ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: Tovární 1200 Holešov PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26"

Transkript

1 VYHOTOVENÍ Č ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I M G M a. s. Objednatel : IČ: Tovární 1200 Holešov PSČ Účel posudku: Odhad ceny předmětu dražby ve smyslu ust. 13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Posudek vypracoval: Ing. Libor Buček Trávník Staré Město Ocenění provedeno ke dni: 31. května 2012 Datum vyhotovení: 12. září 2012

2 PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný, Ing. Libor Buček prohlašuji, že nemám v současné době a ani v budoucnosti nebudu mít osobní zájem na majetku, který je předmětem tohoto posudku je vyloučeno jakékoli personální propojení či jiné důvody, které by mohly zpochybnit moji nezávislost předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice a odpovědné vlastnictví a správu vlastnických práv podklady poskytnuté objednatelem pro účel tohoto ocenění nebyly prověřovány a byly považovány za správné, pravdivé a reálné veškeré změny informací nebo základních předpokladů, z nichž jsem při ocenění vycházel, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenění v posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době zpracování ocenění známé odhadnutá hodnota respektuje obecné podmínky trhu k datu ocenění toto ocenění bylo provedeno pouze pro účel stanovený v tomto posudku a nejsem odpovědný za jakékoli jiné použití tohoto posudku než pro tento účel Strana 2

3 NÁLEZ 1. ÚVOD 1.1. ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úkolem je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění PŘEDMĚT OCENĚNÍ Předmětem posudku je ocenění ks akcií v jednotkové jmenovité hodnotě 350,-Kč, na majitele vydaných společností, se sídlem Tovární 1200, Holešov, PSČ , IČ: , která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, dne 1. května 1992, oddíl B, vložka 817 (dále též jen jako MGM nebo společnost ). Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. května DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ Ustanovení 214 odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, upravuje postup nakládání s listinnými cennými papíry, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a které nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani v dodatečné přiměřené lhůtě. Tyto akcie prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry bez zbytečného odkladu na účet dotčené osoby ve veřejné dražbě DEN OCENĚNÍ Ocenění je provedeno ke dni 31. května Při ocenění předmětných akcií znalec vycházel ze stavu majetku a závazků ke dni 31. května K tomuto datu byly společností sestaveny účetní výkazy, jež byly dále použity pro analýzu hospodářské situace společnosti a vlastní ocenění. Vzhledem k této skutečnosti znalec považuje za nutné konstatovat, že od data sestavení výkazů ke dni provedení ocenění, není znalci známo, že by ve společnosti došlo k nějakým událostem, jež by mohly mít zásadní vliv na ocenění OBTÍŽE PŘI ZHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Při zajišťování podkladů nezbytných pro ocenění akcií společnosti i při zhotovování znaleckého posudku se nevyskytly žádné potíže ani nebyly kladeny žádné překážky ÚDAJE O POSUDKU Posudek obsahuje 65 stran textu a 50 stran příloh a je vyhotoven ve třech písemných vyhotoveních. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a zbylé je uloženo v archivu znalce. Strana 3

4 2. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: IČ: Sídlo: Tovární 1200, Holešov Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: ,- Kč Datum vzniku: 1. května 1992 Statutární orgán představenstvo: Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem předseda představenstva: Ing. Antonín Klabal, dat. nar. 15. října 1955 Kroměříž, Sládkova 965/13, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 místopředseda představenstva: Ing. Vojtěch Kubík, dat. nar. 21. srpna 1943 Kvasice, U Rybníčka 635, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 člen představenstva: Renáta Kubíková, dat. nar. 3. září 1976 Kroměříž, Lutopecká 1404/18, PSČ den vzniku členství: 5. prosince 2008 Dozorčí rada: Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. předseda dozorčí rady: Ivo Kubík, dat. nar. 30. března 1972 Kroměříž, Lupecká 1404/18a, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 místopředseda dozorčí rady: Dalibor Neřád, dat. nar. 25. července 1971 Kroměříž, Sadová 4154/20, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 člen dozorčí rady: Ludvík Tureček, dat. nar. 23. března 1964 Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1119, okres Kroměříž den vzniku funkce: 9. července 2003 Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik Údaje platné ke dni :00:00 Strana 4

5 2.1. KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - CZ-NACE 28300: Výroba zemědělských a lesnických strojů 256: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 282: Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 3317: Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n : Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 49410: Silniční nákladní doprava 6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 7120: Technické zkoušky a analýzy 773: Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 2.2. HLAVNÍ NÁPLŇ PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI - opravy a prodej vysokozdvižných vozíků - výroba, prodej, opravy a servis návěsných a nesených postřikovačů MGM - prodej, opravy a servis samojízdných postřikovačů Bargam - výroba vícevrstvých plastových oken do střešních světlíků 2.3. AKCIE Druh CP: Forma CP: Podoba: Registrace CP: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: Převoditelnost akcií: akcie kmenové akcie na majitele listinná nekótovaný CP ks 350,- Kč/akcie 31, ,-Kč není omezena 2.4. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH Ovládající osobou je společnost LAM-PLAST spol. s r.o., IČ , která vlastní 84,49% akcií oceňované společnosti MAJETEK A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI Ke dni 31. května 2012 společnost vykazuje ve svém účetnictví majetek a závazky takto: v tis.kč Brutto Netto Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek tvoří pouze dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý majetek představuje 25% z celkových aktiv. V účetnictví podniku je dlouhodobý majetek vykazován takto: Strana 5

6 Pozemky Stavby Stroje a zařízení Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oběžná aktiva Oběžná aktiva se sestávají za zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových činí 75%. V účetnictví podniku jsou oběžná aktiva vykazována takto: Zásoby Dlouhodobé pohledávky 0 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva 0 0 v tis.kč Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy 0 Rezervní fondy 5187 Výsledek hospodaření minulých let 1549 Výsledek hospodaření běžného účetního období 2939 Vlastní kapitál představuje 85% z celkových pasiv. Poměr základního kapitálu na pasivech činí 65%. Cizí zdroje Cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky. Cizí zdroje představují 15% z celkových pasiv. V účetnictví podniku jsou cizí zdroje vykazovány takto: Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé závazky 7456 Ostatní pasiva 0 Strana 6

7 POSUDEK 3. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 3.1. ÚČEL, PODKLADY A VÝCHOZÍ DATA FINANČNÍ ANALÝZY Účelem finanční analýzy je posoudit finanční situaci podniku, zanalyzovat a zhodnotit hospodaření společnosti v období let a identifikovat hlavní činitele, které ovlivňují celkové výsledky hospodaření. Finanční analýza je také podkladem a východiskem pro zpracování finančního plánu. K vypracování finanční analýzy bylo použito účetních výkazů, výročních zpráv a zpráv o hospodaření společnosti z let Data z let pocházejí z účetních závěrek, které byly ověřeny nezávislým auditorem. Na základě výroku bez výhrad lze považovat údaje v nich obsažené za věrně a poctivě zobrazující stav aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace. V úvodu kapitoly jsou zachyceny principy účetní politiky podniku. Druhá část pak obsahuje analýzu poměrových ukazatelů, které umožní blíže zhodnotit finanční zdraví podniku ÚČETNÍ OBDOBÍ Účetním obdobím je kalendářní rok ÚČETNÍ POLITIKA Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka sestavována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč a nižší než Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč a nižší než Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku. Strana 7

