Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O"

Transkript

1 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá biologické tkáně, převážně sliznice. Je to biogenní prvek. Je velmi reaktivní, reaguje s nekovy kromě uhlíku, kyslíku, dusíku a vzácných plynů. Chlor se slučuje s mnohými prvky za vývoje tepla a světla. a) Laboratorní příprava: V laboratořích se připravuje oxidací chlorovodíku (kys. chlorovodíkové) vhodnými oxidačními činidly. MnO 2 + 4HCl MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O b) Průmyslová výroba: Průmyslově se vyrábí elektrolýzou roztoku nebo taveniny chloridu sodného. Kromě plynného chloru vzniká hydroxid sodný a vodík. 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 4. Významné sloučeniny: Chlorovodík (g) - HCl Je bezbarvý plyn štiplavého zápachu, rozpouští se ve vodě za vzniku asi 35% kyseliny chlorovodíkové. Kyselina chlorovodíková (l) - HCl Je to poměrně silná kyselina. Koncentrovaná kyselina chlorovodíková se průmyslově používá k odstraňování rzi z ocelových plechů, před jejich pokováním. Kyslíkaté kyseliny (HClO, HClO 2, HClO 3, HClO 4 ) mají silné oxidační účinky. 5. Použití: Chlor se používá ke sterilizaci pitné vody, při výrobě plastů. Dále se používá na bělení a k výrobě mnoha anorganických a organických sloučenin. Používá se k dezinfekci vody v bazénech, používá se k výrobě dezinfekčních prostředků. Chlor se v živém organismu nejvíce uplatňuje jako chloridový anion (Cl - ). Chloridy se významně podílí na osmoregulaci buněčných tekutin (udržování stálého objemu tekutin) a vodného režimu živých organismů. Biogenní prvky v chloridové formě lépe pronikají do organismu a tak se lépe uplatňují v životních metabolických reakcích. Chloridy jsou součástí žaludeční šťávy a krevní plazmy. Velké množství léků se připravuje v chloridové formě. Kyslík O Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Je součástí atmosféry (21 objemových procent vzduchu), hydrosféry, litosféry (minerály a horniny) a biosféry - je to významný biogenní prvek. Volně se kyslík vyskytuje v atmosféře ve formě dvouatomových (O 2 - dikyslík) a tříatomových (O 3 - ozón, trikyslík) molekul. Ozón tvoří tzv. ozónovou vrstvu, která je asi km nad zemským povrchem a která chrání živé organizmy před škodlivými ultrafialovými paprsky. 2. Chemické vlastnosti: Je to vysoce reaktivní a bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. V malém množství se rozpouští ve vodě (3,08 cm 3 ve 100 cm 3 vody). S rostoucí teplotou rozpustnost klesá. Kyslík je velmi reaktivní, a proto se přímo slučuje s většinou prvků za vzniku oxidů: Oxidační číslo kyslíku v oxidech je vždy -II. Oxidy můžeme dělit podle různých hledisek, ale nejčastěji se dělí podle svého chemického chování: - 1 -

2 kyselinotvorné oxidy (např. oxid uhličitý - CO 2, oxid dusičitý - NO 2 ), zásadotvorné oxidy (oxid sodný - Na 2 O, oxid vápenatý CaO aj.), amfoterní oxidy - oxidy kovů s nižšími oxidačními čísly, reagují s kyselinami i se zásadami (např. oxid zinečnatý - ZnO), neutrální oxidy - nereagují s kyselinami ani se zásadami (např. oxid uhelnatý - CO, oxid dusnatý - NO). Tříatomový kyslík neboli ozón je lehce namodralý plyn, který je silně bakteriocidní (používá se k dezinfekci H 2 O - tzv. ozonizace pitné vody). Pohlcuje škodlivé UV záření, ale ve větším množství je zdraví škodlivý. Má silné oxidační účinky: PbS + 2O 3 PbSO 4 + O 2 3. Příprava a výroba kyslíku: a) Laboratorní příprava: V laboratoři se kyslík připravuje tepelným rozkladem některých kyslíkatých sloučenin: 2HgO 2Hg + O 2 b) Průmyslová výroba: Průmyslově se kyslík vyrábí frakční destilací zkapalněného vzduchu nebo elektrolýzou vody. 4. Sloučeniny: H 2 O voda - nejběžnější a nejrozšířenější chemická sloučenina H 2 O 2 - peroxid vodíku -bezbarvá sirupovitá kapalina, která má dezinfekční účinky 5. Použití Kyslík má celou řadu nejrůznějších použití. Používá se například ke svařování a řezání kovů (tzv. kyslíkoacetylénový plamen - až 3000 C), v hutnictví při pražení rud, dále do dýchacích přístrojů a kapalný kyslík se využívá jako raketové palivo. Také se využívá k výrobě různých chemických sloučenin (např. formaldehyd, acetaldehyd, kyselina dusičná - HNO 3, atd.). Kyslík se skladuje a přepravuje stlačený v ocelových lahvích označených modrým pruhem. Kyslík je biogenní prvek. Přítomnost kyslíku je jednou z nejzákladnějších podmínek existence života na Zemi. Jeho přítomnost v atmosféře je nutná pro dýchání živočichů, do atmosféry ho uvolňují zelené rostliny jako odpadní produkt fotosyntézy. Síra S V blízkosti sopek- v sopečných horninách, je vázána v sopečných plynech, v zemním plynu, v uhlí. V sulfidech a v síranech. V dolech (odkud ji těžíme) např. Polsko, Sicílie. Je to biogenní prvek (vázaný v bílkovinách). 2. Vlastnosti fyzikální a chemické: Barva je žlutá, žlutooranžová, hnědavě žlutá. Fyzikální vlastnosti: Snadno se vznítí, hoří modrým plamenem, jemná, ohebná. Síra se vyskytuje v několika krystalických tvarech lišících se svými vlastnostmi. Zahřátím na 119 C vzniká kapalná síra, dalším zahříváním se uvolňují plyny-hnědé páry. Ochlazením sirných par vzniká sirný květ (žlutý prášek). Prudkým ochlazením kapalné síry vzniká amorfní síra. Síra má oxidační i redukční účinky. Síra je nerozpustná ve vodě. 3. Výroba laboratorní a průmyslová: Těžba: Síra se roztaví v podzemních ložiskách přehřátou párou. Získaná síra se pak vyhání stlačeným horkým vzduchem. Tato síra se dál nemusí opravovat je 99,6%. Vytavováním síry ze sopečných vyvřelin bez přístupu vzduchu. 4. Významné sloučeniny: - 2 -

