Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s."

Transkript

1 Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od

2 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost ) JESAN Adolfovice, a.s. byla založena jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě listiny, (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172, odst.2, 3 a 171 odst.1 zákona č. 513/91 Sb. v platném znění) ze dne e ve formě notářského zápisu. Společnost vznikla dnem , kdy byla zapsána do obchodního rejstříku (dále jen "OR") vedeného Krajským soudem v Ostrava. Společnost je zapsána v OR pod označením "oddíl B, číslo vložky 405. Článek 2 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: JESAN Adolfovice,a.s. Článek 3 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je:bělá pod Pradědem-Adolfovice 161, PSČ ,Jeseník. Článek 4 Předmět podnikání společnosti je 1) obráběčství 2) zámečnictví,nástrojářství 3) truhlářství,podlahářství 4) galvanizérství,smaltérství 5) výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Článek 5 Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti je: ,-- Kč, slovy: dvacet milionů osmsetpadesáttři tisíc šestset korun českých. 2. Základní kapitál byl v plné výši splacen.

3 Článek 6 Počet, jmenovitá hodnota a podoba akcií 1) Základní kapitál společnosti ve výši ,-- Kč (dvacetmilionů osmsetpádesáttřitisíc šestset korun českých) (třicetčtyřitisíc sedmsetpadésátšest) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 600,-- Kč (šestset korun českých) znějících na majitele, ISIN CZ , 2)Veškeré akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, vydány jsou v zaknihované podobě a jedná se o akcie neregistrované. 3)Akcie společnosti znějící na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 4)U akcií na majitele seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu. 5)U akcií na jméno seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního předpisu. Článek 7 Splácení emisního kursu akcií 1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií a to takto: 50% v den, kdy akcie upsal, 50% do šesti měsíců po upsání, pokud splácí emisní kurs akcií peněžitým vkladem. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs musí být splaceny na účet společnosti u banky. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil včetně úroků z prodlení, které jsou stanoveny ve výši 25% ročně ve lhůtě od doručení výzvy. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je akcionář, který se k poskytnutí tohoto vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže by byla povinna jej vrátit oprávněné osobě. Převede-li akcionář zatímní listy nebo akcie na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejde-li o nabytí na veřejném trhu. II. Organizace společnosti Článek 8 Orgány společnosti 1. Vnitřní struktura společnosti je postavena na dualistickém systému. 2. Společnost má tyto orgány:

4 a) valnou hromadu b) představenstvo c) dozorčí radu 2. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiema stanovená valnou hromadou. 3. Členům představenstva a dozorčí radě náleží za výkon funkce odměna a požitky dle smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou společnosti. Odměny jsou vypláceny měsíčně.,. a) Valná hromada Článek 9 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 511 až 515 ZOK nebo o změnu ke které došlo na základě jiných právních skutečností b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 511 až 515 ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 286 až 294 ZOKd) volba a odvolání členů představenstva e) volba a odvolání členů dozorčí rady f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady h) rozhodování o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o rozdělení, popřípadě o změně právní formy k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou l) schválení ovládací smlouvy smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn m) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník, nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Článek 10 Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat nároky. 2. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře fyzické osoby se musí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a průkazem totožnosti. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova

5 oprávnění. Právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce. Nebude-li přítomen statutární orgán právnické osoby, musí se její zástupce prokázat písemnou plnou mocí udělenou statutárním orgánem s úředně ověřeným podpisem a průkazem totožnosti. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění. 3. Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti. 1. Článek 11 Svolávání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok a to nejpozději do šesti měsíců po skončení předchozího kalendářního roku. 2. Valnou hromadu svolává představenstvo. 3. Představenstvo organizačně zabezpečuje průběh valné hromady. Za její průběh zodpovídá předseda představenstva. 4 Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo nejméně třicet dnů před konáním valné hromady, a to v Obchodním věstníku a na nástěnce v sídle společnosti. na internetových stránkách společnosti. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář musí být v oznámení upozorněn na právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Konání valné hromady lze odvolat nebo změnit datum jejího konání postupem stanoveným pro svolávání valné hromady.5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo má právo na dobu nejvýše jednoho týdne před valnou hromadou zastavit registraci změn majitelů akcií společnosti ve Středisku cenných papírů. 6. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: a) zjistí-li, že společnost ztratila jednu třetinu základního kapitálu b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti c) požádá-li o její svolání dozorčí rada d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Článek 12 Jednání valné hromady Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva. O průběhu jednání se pořizuje zápis, Článek 13

