Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Adéla Pukýšová Uplatnění absolventů sociální pedagogiky na trhu práce Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. 2012

2 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených zdrojů. 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské diplomové práce Mgr. Lence Hlouškové, Ph.D. za její odborné vedení, ochotu a podnětné připomínky v průběhu psaní bakalářské práce. Mé velké díky patří také mé rodině za její všestrannou podporu. 3

4 OBSAH ÚVOD... 5 I. TEORETICKÁ ČÁST Pracovní trh, lidský kapitál a terciární vzdělání Segmentace trhu a sektorová struktura Lidský kapitál Absolvent vysoké školy Absolvent oboru sociální pedagogika Studium oboru sociální pedagogika Absolventi a uchazeči o obor sociální pedagogika Praxe Kompetence sociálního pedagoga Uplatnění absolventa oboru sociální pedagogika bakalářského stupně VŠ na pracovním trhu Absolvent sociální pedagogiky bakalářského stupně na trhu práce Povolání pro absolventy sociální pedagogiky bakalářského stupně VŠ II. EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie výzkumného šetření Cíl výzkumu, výzkumné otázky a operacionalizace pojmů Metoda výběru výzkumného vzorku Postup sběru dat Metoda získávání dat Dotazník Analýza a interpretace výsledků dotazníkového šetření Možnost uplatnění absolventů sociální pedagogiky bakalářského stupně u oslovených zařízení Kritéria pro výběr zaměstnanců Kapacity zařízení Shrnutí empirické části Závěr Literatura Přílohy

5 ÚVOD Předložená bakalářská práce s názvem Uplatněné absolventů sociální pedagogiky na trhu práce. Jak již z názvu vyplývá, bakalářská práce se zabývá uplatněním absolventů na pracovním trhu, cílovou skupinou absolventů se pro mě stali absolventi mého studijního oboru, kterým je sociální pedagogika. Sociální pedagogika se v posledních letech stala oblíbeným oborem pro mnoho studentů. Pojetí profese sociální pedagog ovšem není dostatečně zakotveno a tudíž i vymezení jejího uplatnění se jeví jako ne zcela jednoznačné. Navíc jako absolvent bez dostatečných praktických zkušeností se střetává na trhu práce s velikou konkurencí. Myslím, že si téma zaslouží pozornost a nemělo by být opomíjeno ani v bakalářských pracích. Na podobné téma již byly mnohé práce obhájeny. Některé z nich se zaměřovaly na studium sociální pedagogiky na univerzitách (Kučeříková, 2011; Coufalová, 2006; Hávránek, 2006), na kvalitu výuky (Drahořovský, 2010), přístupy studentů k výuce (Frydrychová, 2010) či koncepcí oboru sociální pedagogika (Zajíček, 2011). Často se v pracích vyskytují i možnosti využití sociální pedagogiky v rámci různých pracovních činností a odvětví např. uplatnění v manažerské praxi (Žák, 2010), u kriminální policie (Ježík, 2011), v probační práci (Buček, 2006), krizové intervenci (Čechmánková, 2010), v předškolních zařízeních (Vojtěšek, 2010), v marketingu (Černý, 2011). Pozornost je věnována i koncepci sociálního pedagoga (Voráčková, 2007) a jeho uplatnění (Kristková, 2011; Maňasová, 2009). Práce pojednávající o uplatnění absolventů sociální pedagogiky se zaměřují na mapování situace absolventa po několika letech od dokončení studia na VŠ. Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla téma pojat odlišně a zaměřit se na pohled zaměstnavatelů, který považuji za klíčový pro přijímání nových zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části práce se snažím poskytnout vhled do problematiky uplatnění absolventů sociální pedagogiky bakalářského stupně studia VŠ a vymezit základní pojmy, které budou korespondovat s částí empirickou. Teoretická část je rozčleněna do tří kapitol. V první kapitole teoretické části přibližuji pojem trh práce, specifika jeho fungování, které jsou určeny segmentací trhu, vývojem sektorové struktury. Dále 5

