Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou"

Transkript

1 Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel: Odbor územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice Objednatel: Obecní úřad Sedlec Sedlec Sedlec zpracováno: 2011/4 Strana 1 (celkem 24)

2 Záznam o účinnosti: Vydává: Zastupitelstvo obce Sedlec Datum vydání: Číslo usnesení: 03/11 Datum nabytí účinnosti: Úřední osoba pořizovatele:... Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice Strana 2 (celkem 24)

3 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Sedlec, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ) a 10, 11 a 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), v souladu s 84, odst. (2), písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s 43 odst. (4) stavebního zákona vydává po provedeném řízení podle 50 až 53 odst. (2) ve vazbě na 55 odst. (2) a 188 odst. (4) stavebního zákona a ve vazbě na 171 až 174 správního řádu, podle 54 stavebního zákona ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEDLEC (dále jen změna č. 1 ÚPO Sedlec ) FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, schváleného usnesením Zastupitelstvem obce Sedlec usnesením č. 4/2004 ze dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou s účinností od , ve znění jeho pozdějších změn a úprav, v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle 50 až 53 stavebního zákona ve vazbě na 55 odst. (2) a 188 odst. (4) stavebního zákona a podle 171 až 174 správního řádu. a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno současně platnou územně plánovací dokumentací (Projektový ateliér AD, s.r.o.) schválenou , tj. územní plán obce Sedlec (dále jen ÚPO ). Změnou č. 1 ÚPO Sedlec se zastavěné území nemění. b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot zůstává zachována podle schváleného ÚPO Sedlec. V lokalitě č.1 a č.4 se nachází nemovitá kulturní památka. V lokalitě č.1 registrovaný významný krajinný prvek. V případě zamýšlené stavební nebo jiné obdobné činnosti je nezbytné postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči v platném znění. S návrhem Změny č. 1 ÚPO Sedlec se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability. Změna č. 1 ÚPO Sedlec respektuje a žádným způsobem neovlivňuje NATURU ptačí oblast CZ českobudějovické rybníky. PŘEHLED LOKALIT ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 1 ÚPO SEDLEC Pořadové číslo lokality 1 Popis jednotlivých lokalit k.ú. Sedlec u Českých Budějovic V severní části řešené lokality přestavba plochy soukromé zeleně na plochy bydlení v RD. V jižní části řešené lokality návrh plochy veřejného prostranství parku. V západní části řešené lokality změna max. hranice negativního vlivu Strana 3 (celkem 24)

4 Pořadové číslo Popis jednotlivých lokalit lokality stávající ČOV ze 100m na 50m. 2 k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Návrh plochy výroby a skladování fotovoltaická elektrárna. k.ú. Vlhlavy 4 Posunutí původního návrhu ČOV včetně čerpací stanice. k.ú. Malé Chrášťany 5 Posunutí původního návrhu ČOV. k.ú. Lékařova Lhota 6 Návrh plochy občanského vybavení sport střelnice - v rozsahu stávající střelnice. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 1. Urbanistická koncepce Nezměněna oproti schválenému ÚPO Sedlec. 2. Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby Pořadové číslo lokality 1 Charakter jednotlivých lokalit Plochy bydlení v rodinných domech BR - přestavba z plochy soukromé zeleně - v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Limity využití území plocha se celá nachází v zastavěném území obce, celá plocha leží v ptačí oblasti - NATURA 2000, část plochy leží v OP lesa. Plochy veřejného prostranství park VZ - nový návrh na ploše přírodě blízké porosty v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Limity využití území - celá plocha leží v záplavovém území, část plochy se nachází na půdě s I.třídou ochrany ZPF, část plochy leží v OP lesních ploch, v OP středotlakého plynovodu, v lokálním biokoridoru funkčním a v max. hranici negativního vlivu zemědělského areálu a ČOV, významný krajinný prvek registrovaný stromořadí, celá plocha leží ve významném krajinném prvku ze zákona údolní niva Změna max. hranice negativního vlivu ČOV TI - změna z původních 100m na 50m v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Limity využití území část plochy leží v zastavěném území, lesní plocha, OP lesní plochy, část se nachází v záplavovém území, OP středotlakého plynovodu, OP vodovodu, lokální biokoridor funkční, vodní plochy a toky, OP silnice I. třídy, nemovitá kulturní památka výklenková kaplička, Strana 4 (celkem 24)

5 významný krajinný prvek registrovaný - stromořadí, registrovaný krajinný prvek ze zákona údolní niva, OP kanalizace, celá plocha leží v NATURA 2000-ptačí oblast Plochy výroby a skladování fotovoltaická elektrárna FV - návrh na ploše přírodě blízké porosty a orné půdě v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Limity využití území OP vodovodu, max. hranice negativního vlivu zemědělského areálu, celá lokalita leží v NATURA 2000 ptačí oblast Posunutí původního návrhu ČOV včetně čerpací stanice TI - v k.ú. Vlhlavy Limity využití území lokální biokoridor funkční, lokální biocentrum funkční, OP vodovodu, vodní plochy a toky, v řešeném území se nachází kulturní památka, celá lokalita leží v NATURA 2000 ptačí oblast Posunutí původního návrhu ČOV TI v k.ú. Malé Chrášťany Limity využití území OP vodovodu, OP el. vedení, OP lesní plochy, lokální biokoridor funkční, část lokality leží v NATURA ptačí oblast. Plochy občanského vybavení sportu střelnice OSS - návrh v rozsahu stávající střelnice v k.ú. Lékařova Lhota. Limity využití území OP lesní plochy, celá lokalita leží v NATURA 2000 ptačí oblast 3. Systém sídelní zeleně Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nedojde k zásahu do systému sídelní zeleně. Současný podíl zeleně v sídle bude rozšířen o návrh plochy veřejných prostranství - parku. d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 1. Koncepce dopravní infrastruktury a podmínky jejího umisťování Koncepce dopravní infrastruktury se Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nemění. Nové lokality budou napojeny na stávající komunikace dle norem pro pozemní komunikace. V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. DOPRAVA V KLIDU Na plochách řešených změnou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již přímo jako součást stavby. 2. Koncepce technické infrastruktury a podmínky jejího umisťování Strana 5 (celkem 24)

