Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s."

Transkript

1 Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo společnosti je v obci: Modřice 3. Společnost je založena na dobu neurčitou. 4. V souladu s ustanovením 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ( Zákon o obchodních korporacích ) se společnost podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku. 1. Předmětem podnikání společnosti je: 2 Předmět podnikání a) výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3 Základní kapitál společnosti a akcie 1. Základní kapitál společnosti činí ,-Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 60 ks (slovy: šedesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a 32 ks (slovy: třicet dva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. S akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva a jedná se o kmenové akcie. Vydání jiného druhu akcií než kmenových akcií podléhá schválení valné hromady a příslušné změně stanov společnosti. 3. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii jmenovité hodnoty ,- Kč připadá jeden hlas a na každou akcii jmenovité hodnoty ,- Kč připadá dvacet hlasů. 4. K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje písemný souhlas valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna se vyjádřit k navrhovanému převodu akcií ve lhůtě 40 dnů od doručení písemné žádosti akcionáře a není oprávněna souhlas odepřít, jde-li o převod na stávajícího akcionáře. 5. Společnost vede seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti z důvodu, jež nezpůsobil akcionář, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. 6. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. 7. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho majitele. O vydání akcií ve formě hromadné akcie rozhoduje představenstvo na žádost vlastníka akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do třiceti pracovních dnů

2 ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší patnácti pracovních dnů od odeslání výzvy. N epředložíli akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znova. Náklady na výměnu nese společnost. 4 Způsob splácení emisního kurzu akcií 1. Emisní kurs akcie se splácí zpravidla formou peněžitého vkladu, nerozhodne-li valná hromada o připuštění nepeněžitého vkladu, a to tak, že před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a zbývající část musí být splacena ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 5 Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie 1. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem. 2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. II. Akcionáři 6 Práva akcionářů 1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni formou hlasování per rollam dle Zákona o obchodních korporacích. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Uplatňuje-li akcionář písemnou žádost o vysvětlení, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. 2. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle řádné účetní závěrky schválila k rozdělení (dividendu) odpovídající hodnotě jeho akcií. Tím není dotčena možnost akcionáře obdržet zálohu na výplatu podílu na zisku na základě rozhodnutí představenstva společnosti. 4. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. 5. Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře dle pravidel uvedených v Zákoně o obchodních korporacích. III. Orgány společnosti 7 Orgány společnosti 1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou: a) Valná hromada

3 b) Představenstvo c) Dozorčí rada 8 Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (dále jen přítomný akcionář ). 2. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná, nestanoví-li zákon jinak. 9 Působnost valné hromady 1. Do působnosti valné hromady patří zejména: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů představenstva, rozhodování o odměňování členů představenstva, f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, k) jmenování a odvolání likvidátora, rozhodování o odměňování likvidátora, l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, n) rozhodování o přeměně společnosti podle zákona podle zákona upravujícího přeměny společností a družstev, pokud takový zákon nestanoví jinak, o) rozhodnutí o použití a zvýšení rezervního fondu, p) schvalování převodu akcií společnosti na akcionáře nebo třetí osoby, q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 10 Svolávání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada projednávající řádnou účetní závěrku se koná nejpozději v termínu do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Pozvánka na valnou hromady musí mít minimálně obsah podle ustanovení Zákona o obchodních korporacích, určující obsah pozvánky a musí být uveřejněna alespoň 30 dní přede dnem konání

4 valné hromady na internetových stránkách společnosti. Společnost současně zašle pozvánku na valnou hromadu akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. 2. Valná hromada se koná v sídle společnosti, pokud v oznámení o konání valné hromady není uvedeno výslovně jiné místo. 3. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze zákona oprávněné, ve lhůtách určených zákonem. 11 Jednání valné hromady 1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu, název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. 12 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě 1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 60 % základního kapitálu společnosti. 2. Jestliže valná hromada není schopna usnášet se, svolá se náhradní valná hromada dle Zákona o obchodních korporacích. 3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadována kvalifikovaná většina hlasů. 4. V případě rozhodování dle 9 odst. 1 písm. a), b), c), d), i), j), k), l), m), stanov je vyžadován souhlas dvoutřetinové většiny všech akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu vyšší. 5. V případě rozhodování dle 9 odst. 1 písm. p)stanov je vyžadován souhlas všech akcionářů. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastnících tyto akcie. 6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku i jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. 7. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 8. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně aklamací.