6 definuji pojem lidský kapitál a absolvent vysokých škol. Druhá kapitola se již konkrétně zabývá oborem sociální pedagogika na VŠ. Píši o možnostech studia, o zvyšujícím se zájmu o studium, profilu absolventa, koncipování oboru sociální pedagogika, možnostech praxe a o kompetencích absolventa sociální pedagogiky. Třetí kapitola poukazuje na situaci absolventa sociální pedagogiky na trhu práce. Významná část této kapitoly je věnována povoláním, která mohou sociální pedagogové vykonávat, jejich soubor byl vytvořen na základě dostupně legislativy. Pro empirickou část práce jsem si vybrala za respondenty výzkumného šetření přímo potencionální zaměstnavatele absolventů sociální pedagogiky. K tomuto výběru jsem dospěla na základě své osobní motivace a velkého zájmu zmapovat situaci na trhu práce pro budoucí absolventy sociální pedagogiky. Zároveň doufám, že výsledky budou podnětné ne jenom pro mě, ale i pro ostatní, kteří se o tuto tématiku zajímají. Po zvážení všech kladných i záporných stránek různých výzkumných sond byla zvolena metoda kvantitativní - dotazník, který se jeví v tomto případě jako nejvhodnější výzkumný nástroj. Za cíl empirické části práce si kladu zjistit podmínky pro uplatnění absolventů sociální pedagogiky na trhu práce. Tento cíl se snažím naplnit pomocí zodpovězení dvou výzkumných otázek. První výzkumná otázka se snaží zjistit hodnotu, jakou potencionální zaměstnavatelé přiřazují jednotlivým kritériím při obsazování pracovních pozic. Druhá výzkumná otázka se zaměřuje na zjištění kapacit zařízení pro přijímání absolventů sociální pedagogiky. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Pracovní trh, lidský kapitál a terciární vzdělání Ve své podstatě trh práce funguje na stejných principech jako jiné trhy. I u něj dochází ke střetu tržní nabídky a tržní poptávky 1, které vedou ke konkurenci významně ovlivňující celé působení trhu práce (Holman, 2008). Na straně nabídky stojí uchazeč o zaměstnání, který nabízí svůj lidský kapitál získaný praxí a vzděláním. Na straně poptávky se nachází zaměstnavatel poptávající pracovní sílu, která musí odpovídat jeho představám a preferencím. Předmětem jejich směny není jako u jiných trhů zboží, ale lidský kapitál, který představuje potenciál zaměstnance k pracovní činnosti, jejíž výkon zaměstnavatel poptává. Záměrem obou stran je co nejvýhodněji směnit. Pro zaměstnavatele výhodná směna představuje získání zaměstnance schopného vykonávat odpovědně pracovní činnost za co nejnižší mzdu, pro zaměstnance výhodná směna představuje zisk zaměstnání odpovídající jeho schopnostem za co nejvyšší mzdu (Mankiw, 1999). Analýzy mechanismů trhu práce významně přispívají k pochopení uplatnění jednotlivců. V první řadě je třeba si uvědomit, že situaci na pracovním trhu určují její aktéři, na základě jejichž potřeb se vytváří nová pracovní místa. Podmínky na trhu práce nejsou pouze výsledkem elementárních mechanismů, neboť na jeho vývoj působí různé faktory jako minimální mzda stanovená vládou, působení odborů, sociální zabezpečení apod Segmentace trhu a sektorová struktura Trh práce není homogenní, ale podle různých kritérií můžeme vymezit několik dílčích trhů, které mají různé nároky na pracovní místa (Mareš, 2002). Pro účely této práce bylo vybráno dvojí členění, v ekonomii označováno jako tzv. duální teorie trhu práce. Základním rozdílem mezi těmito trhy jsou benefity, které aktéři trhu získají. Mareš (2002) uvádí rozdělení trhu práce na primární a sekundární trh. Každý trh má jiné nároky na kapitál, který vyžaduje od svých účastníků. Primární trh práce 1 Tržní nabídka součet individuálních nabídek práce, tržní poptávka součet všech zaměstnavatelů poptávající pracovní sílu (Holman, 2008). 7

8 nabízí prestižnější pracovní pozici a lepší podmínky spojené s možnostmi kariérního růstu. Je však třeba disponovat vyšším kapitálem, který si strana poptávky žádá. Sekundární trh je charakteristický nižšími mzdami, menší sociální prestiží, vyšší fluktuací pracovníků a bariérami v rozvoji profesní dráhy. Méně prestižní místa na sekundárním trhu práce mají menší nároky. Mezi oběma trhy existují bariéry bránící snadnému přechodu z jednoho do druhého. Dále lze trh dělit na formální a neformální (Mareš, 2002). Na formálním trhu se jedná o uplatnění v oblasti oficiální nabídky. Působení na trhu neformálním (bývá označován jako černý trh, černá ekonomika ) je považováno za nelegální. Nespadá pod kontrolu úřadů a jiných státních institucí. Hlavní ekonomickou motivací práce na neformálním trhu je aktuální finanční zisk, ovšem nevýhodu vidím do budoucna v tom, že i když pracovník neformálního trhu zvýší svůj kapitál přímo v praxi, nemá žádné potvrzení, které by poukazovalo na jeho zkušenosti. V následujícím zaměstnání se musí prezentovat jako jedinec s nižší praxí, než ve skutečnosti má. Logicky vyplývá, že nejvýhodnější kombinací z pohledu uchazeče o pracovní místo je uplatnění na formálním a primárním trhu. V rámci této práce budu považovat za uplatnění absolventů sociální pedagogiky bakalářského stupně na trhu práce právě působení na formálním a primárním trhu. Další možné členění trhu je dle sektorů působnosti, jejich proměny poukazují na vývoj pracovního trhu. Trh je rozdělen do tří sektorů: primární (zemědělství), sekundární (průmysl) a terciární (služby). V sektorové struktuře dochází k dynamickým proměnám, které jsou charakteristické úbytkem zaměstnanosti v primárním a sekundárním sektoru (viz graf č. 1). Proměny související s terciárním sektorem nás v rámci této práce zajímají nejvíce, neboť právě v něm nachází uplatnění absolventi oboru sociální pedagogika. Do terciárního sektoru patří kromě sociálních služeb také služby z oblasti školství, finančních trhů, pojišťovnictví, zdravotnictví, veřejné správy, obchodování, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, opravování motorových vozidel aj. (ManagementMania, 2012). 8