6 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně či prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek a ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem. 3. Každých 600,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li zapotřebí kvalifikované většiny. 5. O záležitostech uvedených v článku 9 odst. 1 písmen a) b) a c) a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nich byly vydány zatímní listy. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií o schválení ovládací smlouvy o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejich akcie se mají spojit. 6. K rozhodnutí valné hromady o změně práv spojených s některým druhem akcií je zapotřebí souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech přítomných akcionářů. 7. Hlasování akcionářů na valné hromadě je veřejné pomocí hlasovacích lístků s vyznačeným počtem hlasů majitele akcií. b) Představenstvo Článek 14 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými předpisy, těmito stanovami či usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 2. Představenstvo zejména: a) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku b) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku c) vykonává usnesení valné hromady d) jmenuje a odvolává ředitele společnosti

7 3. Představenstvo jedná za společnost způsobem, vyplývajícím z článků č. 26 a č. 27 těchto stanov. Článek 15 Složení a funkční období představenstva 1. Představenstvo společnosti má tři členy. Funkční období člena představenstva je pět let. 2. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí či vzdá se funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. V případě odstoupí či vzdání se funkce člena představenstva končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení či vzdání projednalo nebo mělo projednat představenstvo, pokud se člen s představenstvem nedohodl jinak. 4. Neklesne-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit, je povinen to sdělit představenstvu a výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. 4. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. Článek 16 Svolávání zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 2. Zasedání svolává předseda představenstva. Ten je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý člen představenstva nebo dozorčí rady. 3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, nebo akcionáře. Článek 17 Zasedání představenstva 1. Zasedání představenstva řídí předsedající, kterým je předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. 2. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající. 3. Náklady spojené se zasedáním a s další činností představenstva v rámci stanov nese společnost.

8 Článek 18 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé usnášení, je-li na jeho zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 2. Usnesení je platné, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 3. V nutných případech může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání pokud s tím souhlasí všichni členové. Toto rozhodnutí musí být provedeno v zápise v nejbližším zasedání představenstva. 4. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. Článek 19 Povinnosti členů představenstva Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu 441 zákona o korporacích v tomto rozsahu: Člen představenstva nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. c) Dozorčí rada Článek 20 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada zejména: a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti

9 b) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti. 4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Článek 21 Založení dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. 3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě a výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí či vzdá se funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada, případně zaměstnanci, jedná-li se o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. V případě odstoupení či vzdání se funkce člena dozorčí rady končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení či vzdání se funkce projednala nebo měla projednat dozorčí rada, pokud se člen s dozorčí radou nedohodl jinak. 5. Neklesne-li počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Článek 22 Svolávání zasedání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. 2. Zasedání svolává předseda dozorčí rady. Předseda je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo z členů představenstva. Článek 23 Zasedání dozorčí rady 1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. 2. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda. 3. Náklady spojené se zasedáními a s další činností dozorčí rady v rámci stanov nese společnost.