6 KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ Zásobování pitnou vodou Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nedojde ke změně v koncepci zásobování pitnou vodou. Nové lokality budou napojeny na stávající vodovodní síť. Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod Změnou č. 1 ÚPO Sedlec dojde ke změně ochranného pásma ČOV na 50 m lokalita č.1, dále budou posunuty dvě navržené ČOV oproti původnímu ÚPO Sedlec lokality č.4 a 5. Nové lokality budou napojeny na stávající kanalizační síť a čištěny v místních ČOV. KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nedojde ke změně koncepce zásobování el. energií. Pro pokrytí odběrů lokalit řešených Změnou č. 1 ÚPO Sedlec bude využito stávajících trafostanic. KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nedojde ke změně koncepce zásobování plynem. Nové lokality v dosahu plynovodu mohou být plynofikovány. KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nedojde ke změně koncepce zásobování teplem. 3. Koncepce občanského vybavení Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nejsou vymezeny plochy občanského vybavení, které jsou zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. 4. Koncepce veřejných prostranství Změnou č. 1 ÚPO Sedlec je vymezena plocha veřejných prostranství park, která je zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu. 5. Odpadové hospodářství Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním odpadů včetně nebezpečných látek nenaruší životní prostředí a nebude zátěžovým rizikem pro obyvatele. 6. Civilní ochrana Na řešení požadavků civilní ochrany navržené ve schváleném ÚPO Sedlec nemá Změna č. 1 ÚPO Sedlec vliv. Zůstává v platnosti řešení dle ÚPO Sedlec. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 1. Návrh uspořádání krajiny a systému ÚSES Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD. V souvislosti s návrhem Změny č. 1 ÚPO Sedlec se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability krajiny. V NATUŘE ptačí oblast CZ leží celé návrhové lokality č.2, 4 a 6 a částečně v ní leží lokality č.1 a 5. Návrhové lokality žádným způsobem nenaruší NATURU ptačí oblast. Strana 6 (celkem 24)

7 Do lokality č.1 konkrétně do navrhované plochy veřejného prostranství parku zasahuje dle ÚPO Sedlec lokální biokoridor S3. Lokalita č.4 zasahuje dle ÚPO Sedlec do lokálního biocentra V1. 2. Vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Část lokality č. 1 Změny č. 1 ÚPO Sedlec se nachází v záplavovém území. PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V souvislosti s návrhem Změny č. 1 ÚPO Sedlec se nenavrhují žádná nová protipovodňová opatření. V lokalitě č. 1 jsou převzata protipovodňová opatření z ÚPO Sedlec tj. soubor veřejně prospěšných staveb V6 bezpečnostní přeliv na Dvorském rybníku, protipovodňová stěna pro ochranu ČOV v Sedlci, záchytné příkopy pro odvedení povrchového stoku vody severně od Sedlce. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V souvislosti s návrhem Změny č. 1 ÚPO Sedlec se nenavrhují žádná protierozní opatření. 3. Vymezení ploch pro rekreaci Změna č. 1 ÚPO Sedlec nevymezuje plochy pro rekreaci. 4. Vymezení ploch pro dobývání nerostů V území řešeném Změnou č. 1 ÚPO Sedlec nejsou vymezeny žádné plochy určené pro dobývání ložisek nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpečení. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití V grafické části z Hlavního a Koordinačního výkresu v měřítku 1 : je patrné členění území řešeného Změnou č. 1 ÚPO Sedlec do ploch s rozdílným způsobem využití. Funkční plochy jsou označeny barvou a značkou upřesňující způsob využití. Definice použitých pojmů Obecně Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na změny současného stavu (přístavby, nástavby a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umožňující změny současného stavu. (Například současná zastavěnost budovami může být již v současnosti vyšší, než umožňuje plošný regulativ pro možnost přístavby). Plošné regulativy Zastavěnost budovami - zastavěností budovami se rozumí zastavěná plocha samotné budovy navrženého způsobu funkčního využití bez teras, přístupových cest a zpevněných ploch, bazénů Strana 7 (celkem 24)