3 H 2 S sulfan, neboli sirovodík: bezbarvý reaktivní plyn, silně zapáchá po zkažených vejcích, s většinou kovů se slučuje na sulfidy, je prudce jedovatý, vzniká při rozkladu bílkovin, na vzduchu hoří modrým plamenem. SO 2 oxid siřičitý:bezbarvý plyn ostrého dráždivého zápachu, snadno reaguje s vodou, využívá se k výrobě kyseliny siřičité, je nežádoucí složkou ovzduší, vzniká hořením síry na vzduchu. H 2 SO 3 kyselina siřičitá:dvojsytná kyselina, velmi nestálá, používá se k důkazu řady oxidačních činidel. H 2 SO 4 kyselina sírová: bezbarvá olejovitá kapalina, dvojsytná kyselina, mísí se s vodou v každém poměru, má silné oxidační účinky v koncentrovaných roztocích, rozpouští některé ušlechtilé kovy, má dehydratační schopnost je používána jako sušící prostředek, je základní látkou k výrobě průmyslových hnojiv, barviv, anorganických i organických sloučenin, papíru, při zpracování ropy, v textilním průmyslu. 5. Využití: Síra se využívá k výrobě: střelného prachu, zápalek, jako dezinfekční prostředek k síření sudů, nebo včelích plástů, v lékařství na výrobu sirných mastí proti kožním chorobám. Významné využití je při vulkanizaci kaučuku (technologický pochod, při kterém změnou struktury kaučuku vzniká pryž, nebo pryžové výrobky jako pláště pneumatik). Síra se vyskytuje v bílkovinách. Dusík N Díky své malé reaktivitě se dusík vyskytuje převážně volný ve vzduchu, kde ho tvoří 78 objemových procent. Je však vázán i v řadě sloučenin, například v solích kyseliny dusičné (NO 3 - ). Dusík je také významný biogenní prvek - je stavebním prvkem bílkovin. Dusík je za normálních podmínek bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. Molekulový dusík je velmi málo reaktivní, protože jeho molekuly jsou tvořeny dvěma atomy vzájemně vázanými velice pevnou trojnou vazbou, která je příčinnou jeho malé reaktivity. Je tedy velmi stabilní a štěpí se až za vysokých teplot (asi 4000 C). Díky této vlastnosti se dusík využívá k vytváření inertní atmosféry (viz. oddíl Použití). Naopak atomový dusík je velmi reaktivní. 3. Příprava a výroba dusíku: a) Laboratorně: V laboratoři se dusík připravuje tepelným rozkladem dusitanu amonného (NH 4 NO 2 ). (NH 4 NO 2 ) N 2 + 2H 2 O b) Průmyslově se dusík vyrábí frakční destilací zkapalněného vzduchu. 4. Sloučeniny NH 3 amoniak, bezbarvý a štiplavý plyn, který leptá sliznici NH 4 Cl - chlorid amonný (salmiak), používá se při pájení a v suchých bateriových článcích NH 4 NO 3 - dusičnan amonný, průmyslové hnojivo ledek amonný s vápencem (směs NH 4 NO 3 a CaCO 3 ) (NH 4 ) 2 CO 3 - uhličitan amonný, součást kypřících prášků N 2 O - oxid dusný, tzv. "rajský plyn" používaný při operacích k anestézii HNO 3 - kyselina dusičná, silná kyselina; uchovává se v tmavých lahvích, protože se působením světla rozkládá KNO 3 - dusičnan draselný (draselný ledek), průmyslové hnojivo NaNO 3 - dusičnan sodný (chilský ledek), průmyslové hnojivo NH 4 NO 3 - dusičnan amonný (amonný ledek), průmyslové hnojivo - 3 -

