Obec Libiš Mělnická 579, Libiš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš"

Transkript

1 Obec Libiš Mělnická 579, Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona; 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v y d á v á opatřením obecné povahy č. 1/2013 změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Libiš v roce 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou s nabytím účinnosti ke dni , změněného Změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce, změna nabyla účinnosti dne , změněného Změnou č. 2 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2009, změněného Změnou č. 3 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2010 a změněného Změnou č. 4 tohoto územního plánu, vydanou Zastupitelstvem obce dne opatřením obecné povahy č. 1/2012.

2 Ode dne účinnosti této změny ( 173 odst. 1 správního řádu) se nepoužijí články obecně závazných vyhlášek o závazné části ÚPSÚ Libiš a jeho změn, které jsou s touto změnou ÚPSÚ v rozporu. ÚPSÚ Libiš ve shodě s 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pozbývá platnosti dnem ZÁZNAM O ÚČINNOSTI změny č. 5 ÚPSÚ Libiš: vydávající správní orgán datum nabytí účinnosti změny č. 5 jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele funkce podpis Zastupitelstvo obce Libiš xx. xx Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová referent stavebního odboru otisk úředního razítka (Městský úřad Neratovice) stránka 2 z 27

3 Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš obsahuje textovou a grafickou část. Textová část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI: 1 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů grafické části OBSAH ODŮVODNĚNÍ: 11 Náležitosti vyplývající ze správního řádu postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš... 16

4 11.2 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí uplatněné připomínky úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek Výsledek přezkoumání změny územního plánu z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Vyhodnocení splnění požadavků zadání Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa stránka 4 z 27

5 Grafická část OBSAH VÝROKOVÉ ČÁSTI - VÝKRESY : 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres OBSAH ODŮVODNĚNÍ VÝKRESY: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 5 z 27

6 ZMĚNA ÚPSÚ VÝROKOVÁ ČÁST 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 5 nedochází ke změně vymezení zastavěného území v rámci ÚPSÚ Libiš. Změna se týká výhradně jediné lokality v ul. Železniční v Libiši, která je doposud vedena jako součást nezastavěného území. Touto změnou se stává součástí zastavitelných ploch. 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Předmětem změny je jediná lokalita Zm5 zahrnující pozemky parc. č. 406/1 (část), 405/1 (celý), 414 (část), 405/5 (celý) a 422/3 (část), vše v k.ú. Libiš o celkové výměře cca 1230 m2, přičemž změna spočívá ve změně využití předmětných pozemků a jejich částí z plochy typu ZA (zahrady) na plochu typu OV (všeobecně obytné území). Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš mění řešenou funkční plochu podle záměrů a potřeb v koordinaci veřejných a soukromých zájmů a na základě schváleného zadání. Změnou č. 5 se nemění koncepce rozvoje zemí obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Rozsah zastavitelných ploch se mění navýšením o řešenou plochu proluky v obytné zástavbě o výměře 1230 m2. Řešená změnová plocha je určena k umístění pouze jednoho rodinného domu. Nemění se základní směry rozvoje či orientace na převažující obytnou funkci v obci. Omezení vyplývající z ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území jsou v řešeném území (řešené ploše) respektována. stránka 6 z 27

7 Obr.1: Umístění změnové lokality v rámci dosud platného ÚPSÚ Libiš Obr. 2: Detail vymezení změnové lokality stránka 7 z 27