8 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Cenné papíry a majetkové účasti jsou při nákupu oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenných papírů a podílů jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti s rozhodným a podstatným vlivem, dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. K datu účetní závěrky se cenné papíry a majetkové účasti oceňují reálnou hodnotou. Majetkové účasti se oceňují ekvivalencí, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. Realizovatelné cenné papíry a podíly se oceňují tržní hodnotou. Pokud není tržní hodnota k dispozici použije se ocenění dle posudku znalce, kvalifikovaného odhadu nebo pořizovací ceny. Součástí ocenění reálnou hodnotou je u cenných papírů a podílů znějících na cizí měnu i zjištěný kursový rozdíl ZÁSOBY Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, provize a pojistné. U zásob stejného druhu na skladě se první cena pro ocenění přírůstku zásob použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob (metoda FIFO). Cena pohonných hmot nakoupených v zahraničí se stanoví váženým aritmetických průměrem ve dvou pásmech podle cenové hladiny za uzavřený měsíc předchozího období. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů (výrobní režie), která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti. Vlastními náklady jsou náklady stanovené podle plánových kalkulací, které zahrnují přímý materiál, polotovary, přímé mzdy, kooperace, ostatní přímé náklady a podíl výrobní režie. Reprodukční pořizovací cenou se oceňují zásoby pořízené bezplatně, přebytky zásob a kovový odpad. Příchovky a přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady, které jsou stanoveny podle plánových kalkulací. Výše těchto vlastních nákladů se může měnit jen na počátku účetního období OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. Opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, např. reálnou hodnotou. Výše a odůvodněnost opravných položek se posuzuje při inventarizaci. Strana 8

9 Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám podle individuálního posouzení jednotlivých pohledávek a dlužníků v předpokládané výši rizika nedobytnosti ve smyslu účetních standardů. Výše daňových opravných položek k pohledávkám odpovídá pravidlům pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek dle zákona č.593/1992 Sb., o rezervách. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek materiálů, zásob vlastní výroby a zboží podle jejich fyzického vztahu, dalšího využití (potřebnosti či prodejnosti) a data posledního pohybu REZERVY Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Výše a odůvodněnost rezerv se posuzuje při inventarizaci. Společnost tvoří rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve smyslu pravidel pro tvorbu daňově uznatelných rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Dále mohou být tvořeny rezervy na rizika za účelem krytí případných nároků zákazníků z titulu záruk u realizovaných zakázek a na probíhající nebo předpokládané soudní spory a nevyúčtované závazky. Způsob tvorby vychází z individuálního posouzení rizika jednotlivých zakázek PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu se používá směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB. Pro přepočet se užívá pevný kurz stanovený vždy k prvnímu dni příslušného měsíce podle směnného kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB. Takto stanovený pevný kurz má platnost v příslušném měsíci a během tohoto období jej lze měnit pouze v případě vyhlášení devalvace či revalvace koruny české. Při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se použije příslušný denní kurz platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Zjištěné kursové rozdíly se proúčtují do finančních nákladů a výnosů FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ NAJATÉ VĚCI Pořizovací cena majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je vedena v podrozvaze společnosti. Postupy účtování tohoto pronájmu jsou rozdílné podle typu leasingové smlouvy a rovnoměrnosti sjednaných splátek. První zvýšená splátka je zaevidována na účtu nákladů příštích období a je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů. Záloha na budoucí splátky je evidována na účtu provozních záloh a je postupně zúčtovávána s jednotlivými splátkami. Při nerovnoměrných splátkách je celá hodnota splátek zaevidována na účtu nákladů příštích období souvztažně s účtem závazku k pronajímateli. Celá hodnota splátek je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů a platba splátek snižuje předpis závazku. Zůstatek aktuálně splatného (nikoli celého) závazku z finančního pronájmu s následnou koupí je vykázán v rozvaze. Strana 9

10 3.4. ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Finanční analýza představuje metodu, která poměřuje údaje ze základních finančních výkazů mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Za finančně zdraví podnik je možné považovat takový, který je v dané chvíli perspektivně naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši rizika, s kterým he příslušný druh podnikání spojen. Současně s rentabilitou kapitálu je nutnou podmínkou finančního zdraví i likvidita, tedy schopnost podniku včas hradit splatné závazky. Analýza účetních výkazů zahrnuje vertikální rozvahy a výsledovky, která znázorňuje podíl jednotlivých složek aktiv a pasiv na bilanční sumě a dále horizontální analýzu, která odráží meziroční tempa růstu/poklesu jednotlivých položek za sledované období VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV Vertikální struktura aktiv Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dlouhodobý majetek 25,3% 25,8% 27,7% 33,5% 32,6% Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý hmotný majetek 25,3% 25,8% 27,7% 33,5% 32,6% Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Oběžná aktiva 74,6% 74,2% 72,3% 66,4% 67,3% Zásoby 52,3% 58,3% 44,2% 47,8% 49,2% Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé pohledávky 15,5% 9,90% 11,3% 12,6% 7,90% Krátkodobý finanční majetek 6,80% 6,00% 16,8% 6,00% 10,2% Časové rozlišení aktiv 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV Horizontální struktura aktiv 2008/ / / /10 Aktiva celkem 93,3% 83,5% 91,3% 106,8% Dlouhodobý majetek 94,9% 89,7% 110,5% 104,0% Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý hmotný majetek 94,9% 89,7% 110,5% 104,0% Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zásoby 103,9% 63,2% 98,9% 110,0% Krátkodobé pohledávky 59,7% 94,9% 102,0% 67,2% Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobý finanční majetek 82,8% 234,2% 32,7% 180,5% Časové rozlišení aktiv 8,3% 0,00% 0,00% 0,00% Aktiva podniku tvoří z 74,6% (2007), 74,2% (2008), 72,3% (2009), 66,4% (2010) a 67,3% (2011) oběžná aktiva. Vývoj bilanční sumy společnosti za sledované období v průběhu let 2007 až 2011 značně kolísá a souvisí se s vývojem stavu zpracovatelského průmyslu oboru výroby zemědělských strojů v České republice a Evropské unii. Strana 10

11 Ve struktuře aktiv v průběhu sledovaného období lze vysledovat tyto skutečnosti a) podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech je vykazuje růstovou tendenci, b) podíl dlouhodobého nehmotného a finančního majetku na celkových aktivech je nulový, c) movité věci (stavby) jsou z 96% (75%) odepsány, d) oběžný majetek představoval v letech 2007 až 2009 podíl 3/4 z aktiv společnosti, v letech 2010 až 2011 se tento podíl snížil na 2/3 z celkových aktiv, e) podíl zásob na celkových aktivech představuje cca 1/2 z celkových aktiv, f) trendově podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech klesá, g) společnost nevykazuje v rozvaze téměř dlouhodobé pohledávky, h) společnost vykazuje přiměřený podíl krátkodobého finančního majetku na celkových aktivech, který společnosti umožňuje včas hradit své závazky, i) časové rozlišení aktiv nevykazuje významné položky VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV Vertikální struktura pasiv Pasiva celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vlastní kapitál 85,2% 89,0% 81,2% 89,7% 87,3% Základní kapitál 78,2% 83,9% 100,5% 110,0% 72,1% Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fondy ze zisku 10,8% 6,20% 7,40% 8,10% 11,8% HV minulých let -4,40% 1,30% -1,30% -29,3% 0,00% HV běžného roku 0,60% -2,40% -25,4% 0,90% 3,40% Cizí zdroje 13,7% 9,80% 17,2% 8,70% 11,7% Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé závazky 13,7% 5,10% 8,30% 8,70% 11,7% Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 4,70% 8,90% 0,00% 0,00% Časové rozlišení pasiv 1,10% 1,20% 1,60% 1,60% 1,00% HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV Horizontální struktura pasiv 2008/ / / /10 Pasiva celkem 93,3% 83,5% 91,3% 106,8% Základní kapitál 100,0% 100,0% 100,0% 70,0% Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fondy ze zisku 53,8% 99,9% 99,9% 155,6% HV minulých let -27,3% -86,9% 1999% 0,00% HV běžného roku -351,5% 881,3% -3,10% 430,1% Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé závazky 34,4% 137,7% 95,0% 143,8% Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 156,9% 0,00% 0,00% Časové rozlišení pasiv 107,5% 108,0% 93,1% 63,6% Strana 11