9 Graf č. 1: Rozdělení sektorů: 1. primární sektor, 2. sekundární sektor 3. terciární sektor % 3% 43 % 8% 39 % 38% 49 % 56 % 59% Zdroj: ČSÚ, Trh práce, 2010a Je zřejmé, že uvolněná pracovní síla z primárního a sekundárního sektoru nachází uplatnění v terciárním sektoru. Tyto změny mají vliv na postavení jednotlivých profesí na trhu práce (Sirovátka et al, 2003). V důsledku proměn se stává jednou z nejdůležitějších vlastností pro stranu nabídky flexibilita. Vyhráno má ten, kdo je schopen měnit zaměstnavatele, náplň práce či pracovní zařazení dle momentálních potřeb (Prčíková, 2004). Vyšší podíl zaměstnanosti v sektoru služeb poukazuje na vyspělost země, důvodem uvedeného determinantu je tendence lidí investovat s růstem svých příjmů do terciárního sektoru (Kotýnková, 2006, s ). Zvláště rozšiřování sociálních služeb souvisí s celkovým stavem ekonomiky země, neboť je závislé na financování ze státního rozpočtu. O důvodech proměn v sektorové struktuře se zmiňuje Büchnerová (2004, s. 17), která považuje za dva hlavní důvody: růst důležitosti informačních a komunikačních technologií, které vyžadují vytvoření nových druhů služeb, a změny ve věkové struktuře obyvatelstva přispívající k rozšiřování služeb ve zdravotnictví a opatrovnictví. Z tohoto úhlu pohledu se zdá, že směr demografického vývoje spěje k pozitivním prognózám v uplatňování sociálních pedagogů na trhu práce. Domnívám se, že vytváření nových pracovních míst pro sociální pedagogy bude záviset především na ekonomické situaci v zemi. 9

10 1.2. Lidský kapitál Nejvýznamnější dispozicí jedince při směně na trhu práce je jeho lidský kapitál. Lidský kapitál definují autoři studie Human Capital Investment (OECD, 1998) jako znalosti, dovednosti, kompetence a další vlastnosti osvojené jednotlivci, které jsou relevantní pro ekonomické aktivity 2 (s. 9). Lidský kapitál se dá rozdělit na základní (produktivní schopnost) a široký (potenciál uplatnit produktivní schopnosti). Existence vynikajících produktivních schopností přitom ještě u jedince nezaručuje vysokou úroveň lidského kapitálu, protože příslušný jedinec navíc musí k těmto produktivním vlastnostem disponovat schopností je rozvíjet a uplatnit (Fischer, Mazouch, 2011, s. 1). Teorie lidského kapitálu stojí na myšlence, že lidé vstupují na trh práce s určitými dispozicemi. Investici, kterou vložili do získání dispozic, se snaží v podmínkách tržní ekonomiky zhodnotit (Kuchař, 2007). Výše lidského kapitálu přímo souvisí s uplatněním na trhu práce, čím vyšší kapitál má jedinec k dispozici, tím větší má šanci na získání lepší pracovní pozice. Uvedené faktory i složení lidského kapitálu jsou zakresleny v následujícím schématu (č. 1). Šipka v obrázku představuje faktory ovlivňující míru lidského kapitálu. Nejnižší bod šipky představuje genetické predispozice, které mají vliv na působení ostatních faktorů. Pokud genetické predispozice jedince nebudou dostatečné, tak ani intenzivní působení ostatních faktorů (př. výchova) nepovede tolik k rozvoji lidského kapitálu. Schéma č. 1: Lidský kapitál a faktory, které na něj působí3 Rodinné, sociální a další faktory Geneticky zděděné vrozené schopnosti Formální, neformální, informální vzdělání (získané ve škole i v práci) x Pracovní zkušenosti (získané ve škole i v práci) Základní lidský kapitál = produktivní schopnost Široký lidský kapitál = potenciál rozvíjet se a uplatňovat své schopnosti Zdroj: Fischer, Mazouch, 2011, s. 2 2 The knowledge, skills, competences and other attributes embodied in individuals that are relevant to economic activity (OECD, 1998, s. 9) 3 Do původního obrázku (Fischer, Mazouch, 2011, s. 2) byly doplněny pracovní zkušenosti. 10

