Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011"

Transkript

1 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011 Sborník příspěvků z konference

2 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011 Sborník příspěvků z konference učitelů vysokých škol, kateder tělesné výchovy a sportu pořádané v Brně Vydání tohoto sborníku bylo finančně podpořeno z projektu ESF Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli (CZ.1.07/2.2.00/ ). Sborník bude sloužit jako školící materiál studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie II, Teorie rekreace v přírodě a Předpis pohybové aktivity. 1

3 Recenzenti: Prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. Editoři: Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Mgr. Taťána Straková, PhD. Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc ISBN 2

4 OBSAH Odborná sekce 1 Outdoor v programech odborných kateder vzdělávajících v oblasti kinantropologie na vysokých školách 1. Jan Neumann: Současné problémy v oblasti zvané outdoor 7 2. Oto Louka: Outdoor ve výukových programech KTV PF UJEP v ÚSTÍ n.l Jan Hnízdil: Orientační sporty a jejich aplikace ve studijních programech KTV PF UJEP v Ústí nad Labem Zdenko Reguli, Michal Vít, Čihounková Jitka: Úpolové outdoorové aktivity ve studiu Speciální edukace bezpečnostních složek Luboš Charvát: Obsah letního výcvikového kurzu v oborovém studijním programu tělesné výchovy Jaroslav Kupr, Klára Pochobradská, Václav Bittner, Radim Antoš: Koncepce výuky sportů v přírodě na Technické univerzitě v Liberci Taťána Navrátíková, Soňa. Formánková: Outdoor v programech tudijních oborů tělesná výchova a sport na FTK UP v Olomouc Oto Louka, Jan Hnízdil: Využití potápění na nádech ve výuce oboru TVS a AVP Ondráček, J., Hřebíčková, S., Fialová, H., Paugschová, B: Longitudinální sledování úrovně dovedností studentů FSpS při výuce běhu na lyží Jan Kresta: Outdoorové aktivity a rozhodčí sportovních her 54 Odborná sekce 2 Inovace předmětů v oblasti výzvových sportů v rámci studijního programu tělesné výchovy a sportu 1. Jana Hoffmannová: Biodromální pohled na výzvové sporty 59 Odborná sekce 3 Outdoor ve studijních programech všeobecných kateder a ústavů tělesné výchovy a sportu na vysokých školách 1. Marek Cvikl, Jiří Helešic, Michal Sebera: Transformace tělovýchovných kurzů na Outdoor animační programy na Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Došla Jan: Multimediální učebnice orientačního běhu 75 3

5 Odborná sekce 4 Outdoor na nižších typech škol 1. Jan Kresta, David Cihlář: Outdoorové aktivity v rámci kurzovní výuky na nižších typech škol Ladislav Vomáčko, Jiří Baláš, Lenka Nováková:Využívání umělých lezeckých stěn na ZŠ a SŠ na území hlavního města Prahy 82 Odborná sekce 5 Bezpečnost při outdoorových aktivitách na školách všech stupňů. 1. Sylva Hřebíčková, Jan Ondráček, Lucie Šťastná: Diagnostika optimální pozice jezdce na jízdním kole Jiří Skoumal, Luděk Šebek: Bezpečnost při outdoorových aktivitách Jan Šťastný: Bezpečnost při in-line bruslení Pavel Korvas: Východiska bezpečného pohybu při outdoorových aktivitách Jan Došla, Taťána Straková: Bezpečnost při lezení na umělých stěnách Taťána Straková: Jistící pomůcky v lezení Eduard Hrazdíra, Taťána Straková: Bezpečnost při snowboardingu Oto Louka: Vybrané bezpečnostní aspekty při výuce lyžování a snowboardingu 139 4