5 13 Statutární orgán 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis kterýkoliv z nich. 14 Volba a složení představenstva 1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je pětileté. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu. 2. Zasedání představenstva pravidelně svolává a řídí jeho předseda. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedaní představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat zasedání představenstva sám. 3. V naléhavých a mimořádných případech, nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, může být zasedání představenstva výjimečně svoláno em či telefonicky. Členové představenstva se mohou dohodnout na pravidelném konání zasedání představenstva v dohodnutých termínech. 4. Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání představenstva řádně pozváni a zasedání se účastní nadpoloviční většina členů představenstva. Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. 5. O všech zasedáních představenstva se sepíše zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. 6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy představenstva jmenovat. 1. Představenstvu přísluší zejména: 15 Působnost představenstva a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení, c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti, d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k dispozici pro akcionáře, se uveřejní nejméně třicet dnů před valnou hromadou, a to způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady. e) jednou za účetní období, a to na valné hromadě projednávající řádnou účetní závěrku, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu, f) jmenování ředitelů společnosti včetně stanovení jejich pravomocí, g) rozhodování a schvalování, zda bude vyplacena záloha na výplatu podílu na zisku a výše takové zálohy na výplatu podílu na zisku, h) další otázky, které do působnosti představenstva svěřují obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy.

6 16 Povinnosti a práva členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti škodu porušením právních povinností, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvá, to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. 2. Člen představenstva nesmí podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet nebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo s ním a s ní souvisejí, nesmí zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, nesmí se účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern, jehož je společnost součástí. 3. Společnost může požadovat, aby jí ten, kdo porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 4. Členové představenstva odpovídají společnosti za případnou škodu způsobenou porušením jejich povinností. 5. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování společnosti. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením rozsahu svého oprávnění odpovídají členové představenstva vůči společnosti společně a nerozdílně. 6. Členové představenstva mají právo na odměnu, pokud takovou odměnu schválí valná hromada. Výše a druh odměny členů představenstva podléhá vždy schválení valné hromady. 17 Volba a odvolání členů dozorčí rady 1. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období každého člena dozorčí rady je pětileté. Členy dozorčí rady volí valná hromada. 2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. 3. Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství v dozorčí radě a počet členů dozorčí radou zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenuje dozorčí rada náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 18 Působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Dozorčí rada: a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření, c) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,

7 d) projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn, e) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě, f) vyžaduje informace od představenstva a jeho členů. 3. Členové dozorčí rady: a) jsou oprávnění nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, b) jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady, c) kontrolují, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami a pokyny valné hromady, d) účastní se valné hromady společnosti. 4. Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady, je oprávněn účastnit se zasedání představenstva. 19 Práva a povinnosti členů dozorčí rady 1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 2. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od členů představenstva, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností. 3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro členy představenstva. 20 Zasedání dozorčí rady 1. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů. Členové dozorčí rady si mohou dohodnout způsoby svolání zasedání dozorčí rady. 2. Dozorčí rada je schopna usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni a jsou přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. Přílohou zápisu je seznam přítomných. IV. 1. Účetním obdobím je kalendářní rok. Hospodaření společnosti 21 Účetní období 22 Řádná účetní závěrka 1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které v případě naplnění podmínek stanovených zákonem předkládá auditorům řádnou účetní závěrku spolu s žádostí o přezkoušení hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku ihned dozorčí radě.

8 23 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, tvorba a použití rezervního fondu společnosti 1. O rozdělení zisku a úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 2. Zisk společnosti dosažný v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přídělu do rezervního fondu a případně do jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady použije na výplatu dividend jednotlivým akcionářům či jiným osobám. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na odměny členů představenstva či dozorčí rady či na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se nerozdělí nebo se použije k jinému účelu. 3. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztrát se postupuje podle Zákona o obchodních korporacích. 4. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku, až do výše 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. 5. Společnost může zřídit další fondy. O jejich zřízení, naplnění a použití rozhoduje valná hromada. V. Zvýšení a snížení základního kapitálu 24 Zvýšení základního kapitálu 1. Zvýšení základního kapitálu se řídí ustanoveními Zákona o obchodních korporacích. 2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. 3. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 dosavadní výše základního kapitálu v době kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. 26 Snížení základního kapitálu 1. Snížení základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích. VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 28 Výkladové ustanovení, obchodní tajemství a úplné znění stanov 1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení vyplývá z obvyklé praxe. 2. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, tedy konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo. 3. Toto vyhotovení stanov představuje jejich úplné a aktuální znění.

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více