Start a rozvoj podnikání (SRP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Start a rozvoj podnikání (SRP)"

Transkript

1 Start a rozvoj podnikání (SRP) Start a rozvoj podnikání je jedním z hlavních nástrojů systému Cesta k podnikání (CePo). Umožňuje klientovi popsat a zrekapitulovat samoobslužně svou výchozí pozici a veškeré předpoklady i podmínky před začátkem podnikání. Informace, které klient o sobě uvede se vkládají do jeho osobního profilu a současně jsou použity ke zhodnocení jeho připravenosti a k vyhledání silných i slabých stránek nově vznikajícího podniku Ovládací prvky SRP Základními ovládacími prvky SRP jsou tlačítka, navigace a menu. Tlačítka přechod na další stránku nebo oblast návrat na předchozí stránku ukončení práce s dotazníky SRP zobrazí průběžné výstupy z dotazníku návrat na začátek dotazníků SRP přímý přístup ke stránce Průvodce podnikáním přímý přístup na hlavní stránku CePo Navigace Jde o soustavu odkazů, které jsou součástí šedé navigační lišty nad formuláři dotazníku. Úkolem lišty je usnadnit a urychlit přístup na hlavní strany systému CePo a stále nabízet přehlednou informaci o tom, ve které části systému se právě nachází. Odkazy na levé straně lišty: Úvodní stránka CePo otevře úvodní stranu systému Průvodce podnikáním umožňuje vstoupit na stranu s doporučenými postupy pro jednotlivé typy klientů systému 1

2 Informační databáze nabízí přímý vstup na hlavní stranu, společnou pro všechny databáze systému Odkazy na pravé straně lišty odkazy se odvíjejí stupňovitě podle průchodu systémem. Řada odkazů tak zachycuje, na které straně systému se uživatel nachází nyní a kterými stranami před tím prošel. Zároveň umožňuje také přímý návrat na některou z předchozích stran systému. Příklad: CEPO > Start a rozvoj podnikání - Začátek > Dotazník - zde položka CEPO vede na úvodní stranu systému, položka Start a rozvoj podnikání Začátek vede na vstupní stranu nástroje SRP a položka Dotazník informuje, že v současnosti je uživatelem rozpracován dotazník SRP. Menu menu, které umožňuje přímý přechod mezi jednotlivými oblastmi dotazníku SRP menu, které umožňuje přímý přechod mezi jednotlivými podoblastmi dotazníku SRP v části Rozvoj podnikání 1.2. Funkce v SRP Funkce, popsané zde, jsou shodné pro všechny stránky SRP. Jsou to následující funkce: načte existující profil uživatele s dosud vloženými informacemi uloží všechny dosud vložené informace do profilu uživatele 2

3 uzavře použité dotazníky a odhlásí uživatele ze systému otevře stránku pro zaregistrování uživatele v systému vyvolá menu pro přímý vstup do hlavních oblastí SRP ukryje menu pro přímý vstup do hlavních oblastí SRP otevře okno s dostupnými informacemi o uživateli 1.3. Zadávání údajů v SRP Nástroj SRP je určen pro všechny kdo chtějí podnikat nebo podnikají podle živnostenského zákona a jeho cílem je poskytnout klientovi zpětnou vazbu o míře jeho vlastní připravenosti k podnikání. Aby bylo možné sestavit hodnocení kvalitní a pro klienta relevantní, je třeba do systému vložit řadu aktuálních informací. K tomuto účelu slouží dotazníky SRP, které jsou členěny do několika oblastí. Mezi jednotlivými oblastmi a jejich formuláři lze přecházet buď pomocí ovládacích tlačítek ( Další, Zpět ) nebo prostřednictvím menu, které lze vyvolat pomocí příkazu Ukázat menu v modré horní liště. SRP obsahuje vstupní stranu a šest oblastí: Motivace a odhodlání podnikat Osobní předpoklady k podnikání Rodina a osobní zázemí Charakter a forma podnikání Předpoklady k zahájení činnosti Rozvoj podnikání Oblast Rozvoj podnikání obsahuje pět podoblastí: Vývoj finančních ukazatelů - minulost Postavení vůči konkurenci - minulost Vývoj finančních ukazatelů - budoucnost Postavení vůči konkurenci budoucnost Vlastnictví majetku 3