6 ODBORNÁ SEKCE 1 Outdoor v programech odborných kateder vzdělávajících v oblasti kinantropologie na vysokých školách. 5

7 SOUČASNÉ PROBLÉMY OBLASTI ZVANÉ OUTDOOR Jan Neuman Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Úvodem je třeba říci, že oblast skrývající se pod názvem outdoor je velmi členitá a zasahuje do velké množiny lidských činností. Vzhledem k narůstající důležitosti bychom se měli společně zamyslet nad tím, které odborné problémy je třeba v této oblasti řešit. Náš příspěvek považujeme proto za podnět k této odborné diskusi. Některé z důvodů pro větší zájem společnosti Z prognostických úvah ve vyspělých zemích víme, že lze očekávat další růst zájmu o aktivity spojené s prožitkem a pobytem v přírodě. Zřejmě dále poroste počet organizací nabízejících různé typy programů využívajících aktivity v přírodě pro volný čas. Poroste zájem o kvalitní programy, což bude spojeno s jejich hodnocením i určitou regulací (bezpečnost, kvalifikace atp.). Nabídka programů se bude stále více přizpůsobovat potřebám klientů, což bude vyžadovat tvůrčí přístup i připravenost organizátorů. Souběžně bude vznikat stále více prožitkově a dobrodružně laděných programů v umělém prostředí. Rozroste se paleta profesí, která bude ovlivňována i společným postupem v rámci EU. Pobyt a aktivity v přírodě jsou už dnes ve vyspělých státech spojovány se zdravím mladé generace, zdravým životním stylem, odolnosti a zdatnosti. Je třeba mít na zřeteli pozitivní vliv pobytu v přírodním prostředí na rozvoj vzdělání, formování hodnot i osobnostní rozvoj. To vše by mělo podpořit další rozvoj školních i mimoškolních aktivit v přírodě i odpovídající programy pro vzdělávání pedagogů a vychovatelů. Nezanedbatelný je i ekonomický přínos aktivit a sportů v přírodě spojený s formováním tzv. outdoorového průmyslu. Vztah k přírodnímu prostředí a aktivitám v něm bude stále více spojován s udržitelným rozvojem. To vše se ale může uskutečňovat jen při koordinovaném postupu k využívání přírodních zdrojů k rekreaci, sportu i učení. Zhodnocení historie Řadu let si uvědomujeme skutečnost, že jsme se ne zcela dostatečně poučili z jedinečného historického vývoje pobytu v přírodě v českých zemích. Chceme připomenout jen některé skutečnosti, které jsou zajímavé i z celoevropského pohledu : * Jedinečná koncepce aktivní turistiky, již od konce 19. století. Zdůrazňuje propojování pohybu a pobytu v přírodě s poznáváním; * Sokolský pobyt v přírodě a táboření, od počátku 20. století, včetně podnětů k budování překážkových přírodních areálů; * Transformace zahraničních vlivů do českého prostředí -Skauting-Junák, Woodcraft-Liga lesní moudrosti, Tramping touha po volném a dobrodružném životě v přírodě,ymca nové formy cvičení v přírodě; * Životní styl v souladu s přírodou Eubiotika prof. Růžičky a pionýrské kroky E. Štorcha; zajímavé a málo známé programy reformních škol ; * Foglarův vliv na mladou generaci, využívání romantiky, dobrodružství v přírodě i ve městě k formování charakteru mladých lidí; * Moderní pohled na rekreaci v bývalém Československu, zahrnující i rozvoj rekreace v přírodě ; 6