4 5. Použití: Dusík, který se skladuje a převáží stlačený v ocelových lahvích označených zeleným pruhem, se používá především k výrobě amoniaku (NH 3 ), kyseliny dusičné (HNO 3 ) a různých průmyslových hnojiv, například chilský ledek (NaNO 3 - dusičnan sodný), dusičnan amonný (NH 4 NO 3 ), atd. Díky své malé reaktivitě se využívá také k vytváření inertní atmosféry (použití např. při skladování velmi reaktivních alkalických kovů). V čisté formě se dusík používá např. k chlazení, ochraně biologických vzorků,montáži ve smrštěném stavu. Silně zastoupení má též v metalurgii a jiných průmyslových odvětvích. Dusík se podílí na stavbě bílkovin. Fosfor P 1. Výskyt V přírodě se fosfor nevyskytuje volně, ale pouze ve sloučeninách, převážně ve formě solí kyseliny fosforečné. Nejvýznamnějším zdrojem elementárního fosforu jsou minerály apatit - Ca 3 (PO 4 ) 2. CaX 2 a fosforit - Ca 3 (PO 4 ) 2. Ca(OH) Vlastnosti Fosfor se vyskytuje ve 3 modifikací. První modifikací je bílý fosfor - voskově měkká látka nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v sirouhlíku - CS 2, benzenu a organických rozpouštědlech. Ze všech třech modifikací je bílý fosfor nejreaktivnější, na vzduchu nestálý a samovznítitelný. Z tohoto důvodu se uchovává pod vodou. Je silně jedovatý a jeho páry fosforeskují. Zahříváním bílého fosforu za nepřístupu vzduchu vzniká fosfor červený, který má podle způsobu přípravy různou barvu - od tmavočervené přes hnědou až po fialovou. Je to tvrdá a málo reaktivní látka, která není rozpustná ani ve vodě ani v organických rozpouštědlech. Červený fosfor není na rozdíl od bílého jedovatý. Poslední modifikací je černý neboli kovový fosfor. Ze všech modifikací je nejméně reaktivní, zato je ale dobře tepelně a elektricky vodivý. Co se týče fyzikálních vlastností je to krystalická látka, která má kovový lesk. Taktéž jako červený fosfor se nerozpouští ve vodě a v organických rozpouštědlech a taktéž není jedovatý. Prudce reaguje s oxidačními činidly a halogeny: 4P + 20HNO 3 4H 3 PO 4 + 4H 2 O + 20NO 2 3. Průmyslová výroba Průmyslově se fosfor vyrábí redukcí fosforečnanů křemenným pískem a koksem v elektrické peci: Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3SiO 2 3CaSiO 3 + P 2 O 5 P 4 O C P CO 4. Použití Červený fosfor se používá hlavně na výrobu zápalek a výše zmíněné jedovatosti bílého fosforu se může využívat na hubení krys. Další využití bílého fosfor může být také jako náplň různých bomb. Avšak významnějšího použití než samotný fosfor mají jeho sloučeniny, která nacházejí uplatnění v zemědělství jako hnojiva fosfáty a superfosfáty. 5. Sloučeniny P 2 O 5 oxid fosforečný, používá se k sušení vzorků v chemických laboratořích, výroba hnojiv H 3 PO 4 - kyselina trihydrogenfosforečná, středně silná kyselina; jedna ze základních surovin chemického průmyslu KH 2 PO 4 - dihydrogenfosforečnan draselný, hnojivo Ca 3 (PO 4 ) 2 - fosforečnan vápenatý, výroba hnojiv (tzv. superfosfátů) 6. Biologický význam Fosfor je prvek, který se hlavně podílí na stavbě kostí, zubů, bílkovin, DNA a RNA

