Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2009/2010 Čj.: ZSD/49/2010

2 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec adresa: Dubenec 156, dálkový přístup: charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je plně organizovaná základní škola. Sdruţuje čtyři následující součásti: základní škola školní druţina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dubenec Školská rada: předseda: Ing. Ladislav Provazník členové: paní Lenka Antonínová, paní Lucie Černá. Počty žáků Dubenec 55 Libotov 4 Hřibojedy 16 Doubravice 16 Velký Vřešťov 15 Vilantice 12 Lanţov 13 Hradec Králové 6 Kuks 2 Bílé Poličany 1 Nemojov 1 2

3 Dvůr Králové n. L. 1 celkem 142 b) Přehled oborů vzdělávání Ve školském rejstříku je škola zapsána s oborem vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání pod č. j. 2678/ C/001 Základní škola. Ve šk. r škola pracovala podle učebního dokumentu ZŠ 16847/96-2 ve a 9. ročníku. V oboru C/01 Základní škola podle dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec byli vzděláváni ţáci a ročníku. V předmětu cizí jazyk vyučovala angličtinu a němčinu, nabízela nepovinné předměty ZTV a Uţité výtvarné činnosti, prostřednictvím dyslektické asistentky organizovala nápravu dyslexie. c) Přehled pracovníků školy Základní škola pedagogogičtí nepedagogičtí Davidová Milena, Mgr. Číţek Jaroslav, Ing. Frýba Milan, Mgr. Kovářová Hana Horký David, Mgr. Rejlová Irena Hornychová Lucie, Mgr. Skurčák Vladimír Hrubá Klára Karbanová Gabriela Malá Iveta, Mgr. Malý Aleš, Mgr. Pejcharová Jana, Mgr. Provazník Ladislav, Ing. Sajdlová Zdena, Mgr. Sedláčková Dagmar, Mgr. Skurčáková Lenka, Mgr. Školní družina Šebková Jana Šimková Vladimíra Mateřská škola Andrlová Dana Čtvrtečková Renáta Dohnalová Kateřina 3

4 Školní jídelna Krušinová Vladimíra Matějčková Jana Rejlová Ilona Volšičková Jana d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu se dostavilo celkem 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 dívek. K základnímu vzdělávání ve školním roce 2009/2010 bylo přijato 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 dívek. e) Údaje o výsledcích vzdělávání Počty ţáků průměr na konci šk. r. prospěl s vyzn. prospěl neprospěl 1. tř. 12 1, tř. 13 1, tř. 15 1, tř. 20 1, tř. 18 1, tř. 15 1, tř. 14 2, tř. 19 1, tř. 14 1, Opravné zkoušky 7. ročník 1 x český jazyk a literatura úspěšně 8. ročník 3 x český jazyk a literatura úspěšně 1 x anglický jazyk úspěšně 4

5 Umístění vycházejících žáků 9. ročník Andrle Michal SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové elektrikář Baboráková Ţaneta Gymnázium a SOŠ Jaroměř pedagogické lyceum Dlouhý Jan SŠ řemeslná Jaroměř opravář zemědělských strojů Dunková Karolína SŠ informatiky a sluţeb Dvůr Králové n. L. kadeřnice Charvát Vilém SŠ informatiky a sluţeb Dvůr Králové n. L aplikovaná chemie Kitová Andrea Gymnázium a SOŠ Hořice sociální činnost Langrová Michaela SOŠ veterinární Hradec Králové veterinářství Machková Veronika SOŠ sociální Evangelická akademie Náchod sociální činnost Marešová Monika SOŠ podnikatelská Trutnov ekonomika a podnikání Mikeš Dominik SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové autotronik Peterová Marie Střední zdravotnická škola Trutnov zdravotnický asistent Šedivková Aneta Gymnázium Dvůr Králové n. L. gymnázium všeobecné Tschöpová Daniela SOŠ ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice ochrana osob a majetku Voňková Eva SŠ informatiky a sluţeb Dvůr Králové n. L cestovní ruch 8. ročník Dvořák Michal SŠ, Opočno opravářské práce Potoček Petr SŠ řemeslná Jaroměř opravář zemědělských strojů f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno na nové poznatky z oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky odborných předmětů, prevence sociálně patologických jevů a vyuţívání didaktické techniky. Institucionální vzdělávání Baliharová Lucie cyklus seminářů Brána jazyků otevřena Aj cyklus školení Rubikon škola hrou v 21. století Davidová Milena Výtvarná dílna - Velikonoce seminář dyslektických asistentek - spec. škola Voletiny 5

6 Frýba Milan Letní škola programu čtením a psaním ke kritickému myšlení Horký David Projektové vyučování v praxi ZŠ Malá Iveta cyklus školení Rubikon škola hrou v 21. století Kurz pro vých. poradenství projekt RMZD Malý Aleš Vyřizování písemností v souvislosti s datovými schránkami Pejcharová Jana Výtvarná dílna Malování voskem Výtvarná dílna - Velikonoce Provazník Ladislav Windows server I, II Seminář Nový školní atlas dnešního světa Sajdlová Zdena Metody nácviku psaní a čtení Cyklus dvou seminářů Tvořivá škola Činnostní učení v Čj 1. ročník Sedláčková Dagmar Tvorba pomůcek pro Čj Jazykové hry v hodinách Čj Skurčáková Lenka Netradiční literární výchova Cyklus seminářů Tvořivá škola činnostní učení Seminář literární výchovy Šimková Vladimíra Výtvarná dílna Vánoce Výtvarná dílna Malování voskem Výtvarná dílna - Velikonoce Samostudium V období vedlejších prázdnin absolvoval kaţdý pedagogický pracovník celkem 12 dnů samostudia. 6

