Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září 2012 Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy - 1 -

2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Název dokumentu: strana 1 Obsah: 2 Základní škola 1) Základní údaje o škole 3 2) Přehled oborů vzdělání, učební plány 4 3) Pracovníci školy 5 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 6 5) Výsledky vzdělávání žáků 7 prospěch chování 8 vyhodnocení dotazníků prop rodiče a žáky plnění učebních osnov celkové hodnocení práce v ročnících 9 péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 10 soutěže divadlo, kulturní pořady 11 ozdravný pobyt mimoškolní aktivity kroužky ukončení docházky 6) Prezentace školy na veřejnosti 12 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 13 Přípravná třída 17 Mateřská škola 19 1) Charakteristika MŠ 2) Demografický vývoj a změny 20 3) Otevření nového oddělení mateřské školy 4) Výchovně vzdělávací proces 23 5) Údaje o výsledcích kontrol 6) Údaje o pracovnících MŠ 7) Materiální vybavení a opravy 26 Přílohy: Hodnocení minimálního preventivního programu Základní údaje o hospodaření školy - 2 -

3 1) Základní údaje o škole Adresa školy: Bezručova 141, Křešice Ředitel: Mgr. Jitka Geburová Kontakty: tel IČO školy: REDIZO školy: IZO: právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Křešice Adresa zřizovatele: Nádražní 84, Křešice Kontakty: tel IČO zřizovatele: Školská rada: Ing. Kamila Kloubská, Marie Myšáková, Mgr. Jana Trojáčková, Magdaléna Chladilová Mgr. Lenka Špittová, Lucie Krehanová Předseda: Mgr. Lenka Špittová Základní školu Křešice zřídila obec Křešice (viz Zřizovací listina, vydaná dne obcí Křešice, dále změna zřizovací listiny ze dne ) jako příspěvkovou organizaci. Zařazení do sítě škol vydalo MŠMT ČR, poslední rozhodnutí ze dne , s účinností od , č.j / Identifikátor právnické osoby: Ve školním roce navštěvovalo 4 třídy školy 36 žáků

4 I v tomto školním roce pokračovala v úzké spolupráci s PPP V LTM výuka v přípravné třídě pro děti se sociálním znevýhodněním, kterou navštěvovalo celkem 15 dětí. Součástí školy je Mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola zajišťuje stravování pro žáky ZŠ, děti MŠ, občany důchodového věku a pro členy zastupitelstva Obce Křešice. V tomto školním roce byla postavena na pozemku školního hřiště mobilní MŠ s kapacitou 25 dětí. Svou činnost zahájila v lednu tohoto roku. Škola je umístěna v klidné části obce a patří k ní oplocený pozemek zahrada pro MŠ a hřiště pro ZŠ, neoplocený sousední pozemek s vybudovaným umělým svahem pro zimní využití. Budova školy - je typem malotřídní školy postavené v roce Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků. Spojení ročníků je určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících a dalšími faktory. Škola není plně organizovaná. Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je 75 žáků, kapacita školní družiny je 25 žáků. Škola je integrovaná s Mateřskou školou. Do školy v současné době dojíždějí děti z obcí Zahořany, Nučnice a Okna. Škola je průchozí se školní jídelnou, stravování dětí v MŠ je řešeno výtahem. Suterén: technické zázemí, sklad pomůcek MŠ, místnost školnice, šatna dětí, školní družina Přízemí: ředitelna, třída, přípravná třída, počítačová učebna, tělocvična První patro: 3 učebny, knihovna, kabinet V areálu školy je hřiště, které je využíváno hlavně v hodinách tělesné výchovy, o hlavní přestávce, pro venkovní pobyt dětí a odpolední aktivity školní družiny. V tomto roce bylo hřiště z poloviny zastavěno /nové oddělení MŠ/ a pobyt na hřišti byl částečně omezen. Pro příští školní rok plánuje zřizovatel na zbývající části zřídit multifunkční hřiště. 2) Obory vzdělání, učební plány V ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Křešice. Předmět ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Inf. a kom. technologie 1 Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Hudební výchova