4 1.4. Průchod stránkami SRP Vstupní stránka SRP Toto je úvodní stránka, která klienta informuje o tom, k čemu SRP slouží a zároveň zjišťuje, v jaké fázi podnikání se klient nachází. Z nabídnutých životních situací si uživatel vybere tu, která odpovídá jeho vlastní a pokračuje kliknutím na tlačítko Další. V případě, že klient chce pracovat s již vytvořeným profilem, klikne na tlačítko Načíst a následně bude vyzván k zadání čísla profilu a hesla. 4

5 Následují formuláře jednotlivých oblastí SRP. Každý z formulářů je tvořen sérií otázek, zobrazovaných vždy po jedné na samostatné straně. Otázky jsou kladeny v první osobě a uživatel by si na ně měl odpovědět co nejobjektivněji. K zadání odpovědí slouží kruhová políčka vedle každé z nabízených možností, vybírá se jen jedna z nich a to kliknutím do tohoto políčka (tzv. radiobutton). Ve spodní části strany pod ovládacími tlačítky se nachází horizontálně orientované pole, které graficky (modré pole) i číselně (v procentech) vyjadřuje, jak velká část dotazníku SRP již byla uživatelem zpracována. Oblast Motivace a odhodlání podnikat Příklad otázky v této oblasti Tato oblast zjišťuje, co vede klienta k podnikání a jak silné či trvalé jsou jeho pohnutky. Oblast zahrnuje následující otázky: Jsem nezaměstnaný? Ve svém současném zaměstnání nemám perspektivu? Ve svém současném zaměstnání nejsem spokojen? Chci mít možnost rozhodovat se samostatně? Chci využít vlastní finanční prostředky a ve zvoleném oboru vidím příležitost? Mám materiální vybavení, které chci využít? Chci si zvýšit životní úroveň, předpokládám, že si vydělám víc peněz (chci zbohatnout)? Chci získat uznání svého okolí, chci v něm něco znamenat? Zvolený obor podnikání je mým koníčkem? 5

6 Jsem připraven pracovat v sobotu i v neděli? Jsem připraven pracovat více než 10 hodin denně? Jsem ochoten se zadlužit a žít v nejistotě? Jsem připraven podstoupit dlouhá a nepříjemná jednání s úřady? Jsem připraven nést případné důsledky neúspěšného podnikání? Jsem připraven se dále vzdělávat a zvyšovat svou odbornost i obecný rozhled? Oblast Osobní předpoklady k podnikání Příklad otázky v této oblasti Tato oblast zjišťuje, jakými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a schopnostmi je klient pro své budoucí podnikání vybaven. Oblast zahrnuje následující otázky: Mám vzdělání využitelné v oboru, v němž chci podnikat? Mám praktické zkušenosti v rozsahu aspoň tří let v oboru, ve kterém chci podnikat? Mám praktické zkušenosti v rozsahu aspoň dvou let (i mimo obor, ve kterém chci podnikat)? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti obchodně smluvních vztahů? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti vedení účetnictví? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti správy daní a poplatků? 6

