ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: Tovární 1200 Holešov PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26"

Transkript

1 VYHOTOVENÍ Č ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I M G M a. s. Objednatel : IČ: Tovární 1200 Holešov PSČ Účel posudku: Odhad ceny předmětu dražby ve smyslu ust. 13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Posudek vypracoval: Ing. Libor Buček Trávník Staré Město Ocenění provedeno ke dni: 31. května 2012 Datum vyhotovení: 12. září 2012

2 PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný, Ing. Libor Buček prohlašuji, že nemám v současné době a ani v budoucnosti nebudu mít osobní zájem na majetku, který je předmětem tohoto posudku je vyloučeno jakékoli personální propojení či jiné důvody, které by mohly zpochybnit moji nezávislost předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice a odpovědné vlastnictví a správu vlastnických práv podklady poskytnuté objednatelem pro účel tohoto ocenění nebyly prověřovány a byly považovány za správné, pravdivé a reálné veškeré změny informací nebo základních předpokladů, z nichž jsem při ocenění vycházel, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenění v posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době zpracování ocenění známé odhadnutá hodnota respektuje obecné podmínky trhu k datu ocenění toto ocenění bylo provedeno pouze pro účel stanovený v tomto posudku a nejsem odpovědný za jakékoli jiné použití tohoto posudku než pro tento účel Strana 2

3 NÁLEZ 1. ÚVOD 1.1. ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úkolem je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění PŘEDMĚT OCENĚNÍ Předmětem posudku je ocenění ks akcií v jednotkové jmenovité hodnotě 350,-Kč, na majitele vydaných společností, se sídlem Tovární 1200, Holešov, PSČ , IČ: , která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, dne 1. května 1992, oddíl B, vložka 817 (dále též jen jako MGM nebo společnost ). Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. května DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ Ustanovení 214 odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, upravuje postup nakládání s listinnými cennými papíry, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a které nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani v dodatečné přiměřené lhůtě. Tyto akcie prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry bez zbytečného odkladu na účet dotčené osoby ve veřejné dražbě DEN OCENĚNÍ Ocenění je provedeno ke dni 31. května Při ocenění předmětných akcií znalec vycházel ze stavu majetku a závazků ke dni 31. května K tomuto datu byly společností sestaveny účetní výkazy, jež byly dále použity pro analýzu hospodářské situace společnosti a vlastní ocenění. Vzhledem k této skutečnosti znalec považuje za nutné konstatovat, že od data sestavení výkazů ke dni provedení ocenění, není znalci známo, že by ve společnosti došlo k nějakým událostem, jež by mohly mít zásadní vliv na ocenění OBTÍŽE PŘI ZHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Při zajišťování podkladů nezbytných pro ocenění akcií společnosti i při zhotovování znaleckého posudku se nevyskytly žádné potíže ani nebyly kladeny žádné překážky ÚDAJE O POSUDKU Posudek obsahuje 65 stran textu a 50 stran příloh a je vyhotoven ve třech písemných vyhotoveních. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a zbylé je uloženo v archivu znalce. Strana 3

4 2. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: IČ: Sídlo: Tovární 1200, Holešov Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: ,- Kč Datum vzniku: 1. května 1992 Statutární orgán představenstvo: Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem předseda představenstva: Ing. Antonín Klabal, dat. nar. 15. října 1955 Kroměříž, Sládkova 965/13, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 místopředseda představenstva: Ing. Vojtěch Kubík, dat. nar. 21. srpna 1943 Kvasice, U Rybníčka 635, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 člen představenstva: Renáta Kubíková, dat. nar. 3. září 1976 Kroměříž, Lutopecká 1404/18, PSČ den vzniku členství: 5. prosince 2008 Dozorčí rada: Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. předseda dozorčí rady: Ivo Kubík, dat. nar. 30. března 1972 Kroměříž, Lupecká 1404/18a, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 místopředseda dozorčí rady: Dalibor Neřád, dat. nar. 25. července 1971 Kroměříž, Sadová 4154/20, PSČ den vzniku funkce: 5. prosince 2008 den vzniku členství: 5. prosince 2008 člen dozorčí rady: Ludvík Tureček, dat. nar. 23. března 1964 Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1119, okres Kroměříž den vzniku funkce: 9. července 2003 Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik Údaje platné ke dni :00:00 Strana 4

5 2.1. KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - CZ-NACE 28300: Výroba zemědělských a lesnických strojů 256: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 282: Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 3317: Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n : Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 49410: Silniční nákladní doprava 6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 7120: Technické zkoušky a analýzy 773: Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 2.2. HLAVNÍ NÁPLŇ PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI - opravy a prodej vysokozdvižných vozíků - výroba, prodej, opravy a servis návěsných a nesených postřikovačů MGM - prodej, opravy a servis samojízdných postřikovačů Bargam - výroba vícevrstvých plastových oken do střešních světlíků 2.3. AKCIE Druh CP: Forma CP: Podoba: Registrace CP: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: Převoditelnost akcií: akcie kmenové akcie na majitele listinná nekótovaný CP ks 350,- Kč/akcie 31, ,-Kč není omezena 2.4. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH Ovládající osobou je společnost LAM-PLAST spol. s r.o., IČ , která vlastní 84,49% akcií oceňované společnosti MAJETEK A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI Ke dni 31. května 2012 společnost vykazuje ve svém účetnictví majetek a závazky takto: v tis.kč Brutto Netto Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek tvoří pouze dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý majetek představuje 25% z celkových aktiv. V účetnictví podniku je dlouhodobý majetek vykazován takto: Strana 5

6 Pozemky Stavby Stroje a zařízení Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oběžná aktiva Oběžná aktiva se sestávají za zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových činí 75%. V účetnictví podniku jsou oběžná aktiva vykazována takto: Zásoby Dlouhodobé pohledávky 0 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva 0 0 v tis.kč Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy 0 Rezervní fondy 5187 Výsledek hospodaření minulých let 1549 Výsledek hospodaření běžného účetního období 2939 Vlastní kapitál představuje 85% z celkových pasiv. Poměr základního kapitálu na pasivech činí 65%. Cizí zdroje Cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky. Cizí zdroje představují 15% z celkových pasiv. V účetnictví podniku jsou cizí zdroje vykazovány takto: Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé závazky 7456 Ostatní pasiva 0 Strana 6

7 POSUDEK 3. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 3.1. ÚČEL, PODKLADY A VÝCHOZÍ DATA FINANČNÍ ANALÝZY Účelem finanční analýzy je posoudit finanční situaci podniku, zanalyzovat a zhodnotit hospodaření společnosti v období let a identifikovat hlavní činitele, které ovlivňují celkové výsledky hospodaření. Finanční analýza je také podkladem a východiskem pro zpracování finančního plánu. K vypracování finanční analýzy bylo použito účetních výkazů, výročních zpráv a zpráv o hospodaření společnosti z let Data z let pocházejí z účetních závěrek, které byly ověřeny nezávislým auditorem. Na základě výroku bez výhrad lze považovat údaje v nich obsažené za věrně a poctivě zobrazující stav aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace. V úvodu kapitoly jsou zachyceny principy účetní politiky podniku. Druhá část pak obsahuje analýzu poměrových ukazatelů, které umožní blíže zhodnotit finanční zdraví podniku ÚČETNÍ OBDOBÍ Účetním obdobím je kalendářní rok ÚČETNÍ POLITIKA Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka sestavována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč a nižší než Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč a nižší než Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku. Strana 7