7 g) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti září tř. zapojení do projektu Rubikon škola hrou v 21. století 7. tř. cykloexkurze po stopách K. J. Erbena 9. tř. cykloexkurze na bojiště Chlum tř. naučná stezka na Zvičině Hustířanka Cup - sportovní turnaj ve spolupráci s Mikroregionem Hustířanka a polským druţebním městem Walim. říjen tř. výstava Prezentace středních škol Trutnovska ukončen sběr kaštanů, ţaludů a bukvic listopad 2009 získání dotace na projekt Pilný jako včelička 8. a 9. tř. - beseda s pedagogy z Policejní školy v Malých Svatoňovicích o trestní odpovědnosti mladistvých. účast na krajském kole Logické olympiády v Hradci Králové účast kroţku florbalu na turnaji mladších a starších ţáků na ZŠ Strţ prosinec 2010 mikulášská nadílka pro děti v MŠ setkání rodičů vycházejících ţáků s výchovným poradcem vánoční výstava ţákovských prací 9. tř. - exkurze do Muzea ve Dvoře Králové na výstavu Jak ţily Husákovy děti exkurze do Muzea drahých kamenů v Turnově exkurze do trutnovského pivovaru a HZS Trutnov leden 2010 únor a 9. tř. čtyřdenní projekt Dukelský průsmyk aneb dramatická výchova v Podkrkonoší ve spolupráci s brněnskou Jamu návštěva dětí z okolních MŠ k prohlídce školy zápis do 1. ročníku lyţařský výcvik 6. a 7. třídy Dolní Malá Úpa schůzka s rodiči zaměřená na hodnocení práce školy březen Ples SRPDŠ 7

8 zapojení do okresního kola Matematické olympiády duben 2010 Den Země krajské kolo soutěţe Eurorébus okresní kolo Biologické olympiády krajské kolo soutěţe ve finanční gramotnosti okrskové kolo v Preventan Cupu oblastní kolo soutěţe Zlatá včela účast krouţku lepení papírových modelů na modelářské lize v Praze instalace informačních vývěsek o činnosti školy ve spádových obcích květen 2010 republikové kolo soutěţe ve finanční gramotnosti (6. místo) republikové kolo soutěţe Zlatá včela (1. a 3. místo) vystoupení ţáků školy ke Dni matek ukázka práce Integrovaného záchranného system v areálu školy krajské kolo Biologické olympiády červen 2010 mezinárodní setkání mladých včelařů v Nasavrkách (6. místo + 1. místo za druţstvo ČR) sportovní den pro 1. a 2. stupeň Běh Lánskou skálou předání panenek pro UNICEF organizátorům v Hradci Králové h) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 na škole šetření ČŠI neproběhlo. i) Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou přílohou tohoto dokumentu. j) Závěr Školní rok 2009/2010 proběhl standardním způsobem. V závěru roku došlo k personálním obměnám v souvislosti s odchodem zástupkyně ředitele paní učitelky Dagmar Sedláčkové do důchodu. Na místo zástupce ředitele byl nově jmenován Ing. Ladislav Provazník, vyučování Hv bylo svěřeno zatím studující Daniele 8

9 Pecháčkové, která je příslibem školy do budoucna. Po dlouhém období střídání zástupů za MD jsme obsadili stálé místo vyučujícího angličtiny paní učitelkou Gabrielou Karbanovou. Personální situace školy je tak uspokojivější neţ v předchozích letech. Problémem školy je neustále klesající počet ţáků, škola se v tomto školním roce poprvé dostala pod vyhláškou stanovený limit. Kromě nízké populace v oblasti vidíme důvod v přetrvávající nevyhovující dopravní obsluţnosti a odlivu potencionálních ţáků do Dvora Králové a Jaroměře, kam často dojíţdějí za prací rodiče. Situaci se snaţíme řešit zvýšenou prezentací činnosti školy i jejím zatraktivněním zejména v oblasti volnočasových aktivit. Zlepšení vybavenosti školy jsme si slibovali od realizace projektu ERDF, prioritní osa 3 Podpora spolupráce místních společenství. Projekt však bohuţel nebyl podpořen a veškeré břímě starostí o budovu školy tak zůstává nadále na zřizovateli. Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy v Dubenci Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 9

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011 Čj.: ZSD/66/2011 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2006/2007 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2006/2007 Čj.: ZSD/56/2007 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013 Čj.: ZSD/66/2013 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2013/2014 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Čj.: ZSMS/267/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Projednáno v pedagogické radě dne: 15.09.2009 Schválení ve školské radě dne: 22.09.2009 Mgr. Zdeňka Blišťanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Vydáno dne : 13.9.2010 Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : 20.9. 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ

Více