MALÝ STAROČESKÝ SLOVNÍK MALÝ STAROČESKÝ SLOVNÍK DODATEK O STAROČESKÝCH PRAVOPISNÝCH SYSTÉMECH NAPSAL VÁCLAV KŘÍSTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALÝ STAROČESKÝ SLOVNÍK MALÝ STAROČESKÝ SLOVNÍK DODATEK O STAROČESKÝCH PRAVOPISNÝCH SYSTÉMECH NAPSAL VÁCLAV KŘÍSTEK"

Transkript

1 MALÝ STAROČESKÝ SLOVNÍK DODATEK O STAROČESKÝCH PRAVOPISNÝCH SYSTÉMECH NAPSAL VÁCLAV KŘÍSTEK MALÝ STAROČESKÝ SLOVNÍK JAROMÍR BĚLIČ ADOLF KAMIŠ KAREL KUČERA STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA Recenzovali: univ. prof. dr. Arnošt Lamprecht, DrSc, dr. Igor Němec, DrSc. Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 24. února 1977, č. j /77-31 jako příručku ke studiu na filozofických a pedagogických fakultách. 1. vydání Státní pedagogické nakladatelství, 1978 Malý staročeský slovník má sloužit jako pomůcka při četbě staročeských textů především ve vysokoškolských cvičeních k přednáškám z historické mluvnice, z vývoje spisovné češtiny a staré české literatury. Může však samozřejmě být prospěšný i širšímu kruhu zájemců o staročeské literární památky. Se zřetelem k svému určení slovník neobsahuje všechnu dochovanou slovní zásobu staré češtiny, nýbrž je v zásadě pouze diferenční, tj. zaznamenává jenom ta slova (a jejich významy), která v dnešní češtině neexistují, popř. která sice existují, ale v starých dobách měla význam nebo některé významy odlišné. U takových několika významových slov se ovšem vedle významů odchylných většinou uvádějí i významy shodné s novou češtinou. Z velké části se nezaznamenávají ani slova odlišná od dnešního jazyka pouze svou hláskovou podobou, pokud staročeská podoba příliš neztěžuje porozumění. Konečně je rozsah omezen tím, že slovník je jen výběrový, tj. nezachycuje slovní zásobu staročeské literatury úzce odborné, zejména právních a lékařských knih, rostlinářů, dále různých latinsko-českých vokabulářů apod., nýbrž soustřeďuje se na díla určená v své době širšímu publiku, která ostatně i dnes zčásti budí zájem veřejnosti, jako především básnické skladby, prozaické spisy historické, cestopisné aj. Vzhledem k významu, který měly příslušné památky pro počáteční stadia spisovné češtiny a i později pro její rozvoj, je do slovníku zařazena též diferenční slovní zásoba starých biblických překladů, náboženských spisů a zejména děl nábožensky reformních, která jsou přímo nebo nepřímo spojena s husitským revolučním hnutím a v souvislosti se stavem společnosti dosvědčují vyspělost českého společenského myšlení v dobovém historickém kontextu. Časově je náš slovník omezen na památky od prvních počátků českého písemnictví do konce 15. století. Jednotlivá slova i eventuální příklady jejich užití nejsou ovšem ve slovníku podávána trasliterací původní grafické podoby, doložené v textech, nýbrž veskrze se užívá ustálené jednotné transkripce, obvyklé dnes namnoze i v nových vydáních staročeských památek. Na pomoc čtenáři, který by se zabýval starými památkami v jejich původním originále nebo ve vydáních netranskribovaných, přinášíme jako dodatek ke slovníku na s. 693 n. stručné pojednání o staročeských pravopisných systémech a přehlednou tabulku jednotlivých liter i jejich spřežek s uvedením. které hlásky mohou v staročeských rukopisech označovat. V údobí, ke kterému se náš slovník vztahuje, stará čeština se prudce vyvíjela také po stránce hláskové a tvarové. Aby se jednotlivá slova nemusela vždy uvádět ve všech eventuálních

