Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č.2 a č.3 územního plánu obce"

Transkript

1 Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 2 a 3 ÚZEMNÍHO OLBRAMKOSTEL PLÁNU OBCE Územní plán vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce OLBRAMKOSTEL Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny územního plánu: Pořizovatel: MěÚ Znojmo Odbor rozvoje úřad územního plánování Podpis: Jméno a příjmení: Ing.Libuše Krátká Funkce: referent odd. územního plánu Razítko: 1

2 OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel Textová část Grafická část: Legenda 1 Hlavní výkres 1:5000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, Hlavní výkres - výřez 1:2000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, Zásobování vodou a odkanalizování 1:2000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, Zásobování el.energií, plynem, telekomunikace 1:2000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 II. Odůvodnění změny č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel Textová část Grafická část: 5 Zemědělský půdní fond 1:2000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 2

3 I. Změna č.2 a č.3 Olbramkostel TEXTOVÁ ČÁST Úvodní část Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 7 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo jejich pořízení a vydání regulačního plánu Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

4 TEXTOVÁ ČÁST II. Odůvodnění změny č.2 a č.3 Olbramkostel a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem b) Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu) c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území d) Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno) e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

5 ÚVODNÍ ČÁST Název dokumentace: Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Olbramkostel Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Olbramkostel, se sídlem Olbramkostel, PSČ Kravsko, v zastoupení: p.antonín Šrámek, starosta obce Olbramkostel Pořizovatel: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, úřad územního plánování, Obroková 10/12, Znojmo Projektant: Ing.arch.Vlasta Šilhavá autorizovaný architekt autorizace: ČKA Štompil 22, Brno tel: /fax: , mobil: IČO: Hlavní cíle řešení Změna č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel obsahuje dílčí změny dále uvedené a číselným kódem označené (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části): Dílčí změna 2.1: 1.1 změna plochy zemědělské půdy sady a části plochy podnikatelských aktivit (Pz a Vp) dle platného ÚPO na plochu občanského vybavení s možností situování staveb pro služby, obchod, veřejné stravování a odstavného parkoviště, v severní části řešené plochy je v místě stávající skupiny vzrostlých topolů vlašských vymezena plocha zeleně, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 2.1 je umístěna při jihovýchodním okraji obce, pruh pozemků mezi stávajícím zemědělským a výrobním areálem a silnicí I/38. Dílčí změna 3.1: 3.1 změna části plochy zemědělské půdy sady, zahrady (Pz) dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 3.1 je umístěna při jihozápadním okraji obce, plocha je využívaná jako zahrady, leží mezi Plenkovickým potokem a místní komunikací, do plochy není zahrnut pozemek u silnice III/40824 Olbramkostel-příjezdná směr Citonice, na kterém se nachází vodní zdroj a pozemky sousedící. 5

6 Dílčí změna 3.2: 3.2 změna části plochy zemědělské půdy zahrada dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 3.2 je umístěna při západním okraji obce, mezi polní cestou a silnicí III/40823 Olbramkostel-Vracovice-Horní Břečkov, při výjezdu směr Vracovice. Dílčí změna 3.3: 3.3 změna části plochy zemědělské půdy orná půda dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce a zastavitelné plochy vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 3.3 je umístěna při severozápadním okraji obce, nad bývalým lomem, vedle nové výstavby RD. ZMĚNA č.1 a 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OLBRAMKOSTEL 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území bylo vymezeno ke dni a je zakresleno ve všech výkresech územního plánu. Vymezení zastavěného území se Změnou č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel nemění. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změna č.2.1 prověří možnost situování plochy občanského vybavení v jihovýchodní části obce, podél silnice I/38, v návaznosti na stávající zemědělský a výrobní areál. Změnou č.3.1, 3.2 a 3.3 vzniknou nové rozvojové plochy pro bydlení. Rozvojové plochy pro bydlení, vymezené platným ÚPO Olbramkostel, jsou nedostupné z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů tyto pozemky pro výstavbu uvolnit. Plochu pro bydlení potřebuje obec pro stabilizaci obyvatel v místě bydliště. Proto jsou navrženy pozemky nekonfliktní z hlediska vlastnických vztahů, a to ve třech lokalitách: Lokalita 3.1 se nachází při jihozápadním okraji obce, podél Plenkovického potoka, je využívaná jako zahrady. Do části plochy zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II.stupně a její částí prochází vedení vysokého napětí. V trase potoka je navržen lokální biokoridor. Lokalita 3.2 leží při západním okraji obce u silnice III/40823 Olbramkostel-Vracovice-Horní Břečkov, při výjezdu z obce směr Vracovice. Okrajem plochy prochází vedení vysokého napětí. Lokalita 3.3 je situovaná při severozápadním okraji obce v místní trati Záhumenice, navazuje na stávající zástavbu v obci. Vymezením výše uvedených návrhových plochy nedojde k narušení hodnot území. Koncepce rozvoje území navržená v ÚPO Olbramkostel je v souladu se Změnou č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel. Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce. 6

