Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva za rok 2009 str. 1 / 25

2 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva I. Základní údaje o společnosti II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o činnosti Historie společnosti Hlavní oblasti činnosti Některé stavby realizované společností v roce 2009 Výnosy v posledních třech účetních obdobích Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a výši osobních nákladů Hodnota pořízených investic v jednotlivých letech IV. Finanční situace společnosti Komentář k finanční situaci ve společnosti Hodnocení platební schopnosti Hodnocení finanční nezávislosti Hodnocení rentability Hodnocení ekonomické aktivity Hodnocení vývoje cash flow Struktura majetku V. Ekonomické výsledky Rozvaha Výkaz zisku a ztrát VI. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami VII. Odpovědnost za výroční zprávu VIII. Ověření údajů výroční zprávy Výroční zpráva za rok 2009 str. 2 / 25

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA V roce 2009 dosáhla Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. velmi dobrých hospodářských výsledků, opět vzrostl obrat společnosti i dosažený zisk a společnosti dosáhla rekordních výsledků. Společnost si udržela své významné postavení na regionálním trhu stavebních prací. Společnost uplatňuje při vedení účetnictví hospodářský rok, údaje uváděné v této výroční zprávě jsou za období od do K byla společnost transformována přeměnou ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Výrobní program společnosti je založen převážně na realizaci inženýrských a průmyslových staveb, těžiště výrobního programu je v zemních a rekultivačních pracích. Výrobní náplň doplňuje i výstavba nových rodinných domů. Společnost má zaveden a udržován integrovaný systém řízení jakosti, životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Stabilní kolektiv pracovníků a dobré vybavení společnosti vytváří všechny předpoklady pro úspěšné hospodaření společnosti i v budoucnu. Jaroslav Oršuliak generální ředitel společnosti a předseda představenstva Výroční zpráva za rok 2009 str. 3 / 25

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma (název společnosti): Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo společnosti: Okounov 65, Klášterec nad Ohří Telefon: Fax: Internet: IČO: DIČ: CZ Datum založení společnosti: 1. prosince 1997 Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem Silniční motorová doprava nákladní Přípravné práce pro stavby Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Nakládání s odpady vyjma nebezpečných K byla společnost transformována přeměnou ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem je zapsána v oddílu B, vložka Jediným akcionářem společnosti je pan Jaroslav Oršuliak. Statutárními orgány společnosti jsou představenstvo a dozorčí rada Výroční zpráva za rok 2009 str. 4 / 25

5 Organizační struktura Stavební společnosti Jaroslav Oršuliak, a.s. Představenstvo společnosti Jaroslav Oršuliak, předseda představenstva Petr Kalkuš, místopředseda představenstva Ing.Dagmar Mlejnková, člen představenstva Dozorčí rada Ing. Radek Jára, předseda dozorčí rady Václav Oršuliak, člen dozorčí rady Nataliya Oršuliaková, člen dozorčí rady Úsek generálního ředitele Jaroslav Oršuliak Sek retariát Úsek finančního ředitele Ing.Dagmar Mlejnková Finanční účtárna Mzdová účtárna Materiálová účtárna Úsek technického ředitele Ing.Radek Jára Odbor technick é přípravy staveb Odbor metrologie Odbor řízení jak osti a životního prostředí Odbor k ontroly řízení projek tů Úsek výrobního ředitele Petr Kalkuš Odbor výroby Odbor dopravy a mechanizace Odbor bezpečnosti práce a požární ochrany Odbor MTZ Odbor dílensk é výroby Odpovědný stavbyvedoucí (vedoucí projektu) Projekt Odpovědný stavbyvedoucí (vedoucí projektu) Projekt Výroční zpráva za rok 2009 str. 5 / 25

6 II. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku nezapsaný ,-- Kč ,-- Kč 0,-- Kč Osoby, které společnost ovládají a osoby o nichž je společnosti známo, že jejich přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech činí k alespoň 5% Osoba podíl na hlasovacích právech Jaroslav Oršuliak 100 % Společnost nedrží žádné cenné papíry a nemá žádné přímé ani nepřímé účasti v jiných společnostech. Výroční zpráva za rok 2009 str. 6 / 25