11 Další schéma (č. 2) je inspirováno Kuchařem (2007). Prvky v tomto modelu působí při přijetí jedince na pracovní místo, většina z nich nese zároveň funkci determinantu lidského kapitálu. Každý zaměstnavatel přisuzuje jednotlivým determinantům jinou váhu, proto nelze jen teoreticky určit, který z nich je nejdůležitější, záleží jak na potřebách konkrétních pozic, tak na nárocích jednotlivých zaměstnavatelů. Schéma č. 2: Model determinantů lidského kapitálu* a vlivů na obsazování pracovní pozice4 Pracovní zkušenosti* (Praxe) Pozice na trhu práce Vzdělání* Štěstí Individuální charakteristiky* Konexe Zdroj: Vlastní konstrukce Dominantní vliv na utváření lidského kapitálu má dosažené vzdělání a průběh profesní dráhy5 (Kuchař, 2007). Již z obrázku je patrné, že považuji za základní tři determinanty lidského kapitálu, které ovlivňují přijetí na pracovní místo, vzdělání (dosažený stupeň vzdělání, obor vzdělání, prestiž vystudované školy, účast na kurzech z nabídky dalšího vzdělávání). praxi (délka uplatnění na trhu práce, délka praxe v oboru, různorodost získaných zkušeností, praxe během školy). individuální charakteristiky (povahové vlastnosti jedince, zkušenosti zaměstnavatele s uchazečem, aktivní přístup uchazeče, schopnost udělat první dojem aj.). 4 5 Vlastní modifikace, původní verze od Kuchaře (2007, s. 23) v příloze č. 1. V modelu se jedná o praxi a charakteristika současné práce. 11

12 Jelikož je tato práce zaměřena na uplatnění absolventů sociální pedagogiky, stanou se tyto determinanty lidského kapitálu (v rámci oboru sociální pedagogika) hlavním předmětem druhé kapitoly. S těmito determinanty budu dále pracovat rovněž v rámci empirické práce, kde se snažím zjistit nároky zaměstnavatelů pro přijetí jedince na pracovní místo. V části empirické zmíněné determinanty označuji jako kritéria při výběru zaměstnanců Absolvent vysoké školy Status absolventa je vymezen Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. 229, přičemž pro účely tohoto zákona je definován jako zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. Počty absolventů VŠ na trhu práce se v čase mění. Absolventi VŠ tvoří čím dál větší skupinu populace, jejich zvyšující se počet je ovlivněn poptávkou po kvalifikované pracovní síle na pracovním trhu. Podle dostupných statistik spějeme ke vzdělanostní společnosti 6. Proměny ve struktuře vzdělaných osob jsou znázorněny v následujícím grafu. Graf č. 2: Obyvatelstvo ve věku nad 15 let a nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR 7 Zdroj: ČSÚ, Trh práce, 2010a 6 Pojem vzdělanostní společnost je užíván Kellerem a Tvrdým (2008, s. 9). 7 ISCED 5,6 terciární vzdělání, ISCED 3a středoškolské vzdělání s maturitou, ISCED 3b,c středoškolské odborné vzdělání bez maturity, ISCED 1,2 základní vzdělání 12