8 * Sporty a aktivity v přírodě v osnovách škol, pobyt v přírodě, kursy lyžování i studijní programy na vysokých školách atp. Z mnohých historických zdrojů můžeme stále čerpat poučení pro dnešní život i budoucnost. Ožehavé téma terminologické a možnosti pro odbornou diskusi Ve sledované oblasti stále trvají nejasnosti terminologické i obsahové. Terminologické problémy řešíme již celou řadu let i v oblasti tělesné výchovy a sportu. Poslední důležitá diskuse proběhla kolem termínu Kinatropologie. V této etapě bychom považovali za úspěch, kdybychom se domluvili na termínech, které budeme používat na odborné úrovni. Je třeba osvětlit, co znamenají přijímané zahraniční termíny a jaký vztah mají k tradiční české terminologii turistika, sporty v přírodě, pobyt v přírodě, tělocvičné či tělovýchovné aktivity v přírodě, či aktivity v přírodě. V zahraniční literatuře nalézáme často termíny, které zavádí jeden autor nebo malá skupina odborníků. Ty nejdůležitější termíny uvádíme v dalším textu. Takzvaný Outdooor Oblast, kterou jsme nazvali pro konferenci outdoor je velmi široká a dynamicky se rozvíjí. Je sporné, zda vůbec je vhodné, abychom tento termín používali v uvedené formě. V anglicky mluvících je v odborných kruzích toto slovo obvykle doprovázeno dalším termínem, který vymezuje předmět zájmu, či oblast o které se mluví. Aktivity v přírodě (AP), Outdoor Activities V české terminologii je to poměrně nový termín. AP jsou pohybové aktivity, které využívají přírodní prostředí a co nejméně je narušují. AP jsou v této koncepci využívány jako prostředky učení i prostředky osobnostního rozvoje. Vyskytují se v názvech odborných organizací i studijních programů vysokých škol.ve Velké Británii i u nás najdeme studijní programy s názvem Outdoor Activities, Management of Outdoor Activities atp. Sporty v přírodě(sp), Outdoor Sports SP tvoří samostatnou oblast, která je zaměřena na rozvoj potřebných pohybových dovedností a růst výkonnosti. Příroda je v tomto pojetí spíše pojímána jako velká a krásná tělocvična. Rekreace v přírodě(rp) Outdoor Recreation RP je forma rekreace využívající přednostně přírodní zdroje. Zahrnuje celou paletu aktivit prováděných v přírodním prostředí, tedy od rybaření až po jízdu motorovými vozidly v terénu. Aktivity jsou zaměřeny na odpočinek, zábavu,rozvoj dovedností, znalostí, k vytváření vztahu k aktivitám volného času v přírodě a podpoře celoživotního zájmu. Nově se rozvíjí v oblasti rekreace v přírodě, např. v USA, starost o zdatnost populace i snaha preferovat aktivity konané vlastní silou. Zdůrazňuje se udržitelnost provozování aktivit v turistických oblastech. Existuje úzké propojení s tzv. outdoor industry. Rekreace v přírodě je také zavedený studijní obor na mnoha univerzitách. V EU se ustanovila Evropská konfederace zaměstnavatelů v oblasti outdoors (od roku 2008). Snaží se definovat outdoors a určit roli aktivit v přírodě v aktivním prožívání volného času Je zde zřejmá snaha umožnit volné podnikání v rámci EU a k tomu je třeba kompatibilita kvalifikací, mobilita pracovníků i organizace celoživotního vzdělávání.v tomto směru byly už navrženy standardy pro tzv. Outdoor Animator. 7

9 Sportovní turismus (ST) - Sport Tourism Je to do jisté míry samostatná oblast, která však mnoha směry zasahuje i do sportů v přírodě i rekreace v přírodě. ST zahrnuje dle jedné definice všechny formy aktivní i pasivní účasti ve sportovní aktivitě pro kterou je účastník nucen z různých důvodů (komerčních i nekomerčních) opustit místo bydliště a místo pracoviště Objevuje se názor, že ST má několik hlavních směrů : zaměření na atrakce, resorty, na sportovní aktivity a pobyty (aktivní ST-lyžování, cyklistika atp.), cesty na sportovní události,akce- velké i místní události, zaměření na dobrodružství (Sport Adventure Tourism). Výchova v přírodě (VP) Outdoor Education Termín, který se u nás objevil už počátkem 20. století, ale dále se nerozvíjel. Nyní je to v mezinárodním měřítku uznávaný výchovný směr, který využívá k ovlivňování účastníků aktivity v přírodě, pobyt v přírodě s prvky environmentální výchovy a dynamické procesy probíhající v malých skupinách při řešení problémových situací. Učení se v přírodě(up), Outdoor Learning Učení se v přírodě je teoretická koncepce i praxe spojená s různým zaměřením, různými výstupy i s různým prostředím. Je zaměřeno na učení se o přírodě, o společnosti, o vztahu společnost-příroda. Je využíváno v terapii, v práci malých skupin a v učení se nových dovedností v aktivitách v přírodě. Výstupy se týkají znalostí a porozumění spojených s poznáváním a využíváním přírody, zahrnují vztahy, hodnoty a pocity ve vztahu k prostředí, dovednosti, chování jednotlivců i skupin, osobnostní rozvoj. Učení se v přírodě a přírodou lze sledovat z několika hledisek : - Probíhá v terénních studiích, při návštěvách přírodních oblastí, parků a zahrad často spojované s výukou na různých typech škol i s výzkumem; -Využívá se k osobnostnímu rozvoji, situace jsou často spojovany s dobrodružstvím; - Je zahrnuto také v projektech a studiích spojených s přírodním prostředím, učebními předměty, zdravím, hrou i sociální výchovou. Klasické sportovní pojetí zahrnující rozvoj dovedností a výkonnosti se obvykle s termínem outdoor learning nespojuje. Koncept outdoor learning, učení se v přírodě, se týká mnoha oblastí- výchova v přírodě, výchova dobrodružstvím, environmentální výchova, zkušenostní (zážitková) výchova, terénní studie, přírodní studie atp. V této koncepci dochází k naplnění potřeby efektivního učení. Výchova dobrodružstvím(vd) - Adventure Education Původně spojována jen s divočinou. Jsou to nejrůznější aktivity (nemusí to být jen aktivity v přírodě), které jsou nabízeny formou výzvy. Hledá se optimální vztah mezi velikosti rizika a úrovní kompetencí účastníků. Stále častěji se v tomto směru využívá umělé dobrodružné prostředí. Model učení se pomocí dobrodružství je rozpracováván i v jiných vědních oborech. Terapie dobrodružstvím(td -,Adventure Therapy Nový obor ve kterém trvají problémy s terminologií a interpretací. Jeden z nový přístupů zdůrazňuje podporu a udržování zdraví pomocí dobrodružství. Přiklání se k použití termínu Adventure Wellness. Využití široké koncepce wellness by dle některých odborníků umožnilo sdružení klinických i terénních praktiků z různých zemí, což by vedlo k vzájemnému obohacení. 8