5 Uhlík C Uhlík je základním prvkem biosféry, je nepostradatelnou součástí všech organických sloučenin. V elementárním stavu se vyskytuje v přírodě jako grafit (tuha) nebo diamant. Fosilní látky (ropa, uhlí, zemní plyn) jsou bohaté na uhlík. Ze sloučenin jsou nejčastější: vápenec - CaCO 3 magnezit - MgCO 3 dolomit - MgCO 3. CaCO 3 siderit - FeCO 3 Čistý uhlík se vyskytuje ve dvou modifikacích: Diamant - Ve struktuře jsou atomy vázány pevnými kovalentními vazbami do plošně centrované krychlové mřížky. Proto je diamant nejtvrdší přírodní látkou. Je průzračný, lesklý, někdy zabarvený příměsemi. Je nevodivý a do teploty 800 C stálý, poté se začíná oxidovat na CO 2. Teplota tání diamantu je 3650 C, což je nejvíce ze všech prvků. Diamant je chemicky i mechanicky extrémně odolný. Prakticky se v ničem nerozpouští a reaguje až za vysokých teplot. Diamant se dá vyrobit z grafitu působením vysokých teplot a tlaků. Grafit (tuha) - Krystaly grafitu jsou tvořeny z vrstev atomů uspořádaných do šestiúhelníků. Mezi vrstvami jsou slabé přitažlivé síly, proto je grafit měkký a dobře vede elektrický proud. Dá se s ním psát, při psaní se stírají vrstvy atomů uhlíku. Grafit reaguje už při laboratorní teplotě s kyselinami a oxidačními činidly. Grafit je málo odolný chemicky i mechanicky. Oxidační čísla uhlíku: -IV, II, IV 3. Průmyslová výroba: Uhlík se získává těžbou jako grafit a diamant, nebo z fosilních paliv. 4. Sloučeniny: CO - oxid uhelnatý jedovatý, hořlavý plyn CO 2 - oxid uhličitý nehořlavý, nedýchatelný plyn, těžší než vzduch H 2 CO 3 - kyselina uhličitá - slabá kyselina, vznikající rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě CO uhličitany (vápenec, dolomit apod.) 5. Použití: Koks a uhlí se používají jako palivo a chemické suroviny. Diamanty se po vybroušení používají v klenotnictví. Syntetické diamanty se používají na opracování tvrdých materiálů. Syntetické diamanty se používají i v elektrotechnice na výrobu čipů a procesorů. Grafit se používá jako tuha v psacích potřebách. Z grafitu se vyrábí elektrody, žáruvzdorné zboží a kluzné plochy ložisek. Grafit se používá i jako moderátor do jaderných reaktorů. Technický uhlík (saze) se používá jako plnivo při výrobě kaučuku a pneumatik. Aktivní uhlí (uhlík s velkým povrchem) se používá k adsorpci plynů a v lékařství. Uhlík tvoří základ organických sloučenin. Oxid uhelnatý je pro živé organismy jedovatý, oxid uhličitý vzniká při metabolismu (rozkladu látek dýchání). Rostliny využívají oxid uhličitý při fotosyntéze k tvorbě organických sloučenin. Křemík Si Křemík je druhý nejrozšířenější prvek v zemské kůře (24 procent), vyskytuje se však pouze ve formě sloučenin. Křemen SiO 2 je v přírodě obsažen jako minerál. Modrošedá, značně tvrdá, ale křehká látka. Málo reaktivní prvek, s kyselinami nereaguje (výjimka HF). Krystalizuje v krychlové soustavě

6 redukcí SiO2 za vysokých teplot hořčíkem nebo hliníkem: SiO Mg Si + 2 MgO 3 SiO Al 3 Si + 2 Al 2 O 3 4. Významné sloučeniny: Oxid křemičitý SiO 2 : vyskytuje se ve třech modifikací, které se liší prostorovým uspořádáním. Vznikající zahříváním křemene. Křemen (SiO 2 ) se vyskytuje ve velkém množství barevných variací (čirý křišťál, růžový růženín, fialový ametyst, hnědý záhněda, černý morilon a další). Křemičitan sodný Na 2 SiO 3 (vodní sklo) koloidní roztok konzervace vajec, brání mrznutí malty při teplotách blízkých nule. Hlinitokřemičitany živce a některé další významné minerály, zvětráváním živců vzniká kaolinit (obsahuje kaolin výroba porcelánu), používají se k výrobě cementu. 5. Využití prvku: Čistý křemík se používá k výrobě polovodičových součástek. Pro výrobu diod (tunelová dioda), tranzistorů, integrovaných obvodů. Technický křemík slouží jako přísada do bronzových a ocelových slitin. Tavením křemenného písku s vápencem vzniká sklo. V těle dospělého člověka je přítomno cca 1000 mg křemíku. Křemík je nezbytný pro tvorbu kostí a chrupavek, ve kterých je také nejvíce obsažen. Podílí se na tvorbě mezibuněčné hmoty v pojivových tkáních. Zdrojem křemíku jsou hlavně potraviny rostlinného původu. Hodnotným zdrojem z bylin je např. přeslička (Proenzi Silica) nebo kopřiva. Sodík Na Sodík patří mezi nejrozšířenější prvky zemské kůry. Vyskytuje se v různých křemičitanech, živcích nebo slídách. Je to nezanedbatelná složka mořské vody, v menší míře se vyskytuje i ve vodách minerálních. Sloučeniny sodíku: NaCl - kamenná sůl, halit NaNO 3 - chilský ledek Na 2 SO 4. 10H 2 O - Glauberova sůl Na 3 AlF 6 - kryolit 2. Chemické vlastnosti: Sodík je měkký, lehký a stříbrolesklý kov. Je silně elektropozitivní a má jednu z nejmenších hodnot elektronegativity a ionizační energie. Sodík také charakteristicky barví plamen (žlutě), a proto se využívá při tzv. plamenových zkouškách. Na vzduchu se sodík oxiduje, a proto se uchovává v ochranném prostředí (většinou v petroleji). Má nižší hustotu než voda, na vodě plave. Je mimořádně reaktivní a s dalšími prvky reaguje přímo, téměř vždy se oxiduje a je to silné redukční činidlo. Oxidační číslo sodíku je I. Sodík se vyrábí z taveniny chloridu sodného (NaCl). Na železné katodě se vylučuje sodík, na grafitové anodě chlor. 2Na + + 2e - 2Na 2Cl - - 2e - Cl 2 4. Významné sloučeniny sodíku: hydroxid sodný NaOH, významná zásada, výroba mýdla, léčiv, kovového sodíku dakahydrát uhličitanu sodného (technická soda) - Na 2 CO 3.5H 2 O ke změkčování vody (praní), výroba skla hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) - NaHCO 3 do šumivých prášků, do pečiva - 6 -