12 Strukturu pasiv lze charakterizovat takto: a) téměř veškerá pasiva jsou krytá vlastním kapitálem, b) společnost nečerpá žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr, c) společnost má dostatek vlastních zdrojů na financování svých provozních potřeb, d) společnost vykázala v roce 2009 vysokou ztrátu ve výši tis. Kč e) v roce 2011 společnost snížila základní kapitál z tis. Kč na tis. Kč za účelem úhrady ztrát z minulých let f) výše krátkodobých závazků představuje jediný podíl na cizích zdrojích, g) společnost nevytváří žádné rezervy dle zákona o rezervách, h) společnost neeviduje ve své bilanci žádné dlouhodobé závazky, i) časové rozlišení pasiv nevykazuje významné položky ANALÝZA VÝSLEDOVKY Skladba hosp. výsledku Přidaná hodnota 25,0 25,8 18,8 20,7 22,3 138,4 114,2 59,3 99,7 Hrubý provozní přebytek 5,6-1,1-7,2 0,0 1,4-730,7 12, ,2-3,6 HV z provozní činnosti 3,9 1,4-23,3-1,1 1,2 397,9-5,0 1381,8-96,4 HV z finanční činnosti -0,2-0,6-0,1-0,6-0,5 50,2 510,9 9,6 126,2 HV za účetní období 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 HV před zdaněním 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Položky výnosů Výkony a tržby z prod.zboží 91,0 85,1 89,1 92,4 91,3 152,6 79,4 62,8 109,0 Tržby z prodeje DM a materiálu 7,6 12,9 7,4 5,5 7,7 84,5 145,1 87,6 76,9 Ostat. provozní výnosy 0,1 0,1 0,9 0,7 0,6 100,0 11,8 82,8 131,9 Tržby a výn. z fin. majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Výnosové úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 20,0 166,7 150,0 Ostat. fin. výnosy 1,3 1,9 2,5 1,4 0,4 101,6 61,1 120,2 412,6 Mimořádné výnosy 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 47, ,0 19,0 VÝNOSY CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 142,8 83,2 65,2 107,7 Položky nákladů Výk. spotř. a prodané zboží 67,7 59,8 56,9 70,5 69,4 158,8 70,2 63,8 112,0 Osobní náklady 19,4 26,5 20,7 20,1 20,8 102,8 85,5 81,4 106,7 Daně a poplatky 0,5 0,6 0,4 0,2 0,3 125,5 111,2 127,2 82,0 Odpisy DNM a DHM 3,0 4,2 3,1 2,2 2,4 101,6 89,3 113,2 102,5 ZC prodaného DM a mat. 4,8 7,5 13,1 3,0 5,2 90,7 38,1 340,4 64,6 Ostatní provozní náklady 1,8-1,0 3,5 1,9 0,9-239,1-19,9 145,1 226,8 Prodané CP a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákladové úroky 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 135,4 165,5 40,8 52,6 Ostatní fin. náklady 1,4 2,3 2,1 1,9 0,7 87,0 75,1 87,3 290,2 Mimořádné náklady 1,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0, ,0 4,0 NÁKLADY CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 140,3 66,8 79,1 110,2 Strana 12

13 Agregované položky Tržby z prod.zboží 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Náklady na prodané zboží 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provoz. výnosy 98,7 98,1 97,4 98,6 99,6 143,6 83,8 64,3 106,7 Ostatní provoz. náklady -94,8-96,7-120,7-99,7-98,4 139,9 66,7 78,8 109,2 Finanční výnosy 1,3 1,9 2,5 1,4 0,4 101,6 61,0 120,4 410,4 Finanční náklady -1,5-2,4-2,6-2,0-0,9 89,3 77,2 85,1 239,1 Mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 47,5 1000,0 19,0 Mimořádné náklady -1,1 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 2140,0 4,0 Hosp.výsledek před zdaněním 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 Hosp.výsledek po zdanění 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 Oceňovaná společnost je typem společnosti výrobní společnosti, která realizuje tržby za výrobky a služby. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazují kolísavý stav z tis. Kč (2007), tis. Kč (2008), tis. Kč (2009), tis.kč (2010) na tis. Kč (2011). Výše přidané hodnoty činila tis. Kč (2007), tis.kč (2008), tis.kč (2009), tis.kč (2010) a tis. Kč (2011). Provozní hospodářský výsledek činil 850 tis. Kč (2007), -819 tis. Kč (2008), tis. Kč (2009), 565 tis. Kč (2010) a tis. Kč (2011). Hospodářský výsledek po zdanění činil 369 tis. Kč (2007), tis.kč (2008), tis.kč (2009), 349 tis.kč (2010) a tis. Kč (2011) ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY Ukazatele zadluženosti měří podíl cizích zdrojů na krytí celkových aktiv. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem určuje míru rizika ze strany věřitelů, kteří vyžadují dostatečnou hodnotu vlastního jmění zaručující splacení jejich pohledávek v případě likvidace společnosti. Ukazatel Výpočet dop.hod Ukazatel finanční nezávislosti VK / A % 85,2 89,0 81,1 89,7 87,3 Ukazatel věřitelského rizika CZ / A % 13,7 9,8 17,2 8,7 11,7 Finanční páka A / VK 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 Ziskový účinek finanční páky ÚRZ * FP 0,9 1,2 1,2 1,0 1,1 Celková úvěrová zadluženost (DÚ+KÚ)/ A 0,0 4,7 8,9 0,0 0,0 Úrokové zatížení Nú/EBIT do 50% Doba návratnosti úvěrů DÚ+KÚ/HV+O 0,0 6,9-0,4 0,0 0, UKAZATELE PLATEBNÍ SCHOPNOSTI A LIKVIDITY Ukazatel okamžité likvidity hodnotí schopnost společnosti dostát svým závazkům za použití oběžných aktiv s vyloučením zásob a pohledávek. Pohledávky reprezentují po zásobách další pomalu se obracející položku oběžných prostředků. Po jejich vyloučení dostáváme v čitateli pouze vysoce likvidní část aktiv, která je reprezentována hotovostí a jejími ekvivalenty. Srovnáním s ukazatelem pohotové likvidity tedy sledovat podíl pohledávek na oběžných aktivech firmy. Strana 13