2 chronologických variantách, často se jako heslo uvádí pouze podoba doložená počátkem 14. století. U řady slov se však uvádějí i podoby vzniklé později, zvláště jsou-li jen ony doloženy v památkách (např. s hláskou u > i vedle podob bez přehlásky), a v případech, v kterých je obojí podoba v abecedním řazeni daleko od sebe, dává se pro usnadnění práce se slovníkem odkaz od jedné podoby k podobě druhé, kde je příslušné slovo zpracováno. V jiných přepadech jsou varianty prostě uvedeny vedle sebe v jednom heslovém odstavci. V zásadě uvádíme u jednotlivých slov jenom podobu nebo podoby skutečně doložené a zřídka provádíme rekonstrukci předpokládaných podob výchozích, protože tím by se hledání ve slovníku zbytečně ztěžovalo. Z téhož důvodu někdy zpracováníme doložené dublety jako samostatná hesla, ovšem se vzájemnými odkazy (např. podščievati a poščívati); u slov s předponami s-, za vz- rovněž zachycujeme podoby vyskytující se v památkách a při jejich transkripci zpravidla neetymologizujeme. Často se seskupuji do jednoho hesla též slovotvorné dublety stejného významu. U ohebných slov se uvádějí v záhlaví hesla také nejnutnější údaje tvaroslovné, zejména koncovka genitivu sg. podstatných jmen (většinou se však tyto koncovky neuvádějí u pravidelných substantiv tvrdého sklonění všech rodů) a u sloves koncovky 1. a 2. os. sg. préz.; podle potřeby se v závorce uvádějí ještě tvary jiné, jejichž poznání by v textu mohlo čtenáři působit potíže (např. aorist, imperfektum, přechodníky), a tyto tvary jsou eventuálně uvedeny na příslušných místech v abecedním řazení jako zvláštní heslová slova s odkazem k heslu základnímu. Pokud tyto odkazy následují v abecedě těsně za sebou, často spojujeme pro úsporu místa několik hesel na jednom řádku, neboě tím se přehlednost slovníku podstatně nenarušuje. Soustavný přehled staročeského hláskosloví a tvarosloví, jak bývá v úvodním; oddílu k některým obdobným slovníkům. v našem slovníku nepodáváme, poněvadž takové přehledy pro svou schematičnost při četbě textů nedostačují; poučení tu musí čtenář v případě potřeby hledat v historických mluvnicích. Za tvaroslovnými údaji u heslových slov následuje příslušnou zkratkou gramatické určení slova (u substantiv se uvádí jen rod, u sloves dokonavost nebo nedokonavost) a dále je novočeský ekvivalent, popř. novočeské ekvivalenty, nebo výklad významu opisem. U slov několikavýznamových, pokud mají významy zčásti shodné s významy dnešními, vychází se podle možnosti od těchto významů shodných. V řadě případů je užití slova nebo jeho význam dokumentován citátem z některé staročeské památky (její jméno se však neuvádí). Na slovníku pracovali po několik let členové katedry českého a slovenského jazyka na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, laromír Bělič (vedoucí autorské skupiny), Adolf Kamiš a Karel Kučera. Zmíněné pojednání o staročeských pravopisných systémech napsal Václav Křístek. V počátečních stadiích příprav se na práci podíleli také Ivan Lutterer a tragicky zahynulá Eva Milavcová. lejí památce připisujeme tuto knihu. Slovník vznikl jen z malé části samostatnou excerpcí staročeských textu. Byl sestaven hlavně spojením ovšem kritickým dílčích slovníčků k dosavadním vydáním jednotlivých památek, dále soustavným využitím vědeckého Slovníku staročeského lana Gebauera, bohužel zpracovaného jenom po heslo netbalivost (2. vyd. Praha 1970), a dosud vyšlé nebo v rukopise, popř. v konceptu připravené části nového Staročeského slovníku (písmena N, O, P), zpracovávaného v oddělení pro dějiny českého jazyka Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd a vycházejícího v sešitech od f (počínajíc písmenem N). Bohatě se využilo také rozsáhlého lexikálního materiálu obsaženého v podobě dokladů v Gebauerově Historické mluvnici jazyka českého, zejména v obou svazcích třetího dílu (III/1. Skloňování, 2. vyd. Praha 1960, III/2. Časování, 2. vyd. Praha 1958), a snadno dostupného použitím obšírných rejstříků ke každému svazku. Neocenitelnou pomocí byla pro autorský kolektiv možnost využit lexikálního materiálu vyexcerpovaného pro zmíněný nový úplný Staročeský slovník, neboě bez ní by tato příručka v daném rozsahu vůbec nemohla vzniknout. Navazovali jsme samozřejmé také na Slovníček staré češtiny Františka Šimka (Praha 1947); náš slovník je však proti slovníku Šimkovu značně rozsáhlejší, obsahuje celkem samostatných hesel (bez hesel odkazových), kdežto Šiníkův slovník má jen něco přes hesel. Přitom většina hesel je v našem slovníku zpracována zevrubněji než u Šimka a spojováním slovotvorných dublet stejného významu i jinými způsoby hnízdování se v jednom heslovém odstavci mnohde skrývají dva nebo i více samostatných výrazů. Na druhé straně leckteré slovo, které Šimek uvádí, v našem slovníku není obsaženo, protože se v zahrnutých

