STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S."

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Technistone Trade, a.s. 1.2 Sídlem společnosti je: Praha. 2. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2.1 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 3.1 Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 4.1 Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 4.2 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. 5. JMENOVITÁ HODNOTA, POČET, PODOBA, DRUH, FORMA A PŘEVOD AKCIÍ 5.1 Společnost má vydány listinné akcie znějící na jméno. Tyto akcie nejsou veřejně obchodovatelné a nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. 5.2 Akcie ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč, ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč, ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Přičemž každá akcie představuje jeden hlas na jednání valné hromady. Celkový počet hlasů ve společnosti je (slovy: jeden milion padesát dva). 5.3 Základní kapitál společnosti je rozdělen na (slovy: jeden milion padesát dva) kusů akcií o jmenovité hodnotě: ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě ,- Kč, ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě ,- Kč, ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. 5.4 Společnost vede seznam akcionářů, který obsahuje následující údaje: a) označení druhu akcie; b) její jmenovitá hodnota; c) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; d) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; e) označení akcie; f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva vztahujícího se k akcii ; g) ová adresa akcionáře pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu společnosti ; h) změny zapisovaných údajů, a i) záznam o převodu. 5.5 Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, do jednoho měsíce ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. 1

2 Nepeněžité vklady musí, být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 5.6 Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. 5.7 Jestliže upisovatel neuhradí splatnou část emisního kurzu upsaných akcií, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Postup při prohlášení zatímního listu nevráceného vyloučeným akcionářem za neplatný a vydání nového zatímního listu stanoví 346 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Namísto postupu podle předchozích vět může buď představenstvo podat žalobu na splacení emisního kurzu akcií, popřípadě jeho splatné části, proti upisovateli, který je v prodlení s jeho splacením nebo valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. 5.8 Částka placená na splacení emisního kurzu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu se nejprve započte na emisní ážio. Pokud tato částka nebo hodnota nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií. 5.9 V případě zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady přísluší každému akcionáři přednostní právo k jejich úpisu, a to v rozsahu jeho podílu na dosavadním základním kapitálu společnosti. Přednostní právo k úpisu nových akcií se řídí ustanovením 484 a násl. zákona o obchodních korporacích. Představenstvo je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu způsobem stanoveným v ustanovení 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích Své vlastní akcie může společnost nabývat pouze v případech stanovených v ustanovení 298 a násl. zákona o obchodních korporacích Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií může valná hromada rozhodnout o vydání nového druhu akcií. V návrhu musí být uveden zejména navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota těchto akcií, údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými Akcie jsou převoditelné na základě písemné smlouvy o převodu akcií a v souladu s pravidly Centrálního depozitáře cenných papírů. Převod akcií vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit písemný souhlas k převodu akcií mezi manžely a k převodu na jejich děti a vnuky. 6. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 6.1 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. 6.2 Zvýšení a snížení základního kapitálu dle těchto stanov se v plném rozsahu řídí platnou právní úpravou danou zákonem o obchodních korporacích. 7. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 7.1 Akcionáři mohou být jak české, tak i zahraniční fyzické nebo právnické osoby, jejichž účast není vyloučena zákonem. 7.2 Akcionář má všechna oprávnění, která mu dávají stanovy a obecně závazné předpisy. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné předpisy a stanovy. 2

3 7.3 Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. 7.4 Akcionáři se dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov podílejí na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, a to v poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, pokud z ustanovení těchto stanov týkajících se akcií s odlišným nárokem na podíl ze zisku, budou-li takové akcie vydány, nevyplývá něco jiného. 7.5 Akcionář neručí za závazky společnosti. 7.6 Každý akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení mezi akcionáře. Lhůta pro vyplacení podílů na zisku činí 60 dnů ode dne konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla, pokud tato valná hromada nestanoví lhůtu jinou. 7.7 K výplatě podílu na zisku nelze použít základního kapitálu, ani případných ostatních fondů společnosti. 7.8 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat své návrhy a připomínky. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem akcií, jež vlastní. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě i prostřednictvím zmocněnce. 7.9 Požádat představenstvo společnosti o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí anebo navrhnout projednání určité otázky na příští valné hromadě mohou akcionáři, kteří vlastní akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje hranici stanovenou ustanovením 365 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Možnost akcionářů požádat o svolání představenstva a dozorčí rady upravuje zákon a články stanov týkající se těchto orgánů společnosti Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře Po dobu trvání společnosti a ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého majetkového vkladu. Při zániku společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. 8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 8.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 8.2 Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. 9. VALNÁ HROMADA 9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 9.2 Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu společnosti, čímž není dotčeno oprávnění představenstva ke zvýšení základního kapitálu dle ustanovení 511 a násl. zákona o obchodních korporacích; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; 3

