Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s."

Transkript

1 STANOVY VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI DLE 2 ZÁKONA 134/2013 O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A O ZMĚNÁCH DALŠÍCH ZÁKONŮ. PŘIJATÉ ZMĚNY ZNĚNÍ STANOV SOUVISEJÍ VÝLUČNĚ SE ZMĚNOU FORMY AKCIÍ Z AKCIÍ NA MAJITELE NA AKCIE NA JMÉNO ZE ZÁKONA KE DNI A JSOU V TEXTU STANOV VYZNAČENY. ČÁST I. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Renewall a.s. (dále jen společnost ) byla založena na základě zakladatelské listiny ze dne Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s. Článek 3 Sídlo společnosti 1. Sídlo společnosti je: Praha 3, Jeseniova 101. Článek 4 Předmět podnikání společnosti 1. Předmětem podnikání Společnosti je: proájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, ubytovací činnost, činnost ekonomických a organizačních poradců, realitní kancelář Článek 5 - Trvání společnosti 1. Společnost je založena na dobu neurčitou. ČÁST II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A JEHO ZMĚNA, ZPŮSOB SPLACENÍ AKCIÍ A DŮSLEDKY PORUŠENÍ TÉTO POVINNOSTI Článek 6 Výše základního kapitálu 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: padesát osm milionu osm set tisíc korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je tvořen 588 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu ,- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Článek 7 Druhy akcií a jiné cenné papíry 1. Druhy akcií se rozumí akcie kmenové, akcie zaměstnanecké a akcie prioritní. 2. Společnost nebude vydávat akcie zaměstnanecké či akcie prioritní, nerozhodne-li valná hromada jinak. 3. Společnost může, v souladu s obecně závaznými předpisy, vydat vedle akcií i jiné cenné papíry. Článek 8 Podoba akcií a zatímních listů 1. Akcie společnosti definované v článku 6 odst.2 stanov a rovněž v budoucnu vydané akcie popř. Zatimní listy budou vydávány v listinné podobě, nerozhodne-li valná hromada jinak. Článek 9 Způsob splacení akcií 1. Upisovatel je povinen splatit celé emisní ažio a celou jmenovitou hodnotu akcií, které upsal, a to způsobem a v době určené v těchto stanovách. 2. Upisovatel je povinen splatit celé emisní ážio a alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií při jejich upsání, zbývající část emisného kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. Takto stanovený postup splácení upsanýchj akcií neplatí v případě vnesení nepeněžitého vkldu do základního kapitálu společnosti. Valná hromada či zakladatelé v zakladatelské snmlouvě resp. Zakladatel v zakladatelské listině mohou určit, že emsní kurz bude splacen dříve, než je stanoveno v tomot odstavci. 3. Nepeněžité vklady je povinen upisovatel splatit bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však přede dnem zápisu výše základního kapitáludo obchodního rejstříku.

2 4. Před vznikem společnosti spravuje splacené části vkladů zakladatel pověřený tím ve zakladatelské smlouvě či zakladatelské listině. Správou peněžitého vkladu může být též pověřená banka, i když není zakladatelem. Článek 10 Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie 1. Při porušení povinnosti splatit včas emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část, tak jak je uvedeno v článku 9 stanov, zaplatí upisovatel společnosti úroky z prodlení ve výši 20% p.a. 2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě 45 dnů. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatimní list v přiměřené lhůtě, kterou představestvo určí. 3. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatimní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatimní list za neplatný a toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady ( článek 42 stanov) a písemně oznámí upisovateli toto rozhodnutí. Vyloučený upisovatel ručí za splacení emisního kurzu akcií. 4. V případě, ža představenstvo prohlásí zatimní list za neplatný, vydá místo něho nový zatimní list či akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurz těchto akcií. Článek 11- Zvýšení základního kapitálu valnou hromadou 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, pokud neprověří v souhlasu s článkem 12 stanov představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti. Článek 12- Zvýšení základního kapitálu představenstvem 1. Valná hromada může rozhodnout o pověření představenstva, aby za podmínek stanovených v těchto stanovách a ve svém pověření rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to upisováním akcií či z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/3 (jednu třetinu) dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy představenstvo o zvýšení základního kapitálu rozhoduje. 2. Pověření zvýšit základní kapitál společnosti je možno udělit nejdéle na dobu pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která rozhodla o pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti. Článek 13- Způsoby zvýšení základního kapitálu 1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést následujícími způsoby: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (článek 14 stanov), b) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti (článek 16 stanov), c) podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti (článek 17 stanov) d) kombinované zvýšení základního kapitálu (článek 18 stanov) Článek 14- Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři splatili zcela emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžními vklady. 2. Při upsání akcie na zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit v souladu s rozhodnutím valné hromady o zvýšením základního kapitálu celý emisní kurs akcií, nejméně však celé emisní ážio a alespoň 30% jmenovité hodnoty akcie do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splacení pouze části emisního kursu akcie je upisovatel povinen splatit zbývající část emisního kursu akcie ve lhůtě stanovené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 3. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžními vklady, které schválila valná hromada a v listině upisovatelů nemohou být oceněny v jiné výši, než jakou schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být zcela splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu obsahuje náležitosti stanovené zákonem. 5. Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Usnesení zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 6. Na základě usnesení valné hromady se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v částce určené valnou hromadou. Tato dohoda nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Dohoda musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně. 7. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání

3 akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. Článek 15- Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 1. Po schválení roční nebo mimořádné účetní uzávěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku po provedení přídělu do rezervního fondu nebo jeho účasti anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní uzávěrce v pasívech společnosti ke zvýšení základního kapitálu. 2. Podmínky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti a přípustná výše tohoto zvýšení jsou uvedeny v zákoně a mohou být upřesněny usnesením valné hromady. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahuje náležitosti uvedené v zákoně. 3. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich společnosti. 4. Zvýšení se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře dle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. 5. Způsob vydání nových akcií, převzetí těchto akcií akcionáři a způsob zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií formou výměny nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích jsou upraveny zákonem a mohou být upřesněny usnesením valné hromady. Článek 16- Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti 1. V případě, že se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných či prioritních obligací, je povinna současně přijmout usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostního práva z prioritních dluhopisů. 2. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsáno do obchodního rejstříku. 3. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. 4. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis do výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných a přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných či přednostních práv. 5. Postup při uplatnění výměnného práva či přednostního práva je upraven v zákoně a může být upřesněn usnesením valné hromady. Článek 17- Kombinované zvýšení základního kapitálu 1. V případě, že společnost zvyšuje základní kapitál upisováním zaměstnaneckých akcií, může valná hromada rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů. 2. Náležitosti usnesení valné hromady o kombinovaném zvýšení základního kapitálu a postup kombinovaného zvýšení základního kapitálu je upraven v zákoně. Článek 18- Snížení základního kapitálu 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. V usnesení valné hromady se uvede alespoň: (a) důvod snížení základního kapitálu (b) rozsah snížení základního kapitálu, (c) způsob jakým má být snížení základního kapitálu provedeno, (d) pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty na vylosované akcie nebo způsob jejího určení, (e) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výše úplaty nebo pravidla pro její určení, (f) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie či zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. 3. Představenstvo je povinno do 30 dnů ode dne usnesení valné hromady podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. V případě, že společnost je povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku.