8 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění urbanistická koncepce platného územního plánu. Touto změnou se podporuje orientace k posilování obytné funkce a dotváří urbanistická koncepce sídla, neboť se do zastavitelných ploch zařazuje nevýznamná a malá proluka v uliční frontě, která byla dosud určena v souladu se stávajícím využitím jako zahrada (ZA). Tato změna řešenou proluku vymezuje jako plochu zastavitelnou ve využití typu OV všeobecně obytné území, ve shodě s využitím ploch, které z obou stran navazují na řešenou změnovou plochu proluky. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ dopravní infrastruktura Záměry a zájmy železniční, silniční, letecké a vodní dopravy nejsou Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš dotčeny. Vzhledem k tomu, že řešené území se nachází v ochranném pásmu železniční tratě, podmínky jeho využití včetně případné zástavby stanovuje příslušný dotčený orgán. V podmínkách využití ploch v ochranném pásmu železnice je uvedeno, že v dalším stupni (tj. územní resp. stavební řízení) bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. Řešené území bude dopravně napojeno na stávající místní obslužnou komunikaci. technická infrastruktura Lokalitu bude možné bez problémů napojit na stávající rozvody technické infrastruktury. Navrhovaná změna územního plánu nebude mít žádný vliv na způsob likvidace komunálního odpadu. občanské vybavení Změna územního plánu nevyvolává nové požadavky na občanské vybavení obce, resp. toto vybavení má pro prakticky zanedbatelné nároky, vyvolané změnou, dostatečné rezervy. veřejná prostranství Koncepce veřejných prostranství není touto změnou územního plánu sídelního útvaru dotčena. Vzhledem k malému rozsahu řešeného území není třeba samostatně vymezovat související pozemky (plochy) veřejných prostranství v souladu s ustanovením 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších příslušných předpisů a norem. stránka 8 z 27

9 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, vzhledem ke svému malému rozsahu a lokálnímu charakteru (proluka ve stávající zástavbě) nemá žádný vliv na koncepci uspořádání krajiny. Stejně tak tato změna nemá vliv na územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření nebo ochranu před povodněmi. Řešená lokalita sousedí s lokálním biocentrem LBC 291 a se z něho vystupujícím lokálním biokoridorem LBK 173, vedeným podél železniční trati. Na vymezení a funkci těchto prvků ÚSES nemá řešená změna žádný vliv. Řešená lokalita jako původní plocha zahrady nebyla a není součástí prvků ÚSES. Změnová plocha je tedy vymezena mimo prvky ÚSES a neohrozí jejich funkčnost. Zeleň s přírodní funkcí bude současně plnit funkci protihlukové ochrany. Tato změna územního plánu neřeší ani nemění koncepci rekreace. Území řešené v návrhu nezasahuje žádné ložisko, dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Regulativy funkčního a prostorového uspořádání v území řešeném změnou vycházejí ze schválených regulativů pro daný typ funkční plochy. Regulativy jsou shodné s platným územním plánem identifikace pomocí kódu a barvy plochy (viz legenda hlavního a koordinačního výkresu). Cílovým (navrhovaným) typem využití území je následující typ plochy: OV - všeobecné obytné území v ostatních formách (mimo bytových domů) 6.1 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání vyplývající pro řešené území z platného ÚPSÚ Pro celé řešené území jsou nepřípustné tyto funkce a jevy: skladování toxického odpadu (vyjma areálu a.s. Spolana) velké zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie znečišťující povrchové a spodní vody Pro zastavěné území (vymezení k návrhovému horizontu) jsou dále nepřípustné: nové střední zdroje plynných a prašných emisí výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace) přesahují hranice areálu stránka 9 z 27

10 Pro stávající a navrhované zóny s obytnou funkcí jsou dále nepřípustné: zdroje hluku přesahující hygienickou normu pro obytné území výroby a technologie obtěžující zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních pozemcích aktivity s předpokladem velkého obratu zboží a potřebou časté dopravní obsluhy Pro čistě obytná území jsou nepřípustné (viz též tabulku regulativů funkčního využití polyfunkčních území): jakékoliv obtěžující zdroje hluku jakékoliv stacionární zdroje zápachu a exhalací s výjimkou stávajících malých kotelen na pevná a kapalná paliva jakékoliv komerční aktivity, které předpokládanou hranicí svého atrakčního obvodu přesahují hranice zóny jakékoliv aktivity, které přímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytné zóny Z hlediska funkčního využití je území města rozděleno na plochy polyfunkční a monofunkční, označené ve výkresu funkčního využití ploch příslušnou barvou a písmenným kódem. Jedná se o následující plochy: polyfunkční území: OCbd - čistě obytné území ve formě bytových domů OC - čistě obytné území v ostatních formách OVbd - všeobecné obytné území ve formě bytových domů OV - všeobecné obytné území v ostatních formách OS - smíšené obytné území MJ - smíšené území městského jádra NK - území nerušící výroby, služeb a komerce SS - území školských a zdravotnických areálů a sociálních služeb SR - sportovní a rekreační území IR - území individuální rekreace PS - území průmyslové výroby a skladů Způsob využití polyfunkčních (smíšených) území je přehledně vymezen v následující tabulce, která v průsečíku jednotlivých funkčních zón a různých činností nebo účelových staveb určuje, zda je příslušná činnost v příslušné zóně dominantní (D), vhodná (V), přípustná (P) nebo nepřípustná (N). Funkční regulace je tedy v podstatě negativní, tzn. že neurčuje jednoznačné funkční využití příslušného území, ale naopak vymezuje činnosti, které jsou v příslušném území nepřípustné. Uplatnění přípustných (P) činností by mělo být regulováno tak, aby v příslušné zóně plošně nepřevažovaly nad funkcemi dominantními a vhodnými. Dominantní činnosti (D) charakterizují hlavní funkční náplň některých smíšených zón. V těch smíšených zónách, kde jsou dominantní činnosti uvedeny, by měly mít plošně minimálně 40 % zastoupení. stránka 10 z 27