8 a samostatně stojících přístřešků; Zastavěnost celková - veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám - celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami a včetně teras a přístupových cest a všech zpevněných ploch a bazénů a všech samostatně stojících přístřešků; - plocha lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout původní ornici; - pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta; Výškové regulativy Výška budovy - výškou podlaží se rozumí běžná výška 3 3,5 m; - obytným podkroví se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny na vnějším líci výšky 0-1 m; Výška budovy do hřebene v metrech - výškou budovy se výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni; Výška římsy v metrech - výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) k římse; Prostorové regulativy Střecha typ a sklon - regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20%, například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení a vikýřů; - nepřipouští se neklasické pojetí sedlových střech; (nesymetrické, násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových střech vedle sebe ); - u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 4m; Půdorys budovy - půdorysem budovy se rozumí převládající půdorysný tvar bez započítání drobných výběžků; - nemusí být splněno při zřetelném tvaru L nebo T 2. Regulativy pro výstavbu shodné s původní zprávou k platnému ÚPO Sedlec Pro zachování kontinuity s původním ÚPO Sedlec jsou v návrhu změny č.1 ÚPO Sedlec nadefinovány funkční typy v souladu s 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, tj. funkční typy, které byly definovány v ÚPO Sedlec jsou převzaty. Plochy bydlení v rodinných domech Přípustná funkce: individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a plochy s tímto typem bydlení související, tj. zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobné řemeslné a výrobní provozovny nenarušující pohodu bydlení, malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Strana 8 (celkem 24)

9 Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané funkčním využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň. Podmíněná funkce: zahradnické a sadovnické provozovny, nerušící řemeslné a hospodářské provozy s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb a samostatná občanská vybavenost menšího rozsahu, veřejné stravování (sloužící převážně pro denní potřebu obyvatel přilehlého území). Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující okolní prostředí, výroba, velké provozy, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní centra, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). Podmínky pro výstavbu Zástavba rodinnými domy bude realizována ve vzdálenosti min. 25m od okraje pozemků určených pro plnění funkcí lesa Vymezení zastavitelných ploch přestavby Plochy bydlení v rodinných domech 1/ BR - přestavba z plochy soukromé zeleně - v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Plochy sportu Přípustná funkce: jsou to plochy určené k hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. Přípustné je zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s využitím plochy pro sport a rekreaci (můstky, rampy, doskočiště, jízdárny apod.) Podmíněná funkce: stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, veřejná zeleň. Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména stavby individuální rekreace. Plochy veřejné zeleně Přípustná funkce: parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty bez dřevin, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty (mimo ploch hřbitova), osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, v prostorách hřbitova hrobky a vše s provozem hřbitova související, památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky). Podmíněná funkce: je zřizovat hřiště (mimo ploch hřbitova), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury. Nepřípustné: parkovací a odstavná stání a garáže většího rozsahu pro nákladní automobily a autobusy, trvalé bydlení, veškeré funkce neuvedené jako přípustné nebo podmíněné. Plochy technického vybavení Přípustná funkce: jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti zahrnující plochy pro vodovody, kanalizaci a ČOV, elektřinu, plyn, teplo, Strana 9 (celkem 24)

10 spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadů, skladování odpadů, vodohospodářské plochy, požární zbrojnice. Dále je přípustné na tyto plochy umisťovat a provozovat stavby pro výrobu drobnějšího charakteru, parkovací stání, odstavná stání a garáže vyvolaná přípustným využitím území. Podmíněná funkce: odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže parkovací stání i pro ostatní plochy s jiným využitím území. Podmíněně přípustné jsou rovněž zařízení průmyslově a zemědělsky zaměřené a provozní byty pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby či technologie. Nepřípustné: ostatní funkce, děje a činnosti, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený hygienickými normami nebo vyhláškou obce. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména samostatné bydlení. Vymezení zastavitelných plocha ploch přestavby Změna max. hranice negativního vlivu ČOV 1/ TI - změna z původních 100m na 50m v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Posunutí původního návrhu ČOV včetně čerpací stanice 4/TI - v k.ú. Vlhlavy Posunutí původního návrhu ČOV 5/TI - k.ú. Malé Chrášťany Vodní plochy a toky Přípustná funkce: vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla. Podmíněná funkce: je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy pak skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba technické infrastruktury. Nepřípustné: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné. Plochy určené pro plnění funkce lesa Přípustná funkce: plochy trvale určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů (zákon 289/1995 Sb.), přípustné je zřizovat jednotlivé účelové stavby pro lesní hospodářství místního dosahu (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva). Podmíněná funkce: účelové komunikace určené pro obsluhu území, dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 20% zkolaudované podlahové plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, výstavba technické infrastruktury. Nepřípustné: jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněné. Orná půda Přípustná funkce: hospodaření na zemědělské orné půdě. Podmíněná funkce: trvalé travní porosty, zalesnění, účelové komunikace, jednoduché zemědělské stavby, sady, výstavba technické infrastruktury a stavby sloužící k obnově krajiny. Strana 10 (celkem 24)

11 Nepřípustné: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné. Kulturní a travní porosty Přípustná funkce: extenzivně či intenzivně zemědělsky využívané travní a luční porosty. Podmíněná funkce: ostatní zemědělské využití, zalesnění, orná půda, účelové komunikace, výstavba technické infrastruktury, stavby sloužící pro obnovu krajiny. Nepřípustné: jakákoliv funkce, činnost nebo děj neuvedený jako přípustné nebo podmíněné. Přírodě blízké porosty Přípustné funkce: volně rostoucí porosty, břehové porosty kolem vodotečí, křoviny, stromořadí, extenzivně využívané travní a luční porosty. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat v souladu s požadavky ochrany přírody (specifikuje kapitola i) návrh místního územního systému ekologické stability). Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně. Podmíněná funkce: je zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení bezprostředně související s využitím území (například zařízení sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné navrácení, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Lze povolovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky a silážní jámy), lesnické, myslivecké a rybníkářské činnosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků), účelové komunikace, výstavbu technické infrastruktury. Nepřípustné: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné. 3. Regulativy pro výstavbu (není v původní zprávě k ÚPO Sedlec) Hlavní využití Označení plochy lokalita / index Plochy občanského vybavení sport střelnice 6/OSS Přípustné využití Provozování sportovních aktivity střelby. Přípustné jsou jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, veřejná zeleň, nezbytná technická infrastruktura. Nepřípustné využití Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití. Druh regulativů Regulativ pro výstavbu Plošné regulativy Zastavěnost budovami maximálně 5% Zastavěnost celková maximálně 95% Výškové regulativy Výška budovy 1 nadzemní podlaží Strana 11 (celkem 24)