7 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1. Urbanistická koncepce navržená v ÚPO Olbramkostel je v souladu se Změnou č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel. Návrhová plocha pro občanské vybavení a návrhové plochy pro bydlení přímo navazují na zastavěné území a kompaktně doplňují zástavbu sídla Plochy zastavitelného území (bydlení venkovské pro obytnou výstavbu RD) Plocha Z3.1 - zástavba rodinnými domy na jihozápadním okraji, cca 22 RD. Bude respektováno ochranné pásmo stávajícího vedení VN, v ochranném pásmu VN bude plocha využita pro zahradu (v OP nesmí být objekty) a bude respektován stávající lokální biokoridor LBK 2. Na části lokality, která se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II.stupně je výstavba podmíněna zrušením tohoto ochranného pásma vodního zdroje II.stupně. Plocha Z3.2 - zástavba rodinnými domy na západním okraji, cca 1 RD. Okrajem plochy prochází stávající vedení VN, v ochranném pásmu VN bude plocha využita pro zahradu (v OP nesmí být objekty). Plocha Z3.3 - zástavba rodinnými domy při severozápadním okraji, nad bývalým lomem, cca 2 RD Plochy zastavitelného území (občanského vybavení) Plocha Z2.1 - změna plochy zemědělské půdy a části plochy podnikatelských aktivit na plochu občanského vybavení, v návaznosti na zastavěné území dle platného ÚPO Systém sídelní zeleně V lokalitě změny 2.1 je v severní části řešené plochy, v místě stávající skupiny vzrostlých topolů vlašských vymezena plocha zeleně. Izolační zeleň je navržena po obvodu plochy 2.1 občanské vybavení, bude součástí navrhované plochy. 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4.1. Návrh koncepce občanského vybavení Změna 2.1 navrhuje rozšíření plochy pro občanské vybavení, s možností situování staveb pro služby, obchod, veřejné stravování a odstavného parkoviště Návrh koncepce dopravy Řešení závad na silniční síti dle ÚPO Olbramkostel neovlivní řešení lokalit Změny č.2 a č.3. Lokalita 2.1 občanské vybavení, pro obsluhu lokality je možno využít stávající vjezd do výrobního areálu ze silnice I/38. Lokalita 3.1 rodinné domy budou obsluhovány ze stávající místní komunikace, která je vedena podél severní strany lokality. 7

8 Lokalita 3.2 rodinný dům bude obsluhován místní komunikace, která bude prodloužena v trase polní cesty. Lokalita 3.2 rodinné domy budou obsluhovány místní komunikace, která bude prodloužena v trase polní cesty, která je vedena v KN Návrh koncepce technické infrastruktury a nakládání s odpady Vodní hospodářství Celková koncepce veřejné infrastruktury se nemění. K úpravě dochází v souvislosti s vymezením návrhových ploch pro bydlení. Zásobování pitnou vodou Lokalita 2.1 pro občanské vybavení bude zásobena vodou ze stávajícího vodovodního řadu. Lokalita pro bydlení 3.1 bude zásobena vodou ze stávajícího vodovodního řadu, vedeného podél severní strany lokality. Lokality pro bydlení 3.2 a 3.3 budou zásobeny vodou prodloužením stávajících a navrhovaných vodovodních řadů. Odvedení a zneškodnění odpadních vod Lokality pro bydlení 3.1, 3.2, 3.3 a 2.1 občanské vybavení budou napojeny na stávající a navrhované řady kanalizace v obci Zásobování elektrickou energií Lokality změny č.2 a č.3 budou napojeny na stávající rozvodnou síť NN v obci. Vzhledem k tomu, že obec je plynofikovaná, nedochází k výraznému zvyšování odběrů Zásobování plynem Lokalita 2.1 občanské vybavení a lokality pro bydlení 3.1, 3.2, 3.3 budou napojeny na stávající a navrhované řady STL plynovodu v obci Zásobování teplem Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie Telekomunikační a spojová zařízení Lokality změny č.2 č.3 budou napojeny na stávající telefonní síť Odpadové hospodářství Likvidace odpadů bude v řešeném území prováděno obdobně jako v obci, t.j. TDO budou ukládány do popelnic a pravidelně odváženy oprávněnou osobou, třídění odpadů v kontejnerech na sklo a plasty, kovový šrot je odvážen. Sběr nebezpečného odpadu stejně jako nyní, přistavením kontejnerů a zajištěním jeho odvozu oprávněnou osobou na příslušnou skládku. 8