8 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Cenné papíry a majetkové účasti jsou při nákupu oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenných papírů a podílů jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti s rozhodným a podstatným vlivem, dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. K datu účetní závěrky se cenné papíry a majetkové účasti oceňují reálnou hodnotou. Majetkové účasti se oceňují ekvivalencí, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. Realizovatelné cenné papíry a podíly se oceňují tržní hodnotou. Pokud není tržní hodnota k dispozici použije se ocenění dle posudku znalce, kvalifikovaného odhadu nebo pořizovací ceny. Součástí ocenění reálnou hodnotou je u cenných papírů a podílů znějících na cizí měnu i zjištěný kursový rozdíl ZÁSOBY Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, provize a pojistné. U zásob stejného druhu na skladě se první cena pro ocenění přírůstku zásob použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob (metoda FIFO). Cena pohonných hmot nakoupených v zahraničí se stanoví váženým aritmetických průměrem ve dvou pásmech podle cenové hladiny za uzavřený měsíc předchozího období. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů (výrobní režie), která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti. Vlastními náklady jsou náklady stanovené podle plánových kalkulací, které zahrnují přímý materiál, polotovary, přímé mzdy, kooperace, ostatní přímé náklady a podíl výrobní režie. Reprodukční pořizovací cenou se oceňují zásoby pořízené bezplatně, přebytky zásob a kovový odpad. Příchovky a přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady, které jsou stanoveny podle plánových kalkulací. Výše těchto vlastních nákladů se může měnit jen na počátku účetního období OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. Opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, např. reálnou hodnotou. Výše a odůvodněnost opravných položek se posuzuje při inventarizaci. Strana 8

9 Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám podle individuálního posouzení jednotlivých pohledávek a dlužníků v předpokládané výši rizika nedobytnosti ve smyslu účetních standardů. Výše daňových opravných položek k pohledávkám odpovídá pravidlům pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek dle zákona č.593/1992 Sb., o rezervách. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek materiálů, zásob vlastní výroby a zboží podle jejich fyzického vztahu, dalšího využití (potřebnosti či prodejnosti) a data posledního pohybu REZERVY Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Výše a odůvodněnost rezerv se posuzuje při inventarizaci. Společnost tvoří rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve smyslu pravidel pro tvorbu daňově uznatelných rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Dále mohou být tvořeny rezervy na rizika za účelem krytí případných nároků zákazníků z titulu záruk u realizovaných zakázek a na probíhající nebo předpokládané soudní spory a nevyúčtované závazky. Způsob tvorby vychází z individuálního posouzení rizika jednotlivých zakázek PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu se používá směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB. Pro přepočet se užívá pevný kurz stanovený vždy k prvnímu dni příslušného měsíce podle směnného kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB. Takto stanovený pevný kurz má platnost v příslušném měsíci a během tohoto období jej lze měnit pouze v případě vyhlášení devalvace či revalvace koruny české. Při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se použije příslušný denní kurz platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Zjištěné kursové rozdíly se proúčtují do finančních nákladů a výnosů FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ NAJATÉ VĚCI Pořizovací cena majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je vedena v podrozvaze společnosti. Postupy účtování tohoto pronájmu jsou rozdílné podle typu leasingové smlouvy a rovnoměrnosti sjednaných splátek. První zvýšená splátka je zaevidována na účtu nákladů příštích období a je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů. Záloha na budoucí splátky je evidována na účtu provozních záloh a je postupně zúčtovávána s jednotlivými splátkami. Při nerovnoměrných splátkách je celá hodnota splátek zaevidována na účtu nákladů příštích období souvztažně s účtem závazku k pronajímateli. Celá hodnota splátek je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů a platba splátek snižuje předpis závazku. Zůstatek aktuálně splatného (nikoli celého) závazku z finančního pronájmu s následnou koupí je vykázán v rozvaze. Strana 9

10 3.4. ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Finanční analýza představuje metodu, která poměřuje údaje ze základních finančních výkazů mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Za finančně zdraví podnik je možné považovat takový, který je v dané chvíli perspektivně naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši rizika, s kterým he příslušný druh podnikání spojen. Současně s rentabilitou kapitálu je nutnou podmínkou finančního zdraví i likvidita, tedy schopnost podniku včas hradit splatné závazky. Analýza účetních výkazů zahrnuje vertikální rozvahy a výsledovky, která znázorňuje podíl jednotlivých složek aktiv a pasiv na bilanční sumě a dále horizontální analýzu, která odráží meziroční tempa růstu/poklesu jednotlivých položek za sledované období VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV Vertikální struktura aktiv Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dlouhodobý majetek 25,3% 25,8% 27,7% 33,5% 32,6% Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý hmotný majetek 25,3% 25,8% 27,7% 33,5% 32,6% Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Oběžná aktiva 74,6% 74,2% 72,3% 66,4% 67,3% Zásoby 52,3% 58,3% 44,2% 47,8% 49,2% Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé pohledávky 15,5% 9,90% 11,3% 12,6% 7,90% Krátkodobý finanční majetek 6,80% 6,00% 16,8% 6,00% 10,2% Časové rozlišení aktiv 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV Horizontální struktura aktiv 2008/ / / /10 Aktiva celkem 93,3% 83,5% 91,3% 106,8% Dlouhodobý majetek 94,9% 89,7% 110,5% 104,0% Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý hmotný majetek 94,9% 89,7% 110,5% 104,0% Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zásoby 103,9% 63,2% 98,9% 110,0% Krátkodobé pohledávky 59,7% 94,9% 102,0% 67,2% Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobý finanční majetek 82,8% 234,2% 32,7% 180,5% Časové rozlišení aktiv 8,3% 0,00% 0,00% 0,00% Aktiva podniku tvoří z 74,6% (2007), 74,2% (2008), 72,3% (2009), 66,4% (2010) a 67,3% (2011) oběžná aktiva. Vývoj bilanční sumy společnosti za sledované období v průběhu let 2007 až 2011 značně kolísá a souvisí se s vývojem stavu zpracovatelského průmyslu oboru výroby zemědělských strojů v České republice a Evropské unii. Strana 10

11 Ve struktuře aktiv v průběhu sledovaného období lze vysledovat tyto skutečnosti a) podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech je vykazuje růstovou tendenci, b) podíl dlouhodobého nehmotného a finančního majetku na celkových aktivech je nulový, c) movité věci (stavby) jsou z 96% (75%) odepsány, d) oběžný majetek představoval v letech 2007 až 2009 podíl 3/4 z aktiv společnosti, v letech 2010 až 2011 se tento podíl snížil na 2/3 z celkových aktiv, e) podíl zásob na celkových aktivech představuje cca 1/2 z celkových aktiv, f) trendově podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech klesá, g) společnost nevykazuje v rozvaze téměř dlouhodobé pohledávky, h) společnost vykazuje přiměřený podíl krátkodobého finančního majetku na celkových aktivech, který společnosti umožňuje včas hradit své závazky, i) časové rozlišení aktiv nevykazuje významné položky VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV Vertikální struktura pasiv Pasiva celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vlastní kapitál 85,2% 89,0% 81,2% 89,7% 87,3% Základní kapitál 78,2% 83,9% 100,5% 110,0% 72,1% Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fondy ze zisku 10,8% 6,20% 7,40% 8,10% 11,8% HV minulých let -4,40% 1,30% -1,30% -29,3% 0,00% HV běžného roku 0,60% -2,40% -25,4% 0,90% 3,40% Cizí zdroje 13,7% 9,80% 17,2% 8,70% 11,7% Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé závazky 13,7% 5,10% 8,30% 8,70% 11,7% Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 4,70% 8,90% 0,00% 0,00% Časové rozlišení pasiv 1,10% 1,20% 1,60% 1,60% 1,00% HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV Horizontální struktura pasiv 2008/ / / /10 Pasiva celkem 93,3% 83,5% 91,3% 106,8% Základní kapitál 100,0% 100,0% 100,0% 70,0% Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fondy ze zisku 53,8% 99,9% 99,9% 155,6% HV minulých let -27,3% -86,9% 1999% 0,00% HV běžného roku -351,5% 881,3% -3,10% 430,1% Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé závazky 34,4% 137,7% 95,0% 143,8% Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 156,9% 0,00% 0,00% Časové rozlišení pasiv 107,5% 108,0% 93,1% 63,6% Strana 11