12 Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,0m Výška římsy v metrech maximálně 9,0m Prostorové regulativy Střecha - typ sedlová, polovalbová, pultová, valbová Střecha - sklon Půdorys budovy Libovolný Vymezení zastavitelných plocha ploch přestavby Plochy občanského vybavení sportu střelnice OSS - návrh v rozsahu stávající střelnice v k.ú. Lékařova Lhota. Hlavní využití Označeni plochy lokalita / index Plochy veřejných prostranství park - návrh 1/VZ Přípustné využití Zřizování travnatých plochy s okrasnou zelení, osazování drobnou architekturou a uličním mobiliářem, pomníky, památníky, vysazování alejí, výsadba zeleně, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury, nezpevněné komunikace pro pěší a cyklisty, nezpevněné komunikace pro obsluhu území. Nepřípustné využití Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. Vymezení zastavitelných plocha ploch přestavby Plochy veřejného prostranství park VZ - nový návrh na ploše přírodě blízké porosty v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Hlavní využití Označeni plochy lokalita / index Plochy 2/FV výroby a skladování fotovoltaická elektrárna Přípustné využití Jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení fotovoltaické elektrárny bezprostředně související s danou funkcí a obsluhy území (solární fotovoltaické panely, podstavce s otočným systémem atd.).umisťovat parkovací a odstavná stání. Nepřípustné využití Jiné než hlavní a přípustné využití území je nepřípustné. Vymezení zastavitelných plocha ploch přestavby Plochy výroby a skladování fotovoltaická elektrárna 2/FV - návrh na ploše přírodě blízké porosty a orné půdě v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Strana 12 (celkem 24)

13 4. Podmínky pro využití ploch výstupní limity PODMÍNKA VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY Podmínkou realizace staveb je předchozí vybudování jednotlivých sítí infrastruktury. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční využití na vlastním pozemku, a to již jako součást stavby. MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Navržená maximální hranice negativního vlivu plochy výroby a skladování je hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo překročit. OCHRANNÉ PÁSMO STŘELNICE Navržené ochranné pásmo střelnice je 120 m. Zakresleno viz. grafická část. MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ČOV Maximální hranice negativního vlivu ČOV byla stanovena na 50 m. Zakresleno viz. grafická část. ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY (ŘEŠENÉ ÚZEMÍ) Při stavebních aktivitách může dojít k porušení raně pravěkého a středověkého osídlení. V případě výstavby je nutné zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkresu Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Veřejně prospěšné stavby Navržené trasy kanalizace KÓD ÚČEL KATAST. ÚZEMÍ K3 K8 K10 Rozvod kanalizační sítě v sídle Sedlec - stav Rozvod kanalizační sítě v sídle Vlhlavy převzato z ÚPO Sedlec a prodloužení k posunutému návrhu ČOV Rozvod kanalizační sítě v sídle Malé Chrášťany prodloužení k posunutému návrhu ČOV Navržené (posunutí původního návrhu) čistírny odpadních vod Sedlec u Českých Budějovic Vlhlavy Malé Chrášťany KÓD ÚČEL KATAST. ÚZEMÍ K6 ČOV v centrální části sídla Vlhlavy posunutí původního návrhu ČOV Vlhlavy Strana 13 (celkem 24)

14 K9 ČOV v jižní části sídla Malé Chrášťany posunutí původního návrhu ČOV Malé Chrášťany Protipovodňová opatření KÓD ÚČEL KATAST. ÚZEMÍ V6 Protipovodňová opatření ve správním území obce Sedlec soubor staveb: - bezpečnostní přeliv na Dvorském rybníku - protipovodňová stěna pro ochranu ČOV v Sedlci - záchytné příkopy pro odvedení povrchového stoku vody severně od Sedlce Sedlec u Českých Budějovic Změnou č. 1 ÚPO Sedlec dochází ke zrušení veřejně prospěšné stavby D8 místní obslužná komunikace k ploše návrhu technického vybavení ČOV centrální část sídla Vlhlavy. V návrhu Změny č. 1 ÚPO Sedlec nejsou navrhovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci. h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Ve Změně č. 1 ÚPO Sedlec nejsou vymezeny plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo. i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Návrh Změny č. 1 ÚPO Sedlec nevymezuje plochy, ve kterých je nutné prověření změn jejich využití územní studií. j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití Návrh Změny č. 1 ÚPO Sedlec nevymezuje plochy ani koridory, u kterých by bylo nutné pořízení a vydání regulačního plánu. k) Stanovení pořadí změn v území Návrh Změny č. 1 ÚPO Sedlec nedělí návrh do jednotlivých etap. l) Údaje o počtu listů změny č. 1 ÚPO Sedlec a počtu výkresů k němu připojené grafické části 1. Dokumentace změny č. 1 ÚPO Sedlec obsahuje v originálním vyhotovení 12 listů A4 textové části ( strany 3 až 14 tohoto opatření obecné povahy). 2. Grafická část změny č. 1 ÚPO Sedlec je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 6 výkresů: č. 1A, 1B Výkres základního členění území 1:5000 č. 2A, 2B Hlavní výkres 1:5000 č. 3A, 3B Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 Strana 14 (celkem 24)