10 Výzkumná práce Stejné nedostatky, které zjišťujeme v jiných vědních oborech i v kinatropologii se vyskytují v oblasti aktivit v přírodě. Je možné říci, že ve výzkumných pracích převažuje extenzita a kvantita nad kvalitou. Tento trend má spíše narůstající tendenci. Mnoho výzkumných prací v této oblasti se věnovalo přínosu výchovy v přírodě k osobnostnímu rozvoji účastníků. V posledním období je velký zájem o zkoumání tzv. green exercises (UK) -aktivit v přírodě spojených se zdravým způsobem života. Ekonomické propočty spojené s výzkumy už nyní ukazují na značné výhody takto prováděné prevence. Stále větší pozornost je také věnována výzkumům v předškolnímu věku. Zjistilo se,že kontakt s přírodou a pohyb v přírodě je důležitý pro všestranný rozvoj mladých lidí. To je nesmírně důležité z hlediska celé společnosti. S výzkumem a rozvojem teoretické práce souvisí prostor pro publikování. Ten je z jednoho pohledu dostatečný, neboť téměř každá větší fakulta má vědecký časopis, včetně celorepublikového časopisu Česká kinatropologie. Mohli bychom teoreticky usilovat o Suplementa u některého ze zavedených časopisů. Domníváme se však, že tato velká roztříštěnost by odborné diskusi výrazně neprospěla. Určitým přechodným řešením by mohlo být soustředění teoretických i výzkumných prací do jednoho či dvou už existujících časopisů Gymnasion či Journal of Outdoor Activities. To by však znamenalo širší shodu vztahující se k vedení těchto časopisů. Dalším brzdícím elementem efektivity výzkumné práce je nedostatečná informovanost a kvalitní oponentura dosud zpracovaných a publikovaných pracích z oboru. Naše snaha zavést před řadou let Outdoor Information Center ztroskotala na nedostatečné podpoře z vlastních řad. Nyní je situace taková, že rychleji zjistíme přehled publikací z anglicky mluvících zemí než z České republiky. Na adrese theses.cz najdeme řadu zajímavých závěrečných prací z oboru, často i několik prací stejného či podobného názvu. Čerpání informací z těchto zdrojů by však zasluhovalo opravdu kritický pohled. Rozvoj profesního zaměření Dalšímu rozvoji odborného přístupu brání nedostatečná diskuse, je třeba hlubší pohled a usilovné hledání širších souvislostí. Pro takovou práci chybí odborné zázemí, které by sdružovalo odborníky z různých oborů. Je třeba poznamenat, že rozvoj všech výše uvedených směrů není v žádné z vyspělých zemích veden pracovníky tělovýchovných fakult. Ve srovnání se zahraničím chybí organizace pro rozvoj oboru. Specifické studijní obory na VŠ např. UK FTVS, UP FTK, UJEP PF se postupně formují a jejich rozvoj prověří připravované reorganizace VŠ. Chybí nám také provázanost kvalifikací i odborné rozhodování o udělování akreditací. Je zřejmé, že mnohé kvalifikace i certifikace by měly být celorepublikově srovnány a měly by mít návaznost na evropské a další mezinárodní kvalifikace i standardy. Profesionální organizace existují pro jednotlivé sporty či disciplíny. V oboru pracují mnohá občanská sdružení. Bylo založeno Profesní sdružení pro zážitkového vzdělávání, rozvíjí se Zážitková pedagogika. Pro učení a výchovné aplikace aktivit v přírodě však není v ČR konstituována žádná specifická odborná či profesionální organizace typu Institut for Outdoor Learning ve Velké Británii. Závěr Studie chce přispět k dalšímu zkvalitnění celé oblasti, která využívá aktivity v přírodě pro rekreaci, učení, výchovu i terapii. 9