14 Ukazatel běžné likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky při použití oběžných aktiv a představuje základní měřítko krátkodobé solventnosti podniku. Jinými slovy tento ukazatel sleduje kolikrát je společnost schopna uspokojit věřitele, kdyby proměnila veškerá svá oběžná aktiva v hotovost. Nízká úroveň běžné likvidity naznačuje, že krátkodobá pasiva (půjčky, nesplacené závazky apod.) rostou rychleji než oběžná aktiva, což ukazuje na sníženou schopnost společnosti dostát včas svým závazkům. Ukazatel pohotové likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky za použití oběžných aktiv při vyloučení zásob. Zásoby jsou z hlediska obratu nejpomalejší položkou v rámci oběžných aktiv. To znamená, že jejich přeměna na hotovost by v případě nutnosti rychle splatit závazky byla zdlouhavá a ztrátová (např. neprodejné výrobky atd.). Z těchto důvodů jsou při posouzení krátkodobé solventnosti firmy zásoby eliminovány. Výrazně nižší pohotová likvidita ve srovnání s běžnou likviditou ukazuje na vysoký podíl zásob v oběžných aktivech. Tento jev je však nutné posuzovat s ohledem na charakter podnikání společnosti (sezónnost, obch. spol. apod.). Ukazatel Výpočet dop.hod Běžná likvidita (FM+KP)/ KZ 1,0-1,5 1,63 3,15 3,37 2,15 1,55 Celková likvidita OA /(KZ+KÚ) 1,5-2,5 5,45 7,58 4,19 7,66 5,77 Pracovní kapitál OA -(KZ+KÚ) Ukazatel solventnosti (HV+O)/ CZ nad 0,3 0,25 0,07-1,23 0,57 0, UKAZATELE AKTIVITY Obrátka zásob posuzuje likviditu zásob společnosti. Hodnota ukazatele říká, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob v průměru prodána a znovu uskladněna. Nízká obrátka zásob může společně s vysokým ukazatelem běžné likvidity znamenat, že společnost disponuje zastaralými zásobami, jejichž skutečná hodnota neodpovídá účetní. Dalším aspektem nadbytečného množství zásob je zmrazení finančních prostředků na krytí těchto zásob, které by mohly být použity efektivněji. Obrat celkových aktiv sleduje intenzitu použití celkových aktiv. Ukazatel se srovnává s oborovým průměrem, přičemž nízká hodnota naznačuje nutnost zvýšení tržeb (pokud to charakter podnikání a trhu umožňuje) nebo odprodání části aktiv. Také v případě tohoto ukazatele se podobně jako u obratu fixních aktiv projevuje zkreslení způsobené vlivem inflace na historickou cenu majetku. Průměrná doba splatnosti pohledávek hodnotí rozvahový účet pohledávek. Vypočítá se jako podíl celkových pohledávek a průměrných tržeb připadajících na jeden den. Podle konvence se při výpočtu používá 360 dní místo 365 dní. Výsledek reprezentuje časové období, během kterého je inkaso za každodenní tržby zmrazeno v pohledávkách firmy. Srovnáním tohoto ukazatele s obecnou lhůtou splatnosti při fakturaci lze hodnotit účinnost systému vymáhání pohledávek. Průměrná doba splatnosti závazků hodnotí rozvahový účet závazků. Vypočítá se jako podíl celkových závazků a průměrných nákupů připadajících na jeden den. Nákupy zahrnují výrobní spotřebu a daně a poplatky. Podle konvence se při výpočtu používá 360 dní místo Strana 14

15 365 dní. Výsledek reprezentuje časové období, během kterého jsou platby za každodenní nákupy drženy ve formě závazků firmy. Optimální hodnota ukazatele závisí na smluvních podmínkách s dodavateli, přičemž obecně je snahou platbu co nejvíce oddálit Ukazatel Výpočet dop.hod Doba obratu pohledávek (DP+KP)*365/T do Doba obratu krátkod.závazků KZ*365 /CN-O do Doba obratu závazků z obch. styku OZ*365 /CN-O do Doba obratu zásob Za*365 / T do Délka operačního cyklu DoP+DoZ-DoZá Obrat celkových aktiv T / A 1,2 1,4 1,1 1,0 1, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI A RENTABILITY Ukazatele rentability se používají pro komplexní posouzení a hodnocení efektivnosti podniku, tedy schopnosti podniku generovat zisk. Pomocí testovaných ukazatelů se vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. Ukazatel Výpočet Celková nákladovost CN / T 99,5 101,7 123,5 99,1 97,4 Mzdová nákladovost Mz / THČ 68,6 70,9 72,1 60,4 66,2 Rentabilita tržeb HV / T 22,6 22,2 28,7 30,9 20,8 Výnosnost celkových zdrojů EBIT / P 0,5-1,7-23,5 0,9 2,6 Výnosnost vlastních zdrojů EBT / VK 0,9-2,3-25,4 1,0 3, ALTMANŮV MODEL (Z-SCORE) Altmanův model vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. Z-skóre vychází z diskriminační analýzy uskutečněné profesorem Altmanem koncem 60. a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Na základě provedené analýzy Altman různě stanovil hranice pásem pro predikci finančního vývoje firmy. Z-score = 0,717x 1 + 0,847x 2 +3,107x 3 + 0,420x 4 + 0,998x x1 = ČPK/A 0, , , , , x2 = Výsledek hospodaření minulých let/a -0, , ,0134-0, , x3 = EBIT/A -0,0004-0, ,2228-0, , x4 = VK/CK 6, , , , , x5 = Tržby/A 0, , , , , Z-score 3,9 5,3 2,6 5,2 4,7 Hranice pro prosperující podnik > 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Hranice vážného finančního stavu < 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Strana 15

16 Vyhodnocení Altmanova modelu Prosperující podnik > 2,9 Podnik v tzv. šedé zóně 1,2 2,9 Podnik ve vážném finančním stavu < 1,2 6,0 5,0 4,0 3,0 Z-score Hranice pro prosperující podnik > 2,9 Hranice vážného finančního stavu < 1,2 2,0 1,0 0, Dle Altmanova modelu lze společnost považovat za podnik v dobrém finančním stavu VYHODNOCENÍ FINANČNÍ ANALÝZY Data obsažená v účetních výkazech podávají věrný obraz o stavu majetku, závazků a finanční situaci společnosti, i když pro účely oceňování je bude nutné upravit na reálnější data. Analýza účetních výkazů podala informaci o tom, že společnost je v dobrém finančním stavu. Finanční situace podniku ve sledovaném období vyhodnocovaná souborem poměrových ukazatelů vykazuje nízkou zadluženost, finanční nezávislost společnosti, vysokou likviditu a schopnost podniku dostát svým závazkům. Pracovní kapitál vykazuje kolísavý stav a taktéž rentabilita vykazuje střídavě kladné i záporné hodnoty. Po provedené finanční analýze lze říci, že oceňovaná společnost je podnikem finančně zdravým, avšak nelze konstatovat, zda podnik je schopen tvořit hodnotu. Až po provedení strategické analýzy bude možné říci jakou metodu použít pro ocenění. Strana 16

17 4. STRATEGICKÁ ANALÝZA Cílem strategické analýzy je odhadnout potenciál tempa růstu a výši tržeb oceňované společnosti pro plánované období. Základem pro prognózu tržeb je vymezení relevantního trhu společnosti, analýza faktorů, které mají na relevantní trh zásadní vliv, analýza závislosti trhu na vybraných prognózovaných faktorech a následné odvození tempa růstu trhu MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Česká ekonomika se nadále nachází ve fázi stagnace. V podmínkách nevyřešené dluhové krize eurozóny lze předpokládat, že se ekonomická stagnace víceméně protáhne až do roku Očekává se, že v letošním roce by měl být vykázán pokles HDP o 0,5 %, v roce 2013 by pak ekonomika měla vzrůst o cca 1,0 %. Z hlediska výdajů na HDP by ekonomika měla být nadále tažena výraznými přebytky zahraničního obchodu při poklesu či stagnaci všech složek hrubých domácích výdajů. Pro rok 2012 se očekává růst spotřebitelských cen okolo 3,2 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,2 %. Inflace je a bude určována převážně zvýšením DPH a cen energií, tržní růst cen by měl zůstat velmi mírný. Trh práce bude patrně negativně ovlivněn nepříznivou ekonomickou situací a zvýšenou nejistotou ohledně budoucího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,3 %, v příštím roce pak o 0,2 %. Nezaměstnanost by z loňských 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %, k dalšímu mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 1,9 %, v roce 2013 pak o 2,5 %. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni. Především kvůli spekulacím ohledně setrvání Řecka v měnové unii a stavu španělského bankovního sektoru nabrala krize v eurozóně opět na intenzitě. Její další vyostření přitom nelze zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost šíření nákazy do ostatních zemí EU včetně ČR. zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, MF ČR, červenec 2012 Strana 17