12 Strukturu pasiv lze charakterizovat takto: a) téměř veškerá pasiva jsou krytá vlastním kapitálem, b) společnost nečerpá žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr, c) společnost má dostatek vlastních zdrojů na financování svých provozních potřeb, d) společnost vykázala v roce 2009 vysokou ztrátu ve výši tis. Kč e) v roce 2011 společnost snížila základní kapitál z tis. Kč na tis. Kč za účelem úhrady ztrát z minulých let f) výše krátkodobých závazků představuje jediný podíl na cizích zdrojích, g) společnost nevytváří žádné rezervy dle zákona o rezervách, h) společnost neeviduje ve své bilanci žádné dlouhodobé závazky, i) časové rozlišení pasiv nevykazuje významné položky ANALÝZA VÝSLEDOVKY Skladba hosp. výsledku Přidaná hodnota 25,0 25,8 18,8 20,7 22,3 138,4 114,2 59,3 99,7 Hrubý provozní přebytek 5,6-1,1-7,2 0,0 1,4-730,7 12, ,2-3,6 HV z provozní činnosti 3,9 1,4-23,3-1,1 1,2 397,9-5,0 1381,8-96,4 HV z finanční činnosti -0,2-0,6-0,1-0,6-0,5 50,2 510,9 9,6 126,2 HV za účetní období 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 HV před zdaněním 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Položky výnosů Výkony a tržby z prod.zboží 91,0 85,1 89,1 92,4 91,3 152,6 79,4 62,8 109,0 Tržby z prodeje DM a materiálu 7,6 12,9 7,4 5,5 7,7 84,5 145,1 87,6 76,9 Ostat. provozní výnosy 0,1 0,1 0,9 0,7 0,6 100,0 11,8 82,8 131,9 Tržby a výn. z fin. majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Výnosové úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 20,0 166,7 150,0 Ostat. fin. výnosy 1,3 1,9 2,5 1,4 0,4 101,6 61,1 120,2 412,6 Mimořádné výnosy 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 47, ,0 19,0 VÝNOSY CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 142,8 83,2 65,2 107,7 Položky nákladů Výk. spotř. a prodané zboží 67,7 59,8 56,9 70,5 69,4 158,8 70,2 63,8 112,0 Osobní náklady 19,4 26,5 20,7 20,1 20,8 102,8 85,5 81,4 106,7 Daně a poplatky 0,5 0,6 0,4 0,2 0,3 125,5 111,2 127,2 82,0 Odpisy DNM a DHM 3,0 4,2 3,1 2,2 2,4 101,6 89,3 113,2 102,5 ZC prodaného DM a mat. 4,8 7,5 13,1 3,0 5,2 90,7 38,1 340,4 64,6 Ostatní provozní náklady 1,8-1,0 3,5 1,9 0,9-239,1-19,9 145,1 226,8 Prodané CP a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákladové úroky 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 135,4 165,5 40,8 52,6 Ostatní fin. náklady 1,4 2,3 2,1 1,9 0,7 87,0 75,1 87,3 290,2 Mimořádné náklady 1,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0, ,0 4,0 NÁKLADY CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 140,3 66,8 79,1 110,2 Strana 12

13 Agregované položky Tržby z prod.zboží 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Náklady na prodané zboží 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provoz. výnosy 98,7 98,1 97,4 98,6 99,6 143,6 83,8 64,3 106,7 Ostatní provoz. náklady -94,8-96,7-120,7-99,7-98,4 139,9 66,7 78,8 109,2 Finanční výnosy 1,3 1,9 2,5 1,4 0,4 101,6 61,0 120,4 410,4 Finanční náklady -1,5-2,4-2,6-2,0-0,9 89,3 77,2 85,1 239,1 Mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 47,5 1000,0 19,0 Mimořádné náklady -1,1 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 2140,0 4,0 Hosp.výsledek před zdaněním 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 Hosp.výsledek po zdanění 2,6 0,9-23,5-1,7 0,5 430,1-3,1 881,3-351,5 Oceňovaná společnost je typem společnosti výrobní společnosti, která realizuje tržby za výrobky a služby. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazují kolísavý stav z tis. Kč (2007), tis. Kč (2008), tis. Kč (2009), tis.kč (2010) na tis. Kč (2011). Výše přidané hodnoty činila tis. Kč (2007), tis.kč (2008), tis.kč (2009), tis.kč (2010) a tis. Kč (2011). Provozní hospodářský výsledek činil 850 tis. Kč (2007), -819 tis. Kč (2008), tis. Kč (2009), 565 tis. Kč (2010) a tis. Kč (2011). Hospodářský výsledek po zdanění činil 369 tis. Kč (2007), tis.kč (2008), tis.kč (2009), 349 tis.kč (2010) a tis. Kč (2011) ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY Ukazatele zadluženosti měří podíl cizích zdrojů na krytí celkových aktiv. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem určuje míru rizika ze strany věřitelů, kteří vyžadují dostatečnou hodnotu vlastního jmění zaručující splacení jejich pohledávek v případě likvidace společnosti. Ukazatel Výpočet dop.hod Ukazatel finanční nezávislosti VK / A % 85,2 89,0 81,1 89,7 87,3 Ukazatel věřitelského rizika CZ / A % 13,7 9,8 17,2 8,7 11,7 Finanční páka A / VK 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 Ziskový účinek finanční páky ÚRZ * FP 0,9 1,2 1,2 1,0 1,1 Celková úvěrová zadluženost (DÚ+KÚ)/ A 0,0 4,7 8,9 0,0 0,0 Úrokové zatížení Nú/EBIT do 50% Doba návratnosti úvěrů DÚ+KÚ/HV+O 0,0 6,9-0,4 0,0 0, UKAZATELE PLATEBNÍ SCHOPNOSTI A LIKVIDITY Ukazatel okamžité likvidity hodnotí schopnost společnosti dostát svým závazkům za použití oběžných aktiv s vyloučením zásob a pohledávek. Pohledávky reprezentují po zásobách další pomalu se obracející položku oběžných prostředků. Po jejich vyloučení dostáváme v čitateli pouze vysoce likvidní část aktiv, která je reprezentována hotovostí a jejími ekvivalenty. Srovnáním s ukazatelem pohotové likvidity tedy sledovat podíl pohledávek na oběžných aktivech firmy. Strana 13