11 Stručná shrnutí problémů vychází z rozsáhlých rešerší odborné literatury i z vlastních našich poznatků. Domníváme se, že příští odborná fóra by se měla zabývat řešením některého z uvedených problémů: 1) Shromážděním poznatků, které přesvědčí řídící i odbornou sféru o důležitosti aktivit v přírodě a potřeby vytváření podmínek pro koordinované a udržitelné využívání přírodního prostředí ke zvýšení kvality života v ČR; 2) Znovu se zamyslet nad odkazy minulosti a využít všech podnětů ke zkvalitnění odborné i teoretické práce v oboru; 3) Kriticky zhodnotit zahraniční vlivy, které ovlivňují současnou terminologii a shodnout se na klíčových odborných termínech s cílem zkvalitnit komunikaci v rámci ČR i EU; 4) Posoudit možnosti specializovaného řešení některých nastíněných směrů aplikujících aktivity v přírodě; zamyslet se nad možnou koordinaci a zkvalitnění výzkumu; 5) Podniknout potřebné kroky k nalezení publikační platformy a prověřit provozování určitého typu odborné databáze teoretických a výzkumných prací; 6) Podnítit diskusi o založení organizace, která by podněcovala teorii i praxi zaměřenou na nejrůznější aplikace aktivit v přírodě (rozvoj, učení, výchova, zdraví atp.) Referenční seznam ATARIAN, A. Trends in outdoor adventure education. Journal of Experiential Education 24,2001, č.3, s EWERT, A. W. Outdoor adventure pursuits: Foundations, Models, and Theories. Scottsdale: Publ. Horizons,1989. FRIEDMAN,T.L. Hot, Flat and Crowded. Why we need a green revolution- and how it can renew America. New York : Farrar, Straus and Giroux, JIRÁSEK,I. (Editor) Fenomén Foglar. Praha : Prázdninová škola Lipnice, JIRÁSEK, I. (Editor) ZET Miloš Zapletal.Pět životů. Olomouc : UP v Olomouci, LOUV,R. Last Child in the Woods. Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill : Algonquin Books, LYNCH,P.,MARTIN,A.,NEUMAN,J., TURČOVÁ,I. Termíny a praxe ve výchově v přírodě na Novém Zélandu. Gymnasion, 2004, č. 1,s MARTIN, A., NEUMAN, J., & TURČOVÁ, I. The Czech Outdoor Experience: Turistika and connections to Friluftsliv. In HENDERSON, B. and VIKANDER, N. (Eds.): Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Toronto : Natural Heritage Books, str. MILES, J. C., PRIEST,S. Adventure Programming. State College: Venture Publishing,1999. NEUMAN, J.: Outdoor activities - various opportunities of application and development.in. NEUMAN,J.,BRTNIK,J.,MYTTING,I. (Editors) Proc. int. Seminar Prague Lüneburg : Edition Erlebnispädagogik,1996, s NEUMAN, J.: Aktivity v přírodě - význam a vývojové tendenc.in BUNC,V., MARVANOVÁ, Z. (Editoři) Sborník sportovní sekce FTVS UK. Praha:UK FTVS, 1996, s NEUMAN, J. Zur wissenschaftlichten und fachlichen Arbeit auf dem Gebiet Erlebnispädagogik in der Tschechischen Republik. In PAFFRATH, F.H., SALZMANN, A., SCHOLZ, M. (Editors) Wissenschaftliche Forschung in der Erlebnispädagogik. Tagung Hochschulforum Erlebnispädagogik. Augsburg : ZIEL, 1999, s NEUMAN,J.Rekreace a výchova v přírodě ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji. In DOLEŽAL,T.,TILINGER P.(Editoři) Ekologické aspekty tělesné výchovy a sportu. Sborník referátů ze semináře.praha:čov, 1999,s