11 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón Ocbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS bytové domy D P D P P V N N N N N rodinné domy N D N D V N N N N N N malá ubytovací zařízení, penziony N N V V V V N N N N N turistické a podnikové ubytovny N N P P V P P N P N N hotely N N N N P V P N P N N motely N N N N P N P N P N N veřejná tábořiště N N N N N N N N P P N stanové tábory N N N N N N N N P P N rekreační chaty a domky *) N N N N P N N N N P N ubytovací hostince N N N P V P V N P N N mateřské a základní školy, zvláštní školy N N N P P P N D N N N střední školy, odborná učiliště N N N P P P P D N N N domovy mládeže N N N P P P N P N N N základní umělecké školy N N N P P P N V N N N dětské domovy N N N P P N N P N N N domovy důchodců N N P P P P N P N N N domy s pečovatelskou službou N N P P P P P P N N N divadla, kina, muzea, galerie, knihovny N N P P P V V N N N N letní kina N N N N N N N N P N N otevřená zábavní zařízení N N N N N P P N P N N kostely a modlitebny N N P P P V P N N N N obecní a státní administrativa N N P P P V P N N N N poštovní úřady, peněžní ústavy N N P P P V P N N N N policejní služebny N N P P P V P N N N N požární zbrojnice N N N N N N P N N N P zájmové kluby, politické strany, spolky N N P P P V P P P P N komerční administrativa N N P P P V V N N N N malá privátní zdravotnická zařízení N N P P P V P V N N N zdravotní střediska, poliklinika N N N N P V N D N N N lékárny N N P P P V P V N N N drobná hřiště pro neorganiz. sport V V V V V P V P V V P lokálního významu otevřená sportoviště celoměstského N N N N N N P P D N N významu tělocvičny, sport. haly, bazény N N N N P P P P D N P celoměstského významu nerušící služby a provozy lokálního významu P P V V V V D P V P P stránka 11 z 27

12 ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ bytové domy ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - bytové domy VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - ostatní SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚST. JÁDRA ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A KOMERCE ÚZEMÍ ŠKOLSKÝCH A ZDRAV. AREÁLŮ A SOC. SLUŽEB SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ ÚZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš Návrh regulativů a limitů funkčního využití území polyfunkčních zón OCbd OC OVbd OV OS MJ NK SS SR IR PS obchodní vybavenost lokálního významu P P V V V V D P V P P nerušící služby a provozy celoměstského N N P P P V D N P N N významu obchodní vybavenost celoměstského N N N N P V D N N N N významu obchodní vybavenost nadměstského N N N N N P P N N N P významu služby a provozy s rušícím vlivem na N N N N N N N N N N D hranici areálu služby a provozy s velkým obratem zboží N N N N N N P N N N D služby a provozy s velkým obratem N N N N N P P N P N P návštěvníků technické vybavení sloužící potřebám P P P P P P P P P P P zóny odstavné plochy a garáže sloužící P P P P P V V V V P V potřebám zóny čerpací stanice pohonných hmot N N N N P N P N N N V příslušné obslužné a pěší komunikace V V V V V V V V V P V užitkové zahrady s chovem drobného N N N P P N N N N N N zvířectva zahrádkářská osada, zahradní chata *) N N N N P N N N P D N veřejně přístupná zeleň liniová a plošná V V V V V V V V V V P užitková zeleň (sady, školky, zahradnictví) N N N N P N P N N P P FUNKCE: DOMINANTNÍ D VHODNÁ V PŘÍPUSTNÁ P NEPŘÍPUSTNÁ N *) Pozn.: Ze staveb pro individuální rekreaci (rekreační chaty a domky, zahradní chaty) jsou pro novou výstavbu přípustné pouze zahradní chaty s výměrou zastavěné plochy do 25m 2. Pro stavební činnost podléhající stavebně správnímu řízení jsou předepsány na funkčních plochách určených k zastavění maximální zastavitelnost, minimální podíl (procento) zeleně na pozemku a maximální výška objektu. stránka 12 z 27