9 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Koncepce uspořádání krajiny navržená v ÚPO Olbramkostel je ve Změně č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel respektována. Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce. Územní systém ekologické stability Jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES biocentra, biokoridory a interakční prvky. Lokality změny č.2 a č.3 jsou situovány mimo ÚSES. Ve schváleném ÚPO Olbramkostel je stávající lokální biokoridor LBK 2 vedený v trase Plenkovického potoka, podél jižní strany lokality změny 3.1 plochy pro bydlení, trasa je respektována. Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Olbramkostel. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání Plochy bydlení venkovské B B 3 obytné území venkovského typu výstavba rodinných domů (regulační plochy B 3). Navržená výstavba rodinných domů v lokalitách 3.1, 3.2, 3.1. Podmínky pro využití plochy Hlavní využití:: Trvalé i dočasné bydlení venkovského charakteru se zázemím užitkových zahrad a hospodářských traktů pro samozásobitelské hospodářství. Přípustné využití: Úměrná zemědělská a řemeslná výroba bez negativních vlivů na životní prostředí. Občanské vybavení pro obsluhu území, drobné provozovny služeb a řemesel. Podmíněně přípustné využití: Výstavba v lokalitě 3.1 a to na části plochy do které zasahuje ochranné pásmo (OP) vodního zdroje II. stupně je podmíněna zrušení tohoto OP II. stupně. Nepřípustné využití: Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou velkovýrobu, skladování a velkoobchod, stavby náročné na dopravní obsluhu. Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují přípustnou mez. Podmínky prostorového uspořádání - respektovat tradiční charakter zástavby, hmotovou strukturu - max.výška dvě nadzemní podlaží (přízemí a obytné podkroví), střechy šikmé, převažující způsob zastřešení střecha sedlová, koeficient zastavěné plochy max.40% - nové stavby a nástavby, přístavby, přestavby a stavební úpravy stávajících staveb nesplňující tyto regulativy nejsou doporučeny. 9

10 Plochy občanského vybavení - O Lokalita 2.1 pro občanské vybavení, situovaná při jihovýchodním okraji obce, pruh pozemků mezi stávajícím zemědělským a výrobním areálem a silnicí I/38. Podmínky pro využití plochy Hlavní využití: Občanské vybavení s možností situování staveb pro služby, obchod, veřejné stravování a odstavné parkoviště. Přípustné využití: Individuální bydlení. Podmíněně přípustně využití: V případě umísťováni ubytovacího zařízení (např.hotelu, motelu, penzionu apod.) musí být v navazujícím řízení prokázáno, že hlukové limity pro chráněný vnitřní prostor pobytových místností daného ubytovacího zařízení jsou v souladu s v té chvíli platnou legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nepřípustné druhy funkčního využití území: Provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, bezpečnost apod.), stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělskou výrobu. Podmínky prostorového uspořádání - max.výška staveb bude 10 m 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 7.1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle 170 st.zák.) Jiné veřejně prospěšné stavby, než uvedené v platném ÚPO Olbramkostel, nebudou změnou č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel vymezeny Vybraná veřejně prospěšná opatření: Jiná veřejně prospěšná opatření, než uvedené v platném ÚPO Olbramkostel, nebudou změnou č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel vymezeny. 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna ÚPO č.2 a č.3 nevymezuje. 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií Změna č.2 a č.3 nestanovuje žádné plochy a koridory, kde by bylo uloženo jejich prověření územní studií. 10