3 památkách do konce 15. století nevyskýtá nebo není z tohoto údobí doloženo vůbec, popř. jeho význam je shodný s novočeským apod. I náš slovník ovšem trpí různými nedůslednostmi, drobnými nevyrovnanostmi a jinými nedostatky; ani při uvedených omezeních nemůžeme také zajistit jeho relativní úplnost. K odstranění řady nedostatků ovšem velmi přispěli už před odevzdáním rukopisu do tisku oba nakladatelští recenzenti, prof. dr. Arnošt Lamprecht z brněnské univerzity a zejména dr. Igor Němec, vedoucí oddělení pro dějiny českého jazyka v ÚJČ ČSAV. K některým z jejich četných připomínek, zejména pokud se týkaly jenom formálního uspořádání, nebylo však bohužel možno z technických důvodů přihlédnout. Dokonalý staročeský diferenční slovník pro praktickou potřebu bude možno sestavit, až bude hotov vědecký slovník úplný; ten je pro českou historickou jazykovědu už dávno naléhavě potřebný. Protože však na dokončení Staročeského slovníku v Ústavu pro jazyk český bude nezbytně nutné čekat ještě řadu lět, může za dané situace náš slovník i při své nedokonalosti jako pomůcka vykonat dobré služby, jak je ostatně vykonal i slovníček Šimkův. J. B. SEZNAM ZKRATEK absol. = absolutivní adj. = adjektivum, přídavné jméno adv. = adverbium, příslovce aj. = a jiné akuz. = akuzativ, čtvrtý pád anal. = analogií, analogicky aor. = aorist arch. = archaicky, zastarale asigm. = asigmatický ap, apod. = a podobně atd. = a tak dále atp. = a tak podobně bibl. = v biblických textech círk. = církevní část. = částice čin. = činné (příčestí) čísl. = číslovka čtyřslab. = původně čtyřslabičné dat. = dativ, třetí pád demin. = deminutivum,zdrobnělina dok. = dokonavé du. = duál, dvojné číslo dvojslab. = původně dvojslabičné ev. = eventuálně expr. = expresívní f. = femininum,ženský rod fut. = futurum,budoucí čas gen. = genitiv, druhý pád hanl. = hanlivý, hanlivě hod. = hodina hromad. = hromadné, kolektivum hypokor. = hypokoristické, mazlivé imper. = imperativ, rozkazovací způsob impf. = imperfektum interj. = interjekce, citoslovce jednoslab. = původně jednoslabičné jm. = jméno, jmenný (tvar) kond. = kondicionál, podmiňovací způsob kompar. = komparativ, 2. stupeň adjektiv a adverbií

4 křest. = křestní kt. = který, kteří lat. = latina, latinsky lok. = lokál, šestý pád m. = maskulinum,mužský rod min. = minulý (čas, tvar) n. = neutrum,střední rod nábož. = náboženský např. = například nás. = násobené (sloveso) nč. = novočeský ned. = nedokonavé něj. = nějaký něm. = němčina, německy neos. = neosobní, neosobně neskl. = nesklonné neživ. = neživotné nom. = nominativ, první pád obyč. = obyčejně odpol. = odpoledne os. = osoba pětislab. = původně pětislabičné pl. = plurál, množné číslo pomn. = pomnožné popř. = popřípadě poses. = posesívní, přivlastňovací posměš. = posměšně pozd. = později préz. = prézens, přítomný čas předl. = předložka, předložkový přech. = přechodník předp. = předpona příč. = příčestí příp. = přípona přít. = přítomný pův. = původně, původní řec. = řecky sedmislab. = původně sedmislabičné sg. = singulár, jednotné číslo slož. = tvar složeného skloňování spoj. = spojka srov. = srovnej stč. = staročeský, staročesky subst. = substantivum, podstatné jméno superl. = superlativ, 3. stupeň adjektiv a adverbií synon. = synonymum, slovo stejného významu šestislab. = původně šestislabičné t. = tam táz. = tázací tj. = to je trojslab... = trojslabičné trp. = trpný rod, trpné příčestí tzv. = tak zvaný urč. = určitý, určení v. = viz verb. = verbální, slovesný

5 vok. = vokativ, pátý pád výsl. = výslovnost význ. = význam řidč. = řidčeji vztaž. = vztažné zájm. = zájmeno zápor. = záporné zejm. = zejména zesíl. = zesílené, zesíleně zpodst. = zpodstatnělé (adjektivum aj.) zpr. = zpravidla zř, zříd. = zřídka zvl. = zvlášť, zvláštní žert. = žertovné živ. = životný rod, životné SLOVNÍK #A a spoj. a, i; ale, avšak; a to; a tak, a proto; ač, ačkoli; (u přechodníků): dievka odpovědě směle a řkúc odpověděla řkouc; a brž(e) v. abrž(e) á interj. á, ach, o Abastia f. Habeš abrajamín, abrajanim m. bráhman abrž(e) spoj. ale spíš, ba (dokonce): méňe široké údolé, abrž miesty velmi úzké aby spoj. aby, že by (též abys, že bys): ne proto, aby jemu bylo potřebie ač (zříd. ače), ač-ti, ače; spoj. jestliže, -li; leč; ačkoli, třebas, i když: velblúdi, ač vysoci, alež jsú léní jich skoci; ač bych. jestliže bych, kdybych.; ač i třeba, třeba i; ač si třeba, třebas; ač jedva aspoň; jestliže jen adamant m. drahokam, diamant; magnet Adla, Adleita, Adléta, Adlička f. křest. jm. z něm. Adelheid Adlík, Adloch, Adlold, Adlot m. křest. jm. z Adolphus agrest m. víno z nezralých hroznů (užívalo se ho jako léku) ahá interj. aha, oho: ahá, páni, ješto nedbáte chudiny! ahned adv. ihned ach interj. ach, běda: ach by kéž achský adj. (z Áchy Cáchy) cášský; v svatovítském zlomku stč. Alexandreidy je omylem achské země místo inašské, tj. argivského krále Inacha aj interj. aj; aj toť, aj zři, aj viz ejhle ajsa v. asa aksamit, eksamit, ekzamit m. aksamit, samet akvilo n. severní vítr alafanc, halafanc, -ě m. úplatek alambik, alembik n. křivule alci- v. arciale (zř. též ali) spoj. ale, avšak; zesíl. alebrž(e), alevšak; ale že, alež jenže; adv. tedy, aspoň; interj. s významem podivu, překvapení ap. ale-as, ale-as-a spoj. ale aspoň, tedy aspoň alef m. abeceda (podle názvu prvního písmene v hebrejské abecedě; řec. alfa) Alexandřie (čtyřslab.), -ie f. Alexandrie Alexí, -ie m. Alexius ali; alkéř v. ale; arkéř almara, -y, almařě, -ě f. schránka, skříňka, pouzdro almia v. lamia almužna f. almužna; nadace, ze které se udělovaly almužny; tělesná almužna nadace v nemovitostech almužník m. kdo prosí o almužnu; kdo dává almužny; kdo spravuje almužní nadaci aloe, aloes n. aloe: dřievie, jež slova aloes alún m. kamenec