7 Výroční zpráva za rok 2009 str. 7 / 25

8 III. ÚDAJE O ČINNOSTI Historie společnosti Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. vznikla v závěru roku 1997 jako společnost s ručením omezeným. V roce 2007 byla transformována na akciovou společnost. Společnost zajišťuje vlastní realizaci staveb, stavebních prací a dodávek. Firma Jaroslav Oršuliak zajišťuje pro společnost obchodně technickou přípravu, související inženýrské a technické činnosti, vedení účetnictví a činnosti ekonomické a daňové. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. jako dodavatel stavebních prací a dodávek navázala na činnost a pozitivní výsledky Stavební firmy Jaroslav Oršuliak a za dobu své existence prokázala schopnost úspěšně obhájit své místo na trhu stavebních prací v regionu. Výroční zpráva za rok 2009 str. 8 / 25

9 Hlavní oblasti činnosti Společnost se zabývá výhradně stavební činností. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. má zaveden a udržován integrovaný systém řízení jakosti, životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro následující činnosti: provádění pozemních, průmyslových a inženýrských staveb včetně jejich změn a odstraňování biologické a technické rekultivace. Výroční zpráva za rok 2009 str. 9 / 25

10 V srpnu 2009 prošla Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, s.r.o. certifikačním auditem provedeným firmou DQS Cert s.r.o., kterým bylo ověřeno, že naše společnost splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2001 na systémy managementu jakosti (viz Certifikát číslo DQS 9001/46/06/rev.1), normou ČSN EN ISO 14001:2005 na systémy environmentálního managementu (viz Certifikát číslo DQS 14001/46/06/rev.1) a požadavky specifikace OHSAS 18001:1999 na systémy managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (viz Certifikát číslo DQS /46/06/rev.1). Platnosti certifikátů jsou udržovány pravidelnými ročními audity certifikační autority. Základním dokumentem je Příručka integrovaného systému řízení, kde jsou definovány zásady, postupy a opatření pro činnosti ve všech fázích výrobního cyklu od předání poptávky zákazníkem až po předání stavby s cílem zabránění vzniku neshod a docílení jakosti, která splní veškeré požadavky, potřeby a očekávání zákazníka s ohledem na životní prostředí a dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Na příručku jakosti dále navazují Prováděcí směrnice, které konkretizují postupy prováděné ve společnosti. Uspokojení potřeb zákazníků je důležitým úkolem celé společnosti. Základní principy činnosti a firemní cíle jsou formulovány v Politice jakosti, EMS a BOZP. Společnost nemá žádné organizační složky. Společnost nevede žádná soudní, správní nebo rozhodčích řízení, která by mohla mít významný vliv na finanční situaci společnosti. Výroční zpráva za rok 2009 str. 10 / 25

11 Stavby realizované společností v roce 2009 Zahájení Ukončení Název stavby Objednatel (investor) únor 09 prosinec 09 Radovesice XI etapa - technická rekultivace květen 09 prosinec 09 Radovesice XII etapa - technická rekultivace duben 09 prosinec 09 Radovesice XIV etapa - technická rekultivace květen 09 prosinec 09 Revitalizace Lomnického potoka Ministerstvo financí ČR Vodohospodářské stavby s.r.o. Sokolovská uhelná a.s. Ministerstvo financí ČR srpen 09 listopad 09 Lomnice - splašková kanalizace Sokolovská vodárenská s.r.o. říjen 09 listopad 09 Přípojky IS pro RD v Lomnici Obec Lomnice červen 09 prosinec 09 Zemní práce lom ČSA Litvínov červen 09 prosinec 09 Rekonstrukce LC U Křížku II.etapa Litvínovská uhelná Lesy ČR červen 09 srpen 09 Vodovod ul. Hlavní Perštejn Obec Perštejn červen 09 listopad 09 Rozšíření kapacity Skládky Tušimice Skládka Tušimice, a.s. červen 09 červen 09 Uvolnění předpolí-odvoz suti Skládka Tušimice SD-Rekultivace, a.s. červen 09 červenec 09 Oprava koksokompostových filtrů skládky Prunéřov Severočeské doly a.s. červenec 09 prosinec 09 Přístavba RD Perštejn září 09 prosinec 09 Rodinný dům v Černýši soukromý investor soukromý investor srpen 09 říjen 09 Lom Ležáky-tech.opatření přístaviště lodí Město Most září 09 prosinec 09 Rodinný dům DEKHOME Chomutov listopad 09 prosinec 09 Rodinný dům Zelená (p.č. 74/76) říjen 09 prosinec 09 Rodinný dům Kadaň (p.č. 3463/9) prosinec 09 prosinec 09 ZTV Kostomlaty Pod Průhonem soukromý investor soukromý investor soukromý investor Ministerstvo financí ČR Výroční zpráva za rok 2009 str. 11 / 25

