SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE"

Transkript

1

2 SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE (Vodňany května 1994 ) Editoři: Jindřiška Mikešová Zdeněk Adámek Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany Česká republika

3 Použité materiály a označení v této publikaci jsou původní a jejich význam nebyl upravován ISBN: Tisk: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany Distribuce: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany Česká republika

4

5

6 DÉLKO-HMOTNOSTNÍ VZTAH U LAREV A JUVENILŮ JELCE TLOUŠTĚ (LEUCISCUS CEPHALUS) M. PROKEŠ Úvod Ř e š e n á p r o b l e m a t i k a v ý z k u m u p a r a m e t rů délkohmotnostního vztahu u larev a juvenilnich jedinců jelce tlouště (Leuciscus cephalus), navazuje na výzkum reprodukce, rané ontogeneze a sezónního růstu tohoto druhu v p ř i - rozeném prostředí řeky Rokytné, který byl proveden v letech (Prokeš 1977, 1978, 1981; Prokeš a Peňáz 1980; Prokeš a kol. 1977, 1978) a na výzkum produkční b i o l o g i e plůdku ryb, který byl proveden v roce 1992 (Prokeš 1994, Prokeš a kol. 1993). Získané výsledky jsou srovnány s parametry, které b y l y získány stejnou metodou u kapra obecného a okouna ř íčního (Szlamiňská a kol. 1989, Prokeš 1992, 1993), s cílem zjistit, zda rozdílný průběh délko-hmotnostního vztahu během larvální periody vývoje může být z hlediska ontogenetického specifický pro vyšší systematické taxony (řády, čeledě). Metodika a materiál Materiál byl získán elektrolovem v řece Rokytné v letním a podzimním období roku Po odlovu byl veškerý plůdek fixován ve 4% roztoku formaldehydu a laboratorně zpracován později. U každého jedince bylo provedeno jeho zařazeni do vývojové etapy, zjištěny tři základni délky (TL,FL,SL v mm) a hmotnost (w v g). Celkem bylo tímto způsobem zpracováno 160 jedinců 0+ a 299 jedinců 1+ (viz tab. 1). K vyjádření délko-hmotnostního vztahu bylo použito exponenciální, prediktivní regrese (y=ax b ) a k proložení hodnot regresního koeficientu b bylo použito polynomické regrese (y = a + bx + cx 2 + dx 3 ). Označení sledovaných lokalit je následující: Bu1 Budkovice, úsek pod panelovým brodem toku řeky, Bu2- Budkovice, regulovaný úsek nad panelovým brodem, Vel Vémyslice, regulovaný úsek nad panelovým prahem toku řeky v místě silničního mostu z Vémyslic do Tulešic, Vé2- Vémyslice, úsek toku řeky pod panelovým prahem, Ta- Tavíkovice, Km-Kašparův mlýn, Př- Příštpo, Ja1 Jaroměřice nad Rokytnou, úsek toku nad splavem, Ja2- Jaroměřice nad Rokytnou, úsek toku pod splavem (podrobněji - viz Prokeš 1994). Výsledky Průběh délko-hmotnostního vztahu se výrazně měnil během larvální periody vývoje a poměrně malá proměnlivost byla zjištěna v průběhu juvenilní periody vývoje. Nejnižší hodnota regresního koeficientu b (0,932), vyjadřujícího strmost nárůstu hmotnosti se zvyšující se délkou zkoumaných jedinců byla zjištěna během první larvální etapy ontogenetického vývoje. Nejvyšší hodnota tohoto koeficientu (4,892) byla zjištěna během páté larvální etapy vývoje. Od Šesté larvální etapy vývoje se zjištěná hodnota regresního koeficientu b pohybovala v poměrně úzkém rozmezí hodnot (2,664-3,339). Během juvenilní periody vývoje nebyly zjištěny mezi hodnota- 5

7 Diskuze Získané výsledky plně potvrdily správnost závěrů Szlamiňské a kol. (1989), která zjistila u larev kapra obecného maximální hodnotu regresního koeficientu b v průběhu 4 a 5 larvální etapy ontogeneze a v dalším období vývoje výrazný pokles tohoto koeficientu až k hodnotě 3. Prokeš (1993) zjistil u larev a juvenilních jedinců okouna říčního m a x i- mální hodnotu b koeficientu až na začátku druhé juvenilní etapy vývoje, tj. až po ukončení všech základních vývojových změn, charakteristických pro larvální periodu vývoje a pro první juvenilní etapu ontogenetického vývoje. Zjištěný rozdíl zřejmě souvisí s vývojem plynového měchýře, který se během 4a 5 larvální etapy z větší části dokončuje (Prokeš 1978, Prokeš a Peňáz 1980),a s rozdílnou ekologicko - etologickou charakteristikou cyprinidů a percidů, známou pro larvální periodu vývoje. Cyprinidi jsou při příjmu potravy závislí na funkci plynového měchýře, u percidů funkci plynového měchýře do doby jeho plného vývinu nahrazují tukové kapky, které umožňují jedincům tohoto druhu udržet se ve vrstvách vody, které jsou z hlediska nabídky dostupné potravy (planktónu) nejpříhodnější (proto tzv. název ichtyoplankton). Nejnižší hodnota b koeficientu, zjištěná u jelce tlouště během první larvální etapy vývoje opět dokumentuje skutečnost, že období zahájení příjmu exogénni výživy je u ryb velmi kritickým obdobím rané ontogeneze (Peňáz 1992). Lineární charakter vztahu délky a hmotnosti se během první larvální etapy vývoje v případě vhodného prostředí a dostatečného množství dostupné potravy velmi rychle mění v exponenciální (Prokeš a Perez 1991). Při nevhodných, nebo ne plně dostatečných podmínkách prostředí však může b koeficient kdykoliv během larvální periody vývoje opět klesnout na hodnotu blízkou 1, což determinuje výrazně kri tický stav organizmu larev (Prokeš a Peňáz 1992, Máchová a kol.1992). Vzhledem ke skutečnosti, že v období larválního vývoje jsou organizmy nejcitlivější k faktorům vnějšího prostředí a diference parametrů, charakterizujících stav organizmu jednotlivých jedinců je největší (Prokeš 1993) a naopak metody, kterými se provádí zjištění fyziologických hodnot jsou velmi omezené vzhledem k malé velikosti larev, je parametr délko-hmotnostního vztahu velmi významným kritériem pro determinaci hmotnostní kondice larev a nepřímo, vhodným k r i t é- riem pro determinaci kvality životního prostředí larev i juvenilních jedinců. 6