5 Tělesná výchova Člověk a svět práce Celkem ) Pracovníci školy K na škole pracovalo: Od 1.1.do fyzický počet: přepočt. počet: fyzický počet: přepočt. počet učitelé : 6 4, ,317 vychovatelé: 1 0,50 1 0,50 provozní zaměstnanci: 2 1, ,00 pracovníci škol. jídelny 3 1,50 5 2,50 Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na nižší pracovní úvazky. Uvádíme proto vedle fyzického počtu i počet přepočtený. Jeden pracovník ŠJ je hrazen z rozpočtu Obce Křešice. Od ledna došlo rozšířením MŠ o 1 oddělení k nárůstu dětí i počtu zaměstnanců ve ŠJ. Bylo třeba přijmout 1 pom. kuchařku do ŠJ na poloviční úvazek a jednu pom. kuchařku pro výdej jídla v nové MŠ také na poloviční úvazek. Hledisko odborné kvalifikace učitelů: (na zákl. Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) třídní učitelky 1., 2., 3. a 4. ročníku 1.stupně splňují předepsanou kvalifikaci, třídní učitelka 5. ročníku studuje čtvrtým rokem PF UJEP v Ústí nad Labem. Cizí jazyk vyučují 2 vyučující splňující kvalifikaci /absolventky kurzů anglického jazyka JAME, MEJA/ a dále si vzdělání doplňují samostudiem a absolvováním jednodenních seminářů a školení v rámci DVVP. VYCHOVATELÉ: Vychovatelka školní družiny má středoškolské vzdělání. Věková struktura pedagogických pracovníků: do 35 let let let 1 nad 55 let 0 důchodový věk 0 celkem 6 PROVOZNÍ PRACOVNÍCI: - 5 -

6 Pracovníci, u kterých je požadováno vzdělání, toto splňují, např. hospodářka školy je absolventkou střední školy s ekonomickým zaměřením. Uklízečka a údržbář absolvují v pravidelných lhůtách potřebná proškolení. PRACOVNÍCI ŠJ: Vedoucí školní jídelny požadované vzdělání splňuje, dále zde pracuje jedna vyučená kuchařka a jedna pomocná kuchařka, dále pak dvě pom. kuchařky splňují potřebná proškolení. 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Do 1. ročníku byly zařazeny děti na základě zápisu, který proběhl Celkem bylo u zápisu a dodatečného zápisu: 13 dětí Celkem bylo do 1. třídy zařazeno k 1. září: 11 dětí Odklad školní docházky byl povolen u: 4 dětí Ve školním roce jsme zaznamenali 4 změny v pohybu žáků (3 odchody z důvodu odstěhování žáků z 1. ročníku 2 žáci a ze 2. ročníku se odstěhoval 1 žák, 1 odchod z důvodu změny školy žákyně ze 4. ročníku ). Stav k Stav k žáků 32 žáků Počet žáků v jednotlivých ročnících - stav k : ročník celkem počet žáků počet tříd stav k ročník celkem počet žáků počet tříd ) Výsledky vzdělávání žáků Prospěch - 2. pololetí ROČ. Počet žáků celkem Počet integr. zdrav. postiž. Počet žáků s vyznamenání m Prospěl Neprospěl

7 ZŠ Chování a zameškané hodiny obě pololetí ROČ. Počet žáků na začátku šk.roku Počet žáků k Počet žáků s 2.st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Zameškané hodiny Neomluvené hodiny Pochva la Napom. tř.uč. Důtka tř. uč. Důtka ředit ZŠ Pro zlepšení komunikace využíváme schránku důvěry. Při pravidelných celoškolních setkáních jsme se podněty ze schránky důvěry společně zaobírali. Možnosti zhodnotit práci školy prostřednictvím dotazníku zadaného v červnu využilo 60% rodičů. Většina rodičů vyjádřila celkovou spokojenost ve sledovaných oblastech hodnocení. DOTAZNÍK PRO RODIČE vyhodnocení Vrátilo se 18 ze 30 vydaných dotazníků 60% Vyjádření počtu přidělených známek u jednotlivých otázek: 1.CELKOVÝ PŘÍSTUP PEDAGOGŮ K DĚTEM CELKOVÝ PŘÍSTUP PEDAGOGŮ K RODIČŮM A VEŘEJNOSTI CELKOVÝ PŘÍSTUP OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY K DĚTEM CELKOVÝ PŘÍSTUP OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY K RODIČŮM A VEŘEJNOSTI CELKOVÁ ÚROVEŇ VÝUKY VŠECH PŘEDMĚTŮ