12 Výroční zpráva za rok 2009 str. 12 / 25

13 Výnosy v posledních třech účetních obdobích v tuzemsku (v zahraničí nebyly realizovány žádné výnosy) v tis. Kč Druh činnosti Stavební činnost - celkové výkony (tržby + nedokončená v.) - tržby za dokončené stavby nedokončená výroba Prodej materiálu Prodej majetku Ostatní výnosy Výnosy celkem Dosahované výnosy se vyvíjejí v závislosti na objemu získaných a realizovaných zakázek a mají stabilně rostoucí trend. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a výši osobních nákladů : v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Z toho vedoucí zaměstnanci Osobní náklady Z toho vedoucí zaměstnanci Osobní náklady na 1 zaměstnance Struktura a počet kmenových zaměstnanců je optimalizována v závislosti na objemu a struktuře realizovaných zakázek. Hodnota pořízených investic v jednotlivých letech : v tis. Kč Hmotné investice Nehmotné investice Investice celkem Všechny investice byly realizovány v tuzemsku, nebyly realizovány žádné investice do zahraničí. V roce 2009 byl významně posílen a obnoven strojový park společnosti. Nebyly realizovány žádné investice do nákupu akcií a dluhopisů. Společnost nevynakládala žádné výdaje na výzkum a vývoj. Výroční zpráva za rok 2009 str. 13 / 25

14 Výroční zpráva za rok 2009 str. 14 / 25

15 IV. FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI Komentář k finanční situaci ve společnosti Pro finanční situaci společnosti je rozhodující financování objemu stavebních prací při současných platebních podmínkách požadovaných investory neposkytování záloh, dlouhé splatnosti. K tomuto účelu hospodaří společnost s kontokorentním úvěrem poskytnutým Komerční bankou a.s., který je čerpán dle potřeby. Vyjádření této banky je přikládáno jako doklad solventnosti k nabídkám pro výběrová řízení. Kontroly provedené státními orgány a úřady neshledaly v dodržování finanční disciplíny žádné závady. Veškeré odvody daní, poplatků či jiných plateb byly odvedeny včas a ve správné výši. Hodnocení platební schopnosti běžná likvidita (solventnost) 2,69 2,21 3,04 oběžná aktiva/ krátkodobé závazky pohotová likvidita 2,63 2,00 2,97 pohledávky a finanční majetek/ krátkodobé závazky pracovní kapitál oběžná aktiva - krátkodobé závazky pracovní kapitál k hodnotě celkových aktiv 0,39 0,30 0,36 pracovní kapitál/aktiva celkem Za příznivý trend se považuje zvyšování ukazatelů likvidity, uvedené údaje ukazují stabilní hodnoty vývoje platební schopnosti společnosti. Hodnocení finanční nezávislosti finanční nezávislost 0,53 0,40 0,56 vlastní jmění / pasiva celkem celková zadluženost 0,47 0,60 0,44 cizí zdroje / pasiva celkem Finanční nezávislost i celková zadluženost společnosti vykazují stabilní hodnoty. Výroční zpráva za rok 2009 str. 15 / 25

16 Hodnocení ekonomické aktivity obrat celkových aktiv 2,29 2,24 2,72 celkové výnosy / aktiva celkem obrat oběžných aktiv 3,69 4,13 5,13 celkové výnosy / oběžná aktiva obrat stálých aktiv 17,16 18,49 11,45 celkové výnosy / stálá aktiva Obraty celkových aktiv, oběžných aktiv a stálých aktiv vyjadřují stabilní intenzitu využití vložených prostředků. Hodnocení vývoje cash flow cash flow likvidita 0,89 0,44 1,85 cash flow / krátkodobé závazky cash flow k celkovému kapitálu 0,20 0,11 0,32 cash flow / aktiva celkem cash flow k závazkům 0,44 0,19 0,76 cash flow / celkové závazky Ukazatele cash flow vykazují příznivý vývoj a dosahují stabilních hodnot. Výroční zpráva za rok 2009 str. 16 / 25