15 a) Proces pořízení změny č. 1 ÚPO Sedlec ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚPO SEDLEC 1. Řešené území změny č. 1 ÚPO Sedlec je vymezeno v grafické části této územně plánovací dokumentace. Předkládaný návrh změny č. 1 ÚPO Sedlec je výsledkem procesu projednávání s Krajským úřadem Jihočeský kraj, dotčenými orgány, obcí, pro kterou se tato změna pořizovala, sousedními obcemi, veřejností, správci sítí a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení změny č. 1 ÚPO Sedlec dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, připomínky a námitky z procesu projednávání. 2. Dne schválilo Zastupitelstvo obce Sedlec návrh na pořízení změny č. 1 ÚPO Sedlec. Zároveň tímto usnesením schválilo, že pořizovatelem změny č. 1 ÚPO Sedlec bude na žádost obce Magistrát města České Budějovice a určilo zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem. Pořizovatelem změny č. 1 ÚPO Sedlec je Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury, který byl požádán o pořizování ve smyslu 6 odst. (1) písm. c) stavebního zákona obcí Sedlec. Protokol o předání pořizování byl podepsán dne Na základě výkresu limitů využití území, vyplývajícího z právních předpisů a správních rozhodnutí, stanovil pořizovatel v souladu s ustanovením 47 stavebního zákona v návrhu zadání hlavní cíle a požadavky pro vypracování změny č. 1 ÚPO Sedlec. Na základě schváleného zadání bylo v souladu s 47 odst. (5) stavebního zákona spojeno zpracování a projednání konceptu a návrhu řešení. Toto zadání bylo schváleno usnesením č. 2/2009 Zastupitelstva obce Sedlec Zadání bylo schváleno bez lokality č. 3, kterou zastupitelstvo obce požadovalo ponechat v ploše funkčního využití dle ÚPO Sedlec. 4. Projektantem změny č. 1 ÚPO Sedlec je Ing. arch. Jaroslav Daněk, autorizovaný architekt, č. autorizace , Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice. 5. Společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec, zpracovaného podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., proběhlo dne V rámci společného jednání bylo uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů z toho 11 stanovisek bylo souhlasných bez požadavků a 2 stanoviska obsahovala požadavky, které byly v návrhu pro veřejné projednání respektovány. Na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů byla zmenšena lokalita č. 1 a zcela vypuštěna lokalita č Následně na základě pořizovatelem doloženého návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec a zprávy o jeho projednání po posouzení podle 51 stavebního zákona vydal Krajský úřad Jihočeský kraj dne pod č.j.: KUJCK/15865/2010/OREG/2 své stanovisko, ve kterém konstatoval, že lze zahájit řízení o vydání této územně plánovací dokumentace s ohledem na to, že toto stanovisko neobsahuje žádná upozornění na nedostatky. 7. Vzhledem k tomu, že stanovisko Krajského úřadu Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví k návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Sedlec bylo vydáno , tj. před vyhlášením lokality soustavy Natura 2000, Ptačí oblast Českobudějovické rybníky, vydal tento dotčený orgán nové stanovisko návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec ( ), ve kterém vyloučil významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, a nadále nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚPO Sedlec na životní prostředí. Strana 15 (celkem 24)

16 8. Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚPO Sedlec podle 52 ve vazbě na 55 odst. (2) a 188 odst. (4) stavebního zákona a 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách obce Sedlec a Magistrátu města České Budějovice po dobu min. 45 dnů (od do ). Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách obce Sedlec a statutárního města České Budějovice spolu s textovou částí a hlavním výkresem změny č. 1 ÚPO Sedlec. Veřejné projednání proběhlo dne V rámci veřejného projednání bylo písemně podáno 8 připomínek, jejich vyhodnocení je součástí kapitoly l) odůvodnění tohoto opatření obecné povahy. b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 1. Soulad s politikou územního rozvoje 2008 (dále jen PÚR ) Návrh změny č. 1 ÚPO Sedlec je v souladu s PÚR. Řešené území změny č. 1 ÚPO Sedlec je dle PÚR součástí rozvojové oblasti OB10 České Budějovice tak, jak je PÚR na celé území obce s rozšířenou působností vymezena. Nicméně ji plně respektuje, protože z místního hlediska se jedná o klidové území, do kterého průvodní jevy rozvojové oblasti přímo nezasahují. Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava, ani žádných záměrů v oblasti technické a dopravní infrastruktury. 2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Změna č. 1 ÚPO Sedlec není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou (schválenou) krajem, tj. v tomto případě se změnami č. 1 a 2 územního plánu velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace. Změna č. 1 ÚPO Sedlec je v souladu s návrhem Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Okrajem lokality č. 1 prochází koridor dopravní infrastruktury D7/5 silnice I/20 úsek Malovičky Češnovice, který je změnou č. 1 ÚPO Sedlec respektován. Lokality č. 5 se dotýká koridor územní rezervy pro VTL plynovod Ep19, který je realizovatelný aniž by zasahoval do řešeného území změny č. 1 ÚPO Sedlec. 3. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Změna č. 1 ÚPO Sedlec nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. Sousední obce neměly žádné připomínky k návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec. c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování Změna č. 1 ÚPO Sedlec změnou funkčního využití přispěje k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů v území. Změna č. 1 ÚPO Sedlec je v souladu s cíly územního plánování uvedenými v 18 stavebního zákona, neboť svým řešením vytváří předpoklady pro výstavbu a zároveň pro udržitelný rozvoj území. Změna č. 1 ÚPO Sedlec zejména vymezuje plochy pro umístění ČOV, v místech, kde je možná jejich realizace. Změna č. 1 ÚPO Sedlec tedy zlepší možnosti dalšího rozvoje výstavby, především v sídlech Malé Chrášťany a Vlhlavy, kdy zde bude zajištěna likvidace odpadních vod prostřednictvím ČOV, toto bude mít pozitivní vliv i na životní prostředí. Vymezená plocha bydlení v lokalitě č. 1 není novou zastavitelnou plochou, ale jedná se pouze o plochu přestavby, dotčené pozemky jsou nyní využívány k individuální rekreaci majitelů pozemků, umožněním výstavby objektů pro bydlení tedy nedojde k výraznějšímu narušení prostředí. Realizace parku v lokalitě č. 1 rozšíří možnosti krátkodobé rekreace a odpočinku obyvatel žijících v obci a zároveň zkvalitní strukturu Strana 16 (celkem 24)