7 5. Využití sodíku: Sodík se využívá na výrobu slitin a do sodíkových lamp. Je důležité redukční činidlo. Používá se také v organických syntézách a jaderné technice. Důležitější však jsou sloučeniny sodíku. 6. Biologický význam sodíku: Sodík je důležitý biogenní prvek a je důležitý pro metabolismus buněk. Draslík K Všechny alkalické kovy jsou vysoce reaktivní, a proto se vykytují pouze ve sloučeninách. Draslík, stejně tak i sodík, patří mezi nejrozšířenější prvky zemské kůry. Vyskytuje se v různých křemičitanech, živcích nebo slídách. Z jeho minerálů je možné uvést např. sylvín (KCl - chlorid draselný) nebo draselný ledek (KNO 3 - dusičnan draselný). Draslík je také důležitý biogenní prvek, protože je nezbytný ke správnému metabolismu buněk. Je to nezanedbatelná složka mořské vody, v menší míře se vyskytuje i ve vodách minerálních. Draslík je měkký, lehký a stříbrolesklý kov. Reaktivita alkalických kovů stoupá s rostoucím protonovým číslem a i jejich silné redukční vlastnosti rostou od lithia k cesiu (neuvažujeme-li francium). Alkalické kovy také charakteristicky barví plamen, a proto se využívají i při tzv. plamenových zkouškách k důkazu solí alkalických kovů a solí kovů alkalický zemin. Postup při této metodě je následující: Platinový drátek, na který se nanese malé množství zkoumané látky, se vloží do plamene a podle charakteristické barvy poznáme zda se jedná o alkalický kov, kov alkalických zemin nebo zcela jinou sloučeninu. Draslík barví plamen fialově. Sloučeniny alkalických kovů mají převážně iontový charakter. Na vzduchu se draslík oxiduje, a proto se uchovává v ochranném prostředí (většinou v petroleji). Stejně jako lithium a sodík má nižší hustotu než voda, což znamená, že na vodě plave. Všechny alkalické kovy jsou mimořádně reaktivní a s dalšími prvky reagují přímo, téměř vždy se oxidují a jsou to tedy také silná redukční činidla. 3. Průmyslová výroba: Draslík se stejně jako ostatní alkalické kovy připravuje elektrolýzou tavenin halogenidů nebo hydroxidů alkalických kovů. Konkrétně draslík se vyrábí z taveniny chloridu draselného (KCl). Na železné katodě se vylučuje draslík, na grafitové anodě naopak chlor. 2K + + 2e - 2K 2Cl - - 2e - Cl 2 4. Sloučeniny: KCl - chlorid draselný (sylvín) KI - jodid draselný, využívá se v lékařství KOH - hydroxid draselný, bezbarvá, hygroskopická a silně leptavá látka (leptá i sklo a porcelán); rozpustný ve vodě K 2 CO 3 - uhličitan draselný (potaš), využití při výrobě draselných mýdel a draselného skla - tzv. varné sklo KNO 3 - dusičnan draselný (draselný ledek), významné průmyslové hnojivo 5. Použití: Samotný draslík nemá významnějšího použití, ale protože je nezbytný pro růst rostlin, využívá se ve formě dusičnanů (draselný ledek - KNO 3 ) na hnojení. 6. Biologický význam Biogenní prvek 2.řádu, má význam v metabolismu buněk