14 Ukazatel běžné likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky při použití oběžných aktiv a představuje základní měřítko krátkodobé solventnosti podniku. Jinými slovy tento ukazatel sleduje kolikrát je společnost schopna uspokojit věřitele, kdyby proměnila veškerá svá oběžná aktiva v hotovost. Nízká úroveň běžné likvidity naznačuje, že krátkodobá pasiva (půjčky, nesplacené závazky apod.) rostou rychleji než oběžná aktiva, což ukazuje na sníženou schopnost společnosti dostát včas svým závazkům. Ukazatel pohotové likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky za použití oběžných aktiv při vyloučení zásob. Zásoby jsou z hlediska obratu nejpomalejší položkou v rámci oběžných aktiv. To znamená, že jejich přeměna na hotovost by v případě nutnosti rychle splatit závazky byla zdlouhavá a ztrátová (např. neprodejné výrobky atd.). Z těchto důvodů jsou při posouzení krátkodobé solventnosti firmy zásoby eliminovány. Výrazně nižší pohotová likvidita ve srovnání s běžnou likviditou ukazuje na vysoký podíl zásob v oběžných aktivech. Tento jev je však nutné posuzovat s ohledem na charakter podnikání společnosti (sezónnost, obch. spol. apod.). Ukazatel Výpočet dop.hod Běžná likvidita (FM+KP)/ KZ 1,0-1,5 1,63 3,15 3,37 2,15 1,55 Celková likvidita OA /(KZ+KÚ) 1,5-2,5 5,45 7,58 4,19 7,66 5,77 Pracovní kapitál OA -(KZ+KÚ) Ukazatel solventnosti (HV+O)/ CZ nad 0,3 0,25 0,07-1,23 0,57 0, UKAZATELE AKTIVITY Obrátka zásob posuzuje likviditu zásob společnosti. Hodnota ukazatele říká, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob v průměru prodána a znovu uskladněna. Nízká obrátka zásob může společně s vysokým ukazatelem běžné likvidity znamenat, že společnost disponuje zastaralými zásobami, jejichž skutečná hodnota neodpovídá účetní. Dalším aspektem nadbytečného množství zásob je zmrazení finančních prostředků na krytí těchto zásob, které by mohly být použity efektivněji. Obrat celkových aktiv sleduje intenzitu použití celkových aktiv. Ukazatel se srovnává s oborovým průměrem, přičemž nízká hodnota naznačuje nutnost zvýšení tržeb (pokud to charakter podnikání a trhu umožňuje) nebo odprodání části aktiv. Také v případě tohoto ukazatele se podobně jako u obratu fixních aktiv projevuje zkreslení způsobené vlivem inflace na historickou cenu majetku. Průměrná doba splatnosti pohledávek hodnotí rozvahový účet pohledávek. Vypočítá se jako podíl celkových pohledávek a průměrných tržeb připadajících na jeden den. Podle konvence se při výpočtu používá 360 dní místo 365 dní. Výsledek reprezentuje časové období, během kterého je inkaso za každodenní tržby zmrazeno v pohledávkách firmy. Srovnáním tohoto ukazatele s obecnou lhůtou splatnosti při fakturaci lze hodnotit účinnost systému vymáhání pohledávek. Průměrná doba splatnosti závazků hodnotí rozvahový účet závazků. Vypočítá se jako podíl celkových závazků a průměrných nákupů připadajících na jeden den. Nákupy zahrnují výrobní spotřebu a daně a poplatky. Podle konvence se při výpočtu používá 360 dní místo Strana 14

15 365 dní. Výsledek reprezentuje časové období, během kterého jsou platby za každodenní nákupy drženy ve formě závazků firmy. Optimální hodnota ukazatele závisí na smluvních podmínkách s dodavateli, přičemž obecně je snahou platbu co nejvíce oddálit Ukazatel Výpočet dop.hod Doba obratu pohledávek (DP+KP)*365/T do Doba obratu krátkod.závazků KZ*365 /CN-O do Doba obratu závazků z obch. styku OZ*365 /CN-O do Doba obratu zásob Za*365 / T do Délka operačního cyklu DoP+DoZ-DoZá Obrat celkových aktiv T / A 1,2 1,4 1,1 1,0 1, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI A RENTABILITY Ukazatele rentability se používají pro komplexní posouzení a hodnocení efektivnosti podniku, tedy schopnosti podniku generovat zisk. Pomocí testovaných ukazatelů se vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. Ukazatel Výpočet Celková nákladovost CN / T 99,5 101,7 123,5 99,1 97,4 Mzdová nákladovost Mz / THČ 68,6 70,9 72,1 60,4 66,2 Rentabilita tržeb HV / T 22,6 22,2 28,7 30,9 20,8 Výnosnost celkových zdrojů EBIT / P 0,5-1,7-23,5 0,9 2,6 Výnosnost vlastních zdrojů EBT / VK 0,9-2,3-25,4 1,0 3, ALTMANŮV MODEL (Z-SCORE) Altmanův model vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. Z-skóre vychází z diskriminační analýzy uskutečněné profesorem Altmanem koncem 60. a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Na základě provedené analýzy Altman různě stanovil hranice pásem pro predikci finančního vývoje firmy. Z-score = 0,717x 1 + 0,847x 2 +3,107x 3 + 0,420x 4 + 0,998x x1 = ČPK/A 0, , , , , x2 = Výsledek hospodaření minulých let/a -0, , ,0134-0, , x3 = EBIT/A -0,0004-0, ,2228-0, , x4 = VK/CK 6, , , , , x5 = Tržby/A 0, , , , , Z-score 3,9 5,3 2,6 5,2 4,7 Hranice pro prosperující podnik > 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Hranice vážného finančního stavu < 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Strana 15

16 Vyhodnocení Altmanova modelu Prosperující podnik > 2,9 Podnik v tzv. šedé zóně 1,2 2,9 Podnik ve vážném finančním stavu < 1,2 6,0 5,0 4,0 3,0 Z-score Hranice pro prosperující podnik > 2,9 Hranice vážného finančního stavu < 1,2 2,0 1,0 0, Dle Altmanova modelu lze společnost považovat za podnik v dobrém finančním stavu VYHODNOCENÍ FINANČNÍ ANALÝZY Data obsažená v účetních výkazech podávají věrný obraz o stavu majetku, závazků a finanční situaci společnosti, i když pro účely oceňování je bude nutné upravit na reálnější data. Analýza účetních výkazů podala informaci o tom, že společnost je v dobrém finančním stavu. Finanční situace podniku ve sledovaném období vyhodnocovaná souborem poměrových ukazatelů vykazuje nízkou zadluženost, finanční nezávislost společnosti, vysokou likviditu a schopnost podniku dostát svým závazkům. Pracovní kapitál vykazuje kolísavý stav a taktéž rentabilita vykazuje střídavě kladné i záporné hodnoty. Po provedené finanční analýze lze říci, že oceňovaná společnost je podnikem finančně zdravým, avšak nelze konstatovat, zda podnik je schopen tvořit hodnotu. Až po provedení strategické analýzy bude možné říci jakou metodu použít pro ocenění. Strana 16

17 4. STRATEGICKÁ ANALÝZA Cílem strategické analýzy je odhadnout potenciál tempa růstu a výši tržeb oceňované společnosti pro plánované období. Základem pro prognózu tržeb je vymezení relevantního trhu společnosti, analýza faktorů, které mají na relevantní trh zásadní vliv, analýza závislosti trhu na vybraných prognózovaných faktorech a následné odvození tempa růstu trhu MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Česká ekonomika se nadále nachází ve fázi stagnace. V podmínkách nevyřešené dluhové krize eurozóny lze předpokládat, že se ekonomická stagnace víceméně protáhne až do roku Očekává se, že v letošním roce by měl být vykázán pokles HDP o 0,5 %, v roce 2013 by pak ekonomika měla vzrůst o cca 1,0 %. Z hlediska výdajů na HDP by ekonomika měla být nadále tažena výraznými přebytky zahraničního obchodu při poklesu či stagnaci všech složek hrubých domácích výdajů. Pro rok 2012 se očekává růst spotřebitelských cen okolo 3,2 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,2 %. Inflace je a bude určována převážně zvýšením DPH a cen energií, tržní růst cen by měl zůstat velmi mírný. Trh práce bude patrně negativně ovlivněn nepříznivou ekonomickou situací a zvýšenou nejistotou ohledně budoucího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,3 %, v příštím roce pak o 0,2 %. Nezaměstnanost by z loňských 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %, k dalšímu mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 1,9 %, v roce 2013 pak o 2,5 %. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni. Především kvůli spekulacím ohledně setrvání Řecka v měnové unii a stavu španělského bankovního sektoru nabrala krize v eurozóně opět na intenzitě. Její další vyostření přitom nelze zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost šíření nákazy do ostatních zemí EU včetně ČR. zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, MF ČR, červenec 2012 Strana 17