17 zeleně v území. Umístění fotovoltaické elektrárny je v souladu s koncepcí ochrany přírody. Vymezení plochy občanského vybavení sportu střelnice dochází pouze ke stabilizaci prostoru, který je již ve značné míře pro tuto činnost využíván zároveň je rozšířením možností sportovního vyžití nejen pro občany obce. Změna č. 1 ÚPO Sedlec je taktéž v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v 19 stavebního zákona. Změna č. 1 ÚPO Sedlec je zpracována v souladu s požadavky na ochranu hodnot území především s důrazem na koncepci rozvoje území. Stanovuje podmínky pro jednotlivé stavby především s ohledem na stávající zachovalý charakter obce, vymezením ČOV zlepšuje podmínky životního prostředí. Změna č. 1 ÚPO Sedlec vymezuje nové zastavitelné plochy v co nejmenší míře tak, aby nebyla narušena struktura zemědělského půdního fondu. d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Návrh změny č. 1 ÚPO Sedlec byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona ( 22, 50 až 53, 55 a 188 odst. (4)) a s 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Změna č. 1 ÚPO Sedlec se stane registrovanou součástí ÚPO Sedlec jako samostatná příloha a bude uložena společně s ÚPO Sedlec. e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 1 ÚPO Sedlec je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec bylo v rámci společného jednání uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů z toho 11 stanovisek bylo souhlasných bez požadavků a 2 stanoviska obsahovala požadavky, které byly v návrhu pro veřejné projednání respektovány. Na základě stanoviska Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí, byla zmenšena lokalita č. 1, a na základě stanoviska Ministerstva kultury, byla z řešení změny č. 1 ÚPO Sedlec zcela vypuštěna lokalita č. 7. f) Vyhodnocení splnění zadání Návrh změny č. 1 ÚPO Sedlec pro společné jednání a následně řízení o tomto návrhu byl zpracován v souladu s požadavky zadání schváleného usnesením č. 2/2009 Zastupitelstvem obce Sedlec dne na tomto zasedání bylo schváleno zadání změny č. 1 ÚPO Sedlec bez lokality č. 3, tuto požadovalo zastupitelstvo obce ponechat s funkčním využitím dle ÚPO Sedlec. V rámci společného jednání byla uplatněna dvě nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů, na jejichž základě bylo upraveno řešené území změny č. 1 ÚPO Sedlec. Na základě stanoviska (resp. dohodovacího jednání) Magistrátu města, Odboru ochrany životního prostředí, byla zmenšena lokalita určená jako plocha veřejného prostranství parku, a to především z důvodu nutnosti zachování čistě přírodního charakteru zamokřené plochy. A dále byla z řešení změny, na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva kultury ČR vypuštěna lokalita č. 7 tato lokalita zasahovala do vesnické památkové rezervace Malé Chrášťany, změnou funkčního využití by došlo k nadměrnému vytěžování kulturních hodnot území, společným využitím pozemků by došlo k narušení záhumenního prostoru i prostředí památkové rezervace, stejně jako prostředí jednotlivých kulturních památek. g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Strana 17 (celkem 24)