8 Tab.l. Celková délka (TL v mm) a hmotnost (w v g) larev a juvenilů jelce tlouště, Leuciscus cephalus, zjištěná na zkoumaných lokalitách řeky Rokytné v roce

9 Tab.2. Hodnoty regresních a korelačních koeficientů exponenciální, prediktiní regrese (y=ax b ) délko-hmotnostní ho vztahu larev a juvenilů jelce tiouště (Leuciscus cep-halus) na zkoumaných lokalitách reky Rokytné v roce 1992 Obr. 1. Variabilita regresního koeficientu b u vývojových etap larev a juvenilů jelce tlouště (Leuciscus cephalus)

10 Literatura Máchová, J., Svobodová, Z., Vykusová, B., Prokeš, M., Peňáz,M., 1992: Vývoj a růst eleuterembryí a larev kapra obecného, Cyprinus carpio, při omezeném krmení živým zooplaanktonem. In: Adámek,Z. a Flajšhans,M. (eds) : Sb. Reprodukce ryb '92, VÚRH Vodňany, ČSFR 1992, s Peňáz,M., 1992: Raná ontogeneze ryb fauny ČSFR. Doktorská disert. práce, ÚSEB ČSAV, Brno 1992: 102 s. + přílohy 16 publikací. Prokeš,M., 1977: Raný vývoj a růst jelce louště, Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) v říčce Rokytné. Vertebrat. zprávy 1977: Prokeš,M., 1978: Produkční biologie a bionomie hlavních druhů ryb řeky Rokytné. Kand. dis. práce, ÚVO ČSAV, Brno 1978: 371 s. Prokeš,ML, 1981: Seasonal growth of chub Leuciscus cephalus, in the Rokytná Stream. Folia Zool., 30(4): Prokeš,M., 1992: Studie o vztahu mezi délkou a hmotností u plůdku okouna říčního, Perca fluviatilis. In: Adámek,Z. a Flajšhans,M. (eds.): Sb. Reprodukce ryb '92, VÚRH Vodňany, ČSFR 1992, s Prokeš,M., 1993: Length-weight relationship of perch (Perca fluviatilis) larvae and juveniles in the Mostiště Reservoir. Folia Zool., 42(2): Prokeš,M., 1994: Diversita, abundance a biomasa plůdku ryb řeky Rokytné. In: Sb. Ichtyol. konf., Vodňany 1994: v tisku Prokeš,M. a Peňáz,M., 1980: Early development of the chub, Leuciscus cephalus. Acta Sc. Nat. Brno, 14(7): Prokeš,M. a Peňáz,M., 1992: Mortalitní,ontogenetická a somatická charakteristika eleuterembryi a larev kapra obecného, Cyprinus carpio, chovaných v laboratorních podmínkách při částečné a plné absenci krmení živým zooplanktonem. Zpráva ÚSEB ČSAV, Brno 1992: 35 s. Prokeš,M. a Peréz Martinez, A., 1991: Growth of Cichlasoma tetracanthum 0+. Folia Zool., 40(1): Prokeš,M., Libosvárský,J., Baruš,V., 1977: Scale growth in juvenile chub, Leuciscus cephalus, from the Rokytná Stream. Folia Zool., 26(3): Prokeš,M., Libosvárský,J., Baruš,V., 1978: Computed growth of juvenile chub, Leuciscus cephalus, from the Rokytná Stream. Folia Zool., 27(1): Prokeš,M., Baruš,V., Halačka,K., Hlavová,V., Lusk,S., Peňáz,M.,1993: F 5 Společenstva ryb ve vodách oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Zpráva ÚEK AV ČR, Brno 1993: 26 s. Szlamiňská,M., Kamler,R., Bergot,P., Barska,B.,Jakubas,M., Kuczyňski,M., Raciborski,K., 1989: The course of the relationship between body weight and length during development of carp (Cyprinus carpio L.) larvae. Pol. Arch. Hydrobiol., 36(1): Adresa autora: M. Prokeš, Ústav ekologie krajiny AV ČR Květná 8, Brno 9

11 STRUKTURA EPIDERMIS ŠTIKY OBECNÉ (Esox lucius) K. HALAČKA Souhrn Pokožka štiky obecné (Esox lucius) obsahuje velmi hojné sekreční buňky dvou typů - pohárkové (v sekretu převažuji kyselé sialinizové glykoproteiny) a váčkovité (sekret tvoří pouze glykoproteiny neutrální) - lišící se svoji ultrastrukturou. Buňky pigmentové nebyly v pokožce nalezeny. Tloušťka pokožky je průměrně 127 µm, sekreční buňky jsou 25x18 µm velké (4210 µm3) a tvoří 29,5% objemu epidermis. Pokožka samců je silnější a má více sekrečních buněk než u samic. V době tření dochází u obou pohlaví k zesílení epidermis a zvýšení počtu i celkového objemu sekrečních buněk. Úvod Kůže ryb, přizpůsobená vodnímu prostředí, má řadu funkcí, často velmi specifických: podílí se na osmoregulaci a výměně plynů, produkuje množství různých sekretů, jsou v ní uloženy smyslové, elektrické a bioluminiscentní orgány. Vzhledem k dlouhodobé evoluci této třídy obratlovců existují značné rozdíly v charakteru pokožky u jednotlivých druhů ryb. Popsány jsou však i rozdíly v závislosti zejména na pohlaví či pohlavní aktivitě (Knoz a kol. 1990, Halačka a kol.1991).z toho důvodu jsou znalosti stále nedostačující a navíc jsou neustále rozšiřovány aplikace nových histochemických a ultramikroskopických metod výzkumu, které umožňují stále hlubší řešení dané problematiky. Materiál a metodika Sledováno bylo 30 jedinců štiky obecné (Esox lucius): 5 samců a 5 samic o průměrné velikosti (délka těla) 44 cm v době tření (březen), 9 samců (40 cm) a 11 samic (43 cm) v době mimo tření (duben až listopad). Vzorky kůže byly odebírány z dorzální části hlavy, fixovány v Bouinu, zality do parafinu a krájeny na řezy kolmé k povrchu pokožky. Pro základní orientaci bylo použito barvení hematoxylineosinem a dle Malloryho. Ke stanovení chemické povahy glykoproteinového obsahu sekrečních buněk byly použity histochemické metody PAS, AB při ph 2,5 a 1,0, slabá a silná metylace a slabá hydrolýza. Pro TEM byly vzorky (1 samice, období mimo tření) fixovány v glutaraldehydu a dále zpracovány běžnými metodami. Ryby byly rozděleny podle pohlaví a pohlavní aktivity do čtyř skupin: I - samci v době tření, II - samci mimo tření, III - samice v době tření, IV - samice mimo tření. Tyto pak byly vzájemně srovnávány. Na řezech pokožkou byla prováděna následující měření: 10