12 NEUMAN,J. et all Turistika a sporty v přírodě.přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál, 2000, 197 s. NEUMAN,J. Možnosti začleňování ČR do EU v oblasti Aktivity v přírodě,výchova v přírodě a učení v přírodě. In TILINGER,P.,RYCHTECKÝ,A.,PERIČ,T. (Editoři) Sborník příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha,UK FTVS 2001,s NEUMAN,J. Outdoor-problémy teorie,kvalifikace a spolupráce In TILINGER,P.,RYCHTECKÝ,A.,PERIČ,T. (Editoři) Sborník příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha,UK FTVS 2001,s BARTŮNĚK,D.,NEUMAN,J. Co vypovídají současné koncepce a výzkumy o vztahu výchovy v přírodě k tělesné zdatnosti,zdraví a kvalitě života In TILINGER,P.,RYCHTECKÝ,A.,PERIČ,T. (Editoři) Sborník příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha,UK FTVS 2001,s NEUMAN,J. Contemporary problems in outdoor activities. In VAVERKA, F. (Editor) Proceedings of 3 rd International Conference Movement and Health UP FTK Olomouc Olomouc : UP Olomouc 2004, s NEUMAN,J. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning ( EOE).Gymnasion 2004, č. 2, s NEUMAN,J. Campaign for Adventure. Gymnasion 2005, č. 3, s NEUMAN,J. Nadace a manifest podporující dobrodružství. Gymnasion 2005,č.3,s NEUMAN,J. The Institute for Outdoor Learning. Gymnasion 2005,č.4,s NEUMAN,J., BARTŮNĚK,D.,VOMÁČKO,S.TURČOVÁ,I. ŠAFRÁNEK,J. Aktivity v přírodě nový studijní směr na UK FTVS Praha.In BAHUTKOVÁ, M.(Editor) Sport a kvalita života Sborník abstrakt mezinárodní konference Brno. Brno, Masarykova univerzita 2006,s NEUMAN,J. Future trends in Outdoor Activities. In TURČOVÁ,I.,MARTIN,A.(Editors) Outdoor Activities in Educational and Recreational Programmes. Praha: IYNF, 2009, s NEUMAN, J. Wellness a aktivity v přírodě. In HOŠEK,V.,TILINGER,P.(Editoři) Wellnes jako odbornost. Sborník z mezinárodní konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů.praha: Palestra, 2010,s STRASDAS, W., JAROSCH, T. A., SCHARPF, H. Auswirkungen neuer Freizeittrends auf die Umwelt. Aachen: Meyer und Meyer Verlag, TURČOVÁ,I. Diverzita české a anglické terminologie výchovných přístupů a směrů využívajících přírodu jako edukační prostředí. Disertační práce. Praha : UK FTVS, 2005, 160 str. 11