13 MAXIMÁLNÍ ZASTAVITELNOST: Zastavitelnost je míra (procento) pokrytí vymezeného území nebo stavebního pozemku stavebními objekty (objekty vystupující min. 1m nad úroveň terénu). Vztahuje se buď k celkovým plochám jednotlivých území s vymezeným funkčním využitím, popřípadě k souborům pozemků nebo k jednotlivým stavebním pozemkům, bude-li území zastavováno postupně. MINIMÁLNÍ PODÍL ZELENĚ: Podíl zeleně je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné plochy) na pozemku pro individuální výstavbu nebo v jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit stavební objekty a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, manipulační plochy). Maximální zastavitelnost a minimální podíl zeleně jsou definovány ve vztahu k funkčním typům zástavby takto: Funkční typ (kód) Maximální zastavěná plocha budov a zařízení Ostatní zpevněné plochy do 1m výšky Minimální plocha zeleně OCbd 35 % 15 % 50 % OC 40 % 15 % 45 % OVbd 40 % 25 % 35 % OV 40 % 30 % 30 % OS 50 % 25 % 25 % MJ 60 % 20 % 20 % NK městské 50 % 25 % 25 % centrum NK okraj města 40 % 25 % 35 % PS 40 % 30 % 30 % ZV 40 % 30 % 30 % SR 40 % 30 % 30 % SS 30 % 20 % 50 % TV individuálně dle projektového řešení DV 85 % 15 % IR 35 % 65 % VÝŠKA ZÁSTAVBY: Maximální výška zástavby je dána maximálním počtem nadzemních podlaží, event. výškou nejvyššího bodu hlavní hmoty objektu (hřebene nebo vrcholu sklonité střechy, horní hrany atiky ploché střechy, atp.) a je vztažena k průměrné výšce stávajícího rostlého terénu bezprostředně souvisejícího pozemku, na kterém objekt stojí. Kategorie funkčního využití území Maximální počet NP Maximální výška v m nad terénem OCbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OC 2 NP + podkroví 10,5 OVbd 50 % 6 NP, 50 % 4 NP OV 2 NP + podkroví 10,5 OS 2 NP + podkroví 12,0 MJ bytové domy 6 NP stránka 13 z 27