10 Článek 24 Rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 2. Usnesení dozorčí rady je platné, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Článek 25 Povinnosti členů dozorčí rady Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu 451 zákona o korporacích v tomto rozsahu: Člen dozorčí rady nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti III. Jednání za společnost Článek 26 Zastupování společnosti Za společnosti jedná představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva ČLÁNEK 27 Podepisování za společnost Podepisování se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva vyjma následujících věcí, ve kterých podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva: - pořízení a dispozice s nemovitým majetkem společnosti

11 - pořízení a dispozice s hmotným investičním majetkem společnosti - sjednávání a poskytování úvěrů a půjček - uzavírání smluv o finančním leasingu - zřizování zástavních práv a poskytování ručení - směnečné úkony Hospodaření společnosti Článek 28 Obchodní rok Obchodní rok je totožný s rokem kalendářním. Článek 29 Evidence a účetnictví společnosti Evidence a účetnictví se u společnosti vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. K účetnictví jsou vydány vnitřní směrnice. Článek 30 Roční účetní závěrka 1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. dubna každého roku dozorčí radě k přezkoumání. Představenstvo zajistí nejpozději do 30 dnů před konáním valné hromady ověření účetní závěrky auditorem. Zároveň zajistí uveřejnění hlavních údajů této závěrky způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Ověřenou účetní závěrku předloží představenstvo valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. 2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové situaci společnosti. Článek 31 Rozdělení zisku O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Článek 32 Úhrada ztráty O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Článek 33 Rezervní fond

12 1. Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 10% základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje každoročně nejméně o 5% z čistého zisku a to do doby, kdy jeho výše dosáhne nejméně 20% základního kapitálu. 2. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. Část rezervního fondu přesahující 20% základního kapitálu slouží ke krytí jiných potřeb společnosti. 3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě. 4. ČLÁNEK 34 Důsledky porušení povinností platit včas upsané akcie 1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií, které upsal a to nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. 2. Při porušení povinností splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. 3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60-ti dnů od doručení výzvy. Článek 35 Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O uvedeném rozhodnutí pořizuje notářský zápis. 2. Kromě rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu vždy valná hromada a to: a) upsáním nových akcií, a to za podmínek a při dodržení postupu dle 474 až 206 zákona obchodních korporacích, b) z vlastních zdrojů společnosti, za podmínek a při dodržení postupu dle 495 až 504 zákona obchodních korporacích,, c) jako podmíněné zvýšení základního kapitálu za podmínek a postupu stanovených 505 až 510 zákona o obchodních korporacích, je-li přijato valnou hromadou současně usnesení o vydání vyměnitelných, d) jako kombinované zvýšení základního kapitálu za podmínek a postupu stanovených právními předpisy. 3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy a nesmí dojít snížením základního kapitálu ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními 516 až 548 zákona o obchodních korporacích. 4. Snížení základního kapitálu se připouští: a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,

13 b) vzetím akcií z oběhu na základě losování, c) upuštěním od vydání akcií. Článek 37 Oznamování Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními na internetových stránkách společnosti způsobem stanoveným pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jiný způsob zveřejňování. Článek 38 Sociální fond 1. Společnost má zřízen sociální fond v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. 2. O použití fondu rozhoduje představenstvo V. Zrušení a zánik společnosti Článek 39 Způsoby zrušení společnosti 1. Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstva či sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti. 2. Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti likvidací. 3. Rozhodnutím soudu o zrušení společnosti. 4. Prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Článek 40 Rozhodnutí valné hromady o zrušení Ve věcech zrušení společnosti rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů přítomných. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis. Článek 41 Likvidace společnosti 1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. 2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Článek 42 Zánik společnosti

14 Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Článek 43 Účinnost a doplnění stanov 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. 2. Stanovy se mohou měnit a doplňovat pouze rozhodnutím valné hromady. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku postupem podle 777 odst. 5 tohoto zákona.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

S T A N O V Y akciové společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Úplné znění stanov akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. schválené valnou hromadou společnosti dne 17. 6. 2014 S T A N O V Y akciové společnosti Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

S t a n o v y obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s.

S t a n o v y obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. S t a n o v y obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti 1. Vznik společnosti 1.1.Akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena bez výzvy k upisování

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více