13 V České republice jsou ve srovnání s jinými zeměmi počty absolventů VŠ poměrně nízké. Ovšem při prostudování dostupných statistik (OECD, 2011) lze konstatovat, že jejich nárůst je opravdu markantní. Jestliže podobným tempem poroste jejich počet i v dalších letech, zanedlouho jejich procentuální počet bude stejný jako v jiných vyspělejších evropských státech a to přesto, že i tam dochází k nárůstu absolventů. V České republice v r byl celkový počet absolventů VŠ , o pět let později se počet zdvojnásobil a v r dosahoval již počtu (OECD, 2011). 8 Vzdělání je žádanou externalitou ze strany poptávky a důležitým prostředkem směny pro absolventy. V současnosti je vysokoškolské vzdělání (vysokoškolský titul) pro absolventy výhodou, ovšem je nutné podotknout, že takové nárůsty vzdělaných osob mohou na trhu práce způsobit situaci, kdy titul sám o sobě nebude mít velkou vypovídající hodnotu o výši lidském kapitálu jedince. Jelikož na straně nabídky bude stát uchazeč ve velké konkurenci, tak strana poptávky bude nucena vybírat podle jiného měřítka než vzdělání. Uspět v takové konkurenci, může uchazeč jen v případě, že obsahem jeho kapitálu budou takové schopnosti, které jsou pro výkon povolání důležité, a zároveň jimi nebude disponovat jeho konkurence. Na podobnou situaci poukazuje teorie kredencialismu, ta uvádí, že se mladí lidé, pro zvýhodnění svého uplatnění na trhu práce, snaží získat certifikáty, jejichž hodnota následně paradoxně klesá (VÚOŠ, 2000). Z toho plyne, že investice do vzdělání nemusí být vždy výhodná. Cena, kterou se dají kalkulovat náklady za studium na vysoké škole 9, nepředstavuje finanční prostředky investované do bydlení, jídla apod., neboť tyto potřeby je nutné uspokojovat i bez studia, ale největším nákladem příležitosti (to, čeho se musíme vzdát pro získání dané věci) je čas, který by jedinci jinak pravděpodobně věnovali zaměstnání, ve kterém by získali mzdu a nové zkušenost (Mankiw, 1999, s. 33). Čas v některých případech představuje dobu, za kterou by byl jedinec schopen zvýšit svůj kapitál jiným, výhodnějším a efektivnějším způsobem. 8 Uvedené počty se snaží demonstrovat rozrůstající se zájem o terciární vzdělání, jsou uvedeny záměrně bez ohledu na stupeň vzdělání. Neboť v průběhu času se čím dál méně objevují magisterské obory, tento fakt má zásadní vliv na skoro desetinásobný výskyt bakalářského vzdělání v uvedených letech (po přibližném odhadu na základě grafu v příloze č. 2, počet absolventů bakalářského stupně: r , r ). 9 Na základě této myšlenky lze hodnotit výhodnost i jiné činnosti absolvování kurzů neformální nabídky apod. 13

14 Proto je třeba investici do vzdělání pečlivě zvážit, zaměřit se na uplatnění oboru v praxi a na posouzení vlastních schopností pro výkon vybrané profese. Dle výsledků výzkumu prováděného Kellerem a Tvrdým (2008, s. 55) lze pozorovat, že největší motivací ke studiu je zájem o studovaný obor, bez ohledu na uplatnění oboru. Uplatnění oboru považuje za zásadní pouze čtvrtina dotazovaných, celá třetina ho nepovažuje vůbec za důležitý. Vliv na regulaci oborů a stupně vzdělání má neviditelná ruka trhu, jejím hnacím motorem je v tomto případě ovšem zdravý úsudek uchazečů ve výběru studia na vysoké škole. Pokud uchazeči nezváží výběr svého oboru a stupeň vzdělání v závislosti na potřebách trhu, bude docházet k přebytku či k nedostatku pracovních sil v určitých odvětvích. To povede ke dvěma případům, ve kterých se stává investice do vzdělání méně výhodnou. Prvním případem je situace, kdy si jedinec nalezne takové pracovní místo, na kterém by stačila nižší úroveň vzdělání nebo jiná, často nižší kvalifikace. Tento stav je interpretován jako problém překvalifikovanosti (Keller, Tvrdý, 2008, s. 65). Podle průzkumu uplatnění absolventů MU v praxi v letech působí cca 9,5 % absolventů VŠ na pracovních místech, na kterých není vyžadováno VŠ vzdělání (Nekuda, Sirovátka, 2010, s. 54). Kromě problému překvalifikovanosti se ve společnosti vyskytuje jev, kterým je uplatnění absolventů mimo studovaný obor, u absolventů bakalářského stupně VŠ je to kolem 14 %. Hlavním důvodem je skutečnost, že práci ve svém oboru nezískali. Podle dalších výsledků výzkumu zaměstnání mimo vystudovaný obor následně snaha o uplatnění v oboru klesá a častou tendencí je studovaný obor opouštět (Zelenka, 2008, s ). Z výzkumu Chamoutové a Vojtěcha (2010) vyplývá, že vyšší vzdělání je předpokladem pro lepší uplatnění. Kromě toho autoři zmiňují, že zaměstnavatelé požadují kvalifikovanou pracovní sílu, přičemž častěji než dříve preferují maturitní nebo bakalářskou úroveň vzdělání. Pohled zaměstnavatelů na schopnosti absolventů VŠ se liší. Na tuto skutečnost poukazují i výsledky výzkumu např. výzkum od Kalouskové a Vojtěch (2008, s ). Někteří zaměstnavatelé upřednostňují absolventy před pracovníky s praxí, za jejich přednosti považují omlazení pracovního kolektivu, inovativní nápady, chuť pracovat, nižší nároky na mzdu a zájem dále se vzdělávat. Pro jiné zaměstnavatele jsou absolventi nevyhovující z důvodu nedostatečné praxe, nereálných představ o mzdě a pracovní době, nízké pracovní morálce, neochotě přijímat a nést 14