18 EKONOMICKÝ VÝVOJ Sezónně očištěný HDP v 1. čtvrtletí 2012 překvapivě mezičtvrtletně klesl o 0,8 %. Meziročně se HDP v 1. čtvrtletí 2012 snížil o 0,4 %. Na straně užití byl nejvýznamnějším faktorem odchylky predikce od skutečnosti vyšší meziroční pokles spotřeby domácností. Formálně by pozici ekonomiky na základě mezičtvrtletního poklesu HDP v 1. čtvrtletí 2012 bylo nutné s ohledem na vývoj ve 4. čtvrtletí 2011 hodnotit jako recesi. Nepříznivý údaj za 1. čtvrtletí má však spíše účetně-metodické příčiny a při pohledu na vývoj hrubé přidané hodnoty (HPH) se situace jeví nejednoznačně. Sezónně očištěná HPH ve 4. čtvrtletí 2011 mezičtvrtletně klesla o 0,6 %, zatímco v 1. Čtvrtletí 2012 vzrostla o 0,2 %. Z této dynamiky HPH tedy není patrné, že by byla česká ekonomika v recesi. Dále z uvedeného plyne, že relativně silný mezičtvrtletní pokles HDP v 1. čtvrtletí 2012 byl z pohledu zdrojové strany způsoben poklesem daní z produktů (příspěvek nepřímých daní k vývoji HDP dosáhl 0,8 p.b.). Hrubé domácí výdaje v 1. čtvrtletí 2012 zaznamenaly meziroční pokles, a to z důvodu propadu spotřeby domácností o 2,8 %, poklesu spotřeby vlády o 0,2 % a rovněž tvorby hrubého kapitálu o 5,3 %. Tvorba hrubého kapitálu klesla vlivem nižší meziroční změny zásob a cenností. Predikce HDP a jeho výdajových složek je ovlivněna vysokou mírou nejistoty ohledně vývoje vnějšího okolí české ekonomiky a dopady fiskální konsolidace veřejných financí. Z důvodu dalšího poklesu hrubých domácích výdajů by měl v roce 2012 HDP klesnout o 0,5 %. Očekává se, že nominální HDP v roce 2012 meziročně vzroste o 0,9 %. Snížení očekávaného tempa růstu nominálního HDP souvisí především s poklesem výhledu dynamiky spotřeby domácností. Pro rok 2013 predikujeme velmi mírné oživení hrubých domácích výdajů, zejména díky tvorbě hrubého kapitálu a spotřebě domácností. Očekávaný růst HDP o 1,0 % bude stále tažen především zahraničním obchodem, nicméně od roku 2014 by již hlavním faktorem růstu HDP měly být hrubé domácí výdaje CENY ZBOŽÍ A SLUŽEB Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zpomalil na 3,2 %. Hlavním zdrojem cenového růstu zůstal příspěvek administrativních opatření ve výši 2,7 p.b., ze kterého připadá 1,2 p.b. na dopad zvýšení nepřímých daní. Z regulovaných cen přispěly k meziroční inflaci 0,6 p.b. ceny zemního plynu, po 0,2 p.b. pak například ceny elektřiny, tepla, vodného a stočného celkem a ceny v oddíle zdraví. Z hlediska příspěvků jednotlivých oddílů spotřebního koše k meziroční inflaci v květnu nadále nejvíce přispívaly oddíly bydlení (1,6 p.b.), potraviny a nealkoholické nápoje (0,8 p.b.) a doprava (0,3 p.b.). V oddíle doprava zaznamenaly ceny pohonných hmot opět rekordní úrovně, když cena motorové nafty dosáhla v březnu 37,08 Kč/l a cena benzínu Natural 95 v dubnu 37,62 Kč/l. Citelný pokles cen ropy na světových trzích však poté vedl k sestupu cen pohonných hmot z rekordních úrovní. I nadále se očekává, že v letošním roce bude inflace přibližně ze tří čtvrtin dána administrativními opatřeními, která se skládají z dopadů změn nepřímých daní a ze změn cen vykazovaných ČSÚ jako regulované. Ve skupině statků s regulovanými cenami se neočekávají ve zbývající části letošního roku zásadnější cenové úpravy. K prosincovému meziročnímu růstu CPI přispějí z regulovaných cen nejvíce ceny zboží a služeb spojených s bydlením (0,8 p.b.). Administrativní opatření by měla k meziroční inflaci v prosinci 2012 přispět 2,1 p.b. Hlavním protiinflačním faktorem bude i ve zbývající části roku 2012 velmi slabá domácí poptávka, naopak mírně proinflační by mělo být působení směnného kurzu. Průměrná míra Strana 18

19 inflace v roce 2012 by měla dosáhnout 3,2 % při prosincovém meziročním růstu o 2,4 %. Příspěvky tržního růstu cen k meziroční inflaci by měly zůstat kladné také ve zbývající části roku. Administrativní opatření budou mít dominantní vliv na inflaci i v roce Uvažované zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. na 15 % a 21 % od počátku roku 2013 se projeví dopadem do CPI ve výši 0,7 p.b. Z nepřímých daní se počítá s růstem spotřební daně z cigaret (dopad 0,1 p.b.). Pokud jde o regulované ceny, největší dopad do CPI lze opět čekat v případě cen elektřiny, nicméně odhad je spojen se značnými nejistotami, stejně jako odhad cen za sběr pevných odpadů. Podobně jako letos by i v roce 2013 měla být inflace dána zhruba ze tří čtvrtin administrativními opatřeními, která přispějí k meziroční inflaci v prosinci 2013 cca 1,7 p.b. I přes značný očekávaný růst jednotkových nákladů práce v letech 2012 a 2013 zůstane kvůli slabé domácí poptávce a přetrvávající pozici české ekonomiky v záporné produkční mezeře prostor pro růst cen v roce 2013 jen velmi omezený. Průměrná míra inflace v roce 2013 se odhaduje na 2,2 % při prosincovém meziročním růstu 2,4 %. V průběhu celého roku 2013 by se meziroční inflace měla držet v rámci tolerančního pásma okolo 2% inflačního cíle ČNB NEZAMĚSTNANOST Sezónně očištěná registrovaná nezaměstnanost vykazuje nejednoznačný průběh. V březnu a v dubnu meziměsíčně poklesla, v květnu se objevil mírný nárůst. Míra nezaměstnanosti podle VŠPS dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2012 hodnoty 7,2 %, což v meziročním srovnání znamenalo stále ještě nepatrný pokles o 0,1 p.b. a v mezičtvrtletním zvýšení o 0,3 p.b. Očekává se, že hospodářský cyklus a vývoj zaměstnanosti projeví nárůstem míry nezaměstnanosti (VŠPS) na 7,0 % v roce 2012 a 7,2 % v roce MZDY Průměrná nominální mzda zjišťovaná pomocí evidenčních statistik (v přepočtu na plný úvazek) v 1. čtvrtletí 2012 vzrostla meziročně o 3,6 %. V podnikatelské sféře činil meziroční přírůstek 3,6 %. K vysokému nárůstu průměrné mzdy mohlo přispět i propuštění dalších osob v nejnižší příjmové skupině ke konci roku Další vyšší růst mezd v podnikatelské sféře a zejména v průmyslu se nepředpokládá vzhledem ke spíše pesimistickým očekáváním ekonomického vývoje a signalizovanému propouštění v nejbližším horizontu. Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře vzrostla při dalším úbytku počtu pracovníků meziročně o 3,5 %. I zde však vzhledem k trvajícím plošným úsporným opatřením v rozpočtem spravované sféře se předpokládá spíše vliv srovnávací základny, nárůst mezd pouze u vybraných profesí (zdravotnictví, školství). Růst mezd se sice vysoce pravděpodobně týkal pouze části zaměstnanců, nicméně z globálního pohledu je jeho důsledkem významný nárůst jednotkových nákladů práce. Po zahrnutí revizí i výsledku 1. čtvrtletí pro rok 2012 se předpokládá růst nominální průměrné mzdy o 2,4 %, což by znamenalo reálný pokles celkové průměrné mzdy o 0,7 %. Růst v roce 2013 o 2,4 % by díky nižší inflaci znamenal reálný přírůstek průměrné mzdy o 0,2 %. Strana 19