4 Článek 19- Způsob snížení základního kapitálu 1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu pouze následujícími způsoby: a) vzetí akcií z oběhu na základě losování, b) vzetí akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů, c) upuštění od vydání akcií. 2. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti snižuje se poměrně u všech akcií společnosti. Pravidla pro snížení jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů jsou upravena v zákoně a mohou být upřesněna rozhodnutím valné hromady společnosti. 3. Rozhodnutí o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel stanovených v zákoně. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu na základě losování jsou upravena v zákoně a mohou být upřesněna rozhodnutím valné hromady společnosti. 4. V případě, že se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál: (a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy či (b) se snižuje o pevnou částku Pravidla pro vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jsou upravena v zákoně a mohou být upřesněna rozhodnutím valné hromady společnosti. 5. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje dle článku 10 odst. 3,4 stanov. ČÁST III. AKCIE A JEJICH PŘEVODITELNOST Článek 20- Akcie a její náležitosti 1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a těchto stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 2. Kmenové akcie vydané společností v listinné podobě musí obsahovat tyto náležitosti: a) obchodní jméno a sídlo společnosti, b) číselné označení akcie a její jmenovitou hodnotu c) označení formy akcie, pokud společnost vydá akcie na jméno i jméno akcionáře d) výši základního kapitálu a podle akcií k datu emise, e) datum emise a podpis člena nebo členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost k datu emise Článek 21- Den vydání akcie a datum emise akcie 1. Akcie je vydána okamžikem, kdy splňuje všechny náležitosti stanovené pro ně těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a kdy se stane majetkem prvého nabyvatele způsobem určeným zákonem. 2. Datum emise akcie je datum označující den, kdy může dojít k vydání akcie prvému nabyvateli. Datum emise akcie určí, v souladu s těmito stanovami a zákonem, společnost. 3. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie, které nahrazují jednotlivé akcie. Hromadnou akcií je výtisk akcie, na kterém je uvedeno více akcií ve vlastnictví jednoho vlastníka, jež jsou stejného druhu a mají stejnou nominální hodnotu. 4. Akcionář má právo výměny akcie hromadné za příslušný počet akcií, které ji prezentují, a to písemným oznámením představenstvu společnosti. 5. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcií se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Článek 22- Emisní kurs akcie, emisní ážio 1. Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie. V případě, že je emisní kurs akcií vyšší, než je jmenovitá hodnota akcií, tvoří tento rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. 2. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, pokud zakladatelská smlouva resp. zakladatelská listina či usnesení valné hromady neurčí jinak.

5 Článek 23- Zatímní listy 1. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku je upisovatel, který splatil pouze část jmenovité hodnoty upsaných akcií, oprávněn požádat zakladatele společnosti o vydání písemného potvrzení o zaplacení části jmenovité hodnoty jim upsaných akcií. Toto potvrzení není cenným papírem a nejsou s ním spojena práva a povinnosti akcionáře. 2. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku vydá představenstvo upisovateli bez zbytečného odkladu zatímní list, který nahrazuje všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Nesplacenou akcií se rozumí jakákoli upsaná akcie, jejíž emisní kurs nebyl před zápisem do obchodního rejstříku akcionářem zcela splacen. 3. Zatímní list obsahuje: (a) označení zatímní list, (b) obchodní jméno, sídlo společnosti a výši základního kapitálu společnosti, (c) obchodní jméno nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště majitele zatímního listu (d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akci, (e) počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahrazuje, popřípadě i určení jejich druhu, (f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro splacení emisního kursu, (g) datum vydání zatímního listu a podpis člena nebo členů představenstva oprávněným jménem společnosti jednat. 4. Zatímní list je cenný papír na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit emisní kurs akcií. 5. Představenstvo je povinno vyzvat bez zbytečného odkladu po splácení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud byl splacen emisní kurs jen některých akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Článek 24- Akcionáři, seznam akcionářů 1. Akcionářem je osoba, která vlastní akcie nebo zatímní listy společnosti. 2. Pokud společnost vydá akcie na jméno, je povinna vést seznam akcionářů. Představenstvo v případě vydání akcií na jméno zabezpečí vyhotovení a vedení seznamu akcionářů, do něhož se zapisuje zejména: (a) označení formy a druhu akcie a její nominativní hodnota, (b) obchodní jméno a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, (c) číselné označení akcie, (d) změny těchto údajů, 3. Představenstvo společnosti je povinno na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká. Článek 25- Převoditelnost akcií 1. Akcie vydané společností jsou převoditelné bez omezení. 2. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží. 3. K převodu listinné akcie dochází jejím předáním nabyvateli. Pokud společnost vydá akcie na jméno, pak se převod uskutečňuje rubopisem a předáním akcie, popř. provedením dalších právních úkonů. V rubopisu se uvede název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie, den převodu akcie a podpis převodce. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů. Převodce akcií (původní akcionář) či nabyvatel akcií (nový akcionář) v jeho zmocnění je povinen oznámit představenstvu uskutečnění převodu akcií, a to do 3 dnů od uskutečnění převodu akcií. Článek 26- Převoditelnost zatímních listů 1. Převod zatímního listu se řídí obdobně ustanoveními článku 25 odst. 3, s tím, že akcionář, který převede zatímní list na jinou osobu, ručí společnosti za splacení zbytku emisního kursu nesplacených akcií. ČÁST IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ Článek 27- Podíl ze zisku společnosti (dividenda) 1. Akcionář má právo na dividendu, kterou valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