8 CELKOVÁ ÚROVEŇ ČINNOSTI ŠD CELKOVÁ ÚROVEŇ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ CELKOVÁ ÚROVEŇ ŠKOLNÍCH AKCÍ CELKOVÁ ÚROVEŇ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ CELKOVÁ ÚROVEŇ INFORMOVANOSTI O CHOVÁNÍ A PROSPĚCHU DÍTĚTE CELKOVÁ ÚROVEŇ INFORMOVANOSTI O JINÝCH ZÁLEŽITOSTECH ŠKOLY CELKOVÁ ÚROVEŇ ŠKOLY ZDE JE PROSTOR NA VAŠE NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE, VZÁJEMNÉ INFORMOVANOSTI aj.: Pouze 3 dotazníky byly vráceny s písemnými vyjádřeními v jednom je vyjádřeno přání na vyšší počet akcí bylo již i bodem jednání při schůzi školské rady. Další dotazník je kritický ke kuchařkám jídlo je kyselé, pálivé, kořeněné, je prý hodně zbytků. Pohovoříme s kuchařkami, zda by byly ochotny udělat ochutnávky jídel pro rodiče např. před rodičovskou schůzkou. Dotazník, který se vrátil s vlepeným dodatkem psáno na PC je velmi kritický k vedení školy /podrobněji ale nespecifikováno/ - tito rodiče zařadili učitelky naší školy do kategorie psychicky labilních jedinců. K tomuto faktu se bohužel vyjádřit ani nemůžeme, neboť to patří do kompetence lékařů. DOTAZNÍK PRO ŽÁKY vyhodnocení ODPOVÍDALO 29 ZE 32 ŽÁKŮ ANO NE NĚKDY 1. Těšíš se na vyučování? Je vyučování zajímavé? Rozumíš všemu, co paní učitelka vysvětluje? Když něco nepochopíš, zeptáš se na to paní učitelky? Nudíš se při vyučování?

9 6. Stihneš udělat všechno, co paní učitelka chce? 7. Musí ti rodiče znovu vysvětlovat to, co jste se učili ve škole? Máš strach, že tě paní učitelka vyvolá? Mluví s tebou paní učitelka o tom, co tě zajímá? 10. Pochválí tě paní učitelka, když něco uděláš dobře? Plnění učebních osnov: V ročníku jsme pracovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Křešice. Na začátku školního roku byly projednány základní úkoly a každá zkontrolovala a doplnila z učitelek tematické plány a časové rozvržení učiva v souladu se ŠVP. Vyučující při sestavování plánů počítají s určitou ztrátou hodin, proto nedošlo během školního roku k vážnějšímu narušení výuky a ve většině předmětů zbyl i dostatek času na opakování. Celkové hodnocení práce v ročnících 1. a 2. ročník: Celkově dosti živí žáci, aktivně se zapojili do práce v kroužcích a různých školních akcích. Učivo většina žáků zvládla velmi dobře, učivo bylo splněno podle tematických plánů v souladu se ŠVP. Příkladná byla po celý školní rok úzká spolupráce rodičů, někteří rodiče využili možnosti zúčastnit se výuky. Žáci neměli závažnější prospěchové ani kázeňské problémy. Vzhledem k tomu, někteří žáci mají ztížené podmínky pro domácí přípravu, bylo nutné neustále dohlížet na pravidelnost v učení. Častá nepřítomnost jedné žákyně byla důsledkem opakování ročníku. 3. ročník: V tomto školním roce si žáci osvojili učivo 3. ročníku podle svých schopností a dovedností, 7 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 žák prospěl. V průběhu roku se vyskytly menší kázeňské přestupky a jeden vážný kázeňský přestupek (krádež), byl řešen sníženou známkou z chování ve 2. pololetí. Mezi žáky bylo přátelské klima, v této třídě byly živější dívky. Žáci se také zapojili do všech zájmových kroužků naší školy kromě flétnového. Zúčastnili se také různých kulturních, sportovních a výtvarných soutěží a představení. 4. ročník: Učivo 4. ročníku bylo splněno v souladu se zpracovaným tematickým plánem. Kolektiv ve třídě je přátelský, třídu navštěvují žáci s velmi dobrým prospěchem, jeden žák pracuje podprůměrně, kterému bylo třeba věnovat spoustu času k procvičování a upevňování učiva i v odpoledních hodinách po vyučování. Jeden žák má logopedické obtíže a docházel na nápravu řeči do logopedické poradny v Litoměřicích. Většina žáků tohoto ročníku je cílevědomá, snaživá. Žáci se zapojili do různých sportovních aktivit ve škole. Dva žáci jsou výrazně hudebně nadaní a se sborem Sluníčko reprezentovali školu na veřejnosti. Klima třídy bylo otevřené, žáci byli přátelští, tvořili velmi dobrý kolektiv. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá

10 5.ročník: Učivo probráno podle tematického plánu, který byl zpracován v souladu se ŠVP. Tento ročník navštěvovalo šest žáků. Jeden žák veden v SPC a jedna žákyně cizí národnosti - byla zařazena na výuku českého jazyka do druhého ročníku. Na oba žáky byl zpracován IVP. Kolektiv otevřený, přátelský. Žáci se jevili průměrně sportovně nadaní, zapojovali se do všech školou dostupných kroužků. Žáci neměli žádné vážnější kázeňské problémy. Všechny ročníky byly zapojeny do výuky plavání, osm žáků výcvik neabsolvovalo ze zdravotních nebo sociálních důvodů. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili výuky na Dětském dopravním hřišti, kde v závěrečné lekci získali průkaz cyklisty. Žáci 5. ročníku se podrobili celostátního testování žáků 5. ročníků v předmětech Čj, M, Aj. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Z vyšetření či opakované vyšetření v PPP nebo SPC jsme během školního roku obdrželi se souhlasem rodičů poradenské zprávy žáků. Šlo převážně o stanovení diagnózy - speciální vzdělávací potřeby, obnovení platnosti poradenské zprávy a výchovné problémy. V tomto školním roce jsme měli jednoho integrovaného žáka, který byl vzděláván podle IVP (individuálního vzdělávacího programu). Práce s integrovanými žáky ve škole: Dne byl vyšetřen v SPC žák, který byl diagnostikován jako integrovaný žák v 5.roč. v ZŠ. Na tohoto žáka byl vypracován IVP třídní učitelkou se souhlasem rodičů a souhlasem SPC. Podle tohoto plánu se s tímto žákem pracovalo s požadavky na finanční náklady na učební pomůcky a na mzdu učitele ze strany státního rozpočtu. Kromě tohoto integrovaného žáka na škole jsme měli žáky, u nichž jsou diagnostikovány dyslektické, dysortografické, dysgrafické nebo dyskalkulické obtíže, dále prospěchové problémy, neurotické obtíže, LMD, zdravotní problémy, kázeňské problémy. I u těchto žáků uplatňujeme individuální přístup na základě spolupráce TU a vyučujících s rodiči žáka, s dětskou lékařkou, s PPP a SPC v Litoměřicích. Soutěže: Přehled je součástí hodnocení akcí a soutěží / viz příloha/. DIVADLO, KULTURNÍ POŘADY Návštěva kulturních akcí, divadelních představení, koncertů apod. je nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy. Většina pořadů je vybírána tak, aby doplňovala a prohlubovala probírané učivo a plnila prevenci patologických jevů dle cílů minimálního preventivního programu naší školy. Velký význam je kladen na vlastní vystoupení žáků. Žáci mají možnost předvést výsledky své práce na akcích školy i obce

11 Akce ZŠ + PT /přípravné třídy/ Ozdravný pobyt Počet žáků Objekt Termín Cena PT 11 Rekreační středisko ,00 Kč 1.roč. 0 U Součků, Kanina 2.roč. 6 CHKO Kokořínsko 3.roč. 5 4.roč 5.roč. 3 2 Mimoškolní aktivity Mimoškolní činnost na škole organizovali třídní učitelé. Paní vychovatelka zajišťovala činnost dětí v době po vyučování do Akce školy a ŠD: z nejúspěšnějších : - soutěže - výtvarné soutěže, přírodovědná soutěž - okresní kolo ve fotbalovém turnaji Mc Donald s Cup v Terezíně /2. místo/ - Den čarodějnic se spoustou soutěží v rámci ozdravného pobytu - školní olympiáda jako součást ozdravného pobytu - oblíbené Spaníčko se školní družinou tematicky zaměřené Přípravná třída I v tomto školním roce se podařilo ve spolupráci OPPP a rodičů zachovat výuku v přípravné třídě, do které byly přijaty děti MŠ se sociálním znevýhodněním a výuka v tomto oddělení školy probíhala dle platných osnov pro vzdělávání dětí v přípravné třídě pro děti se sociálním znevýhodněním. V tomto oddělení zajistily výuku dvě učitelky MŠ a oddělení PT navštěvovalo 15 dětí. Hodnocení práce v PT (viz příloha k výroční zprávě). Kroužky - na škole jsou tyto kroužky: pěvecký - pěvecký sbor Sluníčko /více než čtyřicetiletá tradice sborového zpěvu na naší škole/