6 amantysk m. ametyst Ambrozí, -ie m. Ambrož an (ana, ano, pl. ani, any, ana) spojovací výraz a on, ale on; zájm. který, jenž; často absolutivně, zvl. v podobě ano, a to jako spoj. a, avšak, vždyť, neboť, zatímco, když, že, nebo adv. jak, kterak; aně, anoť; ano-brž v. t. ana, anna interj. ach antikřist; ancipřěst v. antikrist; arcipřěst ande spoj. a adv. a tam, ale tam; kde, kdežto; jak, kterak; neboť, když; poněvadž, že anděl, anjel, -a m. anděl; demin. andělík, anjelík andělíček aneb(o) - aneb(o), anebo - neb spoj. buď - anebo, buď - buď ani, aniž spoj. a část. ani; v stč. často při slovese kladném: bez vuole boží aniž vrabec padne na zemi; kdež ani kázanie bývá, ani nešpora; s tiem ani pokrmu beřte; ani a oni v. an anjel; anna; ano v. anděl; ana; an anobrž spoj. ba dokonce: anobrž to za nevinné má nebo za cnost anoť, aně, v. an antikrist, ancikřist m. Antikrist, ďábel; zločinec antikriststvie, -ie n. uctívání Antikrista, rouhání Antoní, -ie, Antoniš, -ě m. Antonín aparát m. příprava, zařízení; nářadí; ústroj apatečník, apotečník, -a, apatekář, apotekář, -ě m. lékárník; mastičkář apatečný, apotečný adj. lékárnický apateka, apatéka, apoteka f. lékárna; lék apatekářový, apotekářový adj. lékárnický; lékárníkův apostata, apostota, -y m. odpadlík od víry apostol, apoštol, japostol, japoštol m. apoštol apostolnicě, apoštolnicě, -ě f. apoštolka Araběnín, Raběnín -a (nom. pl. Araběné) m. Arab Arabie, -ie (trojslab.) f. Arábie arcipřěst, arcipřěšt, alcipřěst, alcipřist, ancipřěst m. archipresbyter (biskupův pomocník), arcikněz Arestotileš, Aristoteleš, Aristotileš, Aristotiloš, gen. -le, -leše m. Aristoteles arimanitán m. arián ariomanitský adj. ariánský arkéř, alkéř, -ě m. arkýř armelínový adj. hermelínový Armenín m. Armén aromatský adj. aromatický, vonný artikul, -ě m. článek, odstavec asa, asi, as, ajsa, asaponě, asponě, aspoň, asi-a adv. aspoň; ale asa ale aspoň, tedy aspoň Asěnín, Asienín v. Ažěnín aspalt m. asfalt (přírodní) aspidový adj. zmijí, hadí aspis, -pida m. zmije asponě, aspoň v. asa ati, sě spoj. ať, aby; ať-bych abych auve, anvech, ave, avech interj. ouvej, ach, běda avšak, avšakě, avšako, avšakož, avšakože, avšakž, avšakže spoj. ale, přece, a přece azda, spoj. a adv. zda, zdali, jestliže; aspoň, snad až, aže, ažeě spoj. až; a; že; že až, takže až; až když, když; ne - až a již, (a) hned: nezapěje kokot, až mé zapříš třikrát než zapěje, třikrát mě zapřeš Ažěnín Ažienín Asěnín Asienín Azěnín Azienín nom. pl. Ažěné m. Asiat Ažie, -ie (dvojslab.) f. Asie #B ba adv. a spoj. ba, zajisté, ba dokonce; tedy, tak tedy bába, baba f. bába, babička; stařena; porodní bába; bába žemlová žemlovka