11 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo jejich pořízení a vydání regulačního plánu Změna č.2 a č.3 nestanovuje žádné plochy a koridory, v kterých by bylo uloženo pořízení a vydání regulačního plánu. 11. Údaje o počtu listů změny č.2 a č.3 územního plánu obce a počtu výkresů k němu připojené grafické části Návrh změny č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel byl zpracován podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s 13 a přílohou č.7 Obsah změny územního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. Seznam příloh: textová část: Návrh změny č.1 a č.2 Územního plánu obce Olbramkostel...počet listů Grafická část: Návrh změny č.1 a č.2 Územního plánu obce Olbramkostel...počet výkresů Hlavní výkres 1:5000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, Hlavní výkres - výřez 1:2000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, Zásobování vodou a odkanalizování 1:2000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2, Zásobování el.energií, plynem, telekomunikace 1:2000 ÚPO Olbramkostel - Změna 2.1, 3.1, 3.2,

12 Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury ODŮVODNĚNÍ změny č.2 a č.3 územního plánu obce O L B R A M K O S T E L Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá 12

13 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem A. Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na zpracování Změny č.2 a č.3 územního plánu obce. V této oblasti zůstává v platnosti Územní plán obce Olbramkostel. B. Z platného ÚP VÚC okresu Znojmo nevyplývají pro změnu č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel žádné požadavky. C. Politika územního rozvoje ČR byla schválena vládou ČR dne usnesením vlády ČR č.929 a návrh územního plánu je v souladu s tímto dokumentem, který určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových souvislostech. Součástí politiky územního rozvoje je koridor pro dopravu republikového významu ozn. S9 dopravní propojení ve směru SZ a JV s napojením na Rakousko v trase Mladá Boleslav- Havl.Brod-Jihlava- Znojmo-Hatě-hranice ČR. Návrh přeložky trasy této komunikace je zakreslen v platném ÚPO a je řešením změny č.2 a č.3 plně respektován. b) Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu) S přihlédnutím na 20 stavebního zákona (zadání ÚPD) a na přílohu č.1 vyhlášky č.500/2006 Sb. (základní obsah zadání ÚPD) lze konstatovat, že Návrh zadání změny č. 2 a č.3 ÚPO Olbramkostel je zpracován v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou v dostačujícím rozsahu. Návrh zadání změny č. 2 a č.3 ÚPO Olbramkostel byl řádně projednán v souladu s 20 odst. 2-4 stavebního zákona. Připomínky DOSS k zadání a návrhu řešení byly respektovány. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Po přezkoumání konstatujeme, že Změna č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Vyhodnocení souladu zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: Z předložené dokumentace a z vyhodnocených stanovisek dotčených orgánů k návrhu řešení vyplývá, že Změna č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel je řešena v souladu s ostatními právními předpisy, zejména s požadavky předpisů týkajících se péče o životní prostředí a s požadavky předpisů zabezpečujících péči o zdraví lidu. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Nebyly podány žádné námitky. 13

14 Vyhodnocení připomínek. Připomínky DOSS k zadání a návrhu řešení byly respektovány. c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Komplexní zdůvodnění přijatého řešení: Od doby schválení územního plánu obce (dále jen ÚPO) vyvstaly nové požadavky obce a občanů, které vyústily v potřebu vypracování změny č.2 a č.3 schváleného ÚPO. Důvodem vypracování změny jsou požadavky: Rozvojové plochy pro bydlení, vymezené platným ÚPO Olbramkostel, jsou z podstatné části nedostupné z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů tyto pozemky pro výstavbu uvolnit. Plochu pro bydlení potřebuje obec pro stabilizaci obyvatel v místě bydliště. Proto jsou navrženy pozemky nekonfliktní z hlediska vlastnických vztahu a to ve třech lokalitách, a to - při jihozápadním okraji obce podél Plenkovického potoka, - na západním okraji obce u silnice III/40823 Olbramkostel-Vracovice-Horní Břečkov a - při severozápadním okraji v místní trati Záhumenice. Plocha pro občanské vybavení je situovaná při jihovýchodním okraji obce, pruh pozemků mezi stávajícím zemědělských a výrobním areálem a silnicí I/38. Lokality jsou situovány v návaznosti na zastavěné území. Vymezením výše uvedených návrhových plochy nedojde k narušení hodnot území. Koncepce rozvoje území navržená v ÚPO Olbramkostel je v souladu s návrhem Změny č.2 a č.3 Olbramkostel. Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce. Změna č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel obsahuje dílčí změny dále uvedené a číselným kódem označené (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části): Dílčí změna 2.1: 1.1 změna plochy zemědělské půdy sady a části plochy podnikatelských aktivit (Pz a Vp) dle platného ÚPO na plochu občanského vybavení s možností situování staveb pro služby, obchod, veřejné stravování a odstavného parkoviště, v severní části řešené plochy je v místě stávající skupiny vzrostlých topolů vlašských vymezena plocha zeleně, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 2.1 je umístěna při jihovýchodním okraji obce, pruh pozemků mezi stávajícím zemědělským a výrobním areálem a silnicí I/38. Dílčí změna 3.1: 3.1 změna části plochy zemědělské půdy sady, zahrady (Pz) dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. 14