12 hra na zobcovou flétnu - 2 skupiny podle vyspělosti hráčů dovedné ruce - 1 skupina sportovní - 1 skupina anglický jazyk pro 2. a 3. ročník počítačový - 1 skupina /začátečníci i pokročilí/ Ukončení docházky - ukončení docházky v naší škole z 5. ročníku: přijati na: plně organizované školy do Litoměřic a Polep víceleté gymnázium Speciální škola v Ltm. z 5.ročníku Naši školu opustilo šest žáků a my jim přejeme hodně úspěchů v další školní práci. 6) Prezentace školy na veřejnosti - www stránky školy informace o veškerém dění ve škole - vánoční Zpívání na schodech - vánoční besídka - spojena s výstavkou prací dětí - vystoupení pěveckého sboru Sluníčko a flétnových kroužků - účast na vystoupení pěveckých sborů na Litoměřické notičce - vystoupení žáků na konci školního roku pro rodiče a veřejnost - spolupráce s Domovem Na Pustaji - spolupráce s Občanským sdružením Pro Zahořany / prezentace velikonočních výrobků žáků na velikonočním minijarmarku/ - účast rodičů na akcích školy

13 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro školní rok byly stanoveny tyto priority: 1. Metody a formy práce (obecně + v jednotlivých předmětech) 2. Cizí jazyky 3. Další vzdělávání a proškolení učitelů v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Proškolení v oblasti drogové problematiky a sledování a prevence negativních jevů. 5. Tvoření digitálních materiálů pro práci na interaktivní tabuli. Současný stav v oblasti dalšího vzdělávání je poměrně špatný. Velký počet zařízení, stále doplňovaná a tedy nepřehledná nabídka má za následek velmi časté rušení akcí pro malý počet přihlášených pedagogů. Využíváme především nabídky PC Ústí nad Labem a dalších komerčních institucí. Vzdělávací akce provádíme i v rámci školy. Učitelé se proškolují vzájemně např. v oblasti využití počítačů a Internetu, v oblasti drogové problematiky, cizích jazyků, zdokonalování Školního vzdělávacího programu apod. Hodnocení akcí - školní rok slavnostní zahájení školního roku , v tělocvičně, účast mnoha rodičů a hostů, členů Obecního zastupitelstva - projev pana starosty a p. ředitele Domova Na Pustaji LTM Divadlo KHM O chytré kmotře lišce velmi zdařilé představení Divadla Androméda Praha roč., 52 Kč návštěva v Domova na Pustaji již tradiční přátelské setkání dětí s klienty Domova /Den otevřených dveří/ kino Máj LTM pásmo pohádek Káťa a Škubánek známé i méně známé kreslené pohádky pěkné roč., 37 Kč beseda s Policií ČR velmi živá debata dětí s policisty s ukázkami výstroje a zbraní, zásahu při zadržení osoby, prohlídka služebního vozu LTM Divadlo KHM Mlynářka Divadelní spolek Okýnko velmi zdařilá adaptace lidové pohádky roč., 52 Kč dopravní hřiště výuka pro 4. a 5. roč. Úvodní lekce dopravní výchovy. Velmi chladné počasí Mikulášské nadělení - tradiční akce, děti dostaly adventní kalendář od 9.30 vystoupili v tělocvičně klienti Domova na Pustaji pro MŠ a ZŠ vánoční výstava klientů Domova na Pustaji /chodba ZŠ/ pro veřejnost od Na Pustaji veselo - vánoční vystoupení klientů Domova Na Pustaji a hostů pro veřejnost v tělocvičně ZŠ, vystoupil i pěvecký sbor Sluníčko