7 baběnie, -ie n. pomoc při rození dětí, práce porodní báby babí adj. babský babicě, -ě, babina f. porodní bába babinec, -ncě m. zženštilec, zbabělec, baba babinský adj. babský, zženštilý babinstvo n. stařecký věk u žen; babictví, porodnictví babiti, -b u, -bíš ned. pomáhat při porodu babka f. babička báchora f. povídačka, smyšlenka bachoř, -ě m. tlusté střevo bakalář, -ě m. člověk s nejnižším stupněm univerzitní hodnosti báně, -ě f. baňatá nádoba, džbán; báň bánie 1, -ie n. bázeň, obava bánie 2, -ie n. bájění, smyšlenky banka f. lavice; lávka baňka f. políček, štulec barba v. barva bardún m. hudební nástroj; silnější struna barevník m. barvíř barchan parchan m. barchet barva, barba f. barva; záminka, lest, zastírání; výklad; stranictví; v jeho barvě chodí je v jeho službách (něj. šlechtice n. krále) barvieř, -ě m. barvíř; holič, lazebník, ranhojič básn (jednoslab.), básň, básen báseň, -sni, -sně f. vymyšlené, nepravdivé povídání, smyšlenka, báchorka; bajka básncě (dvojslab.), básnicě, -ě f. smyšlené vypravování, povídačka; bajka básnička f. povídačka; povídka, pověst básník m. kdo vymýšlí nepravdivé povídačky, tvůrce básní básnivý adj. vymyšlený, vybájený báťa, -ě (vok. báťo) m. důvěrné oslovení bratra i jiných osob, zvl. příbuzných báti, baju, -ješ ned. vyprávět povídačky; vymýšlet si, bájit. oni básně bají; bajíce sobě lži báti sě, boju sě, -jíš sě ned. bát se, mít strach; báti sě za koho mít starost o někoho batík, batěk, -ěka, batíček, -čka (demin. z báťa) m. bratříček; miláček batoh m. řemen důtek, důtky, pramen biče batožný adj. od batohu, důtek: rána batožná bavlnný adj. bavlněný bázen bázeň v. bázn bázň baziliškus, -ška m. bazilišek, pohádkový ještěr se zlýma očima bázlivý adj. bázlivý; bázlivý slib učiněný z bázně, ze strachu bázn (jednoslab.), bázň, bázen bázeň, -zni f. bázeň, strach; bázn za sbožie strach, starost o majetek bázniti, -žňu, -zníš ned. vzdávat se naděje, zoufat si báznivost, -i f. bázlivost, ustrašenost, zoufalost báznivý adj. bázlivý, ustrašený; plachý, ostýchavý; zbabělý; působící bázeň; bohabojný bděnie, -ie n. bdění, stav bdělosti; dozor; vigilie, noční (jitřní) pobožnost bdiěti, bz u, bdíš ned. bdít; být bdělý, ostražitý; bdieti k čemu dbát na co, hledět čeho, uctívat co bdivě adv. bděle, pečlivě bebtati, -bcu, -bceš ned. breptat, koktat; reptat bebtavý adj. breptavý, koktavý beččicě, -ě f. (demin. z bečka) soudek bečvář, -ě m. výrobce sudů, bečvář, bednář běda f. běda; interj. vyjadřuje žal, bolest, zoufalství, hrůzu ap.; Běda mě synáčka mého! Ach běda jest skutka mého! Každý (volá): hoře,běda! (v.též bieda) bedliti sě, -dľu sě, -dlíš sě ned. být ostražitý, bdělý, mít starost bedliviti, -v u, -víš ned. bdít, dávat pozor bedlivný, bedlivý adj. bdělý, pozorný

8 bedra, -y f., bedro, -a n. stehno; (též pomn.) bedro, pánevní část těla, boky; ledví; slabiny; lůno: kteří jsme z tvých bedr pošli; bedry, bedr pl. f. nohavice, kalhoty; část brnění chránící nohy bedrní (dvojslab.) adj. bederní; stehenní: klúb bedrní bědstvie, -ie n. bída, utrpení beghard, begart, bekhart, pikhart m. náboženský horlivec; stoupenec nábožensky opravného lidového hnutí; bludař, kacíř; nekatolík begyně v. bekyně běh m. běh, průběh, postup; řád; soudní proces; obecným během obyčejně, zpravidla; vedlé obecného běhu podle pravidelného pořádku, jako obvykle; ženský běh menstruace; útěk: na běh se dáti, otdati běhač, -ě m. běžec běhánie, -ie n. pobíhání; útěk; průjem. běhavka běhař, -ě m. běžec; honec; posel běhati, -aju, -áš ned. běhat; utíkat před čím. přěd ním běhal preč ľud; vyhýbat se čemu, varovat se čeho: této chvály nebéhajmy běhlost, -i f. nestálost, těkavost; zběhlost, obratnost běhlý adj. běžný, obvyklý, užívaný; zběhlý, zkušený; potulný, poběhlý; vilný běhohvězda f. planeta běhúcí adj. rychlý; proměnlivý běhudlný (trojslab.) adj. nestálý, těkavý; běhavý, toulavý; běhudlná ženka toulačka, poběhlice běhún m. běžec; poběhlík, uprchlík; tulák běhunný adj. běhavý, pobíhající běhutý adj. rychlý; běhutý běhoun (opak mimochodníka) běch, bě v. býti bekánie, -ie n. bekání, bečení bekavý adj. bekavý, bečivý bekhart v. beghard bekyně, begyně, -ě f. zbožná dívka nebo vdova bydlící spolu s jinými ve zvl. domě,ale nejsoucí v řeholi; členka středověké náboženské společnosti beghardů; kacířka; nekatolička běl, -a, -u m. i -i f. bílá mouka bělec, -lcě m. bledý, bílý člověk bélenec, -ncě, bélita m. bélkyně, -ě f. ctitel, ctitelka pohanské modly Béla (Baala), Bélův modloslužebník belhota f. belhavost, kulhavost bělizna f. bílá kožešina běliznový adj. z bělizny, bílé kožešiny: běliznový kožich bělka f. bledá, bílá žena bělný adj. bílý, z bílé látky: šlojieř bělný; z běli (v. t.): múka bělná; dva bochence bělná bělokožec,-žcě m. jirchář bělota f. bělost bělovatý adj. bělaný, zbarvený do běla bělpuch m. pergamen bělúcí, bělítký adj. běloučký, čistě bílý, běloskvoucí: mléko bělúcie; bělítké rúcho beranec, -ncě m. beránek, mladý beran berancový adj. beránčí: z koží berancových beranový adj. beraní, ovčí bercě, beřcě, -ě m. kdo bere; cuzicho sbožie bercě zloděj berčí, -icho m. výběrčí daní berka m. kdo bere bezprávně; vyděrač; lupič berla, brla f. suchá větev, metla; odznak duchovní (biskupské nebo opatské) moci, berla berně, -ě f. daň povolovaná králi v zájmu země; dávka, poplatek vůbec beryl, byryl m. beryl (drahokam) beřiech, beřieše v. bráti běs, bís m. zlý duch, démon, ďábel; vháněti sě v běsy zoufat si besěda, besada f. popovídání, posezení s popovídáním; místo k takovému posezení besědní adj. zábavný; poučný: besědnie řěči