12

13 F. Počet sekrečních buněk /ks/ I II III IV I-IV 1,13 0,99 0,83 0,73 0,89 Samci mají v průběhu celého roku více sekrečních buněk než samice. U obou pohlaví se v době tření tyto buňky stávají hojnějšími. Ultrastruktura epiteliálních buněk Epiteliální buňky bazálni a střední vrstvy pokožky mají centrálně uložené jádro laločnatého tvaru. V cytoplasmě se vyskytují oválné váčky se slabě elektrondenzním či elektronlucentním agranulárním obsahem. Cytoplazmatická membrána má četné kořenovitě větvené cytoplazmatické výběžky. Mezi buněčné prostory jsou místy velmi prostorné bez zjevného obsahu. Epiteliální buňky povrchové vrstvy mají zploštělý tvar a obsahují velké množství elektronlucentních váčků. Cytoplazmatická membrána apikální strany buněk ležících zcela na povrchu pokožky je zvrásnená množsvím hřebenů. Pohárkové buňky mají relativně velké sekreční globuly, většinou miskovitého průřezu, vyplněné slabě elektrondenzním, jemně granulárním obsahem. Mezi skupinami globulů jsou místy velké shluky silně elektrondenzního materiálu. Častý je rozpad biomembrán i jednotlivých globulů, a to i u buněk, které ještě nemají vytvořeno vyústění na povrch těla. U váčkovitých buněk vytvářejí granule sekretu, zejména u zralých buněk, nepravidelná nahromadění. Centrálně umístěná sekreční vakuola je obklopena vrstvou elektrondenzni granulární cytoplazmy. Jádro je, stejně jako u buněk pohárkových, zatlačeno k bazálni periferii buňky. Diskuze Zjištěná skladba pokožky, tj. výskyt sekrečních buněk pohárkových a váčkovitých a absence kyj ovi tých, je dalším potvrzením předpokládaného obecného schématu pro Clupeiformes (Whitear 1986). Silnější pokožku a menší objemový podíl sekrečních buněk (187 jim, 15%) naměřil u štiky Macků (1988). Jednalo se vsaj jen o 3 jedince bez určení pohlaví a počítány byly pouze buňky alciánofilní, tj. pohárkové. Histochemické složení sekretu pohárkových buněk, tj, vysoký podíl glykoproteinů sialinizovaných je poměrně častým jevem, zajímavá je však barvi tel nost sekretu váčkovitých buněk metodou PAS, neboť u většiny našich druhů ryb, u nichž se tyto buňky vyskytují (pstruh obecný, okoun říční, candát obecný, vranka obecná) v této a ani v dalších metodách používaných ke zjištění glykoproteinů, barvitelné nejsou (Halačka 1989). Stejně jako i u jiných druhů ryb vykazovala pokožka štiky změny v závislosti na pohlaví i pohlavní aktivitě. Jde zejména o silnější pokožku u samců a zesílení epidermis u obou pohlaví v době tření (Smith 1976), jenž závisí na hladině androgenních steroidů (Pickering 1986). Shodný 12

14 nost glykoproteinů v nich potvrdila i histochemická pozorování v této práci. Merrilees (1974) nalezl u Esox americanus kromě pohárkových buněk jejichž popis odpovídal zde uváděnému, ještě jejich další typ, obsahující zrna mukózního sekretu, jenž jsem ve své práci u štiky obecné nezjistil. Ultastruktůra váčkovitých buněk odpovídá obecné charakteristice uváděné autory u jiných druhů ryb (Whitear 1986). Lireratura Halačka,K.,1989.Histologie,histochemie a ultrastruktura pokožky sladkovodních ryb. Disertační práce,127 s. Halačka,K.,Brabec,H.,Vyhnalíková,D.,1991. Morphometry of the epidermis of the Grayling (Thymallus thymallus) in the spawning season. Folia zool. Brno,40(2): Knoz,J.,Halačka,K.,Brabec,H.1990.Morphometry of the epidermis of the brown trout {Salmo trutta m. fario).folia zool.brno, 39(3): Macků, P.,1988.Využití morfometrických metod ve studiu sekrečních buněk epidermis některých druhů sladkovodních ryb. Diplomová práce,74 s. Merrilees,M.J.,1974.Epidermal fine structure of the teleost Esox americanus (Esocidae, Salmoniformes). J. ultrastruc. Res. 47: Pickering,A.D.,1986.Changes in blood cell composition of the browm trout,salmo trutta L.,during the spawning season. J. Fish Biol.,29: Smith,R.J.F.,1976.Season loss of alarm substance cells in North American cyprinoid fishes and relation to abrasive spawning behaviour. Can.J.Zool.,54: Whitear,M.,1986.The skin of fishes including eye 1ostomes. In: Bereiter-Hahn,J., Matoltsy, A.G.,Richards, K.S.(Eds)., Biology of the integument. 2. Vertebrates. Heidelberg. Springer Verlag. s