14 NK centrum města 3 NP 12,0 NK okraj města 2 NP 10,0 PS 2 NP 10,0 ZV 2 NP 10,0 SR krytá zařízení individuální řešení ověřené studií SR otevřená zařízení 2 NP 7,5 SS 3 NP 15 TV individuální řešení ověřené studií IR 1 NP + podkroví 6 Stanovení maximálních výšek se nevztahuje na významné budovy a speciální zařízení, jako např. speciální technologická zařízení, komíny, stožáry, tribuny ap., ale jejich umístění v území musí být prokázáno urbanistickými nebo architektonickými studiemi. Konkrétní územní zpřesnění maximálních výškových hladin zástavby může být provedeno v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plány). 6.2 Další podmínky využití lokality změny č. 5 ÚPSÚ Řešená lokalita je ovlivněna polohou v ochranném pásmu stabilizované železniční tratě č. 092 Neratovice Kralupy n. Vlt. Nejbližší vzdálenost k ose tratě je v jižním cípu lokality (cca 16m), největší je v severním cípu (cca 65m). Ochranné pásmo je 60m od osy tratě. Z těchto důvodů existuje v předmětné lokalitě předpoklad negativního ovlivnění hlukem z provozu železniční dopravy. Realizace obytné zástavby ve změnové ploše musí být s ohledem na platné hygienické předpisy podmíněna prokázáním (v úrovni řízení o umístění stavby), že nedojde k překročení hygienických limitů hluku, resp. budou navržena a realizována potřebná a účinná protihluková opatření. Obytná zástavba formou rodinného domu by měla být realizována v severní části změnové plochy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu proluky v uliční frontě obytné zástavby, kde je vzdálenost rodinných domů vůči železnici místy ještě menší, a dále vzhledem ke stabilizovanému charakteru tratě bez dalších rozvojových předpokladů, je možné za výše uvedených podmínek stavbu rodinného domu v ochranném pásmu železnice připustit. Dále je řešená lokalita částečně ovlivněna polohou v ochranném pásmu lesa (50m), neboť svým západním lomovým bodem sousedí s pozemkem parc. č. 406/5 k.ú. Libiš, který je katastrálně evidován jako lesní pozemek a kromě toho je součástí funkčního lokálního biocentra LBC 291. Pokud by poloha rodinného domu zasahovala do ochranného pásma tohoto lesního pozemku, musí být podmínky jeho umístění odsouhlaseny příslušným orgánem státní správy lesů. 7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se nemění seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Tato změna územního plánu ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření nebo asanace v území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. stránka 14 z 27

15 8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš ve shodě se svým zadáním nemá požadavky na nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš nestanovuje kompenzační opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona, neboť příslušný orgán konstatoval, že lze vyloučit negativní vliv této změny na předměty ochrany soustavy NATURA ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část obsahuje 15 stran (listů) výrokové části a 6 stran (listů) odůvodnění. Grafická část výroku obsahuje výkresy: 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres Grafická část odůvodnění obsahuje výkresy: 3. Koordinační výkres 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 15 z 27

16 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 11 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 11.1 postup při pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš POŘIZOVATEL ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Městský úřad Neratovice stavební odbor územní plánování Kojetická 1028, Neratovice Zodpovědná osoba pořizovatele: Ing. Markéta Čákorová, Ing. Alena Kalinová OBEC, PRO KTEROU JE ZMĚNA POŘIZOVÁNA: Obec Libiš Kojetická 1028, Neratovice starosta: Zdeněk Mráz určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem: Vladimír Vávra ZPRACOVATEL: Ing. arch. Zdeněk Kindl, autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA Pavla Lista 1462, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Základní data postupu pořizování rozhodnutí zastupitelstva obce Libiš o pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Libiš oznámeno projednávání návrhu zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš a vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů, tj. od do v kanceláři MěÚ Neratovice, stavební odbor, na obecním úřadu v Libiši a na webových stránkách obce Libiš úprava zadání dle požadavků dotčených orgánů schválení zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš v zastupitelstvu obce další údaje budou postupně doplňovány 11.2 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí bude doplněno po veřejném projednání 11.3 uplatněné připomínky bude doplněno po veřejném projednání stránka 16 z 27

17 11.4 úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek bude doplněno po veřejném projednání 12 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA SOULADU 12.1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Obec Libiš patří do rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha - vymezené platnou Politikou územního rozvoje ČR 2008 (vydána Usnesením vlády ČR č. 929 ze dne ). Tato rozvojová oblast byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje a obec Libiš v nich byla potvrzena jako součást rozvojové oblasti OB1. V této oblasti se významně projevuje nejsilnější koncentrace obyvatelstva v ČR, je zde nejvyšší soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části celostátní a mezinárodní významový přesah. Významným rozvojovým předpokladem je dobré napojení na silniční a železniční síť. Kromě těchto obecných charakteristik pro územní plán Libiše žádné specifické požadavky z Politiky územního rozvoje ČR ani ze ZÚR nevyplývají. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro územní plán sídelního útvaru Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 NK 10 RC 1480 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Tato změna územního plánu obsahuje pouze jedinou lokalitu a svým územním rozsahem je nepodstatná. Celkový rozsah změn využití území je 0,12 ha (1230 m2). Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš se rozšiřují zastavitelné plochy o danou výměru změnové plochy. stránka 17 z 27