9 beserměné pl. m. mohamedáni; Turci běsník, běsovník m. běsnicě, běsyni, -ě f. člověk (muž, žena) posedlý běsem. zlým duchem běsový adj. běsovský běsyni v. běsník Betlém m. město v Izraeli; Betlémská kaple v Praze bez, bza, bzu m. bez černý (rostlina) bez předl. bez: tepruv byl bych tu bez péče bezpečný; to sě vše bez diva děje řádně, přirozeně; umřěl bez časa předčasně; bez stánie bez odkladu; bez pomeškánie neprodleně; bez čísla nesčíslně mnoho; v ten čas bez města budieše bylo by bývalo veta po městě; jest již bez něho je mrtev; bezděky v. t. bezbydlé, -ě n. bezdomoví, vyhnanství, špatné bydlo bezcěstie, -ie n. bezcestí, neschůdné místo bezčestný adj. bezcestný, neschůdný, pustý; púšt bezcěstná bezčíslný (trojslab.) adj. nesčíslný, nesčetný bezčíslý adj. jsoucí bez čísla, nevyčíslitelný, nevyložitelný bezd v. pezd bezděč, bezděčnost, -i f., bezděčie, bezděčenstvie, bezděčstvie, -ie n. nedobrovolnost, nucení: pod bezděčí, pod bezděčím. pod bezděčenstvím nedobrovolně, pod nátlakem bezděčiti, -ču, -číš (koho) ned. nutit, činit nátlak na koho bezděčný adj. nedobrovolný, vynucený, konaný proti vůli; nežádoucí bezdědičstvie, -ie n. bezdětnost bezděky, bez dieky adv. proti vůli, nedobrovolně, z donucení bezden, bezedna (anal. též bezdena) m. propast, bezedná hlubina bezdětek, -tka m. bezdětkyni, -ě f. člověk (muž, žena) bezdětný, neplodný bezdětinstvie, -ie, bezdětinstvo, bezdětstvie, bezdětkynstvie, -ie n. bezdětnost, neplodnost (ženy) bezduchý, bezdušný adj. nemající (dobrého) ducha, zlý, nedobrý; nesvědomitý bezdušec, -šcě m. člověk bez (dobrého) ducha, zlý, nedobrý bezdušnost, -i f. hrubost, krutost bezdušstvo n. špatnost, hanebnost, nepravost bezední, bezednivý, bezedný adj. bezedný, velmi hluboký bezednie, -ie n. bezedná propast bezhrdlé, -ě n. násilné usmrcění, zabití bezmála, bezmála, bezmále adv. bezmála, málem. skoro, téměř, divže ne bezmátčalý adj. kdo ztratil matku: včely bezmátčalé bezmierný adj. bezměrný, nezměrný, nesmírný bezmilostie, -ie n. nemilost, nepřízeň bezmozhý, bezmozký adj. jsoucí bez mozku, bez rozumu; hloupý beznuzně adv. bez nutné potřeby, nikoli nezbytně bezpeč adv. bez péče, bez starosti; býti bezpeč být bezpečný, bez nebezpečí, bezstarostný bezpečenstvie, -ie, bezpečenstvo, bezpečstvie, -ie, bezpečstvo n. bezstarostnost; bezpečnost, ochrana bezpečiti, -ču, -číš ned. činit bezpečným. zabezpečovat; ubezpečovat, ujišěovat bezpeněžie -ie n. nedostatek peněz; nemajetnost bezpokojie, -ie n. nepokoj, neklid, boj bezprávcě, -ě, bezprávník m. kdo porušuje právo, kdo páchá bezpráví bezpřěmnost, bezpřiemnost, -i f. náramnost, přílišnost, nezměrnost bezpřěmný, bezpřiemný, bezpřiemý adj. náramný, přílišný; nesnesitelný, protivný, vzpurný bezpřietržný adj. nepřetržitý, souvislý, trvalý bezsmyslný (trojslab.) adj. nerozumný, bláznivý bezumnost, -i f. nerozumnost, hloupost, bláznovství bezumý adj. nerozumný, hloupý; bláznovský, šílený bezvěřie, -ie n. nevíra (v boha), bezbožnost bezvodie, -ie n. nedostatek vody, sucho; místo bez vody bezvolný adj. mimovolný, bezděčný, neúmyslný bezzvláštnost, -i f. bezvýjimečnost; v bezzvláštnosti bez výjimky bezživotie, -ie n. bezživotí, smrt, záhuba; byl na bezživotie dán byl usmrcen