20 VZTAHY K ZAHRANIČÍ Vnější nerovnováha, vyjádřená poměrem salda běžného účtu (BÚ) k HDP, dosáhla v 1. čtvrtletí 2012 v ročním vyjádření 2,5 % a meziročně se tak zlepšila o 1,3 p.b. Zlepšení bylo dáno výhradně výsledkem obchodní bilance, ostatní položky běžného účtu se mírně zhoršily; bilance služeb o 0,2 p.b., bilance výnosů o 0,1 p.b. a bilance běžných převodů o 0,2 p.b. Po vcelku silném růstu v roce 2010 rostl světový obchod v roce 2011 již pomalejšími tempy. Tento trend pokračuje i v roce 2012, kdy se nepříznivá situace, spojená s dluhovou krizí některých členů eurozóny, odráží do reálné ekonomiky partnerských zemí. V roce 2012 se odhaduje růst exportních trhů na 1,0 %. Pro rok 2013 se předpokládá pouze mírné oživení světové ekonomiky, provázené růstem exportních trhů o 2,4 %. Předpokládá se také zpomalení růstu exportní výkonnosti, která indikuje podíl objemu českého zboží na zahraničních trzích, a to ze 4,6 % v roce 2011 na 3,1 % v roce 2012 a 0,8 % v roce Předpokládá se, že v roce 2012 dosáhne poměr salda běžného účtu k HDP 2,2 %, predikce na rok 2013 činí 2,6 %. Schodek běžného účtu v tomto rozsahu nezakládá rizika pro makroekonomické nerovnováhy ÚROKOVÉ SAZBY Primárním nástrojem měnové politiky je limitní úroková sazba pro 2T (dvoutýdenní) repo operace, která byla 28. června snížena o 0,25 p.b. na 0,50 %. Úrokový diferenciál mezi ČR a EMU tak v současnosti činí 0,50 p.b. a vůči USA 0,25 až 0,50 p.b. Úrokové spready tedy nadále dosahují velmi nízkých úrovní a nezakládají tak fundamentální důvody pro velké pohyby směnného kurzu. Průměrná hodnota 3M (tříměsíční) sazby PRIBOR se ve 2. čtvrtletí 2012 držela na úrovni 1,2 %. Pro celý rok 2012 se počítá s hodnotou 1,1 %, na níž by měla v průměru setrvat i v roce Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům v 1. čtvrtletí 2012 stagnovaly na 3,9 %, sazby z úvěrů domácnostem nepatrně klesly na 6,6 %. Sazby z vkladů domácností stagnovaly na 1,2 %, u vkladů nefinančních podniků se zvýšily o 0,1 p.b. na 0,6 % SMĚNNÉ KURZY Česká koruna se po poměrně razantním oslabení v posledním čtvrtletí předchozího roku, souvisejícím s eskalací dluhové krize v eurozóně, vrátila k mírnému posilování, které ovšem trvalo jen do poloviny března Nejistá politická a ekonomická situace v eurozóně přispěla k nárůstu averze k riziku, která se projevila mj. opětovným oslabením koruny. Tato období byla spojena s poměrně vysokou volatilitou kurzu. V souvislosti se záporným úrokovým diferenciálem vůči eurozóně, meziročním oslabováním kurzu v posledních čtvrtletích i nejistotou dalšího vývoje by se nominální i reálný směnný kurz měl po celý horizont predikce pohybovat pod úrovní dlouhodobého trendu. Průměrný kurz by měl v roce 2012 dosáhnout 25,3 CZK/EUR, v dalších obdobích by měla pokračovat apreciace o cca 1,2 % ročně. V případě zhoršení situace v eurozóně nejsou vyloučeny výrazné pohyby kurzu oběma směry. Strana 20

21 4.2. ODVĚTVOVÁ ANALÝZA Odvětvová analýza byla zpracována na základě dat roku Novější informace o zpracovatelském průmyslu v ČR v době zpracování tohoto posudku nebyly k dispozici CHARAKTERISTIKA OBORU PODNIKÁNÍ Podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která od 1. ledna 2008 nahradila odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), působí společnost v sekci C Zpracovatelský průmysl, oddílu 28 Výroba strojů a zařízení, skupině 28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů. Vývoj, výroba a prodej těchto zařízení je indikátorem stavu a dalšího vývoje českého hospodářství. Výroba strojů a zařízení zaujímá v rámci zpracovatelského průmyslu významnou pozici. Tento oddíl se v roce 2010 podílel 8 % na tržbách za vlastní výrobky a služby ZP, čímž obsadil pomyslné třetí místo v rámci zpracovatelského průmyslu. Oddíl výroby strojů a zařízení tvoří následující obory: Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely; Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely; Výroba zemědělských a lesnických strojů; Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů; Výroba ostatních strojů pro speciální účely. Graf - Podíly skupin v rámci oddílu na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2010 Podíl skupiny 28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů zaujímá v rámci skupiny 28 - Výroba strojů a zařízení 4,5% podíl a nepředstavuje v rámci tohoto oddílu významnou pozici. Strana 21

22 Tab. Index cen průmyslových výrobců v letech 2008 až 2010 Zdroj: ČSÚ Tab. Počet podniků v rámci CZ-NACE 28 v letech 2005 až 2010 Zdroj: ČSÚ Tab. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2005 až 2010 Zdroj: ČSÚ Tab. Účetní přidaná hodnota v letech 2005 až 2010 Zdroj: ČSÚ Strana 22