18 Architektonické a urbanistické hodnoty v území nejsou v žádném případě dotčeny. Tato lokální a nevýznamná změna podporuje možnost využití plochy v proluce pro bydlení v nízkopodlažních formách zástavby. Tato změna územního plánu sídelního útvaru Libiš je v obecné rovině v souladu s cíli a úkoly územního plánování ( 18 a 19 stavebního zákona), neboť mimo jiné: směřuje k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a již dříve vymezených zastavitelných ploch stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 12.3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování, je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou (autorizovanou) osobou s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů V případě řešené lokality změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je třeba respektovat podmínky výstavby v ochranném pásmu železniční dopravní infrastruktury a v ochranném pásmu lesa, uvedené v kap. 6.2 (výroková část). Tyto podmínky jsou dány platnými právními předpisy i stanovisky příslušných dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. další podmínky budou případně doplněny po společném jednání a uplatnění stanovisek dotčených orgánů 13 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Návrh změny nevyžaduje na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje viz Koordinované stanovisko č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más k návrhu zadání této změny ze dne zpracování vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto stanovisku byl rovněž vyloučen významný vliv na území NATURA Z uvedeného vyplývá, že ve smyslu ustanovení 47 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. stránka 18 z 27

19 14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání této změny č.j /2012/KUSK zn. OŽP/Más ze dne orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš na životní prostředí s odůvodněním, že na základě zadání této změny se nepředpokládá významný zásah do složek životního prostředí ani budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. 15 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš vymezuje jedinou zastavitelnou plochu v proluce stávající obytné zástavby (změna využití z kategorie ZA zahrady na OV všeobecně obytné území) o výměře pouze 1230 m2. Při stanoveném maximálním koeficientu zastavěnosti 40% a omezeních, vyplývajících z ochranného pásma železniční tratě a ochranného pásma lesa lze předpokládat v řešené ploše zástavbu pouze jediným rodinným domem. Obec Libiš je ve svém územním rozvoji limitována značným počtem přírodních a technických bariér, které prakticky znemožňují vymezování zastavitelných ploch většího rozsahu (Labe a jeho záplavové území, přírodní prvky (ÚSES), koridor silnice I/9, železnice, produktovody a ropovody s širokým ochranným pásmem, podnik Spolana atd.). Poloha v rozvojové oblasti OB-1 Praha a dobré dopravní napojení jsou přitom faktory podporující poptávku po trvalém bydlení. Využití všech proluk ve stávající zástavbě je proto logickým důsledkem a potřebou rozvoje obce. 16 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Z hlediska širších vztahů v území navrhovaná změna nevyvolává potřebu změn územních plánů okolních obcí v rámci koordinace územních plánů. Navrhovanou změnou se nemění platná koncepce územního rozvoje obce Libiš, orientovaná zejména na rozvoj obytné funkce s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schválena Vládou ČR ) je řešené území zařazeno do rozvojové oblasti Praha (OB1). Tato rozvojová oblast byla dále zpřesněna Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (2012). Řešeného území změny ÚPSÚ se netýkají žádné specifické úkoly, vyplývající pro danou rozvojovou oblast. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro ÚPSÚ Libiš dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince Vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne ZÚR nabyly účinnosti dne Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro územně plánovací dokumentaci obce Libiš úkol ochrany a zpřesnění následujících koridorů silničních dopravních staveb (včetně jejich zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb): D018 D019 silnice I/9, Byškovice, obchvat silnice I/9, úsek Libiš Mělník, rekonstrukce a přeložka stránka 19 z 27