15 zodpovědnost, větší pravděpodobnosti odchodu při získání lepší pracovní nabídky a delší doby, kterou potřebují na zapracování oproti pracovníkům s praxí. Stejný výzkum mapuje kompetence, které zaměstnavatelé od absolventů VŠ vyžadují. Mezi ně patří především dobré komunikační schopnosti, zběhlost v cizích jazycích, schopnost rozhodovat se, schopnost řešit problém, nést zodpovědnost. Dalšími důležitými kompetencemi zejména pro uplatnění v terciárním sektoru jsou kompetence: umění jednat s lidmi, schopnost sebeprezentace, řešení stresových situací a empatie (Kalousková, Vojtěch, 2008, s ). Považuji za důležité podotknout, že v roli vysokoškolského absolventa se vyskytne téměř každý student vysoké školy, jistě každý má své přednosti a má co svému potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout. Nedostatek praxe může představovat pro přijetí absolventa na pracovní místo problém, ale ve většině případů ne natolik závažný, aby jej nebylo možné kompenzovat jinými přednostmi. Na základě prostudovaných výzkumů a vlastních zkušeností mohu potvrdit, že absolvent, který dokáže prosadit své schopnosti, může mít stejné šance na přijetí do zaměstnání jako zaměstnanec s praxí. Pro absolventy VŠ je důležité, aby zvážili výběr svého prvního zaměstnání, neboť se stává odrazovým můstek jejich pracovní kariéry. 15

16 2. Absolvent oboru sociální pedagogika Sociální pedagogika je relativně novým oborem na VŠ a stále je pro tento obor typické, že odborníci definují jak cíle, tak předmět oboru odlišně. Jedním z důvodů proměňujícího se vymezení oboru je vyvíjející se společnost a vytváření nových sociálně patologických jevů a existenci několika pojetí oboru, pomocí kterých je absolvent sociální pedagogiky zařazován na pracovní trh Studium oboru sociální pedagogika Sociální pedagogika se v posledním desetiletí stává oblíbeným oborem. Možnost studia oboru sociální pedagogika na vysokých a na vyšších odborných školách se objevuje od první poloviny 90. let. 10 V České republice je celkem 26 veřejných škol (ČSÚ, 2011). Z toho 11 veřejných škol poskytuje vzdělání v sociální oblasti, 8 z nich nabízí možnost studovat přímo obor sociální pedagogika (Koudelková, 2008). Studijní obor sociální pedagogika je nabízen v ČR pěti pedagogickými fakultami, dvěma teologickými, jednou filozofickou fakultou a jednou fakultou humanitních studií. Studium je nabízeno ve dvou stupních terciárního vzdělání. Bakalářský stupeň vzdělání nabízí 3 fakulty, vzdělání v bakalářském i v navazujícím magisterském stupni je nabízeno celkem 5 fakultami v 7 studijních programech. Z regionálního hlediska je dostupnost oboru sociální pedagogika téměř na celém území ČR. Pojetí jednotlivých oborů se liší v jejich profilaci. Zaměření jednotlivých oborů lze rozpoznat již z názvu: Sociální pedagogika a volný čas (MU, PdF), Sociální pedagogika a poradenství (MU, FF), Sociální pedagogika, prevence a resocializace (OU, PdF), Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (UHK, PdF), ostatní fakulty uvádí v názvu studijního oboru pouze Sociální pedagogika. 10 Založení oboru sociální pedagogika: Ostravská univerzita 1994; FF/PdF MU 1995; Univerzita Hradec Králové 1998; Jihočeská univerzita 2001; UK 2003; UTB ; UTB IMS