23 Tab. Počet zaměstnanců v letech Zdroj: ČSÚ Pokles počtu zaměstnaných osob jako důsledek recese je od roku 2008 patrný jak u oddílu CZ-NACE 28, tak u celého zpracovatelského průmyslu. U vývoje tržeb za vlastní výrobky a služby se dařil vzestupný udržet do roku Skupině 28.1, která v převážné míře svou produkcí zajišťuje subdodávky do vyšších investičních celků, jež jsou dlouhodobě kontrahovány, se dařilo pokračovat v růstovém trendu ještě do roku U ostatních skupin oddílu se začíná - hlavně v průběhu druhého pololetí projevovat vliv hospodářské krize. Dramatický pokles se projevil u všech skupin hlavně v roce V uvedeném roce zaznamenávají největší propad především dvě skupiny oddílu: CZ-NACE 28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů (-35%) a CZ-NACE 28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů (-34 %). Obdobný vývoj vykazuje i výše účetní přidané hodnoty. Zahraniční obchod prokazoval do roku 2002 záporné saldo. Vlivem přílivu zahraničních investorů, využitím nových know how, efektivních technologií, atd., dochází ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobků CZ-CPA 28 a po vstupu ČR do EU též podmínek exportu do členských zemí Unie. Celní opatření, která brání dovozu zboží s dumpingovými cenami do EU, zlepšují podmínky pro vývoz českého zboží. Dochází ke zvýšení kladného salda zahraničního obchodu i přes postupné zpevňování kurzu koruny, které přináší zhoršení exportních podmínek. Pokračuje pozitivní vývoj exportní výkonnosti, která je podmíněna investicemi do výzkumu a vývoje, zvyšováním kvalifikace pracovníků a přizpůsobení se podniků stále tvrdšímu konkurenčnímu prostředí. Kladné saldo přes výrazně se projevující vliv celosvětové hospodářské krize a pokles exportní aktivity si v roce 2010 v rámci zahraničního obchodu udržely všechny výrobky, až na CZ-CPA 28.3 (zemědělské a lesnické stroje). Z hlediska dovozu i vývozu je již tradičně dominantním partnerem Německo. V posledních pěti letech se podíl vývozu, ale i dovozu, pohyboval řádově kolem 40 %. Též v podílech u ostatních teritorií nedochází k závažným změnám proti již několik let ustálenému rozdělení. Výroba strojů a zařízení patří k významným a tradičním oddílům zpracovatelského průmyslu, zahrnujícím nutná zařízení pro další investice a provádějící výrobní procesy. Významnou pozici měly podniky pod zahraniční kontrolou, podílející se na produkci oddílu 69,6 %. Příznivým jevem je znovuzískávání tradičních vývozních teritorií a postupný návrat českých výrobců na svůj v minulosti opuštěný trh. To svědčí o přínosu proexportní politiky státu pro tuzemské exportéry. Strana 23

24 VELIKOST TRHU Koncem roku 2010 hospodařilo v ČR podle aktualizovaného zemědělského registru subjektů se zemědělskou výrobou. Téměř 2000 podniků (4%) bylo zaměřeno výhradně na živočišnou výrobu (neobhospodařovali zemědělskou půdu). Ostatní podniky, tedy potenciální zákazníci na trhu se zemědělskou technikou, hospodaří celkem na 3,51 mil. ha zemědělské půdy, z čehož 2,54 mil. ha tvoří půda orná. Rozhodující podíl na obhospodařované půdě připadá na podniky právnických osob - 70%. Mezi těmito podniky výrazně převažují obchodní společnosti. Významný podíl mají také družstva 23,4%. Největší podíl na půdě obhospodařované podniky fyzických osob měli zemědělští podnikatelé, na které připadalo necelých 28% celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy a téměř 24 % celkové výměry orné půdy POČET POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ Základním ukazatelem pro firmy dodávající postřikovou technikou je velikost obhospodařované půdy v ha jednotlivými zemědělskými subjekty. Pokud chce firma prodávat postřikovače s minimální délkou ramen 18m zaměří se zejména na zemědělské podniky hospodařící na ploše větší než 100 ha. Tab. Velikostní struktura podniků obhospodařujících zemědělskou půdu k Velikostní skupiny podniků podniky celkem podle výměry obhospodařované počet výměra zemědělské půdy v ha absolutně % absolutně % > 0 až < , ,1 5 < , ,0 10 < , ,8 50 < , ,6 100 < , ,2 500 < , , < , , a více 334 0, ,5 celkem , , podniků (9,8% z celkového počtu) obhospodařuje ha (87,5% z celkové výměry zemědělské půdy) o rozloze vyšší než 100 ha. Strana 24

25 ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKA Zemědělská technika významným způsobem ovlivňuje produktivitu práce, ekonomiku výroby a konkurenceschopnost zemědělského podniku. Úroveň technického vybavení zemědělských podniků byla před rokem devadesátým a je i v současnosti odrazem nejen ekonomické situace zemědělských podniků, ale i technické politiky resortu. V současné době se obchodem se zemědělskou technikou zabývá u nás více jak 200 výrobců, dovozců a prodejců. Nabídka strojů na trhu je velmi široká a pokrývá potřeby zemědělských podniků. Obnova zemědělské techniky je však pomalá a nezaručuje ani prostou reprodukci. V ČR je v současnosti k dispozici zhruba 7200 postřikovačů. Z toho samojízdné stroje tvoří asi 1100 strojů. Dá se předpokládat, že mnohé z celkového evidenčního počtu strojů je generačně překonaných. Nově nabízené stroje musí minimálně dosahovat úrovně dané zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, novelizovaného zákonem č. 199/2012 Sb., akceptovat platnost protokolu PECA (protokol k Evropské dohodě mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím na druhé straně o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků) a celkově vyhovět procesu sbližování naší legislativy se směrnicemi a prostředím EU. Dle novely zákona již není od povinnost uvádět na trh v ČR a používat v rámci podnikání typy ZAP (mechanizační prostředky) zapsané v úředním registru mechanizačních prostředků. Požadavky na nová ZAP řeší tzv. strojní směrnice. Prováděcí vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, byla zcela nahrazena vyhláškou č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků (ZAP). Základní povinnost provozovatelů ZAP, a to přistavovat jej k pravidelnému kontrolnímu testování zůstává prakticky nezměněna. Novela zákona však nově upravuje i používání ZAP a to jak z hlediska jejich pravidelné údržby, tak z hlediska dodržování podmínek při přípravě postřiku a aplikaci přípravků. Úroveň technického vybavení zemědělských podniků byla v minulosti a je i v současné době výrazně závislá na státní dotační podpoře investic. Významnou roli v této oblasti sehrává činnost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a od roku 2004 Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství. Precizní hospodaření je nový přístup k hospodaření na půdě, založený na rozvoji informačních technologií současnosti (GPS navigace, injektážní systémy, výnosové mapy). Všechny prvky precizního zemědělství přináší samozřejmě jistý ekonomický efekt, vytvořený úsporou pracovního času, pohonných hmot, aplikovaných materiálů, ale také snížením opotřebení používaných strojů ANALÝZA KONKURENCE Všichni výrobci postřikovačů na celém světě v současné době používají vesměs pro výrobu postřikovacích ramen ocelové nebo hliníkové profily, zpravidla příhradové a prostorové konstrukce. Tento způsob řešení ramen je zavedený již po mnoho let a stále se zlepšuje. Současným trendem je prodlužování délky ramen až na délky 36 až 40 metrů. V oblasti výroby klasických kovových ramen na postřikovací techniku je na českém trhu největším dodavatelem firma AGRIO a MGM. Společnost AKP má monopolní postavení na trhu karbonových ramen. Prodejci zemědělské techniky dováží do České republiky postřikovače světových výrobců Hardi (UNIMARCO a.s.), Blanchard, Berthoud a Amazone (AGROTEC a.s.), Mazzotti (AKP spol. s r.o.), Lemken, John Deere, Tecnoma, Biso atd. Strana 25