8 Vápník Ca Vápník tvoří řadu minerálů, a jeho ionty jsou obsaženy v povrchových i minerálních vodách, v kostech živočichů a ve skořápkách vajec. vápenec CaCO 3 (čistý vápenec se nazývá mramor) dolomit CaCO 3. MgCO 3 - (tvoří celá pohoří) sádrovec CaSO 4. 2H 2 O - (čistý se nazývá alabastr ) fluorit (kazivec) CaF 2 různě zbarvený 2. Chemické vlastnosti: Vápník je šedobílý lesklý, lehký, kujný a velmi reaktivní kov. Na povrchu se pokrývá vrstvičkou hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2 a uhličitanu vápenatého CaCO 3. Oxidační čísla vápníku jsou 0 a 2. S vodou reaguje již za studena. Vápenaté ionty barví plamen cihlově červeně = je hořlavý. Vápník je důležitý biogenní prvek - řídí srdeční činnost a ovlivňuje oběh krve. Jako uhličitan a fosforečnan se váže na kosti. Reakce s vodou : Ca + 2H 2 O Ca(OH) 2 + H 2 Vápník se vyrábí elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého ( CaCl 2 ) a fluoridu vápenatého (CaF 2 ) při 700 C. 4. Významné sloučeniny: Oxid vápenatý - CaO - (pálené vápno),vyrábí se ve vápenkách při 900 C tepelným rozkladem uhličitanu vápenatého v pecích zvané vápenky. Reakcí CaCO 3 CaO + CO 2. Pálené vápno má velký význam ve stavebninách Hydroxid vápenatý - Ca(OH) 2 (hašené vápno, nebo obchodně vápenný hydrát), vzniká reakcí oxidu vápenatého s vodou za uvolňování tepla (hašením vápna). Reakcí CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Hydroxid vápenatý je ve vodě málo rozpustný, jeho vodná suspenze (vápenné mléko) je známá jako nejlevnější zásada. Hydroxid vápenatý se používá hlavně ve stavebnictví k přípravě vápenné malty, což je směs hašeného vápna, vody a písku. Tvrdnutí malty způsobuje reakce hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým, při níž vzniká uhličitan vápenatý. Tvrdnutí malty : Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Uhličitan vápenatý CaCO 3 v přírodě nejrozšířenější sloučenina vápníku. Uhličitan vápenatý se používá při výrobě skla, v hutnictví, jako průmyslové hnojivo zásadité povahy, k výrobě cementu. 5. Využití: Vápník se využívá jako redukční činidlo v metalurgii, při výrobě speciálních ocelí a pro zvýšení pevnosti slitin, na výrobu hnojiv. Sloučeniny vápníku jsou nejdůležitější surovinou ve stavebnictví. Vápník má významnou úlohu v metabolismu všech organismů. Ve formě uhličitanů reguluje vodní hospodářství celého organismu. Vápník se podílí na regulaci aktivity vodíkových iontů a na neutralizaci toxických látek, které jsou produktem látkové přeměny. Kationty vápníku Ca 2+ mají vliv na srdeční činnost, snižují propustnost tkání, mají významnou vlastnost z hlediska výměny za ionty, které jsou škodlivé pro organismus tzn. ruší negativní vlivy jiných kationtů. Organické sloučeniny vápníku jsou základem stěn buněk v živém organismu. Vápník je základním stavebním kamenem tvrdých schránek sladkovodních a mořských živočichů, ve sloučeninách s fosforečnany a uhličitany součástí kostní tkáně obratlovců. Hořčík Mg 1. Výskyt v přírodě: - 8 -