18 Navrhovaná změna nemění koncepci ÚPO Sedlec, pouze upřesňuje a doplňuje již dříve navržené řešení. Ve změně č. 1 ÚPO Sedlec je umožněn rozvoj bydlení a podnikání stejně tak i obnova rozsáhlé plochy zeleně. Přijaté řešení umožňuje rozvoj obce ve všech pilířích trvale udržitelného rozvoje ekologickém, ekonomickém i sociálním. Předpokládané důsledky tohoto řešení nebudou mít zásadní negativní vliv na krajinu ani na životní prostředí. Navržené řešení vychází z požadavků obce na provedení změny a výsledků veřejnoprávního projednání, ve kterém byly specifikovány podmínky pro provedení příslušných změn.v zadání nebyl dán požadavek na zpracování variantního řešení. V zadání změny č. 1 ÚPO Sedlec nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Změna č. 1 ÚPO Sedlec řeší pouze drobné změny, které nemají vliv na vyvážený rozvoj podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Jednotlivé lokality jsou označeny číslem plochy a takto jsou zakresleny v grafické části. Lokalita č. 1 - přestavba na plochu bydlení v RD - návrh plochy veřejného prostranství park - změna max. hranice negativního vlivu ČOV Lokalita č. 2 návrh plochy výroby a skladování fotovoltaická elektrárna Lokalita č. 4 posunutí původního návrhu ČOV vč. čerpací stanice Lokalita č. 5 posunutí původního návrhu ČOV Lokalita č. 6 návrh plochy občanského vybavení sport - střelnice h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Přijaté řešení umožňuje rozvoj obce ve všech pilířích trvale udržitelného rozvoje ekologické, ekonomickém i sociálním. Předpokládané důsledky tohoto řešení nebudou mít zásadní negativní vliv na krajinu ani na životní prostředí. V zadání změny č. 1 ÚPO Sedlec nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Ze stanovisek Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody, č.j. KUJCK 6972/2009/OZZL/2/Sf ze dne (k návrhu zadání) a č.j. KUJCP983/2011/OZZL/1 ze dne (o které byl požádán na základě vyhlášení lokality soustavy Natura 2000, Ptačí oblast Českobudějovické rybníky, která byla vyhlášena až po schválení zadání změny č. 1 ÚPO Sedlec), vyplývá že v řešeném území se nachází lokalita soustavy Natura 2000, CZ , Ptačí oblast Českobudějovické rybníky, ovšem konstatoval, že z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů změna č. 1 ÚPO Sedlec nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území Jihočeského kraje, tato územně plánovací dokumentace nebude mít významný vliv na žádné zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace v kompetenci krajského úřadu. Krajský úřad provedl zjišťovací řízení podle přílohy č. 8 k zákonu č. 100/20001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10i odst. (3), na jehož základě nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚPO Sedlec na životní prostředí. Tato územně plánovací dokumentace nepodléhá posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších Strana 18 (celkem 24)

19 předpisů. i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č. 1 ÚPO Sedlec nově nevymezuje zastavěné území obce, tzn. stávající hranice zastavěného území nejsou touto změnou dotčeny. Změna č. 1 ÚPO Sedlec přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Nové zastavitelné plochy jsou malého rozsahu a nemají tedy zásadní vliv na rozvojové možnosti v obci, stejně tak neznamenají výrazné navýšení zastavitelných ploch vymezených v ÚPO Sedlec. V rámci lokality č. 1 je vymezena nová zastavitelná plocha veřejného prostranství park tato plocha by měla umožnit parkovou úpravu v ploše, která je v současnosti nevyužívaná. Lokalita č. 2 změnou č. 1 ÚPO Sedlec umožňuje výstavbu fotovoltaické elektrárny nachází se v prostoru, který je ze tří stran uzavřen zastavitelnými plochami a nedochází tedy k výraznějšímu zásahu do koncepce uspořádání obce, v ÚPO Sedlec nejsou volné plochy, které by umožňovaly toto funkční využití. V lokalitách č. 4 a 5 dochází k velmi malému rozsahu nových zastavitelných ploch, jedná se pouze o posun ploch, které umožňují výstavbu ČOV, navíc původně vymezené plochy již nejsou součástí zastavitelných ploch. V rozsahu lokality č. 6 je vymezena nová zastavitelná plocha občanského vybavení sport střelnice uvedený prostor je již v současné době k uvedenému účelu využíván, v rámci správního území obce není dle ÚPO Sedlec jiná plocha, která by toto specifické využití umožňovala. j) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Způsob identifikace lokalit záboru v grafické části dokumentace Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem změny č. 1 ÚPO Sedlec, zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa. Bonitované půdně ekologické jednotky Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy. Příklad kódu BPEJ : (5 - klimatický region, 53 - hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě, 01 - číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy). Půdní jednotky v řešeném území HPJ 32 HPJ 50 Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření Strana 19 (celkem 24)

20 HPJ 53 HPJ 58 Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé Charakteristika tříd ochrany I. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. III. Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu. IV.Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. ČÍSLO LOKALITY NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ plochy bydlení v RD plochy veřejného prostranství - park plochy výroby a skladování fotovoltaická elektrárna posunutí původního návrhu ČOV včetně čerpací stanice posunutí původního návrhu ČOV včetně čerpací stanice VÝMĚRA LOKALIT V HA CELKEM 2,15 DRUH POZEMKU VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY CELKEM V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ přestavbová plocha VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH Trvalý travní ,98 0 0,98 0 I. 0,98 porost 0 Ostatní plocha 0,00 0 0,00 1, ,75 Orná půda 0,75 0 0,75 0, BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF IV. VÝMĚRA DLE BPEJ 0,75 0,06-0,00 0 0,00 0, ,00 0,06 Orná půda 0,06 0 0, III. 0,06 Strana 20 (celkem 24)