15 HORMONÁLNÍ INDUKCE OVULACE JIKERNAČEK LÍNA OBECNÉHO (TINCA TINCA) POMOCÍ PREPARÁTŮ OVAPRIM A KOBARELÍN A KAPŘÍ HYPOFÝZY J. KOUŘIL, J. HAMÁČKOVÁ, T. BARTH Souhrn Jikernačky l í n a obecného z rybničního chovu ve stavu optimální předvýterové připravenosti o průměrné kusové hmotnosti 0,5 kg b y l y převezeny na l í h eň a náhodně rozděleny do 3 skupin. Jikernačky 1. skupiny byly injikovány odvodněnou kapří hypofýzou, ve 2. skupině preparátem Kobarelin obsahujícím analog savčího GnRH a ve 3. skupině preparátem Ovaprim, obsahující analog lososího GnRH a betadopaminergní i n- hibitor. U j ikernaček injikovaných kapři hypofýzou bylo dosaženo ovulace u 75 % jedinců, při použití přípravku Kobarel i n 92 % jedinců a při podání přípravku Ovaprim pouze 8 %. Ukazatele dosažené pracovní plodnosti byly výrazně nejlepší u jikernaček injikovaných přípravkem Kobarelin. Úvod Hormonálně indukovaný umělý výtěr 1 í na s pomocí injikace kapří hypofýzy zavedl Pokorný (1974). Kouřil (1987) porovnal efekt použití hypofýzy v jedné a ve dvou d í l č í c h dávkách a optimalizoval výši dávky hypofýzy. Byl zjišťován i účinek stáří kapří hypofýzy na jej i účinnost u lína (Kouřil a Hamáčková, 1988). Významným zjištěním bylo ověření možnosti použití savčího GnRH k indukci ovulace lína (Kouřil a Barth, 1981; Kouřil a kol., 1981). Při těchto pokusech byl zjištěn nejen vliv podáni GnRH na vyšší počet vytřených j i - kernaček, ale i na zvýšení jejich pracovní plodnosti. Později byly, převážně úspěšně, testovány různé analogy savčího GnRH, vyznačující se nižší prahovou hodnotou pro vyvolání ovulace jikernaček lína (Kouřil a kol., 1983, 1986a, 1986b, 1986c,e; Kouřil a Mrkvan, 1986). V těchto a zejména v pozdějších pokusech byl i u analogů savčího GnRH potvrzen ú č i - nek jejich podání na dosažení vyššího počtu ovulujícich j i - kernaček i vyšší pracovní plodnosti, přičemž m í r a tohoto v l i v u j e u j e d n o t l i v ý c h a n a l o gů G n R H r o z d í l n á ( K o uřil a kol., 1991). Při ošetření dvou skupin jikernaček l í n ů rozdílné výtěrové kondice, jednak analogem savčího GnRH, jednak kapří hypofýzou, byl zjištěn výrazně vyšší účinek analogu GnRH, jak na počet vytřených jikernaček, tak na jejich pracovní plodnost (Vachta a kol., 1992). Byl vyhodnocen i v l i v různého místa aplikace analogů GnRH do rybího těla (Kouřil a kol., 1986d, 1990b) a testována účinnost i lososího GnRH (Kouřil a kol., 1990) a jeho analogů (Kouřil a k o l., 1987d, 1989) na indukci ovulace u jikernaček lína. Metodika a materiál Pokus byl proveden ve VÚRH Vodňany ve dnech června 1993 u jikernaček původem z rybničního chovu ústavu, na rybách i n d i v i d u á l ně označených na podzim 1992 kryogenickou metodou. Jikernačky lína obecného ve stavu o p t i m á l n í předvýtěrové připravenosti o průměrné kusové hmotnosti 502 g ( g) byly převezeny na l í h eň a náhodně rozděleny do tří skupin po jedincích. Po i n d i v i d u á l n í m zjištění hmotnosti byly ryby umístěny do průtočných nádrží o obje- 14

16 mu Jikernačky v 1. skupině byly injikovány odvodněnou kapří hypofýzou (v dávce 2 mg.kg" ), ve 2. skupině preparátem K o b a r e l i n o b s a h u j í c í a n a l o g s a včího G n R H /(D- Ala 6 )GnRHProNHEt/ v dávce 10 [µg.kg- 1 ) a ve 3. skupině preparátem Ovaprim (Syndel Laboratories Ltd., Canada) v dávce 0>5 ml. Kg-1. Přípravek obsahuje analog lososího GnRH /(D- Arg 6 )GnRHProNHEt/ s přídavkem betadopaminergního inhibitoru (domperidon). Injikace ryb v jednotlivých skupinách byla provedena jednorázově intramuskulárně, u skupin 1. a 2. s použitím fyziologického roztoku (při dávce 1 ml.kg-1 ), u skupiny 3. s použitím originálního roztoku (tab. 1). Teplota vody v průběhu pokusu byla C, obsah ye vodě rozpuštěného kyslíku se pohyboval v rozpětí 6-7 mg.1 1 Výsledky Jak je patrné z tab. 1, bylo u j ikernaček injikovaných kapří hypofýzou dosaženo ovulace u 75 % jedinců, při použití přípravku Kobarelin 92 % jedinců (neovulovala pouze 1 jikernačka) a při podání přípravku O v aprim pouze 8 %. Ukazatele dosažené pracovní plodnosti byly výrazně nejlepší u jikernaček injikovaných přípravkem Kobarelin. U jikernaček injikovaných kapří hypofýzou bylo po přepočtu na 1 k g hmotnosti jikernaček vytřeno 51,1 tis. ks jiker. U jikernaček injikovaných přípravkem Kobarelin bylo vytřeno 94,9 t i s. k s.kg-1 ( c o ž představuje z v ý š e n í 1, 8 6 x ) a při a p l i k a c i O v a p r i n u p o u z e 1 4, 7 t i s. k s. k g ( t j. 0, 2 9 x m é ně), v e s r o v n á n í s použitím hypofýzy. Vytřené j ikry od všech skupin jikernaček byly op Lozeny a po vykulení získán normální plůdek. Tab. 1 Hmotnost jikernaček, počty injikovaných a vytřených jikernaček lína a jejich pracovní plodnost při indukci ovulace třemi různými preparáty Použitý preparát (výše dávky) Hypofýza (2 mg.kg-1 1 ) Hmotnost jikernaček g x±s (variační rozpětí) 515±158 ( ) Počet jikernaček injik. vytřených Rel. hmot. vytř.jiker % x ± s (variační rozpětí) ks k s % ,25±2,70 (0,90-9,04) Pracovní plodnost absolutní lo 3.ks -11 prům. relativní lo3ks.kg-1 prům. (var.rozp.) ,l±58,0 (14,3-180,9) Délka časového int. od inj.do výtěru h 17,9±4,0 (15-23) Kobarelin (10 (µg.kg- 1 ) 503±137 ( ) ,80±3,41 (1,05-13,50) ,8±72,6 (8,2-270,0) 31,7±1,6 (31-35) Ovaprira (0,5 ml.kg-1 1 ) 487±153 ( ) , ,3 33,0 15