18 EKONOMICKÝ VÝVOJ Sezónně očištěný HDP v 1. čtvrtletí 2012 překvapivě mezičtvrtletně klesl o 0,8 %. Meziročně se HDP v 1. čtvrtletí 2012 snížil o 0,4 %. Na straně užití byl nejvýznamnějším faktorem odchylky predikce od skutečnosti vyšší meziroční pokles spotřeby domácností. Formálně by pozici ekonomiky na základě mezičtvrtletního poklesu HDP v 1. čtvrtletí 2012 bylo nutné s ohledem na vývoj ve 4. čtvrtletí 2011 hodnotit jako recesi. Nepříznivý údaj za 1. čtvrtletí má však spíše účetně-metodické příčiny a při pohledu na vývoj hrubé přidané hodnoty (HPH) se situace jeví nejednoznačně. Sezónně očištěná HPH ve 4. čtvrtletí 2011 mezičtvrtletně klesla o 0,6 %, zatímco v 1. Čtvrtletí 2012 vzrostla o 0,2 %. Z této dynamiky HPH tedy není patrné, že by byla česká ekonomika v recesi. Dále z uvedeného plyne, že relativně silný mezičtvrtletní pokles HDP v 1. čtvrtletí 2012 byl z pohledu zdrojové strany způsoben poklesem daní z produktů (příspěvek nepřímých daní k vývoji HDP dosáhl 0,8 p.b.). Hrubé domácí výdaje v 1. čtvrtletí 2012 zaznamenaly meziroční pokles, a to z důvodu propadu spotřeby domácností o 2,8 %, poklesu spotřeby vlády o 0,2 % a rovněž tvorby hrubého kapitálu o 5,3 %. Tvorba hrubého kapitálu klesla vlivem nižší meziroční změny zásob a cenností. Predikce HDP a jeho výdajových složek je ovlivněna vysokou mírou nejistoty ohledně vývoje vnějšího okolí české ekonomiky a dopady fiskální konsolidace veřejných financí. Z důvodu dalšího poklesu hrubých domácích výdajů by měl v roce 2012 HDP klesnout o 0,5 %. Očekává se, že nominální HDP v roce 2012 meziročně vzroste o 0,9 %. Snížení očekávaného tempa růstu nominálního HDP souvisí především s poklesem výhledu dynamiky spotřeby domácností. Pro rok 2013 predikujeme velmi mírné oživení hrubých domácích výdajů, zejména díky tvorbě hrubého kapitálu a spotřebě domácností. Očekávaný růst HDP o 1,0 % bude stále tažen především zahraničním obchodem, nicméně od roku 2014 by již hlavním faktorem růstu HDP měly být hrubé domácí výdaje CENY ZBOŽÍ A SLUŽEB Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zpomalil na 3,2 %. Hlavním zdrojem cenového růstu zůstal příspěvek administrativních opatření ve výši 2,7 p.b., ze kterého připadá 1,2 p.b. na dopad zvýšení nepřímých daní. Z regulovaných cen přispěly k meziroční inflaci 0,6 p.b. ceny zemního plynu, po 0,2 p.b. pak například ceny elektřiny, tepla, vodného a stočného celkem a ceny v oddíle zdraví. Z hlediska příspěvků jednotlivých oddílů spotřebního koše k meziroční inflaci v květnu nadále nejvíce přispívaly oddíly bydlení (1,6 p.b.), potraviny a nealkoholické nápoje (0,8 p.b.) a doprava (0,3 p.b.). V oddíle doprava zaznamenaly ceny pohonných hmot opět rekordní úrovně, když cena motorové nafty dosáhla v březnu 37,08 Kč/l a cena benzínu Natural 95 v dubnu 37,62 Kč/l. Citelný pokles cen ropy na světových trzích však poté vedl k sestupu cen pohonných hmot z rekordních úrovní. I nadále se očekává, že v letošním roce bude inflace přibližně ze tří čtvrtin dána administrativními opatřeními, která se skládají z dopadů změn nepřímých daní a ze změn cen vykazovaných ČSÚ jako regulované. Ve skupině statků s regulovanými cenami se neočekávají ve zbývající části letošního roku zásadnější cenové úpravy. K prosincovému meziročnímu růstu CPI přispějí z regulovaných cen nejvíce ceny zboží a služeb spojených s bydlením (0,8 p.b.). Administrativní opatření by měla k meziroční inflaci v prosinci 2012 přispět 2,1 p.b. Hlavním protiinflačním faktorem bude i ve zbývající části roku 2012 velmi slabá domácí poptávka, naopak mírně proinflační by mělo být působení směnného kurzu. Průměrná míra Strana 18

19 inflace v roce 2012 by měla dosáhnout 3,2 % při prosincovém meziročním růstu o 2,4 %. Příspěvky tržního růstu cen k meziroční inflaci by měly zůstat kladné také ve zbývající části roku. Administrativní opatření budou mít dominantní vliv na inflaci i v roce Uvažované zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. na 15 % a 21 % od počátku roku 2013 se projeví dopadem do CPI ve výši 0,7 p.b. Z nepřímých daní se počítá s růstem spotřební daně z cigaret (dopad 0,1 p.b.). Pokud jde o regulované ceny, největší dopad do CPI lze opět čekat v případě cen elektřiny, nicméně odhad je spojen se značnými nejistotami, stejně jako odhad cen za sběr pevných odpadů. Podobně jako letos by i v roce 2013 měla být inflace dána zhruba ze tří čtvrtin administrativními opatřeními, která přispějí k meziroční inflaci v prosinci 2013 cca 1,7 p.b. I přes značný očekávaný růst jednotkových nákladů práce v letech 2012 a 2013 zůstane kvůli slabé domácí poptávce a přetrvávající pozici české ekonomiky v záporné produkční mezeře prostor pro růst cen v roce 2013 jen velmi omezený. Průměrná míra inflace v roce 2013 se odhaduje na 2,2 % při prosincovém meziročním růstu 2,4 %. V průběhu celého roku 2013 by se meziroční inflace měla držet v rámci tolerančního pásma okolo 2% inflačního cíle ČNB NEZAMĚSTNANOST Sezónně očištěná registrovaná nezaměstnanost vykazuje nejednoznačný průběh. V březnu a v dubnu meziměsíčně poklesla, v květnu se objevil mírný nárůst. Míra nezaměstnanosti podle VŠPS dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2012 hodnoty 7,2 %, což v meziročním srovnání znamenalo stále ještě nepatrný pokles o 0,1 p.b. a v mezičtvrtletním zvýšení o 0,3 p.b. Očekává se, že hospodářský cyklus a vývoj zaměstnanosti projeví nárůstem míry nezaměstnanosti (VŠPS) na 7,0 % v roce 2012 a 7,2 % v roce MZDY Průměrná nominální mzda zjišťovaná pomocí evidenčních statistik (v přepočtu na plný úvazek) v 1. čtvrtletí 2012 vzrostla meziročně o 3,6 %. V podnikatelské sféře činil meziroční přírůstek 3,6 %. K vysokému nárůstu průměrné mzdy mohlo přispět i propuštění dalších osob v nejnižší příjmové skupině ke konci roku Další vyšší růst mezd v podnikatelské sféře a zejména v průmyslu se nepředpokládá vzhledem ke spíše pesimistickým očekáváním ekonomického vývoje a signalizovanému propouštění v nejbližším horizontu. Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře vzrostla při dalším úbytku počtu pracovníků meziročně o 3,5 %. I zde však vzhledem k trvajícím plošným úsporným opatřením v rozpočtem spravované sféře se předpokládá spíše vliv srovnávací základny, nárůst mezd pouze u vybraných profesí (zdravotnictví, školství). Růst mezd se sice vysoce pravděpodobně týkal pouze části zaměstnanců, nicméně z globálního pohledu je jeho důsledkem významný nárůst jednotkových nákladů práce. Po zahrnutí revizí i výsledku 1. čtvrtletí pro rok 2012 se předpokládá růst nominální průměrné mzdy o 2,4 %, což by znamenalo reálný pokles celkové průměrné mzdy o 0,7 %. Růst v roce 2013 o 2,4 % by díky nižší inflaci znamenal reálný přírůstek průměrné mzdy o 0,2 %. Strana 19