14 vánoční dílna Rozmarýnu LTM Hrad roč. Děti vyráběly vánoční přání, svíčky, zkusily i techniku modrotisku zpívání na schodech od vánoční koledy tradiční pásmo nejznámějších převážně českých koled od generální zkouška na vánoční besídku - v tělocvičně /za menší účasti veřejnosti/ od výstava prací dětí MŠ a žáků ZŠ - druhým rokem vystavujeme výrobky našich dětí od vánoční besídka MŠ a ZŠ pro rodiče a všechny přátele školy téměř hodinový program všech dětí. Tělocvična je už malá poslední den ve škole v roce 2011 nadílka a rozloučení ve třídách, společné zpívání na schodech - české koledy kino LTM 0. a 1. roč. - pohádka O Malíčkovi pásmo pohádek pro nejmenší den otevřených dveří u příležitosti otevření nového oddělení MŠ spojeno od s přivítáním a projevy p. starosty, hejtmanky Ústeckého kraje, paní ředitelky a dalších hostů, krátké vystoupení sboru Sluníčko 25dětí dostalo malou sladkost výuka, slavnostní shromáždění žactva - zhodnocení pololetí /chování, práce při vyučování,v kroužcích, účast v soutěžích a dalších aktivitách, vydání vysvědčení, odměn/ zahájení výuky plavání - pravidelně v úterý v LTM bazénu - /další lekce , , 6. 3., , , , 3. 4., , /. Rodiče uhradili 560 Kč do Divadlo VeTři v tělocvičně školy program prevence sociálně patologických jevů - originální, nápadité, zapojení dětí řešení různých životních situací - uvědomění si rizikových momentů v chování vystoupení sboru Sluníčko při setkání bývalých členů od v Motorestu v Nučnicích organizovali bývalí členové sboru k životnímu jubileu bývalého dlouholetého ředitele školy a zakladatele sboru Mgr. Adolfa Škardy. Velmi příjemná atmosféra, spojeno s výstavkou starých fotografií a materiálů školy, při "vzpomínkovém zpívání" vystoupili i bývalí členové sboru LTM Divadlo KHM -Jak víla Modrovláska splnila tři přání a... Hrálo Divadlo HP Praha velmi hezké představení roč., 52 Kč dopravní hřiště - 4. a 5. roč. - pokračování kurzu dopravní výchovy LTM Divadlo KHM - Neklan aneb Staré pověsti české - Hrálo Naivní divadlo Liberec. 4. a 5. roč., 92 Kč. Nesporně vysoká úroveň foto dětí jarní motiv od /firma Photodienst/ Velikonoční program ve skanzenu v Zubrnicích. Odjezd v od školy, asi hodinový program o tradicích spojený s prohlídkou skanzenu, budovy bývalé školy, nákup jarní výzdoby ve starobylém obchodě, návrat na oběd, za dítě placeno 155Kč, celkem 40 dětí 13PT a 27 ZŠ, placeno 6 200Kč jarní minijarmark pořádalo občanské sdružení Pro Zahořany, velká účast rodičů a veřejnosti, nepřálo jedině počasí velmi deštivo a chladno Mc Donald s Cup okrskové kolo v Terezíně, školu reprezentovali vybraní hráči roč. - bez postupu do okresního kola Litoměřická notička vystoupení sboru na tradičním festivalu s účastí sborů okresu i pozvaných hostů z jiných krajů OZDRAVNÝ POBYT Kanina /Kokořínsko/