7 Jaká je moje znalost předpisů v oblasti bezpečnosti práce? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti ochrany životního prostředí? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti technických norem? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnávání? Jaká je moje znalost problematiky ekonomiky a řízení firmy? Jaká je moje znalost problematiky jakosti a kvality? Jsem cílevědomý a důsledný? Dokážu vytvářet vize pro budoucno? Jsem tvořivý, iniciativní, přicházím snadno s novými nápady? Umím se rychle rozhodnout? Jsem schopen sebekontroly? Jsem schopen sebekritiky? Jsem schopen překonávat osobní neúspěchy? Jsem odvážný? Jsem zodpovědný? Mám organizační a řídící schopnosti? Dokážu dobře plánovat a kalkulovat? Umím jednat s lidmi? Oblast Rodina a osobní zázemí Příklad otázky v této oblasti 7

8 Úkolem této oblasti je zjistit, jestli může podnikatel očekávat při své činnosti podporu svého okolí zejména rodiny a přátel. Oblast zahrnuje následující otázky: Má v naší rodině podnikání tradici? Dokáže má rodina akceptovat fakt, že podnikání musím věnovat hodně času? Dokáže moje rodina akceptovat dočasné snížení životní úrovně v zájmu mého podnikání? Můžu od příbuzných a přátel očekávat finanční podporu? Jsou členové rodiny připraveni se mnou podnikat, nebo mi pomáhat? Buduji svou firmu jako rodinný podnik? Oblast Charakter a forma podnikání Příklad otázky v této oblasti Tato oblast je velmi stručná a zaměřená na zjištění, jakou právní formu bude podnik mít a jaké činnosti se bude převážně věnovat. Při jejím absolvování by si měl podnikatel odpovědět na následující otázky: Čím se budu ve svém podnikání převážně zabývat? Jakou formou budu podnikat? Bude počet mých společníků vyšší než 1? 8

9 Zamýšlím vstoupit do sdružení fyzických osob? Oblast Předpoklady k zahájení činnosti Příklad otázky v této oblasti Oblast je poměrně rozsáhlá a prověřuje, jak je klient na podnikání připraven z hlediska materiálního, finančního, organizačního a zejména úrovní svého podnikatelského záměru. V této oblasti by uživatel měl být schopen odpovědět na následující otázky: Mám již vybránu živnost, které se budu věnovat? Splňuji požadavky Živnostenského zákona pro výkon této živnosti? Jsem schopen splnit požadavky Živnostenského zákona do tří měsíců? Budu potřebovat odpovědného zástupce? Mám zpracován podnikatelský záměr? Mám pro své podnikání k dispozici vhodné místo (prostory dostupné dopravně a vybavené inženýrskými sítěmi)? Prostory pro podnikání jsou mým majetkem? Pronájem prostor mám smluvně zajištěn? Prostory pro podnikání jsou v dobrém stavu? Prostory pro podnikání bude třeba opravit či rekonstruovat? Mám pro své podnikání dostatek vlastních finančních prostředků? Budu pro své podnikání potřebovat půjčku (úvěr)? 9

10 Mám informace o celostátních i regionálních programech podpory podnikání? Má nebo bude mít moje podnikání zcela sezónní charakter? Výrobek či služba, který chci nabízet na trhu dosud chyběl? Mám informace, že konkurence v blízké době nabídne srovnatelný produkt? Mám zajištěn vývoj a inovaci svého produktu (výrobku či služby)? Je výroba mého produktu nebo služba založena na využití nejnovějších technologiích? Má moje výroba nebo služba zajištěny spolehlivé dodavatele? Jsem ke svému produktu připraven poskytovat také nadstandardní záruky a servis? Budu při výrobě či kompletaci produktu potřebovat od jiné firmy potřebovat kooperaci nebo subdodávky, které nejsem sám schopen zajistit? Vím, kdo bude tvořit cílové skupiny (odběratele) mého produktu (výrobku či služby)? Mám dostatek informací o své konkurenci? Jsem rozhodnut prodávat pouze za hotové? Mám prozkoumány další možnosti rozšíření odbytu? Mám promyšleno, jak budu propagovat svůj produkt? Vím, kolik mne bude stát propagace mého produktu? Dokážu zajistit vyšší nebo srovnatelnou kvalitu svého produktu ve vztahu ke konkurenci? Bude můj produkt schopen konkurovat nízkou cenou? Dokážu dosahovat nižších nákladů ve srovnání s konkurencí? Jsem připraven pružně reagovat na potřeby trhu zavedením nového produktu (výrobku či služby)? Předpokládám, že při zahájení podnikání budu míst alespoň jednoho zaměstnance? Vím kde získám dostatek kvalifikovaných zaměstnanců? Mám zajištěn nástup kvalifikovaných zaměstnanců? Mám vytvořeny materiální podmínky pro nástup zaměstnanců? Mám dostatek finančních prostředků pro placení zaměstnanců? Očekávám roční tržby větší než Kč? Očekávám, že můj hrubý roční zisk bude nejméně Kč? 10