20 VZTAHY K ZAHRANIČÍ Vnější nerovnováha, vyjádřená poměrem salda běžného účtu (BÚ) k HDP, dosáhla v 1. čtvrtletí 2012 v ročním vyjádření 2,5 % a meziročně se tak zlepšila o 1,3 p.b. Zlepšení bylo dáno výhradně výsledkem obchodní bilance, ostatní položky běžného účtu se mírně zhoršily; bilance služeb o 0,2 p.b., bilance výnosů o 0,1 p.b. a bilance běžných převodů o 0,2 p.b. Po vcelku silném růstu v roce 2010 rostl světový obchod v roce 2011 již pomalejšími tempy. Tento trend pokračuje i v roce 2012, kdy se nepříznivá situace, spojená s dluhovou krizí některých členů eurozóny, odráží do reálné ekonomiky partnerských zemí. V roce 2012 se odhaduje růst exportních trhů na 1,0 %. Pro rok 2013 se předpokládá pouze mírné oživení světové ekonomiky, provázené růstem exportních trhů o 2,4 %. Předpokládá se také zpomalení růstu exportní výkonnosti, která indikuje podíl objemu českého zboží na zahraničních trzích, a to ze 4,6 % v roce 2011 na 3,1 % v roce 2012 a 0,8 % v roce Předpokládá se, že v roce 2012 dosáhne poměr salda běžného účtu k HDP 2,2 %, predikce na rok 2013 činí 2,6 %. Schodek běžného účtu v tomto rozsahu nezakládá rizika pro makroekonomické nerovnováhy ÚROKOVÉ SAZBY Primárním nástrojem měnové politiky je limitní úroková sazba pro 2T (dvoutýdenní) repo operace, která byla 28. června snížena o 0,25 p.b. na 0,50 %. Úrokový diferenciál mezi ČR a EMU tak v současnosti činí 0,50 p.b. a vůči USA 0,25 až 0,50 p.b. Úrokové spready tedy nadále dosahují velmi nízkých úrovní a nezakládají tak fundamentální důvody pro velké pohyby směnného kurzu. Průměrná hodnota 3M (tříměsíční) sazby PRIBOR se ve 2. čtvrtletí 2012 držela na úrovni 1,2 %. Pro celý rok 2012 se počítá s hodnotou 1,1 %, na níž by měla v průměru setrvat i v roce Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům v 1. čtvrtletí 2012 stagnovaly na 3,9 %, sazby z úvěrů domácnostem nepatrně klesly na 6,6 %. Sazby z vkladů domácností stagnovaly na 1,2 %, u vkladů nefinančních podniků se zvýšily o 0,1 p.b. na 0,6 % SMĚNNÉ KURZY Česká koruna se po poměrně razantním oslabení v posledním čtvrtletí předchozího roku, souvisejícím s eskalací dluhové krize v eurozóně, vrátila k mírnému posilování, které ovšem trvalo jen do poloviny března Nejistá politická a ekonomická situace v eurozóně přispěla k nárůstu averze k riziku, která se projevila mj. opětovným oslabením koruny. Tato období byla spojena s poměrně vysokou volatilitou kurzu. V souvislosti se záporným úrokovým diferenciálem vůči eurozóně, meziročním oslabováním kurzu v posledních čtvrtletích i nejistotou dalšího vývoje by se nominální i reálný směnný kurz měl po celý horizont predikce pohybovat pod úrovní dlouhodobého trendu. Průměrný kurz by měl v roce 2012 dosáhnout 25,3 CZK/EUR, v dalších obdobích by měla pokračovat apreciace o cca 1,2 % ročně. V případě zhoršení situace v eurozóně nejsou vyloučeny výrazné pohyby kurzu oběma směry. Strana 20

21 4.2. ODVĚTVOVÁ ANALÝZA Odvětvová analýza byla zpracována na základě dat roku Novější informace o zpracovatelském průmyslu v ČR v době zpracování tohoto posudku nebyly k dispozici CHARAKTERISTIKA OBORU PODNIKÁNÍ Podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která od 1. ledna 2008 nahradila odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), působí společnost v sekci C Zpracovatelský průmysl, oddílu 28 Výroba strojů a zařízení, skupině 28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů. Vývoj, výroba a prodej těchto zařízení je indikátorem stavu a dalšího vývoje českého hospodářství. Výroba strojů a zařízení zaujímá v rámci zpracovatelského průmyslu významnou pozici. Tento oddíl se v roce 2010 podílel 8 % na tržbách za vlastní výrobky a služby ZP, čímž obsadil pomyslné třetí místo v rámci zpracovatelského průmyslu. Oddíl výroby strojů a zařízení tvoří následující obory: Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely; Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely; Výroba zemědělských a lesnických strojů; Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů; Výroba ostatních strojů pro speciální účely. Graf - Podíly skupin v rámci oddílu na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2010 Podíl skupiny 28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů zaujímá v rámci skupiny 28 - Výroba strojů a zařízení 4,5% podíl a nepředstavuje v rámci tohoto oddílu významnou pozici. Strana 21

22 Tab. Index cen průmyslových výrobců v letech 2008 až 2010 Zdroj: ČSÚ Tab. Počet podniků v rámci CZ-NACE 28 v letech 2005 až 2010 Zdroj: ČSÚ Tab. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2005 až 2010 Zdroj: ČSÚ Tab. Účetní přidaná hodnota v letech 2005 až 2010 Zdroj: ČSÚ Strana 22

23 Tab. Počet zaměstnanců v letech Zdroj: ČSÚ Pokles počtu zaměstnaných osob jako důsledek recese je od roku 2008 patrný jak u oddílu CZ-NACE 28, tak u celého zpracovatelského průmyslu. U vývoje tržeb za vlastní výrobky a služby se dařil vzestupný udržet do roku Skupině 28.1, která v převážné míře svou produkcí zajišťuje subdodávky do vyšších investičních celků, jež jsou dlouhodobě kontrahovány, se dařilo pokračovat v růstovém trendu ještě do roku U ostatních skupin oddílu se začíná - hlavně v průběhu druhého pololetí projevovat vliv hospodářské krize. Dramatický pokles se projevil u všech skupin hlavně v roce V uvedeném roce zaznamenávají největší propad především dvě skupiny oddílu: CZ-NACE 28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů (-35%) a CZ-NACE 28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů (-34 %). Obdobný vývoj vykazuje i výše účetní přidané hodnoty. Zahraniční obchod prokazoval do roku 2002 záporné saldo. Vlivem přílivu zahraničních investorů, využitím nových know how, efektivních technologií, atd., dochází ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobků CZ-CPA 28 a po vstupu ČR do EU též podmínek exportu do členských zemí Unie. Celní opatření, která brání dovozu zboží s dumpingovými cenami do EU, zlepšují podmínky pro vývoz českého zboží. Dochází ke zvýšení kladného salda zahraničního obchodu i přes postupné zpevňování kurzu koruny, které přináší zhoršení exportních podmínek. Pokračuje pozitivní vývoj exportní výkonnosti, která je podmíněna investicemi do výzkumu a vývoje, zvyšováním kvalifikace pracovníků a přizpůsobení se podniků stále tvrdšímu konkurenčnímu prostředí. Kladné saldo přes výrazně se projevující vliv celosvětové hospodářské krize a pokles exportní aktivity si v roce 2010 v rámci zahraničního obchodu udržely všechny výrobky, až na CZ-CPA 28.3 (zemědělské a lesnické stroje). Z hlediska dovozu i vývozu je již tradičně dominantním partnerem Německo. V posledních pěti letech se podíl vývozu, ale i dovozu, pohyboval řádově kolem 40 %. Též v podílech u ostatních teritorií nedochází k závažným změnám proti již několik let ustálenému rozdělení. Výroba strojů a zařízení patří k významným a tradičním oddílům zpracovatelského průmyslu, zahrnujícím nutná zařízení pro další investice a provádějící výrobní procesy. Významnou pozici měly podniky pod zahraniční kontrolou, podílející se na produkci oddílu 69,6 %. Příznivým jevem je znovuzískávání tradičních vývozních teritorií a postupný návrat českých výrobců na svůj v minulosti opuštěný trh. To svědčí o přínosu proexportní politiky státu pro tuzemské exportéry. Strana 23