15 Lokalita změny 3.1 je umístěna při jihozápadním okraji obce, plocha je využívaná jako zahrady, leží mezi Plenkovickým potokem a místní komunikací, do plochy není zahrnut pozemek u silnice III/40824 Olbramkostel-příjezdná směr Citonice, na kterém se nachází vodní zdroj a pozemky sousedící. Dílčí změna 3.2: 3.2 změna části plochy zemědělské půdy zahrada dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 3.2 je umístěna při západním okraji obce, mezi polní cestou a silnicí III/40823 Olbramkostel-Vracovice-Horní Břečkov, při výjezdu směr Vracovice. Dílčí změna 3.3: 3.3 změna části plochy zemědělské půdy orná půda dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce a zastavitelné plochy vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 3.3 je umístěna při severozápadním okraji obce, nad bývalým lomem, vedle nové výstavby RD. Obytná výstavba Dílčí změny 3.1, 3.2 a 3.3 navrhují plochy pro bydlení pro rodinné domy v jihozápadní, západní a severozápadní okrajové části obce. Občanská vybavenost Dílčí změna 2.1 navrhuje plochu pro občanské vybavení při jihovýchodním okraji obce. Plochy dopravní infrastruktury Širší dopravní vztahy Silniční síť procházející obcí nemá vliv na řešení změny č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel. Druhy dopravy, jejich závady a řešení Řešení závad na silniční síti dle ÚPO Olbramkostel neovlivní řešení lokalit Změny č.2 a č.3. Lokalita 2.1 občanské vybavení, pro obsluhu lokality je možno využít stávající vjezd do výrobního areálu ze silnice I/38. Lokalita 3.1 rodinné domy budou obsluhovány ze stávající místní komunikace, která je vedena podél severní strany lokality. Lokalita 3.2 rodinný dům bude obsluhován z místní komunikace, která bude prodloužena v trase polní cesty. Lokalita 3.3 rodinné domy v místní trati Záhumenice budou obsluhovány z místní komunikace, která bude prodloužena v trase polní cesty, uvedené v KN. Hromadná doprava Obec obsluhuje autobusová doprava. V této oblasti zůstává v platnosti ÚPO Olbramkostel. 15