17 Tabulka č. 1: Přehled informací o oboru sociální pedagogika na univerzitách v ČR fakulta studijní program studijní obor stupeň Masarykova univerzita Brno Pedagogická fakulta Pedagogika Sociální pedagogika 11 bc. /nav. mgr. 12 Pedagogika Sociální pedagogika a volný čas bc. /nav. mgr. Filozofická fakulta Pedagogika Sociální pedagogika a poradenství bc. /nav. mgr. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Specializace v pedagogice Sociální pedagogika bc. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská Pedagogika Sociální pedagogika bc. teologická fakulta Univerzita Tomáše Bati (UTB - Zlín x IMS - Brno) Fakulta humanitních Specializace v pedagogice Sociální pedagogika bc. /nav. mgr. studií Specializace v pedagogice Sociální pedagogika bc. /nav. mgr. Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta Univerzita v Hradci Králové Specializace v pedagogice Sociální pedagogika - prevence a resocializace Pedagogická fakulta Specializace v pedagogice Sociální pedagogika mgr. Vychovatelství Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii bc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Specializace v pedagogice Sociální pedagogika bc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bc. /nav. mgr. Pedagogická fakulta Specializace v pedagogice Sociální pedagogika bc./ nav.mgr. Tabulka: vlastní konstrukce tabulky Na základě obsahu studia zveřejňuje každé garantované pracoviště profil absolventa. Při snaze provést jejich komparaci a vytvořit obecný profil absolventa jsem narazila na problém, neboť pojetí pro jejich sestavování je u každého ústavu odlišné a výčet informací mnohdy neúplný. I tak jsem se pokusila nejčastější obsah těchto profilů shrnout. Absolvent sociální pedagogiky bakalářského stupně je vybaven pro působení v oblasti prevence, reedukce, poradenství, intervence, výzkumné činnosti a terapie. Jeho profese je součástí pomáhajících profesí, vyžadujících vřelost, empatii a kreativitu. Působí v sociálně-pedagogické činnosti a mezi jeho hlavní kompetence patří organizace poradenských aktivit, realizace projektů, řídící činnosti, řešení tíživých sociálních situací, pedagogické vedení, metodická příprava apod. Absolventi 11 Kombinované studium 12 Bc. = bakalářský stupeň studia, nav.mgr. = navazující magisterský stupeň studia 17

18 jsou připraveni na výchovné působení osob všech věkových kategorií a různorodých sociálních skupin. Jsou vybaveni pro přímou komunikaci s klientem i pro manažerskou činnost v sociálně pedagogické oblasti. V průběhu studia získali jak teoretický základ, tak nabyté odborné dovednosti v rámci školních praxí. Oblast uplatnění absolventa je ve státní i nestátní sféře. Mezi konkrétní zařízení patří Policie ČR, vězeňská služba, nízkoprahová centra, azylové domy, veřejná správa, léčebny, krizová centra, centra aktiv seniorů, diagnostické ústavy, školská zařízení, zařízení probační a mediační služby a mnohá další. Absolvování jednotlivých oborů nemá vliv na pravomoci při uplatnění. K výkonu možných povolání jsou všichni absolventi dle zákona stejně kompetentní. Zapojení absolventů na trh práce je závislé na preferencích zaměstnavatelů, kteří se při výběru absolventa rozhodují na základě různých determinantů. Mezi základní determinanty (jak již bylo zmíněno) bych u vzdělání zařadila specializaci oboru, prestižní jméno univerzity, stupeň vzdělání, absolvované kurzy z nabídky dalšího vzdělání či studijní prospěch. Tyto faktory sehrávají roli v přijímání zaměstnanců, protože poukazují ať již přímo (stupeň vzdělání) nebo nepřímo (prestiž školy) na získanou výši lidského kapitálu. V této souvislosti je možné spekulovat o tom, jakou výhodu představuje pro absolventy sociální pedagogiky magisterský stupeň vzdělání ve srovnání s bakalářským stupněm vzdělání. Podle statistik MŠMT pokračuje v navazujícím magisterském stupni celkem 80 % studentů (Medková, 2010). Vzhledem k nabídce navazujícího magisterského stupně v oboru sociální pedagogika, lze říci, že trend ze strany studentů sociální pedagogiky nebude opačný. Dosažené formální vzdělání sice plní funkci signálu 13 o schopnostech jedince, odvážila bych se však tvrdit, že není zárukou pro kvalitní práci sociálního pedagoga v konkrétním zařízení. Jeho práce vyžaduje z velké části takové znalosti a dovednosti, které vystudováním vysoké školy nelze zaručit. Tím se samozřejmě nesnažím zpochybnit důležitost teoretického základu ze sociální a pedagogické oblasti. Stojí ovšem za zvážení, do jaké míry je třeba znalosti rozvíjet teoreticky v rámci formálního vzdělávání, tedy i to, zda po absolvování bakalářského stupně pokračovat v magisterském stupni vzdělání či doplňovat vzdělání kurzy nabídky 13 Vzdělání poukazuje na výkon jedince (VÚOŠ, 2000). 18