13 OUTDOOR VE VÝUKOVÝCH PROGRAMECH KTV PF UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Oto Louka, Jan Hnízdil, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Úvod V našem příspěvku jsme se zabývali problematikou tzv. OUTDOORU v současných výukových programech na PF UJEP v Ústí n. L. v prezenční i kombinované formě studia. Pojem tzv. outdooru, chápeme v našem sdělení, jako problematiku pohybových aktivit v přírodě, jak v praktické, tak i teoretické rovině výuky. Cílem sdělení bylo přispět k lepší informovanosti ve výše zmíněné oblasti. Naše sdělení vychází ze zkušeností tříletého průběhu výuky bakalářského oboru Aktivity v přírodě a z aktuální situace ve studijních oborech garantovaných Katedrou tělesné výchovy na PF UJEP, (Nežerka, 2011, Hnízdil, 2011). Především se nám jednalo o celkové posouzení situace s předchozím obdobím do roku 2008/09, (Louka, 2000, 2003, 2004). Hlavní studijní obory garantované KTV PF UJEP Bakalářské studium tělesné výchovy a sportu (dvouoborové) Bakalářské studium tělesné výchovy a sportu (jednooborové) Bakalářské studium Aktivity v přírodě Magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ Magisterské studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ Magisterské studium učitelství pro střední školy Přehled letních kurzů 2010/2011 Povinné kurzy: Kurz úvod do studia aktivit v přírodě (AVP) Kurzy aktivit v přírodě, základní kurz (TVS, AvP, 1. st. ZŠ, PVČ, MŠ) Kurz vysokohorské turistiky, letní (AvP) Kurz základů horolezectví (AvP) Kurz vodní turistiky Povinně volitelné kurzy: Kurz základů horolezectví Turistický kurz Kurz kanoistiky a vod. turistiky Cykloturistický kurz Kurz potápění Kurz kardiofitness Výběrové kurzy Instruktor letních turistických kurzů Instruktor skalního lezení Instruktor horské turistiky Instruktor cykloturistiky Instruktor lanových překážek Kurz Instruktor základů potápění na nádech 12

14 Přehled zimních kurzů 2010/2011 Povinné kurzy: Lyžování Snowboarding a carving Zimní kurz ( 1.st., PVČ ) Bruslení 4 dny Kurz aktivit v přírodě zimní (AVP) Vysokohorská turistika zimní (AVP) Kurz přežití (AVP) Povinně volitelné kurzy: Lyžování a snowboarding Vysokohorská turistika zimní Horolezectví zimní Turistika zimní Volitelné kurzy: Instruktor lezení na um. stěně Instruktor snowboardingu Instruktor lyžování Přípravný kurz základů lyžování 5 dní Pokud není uvedeno, trvají kurzy 7 dní. Přehled dalších předmětů souvisících s outdoorem: Teorie aktivit v přírodě Filosofické a historické zákl. aktivit v přírodě Plavání, užité plavání Facilitační dovednosti a skupinová dynamika Orientační sporty a jejich aplikace Stavba a konstrukce lanových překážek Dramaturgie programů Přírodní víceboje Organizace aktivit v přírodě I Organizace aktivit v přírodě II Terapeutické aplikace aktivit v přírodě Outdoor management training Praxe 3 týdny Závěr Celkově můžeme konstatovat nárůst celkového objemu kurzovní výuky, především v oblasti povinných kurzů, dále zařazení nových aktivit, např. skialpinismus, zlepšení vybavení a tedy i zlepšení bezpečnostních standardů, např. v oblasti lavinové prevence využívání lavinových vyhledavačů, atd. Studijní obor Aktivity v přírodě sehrál jasně pozitivní úlohu a výrazně ovlivnil i tuto oblast výuky i u ostatních oborů tělesné výchovy a sportu. Podstatně se zlepšila podpora sponzorů firem s outdoorovým zaměřením v oblasti materiální podpory, což zase přispělo ke zlepšení bezpečnosti výuky. 13

15 Použité zdroje: LOUKA, Oto Výuka snowboardingu na PF UJEP v Ústí n. L. Těl. Vých.Sport. Mlád., 66, 2000 č. 8, s ISSN LOUKA, O. Vybrané bezpečnostní aspekty při výuce horolezectví. In. Sborník ze semináře Pohyb a výchova KTV PF UJEP ISBN LOUKA, O. aj. Use of outdoor activity with adventure elements in student s education. Využití outdoorových aktivit s prvky dobrodružství při výchově studentů. Sborník z konference Outdoor Sport Education. Hr. Skála ISBN LOUKA, Oto Stav výuky lyžování na PF UJEP v Ústí n. L. Těl. Vých.Sport Mlád., 2004 č. 5, s ISSN Hnízdil, Jan [online] c 2011, [cit ]. Dostupné z Nežerka, Josef [online] c 2011, [cit ]. Dostupné z 14