24 VELIKOST TRHU Koncem roku 2010 hospodařilo v ČR podle aktualizovaného zemědělského registru subjektů se zemědělskou výrobou. Téměř 2000 podniků (4%) bylo zaměřeno výhradně na živočišnou výrobu (neobhospodařovali zemědělskou půdu). Ostatní podniky, tedy potenciální zákazníci na trhu se zemědělskou technikou, hospodaří celkem na 3,51 mil. ha zemědělské půdy, z čehož 2,54 mil. ha tvoří půda orná. Rozhodující podíl na obhospodařované půdě připadá na podniky právnických osob - 70%. Mezi těmito podniky výrazně převažují obchodní společnosti. Významný podíl mají také družstva 23,4%. Největší podíl na půdě obhospodařované podniky fyzických osob měli zemědělští podnikatelé, na které připadalo necelých 28% celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy a téměř 24 % celkové výměry orné půdy POČET POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ Základním ukazatelem pro firmy dodávající postřikovou technikou je velikost obhospodařované půdy v ha jednotlivými zemědělskými subjekty. Pokud chce firma prodávat postřikovače s minimální délkou ramen 18m zaměří se zejména na zemědělské podniky hospodařící na ploše větší než 100 ha. Tab. Velikostní struktura podniků obhospodařujících zemědělskou půdu k Velikostní skupiny podniků podniky celkem podle výměry obhospodařované počet výměra zemědělské půdy v ha absolutně % absolutně % > 0 až < , ,1 5 < , ,0 10 < , ,8 50 < , ,6 100 < , ,2 500 < , , < , , a více 334 0, ,5 celkem , , podniků (9,8% z celkového počtu) obhospodařuje ha (87,5% z celkové výměry zemědělské půdy) o rozloze vyšší než 100 ha. Strana 24

25 ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKA Zemědělská technika významným způsobem ovlivňuje produktivitu práce, ekonomiku výroby a konkurenceschopnost zemědělského podniku. Úroveň technického vybavení zemědělských podniků byla před rokem devadesátým a je i v současnosti odrazem nejen ekonomické situace zemědělských podniků, ale i technické politiky resortu. V současné době se obchodem se zemědělskou technikou zabývá u nás více jak 200 výrobců, dovozců a prodejců. Nabídka strojů na trhu je velmi široká a pokrývá potřeby zemědělských podniků. Obnova zemědělské techniky je však pomalá a nezaručuje ani prostou reprodukci. V ČR je v současnosti k dispozici zhruba 7200 postřikovačů. Z toho samojízdné stroje tvoří asi 1100 strojů. Dá se předpokládat, že mnohé z celkového evidenčního počtu strojů je generačně překonaných. Nově nabízené stroje musí minimálně dosahovat úrovně dané zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, novelizovaného zákonem č. 199/2012 Sb., akceptovat platnost protokolu PECA (protokol k Evropské dohodě mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím na druhé straně o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků) a celkově vyhovět procesu sbližování naší legislativy se směrnicemi a prostředím EU. Dle novely zákona již není od povinnost uvádět na trh v ČR a používat v rámci podnikání typy ZAP (mechanizační prostředky) zapsané v úředním registru mechanizačních prostředků. Požadavky na nová ZAP řeší tzv. strojní směrnice. Prováděcí vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, byla zcela nahrazena vyhláškou č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků (ZAP). Základní povinnost provozovatelů ZAP, a to přistavovat jej k pravidelnému kontrolnímu testování zůstává prakticky nezměněna. Novela zákona však nově upravuje i používání ZAP a to jak z hlediska jejich pravidelné údržby, tak z hlediska dodržování podmínek při přípravě postřiku a aplikaci přípravků. Úroveň technického vybavení zemědělských podniků byla v minulosti a je i v současné době výrazně závislá na státní dotační podpoře investic. Významnou roli v této oblasti sehrává činnost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a od roku 2004 Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství. Precizní hospodaření je nový přístup k hospodaření na půdě, založený na rozvoji informačních technologií současnosti (GPS navigace, injektážní systémy, výnosové mapy). Všechny prvky precizního zemědělství přináší samozřejmě jistý ekonomický efekt, vytvořený úsporou pracovního času, pohonných hmot, aplikovaných materiálů, ale také snížením opotřebení používaných strojů ANALÝZA KONKURENCE Všichni výrobci postřikovačů na celém světě v současné době používají vesměs pro výrobu postřikovacích ramen ocelové nebo hliníkové profily, zpravidla příhradové a prostorové konstrukce. Tento způsob řešení ramen je zavedený již po mnoho let a stále se zlepšuje. Současným trendem je prodlužování délky ramen až na délky 36 až 40 metrů. V oblasti výroby klasických kovových ramen na postřikovací techniku je na českém trhu největším dodavatelem firma AGRIO a MGM. Společnost AKP má monopolní postavení na trhu karbonových ramen. Prodejci zemědělské techniky dováží do České republiky postřikovače světových výrobců Hardi (UNIMARCO a.s.), Blanchard, Berthoud a Amazone (AGROTEC a.s.), Mazzotti (AKP spol. s r.o.), Lemken, John Deere, Tecnoma, Biso atd. Strana 25