17 Diskuse Byl potvrzen vyšší účinek Kobarelinu než kapří hypofýzy na podíl vytřených jikernaček z počtu injikovaných a na výši pracovní plodnosti (Kouřil a kol., 1983; Kouřil a kol., 1986a, 1986b, 1986c; Kouřil a Mrkvan, 1986). Naopak selhalo vyvolání ovulace pomocí přípravku Ovaprim, který byl úspěšně odzkoušen a je výrobcem doporučován k indukci ovulace při umělém výtěru u řady asijských kaprovitých ryb, lososů aj. Účinek podání donperidonu či jiného betadopaminergního inhibitoru samostatně nebo v kombinaci s analogem lososího GnRH /(D-Arg )GnRHProNHEt/, ani samostatné použití tohoto analogu není při indukci ovulace jikernaček lína v literatuře doposud uváděn. Literatura Kouřil, J., Induced ovulation of the female tench (Tinca tinca L.): Effect of the number and levels of pituitry injections on the results of stripping. Práce VURH Vodňany, 16: Kouřil, J., Barth, T., Docílení ovulace jiker pomocí LH-RH při umělém výtěru lína obecného (Tinca tinca L.). Bul. VÚRH Vodňany, 17, 1: Kouřil, J., Hamáčková, J., The effect of the storage of acetone-dehydrated carp pituitaries on their action in induced spawning of tench (Tinca tinca L.). Práce VÚRH Vodňany, 17: Kouřil, J., Mrkvan, L., Provozní ověření účinku analogu LH-RH k dosažení indukovaného umělého výtěru jikernaček lína na rybí líhni Státního rybářství, o. z. Přerov v Hodoníně. Čs. Rybnikářství, 3: Kouřil, J., Barth, T., Hamáčková, J., Výsledky pokusů s aplikací arginin-vasotocinu a LH-RH k dosažení ovulace jiker při umělém výtěru lína obecného (Tinca tinca L.). Ve: Proč. Reprodukce, genetika a hybridizace ryb, Slovenská zool. spol. - ichtyologická sekce, Vodňany, s Kouřil, J., Barth, T., Hamáčková, J., Slaninová, J., Servítová, L., Macháček, J., Flegel, M., Pokusy s použitím LH-RH a jeho syntetického analogu k dosažení ovulace jikernaček lína, amura, kapra a sumce. Bul. VÚRH Vodňany, 19, 2:3-16. Kouřil, J., Barth, T., Hamáčková, J., 1986a.Výtěr jikernaček lína pomocí analogů LH-RH. Edice Metodik, č. 20, 4 s. Kouřil, J., Barth, T., Hamáčková, J., Flegel, Induced ovulation in tench (Tinca tinca LH-RH synthetic analogues: effect of site of administration and temperature. Aquaculture, 54, 5/6: Kouřil, J., Barth, T., Hamáčková, J., Flegel, ML, Krchňák, V., Pospíšek, J., 1986c. Testování účinek některých analogů LH-RH na vyvolání ovulace jikernaček lína obecného (Tinca tinca L.). Bul. VÚRH Vodňany, 22, 3:3-12 Kouřil, J., Barth, T., Hamáčková, J., Flegel, M., Přikryl, I., 1986d. Indukovaný výtěr jikernaček lína obecného (Tinca tinca L.) při injekčním podání hypofýzy a analogu LH-RH na různá místa rybího těla. Bul. VÚRH Vodňany, 22, 2:

18 Kouřil,J., Barth,T., Hamáčková, J.,Macháček, J.,F1ege1,M e. Výsledky pokusů s indukovanou ovulací pomocí LH-RH a jeho syntetického analogu u některých druhů ryb. Ve: Proč. Reprodukce a genetika ryb, Vodňany, Slov. zool. spol. - ichtyol. sekce, s Kouřil J., Barth, T., Hamáčková, J., Pospíšek, J., Krchňák, V., Flegel, M., Indukovaný výtěr jikernaček l í n a obecného (Tinea tinca) pomocí syntetického analogu lososího Gn-RH. Živočiš. Výroba, 32, 10: Kouřil, J., Mikodina, Je. V., Glubokov, A. I., Hamáčková, J., Barth, T., Flegel, M., Charvátová, J., Využití [D-Glu(NH-Ad) 6,Trp 7,Leu 8 ]Gn-RH k indukci ovulace jikernaček lina obecného (Tinca tinca L.). Bul. VÚRH Vodňany.25, 1:8-13 Kouřil, J., Mikodina, Je. V., Navolockij, V. I., Hamáčková, J., Vachta, R., Velek, J., Bláha, I., Barth, T., 1990a. Účinek lososího Gn-RH na vyvolání ovulace jikernaček l í n a obecného (Tinca tinca L.). Bul. VÚRH Vodňany, 26, 3:7-10. Kouřil, J., Vachta, R., Hamáčková, J., 1990b. V l i v intramus-kulární, intraperitoneálni a dorsální injekční aplikace analogu savčího Gn-RH na výsledky umělého výtčru jikernaček lína obecného (Tinca tinca L.). Bul. VÚRH Vodňany, 26, 3: Kouřil, J., Barth, T., Hamáčková, J., Mikodina, Je. V., Glubokov, A. I., Flegel, M., The comparison of effecte hormonal induction of ovulation in tench (Tinca tinca L.) in artificial propagation. Ve: Proc. International Symposium on Reproductive Biology in Aquaculture; Taipei (Taiwan), s. 54. Pokorný, J Výtěr lína a odchov plůdku. Rybářství 12: Vachta, R., Hamáčková, J., Kouřil, J., Vliv rozdílných podmínek prostředí v odchovu jikernaček lina (Tinca tinca) v předvýtěrovém období na kondiční ukazatele a výsledky indukovaného výtěru pomocí kapři hypofýzy a syntetického analogu GnRH. Ve: Sb. Reprodukce ryb '92; Vodňany, VÚRH, s Adresy autorů: J. Kouřil, J. Hamáčková, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany; T. Barth, Ústav organické chemie a biochemie AV CR, F l e m i n - govo nám. 2, Praha 10 -Dejvice 17