11 Budu potřebovat poradenství či asistenci pro tvorbu podnikatelského plánu? Budu potřebovat poradenství či asistenci pro realizaci podnikatelského plánu? Budu potřebovat asistenční služby pro zajištění finančních zdrojů? Budu potřebovat poradenství či asistenci pro vedení účetnictví? Budu potřebovat služby daňového poradce? Budu potřebovat služby právního poradce? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro certifikaci jakosti? Budu potřebovat poradenství pro zajištění nových pracovníků? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro školení a zácvik personálu? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro zprostředkování odbytu? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro likvidaci odpadů? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro bezpečnost a ochranu zdraví a pro požární ochranu? Oblast Rozvoj podnikání Příklad otázek v této oblasti 11

12 Oblast je určena pro ty uživatele, kteří již podnikají. Nabízí možnost ověřit si silná i slabá místa existujícího podniku, případně nalézat další příležitosti pro jeho další rozvoj nebo rozšíření. Zjišťuje základní skutečnosti o dosavadním i očekávaném vývoji podniku, jeho postavení vůči konkurenci a jeho majetkové poměry. S ohledem na značný rozsah, se tato oblast člení na pět podoblastí. Každá z nich je zastoupena samostatným dotazníkem (vždy jedna webová strana) a mezi nimi je možno přecházet buď pomocí ovládacích tlačítek ( Další, Zpět ) nebo prostřednictvím menu (viz příkaz Ukázat menu ). Podoblast Vývoj finančních ukazatelů minulost požaduje od uživatele srovnání následujících skutečností: Vývoj zisku v posledních 3 letech Vývoj stavu zásob v posledních 3 letech Vývoj stavu pohledávek celkem v posledních 3 letech Vývoj stavu volných finančních prostředků v posledních 3 letech Vývoj stavu závazků v posledních 3 letech Vývoj stavu všech úvěrů v posledních 3 letech Vývoj stavu závazků po lhůtě splatnosti v posledních 3 letech Vývoj stavu pohledávek po lhůtě splatnosti v posledních 3 letech Vývoj zatížení leasingovými splátkami v posledních 3 letech Vývoj počtu zaměstnanců v posledních 3 letech Vývoj výdajů na propagaci v posledních 3 letech Podoblast Postavení vůči konkurenci minulost je zaměřena na srovnání uživatele a jeho konkurentů z hlediska následujících ukazatelů: Vlastní výnosy z podnikání Složení vlastních odběratelů Průměrné mzdy vlastních zaměstnanců Pracovní podmínky vlastních zaměstnanců Platební morálka vlastních odběratelů Náročnost vlastních odběratelů na kvalitu Umístění vlastní provozovny (přístupnost pro klienty) Vlastní režijní náklady Vlastní úvěrové zatížení Technologické vybavení vlastního provozu 12