15 Příjezd do RS Kanina ubytování, seznámení se o objektem, vycházka do okolí, žáci byli poučeni vedoucím objektu o bezpečnosti a chování Výroba čarodějnice, hry v přírodě, koupání, pálení čarodějnice, hry a zpěv u táborového ohně Celodenní výlet na hrad Kokořín, cestou soutěže a hledání pokladu, koupání, po večeři sportovní hry Sportovní den vycházka se soutěžemi v lese, poznávání rostlin, odpoledne olympiáda soutěže jednotlivců, opékání vuřtů s vyhodnocením olympiády a předáním diplomů a cen Odjezd z Kaniny, předání žáků po obědě rodičům. Realizace ozdravného programu pro žáky, kteří neodjeli do Kaniny: výuka Čj a M do rozloučení se s výpravou do Kaniny - od pohybové aktivity u Labe státní svátek - odpočinek doma vlakem do Ústí n. L. - západ - lanovkou na Větruši zde svačina, odpočinek, pohyb ve dvou bludištích /zrcadlovém a přírodním/ - dále turistika lesem směrem k Vaňovským vodopádům vyhlídky na hrad Střekov a Masarykova zdymadla na Labi - zpět vlakem vlakem do Libochovan - po žluté turistické značce na vrch Kalvárie /Tři kříže, přírodní rezervace/ pohled na Českou bránu /Porta Bohemica/, svačina, seznámení se s pověstmi Vrch Tří křížů, Růže z Kamýku, Čertův dráp dvě verze - při zpáteční cestě zastavení u kapličky sv. Huberta, pozorování lesních mravenišť - pohybové aktivity na hřišti v Libochovanech, procházka obcí historické momenty - zpět vlakem autobusem do LTM - výstup na Mostnou horu zde svačina, odpočinek, hra - zpět - zastávka v Jiráskových sadech pohybové aktivity na dětském hřišti - návštěva Galerie marionet a loutek /provozuje Sváťovo dividlo/ v Hvězdárně u Domu kultury zpět autobusem dopravní hřiště - 4. a 5. roč. - poslední lekce, zkoušky, vydání průkazu cyklisty LTM Divadlo KHM - Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio. Hrálo Hravé divadlo Brno od 9.00 velmi zdařilé pojetí v podání dvou herců, hodně humorných momentů roč., 52 Kč focení závěrečné třídy a škola - vyfotila paní Špittová od hod testování žáků 5. roč. - matematika testování žáků 5. roč. - český jazyk testování žáků 5. roč. - anglický jazyk Výsledky testování jsou určeny pouze žákům /a jejich rodičům/ a nejsou předmětem hodnocení třídy, školy ani součástí jiných dalších dokumentů výlet do indiánského městečka roč

16 nejde elektřina ředitelské volno závěrečné vystoupení pěveckého sboru Sluníčko a flétnových kroužků od v učebně I. tř. /v 1. patře/ - za účasti rodičů a veřejnosti menší účast bylo velké horko, dusno, děti unavené... Zpívalo se dosti těžko, program s krátkou přestávkou téměř 50 min shromáždění žactva zhodnocení pololetí, vydání odměn za sběr, vzkazy ze schránky důvěry výlet - pěšky do LTM podél řeky, pozorování krajiny, krátký odpočinek na ostrově, ve městě vlastivědné momenty slavnostní shromáždění v tělocvičně, projevy paní ředitelky, pana starosty a pana ředitele Domova Na Pustaji, odměnění nejlepších žáků, rozloučení s odcházejícími žáky, vydání vysvědčení ve třídách, rozloučení, nanuk od OÚ

17 Přípravná třída 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Přípravná třída (dále jen PT) je součástí Základní školy a Mateřské školy v Křešicích. Výuka probíhá v budově školy, děti mají k dispozici velkou třídu s potřebným vybavením. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo PT 15 dětí, zájem rodičů převyšoval tento max. počet. Provoz PT Denně v pracovních dnech od 7.30 do hod. Státní svátky PT uzavřena Prázdniny třídní učitelka vystavuje vedení školy přehled školní docházky dětí o prázdninách, zjišťuje tak stav přihlášených dětí, z toho pak vychází školní jídelna. 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Vzdělávání v PT probíhá podle ŠVP pro předškolní vzdělávání S Večerníčkem nejen před spaním. 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH V PT 1 učitelka dopolední řízená činnost (studium PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro 1.st.ZŠ) 1 učitelka odpolední odpočinková činnost (studium PF UJEP v Ústí nad Labem, obor SPA) 4. AKCE PT VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/ Sváťovo dividlo v MŠ (O Červené Karkulce) Turistický výlet za zvířátky na zámek v Zahořanech Divadlo Z paravanu v MŠ (O Cibulkovi) Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích (O chytré kmotře lišce) Turistický výlet na Křemín