19 ISOLACE KAPŘÍHO GONADOTROPINU (GtH) I.HŮLOVÁ, J.BARTHOVÁ, G.ENTLICHER, L.MALETÍNSKÁ, T.BARTH, P.HRBAS, J.HAMÁČKOVÁ. J.KOUŘI L Úvod Vodný extrakt dehydratovaných kapřích hypofys indukuje ovulaci u různých druhů sladkovodních ryb. Účinnou složkou extraktu jsou hormony gonadotropiny (GtH), což jsou chemicky glykoproteiny. Kapří GtH se skládá ze dvou podjednotek, jejich primárni struktura je známa, byla odvozena z cdna knihovny (Chang et al. 1988). Poznatky základního výzkumu nebyly zatím v podstatě využity v praxi. Pokud jde napr. o využiti čistých Látek nebo diagnostiku hladiny GtH v krvi. Naším dlouhodobým záměrem je vypracovat technologii isolace čistého GtH a využít jej pro indukci ovulace u různých rybích druhů. Alternativní cesta je využití analogů GnRH v kombinaci s dopaminergními inhibitory. Také bychom chtěli vytvořit materiální základ pro vyvinutí diagnostiky GtH metodami RIA nebo ELISA. Zatím jsme kombinovali několik isolačních postupů několika autorů (Burzawa-Gerard 1971, Idler et al. 1975, Swanson et al. 1991, Tanaka et al. 1993) a isolovali různé GtH.i Materiál a methody Acetonem odtučněné kapří hypofysy byly získány z Rybářství Nemanice. Před použitím byly skladovány při -18 C. Hypofysy byly homogenisovány buď rychlootáčkovým nožovým mixerem (10 mg hypofys v 0,5 ml vody, 5000 ot/min) nebo v třecí misce. Homogenát byl centrifugován ( ot/min, 15 min), sediment byl ještě jednou extrahován stejným způsobem a supernatanty byly spojeny. K roztoku byl za chlazení přidán NaCl do koncentrace 2% a ethanol do koncentrace 20%. Po 30 minutách stání byla sraženina odcentrifugována a v supernatantu byla koncentrace ethanolu zvýšena na konečných 80%. Po 10 hodinách stání byla sraženina oddělena centri fugací, rozpuštěna v malém množství vody a dialysována intensivně proti vodě. Roztok zbavený ethanolu byl lyofilizován a skladován při -18 C. "Fast protein liqiud chromatography" (FPLC) hypofysárních proteinů byla prováděna na sloupci SepPak 15 HR DEAE AR-1. Sloupec byl ekvilibrován s 20 mm Tris-HCl pufrem ph 8,5. Na sloupec bylo aplikováno 1 až 40 mg proteinu. Sloupec byl eluován roztokem NaCl ve zmíněném pufru. Koncentrace NaCl se lineárně zvyšovala od 0 do 0,5 M, průtoková rychlost byla 1,5 ml/min, separace trvala max. 60 minut. Koncentrace proteinů byla monitorována měřením absorbance při 280 nm. Pro afinitní chromatografii byl používán Konkanavalin A vázaný na Sepharosu 4B. Na 15 ml afinitního nosiče bylo aplikováno 2-5 mg proteinu, balastní proteiny byly vymývány 0, 5 M NaCl ve vodě, vázané proteiny byly eluovány 0,2M roztokem mannosy v pufru. SDS polyakrylamidová e lek troforesa byla prováděna podle Laemliho (1970) v 17,5% gelu. Obsah neutrálních cukrů ve frakcích proteinů byl stanoven methodou Duboise et al. (1956). 18

20 K biologickému hodnoceni frakci bylo využito kapřích jikernaček. Rybám byl injikován vzorek a byl sledován průběh ovulace. Vzorek byl aplikován ve dvou dávkách, první byla 50 µg na 1 kg váhy, druhá následovala 16 hodin po první v množství 450 µg/kg. Výsledky FPLC analysa rozpustných hypofysárních proteinů je uvedena na obr.l. Biologická aktivita byla lokalisována ve frakci 1H. Distribuce proteinů je zřejmá z elektroforeogramu, který je součástí obrázku. Pro všechny další analysy byl používán méně strmý gradient koncentrace NaCl. Obsah cukrů v jednotlivých frakcích FPLC chromátografické analysy je uveden na obr.2. Frakce 1A-4A jsou biologicky aktivní. Také účinnost ethanolové frakcionace a afinitní chromatografie proteinů z hypofysy byla vyhodnocena pomocí FPLC analysy. Takto bylo zjištěno, že hormonálně aktivní proteiny precipitují mezi 20% až 80% ethanolu (Obr.3). Obr.4 ukazuje rozdělení proteinů během afinitní chromatografie. Hlavní podíl hormonálně aktivních proteinů se vázal na Konkanavalin-Sepharosu a uvolňoval se 0,2 M mannosou. Konečně účinnost isolace zahrnující ethanolovou frakcionaci i afinitní chromatografii ilustruje Obr.5. Mezi proteiny biologicky aktivními byly SDS elektroforesou nalezeny proteiny o relativní molekulové váze , a Diskuse Methoda FPLC chromatografie představuje moderní a efektivní separační techniky, kterou lze využít jak analyticky tak preparativně. V kombinaci s klasickými methodami lze tak získat vysoce purifikované proteiny. SDS elektroforesa takto získaných proteinů indikuje přítomnost jak podjednotek, tak nativní molekuly o molekulové hmotnosti chemické povaze tohoto proteinů lze jen říci, že se jedná o glykoprotein.