13 Změna podmínek pro uplatnění vlastní produkce s příchodem velkých firem Příležitostí pro uplatnění vlastní produkce na trhu Podoblast Vývoj finančních ukazatelů budoucnost vyžaduje od uživatele porovnání současnosti a odhadovaného budoucího vývoje v následujících položkách: Vývoj zisku v dalších 3 letech Vývoj stavu zásob v dalších 3 letech Vývoj stavu pohledávek celkem v dalších 3 letech Vývoj stavu volných finančních prostředků v dalších 3 letech Vývoj stavu závazků v dalších 3 letech Vývoj stavu všech úvěrů v dalších 3 letech Vývoj stavu závazků po lhůtě splatnosti v dalších 3 letech Vývoj stavu pohledávek po lhůtě splatnosti v dalších 3 letech Vývoj zatížení leasingovými splátkami v dalších 3 letech Vývoj počtu zaměstnanců v dalších 3 letech Vývoj výdajů na propagaci v dalších 3 letech Podoblast Postavení vůči konkurenci minulost je zaměřena na srovnání uživatele a jeho konkurentů z hlediska následujících ukazatelů: Vlastní výnosy z podnikání Složení vlastních odběratelů Průměrné mzdy vlastních zaměstnanců Pracovní podmínky vlastních zaměstnanců Platební morálka vlastních odběratelů Náročnost vlastních odběratelů na kvalitu Umístění vlastní provozovny (přístupnost pro klienty) Vlastní režijní náklady Vlastní úvěrové zatížení Technologické vybavení vlastního provozu Změna podmínek pro uplatnění vlastní produkce s příchodem velkých firem 13

14 Příležitostí pro uplatnění vlastní produkce na trhu Podoblast Vlastnictví majetku rekapituluje jaký je rozsah a struktura majetku podniku. Ve formuláři je uživatel postupně dotazován, zda jeho podnik má v majetku nebo používá: Místo sídla podnikání Další provozovny Nevyužité nemovitosti Strojní (technologické, přístrojové) vybavení Nevyužité strojní vybavení Rozestavěné objekty Zatím nepoužitá projektová dokumentace Podíly na jiných společnostech Registrované patenty, licence, průmyslové vzory, ochranné známky Logo (ustálená grafická podoba jména firmy, fyzické osoby nebo předmětu činnosti), které není chráněno Originální vlastní postup, který nikdo jiný nemá Již připravenou výrobu nového výrobku (inovaci stávající služby) Majetek, který není v účetní evidenci nebo jehož cena je podstatně vyšší než je v účetní evidenci Výhradní smlouvu s významným partnerem Zásoby materiálu, zboží, výrobků či jiných látek, které jsou podnikem neupotřebitelné, na trhu neprodejné, ale běžnými postupy likvidovatelné Průběžně zpracovávaný a aktualizovaný podnikatelský plán s výhledem aspoň na 12 následujících měsíců Zásoby, u kterých se neví, jak je správně dle platných předpisů likvidovat 14

15 1.5. Další funkce SRP Systém dále nabízí klientům některé další funkce. Zejména jsou to výstupy, obsahující výsledky práce uživatele s dotazníky SRP. Mezi ně patří rekapitulační sestava, tedy souhrn informací, které klient do dotazníků zadal, dále pak posouzení připravenosti klienta k podnikání, hodnocení rozvoje podniku a SWOT analýza slabých a silných stránek podniku. Poslední funkce umožňují před ukončením práce své výstupy vytisknout a ve formě osobního profilu uložit pod vlastním heslem a tím je zachovat pro budoucí použití. Rekapitulace odpovědí (Rekapitulační sestava) Shrnuje všechny odpovědi zadané do formulářů během práce s dotazníkem. Má podobu rozsáhlého výpisu, který uvádí plné znění všech otázek a k nim přiřazených odpovědí. Pro každou odpověď je rovněž vložen odkaz Změnit odpověď, jehož pomocí lze upravit hodnotu původně zadané odpovědi. Každá otázka, ke které byla uživatelem přiřazena odpověď je označena zeleným znakem. Pokud otázce nebyla žádná odpověď přiřazena, je otázka označena červeným znamením (křížek) a je k ní vložen odkaz Odpovědět, který umožňuje chybějící odpověď doplnit. 15