17 Výroční zpráva za rok 2009 str. 17 / 25

18 Struktura majetku Dlouhodobý majetek společnosti je členěn na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a pozemky. Dále je evidován drobný majetek. V roce 2009 společnost investovala do obnovy strojového parku a významného posílení o nové stroje celkem 20 mil. Kč. Dlouhodobý majetek je evidován v souladu se zákonem, daňové odpisy jsou účtovány podle odpisového plánu. Dlouhodobý hmotný majetek společnosti v tis. Kč Pořizovací hodnota Oprávky Budovy a stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář C e l k e m Pozemky Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Drobný majetek v tis. Kč Společnost nevlastní žádné finanční investice. Výroční zpráva za rok 2009 str. 18 / 25

19 Výroční zpráva za rok 2009 str. 19 / 25

20 V. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby z toho nedokončená výroba Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Pasiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Výroční zpráva za rok 2009 str. 20 / 25

21 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy výnosové úroky Finanční náklady nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výroční zpráva za rok 2009 str. 21 / 25

22 Výroční zpráva za rok 2009 str. 22 / 25

23 VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Představenstvo Stavební společnosti Jaroslav Oršuliak, a.s. předkládá v souladu se zněním 66a odst. 9 Obchodního zákoníku tuto Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účelem identifikace a posouzení svých právních a smluvních vztahů, které nejsou upraveny ovládací smlouvou, s jediným akcionářem Jaroslavem Oršuliakem. 1. Názvosloví FIP - finanční plnění ZAP - zápočet NFP - nefinanční plnění (protislužba,zboží,majetek,slevy atd.) OST - ostatní A/N - újma vznikla/nevznikla JO - Jaroslav Oršuliak SSJO - Stavení společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 2. Charakteristika propojených osob a) Ovládající osoba Osoba, která přímo ovládá společnost a uplatňuje v ní vliv Obchodní firma: Sídlo společnosti: IČO: Jaroslav Oršuliak Okounov 65, Perštejn b) Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou Osoby,ovládané přímo i nepřímo osobou dle odstavce a), se kterými měla v roce 2009 společnost uzavřený některý ze vztahů popsaných v dalších odstavcích této zprávy. Obchodní firma: Sídlo společnosti: IČO: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o. Okounov 65, Perštejn Popis vzájemných vztahů Typ (název) smlouvy: Popis smluvního vztahu: Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o provádění obchodně-technické činnosti Smlouva o udržování systému řízení Datum Proti-plnění Újma Úhrada újmy Vedení účetnictví, ekonomické a FIP N - daňové služby (JO pro SSJO) 2000 Poskytování inženýrských služeb, FIP N - obchodních služeb (JO pro SSJO) 1997 Zavedení a udržování integrovaného systému řízení FIP N - Výroční zpráva za rok 2009 str. 23 / 25

24 Typ jiného právního úkonu učiněného v zájmu propojené osoby: Popis jiného právního úkonu: Datum Proti-plnění Újma Úhrada újmy Typ ostatního opatření v zájmu nebo na popud propojené osoby: Popis ostatního opatření: Datum Proti-plnění Újma Úhrada újmy Žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu propojené osoby nebo ostatní opatření v zájmu či na popud propojené osoby nebyly učiněny. S ostatními propojenými osobami nebyly žádné ze vztahů dle 66a odst. 9 Obchodního zákoníku uzavřeny nebo učiněny. Popsané vztahy v roce 2009 byly učiněny za podmínek obvyklých, tudíž v roce 2009 z těchto vztahů nevznikla žádná újma. 4. Čestné prohlášení předsedy představenstva Předseda představenstva společnosti spolu se zpracovateli zprávy prohlašují, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány. Jaroslav Oršuliak předseda představenstva Výroční zpráva za rok 2009 str. 24 / 25

25 VII. ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Čestné prohlášení: Představenstvo společnosti spolu se zpracovateli výroční zprávy prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány či zkresleny Jaroslav Oršuliak předseda představenstva ing.dagmar Mlejnková člen představenstva VIII. OVĚŘENÍ ÚDAJŮ VÝROČNÍ ZPRÁVY Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva auditora pro jediného akcionáře Výroční zpráva za rok 2009 str. 25 / 25

26

27

28

29

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více