21

22 Literatura Burzawa-Gerard E., Purification d'zone hormone gonadotrope hypophysaire de poisson teleosteen la carpe (Cyprinus carpio L.). Biochemie 53: Chang Y.S., C.J.Huang, F.L.Huang, T.B.Lo, Primary structure of carp gonadotrophin subunits deduced from cdna nucleotide sequences. Int.J.Peptide Protein Res. 32: Dubois M., K.A.Gilles, J.K.Hamilton, P.A.Rebers, F.Smith, Colorimetric method for determination of sugar and related substances. Anal.Chem. 28: Idler D.R., L.S.Bazar, S.J.Hwan,1975. Fish gonadotrophin(s). II. Isolation of gonadotrophin(s) from chum salmon pituitary glands using affinity chromatography. Endocrine Res.Commun.159: Swanson P., K.Suzuki, H.Kawauchi, V.V.Dickhoff, Isolation and characterization of two Coho salmon gonadotrophins, GTH I and GTH II. Biology and Reproduction 10: Tanaka H., H.Kagawa, K.Okuzawa, K.Hirose, Purification of gonadotrophins (PmGTH I and II) from read seabream (Pagrus major) and development of a homologous radioimmunoassay for PmGTH II.Fish Physiology and Biochemistry 10: Trinh K.-Y., N.C.Vang, C.L.Hew, L.V.Crim, Molecular cloning and sequencing of salmon gonadotrophin beta subunit. Eur.J.Biochem. 159: Adresy autorů: I. Hůlová, J.Barthová, G.Entlicher, Katedra biochemie přírodovědecké fakulty KU, Praha 2 T.Barth, L.Maletínská, P. Hrbas, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 6 J. Hamáčková, J. Kouřil, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany 21

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU. Ověření technologie hromadné indukce triploidie u lína. lína obecného v provozních podmínkách rybích líhní

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU. Ověření technologie hromadné indukce triploidie u lína. lína obecného v provozních podmínkách rybích líhní TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Ověření technologie hromadné indukce triploidie u lína obecného v provozních podmínkách rybích líhní Registrační číslo pilotního projektu:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Řízená reprodukce generačních ryb parmy obecné (Barbus barbus L.) v kontrolovaných podmínkách Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.4.00/09.00528

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU. (Sander lucioperca) dosažená inovací jeho chovu

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU. (Sander lucioperca) dosažená inovací jeho chovu TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Vyrovnaná produkce plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) dosažená inovací jeho chovu Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.4.00/09.00527

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. Příjemce dotace: Název nebo obchodní

Více

Reprodukce a genetika

Reprodukce a genetika Reprodukce a genetika Jeden z hlavních kritérií při výběru druhů pro chov, je existence vhodné technologie pro řízenou reprodukci, nebo snadná dostupnost larev nebo juvenilních stádií v přírodě. I když

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

NOVÉ METODY V CHOVU RYB

NOVÉ METODY V CHOVU RYB NOVÉ METODY V CHOVU RYB doc. Dr. Ing. MAREŠ Jan, doc. Ing. KOPP Radovan Ph.D., Ing. BRABEC Tomáš Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelova univerzita v Brně www.rybartsvi.eu Produkce světové akvakultury

Více

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem)

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem) Lepivost jiker fytofilních druhů ryb je dána mucoproteiny, až po styku s vodou Pro umělý výtěr ve velkovýrobních technologiích inkubace jiker nutnost zamezit jejich lepivosti Metody odlepkování jiker:

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Optimalizace výtěru a hormonálně řízené ovulace jikernaček candáta obecného (Sander

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Reprodukce a odchov rychleného plůdku štiky obecné (Esox lucius L.)

Reprodukce a odchov rychleného plůdku štiky obecné (Esox lucius L.) Fakulta rybářství Jihočeská univerzita University of South Bohemia in České Budějovice Reprodukce a odchov rychleného plůdku štiky obecné (Esox lucius L.) V. Bondarenko, J. Křišťan, V. Švinger, T. Policar

Více

AKVAKULTURA INTENZIVNÍ AKVAKULTURA INTENZIVNÍ AKVAKULTURA UMĚLÁ REPRODUKCE INTENZIFIKAČNÍ FAKTORY UMĚLÁ REPRODUKCE UMĚLÁ REPRODUKCE

AKVAKULTURA INTENZIVNÍ AKVAKULTURA INTENZIVNÍ AKVAKULTURA UMĚLÁ REPRODUKCE INTENZIFIKAČNÍ FAKTORY UMĚLÁ REPRODUKCE UMĚLÁ REPRODUKCE AKVAKULTURA INTENZIVNÍ AKVAKULTURA INTENZIVNÍ AKVAKULTURA Usiluje o maximální ekonomický efekt z jednotky plochy. Extenzivní akvakultura (rybníkářství) 100-500kg/ha Intenzivní akvakultura desítky kg/m

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

Jednotlivé způsoby výtěru a výhody hormonálního ošetření generačních ryb v rámci poloumělého výtěru u candáta obecného (Sander lucioperca)

Jednotlivé způsoby výtěru a výhody hormonálního ošetření generačních ryb v rámci poloumělého výtěru u candáta obecného (Sander lucioperca) Jednotlivé způsoby výtěru a výhody hormonálního ošetření generačních ryb v rámci poloumělého výtěru u candáta obecného (Sander lucioperca) Miroslav Blecha www.frov.jcu.cz Úvod Základní informace o reprodukci

Více

Produkce je získávána bez použití krmiv a hnojiv (přirozená produkce) nebo s omezeným využitím malých dávek krmiv nebo hnojiv.