16 Parkování Parkování a odstavování aut lokality 2.1 občanské vybavení bude na pozemku areálu. Plochy technické infrastruktury vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou Obec Olbramkostel je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Znojmo. V Žerůtkách je vodojem, odkud je veden přívodní řad do Olbramkostela. Provozovatelem vodovodu je Vodárenská akciová společnost, a.s., Znojmo. Na levém břehu Plenkovického potoka se nachází studny s čerpací stanicí, odkud odebírá vodu místní pila a firmy v areálu družstva. Na pravém břehu potoka je prameniště zemědělského družstva, ze kterého je vedena voda do druhého areálu. Toto prameniště má stanoveno ochranné pásmo OP I a II. Ochranné pásmo II zasahuje do části plochy lokality změny 3.1 bydlení. Výstavba na této části plochy, do které zasahuje ochranné pásmo (OP) vodního zdroje II. stupně je podmíněna zrušením OP II. stupně. Lokalita 2.1 pro občanské vybavení bude zásobena vodou ze stávajícího vodovodního řadu. Lokalita pro bydlení 3.1 bude zásobena vodou ze stávajícího vodovodního řadu, vedeného podél severní strany lokality. Lokality pro bydlení 3.2 a 3.3 budou zásobeny vodou prodloužením stávajících a navrhovaných vodovodních řadů. Odvedení a zneškodnění odpadních vod Splaškové vody z převážné většiny zástavby jsou likvidovány v jímkách na vyvážení, septicích, resp. přepadají do dešťové kanalizace a tím do potoka. Splaškové vody z bytovek jsou jímány do septiku. ÚPO Olbramkostel navrhuje novou splaškovou kanalizaci, odvádějící splaškové vody ze zástavby k likvidaci v čistírně odpadních vod ve Znojmě. U stávající zástavby bude třeba provést oddělení dešťových vod od splaškových, s jejich správným zaústěním do veřejné kanalizace. Lokality pro bydlení 3.1, 3.2, 3.3 a 2.1 občanské vybavení budou napojeny na stávající a navrhované řady kanalizace v obci. Odtokové poměry, vodní plochy a meliorace Území katastru obce, které je intenzivně zemědělsky využíváno, má přirozený sklon k potokům, které k.ú. protékají. Extravilánové vody v obci jsou odvedeny otevřenými příkopy buď přímo do vodoteče nebo prostřednictvím dešťové kanalizace. V zástavbě a podél komunikací jsou otevřené příkopy, které usměrňují odtok dešťových vod do Plenkovického potoka. V lokalitách změny č.2 a č.3 nebyly provedeny investice do půdy - meliorace. Plochy technické infrastruktury energetika a energetická zařízení Zásobování elektrickou energií Zásobování v obci je zajištěno z venkovního vedení VN 22 kv, ze kterého jsou vedeny odbočky k jednotlivým trafostanicím v obci. 16

17 Lokality změny č.2 a č.3 budou napojeny na stávající rozvodnou síť NN v obci. Vzhledem k tomu, že obec je plynofikovaná, nedochází k výraznému zvyšování odběrů. Zásobování plynem Obec je v celém rozsahu plynofikována. V obci je vybudována STL místní síť kompletně z trub Lpe, do které dodává plyn VTL RS umístěná na severním okraji obce. VTL RS je napojena přípojkou ze stávajícího VTL plynovodu DN 300 Znojmo Jihlava. Lokalita 2.1 občanské vybavení a lokality pro bydlení 3.1, 3.2, 3.3 budou napojeny na stávající a navrhované řady STL plynovodu v obci. Zásobování teplem Obec nemá vybudované žádné centrální tepelné zdroje, ani výhledově s nimi není uvažováno. Teplofikace obce bude založena převážně na využívání zemního plynu prostřednictvím individuálních kotlů instalovaných u jednotlivých uživatelů. Telefonní síť Návrhové plochy změny č.2 a č.3 budou napojeny na stávající telefonní síť. Koncepce lokálního ÚSES Pro obec je zpracován ÚSES. Lokality změny č.2 a č.3 jsou situovány mimo ÚSES. Ve schváleném ÚPO Olbramkostel je stávající lokální biokoridor LBK 2 vedený v trase Plenkovického potoka, podél jižní strany lokality změny 3.1 plochy pro bydlení, trasa je respektována. V lokalitě změny 2.1 je v severní části řešené plochy, v místě stávající skupiny vzrostlých topolů vlašských vymezena plocha zeleně. d) Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno) Změna č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Navržená změna č.2 a č.3 neovlivní celkovou koncepci řešení Územního plánu obce Olbramkostel. Z výsledků projednání Zadání vyplývá, že pro Návrh změny č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel není požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Znečisťování ovzduší plynnými a pevnými škodlivinami V obci se nevyskytuje žádný podstatný bodový zdroj emisí. Obec je mimo OP středisek živočišné výroby. 17