16 Hodnocení připravenosti k podnikání Obsahuje několik krátkých textů, z nichž první je stručnou charakteristikou klientovy připravenosti k podnikání. Další krátké texty pak hodnotí zjištěné klady i zápory z hlediska motivace, kvalifikace a osobního zázemí. 16

17 Hodnocení rozvoje podniku Svou strukturou se podobá předchozímu výstupu (Hodnocení připravenosti), je ale zaměřen na poskytnutí zpětné vazby již podnikajícím uživatelům. Zejména se zabývá slabými a silnými stránkami existujícího podniku a snaží se postihnout významné aspekty, které hrály nebo by do budoucna mohly hrát klíčovou roli ve vývoji podniku a v jím dosahovaných výsledcích. 17

18 SWOT analýza Skládá se podobně jako předešlé výstupy z krátkých textů, které charakterizují slabé a silné stránky podnikatelského záměru nebo podniku a formulují také příležitosti a hrozby, s nimiž se může během své činnosti setkat. Všechny texty jsou uspořádány graficky - do tvaru klasické tabulky SWOT analýzy. 18

19 Některé z charakteristik jsou zobrazovány ve formě aktivních odkazů. Znamená to, že po kliknutí na ně se uživateli zobrazí rada, povinnost či jiná položka z databází CePo, která se k uvedenému zjištění váže a mohla by pro něj být užitečná. Tisk výstupů Zpracované výstupy lze vytisknout kliknutím na volbu Tisk v horní liště. Následně se otevře okno s náhledem, jak bude vytištěný výstup vypadat, a standardní tiskový dialog Windows, kterým se spouští tisk. Tento tiskový dialog je možné kdykoli zrušit a stejně tak i kdykoli znovu vyvolat. Děje se tak kliknutím na tlačítko Vytisknout v okně náhledu profilu, nebo alternativně, stisknutím kombinace kláves CTRL+P. 19

20 Uložení výsledků práce založení osobního profilu Jestliže klient považuje za možné, že se k systému v budoucnosti vrátí, je mu umožněno, aby se všechny vložené informace v systému uchovaly. Nebude pak muset znovu vyplňovat dotazníky, které již jednou prošel. Vložené informace se uchovávají v osobním profilu, který lze založit kliknutím na odkaz Uložit jako. Systém informace uloží do osobního profilu a vyzve klienta, aby zadal heslo, které umožní jeho osobní informace ochránit před nepovolanými osobami. Při příštím vstupu do systému si může klient pomocí tohoto hesla vyvolat svůj profil a pracovat s již zadanými informacemi. V případě, že chce klient ukončit práci v systému CePo, musí kliknout na odkaz Ukončit práci. 20

21 Na této stránce klient zadá heslo, pod kterým chce profil uložit. Toto heslo musí mít minimálně pět znaků. Pokud vloží méně než pět, bude na tuto skutečnost systémem upozorněn. Po kliknutí na tlačítko Uložit se mu otevře další stránka. Na této stránce se klient dozví, pod jakým číslem byl jeho profil uložen. 21

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) Obsah: 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti... 1 2. Nová kompetence odborná dovednost... 2 3. Změna textové formulace

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB V sekci Management je vytvořena struktura podsekcí pro publikaci tematicky zaměřených článků. Specifickou podsekcí je sekce Katalog produktů a služeb. V této sekci je umístěn

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Přihlašovací údaje pro klienta: Stačí zaregistrovat

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T OBSAH 1. Výběr sledovaného období... 3 2. Zásady pro ovládání aplikace... 3 2.1. Ovládací lišta... 3 2.2. Úvodní strana... 4 2.3. Úvodní strana zvolené oblasti - zdroje...

Více

Příklad dobré praxe XIII

Příklad dobré praxe XIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Michal Jelínek

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více