledkù konzumace tukù je nìkolik. Mezi nejvážnìjší patøí zhuštìní krve. Je to živná pùda pro vznik krevních sraženin. Souèasnì to vede k omezení prùchodnosti cév. Za tohoto stavu je snížen pøísun kyslíku k buòkám, jež pak nejsou s to øádnì plnit své poslání. Tuk dále neblaze pùsobí na èinnost støev. A to zvýšením obsahu žluèových kyselin na desetinásobek obvyklých hodnot. Množí se bakterie, schopné existence bez kyslíku a mìnící žluèové kyseliny v karcinogeny. Jedním z nejznámìjších nežádoucích následkù konzumace tukù je vyšší hladina cholesterolu v krvi. Jde o látku mající na svìdomí zvýšené riziko vzniku a vývoje koronární choroby srdeèní. Jako velmi nevhodná Cayce oznaèil veškerá smažená jídla podle nìj mají paralyzující vliv na funkci jater a žluèníku. Z výše uvedeného zøetelnì vyplývá, že existuje zásadní rozdíl mezi standardní snídaní øady domácností, skládající se z bílého chleba s máslem a z kávy oslazené cukrem a napøíklad snídaní sestávající z celozrnného chleba s nízkotuèným sýrem a ovocem. Zatímco první kombinace pøedstavuje závažný zdravotní hazard (bílá mouka, pøíliš tuku a bílý cukr), nebo všechny její složky jsou škodlivé a jako takové nejsou v pravém slova smyslu vùbec potravinami, druhá alternativa reprezentuje vyvážený zdroj živin. Totéž, co bylo øeèeno o první snídani, lze vztáhnout i na klasické èeské jídlo knedlíky s vepøovým a celou plejádu dalších našich pokrmù. Je evidentní, že tvùrci starých kuchaøek nemìli ani elementární znalosti týkající se zdravého stravování. Jejich jediným hlediskem pøi tvorbì jednotlivých receptù bylo, aby výsledný produkt byl co nejchutnìjší. Shodou okolností jsou nejlahodnìjší právì výrobky bohaté na tuky a cukry. Ty tvoøí základ vìtšiny zákuskù. V M Dnes z prosince 1998 pod titulkem Dieta a správná životospráva snižují riziko vzniku rakoviny èteme: Britští odborníci na výzkum rakoviny zjistili pøesvìdèivou spojitost mezi snížením rizika jejího vzniku a správnou životosprávou. Obranou proti rakovinì by mìla být èerstvá zelenina a ovoce. S tìmito názory se ztotožòují i odborníci z Britské výzkumné rady, kteøí dále uvedli, že správnì volená dieta je jedním z HLA- VNÍCH zpùsobù, jak omezit riziko vzniku rakoviny. Mimoto se zmiòují o tom, že pozitivní vliv vitaminových tablet na redukci rizika vypuknutí rakoviny není znám. Stejný náhled na umìlé vitaminové pøípravky mìl Cayce, jenž jejich použití doporuèoval jen výjimeènì. A to krátkodobì v pøípadech, kdy organismus trpí akutním nedostatkem vitaminù. Tvrdil, že dlouhodobé užívání zmínìných tablet vede ke ztrátì schopnosti tìla získávat vitaminy z pøirozených zdrojù. Všeobecnì lze konstatovat, že pøi výbìru potravin bychom se mìli øídit následujícími kritérii: a) potrava by mìla obsahovat vysoký podíl Výbìr potravin 8 9

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (napøíklad Národní instituty zdraví, Americká spoleènost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léèení srdeèních

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ZBYTEÈNÁ EPIDEMIE Když se v minulosti èlovìk od svého lékaøe dozvìdìl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu nìco jako rozsudek doživotního vìzení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a zpùsobila

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále,

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU:

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU: ÈÍSLO 6 / LISTOPAD PROSINEC 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè JAHODY Z HOBLIN Badateli dr. Wilhelmu Haarmanovi se roku 1874 podaøil jeden husarský kousek, který mìl nedozírné následky: objevil syntetickou náhražku

Více

UTRPENÍ Z NADBYTKU Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

UTRPENÍ Z NADBYTKU Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly UTRPENÍ Z NADBYTKU Základem jídelníèku vìtšiny lidí jsou v hospodáøsky vyspìlých zemích produkty živoèišného pùvodu; výsledkem je utrpení z nemocí zpùsobovaných nadbytkem tìchto vesmìs tuèných pokrmù na

Více

POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU:

POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU: POTRAVINY & ALERGIE Alergie, to jsou vlastnì reakce na škodlivé pùsobení èinitelù okolního prostøedí na náš imunitní systém. Chceme-li svùj stav zlepšit, mùžeme se vydat dvìma cestami. Zaprvé se mùžeme

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 2 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Výživa 7 Rizika z potravin 16 Zaøízení a technologie 21 Nové výrobky 29 Informace ze zahranièí i z domova 30 Legislativa 41 Nové knihy 44 Aliance pro zvýšení spotøeby sóji

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání MUDr. Václava Kunová ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4244. publikaci

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity Klíè ke zdraví Wobenzym Velká soutìž Proti zánìtùm, otokùm a poruchám imunity Vìnujte, prosím, pozornost pøíbalovému letáku. O pøípadných nežádoucích úèincích se informujte také u lékárníka nebo ošetøujícího

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 5 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 8 Rizika z potravin 10 Nové výrobky 15 Legislativa 22 Konference a veletrhy 30 Hoøèík v krmivu pøed porážkou zlepšuje kvalitu masa Staphylococcus

Více