4 e) volba a odvolání členů dozorčí rady; f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanov jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; g) rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, a stanovení podílu na zisku členů představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení výše podílů na likvidačním zůstatku; h) rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady; i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; k) jmenování a odvolání likvidátora; l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; m) rozhodnutí o přeměně společnosti; n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení; o) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 9.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. 9.4 Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného ze zákona o obchodních korporacích nebo z těchto stanov. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnící listinné akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky akcionářům vlastnící listinné akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno zasíláním pozvánky akcionářům vlastnícím listinné akcie na jméno na ovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V tomto případě pozvánka nemusí být písemná. Písemná pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: a) obchodní firmu a sídlo společnosti; b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu jednání valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; h) označení příloh, které jsou zasílány současně s pozvánkou. 9.5 Není-li překládán návrh usnesení podle článku 9.4 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně 4

5 společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. 9.6 Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat: a) zjistí-li na základě jakékoliv účetní závěrky, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti, by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat; b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti; c) požádá-li o její svolání dozorčí rada; d) požadují-li její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje pět procent základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě a v žádosti uvedou návrh usnesení k navrhovaným záležitostem nebo je odůvodní. 9.7 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě představující úhrnem více než 50% základního kapitálu společnosti, pokud zákon nebo stanovy v některých případech nevyžadují účast jinou. 9.8 Není-li valná hromada usnášení schopná a je-li to stále potřebné, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, i když je účast nižší, než je uvedeno v bodu 6 tohoto článku. 9.9 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných připravené představenstvem, jež obsahuje obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. zmocněnce, číslo a jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou K rozhodnutí valné hromady o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ustanovení 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. 5

6 9.15 Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Po provedení volby přistoupí valná hromada pod vedením svého předsedy k projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání. Na jednání valné hromady vyzývá k hlasování předseda valné hromady. Hlasování se provádí aklamací - zdvižením ruky. Je-li podán protinávrh k přednesenému návrhu, hlasuje se nejprve o něm Zápis z jednání valné hromady obsahuje: a) obchodní firmu a sídlo společnosti; b) místo a dobu konání valné hromady; c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování; f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 10. PŘEDSTAVENSTVO 10.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti řídícím činnost společnosti a zastupujícím společnost Představenstvo má 3 členy volené a odvolávané dozorčí radou. Funkční období členů představenstva je pětileté Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u které nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, a která splňuje též další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, přičemž obchodním vedením společnosti se rozumí zejména rozhodování představenstva o řízení běžného chodu společnosti; 6

7 b) svolávat valnou hromadu způsobem a za podmínek stanovených stanovami a zákonem a provádět její usnesení; c) vykonávat práva zaměstnavatele; d) vést seznam akcionářů společnosti; e) uveřejnit hlavní údaje z účetní závěrky (tj. následující údaje z účetní závěrky: dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, vlastní kapitál, výsledek hospodaření minulých let a cizí zdroje), způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, včetně uvedení doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, jakož i zveřejnit či nahlásit potřebné údaje způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy; f) zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, tj. zejména předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti atd.; g) rozhodnout o zvýšení základního kapitálu představenstvem za podmínek a způsobem uvedeným v těchto stanovách a v ustanovení 511 a násl. zákona o obchodních korporacích; představenstvo není oprávněno v takovém případě vyloučit nebo omezit přednostní právo akcionářů na upisování části akcií upisovaných peněžitými vklady na zvýšení základního kapitálu; h) rozhodnout o nabytí vlastních akcií společnosti za podmínek a způsobem uvedeným v ustanovení 298 a násl. zákona o obchodních korporacích; i) zpracovávat zprávy představenstva požadované zákonem; j) vyžádat si vyjádření nebo souhlas nebo zprávu dozorčí rady v případech stanovených zákonem nebo stanovami Představenstvu přísluší zajistit zpracování a po předchozím přezkoumání dozorčí radou předkládat valné hromadě zejména: a) účetní závěrku včetně řádné mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky; b) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení objemu finančních prostředků určených k vyplácení dividend a tantiém, včetně způsobu vyplácení, a to v souladu s ustanovením těchto stanov; c) návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti; d) další návrhy či zprávy, pokud to vyžaduje zákon či tyto stanovy Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou takové pokyny v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení těchto pokynů představenstvem zakládá odpovědnost členů představenstva za vzniklou škodu Jakékoli plnění společnosti ve prospěch člena představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného dozorčí radou, lze poskytnout jen se souhlasem dozorčí rady Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo členů představenstva jednat za společnost. Tato omezení však nejsou účinná vůči třetím osobám Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost pečlivě a s potřebnými znalostmi a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. 7