18 Návštěva Domova Na Pustaji (Den otevřených dveří) Kino Litoměřice (Večerníčky) Divadlo Z paravanu v MŠ (Cibulka a strašidlo) Turistický výlet na Holý vrch Divadlo K.H.Máchy v Litoměřicích (Mlynářka) Divadlo Z paravanu v MŠ (Cibulka a čert) Hajánek večerní lampionový průvod, spaní v MŠ Divadlo Z paravanu v MŠ (Cibulka a vánoce) Mikulášská nadílka Návštěva vystoupení Křešičanky Pustajky v tělocvičně ZŠ (pásmo vánočních koled) Výlet do Úštěka (Muzeum čertů) Výlet do Litoměřic (vánoční dílna, výroba modrotisku) Vánoční besídka Kino Litoměřice (O Malíčkovi) Divadlo Z paravanu v MŠ (O zákeřném zápalu plic) Návštěva Policie ČR v MŠ beseda Sváťovo dividlo v MŠ (O Šípkové Růžence) Plavecký výcvik v Litoměřicích Vítání občánků na OÚ Maškarní karneval Divadlo Ve 3 v MŠ (prevence úrazů) Turistický výlet okolo Zahořan Výlet za knížkami do Litoměřic (tiskárna, knihkupectví, knihovna) Loučení se zimou vynášení Moreny (s MŠ) Velikonoční jarmark Výlet do Zubrnic (se ZŠ, velikonoční zvyky a tradice) Výlet do Litoměřic (část dětí účast na Litoměřické notičce, část dětí výlet na Mostnou horu) Divadlo Z paravanu (O zlé lišce) Výlet za mláďaty na zámek v Zahořanech Ozdravný pobyt v Kanině u Kokořína Zvířátkový týden (fretky, hadi, morčata, činčily, andulky) Kloboukový den Návštěva statku domácí zvířata Den bláznivých účesů Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích ( Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio ) Den dětí (oslavy ve třídě, stopovaná kolem školy) Výlet do indiánské vesničky Rosehill v Růžové u Děčína Výlet do ZOO v Ústí nad Labem (s MŠ)

19 Vítání občánků na OÚ Stanování na školní zahradě Závěrečná besídka, rozloučení s dětmi z PT Výlet do Litoměřic (výstava loutek, rozhledna Kalich) Divadlo Z paravanu v MŠ (O hloupém papouškovi) Většina akcí byla tematicky zaměřena, vycházelo se z nich v následné činnosti ve třídě nebo byly tyto akce naopak vyústěním třídní činnosti. Velmi dobře byla celková činnost PT přijímána rodiči, kteří měli po celý rok možnost PT navštívit, popř. se účastnit jejích akcí. Rodičovské schůzky zpestřovaly rukodělné činnosti, jejichž výsledky potom děti dokončovaly nebo naopak rodičům připravovaly. Na konci školního roku byly děti připravené na bezproblémový přechod do 1. třídy. Vypracováno jako: Příloha Výroční zprávy ZŠ a MŠ Křešice, školní rok 2011/2012 Ivana Latislavová, uč. PT

20 Mateřská škola 1) Charakteristika MŠ Název a adresa školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE (dále jen ZŠ a MŠ) Adresa ZŠ a MŠ: Bezručova 141, Křešice Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Jitka Geburová Kontakty: tel ředitelna IČO ZŠ a MŠ: REDIZO ZŠ a MŠ: IZO ZŠ a MŠ: Právní forma ZŠ a MŠ: příspěvková organizace Obec Křešice se nachází 6 km od Litoměřic ve směru na Roudnici nad Labem a Štětí. Obě budovy ZŠ i MŠ jsou umístěny v klidné části obce Křešice, komplex budov je oplocen a po skončení vyučování zamykán. Budova mateřské školy a jídelny byla postavena po povodních v roce 2002 a ve školním roce 2011/2012 byla v provozu devátým rokem bylo nově otevřeno další oddělení mateřské školy. Jedná se o kontejnerovou stavbu na původním školním hřišti sestavenou z několika mobilních buněk, které splňují parametry dané zákonem pro výstavbu mobilních mateřských škol. Při výstavbě byly zohledněny zkušenosti s mobilními mateřskými školami v jiných oblastech a krajích. Do tohoto oddělení docházejí nejmladší děti ve věku 3-4 let. Školní kuchyň i jídelna pro ZŠ je umístěna v suterénu budovy, kam docházejí žáci ZŠ, ale také občané z obce Křešice. Škola je průchozí se školní jídelnou, stravování MŠ je řešeno výtahem z jídelny do 1. patra budovy, kde jsou prostory MŠ. Do nového oddělení je strava přepravována. Ve 2. patře budovy jsou dva služební byty. Přístup do obou pater je pouze schodištěm. Materiální vybavení MŠ je téměř nové, velmi zachovalé, proto nejsou nutné žádné velké a nákladné opravy

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA MŠ 2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ZMĚNY 3.OTEVŘENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH

Více

Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2011/2012

Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2011/2012 Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Klára Strmeňová školní metodik prevence 1.Základní údaje Název školy: Základní a mateřská škola Křešice Adresa školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy -- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 9 - Název dokumentu:

Více

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Bezručova 141, 411 48 Křešice Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Lenka Špittová, ředitelka školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více