9 V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách, např. magnezit, dolomit, azbest, také v mořské vodě jako chlorid a síran hořečnatý. 2. Chemické vlastnosti: Je to stříbřitě bílý, lesklý, lehký kov. S kyslíkem hoří za vzniku oxidu hořečnatého (bílý oslnivý plamen). Ve sloučeninách má oxidační číslo II. 2Mg + O 2 2MgO oxid hořečnatý je zásadotvorný oxid MgO + H 2 O Mg(OH) 2 Vyrábí se elektrolýzou roztaveného odvodněného karnalitu (KCl. MgCl 2 ). 4. Využití: Používá se například v lehkých konstrukčních slitinách, jeho sloučeniny slouží ve stavebnictví jako plnidlo a k výrobě žáruvzdorných cihel. Je taky nezbytný pro fotosyntézu je součástí chlorofylu zeleného barviva, které absorbuje světelnou energii. 5. Významné sloučeniny: Mg(OH) 2 hydroxid hořečnatý -používá se při zažívacích potížích je to bílá tuhá látka málo rozpustná ve vodě MgSO 4 síran hořečnatý využívá se v lékařství a snižuje se s ním hořlavost materiálu MgO oxid hořečnatý je to bílý prášek, je žáruvzdorný MgSO 4. 7 H 2 O heptahydrát síranu hořečnatého neboli hořká sůl vzniká rozpuštěním Mg nebo MgO v kyselině sírové, projímadlo Hořčík (hořečnatý iont Mg 2+ ) je biogenní prvek ll. řádu, tvoří centrální atom ve struktuře chlorofylu, tvoří komplex s ATP, je aktivátorem řady enzymů, je antagonistou vápníku (=snižuje hladinu vápníku), má paralytický (=způsobuje obrnu) účinek na nervový a svalový systém. Jeho nedostatek zvyšuje nervosvalovou dráždivost. V organizmech živočichů je hořečnatý kation důležitý pro aktivitu enzymů a pro správnou srdeční činnost. Chalkopyrit - CuFeS 2 Malachit - CuCO 3. Cu(OH) 2 (zelený) Azurit - 2CuCO 3. Cu(OH) 2 (modrý) Měď Cu Měď je červený kov, velmi dobrý vodič tepla a elektřiny. Nereaguje s vodou, ale působením vlhkého vzduchu se pokrývá zelenou vrstvičkou CuCO 3. Cu(OH) 2 - měděnka. Je to ušlechtilý kov, nereaguje se zředěnými kyselinami. Za horka reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou a dusičnou. Všechny sloučeniny mědi jsou jedovaté a toxické. Vytváří mnoho koordinačních sloučenin. 3. Průmyslová výroba: Pražením sulfidické rudy vzniká Cu 2 O: 2 Cu 2 S + 3 O 2 2 Cu 2 O + 2 SO 2 Dále probíhá reakce: Cu 2 S + 2 CU 2 O 6 Cu + SO 2 4. Použití: Měď se používá jako vodič v elektrotechnice, vyrábí se z ní kabely. Používá se na výrobu kotlů a dalších zařízení a na výrobu slitin: mosaz - Cu + Zn - 9 -

10 bronz - Cu + Sn alpaka - Cu + Ni 5. Sloučeniny: Oxid měďný - Cu 2 O - polovodiče Pentahydrát síranu měďnatého - CuSO 4. 5H 2 O (modrá skalice) desinfekce vody, protiplísňové účinky Podílí se na lignifikaci dřeva. Při nedostatku vzniká sterilní pyl který není schopný oplodnit vajíčko. Měď ovlivňuje funkci chlorofylu. Pro některé živočichy je měď toxická. Páry mědi i koncentrace roztoku Cu 2+ jsou toxické ve větším množství poškozují zažívací soustavu, ledviny, játra, denaturuje bílkoviny. Železo Fe Zejména v železných rudách: Fe 3 O 4 (tetraoxid železnato-železnatý) magnetit nejcennější železná ruda, obsah železa převyšuje 70 % Fe 2 O 3 hematit (krevel) Fe 2 O 3.nH 2 O (hydratovaný oxid železitý) limonit (hnědel) FeCO 3 siderit (ocelek) Tento kov se vyskytuje jen kusový, vtroušený v zrnech, v šupinkách, kapkách a shlucích. Barvu má ocelově šedou až černou, je silně magnetické. Vždy obsahuje určité procento niklu a menší podíl kobaltu, mědi, manganu síry a uhlíku. Železo je nejrozšířenějším kovem současnosti. Vyrábí se především z kyslíkatých rud obsahujících oxid železitý. Většina rud však obsahuje také hlušinu, která obsah železa snižuje. Proto se vytěžená ruda upravuje. Železo se získává z rud jejich redukcí oxidem uhelnatým a uhlíkem ve vysoké peci. Vysoká pec je zřízení 30 až 50 m vysoké,o průměru 15 m, vyzděné žáruvzdorným materiálem. Shora se nepřetržitě plní koksem, železnou rudou a vápencem. Do spodní části pece se vhání kyslíkem obohacený předehřátý vzduch. Spalováním koksu se v této části dosahuje teploty až 1800 C. Surové železo vyrobené ve vysoké peci obsahuje uhlík (asi 4 %) a mnohé jiné prvky (např. křemík, síru, fosfor a příměsi kovů ). Má velkou tvrdost, ale je křehké. 4. Využití: Zpracovává se odléváním do forem (litina). Z litiny se vyrábějí topná tělesa, části strojů, potrubí, kuchyňské nádobí aj. 5. Biologický význam: Biogenní prvek II. řádu, jako Fe 2+ je součástí struktury hemoglobinu, různých enzymů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

Zařazení nekovů v periodické tabulce

Zařazení nekovů v periodické tabulce Nekovy Zařazení nekovů v periodické tabulce pouze 17 nekovů [1] špatné vodiče tepla a elektřiny ochotně přijímají valenční elektrony jiných prvků Obecné vlastnosti nekovů izolanty oxidy nekovů jsou kyselinotvorné

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka.

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Křemík a jeho sloučeniny

Křemík a jeho sloučeniny Křemík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.3 Autor Datum vytvoření vzdělávacího materiálu Datum ověření

Více

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie projekt GML Brno Docens DUM č. 2 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Slovníček. - prvek, který tvoří hydroxid (kromě vodíku a kyslíku). - látka vzniklá sloučením dvou nebo více prvků.