26 POSTŘIKOVAČE VYRÁBĚNÉ V ČR AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.r.o. (AGRIO) Nabídku společnosti tvoří nesené, návěsné a nástavbové postřikovače s pracovním záběrem od 12 do 36 m, s objemem nádrže od 600 do 8000 l. Samojízdné varianty jsou určeny zákazníkům, kteří požadují velkou světlou výšku strojů. V současnosti je Agrio největším výrobcem polní postřikovací techniky v České republice. Podíl velkých postřikovačů Mamut tvoří přibližně polovinu výroby a jejich procento se bude do budoucna stále zvyšovat. Menší modely Napa jsou však stále žádané, např. při přechodu z nesených nebo malých a levných zahraničních tažených postřikovačů. Agrio vyrábí dva modely samojízdných postřikovačů, menší postřikovač SAMec, jehož základem je traktor Zetor Fortera, a větší Dino, jehož pohon zajišťují šestiválcové motory Deutz o výkonu 235 koní. Tyto postřikovače zůstávají zatím kusovou záležitostí. Podíl vývozu tvoří 65 až 70 % vyrobených strojů. Tento podíl se netýká samochodných postřikovačů, všechny vyrobené stroje (25 SAMec a 4 Dino) jezdí v České republice. Na tuzemském trhu je Agrio s přibližně 600 prodanými postřikovači na druhém místě, za značkou Hardi. Do Evropy již tato firma prodala přibližně 900 postřikovačů a konkuruje ostatním výrobcům. AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.o Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis.kč Tempo růstu tržeb vlastních výrobků a služeb x 58,20% 12,07% -19,72% -8,42% Běžná likvidita 1,09 1,28 1,15 1,06 0,99 Zadluženost % 66% 57% 65% 68% 71% EBITDA marže % 5,70% 16,64% 6,92% 1,67% 0,42% EBIT marže % 0,53% 12,78% 2,92% -2,87% -3,47% Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE % 0,44% 15,37% 3,83% -3,52% -4,21% Tržby společnosti od roku 2008 klesají, přičemž společnost je likvidní i přes poměrně vysokou zadluženost. Marže i rentabilita dlouhodobých zdrojů v posledních dvou letech je záporná. AKP spol. s r.o. (AKP) Firma AKP vznikla v roce 1991 u příležitosti otevření konsignačního skladu firmy LURMARK, anglického výrobce a prodejce komponentů pro postřikovače, v Brně. Z tohoto skladu se uskutečňoval fyzický i zásilkový prodej trysek, filtrů, čerpadel a jiných náhradních dílů pro postřikovače a postřikovou techniku. Strana 26

27 Na požadavky zákazníků firma v roce 1995 a 1996 odpovídala zvýšenou nabídkou služeb a začala provozovat servis a přestavby postřikovačů. V roce 1998 byla vyvinuta a vyrobena vlastní elektronická testační stanice a od roku 1999 provádí AKP pravidelné testování postřikovačů. S narůstajícími požadavky zákazníků na nové postřikovače byl vyroben první nesený postřikovač, ve stejném roce tažený postřikovač a oba na základě vlastního vývoje. Současně se rozšiřoval sortiment dílů na postřikovače a firma AKP se stala výhradním dovozcem (pro ČR a SR) světových výrobců komponentů pro postřikovače ARAG ventily, filtry, plastové fitinky, držáky, elektronika pro zemědělství, Annovi Reverberi čerpadla pro kapaliny, Albuz keramické trysky. Od roku 2002 AKP spolupracuje s italskou společností MAZZOTTI světovým dodavatelem zemědělské a průmyslové techniky. Na podvozky Mazzotti se montuje postřiková část včetně ramen v dílnách AKP, a tím vzniká cenově příznivý samojízdný postřikovač AKP-Mazzotti. V roce 2002 také začíná vývoj kompozitových ramen a v roce 2003 testování prototypu ramen na samojízdném postřikovači. Práce na vývoji nových produktů a inovace stávajících stále pokračuje. V roce 2005 byly vyvinuly II. generaci karbonových ramen a spuštěna jejich sériová výrobu. V roce 2006 AKP získává certifikát kvality ISO 9001:2001. Rok 2008 je ve znamení III. generace karbonových ramen a ultrazvukového automatického náklonu ramen. V součastné době firma AKP dodává produkty vysoké kvality v tuzemsku i zahraničí a spolupracuje s významnými světovými společnostmi. Na rok 2009 připravila karbonová ramena s podporou vzduchu. Rok 2010 je ve znamení ultralehkých ramen o malých záběrech, určených především pro nesené postřikovače. AKP spol. s r.o Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis.kč Tempo růstu tržeb vlastních výrobků a služeb % x 85,00% 30,84% -59,19% -76,94% Běžná likvidita 2,45 1,33 1,73 3,51 6,97 Zadluženost % 38% 72% 33% 23% 14% EBITDA marže % 6,53% 6,63% 12,41% 10,68% 22,50% EBIT marže % 6,23% 6,50% 9,67% 2,30% 4,61% Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE % 13,36% 13,74% 26,12% 2,84% 1,33% Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2010 poklesly na minimální úroveň, což možná souvisí s přeorientací na prodej postřikovačů cizího výrobce. Společnost ve vysoce likvidní při minimální zadluženosti. Marže dosahují kladných čísel, avšak rentabilita dlouhodobých zdrojů není v posledních dvou letech optimální. VYHODNOCENÍ PODNIKU S KONKURENCÍ Kritickým rokem pro výrobce postřikovačů byl rok 2009, kdy se projevila hospodářská krize naplno i v tomto oboru. Všichni výrobci byli postižení touto krizí. Srovnáním zjišťujeme, že společnost MGM se v porovnání s konkurencí vypořádala s krizí dobře pokles výše tržeb nebyl tak znatelný, marže i rentabilita se vrací do černých čísel. Prodeje postřikovačů realizované přes síť prodejců ubírají na ziskové marži i na rentabilitě. Avšak i přes tuto skutečnost vývoj hospodaření MGM posledních letech vykazuje zlepšující se tendenci. Velmi pozitivním jevem je pro oceňovanou společnost růst EBITDA marže a rentability dlouhodobých zdrojů. Strana 27

28 MGM a..s Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis.kč Tempo růstu tržeb vlastních výrobků a služeb x 20,27% 7,46% -27,46% 27,07% 51,24% Běžná likvidita 3,18 5,45 7,58 4,19 7,66 5,77 Zadluženost % 12% 14% 10% 17% 9% 12% EBITDA marže % -4,68% 2,95% -5,80% -19,20% 3,39% 7,09% EBIT marže % -8,92% -0,04% -8,66% -23,66% -2,07% 3,42% Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE % -6,10% -0,04% -7,91% -19,79% -1,40% 3,37% Závěr vyhodnocení podniku s konkurencí - výše tržeb: poloviční výše tržeb v porovnání s Agrio, několika násobně vyšší než AKP - likvidita: lepší než oborový průměr - zadluženost: lepší než oborový průměr - zisková marže: lepší než Agrio, horší než AKP - rentabilita dlouhodobých zdrojů: lepší než Agrio, horší než AKP POSTŘIKOVAČE DOVÁŽENÉ DO ČR Dánská společnost HARDI INTERNATIONAL A/S je největší světový výrobce postřikovačů a postřikovacího vybavení zaměřující se na potřeby efektivní, přesné a precizní ochrany plodin. Výrobková řada HARDI je velmi široká. Postřikovače jsou vyráběny jako samojízdné, návěsné, nesené, vozíkové, zádové, ruční a rosiče. Tato škála obsahuje konvenční polní postřikovače a postřikovače se vzduchovou asistencí. Od se HARDI INTERNATIONAL A/S stala součástí společenství EXEL Group A/S. EXEL Industries je francouzské společenství s obratem přibližně 300 milionů EUR a je lídrem v prodeji postřikových technologií pro ochranu rostlin, zahradnictví a průmyslové aplikace (nástřiky barev a povrchová úprava). Společenství zaměstnává přes zaměstnanců a má dceřinné společnosti v 16 zemích. HARDI INTERNATIONAL A/S je světový specialista v zemědělské postřikové technice s obratem okolo 135 milionů EUR. Zaměstnává přibližně zaměstnanců v 9 zemích. Dva největší světoví specialisté na postřikovače se spojili a stali se největším globálním hráčem na poli postřikovací techniky a aplikace pesticidů. LEMKEN nabízí jednu z nejrozsáhlejších řad polních nesených a tažných postřikovačů na trhu: - nesený postřikovač Eurolux (krátký, kompaktní a variabilní) Sírius (Výkonný postřikovač pro profesionální pěstitele rostlin) Strana 28

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více