21 ČÍSLO LOKALITY NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ VÝMĚRA LOKALIT V HA CELKEM DRUH POZEMKU VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY CELKEM V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF VÝMĚRA DLE BPEJ 6. plochy občanského vybavení sport - střelnice 1,41 Orná půda 1,41 0 1, III. 1,41 Celkem 4, ,2 0 3,2 1, ,2 Zdůvodnění Lokalita č.1: - plocha bydlení v RD: k.ú. Sedlec u Českých Budějovic jedná se o plochu přestavby. - plochy veřejného prostranství: k.ú. Sedlec u Českých Budějovic návrh se nachází z části na půdě s I. třídou ochrany a z části na nezemědělské půdě. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla. Plocha je vhodně situována podél stávající vodoteče, zachová tak volný nezastavitelný manipulační pruh podél vodoteče. - změna max. negativního vlivu ČOV: k.ú. Sedlec u Českých Budějovic Lokalita č.2: - plocha výroby a skladování fotovoltaická elektrárna k.ú. Sedlec u Českých Budějovic plocha na navazuje na návrhovou lokalitu č. 1 a nachází se na půdě se IV. třídou ochrany Lokalita č.4: - posunuti původního návrhu ČOV vč. čerpací stanice k.ú. Vlhlavy lokalita se nachází na nezemědělské půdě Lokalita č.5: - posunuti původního návrhu k.ú. Malé Chrášťany objekt ČOV se nachází na půdě se III. třídou ochrany Lokalita č.6: - plochy občanského vybavení sport střelnice- k.ú. Lékařova Lhota plocha se na nachází na půdě se III. třídou ochrany. ZÁVĚR V návrhu byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem. Dojde-li návrhem k zásahu do melioračního zařízení, je nutné při zahájení výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti a podmáčení objektů. Pozemky určené k plnění funkcí lesa Ve správním území obce Sedlec se nacházejí hospodářské lesy. V návrhu Změny č.1 ÚPO Sedlec není uvažováno se záborem ploch určených k plnění funkcí lesa. k) Rozhodnutí o námitce, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitce V rámci veřejného vystavení projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec nebyla podána žádná námitka ve smyslu 52 odst. (2) stavebního zákona. Strana 21 (celkem 24)

22 l) Vyhodnocení připomínek V rámci veřejného vystavení a projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec bylo uplatněno 8 připomínek, z nichž 7 bylo souhlasných. Připomínky v zákonné lhůtě uplatnily následující organizace: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje doručeno , NET4GAS, s.r.o. doručeno , Státní plavební správa doručeno , Jihočeské muzeum doručeno , ČEPRO, a.s. doručeno , ČEPS, a.s. doručeno , Správa železniční dopravní cesty doručeno , Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích doručeno Text připomínky, která obsahuje faktické připomínky k návrhu změny č. 1 ÚPO Sedlec, včetně vyhodnocení následuje: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích doručeno Text připomínky: Obsahem jsou následující požadavky: při stanovení nových rozvojových ploch pro obytnou funkci vycházet z reálné demografické prognózy, v grafické i text. části doplnit hranice vesnické památkové rezervace a vyznačit nemovité kulturní památky v řešeném území, nově navrženou byt. výstavbu v lok. 5 (M. Chrášťany) na západní hranici OP ČOV vypustit narušení historického půdorysu sídla, vypustit lok. 2VF fotovoltaickou elektrárnu návaznost na návrh obytné zástavby a nevhodná aktivita pro lokální prostorové uspořádání a ráz krajiny, pro novou zástavbu stanovit závaznou regulaci, stavby navrhovat v kontextu s typologií, výrazem, měřítkem, a hladinou zástavby se stávající zástavbou sídla. Zajistit ochranu kulturních památek a jejich prostředí. Připomínce se vyhovuje v následujícím rozsahu: V kap. c) bude v tabulce, v části týkající se lokality č. 1, v části změna max. hranice negativního vlivu ČOV, limity využití území nahrazen text památkový objekt textem: nemovitá kulturní památka výklenková kaplička. V koordinačním výkrese je tato nemovitá kulturní památka znázorněna grafickou značkou, nicméně není zanesena v legendě, proto zde bude doplněna s textem: výklenková kaplička. Změnou č. 1 ÚPO Sedlec se vymezuje pouze jedna plocha bydlení tato však není vymezena jako nová zastavitelná plocha, ale jedná se pouze o plochu přestavby v území, které již v ÚPO Sedlec bylo vymezeno jako zastavitelné (plocha soukromé zeleně), ve kterém byla podmíněně přípustná výstavba samostatných rekreačních objektů (a to bez omezení jejich velikosti). Nejedná se tedy o vymezení nové zastavitelné plochy resp. další zábor zemědělských ploch. Strana 22 (celkem 24)

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

Územní plán obce SEDLEC TEXTOVÁ ČÁST. Listopad 2004 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA TENTO ÚZEMNÍ PLÁN BYL SCHVÁLEN

Územní plán obce SEDLEC TEXTOVÁ ČÁST. Listopad 2004 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA TENTO ÚZEMNÍ PLÁN BYL SCHVÁLEN PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel.fax.387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277998 1 Územní plán obce SEDLEC včetně detailů částí Lékařova Lhota, Sedlec,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Olešník datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele : Jméno a příjmení: Ing Luboš Lacina Funkce: Vedoucí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti: Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Čenkov u Bechyně Starosta: p. František Suchan Číslo usnesení: Datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnosti

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Mžany

Změna č. 1 Územního plánu Mžany Obec Mžany Mžany 19, PSČ 503 15 Nechanice Návrh Změny č. 1 ke společnému jednání s dotčenými orgány dle 50 stavebního zákona Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více