Slovníček. - prvek, který tvoří hydroxid (kromě vodíku a kyslíku). - látka vzniklá sloučením dvou nebo více prvků. Slovníček Obecný slovníček Absorpce Aniont Amfoterní prvky Binární sloučeniny Elektrolyt - je pohlcování plynů nebo par kapalinou nebo tuhou látkou, přičemž nedochází k chemické reakci (nevzniká nová látka).

Více

K O V Y. 4/5 všech prvků

K O V Y. 4/5 všech prvků K O V Y 4/5 všech prvků Vlastnosti kovů 4/5 všech prvků jsou kovy kovový lesk dobrá elektrická a tepelná vodivost tažnost a kujnost nízká elektronegativita = snadno vytvářejí kationty pevné látky (kromě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku Chalkogeny Elektronová konfigurace:. => valenčních elektronů => maximální oxidační číslo je Odlišnost vlastností O 2 a ostatních prvků způsobeny: vysokou elektronegativitou O neschopností O tvořit excitované

Více

I.A skupina s 1 prvky

I.A skupina s 1 prvky Otázka: I.A skupina s 1 prvky, II. A skupiny s 2 prvky Předmět: Chemie Přidal(a): net I.A skupina s 1 prvky Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (radioaktivní) = ALKALICKÉ KOVY valenční sféra ns 1 snaží se získat EK

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Obecná charakteristika

Obecná charakteristika p 1 -prvky Martin Dojiva Obecná charakteristika do této t to skupiny patří bor (B), hliník k (Al( Al), galium (Ga), indium (In) a thallium (Tl) elektronová konfigurace valenční vrstvy je ns 2 np 1 s výjimkou

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Vzácné plyny prvky.. skupiny. 8) Napiš řadu vzácných plynů pomocí chemických symbolů podle jejich vzrůstajícího protonového čísla

Vzácné plyny prvky.. skupiny. 8) Napiš řadu vzácných plynů pomocí chemických symbolů podle jejich vzrůstajícího protonového čísla V tomto pracovním listu se seznámíte s některými prvky, jejich významnými sloučeninami a jejich vlastnostmi a využitím. Tento pracovní list vám bude sloužit nejen k práci k vyplňování jednotlivých úkolů

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel Chemická odolnost materiálů - orientační srovnání Ano ve světle zeleném poli znamená, že lze materiál použít. Ano- v tmavě zeleném poli znamená, že materiál lze použít dočasně s výhradami. Ne* ve žlutém

Více

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití Výskyt uhlíku a jeho chemické zařazení nekov, IV. skupina PSP je základním kamenem všech organických sloučenin, mezi ně patří i fosilní paliva základní prvek biosféry

Více

Elektrotermické procesy

Elektrotermické procesy Elektrotermické procesy Elektrolýza tavenin Výroba Al Elektrické pece Výroba P Výroba CaC 1 Vysokoteplotní procesy, využívající elektrický ohřev (případně v kombinaci s elektrolýzou) Elektrotermické procesy

Více

- Máte před sebou studijní materiál na téma KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN, který obsahuje nejdůležitější fakta z této oblasti. - Doporučuji také prostudovat příslušnou kapitolu v učebnici PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉ

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Soli Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_152 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace)

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace) Základní škola a Mateřsk ská škola, Moravský PísekP Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčov ové aktivity: Využit ití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: : Nerosty prvky,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Technické materiály Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Kovy,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev 1 SMĚSI 1. Zakroužkuj stejnorodé směsi: destilovaná voda slaná voda polévka med krev sirup 2. a) Směs kapaliny a pevné látky se nazývá:... b) Směs dvou nemísitelných kapalin se nazývá:... c) Směs kapaliny

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím.

Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím. Chemická odolnost nerezových materiálů Nerezové oceli jsou definovány tak, že se vyznačují zvláště vysokou odolností vůči chemikáliím. Obecně platí, že obsahují alespoň 12% chromu a nejvýše 1,2% uhlíku.

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Alkalické kovy. Anorganická chemie 2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Alkalické kovy. Anorganická chemie 2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Alkalické kovy Anorganická chemie 2 Nikola Reichmanová, 406866 Monika Machatová, 403254 Charakteristika skupiny Alkalické

Více

Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list

Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou

Více

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Soli nad zlato Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Solné rekordy Úkol 1a: Na obrázku

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

Soli kyslíkatých kyselin

Soli kyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 19. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Soli důležitých anorganických

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

ACH 03 ALKALICKÉ KOVY. Katedra chemie FP TUL

ACH 03 ALKALICKÉ KOVY. Katedra chemie FP TUL ACH 03 ALKALICKÉ KOVY Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz ALKALICKÉ KOVY s 1 Li I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více