6 Společnost může vydat akce prioritní, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy. 2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, pokud čistý obchodní kapitál společnosti k poslednímu dni účetního období zjištěný z roční účetní uzávěrky je, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl, nižší než základní kapitál společnosti zvýšené o: (a) upsanou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu společnosti a nový základní kapitál nebyl ke dni sestavení roční účetní uzávěrky zapsán v obchodním rejstříku, (b) rezervní fond vytvořený ze zisku podle článku 77 odst. 1 stanov, který může být použit pouze k úhradě ztráty společnosti, (c) rezervní fond vytvořený podle článku 77 odst. 4 a 5 stanov. 3. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 4. Výše zisku nesmí být vyšší, než je výše zisku vykázaná v roční účetní uzávěrce za poslední účetní období snížená o povinný příděl do rezervního fondu dle článku 77 odst. 1 stanov a o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení. 5. Neurčí-li valná hromada či dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy. 6. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Článek 28- Podíl akcionáře na likvidačním zůstatku 1. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě akcií. Podíl na likvidačním zůstatku je vypořádán v penězích, pokud valná hromada nestanoví jinak. 2. Nárok na vyplacení likvidačního zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. Vrácené akcie likvidátor zničí. V případě, že je akcionář v prodlení s předložením listinných akcií či zatímních listů, vyzve jej likvidátor, aby je předložil v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim určí s upozorněním, že jinak budou prohlášeny za neplatné, a toto rozhodnutí současně zveřejní. Likvidátor prohlásí za neplatné akcie či zatímní listy, které přes výzvu nebyly v dodatečně určené lhůtě předloženy. Prohlášení akcií za neplatné oznámí likvidátor akcionářům, jejichž akcie či zatímní listy byly prohlášeny za neplatné, způsobem určeným stanovymi pro svolání valné hromady. Článek 29- Účast akcionáře na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. V případě hlasování na valné hromadě se nejprve hlasuje o podaném protinávrhu. 2. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. 3. Akcionář uplatňuje svá práva účasti na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím svého oprávněného zástupce na základě udělené plné moci. Plná moc musí být vyhotovena v českém jazyce či musí být úředně přeložena. Představenstvo společnosti je oprávněno rozhodnout, před rozesláním pozvánek na valnou hromadu, že podpis na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že představenstvo rozhodlo, tak jak je uvedeno v tomto odstavci, akcionář bude o tomto informován v pozvánce na valnou hromadu. Článek 30- Přednostní právo akcionáře 1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jeho akcie podílejí na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžními vklady. 2. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu, která obsahuje náležitosti uvedené v zákoně. 3. Přednostní právo akcionáře nelze stanovami vyloučit či omezit. V usnesení valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit či omezit pro všechny majitele akcií téhož druhu. Omezit lze přednostní právo pouze ve stejném rozsahu pro všechny majitele akcií téhož druhu. Vyloučit lze přednostní právo pouze pro všechny akcie nebo pro všechny majitele jednoho druhu akcií. Článek 31- Další práva a povinnosti akcionáře 1. Po dobu trvání společnosti, anebo v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých

7 majetkových vkladů. 2. Akcionář může žádat do tří měsíců soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito stanovami. 3. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem. Článek 32- Samostatně převoditelná práva 1. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud dále v tomto článku není stanoveno jinak. 2. Přednostní právo spojené s akciemi, právo na výplatu dividendy a právo na vyplacení likvidačního zůstatku jsou práva samostatně převoditelná. Samostatně převoditelná práva spojená s akcií lze převádět smlouvou o postoupení pohledávky. 3. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné právo uplatňovat pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určenému dni stanoveném v zákoně, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru. 4. Společnost je oprávněna vydat pro uplatnění přednostního práva (článek 30 stanov) cenné papíry označené jako opční listy. Opční listy lze vydat pouze jako cenné papíry na doručitele. 5. Opční list musí obsahovat: a) obchodní jméno a sídlo společnosti b) kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů společností, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat, c) doba a místo pro uplatnění přednostního práva, d) emisní kurs akcií či dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo nebo způsob jeho určení, e) údaj o tom, že zní na doručitele, f)datum emise g)podpis člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti, h) číselné označení akcie či dluhopisu, k nimž byl opční list vydán. ČÁST V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 33- Orgány společnosti 1. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo a c) dozorčí rada 2. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář (článek 45 stanov). ODDÍL A/ Valná hromada Článek 34- Nejvyšší orgán společnosti 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. 2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně či v zastoupení na základě písemné plné moci, jejíž náležitosti jsou uvedené v článku 29 odst. 3 stanov. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva či dozorčí rady společnosti. 3. Valné hromady se dále účastní členové představenstva společnosti či jimi určený zástupce, členové dozorčí rady či jimi uvedený zástupce, případně jiné osoby, které představenstvo společnosti určilo či jim zaslalo pozvánku na zasedání valné hromady (tzv. hosté). Článek 35- Působnost valné hromady 1. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu c) rozhodnutí o vydání proměnitelných či prioritních dluhopisů a pověření představenstva k podmíněnému zvýšení základního kapitálu, d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, vyjma členů volených zaměstnanci v souladu s článkem 61 stanov, e) schválení roční účetní uzávěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,

8 f) rozhodování o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, g) rozhodování o sloučení, rozdělení, splynutí a přeměně společnosti, tj. zrušení společnosti bez likvidace, h) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku, i) odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti, j) rozhodování o změně práv spojených s jednotlivým druhem akcií, k) jmenování likvidátora společnosti a jeho odměňování, l) rozhodování o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak, za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech, m) rozhodování o přeměně akcií na jméno na akcie na majitele a naopak, n) projednávání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti, o)rozhodování o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady, p) rozhodování o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, r) rozhodování o prodeji podniku nebo jeho části, s) rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon, tyto stanovy nebo které si sama vyhradí. Článek 36- Usnášeníschopnost valné hromady a způsob jejího rozhodování 1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ni přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 50% základního kapitálu společnosti. 2. O záležitostech uvedených v článku 35 písm. a), b), c), h), i) a r) rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů. 3. Pokud valná hromada rozhoduje o zvýšení či snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. 4. Pokud valná hromada rozhoduje o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, vyžaduje se i souhlas tří čtvrtin (3/4) přítomných akcionářů mající tyto akcie. 5. O rozhodnutích dle odstavce 2,3 a 4 musí být pořízen notářský zápis. 6. Valná hromada rozhoduje o všechno ostatních záležitostech uvedených v článku 35, vyjma záležitostí určených v článku 36 odst. 2 stanov, nadpoloviční většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. 7. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Článek 37- Zákaz výkonu hlasovacího práva 1. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímní listům, s nimiž není spojeno právo hlasovací, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno vykonávat. 2. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: a)spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splacením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho částí, b) pokud valná hromada rozhoduje o ocenění jeho nepeněžitých vkladů, c) pokud valná hromada rozhoduje o tom, zda s ním má být uzavřena smlouva, nebo prominuto splnění jeho povinností, d) v jiných případech stanovených v zákoně. Článek 38- Dohody o výkonu hlasovacího práva 1. Neplatné jsou jakékoliv dohody o výkonu hlasovacího práva, kterými se akcionář zavazuje: a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jeho orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo b) že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, c) že vždy uplatní hlasovací právo určitým způsobem. Článek 39- Řádná valná hromada 1. Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu alespoň jedenkrát ročně, a to vždy nejpozději do osmi měsíců od posledního dne účetního období. Místo konání valné hromady bude zpravidla hlavní sídlo společnosti či místo určené v pozvánce na valnou hromadu.

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 NÁVRH Stanovy společnosti A. S. ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST OLEČNOST, A. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 25 61 26 03 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S - strana první - N 328/2005 NZ 316/2005 S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava - Kylešovice (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Jednatel společnosti s ručením omezeným ZEVETA AMMUNITION s.r.o., IČO: 26950065,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Stanovy akciové společnosti "Sportovní areál Harrachov a.s." I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Sportovní areál Harrachov a. s. 2. Sídlem společnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více