18 Území s nadměrnou hlučností Hlukové pásmo silnice I/38: Přípustné hladiny hluku 55,0 db(a) bude dosaženo ve vzdálenosti 20 m ve dne a v noci pro přípustnou hladinu hluku 45,0 db(a) 50 m od zdroje hluku (osy krajního jízdního pruhu vozovky). Zástavba tvoří protihlukovou barieru a proto přípustné hladiny hluku bude dosaženo ve dvorním traktu usedlostí. Hlukovou zátěž obyvatelů je možno odstranit pouze vybudováním uvažované přeložky I/38, která bude vedena severně od obce. Lokalita změny č. 2.1 občanské vybavení je na jižní straně silnice I/38, hladina hluku je snížena tím, že silnice je oddělena od lokality svahem silnice a navrhovanou izolační zelení. V případě umísťováni ubytovacího zařízení (např.hotelu, motelu, penzionu apod.) musí být v navazujícím řízení prokázáno, že hlukové limity pro chráněný vnitřní prostor pobytových místností daného ubytovacího zařízení jsou v souladu s v té chvíli platnou legislativou na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Znečišťování povrchových a spodních vod Je nezbytné vybudovat soustavnou kanalizační síť se svedením odpadních vod na ČOV. V katastru není vyhlášeno zátopové území. Produkce odpadů a jejich likvidace Likvidace odpadů bude v řešeném území prováděna obdobně jako v obci, t.j. TDO budou ukládány do popelnic a pravidelně odváženy oprávněnou osobou. Pásma hygienické ochrany a ochranná pásma Ochranné pásmo prameniště zemědělského družstva, ze kterého jsou rovněž napojeny bytovky, má ochranné pásmo a I a II. Ochranné pásmo II zasahuje do části plochy lokality změny 3.1 bydlení. Výstavba na této části plochy do které zasahuje ochranné pásmo (OP) vodního zdroje II. stupně je podmíněna zrušením OP II. stupně. Lokalita zástavba rodinnými domy při jihozápadním okraji. Bude respektováno stávající vedení VN, které prochází lokalitou severojižním směrem. Lokalita 3.2 rodinný dům na severozápadním okraji, okrajem lokality prochází stávající vedení VN. V ochranném pásmu VN budou plochy využity pro zahradu (v OP nesmí být objekty). e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa e -1. Zemědělský půdní fond (ZPF) je provedeno dle ustanovení zák.č.334/1992 Sb. ve znění zákona č.10/1993 Sb. (o ochraně ZPF), v souladu s přílohou č.3 vyhlášky č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem odb. ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne , č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. Nová výstavba navrhovaná Změnou č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel, která si vyžádá zábor ZPF. 18

19 Dílčí změna 2.1: 1.1 změna plochy zemědělské půdy sady a části plochy podnikatelských aktivit (Pz a Vp) dle platného ÚPO na plochu občanského vybavení s možností situování staveb pro služby, obchod, veřejné stravování a odstavného parkoviště, v severní části řešené plochy je v místě stávající skupiny vzrostlých topolů vlašských vymezena plocha zeleně, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 2.1 je umístěna při jihovýchodním okraji obce, pruh pozemků mezi stávajícím zemědělským a výrobním areálem a silnicí I/38. Dílčí změna 3.1: 3.1 změna části plochy zemědělské půdy sady, zahrady (Pz) dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 3.1 je umístěna při jihozápadním okraji obce, plocha je využívaná jako zahrady, leží mezi Plenkovickým potokem a místní komunikací, do plochy není zahrnut pozemek u silnice III/40824 Olbramkostel-příjezdná směr Citonice, na kterém se nachází vodní zdroj. Dílčí změna 3.2: 3.2 změna části plochy zemědělské půdy zahrada dle platného ÚPO na plochu pro bydlení (B3), navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území obce vymezené platným ÚPO. Lokalita změny 3.2 je umístěna při západním okraji obce, mezi polní cestou a silnicí III/40823 Olbramkostel-Vracovice-Horní Břečkov, při výjezdu směr Vracovice. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace: 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Součástí vyhodnocení je samostatný výkres s vyznačenou lokalitou určenou k zástavbě, s vyznačenými kulturami (druhy pozemků) zemědělské půdy a její kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek. Součástí textové části je tabulková část s přehledem lokalit a jejich vyhodnocením, údaje o pozemcích, kulturách, bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Hranice zastavěného území obce byla stanovena podle zákona č.334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 2. Vyhodnocení podle bodu 1 se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy (lokality), podle využití, na kterých se uvažuje s rozvojem obce: Plocha navrhovaná Změnou č.2 a č.3 územního plánu obce Olbramkostel k zástavbě: Z 2.1 občanské vybavení - 0,395 ha Z 3.1 rodinné domy - 1,758 ha Z 3.2 rodinné domy - 0,093 ha - Z 3.3 rodinné domy - 0,150 ha 19