8 10.11 Vztah mezi společností a členem statutárního orgánu společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o smlouvě o příkazu podle občanského zákoníku, pokud z jejich ujednání se společností nevyplývá jiné určení práv a povinností Zasedání představenstva svolává jeho předseda zpravidla lx čtvrtletně, a to písemnou či faxovou pozvánkou popř. em doručeným ostatním členům představenstva nejméně 3 pracovní dny přede dnem zasedání, pokud se členové představenstva nedohodnou jinak. O průběhu schůzí představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím, nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí O svolání mimořádného zasedání představenstva může požádat kterýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rada písemnou či faxovou žádostí popř. em. V takovém případě musí být zasedání představenstva svoláno předsedou představenstva nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, a to písemnou či faxovou pozvánkou doručenou ostatním členům představenstva nejméně 10 pracovních dnů přede dnem zasedání Členové představenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo zasedání představenstva, a to korespondenční formou (dopisy, faxy, ) nebo prostřednictvím sdělovací techniky (telefonické konference či videokonference). Při korespondenční formě rozhodování předseda představenstva zašle písemný návrh rozhodnutí představenstva členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen představenstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Předseda představenstva pak korespondenčně oznámí výsledky hlasování členům představenstva. Většina se při korespondenčním hlasování počítá z celkového počtu členů představenstva. Při jednání a rozhodování prostřednictvím sdělovací techniky (telefonické konference či videokonference) zajistí předseda představenstva, že o učiněných rozhodnutích bude vyhotoven písemný zápis podle odst. 12, a to nejpozději při následujícím zasedání představenstva Členové představenstva jsou povinni dodržovat kromě jiného i zákaz konkurence podle ustanovení 441 zákona o obchodních korporacích s důsledky dle ustanovení 5 zákona o obchodních korporacích. 11. VNITŘNÍ OMEZENÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA JMÉNEM SPOLEČNOSTI 11.1 Představenstvo ani žádný jeho člen nesmí učinit jakýkoli úkon, k němuž je v souladu s čl. 12 nezbytný souhlas dozorčí rady. 12. DOZORČÍ RADA 12.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládat své vyjádření valné hromadě. Do působnosti dozorčí rady dále náleží zejména: a) volit a odvolávat členy představenstva společnosti a schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, schvalovat jakékoli odměny či plnění ve prospěch člena představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného dozorčí radou; b) navrhovat představenstvu předsedu představenstva společnosti; c) svolávat mimořádnou valnou hromadu společnosti, jestliže to vyžadují zájmy společnosti; d) zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva; e) schvalovat uzavření jakékoli smlouvy o tichém společenství, jakož i její změny nebo zrušení; 8

9 f) schvalovat uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod, zatížení, zřízení věcných práv k nemovitostem či zastavení nemovitosti ve vlastnictví společnosti nebo koupě nemovitosti, jakož i změnu nebo zrušení takové smlouvy; g) schvalovat převzetí závazku třetí osoby v jakékoli jeho formě, přistoupení k závazku třetí osoby v jakékoli jeho formě a schvalovat jiné související právní úkony uvedené projevy vůle měnící či ukončující Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí radu volí valná hromada z řad akcionářů nebo i jiných osob. Funkční období členů dozorčí rady je pět let Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u které nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, a která splňuje též další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady Člen dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady v tomto případě platí přiměřeně ustanovení 402 zákona o obchodních korporacích. 13. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST 13.1 Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná vždy předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 14. RUČENÍ, EVIDENCE, VÝKAZY A ÚČETNICTVÍ 14.1 Za své závazky společnost odpovídá celým svým majetkem. Akcionáři za závazky společnosti neručí Evidence, výkazy a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Společnost zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. 15. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 15.1 Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku a návrhu na způsob krytí ztráty společnosti zajišťuje představenstvo, a to bez zbytečného odkladu po skončení účetního období Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné údaje o majetkové a finanční situaci společnosti a o výši zisku nebo ztráty za uplynulé účetní období Řádnou účetní závěrku spolu s příslušnými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě a poté ji předloží k ověření auditorovi Hlavní údaje řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát spolu s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu představenstvo zašle akcionářům. 9