10 běžěti, -žu, -žíš (příč. činné běžal, běžěli) ned. běžět, utíkat; běžěti po kom za kým; běží o koho, co jde, běží; vést si; uskutečňovat se; rovně běžěti mít rovnou platnost, stejný význam; okolo běžěti s čím zabývat se, obírat se čím; běžěli po nich byli pronásledováni běžnost, -i f. nestálost, vrtkavost, těkavost běžný adj. běžný, obyčejný, obvyklý; vězdejší, pomíjející; povrchní; běžná ženka poběhlice běžstvie, -ie n. vyhnanství, exil biblí, biblé, -ě, biblijě, -ě f. bible bíček, -čka, -čku m. bičík bičový, bičevý adj. k bič; rána bičová bičem bieda f. bída, strast; nářek, bědování; po biedě, pobiedě bohužel, naneštěstí (v. též běda) biednicě, -ě f. ubožačka; nevěstka biednost, -i f. bída, utrpení biech, bieše; bies v. býti; běs bikě, -ě m. bike, bojovník, vrah bíjěti, -ěju, -ieš ned. nás. k bíti opětovně, občas bít biřem, -řma, -řmu m. biřmování biřic, -ě m. úřední sluha, herold, hlasatel, vyhlašovač; pochop, dráb bís v. běs biser m. perla biskupí, biskupový adj. biskupský biskupiti, -p u, -píš ned. být biskupem. zastávat úřad biskupa; biskupiti sě (ke komu) patřit k někomu jako jeho biskup biskupstvie, -ie, biskupstvo n. biskupství, biskupský úřad; diecéze; (Mlada) doby biskupstva na Prazé dosáhla zřízení pražského biskupství bít m. (obyč. v pl. bíty) podíl, částka bitel -ě m. kdo bije, bijce bíti, b ú, bieš (imper. bí) ned. bít, tlouci; dobytky bíti porážet (na jatkách); bíti na koho napadat koho bitie -ie n. bití, výprask; boj, bitva bitovati, -uju, uješ ned. rozdělovat (kořist); - bitovati sě oč dělit se (o kořist) bitunk, bituňk m. kořist, dělení kořisti bitva f. souboj (zvl. soudní); bitka, bitva bivcě, -ě m. bike; vrah bláha f. blaženost blahánie, -ie n. blahořečění, blahoslavení blahati, -aju, -áš ned. chválit, blahořečit, velebit blahoslavěnie, blahoslavenstvie, blahoslavie, -ie n. blahořečění, velebení blahoslavnost -i f. blaženost, vrcholné štěstí blachnúti, -nu, -neš dok. štěknout, hafnout blána f. kůže, kožešina; pl. blány kožešinový oděv, krzno (v. t.) kožich blánicě, -ě f. kůže, kožešina blátce, -ě n. demin. z bláto blatina f. bahnitá krajina, blata, bažina, močál blatný adj. vzniklý z bláta, podobný blátu; blátivý, bahnitý blaze, -ě n. blaho blázn (jednoslab.), blázen, -zna m. blázen; bláhovec, pošetilec bláznicě, -ě f. bláznivá, pošetilá žena blázniti (sě), -žňu, -zníš (sě) ned. bláznit; počínat si nerozumně, bláznivě, pošetile; žertovat, šaškovat bláznomluvěnie, -ie n. bláznivé, pošetilé mluvení bláznost, -i f., bláznstvie, -ie (trojslab.) n. bláznovství, pošetilost bláznovánie, -ie n. pošetilosti, bláznivé kousky, bláznovství bláznový adj. bláznivý, pošetilý blažěnie, -ie n. blaženství, blaho blažiti, -žu, -žíš ned. blahoslavit, velebit; nacházet blaho, požitek (v něčem); -blažiti sě oblažovat se blažnost, -i f. blaženost, stav blaženství