16 ORIENTAČNÍ SPORTY A JEJICH APLIKACE VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH KTV PF UJEP v ÚSTÍ NAD LABEM Jan Hnízdil, Oto Louka, Martin Škopek Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ÚVOD Ve většině všech studijních oborů a programů, které jsou realizovány v rámci Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jsou v různé míře vyučovány předměty, jejichž náplň vychází obsahově z principů orientačního sportu. Cílem příspěvků je podat sumarizující přehled těchto předmětů a prezentovat metody výuky, didaktické formy, kontroly studia obsahovou náplň a materiálně technické podmínky pro výuku těchto předmětů. Největší počet takovýchto předmětů je realizován v rámci studijního oboru Aktivity v přírodě, kterému se v tomto příspěvku věnujeme detailněji. Předměty s prvky orientačních sportů jsou realizovány v následujících studijních oborech a programech: o Učitelství pro první stupeň ZŠ o Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání o Tělesná výchova dvouoborová o Tělesná výchova a sport o Aktivity v přírodě UČITELSTVÍ PRO 1st. ZŠ: V rámci výuky na konci 2. semestru na Letním výcvikovém kurzu jsou v rámci praktické výuky prezentovány dovednosti spojené s pohybem v přírodním prostředí s využitím mapy (jak turistické, tak speciální orientační) a buzoly. Kontrola studia spočívá v absolvování závodu v orientačním běhu na úrovni obtížnosti kategorií HD- 10, délka 1850 m, převýšení 30 m, 5k. ( ) a splnění teoretického testu, jehož obsahem jsou základní principy orientace. Vyučovací metody: Monologická (výklad, přednáška instruktáž), Aktivizující (hry), Demonstrace, Nácvik dovedností. Hodnotící metody: Analýza výkonu studenta ( zápočtový modelový závod) 15

17 Obrázek 1 Mapa s tratí závodu, sloužící jako kontrola studia (viz text) V rámci studijního programu Učitelství pro první stupeň ZŠ je dále ve 3. semestru realizován předmět Orientační hry s dotací 0/2. Obsahovou náplň tvoří orientační hříčky, jejichž cílem je seznámit studenty se základními principy orientace, s mapou respektive plánkem zájmového území a pravidly a postupy při vytváření těchto hrových aktivit. Student je po absolvování kurzu a splnění kontrol studia schopen konstruovat, materiálně a technicky zabezpečit a organizovat tyto hříčky s orientační tématikou nejen pro prostředí 1. stupně ZŠ. Základní studijní oporou je publikace Orientační hry nejen do přírody (KIRCHNER & HNÍZDIL, 2004). Vyučovací metody: Monologická (výklad, instruktáž), Aktivizující (hry), Nácvik dovedností. Hodnotící metody: Analýza výkonu studenta (realizace hrové aktivity s orientační tématikou) TĚLESNÁ VÝCHOVA A TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a tělesná výchova dvouoborová jsou studijní obory učitelského směru, předpokládá se pokračování studentů v navazujícím magisterském, učitelském typu studia. Tělesná výchova a sport je neučitelský bakalářský studijní obor. 16

18 V těchto dvou studijních programech je výuka předmětů s tématikou orientačních sportů realizována shodně, v průběhu prvního semestru je v rámci předmětu Teorie aktivit v přírodě v jednohodinové přednášce posluchač seznámen se základní teorií, systematikou a principy orientačních sportů. Tyto vstupní poznatky jsou nadále rozšířeny a doplněny o praktická cvičení v rámci pětidenního letního výcvikového kurzu na konci 2. semestru: Letní výcvikový kurz. Pro praktickou výuku a následný štafetový závod (Obrázek 2), sloužící jako kontrola studia je využíván prostor Ostrova u Tisé. Tento je charakteristický velkou členitostí terénu, značným výškovým převýšením a skalnatým charakterem. Prostor byl využit pro uspořádání MČR v orientačním běhu roce Mapová díla vytvořená pro tento závod a jejich aktualizace jsou základním mapovým podkladem pro realizaci praktické výuky. Vyučovací metody: Přednášení, Monologická (výklad, instruktáž), Aktivizující (hry), Demonstrace, Nácvik dovedností. Hodnotící metody: Analýza výkonu studenta ( zápočtový modelový závod). Písemný test. Obrázek 2 Mapa se s jedním úsekem štafetového závodu, sloužící jako kontrola studia (viz text) 17

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Studijní opora pro studenty předmětu Pedagogika 1 2. část www.fpe.zcu.cz Studijní text vytvořila Mgr.

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více