19 dalšího profesního vzdělání, a do jaké míry se zaměřit na získávání praktických dovedností přímo v zaměstnání. Velice výstižně se zmiňuje o studiu sociální pedagogiky Kraus (2008): Vzdělání musí být koncipováno zaprvé jako kontinuální, celoživotní, a zadruhé jako široký obor, který zahrnuje všechny odpovídající oblasti s možností další specializace (s. 203). Takové pojetí studijního oboru může pro absolventy představovat výhodu, protože vzdělání je vybavuje potřebnými vědomostmi z oboru a přitom flexibilně využitelnou kvalifikací pro možnou pracovní mobilitu. Široké pojetí oboru může představovat ovšem i nevýhody. Mnozí potencionální zaměstnavatelé, se kterými jsem se dostala do styku, nemají celistvý pohled na to, jakými vědomostmi absolventi disponují. Ze studijních katalogů je patrné, že povinný teoretický základ pro studium sociální pedagogiky obsahuje především předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, sociální pedagogiky, sociální psychologie a sociální práce. Další specializace studenta/absolventa není závislá pouze na definování oboru daným konkrétním pracovištěm VŠ (ten jej zpravidla definuje rozsáhle), ale taky na jeho vlastních preferencích a zájmu zabývat se určitými problematikami již v průběhu studia např. na základě volby povinně volitelných předmětů, volitelných předmětů, výběru názvů seminárních prací, závěrečných prací, zařízeních pro praxi aj.. Jedním z nejsložitějších problémů je nalezení co nejužší vazby mezi trhem práce a vzděláváním (MŠMT, 2007). Není snadné jednoznačně zjistit preference zaměstnavatelů, neboť jejich seznam je četný a jejich zaměření je v různých oblastech u různorodých cílových skupin. V případě sociálních pedagogů bych pro studenty viděla řešení v upevňování kompetencí, které vyžadují jejich potencionální zaměstnavatelé a právě v získání širokého teoretického základu, který umožní absolventům hluboký vhled do problematiky. Skutečnost, že ukončením studia na vysoké škole vzdělávání u sociálních pedagogů nekončí, je v současnosti již stejně automatická jako u jiných oborů. Jen oborově vzdělaný a zkušený sociální pedagog může pomáhat, doprovázet a inspirovat své klienty (Procházka, 2012, s. 78). V rámci této kapitoly považuji za důležité připomenout, že stejně jako u ostatních studijních oborů, tak i u oboru sociální pedagogika je nutné brát v potaz návratnost investice do vzdělání a problematiku směny terciárního vzdělání na trhu práce. Důvod výskytu problému překvalifikovanosti a změny oblasti profesního působení 19

20 na začátku kariéry, vidím hlavně v tom, že se studenti nedokázali ztotožnit se studovaným oborem a výběr studovaného oboru neodpovídá jejich povahovým charakteristikám, které by měli mít pro výkon pomáhající profese Absolventi a uchazeči o obor sociální pedagogika Podobně jako se v posledních letech zvyšují počty absolventů VŠ, tak narůstají i počty absolventů sociální pedagogiky. Po prostudování výročních zpráv jednotlivých fakult byla zjištěna tato čísla o absolventech sociální pedagogiky bakalářského stupně 14 : na MU (FF) v roce 2006/2007 ukončilo vzdělání celkem 11 absolventů, v roce 2010/2011 byl jejich počet 46, tedy čtyřikrát tolik, na UTB v roce 2006 absolvovalo 412 absolventů tedy o třetinu méně absolventů než v roce 2010, kdy byl jejich počet 624 absolventů, na Ostravské univerzitě byl nárůst v těch samých letech celkem o 47 absolventů, v roce 2006 ukončilo vzdělání 201 absolventů a v roce absolventů. Myslím, že srovnatelné nárůsty absolventů se dají očekávat i u ostatních univerzit. Dokladem zájmu o studijní obor sociální pedagogika na vysokých školách mohou být počty podaných přihlášek na bakalářský stupeň studia, např. MU (FF) přijala v minulém roce celkem 403 přihlášek (z toho počtu přijali 112 uchazečů), v Hradci Králové byl celkový počet přihlášek 288 (36 přijato), v rámci UTB se celkově přihlásilo 2057 uchazečů (kombinovaná i prezenční forma) z toho 647 bylo ke studiu přijato, na Univerzitě Palackého v Olomouci byl počet přihlášek 195 (z toho přijato 108). Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu i počtu absolventů v oboru sociální pedagogika je důležité se zabývat otázkami uplatnění absolventů na trhu práce Praxe Provázanost odborného (teoretického) studia s praxí bývá prosazována čím dál častěji. Ti studenti, kteří praxi nemají, poukazují svým potenciálním zaměstnavatelům na neidentifikaci s oborem (Kuchař, 2007, s. 148). Nedostatečná 14 Informace o počtech absolventů (pokud je hlavní kritérium studovaný obor a stupeň vzdělání) není snadné získat, měly by být obsaženy ve výročních zprávách jednotlivých fakult, které je ne vždy zveřejňují. Z tohoto důvodu není analyzováno více fakult. Počty absolventů MU, FF jsou uvedeny za akademický rok od do , počty byly získány telefonickou komunikací se studijním oddělením. 20

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více