11 blažný adj. oblažující, blaživý blažovati, blažěvati, -uju, -uješ ned. oblažovat, činit blaženým bleděti, -ěju, -ieš ned. blednout bleknúti, -nu, -neš (aor. blek, bleče) dok. zabečět, bleknout, zablekotat blekot m. bečění, blekotání; žvanění; člověk, který blekotá, tlachal, žvanil blekotník m. kdo blekotá, tlachal, žvanil blekotnost, -i f. tlachavost, žvanivost blekotný adj. tlachaný, žvanivý blektánie, -ie n. tlachání, žvanění blektati, -kcu, -kceš ned. blekotat; štěkat; tlachat, žvanit blén m. blín. jedovatá bylina blentovati, blencovati, blenzovati, -uju, -uješ ned. tlachat, žvanit; breptat blesk, blska, -u (jednoslab.), bleska, -u m. lesk, světlo; blesk blesket v. bleskot blesknost, -i f. zář, lesk, třpyt blesknúti, -nu, -neš dok. bouchnout, plesknout; nohami bleště pražtil nohama (o zem) blesknúti sě, -nu, -neš sě ned. i dok. lesknout, třpytit se; zalesknout, zatřpytit se bleskot, -a, -u, bleskět, bleskt, -keta, -kta m. lesk, třpyt; nádhera; blesk (v. též blsket) blésti, *bladu, bledeš ned. tlachat, žvanit, bleptat blcha (jednoslab.) (gen. pl. blech) f. blecha blída f. válečný stroj k metání kamenů proti obléhaným místům blikati, -aju, -áš ned. mrkat, mžourat; mít vadný zrak, špatně vidět; oči blíkáta neb tekú jsou nemocné blikavý adj. mající vadný zrak, poloslepý bliz, obliz, oblizu, obtíž adv. a předl. s gen. blízko, poblíž, nedaleko: bliz sebe stáchu; bliz k roku téměř, asi, přibližně rok blížě, -ě f. blízkost blíženstvie, -ie n. blíženectví, poměr bližních blíží jm. kompar. adj. blízký: bližší blížně, -ěte n., blížnec, -ženeš m. blížnenec, blížněnec, -ncě m. dvojče, blíženec bližní, bližní, bližný adj. blízký; zpodst. m. příbuzný, bližní; bližné přirozenie blízcí příbuzní; najbližní nejbližší bližnost, -i f. blízkost, blízká souvislost; příbuzenství blsket (jednoslab.), bleskta m. lesk, třpyt, bleskot (v. též bleskot) blščavý (dvojslab.) adj. blýskavý, třpytivý blščenie (dvojslab.), -ie n. lesk, nádhera blščeti sě (dvojslab.), -ču, -číš sě ned. blyštět se, lesknout se, třpytit se, zářit blščivý (dvojslab.) adj. blyštivý, zářivý blučěti, -ču, -číš ned. žvanit, planě mluvit, odmlouvat blud m. omyl, klam, poblouznění; blud; chyba; neřest, smilstvo blúditi, -z u, -díš ned. bloudit; mýlit se; být v nejistotě, na rozpacích; žít v bludu; Váš smysl v tom blúdí nerozumíte tomu, nevyznáte se v tom bludný adj. bludný, zavádějící, obluzújící, svádějící k zabloudění, jsoucí v bludu; zpodst. m. bludař; bloudící, zbloudilý; hvězdy bludné planety, oběžnice; z bludnéj vnady podle bludného, pohanského obyčeje; bludné dielo pohanství; bludná loza modla bludovati, -uju, -uješ ned. obviňovat z bludu, prohlašovat za bludaře blúzěnie, -ie n. bloudění, poblouzení bľváti, (dvojslab.), bľuju, -ješ ned. blít, vrhnout, zvracet; bľvánie, -ie n. blití, zvracení blýskavičný adj. blýskavý blýskět, blýskot m. blýskota, blýskotina f. záře, lesk, třpyt; blýskání, blesk bo spoj. neboť chtieše lindřicha jiěti, bo jeho svú hanbú vinieše bobonek, pobonek, -nku, -nka m. zaříkávání, čáry, pověrečný léčitelský úkon; pověra bobtati, bobcu, -ceš ned. bublat, žbluňkat; povídat, planě mluvit bočiti sě, -ču, -číš sě ned. sklánět se bokem; s hynšta sě dolov boče skláněje u z koně dolů; bočit se, odvracet se od koho; stavět se proti komu, vzpírat se bod m. bodnutí, píchnutí: bod khelný bodnuti khlou bodaj, bodej v. bohdaj

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod:

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod: III/2-CJ1/2.1/Šv Alexandreida Zopakujme si Otázky k diskusi na úvod: 1. Charakterizujte společenské poměry v Čechách v období rozvoje česky psané literatury (poslední čtvrtina 13. století počátek 15. století).

Více

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN Mluvnické kategorie podstatných jmen Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 10. 4. 2013

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO VY_32_INOVACE_CJ_3_07 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád Zájmena 1. V každé větě najdi alespoň jedno skryté zájmeno a vyznač ho. Oto našel v lese plný košík hub. Maminka je hodně ospalá. Kolik domů je ve vaší ulici? 2. Vymysli a napiš věty s osobními zájmeny.

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 36 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník,

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě ZÁJMENA Jsou slova, která sama neoznačují osobu, věc nebo vlastnost. Pouze zastupují příslušná podstatná jména a adjektiva přídavná jména. Věc, osobu nebo vlastnost naznačují, odkazují na ně, vyjadřují

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 4)Vznik česky psané literatury (přelom 13. a 14. století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2005/ ročník. II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:...

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2005/ ročník. II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2005/2006 32. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující úryvek z jedné starší mluvnice češtiny: O gménu Gméno gest takowá částka

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní. 5. Zájmena vztažná. 2. Zájmena ukazovací

Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní. 5. Zájmena vztažná. 2. Zájmena ukazovací Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní bezrodá (=nevyjadřují rod): já, ty, my, vy, se, si rodová: on, ona, ono, oni, ony, ona vzor: 2. Zájmena ukazovací ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám/-ý

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více