20 orná půda chmelnice vinice zahrady ovoc.sady trv.travní porosty Investice do půdy (ha) Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš NK 10 RC 1480 nadregionální biokoridor podél Labe, Stříbrný roh Polabský luh regionální biocentrum Úpor a Kelské louky Uvedené plochy a koridory jsou již v platném ÚPSÚ Libiš obsaženy, včetně zahrnutí uvedených dopravních staveb do seznamu veřejně prospěšných staveb. Změna č. 5 nijak nesouvisí s plochami a koridory nadmístního významu. Návrh zadání změny č. 5 ÚPSÚ Libiš je v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími z dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje vydaného v září 2006 a aktualizovaného v roce VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Všechny pokyny pro zpracování návrhu změny, obsažené ve schváleném zadání, jsou ve změně č. 5 ÚPSÚ Libiš splněny. Zadání neobsahovalo požadavek na zpracování návrhu řešení ve variantách. 18 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Změna č. 5 ÚPSÚ Libiš neobsahuje záležitosti nadmístního významu ve smyslu 43 odst. 1 stavebního zákona. 19 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Změna územního plánu sídelního útvaru Libiš vyvolává ve své lokalitě nárok na nový zábor zemědělského půdního fondu velmi malého rozsahu. Z celkové výměry lokality 1230 m2 (0,123 ha) patří do ZPF 1180 m2 (0,118 ha), z toho pouze cca 10 m2 je v kultuře zahrada (část pozemku p.č. 422/3), zbytek tvoří trvalé travní porosty. Dotčený půdní fond má BPEJ , což je V. (nejméně kvalitní) třída ochrany. k.ú.: Libiš Zábor ZPF podle kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) č.lok. Způsob využití plochy Celkový zábor ZPF (ha) I. II. III. IV. V. Zm5 všeobecné bydlení 0,118 0,001 0,117 0,118 Nejkvalitnější zemědělská půda (stupeň ochrany I., II.) není dotčena. Změnou č. 5 ÚPSÚ Libiš nedochází v žádném případě k důsledkům na pozemky určené k plnění funkce lesa, neboť lokalita změny do těchto pozemků nezasahuje. stránka 20 z 27

21 POUČENÍ Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadě v Neratovicích, stavebním odboru územní plánování, na obecním úřadu v Libiši a bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup - ÚČINNOST Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.... Zdeněk Mráz starosta obce... Ing. Aleš Goldšmíd místostarosta obce Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. stránka 21 z 27

22 1. Základní členění území stránka 22 z 27

23 2. Hlavní výkres stránka 23 z 27

24 3. Koordinační výkres LEGENDA: stránka 24 z 27

25 stránka 25 z 27

26 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Libiš stránka 26 z 27

27 4. Vyhodnocení záborů ZPF stránka 27 z 27

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ Pořizovatel úřad územního plánování: Městský úřad Neratovice Datum zpracování: květen 2012 Číslo projektu: 110 628 Zpracovatel změny ÚPSÚ: IKP Consulting

Více

LIBIŠ. ZMĚNA č. 3 NÁVRH. územního plánu sídelního útvaru

LIBIŠ. ZMĚNA č. 3 NÁVRH. územního plánu sídelního útvaru ZMĚNA č. 3 územního plánu sídelního útvaru LIBIŠ NÁVRH Pořizovatel úřad územního plánování: Městský úřad Neratovice Datum zpracování: září 2009 Číslo projektu: 108 469 Zpracovatel: IKP Consulting Engineers

Více

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 10 územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Neratovice ební odbor, územní plánování Kojetická 1028, 277 11 Neratovice zodpovědná osoba pořizovatele: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č. 2. Územní plán sídelního útvaru Milovice. datum zpracování: listopad 2009. Záznam o účinnosti:

Změna č. 2. Územní plán sídelního útvaru Milovice. datum zpracování: listopad 2009. Záznam o účinnosti: Obsah dokumentace Územní plán sídelního útvaru Milovice Změna č. 2 datum zpracování: listopad 2009 Objednatel a pořizovatel: Město Milovice 5. května 71, 289 23 Milovice starosta: Milan Kraus Zhotovitel,

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 V Borových Ladách dne 07.09.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Borová

Více

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny Číslo 1 / 2009 ze dne 2.2.2009 Zastupitelstvo města Trhové Sviny, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Zadání je zpracováno v souladu s ustanovením 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Strážné è. 1/2011/OOP ze dne 1. listopadu 2011 ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO OBEC STR én ZASTUPITELSTVO OBCE Strážné 129, 543 52 Strážné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký;

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více