20 Zdůvodnění Plochy pro bydlení - změna 3.1, 3.2, 3.1 Lokalita 3.1 navazuje na zastavitelné území na jihozápadním okraji obce dle platného ÚPO, leží mezi zástavbou obce a Plenkovickým potokem, je využívaná jako zahrady. Lokality 3.2 a 3.3 bezprostředně navazují na zastavěné území na západním a jihozápadním okraji. Lokalita 3.2 je využívaná jako zahrada, je zařazena do III.třídy ochrany ZPF a lokalita 3.3 do IV.třídy ochrany ZPF. Plochy pro občanské vybavení Lokalita 2.1 je situovaná v proluce mezi stávajícím zemědělským a výrobním areálem a silnicí I/38, plocha je využívaná jako zahrady a sady a pro podnikatelské aktivity dle platného ÚPO. V severní části řešené plochy je v místě stávající skupiny vzrostlých topolů vlašských vymezena plocha zeleně Důvodem návrhu lokalit k výstavbě je doplnění zástavby ve vazbě na zástavbu stávající, dostavba stávající zástavby. Lokality nenarušují organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry ani síť zemědělských cest. Na pozemcích určených k zástavbě nebyly provedeny investice do půdy meliorace. Celková plocha lokalit změny č.2 a č.3 pro novou výstavbu činí 2,396 ha, a to mimo zastavěné území. Celkový rozsah odnímané zemědělské půdy činí 2,396 ha, a to mimo zastavěné území. Vyhodnocení Změny č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel z pohledu předpokládaného záboru ZPF: Označ. lokality Účel záboru změny Z2.1 Občanské vybavení Vztah k zastavěnému území mimo zastavěné území Kód BPEJ kultura orná Výměra (ha) 0,395 0,395 Třída ochrany ZPF I. 0,395 ha 0,395 ha Z3.1 Bydlení 1,758 ha Z3.2 Bydlení 0,093 ha mimo zastavěné území 1,758 ha mimo zastavěné území 0,093 ha zahrady trv.travní porost zahrada 1,758 1,698 0,060 0,093 0,093 I. III. Z3.3 Bydlení 0,150 ha mimo zastavěné území 0,150 ha orná 0,150 0,150 IV. 20

21 e- 2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Lesní půdní fond není návrhem Změny č.2 a č.3 ÚPO Olbramkostel dotčen. Grafická část Grafickou část tvoří Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:2000, který je nedílnou součástí odůvodnění: Výkres předpokládaného záboru půdního fondu změna Z2.1 1: 2000 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu změna Z3.1 1: 2000 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu změna Z3.2, Z3.3 1:

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE Změna č. 7 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část Objednatel: Obec Sudoměřice Nádražní ul. č.p.

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 50. změny územního plánu města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Adam Lenert

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BRANSOUZE

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚLNÍK Z M Ě N A Č. 1 + 2 NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚLNÍK Z M Ě N A Č. 1 + 2 NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚLNÍK Z M Ě N A Č. 1 + 2 NÁVRH datum zpracování 11 / 2005 Zpracovatel: Atelier Charvát, s.r.o. Kroftova 1 Praha 5 Obsah dokumentace: A. Základní údaje a) Úvod - hlavní cíle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice ÚZEMNÍ PLÁN ČEJETICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: a) správní orgán, který územní plán vydal: zastupitelstvo obce Čejetice, usnesení č.49/2010 ze dne 22. července 2010 b) číslo jednací, datum vydání a nabytí účinnosti

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

Vyhláška č. 1/2002. závazných částech územního plánu obce Chrastavice

Vyhláška č. 1/2002. závazných částech územního plánu obce Chrastavice Vyhláška č. 1/2002 závazných částech územního plánu obce Chrastavice Obecní zastupitelstvo v Chrastavicích na svém 20. zasedání dne 8.2.2002 schválilo podle 36, odstavec a) a f) zákona č.410/1992 Sb. a

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁRH K EŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ Pořizovatel: Obecní úřad Kladruby Kladruby č.p. 29 415 01 Teplice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.arch. Zdeňka Táborská pověřená

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH NÁVRH ÚP Datum : srpen

Více

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Město Turnov Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Městská rada v Turnově dne 13. 10. 1999 vydává podle 24, 44 odst. 2 písm. a) a 45 písm. l)

Více