Produkce je získávána bez použití krmiv a hnojiv (přirozená produkce) nebo s omezeným využitím malých dávek krmiv nebo hnojiv. Extenzivní chov ryb Extenzivní chov ryb předpokládá existenci tzv. normální (nezhuštěné) rybí obsádky. Počet ryb v nádrži je přizpůsoben úživnosti nádrže a množství přirozené potravní nabídky (vodní bezobratlí,

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Rybářství ve volných vodách

Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Pavel Horký 27. listopadu 2014 Pavel.Horky.R@gmail.com Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika

Více

kontrolovaných podmínkách.

kontrolovaných podmínkách. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: ŠTIČÍ LÍHEŇ ESOX,

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11 RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány Membránový

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ing. Jan Másílko Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod 1. Úvod - kapr obecný (Cyprinus

Více

Bakalářská práce Posouzení účinku různých způsobů hormonální indukce ovulace u jikernaček kapra

Bakalářská práce Posouzení účinku různých způsobů hormonální indukce ovulace u jikernaček kapra Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav akvakultury Bakalářská práce Posouzení účinku různých způsobů hormonální indukce ovulace u jikernaček kapra Autor: Vít

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství

Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství Výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky

Více

Možnosti zvyšování produkce násad původních populací pstruha obecného (Salmo trutta m. fario L.) v oblasti Šumavy

Možnosti zvyšování produkce násad původních populací pstruha obecného (Salmo trutta m. fario L.) v oblasti Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 224 229 Srní 4. 7. října 2004 Možnosti zvyšování produkce násad původních populací pstruha obecného (Salmo trutta m. fario L.) v oblasti Šumavy Possibilities of growth

Více

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L. THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.) VLIV VELIKOSTI DENNÍ KRMNÉ DÁVKY NA RETENCI ŽIVIN A ENERGIE A SLOŽENÍ

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Technologie chovu ryb. Chovný cyklus 15.7.2013. Ing. Tomáš Vítek, Ph. D. Chovný cyklus ve vztahu k technologiím

Technologie chovu ryb. Chovný cyklus 15.7.2013. Ing. Tomáš Vítek, Ph. D. Chovný cyklus ve vztahu k technologiím Technologie chovu ryb Ing. Tomáš Vítek, Ph. D. Chovný cyklus uzavřený Všechny věkové kategorie Včetně reprodukce Remontní ryby (selekce), generační ryby Otevřený Pouze některé věkové kategorie Chovná část

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

Vhodné druhy ryb využívané v RAS

Vhodné druhy ryb využívané v RAS Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Vhodné druhy ryb využívané v RAS Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D. Světové trendy v akvakultuře 2 Produkce tržních ryb (tuny) v RAS - rok 2007 3

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD LNĚNÝ OLEJ GLORD GLORD.CZ Obchodní rodinná společnost založená v srpnu 2011 Zaměřená na vysoce kvalitní krmiva a doplňky pro koně a malá zvířata Výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko německých firem AGROBS

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 2011 JEZ U MVE MÍTKOV

ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 2011 JEZ U MVE MÍTKOV RNDr. Josef Křížek L.I.F.E. Laboratoř ichtyologie a ekologie ryb Zahradní 8, 50 84 Sibřina IČO: 4511055 DIČ: CZ5116155 ICHTYOLOGICKÝ PRŮZKUM TICHÉ ORLICE V ROCE 011 JEZ U MVE MÍTKOV Vypracoval: RNDr. Josef

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

Metody a postupy využívané v intenzivní akvakultuře T. Policar, M. Blecha, J. Křišťan, P. Svačina

Metody a postupy využívané v intenzivní akvakultuře T. Policar, M. Blecha, J. Křišťan, P. Svačina Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Metody a postupy využívané v intenzivní akvakultuře T. Policar, M. Blecha, J. Křišťan, P. Svačina Vhodné a využívané druhy ryb v intenzivní akvakultuře

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013)

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) Upozornění: RNA Blue obsahuje fenol a další toxické komponenty. Při kontaktu s kůží je nutné omytí velkým

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Metody práce s proteinovými komplexy

Metody práce s proteinovými komplexy Metody práce s proteinovými komplexy Zora Nováková, Zdeněk Hodný Proteinové komplexy tvořeny dvěma a více proteiny spojenými nekovalentními vazbami Van der Waalsovy síly vodíkové můstky hydrofobní interakce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Využití pesticidů na bázi pyrethroidů k léčení parazitárních onemocnění kapra obecného Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.4.00/13.00453

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Genetika ryb popis druhů

Genetika ryb popis druhů Genetika ryb popis druhů Vít Baránek Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ 2030/2007 pro přípravu semináře Genetika ryb jsme si vybrali tři perspektivní druhy: lín obecný (Tinca tinca) candát obecný (Sander

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Testy ekotoxicity s rybami. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Testy ekotoxicity s rybami. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Testy ekotoxicity s rybami Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Testy toxicity na rybích modelech Akutní testy toxicity Prolongované

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Historie ve světě. Umělý výtěr v Čechách 16.10.2007. Hlavní druhy ryb chované v pstruhařství. Současný stav a perspektiva pstruhařsrví

Historie ve světě. Umělý výtěr v Čechách 16.10.2007. Hlavní druhy ryb chované v pstruhařství. Současný stav a perspektiva pstruhařsrví Historie ve světě Rybářství 12 Pstruhařství 1725 Štěpán Ludvík Jacobi (Německo) mokrá metoda, 1837 a 1840 v Anglii a Francii Remy a Géhin. Nezávisle norský rybář Sandungen - mokrá metoda, 1856 suchá metoda

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Význam raků v minulosti

Význam raků v minulosti Chov raků Význam raků v minulosti z historických záznamů je známo, že: -při svatbě Viléma z Rožumberka padlo za oběť 5200 kop raků (312 tisíc kusů) v 2. polovině 19. století - rozvoj dovozu raků do Francie

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ RYB K 1.1.2006 jsou genetickými zdroji ryb tyto druhy ve schválených formách a liniích: kapr obecný (Žďárský

Více

Ověření technologie k produkci kvalitního rychleného plůdku okouna říčního určeného k dalšímu intenzivnímu chovu

Ověření technologie k produkci kvalitního rychleného plůdku okouna říčního určeného k dalšímu intenzivnímu chovu TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Ověření technologie k produkci kvalitního rychleného plůdku okouna říčního určeného k dalšímu intenzivnímu chovu Registrační číslo pilotního

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Chov ryb ve speciálních zařízeních. prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Chov ryb ve speciálních zařízeních. prof. Dr. Ing. Jan Mareš Chov ryb ve speciálních zařízeních prof. Dr. Ing. Jan Mareš V českých zemích jde zejména o chov lososovitých ryb, proto je často používán termín pstruhařství. V posledních desetiletích dochází k rozšíření

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod Termín konání: 10.2.2012 Místo konání: Bažantnice Prátr, Třeboň Kontakty Rybářství Třeboň a.s. Rybářská 801 379 01 Třeboň

Více

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, vyhodnocení výsledků, diskuse Anotace

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, Praha, 16.-17.10.2013

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více