10 15.5 Řádnou účetní závěrku představenstvo předkládá valné hromadě. Dozorčí rada předloží této valné hromadě zprávu o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky spolu se zprávou o své činnosti. 16. DALŠÍ FONDY SPOLEČNOSTI 16.1 Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, a to i akcie nebo zatímní listy ovládající osoby, je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond, a to ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto fondu může společnost použít nerozdělený zisk Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy, které však musí být uvedeny ve stanovách, a přispívat do nich z výsledku hospodaření nebo ze svého nerozděleného zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou Společnost vytváří pro účely poskytování plnění zaměstnancům sociální fond, do kterého může přispívat z výsledku hospodaření i z nerozděleného zisku, a to na základě rozhodnutí valné hromady. O použití sociálního fondu rozhoduje představenstvo. 17. ROZDĚLENÍ ZISKU, ÚHRADA ZTRÁTY 17.1 O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva a po jeho přezkoumání dozorčí radou podle těchto pravidel: a) po splnění daňových povinností se nejprve z čistého zisku společnosti odečte částka určená k dotaci případných jiných fondů, které společnost vytvořila a na další účely schválené valnou hromadou; b) zbytek zisku ve výši stanovené valnou hromadou bude použit rozdělení zisku; dividendy se rozdělí mezi akcionáře poměrem jmenovité hodnoty akcií každého akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, pokud stanovy neurčují o některém druhu akcií něco jiného Shora uvedená pravidla nevylučují, aby valná hromada rozhodla, že část zisku bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva, po jeho přezkoumání dozorčí radou. Ztrátu lze uhradit: a) snížením základního kapitálu. 18. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 18.1 Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce Společnost se zrušuje: a) uplynutím doby, na kterou byla založena; b) dosažením účelu, pro který byla založena; c) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, popř. dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; d) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci; e) rozhodnutím valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně v jinou formu obchodní společnosti; f) v dalších zákonem stanovených případech. 19. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI 19.1 Likvidace společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 10

11 19.2 Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodního jména společnosti s dovětkem v likvidaci" Zápisem likvidace společnosti do obchodního rejstříku přechází působnost statutárního orgánu jednat za společnost na likvidátora zapsaného v obchodním rejstříku a zvoleného valnou hromadou, případně soudem O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku po schválení účetní závěrky a uspokojení všech věřitelů rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Jestliže akcie nebyly zcela splaceny, vyplatí se akcionářům částka, kterou splatili, a teprve zbytek se rozdělí mezi akcionáře v poměru k výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se akcionáři v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě akcií Likvidátor podá do 30 dnů od skončení likvidace příslušnému soudu návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 20. DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNY STANOV 20.1 Rozhodnutí o doplnění nebo jiné změně stanov vyžaduje dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a musí být osvědčeno veřejnou listinou V případě, že některá ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáží neplatnými nebo neúčinnými, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov Akcionáři společnosti přijetím tohoto úplného znění stanov rozhodují o tom, že se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. 11

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s.

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. STANOVY STAVOMONTÁŽE KARLOVY VARY, A.S. B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I, S. R. O. sídlo: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 IČ: 01648764 telefon: +420

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI SZP Těšnovice a. s.

STANOVY SPOLEČNOSTI SZP Těšnovice a. s. STANOVY SPOLEČNOSTI SZP Těšnovice a. s. (nové úplné znění) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení akciové společnosti Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou převodem Společného podniku pro zemědělskou

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků S T A N O V Y společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost KOVOBEL a.s. (dále jen "společnost")

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Vážení akcionáři, tímto Vás představenstvo společnosti zve k účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Profesionálové, a.s. Masarykovo náměstí 391/13, 500 02 Hradec

Více

Stanovy akciové společnosti VARIEL

Stanovy akciové společnosti VARIEL Stanovy akciové společnosti VARIEL Část I. obecná ustanovení 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní VARIEL, a. s.. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Průmyslová 1034, Zruč nad

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI strana jedna ------------------------------------------------------------------------------------------------- STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: TEMPOS

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

Návrh změny stanov společnosti EP Rožnov, a.s.

Návrh změny stanov společnosti EP Rožnov, a.s. Návrh změny stanov společnosti EP Rožnov, a.s. Úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a trvání akciové společnosti Akciová společnost EP Rožnov, a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm (dále

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Stanovy společnosti DATRON, a.s. - 1. úplné znění

Stanovy společnosti DATRON, a.s. - 1. úplné znění Společnost DATRON, a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Od zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více