26 POSTŘIKOVAČE VYRÁBĚNÉ V ČR AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.r.o. (AGRIO) Nabídku společnosti tvoří nesené, návěsné a nástavbové postřikovače s pracovním záběrem od 12 do 36 m, s objemem nádrže od 600 do 8000 l. Samojízdné varianty jsou určeny zákazníkům, kteří požadují velkou světlou výšku strojů. V současnosti je Agrio největším výrobcem polní postřikovací techniky v České republice. Podíl velkých postřikovačů Mamut tvoří přibližně polovinu výroby a jejich procento se bude do budoucna stále zvyšovat. Menší modely Napa jsou však stále žádané, např. při přechodu z nesených nebo malých a levných zahraničních tažených postřikovačů. Agrio vyrábí dva modely samojízdných postřikovačů, menší postřikovač SAMec, jehož základem je traktor Zetor Fortera, a větší Dino, jehož pohon zajišťují šestiválcové motory Deutz o výkonu 235 koní. Tyto postřikovače zůstávají zatím kusovou záležitostí. Podíl vývozu tvoří 65 až 70 % vyrobených strojů. Tento podíl se netýká samochodných postřikovačů, všechny vyrobené stroje (25 SAMec a 4 Dino) jezdí v České republice. Na tuzemském trhu je Agrio s přibližně 600 prodanými postřikovači na druhém místě, za značkou Hardi. Do Evropy již tato firma prodala přibližně 900 postřikovačů a konkuruje ostatním výrobcům. AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.o Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis.kč Tempo růstu tržeb vlastních výrobků a služeb x 58,20% 12,07% -19,72% -8,42% Běžná likvidita 1,09 1,28 1,15 1,06 0,99 Zadluženost % 66% 57% 65% 68% 71% EBITDA marže % 5,70% 16,64% 6,92% 1,67% 0,42% EBIT marže % 0,53% 12,78% 2,92% -2,87% -3,47% Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE % 0,44% 15,37% 3,83% -3,52% -4,21% Tržby společnosti od roku 2008 klesají, přičemž společnost je likvidní i přes poměrně vysokou zadluženost. Marže i rentabilita dlouhodobých zdrojů v posledních dvou letech je záporná. AKP spol. s r.o. (AKP) Firma AKP vznikla v roce 1991 u příležitosti otevření konsignačního skladu firmy LURMARK, anglického výrobce a prodejce komponentů pro postřikovače, v Brně. Z tohoto skladu se uskutečňoval fyzický i zásilkový prodej trysek, filtrů, čerpadel a jiných náhradních dílů pro postřikovače a postřikovou techniku. Strana 26

27 Na požadavky zákazníků firma v roce 1995 a 1996 odpovídala zvýšenou nabídkou služeb a začala provozovat servis a přestavby postřikovačů. V roce 1998 byla vyvinuta a vyrobena vlastní elektronická testační stanice a od roku 1999 provádí AKP pravidelné testování postřikovačů. S narůstajícími požadavky zákazníků na nové postřikovače byl vyroben první nesený postřikovač, ve stejném roce tažený postřikovač a oba na základě vlastního vývoje. Současně se rozšiřoval sortiment dílů na postřikovače a firma AKP se stala výhradním dovozcem (pro ČR a SR) světových výrobců komponentů pro postřikovače ARAG ventily, filtry, plastové fitinky, držáky, elektronika pro zemědělství, Annovi Reverberi čerpadla pro kapaliny, Albuz keramické trysky. Od roku 2002 AKP spolupracuje s italskou společností MAZZOTTI světovým dodavatelem zemědělské a průmyslové techniky. Na podvozky Mazzotti se montuje postřiková část včetně ramen v dílnách AKP, a tím vzniká cenově příznivý samojízdný postřikovač AKP-Mazzotti. V roce 2002 také začíná vývoj kompozitových ramen a v roce 2003 testování prototypu ramen na samojízdném postřikovači. Práce na vývoji nových produktů a inovace stávajících stále pokračuje. V roce 2005 byly vyvinuly II. generaci karbonových ramen a spuštěna jejich sériová výrobu. V roce 2006 AKP získává certifikát kvality ISO 9001:2001. Rok 2008 je ve znamení III. generace karbonových ramen a ultrazvukového automatického náklonu ramen. V součastné době firma AKP dodává produkty vysoké kvality v tuzemsku i zahraničí a spolupracuje s významnými světovými společnostmi. Na rok 2009 připravila karbonová ramena s podporou vzduchu. Rok 2010 je ve znamení ultralehkých ramen o malých záběrech, určených především pro nesené postřikovače. AKP spol. s r.o Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis.kč Tempo růstu tržeb vlastních výrobků a služeb % x 85,00% 30,84% -59,19% -76,94% Běžná likvidita 2,45 1,33 1,73 3,51 6,97 Zadluženost % 38% 72% 33% 23% 14% EBITDA marže % 6,53% 6,63% 12,41% 10,68% 22,50% EBIT marže % 6,23% 6,50% 9,67% 2,30% 4,61% Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE % 13,36% 13,74% 26,12% 2,84% 1,33% Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2010 poklesly na minimální úroveň, což možná souvisí s přeorientací na prodej postřikovačů cizího výrobce. Společnost ve vysoce likvidní při minimální zadluženosti. Marže dosahují kladných čísel, avšak rentabilita dlouhodobých zdrojů není v posledních dvou letech optimální. VYHODNOCENÍ PODNIKU S KONKURENCÍ Kritickým rokem pro výrobce postřikovačů byl rok 2009, kdy se projevila hospodářská krize naplno i v tomto oboru. Všichni výrobci byli postižení touto krizí. Srovnáním zjišťujeme, že společnost MGM se v porovnání s konkurencí vypořádala s krizí dobře pokles výše tržeb nebyl tak znatelný, marže i rentabilita se vrací do černých čísel. Prodeje postřikovačů realizované přes síť prodejců ubírají na ziskové marži i na rentabilitě. Avšak i přes tuto skutečnost vývoj hospodaření MGM posledních letech vykazuje zlepšující se tendenci. Velmi pozitivním jevem je pro oceňovanou společnost růst EBITDA marže a rentability dlouhodobých zdrojů. Strana 27

28 MGM a..s Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis.kč Tempo růstu tržeb vlastních výrobků a služeb x 20,27% 7,46% -27,46% 27,07% 51,24% Běžná likvidita 3,18 5,45 7,58 4,19 7,66 5,77 Zadluženost % 12% 14% 10% 17% 9% 12% EBITDA marže % -4,68% 2,95% -5,80% -19,20% 3,39% 7,09% EBIT marže % -8,92% -0,04% -8,66% -23,66% -2,07% 3,42% Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE % -6,10% -0,04% -7,91% -19,79% -1,40% 3,37% Závěr vyhodnocení podniku s konkurencí - výše tržeb: poloviční výše tržeb v porovnání s Agrio, několika násobně vyšší než AKP - likvidita: lepší než oborový průměr - zadluženost: lepší než oborový průměr - zisková marže: lepší než Agrio, horší než AKP - rentabilita dlouhodobých zdrojů: lepší než Agrio, horší než AKP POSTŘIKOVAČE DOVÁŽENÉ DO ČR Dánská společnost HARDI INTERNATIONAL A/S je největší světový výrobce postřikovačů a postřikovacího vybavení zaměřující se na potřeby efektivní, přesné a precizní ochrany plodin. Výrobková řada HARDI je velmi široká. Postřikovače jsou vyráběny jako samojízdné, návěsné, nesené, vozíkové, zádové, ruční a rosiče. Tato škála obsahuje konvenční polní postřikovače a postřikovače se vzduchovou asistencí. Od se HARDI INTERNATIONAL A/S stala součástí společenství EXEL Group A/S. EXEL Industries je francouzské společenství s obratem přibližně 300 milionů EUR a je lídrem v prodeji postřikových technologií pro ochranu rostlin, zahradnictví a průmyslové aplikace (nástřiky barev a povrchová úprava). Společenství zaměstnává přes zaměstnanců a má dceřinné společnosti v 16 zemích. HARDI INTERNATIONAL A/S je světový specialista v zemědělské postřikové technice s obratem okolo 135 milionů EUR. Zaměstnává přibližně zaměstnanců v 9 zemích. Dva největší světoví specialisté na postřikovače se spojili a stali se největším globálním hráčem na poli postřikovací techniky a aplikace pesticidů. LEMKEN nabízí jednu z nejrozsáhlejších řad polních nesených a tažných postřikovačů na trhu: - nesený postřikovač Eurolux (krátký, kompaktní a variabilní) Sírius (Výkonný postřikovač pro profesionální pěstitele rostlin) Strana 28

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 Ocenění obchodního jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03 IČ: 648 28 000 Objednatel posudku: Účel posudku: SOLID

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více