Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC"

Transkript

1 Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Konzultace: Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2012 sestavené k rozvahovému dni Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo a schválilo účetní závěrku města Lanškroun sestavenou k rozvahovému dni Důvodová zpráva: I. Schvalování roční účetní závěrky - legislativa Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od byla zastupitelstvům obcí nově stanovena povinnost schvalovat kromě závěrečného účtu obce také účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé za rok Roční účetní závěrku Města Lanškroun v souladu s odst zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen prováděcí vyhláška č. 410/2009) tvoří: - 1 -

2 a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha d) přehled o peněžních tocích e) přehled o změnách vlastního kapitálu Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni není podmíněno přezkoumáním hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. Toto přezkoumání je součástí schvalování závěrečného účtu města dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Proces schvalování závěrečného účtu za rok 2012 není schválením účetní závěrky nijak dotčen a bude probíhat dle platných předpisů. Pro objektivní posouzení údajů v předkládaných výkazech je třeba vědět, že účetnictví obcí prochází od roku 2010 zásadními změnami v rámci reformy účetnictví veřejných financí, jejímž cílem je vytvoření účetnictví státu a konsolidované účetní závěrky za stát. Prováděcí předpisy pro sestavení a předání účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny prováděcí vyhláškou č. 410/2009, která také v přílohách obsahuje vzory jednotlivých výkazů. Termíny sestavení a předání výkazů účetní závěrky do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) jsou stanoveny vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS (dále jen technická vyhláška). Stav legislativy reformy účetnictví veřejných financí V roce 2010 byla zahájena reforma účetnictví veřejných financí, která se týká vybraných účetních jednotek (dále VÚJ) mezi něž se také řadí územní samosprávné celky (ÚSC obce, města, kraje). ÚSC do té doby vedly zjednodušený způsob účetnictví, v rozpočtové části finančního hospodaření převažovaly údaje o toku peněz. O výnosech a nákladech v časové souvislosti účtovaly pouze na úseku podnikatelské činnosti, pokud ji provozovaly, a pouze z ní byl zpracováván výkaz zisku a ztráty. Přechod na akruálnímu princip účetnictví i na úseku rozpočtového hospodaření pro ÚSC znamenal od přejít na novou účtovou osnovu a zahájit účtování účetních případů novými účetními postupy a to v plném rozsahu dle zákona o účetnictví. Základem pro přechod bylo vydání prováděcí vyhlášky č. 410/2009, která v příloze č. 7 stanovuje závaznou účtovou osnovu pro některé VÚJ, mezi něž patří i obce. Problémem celé účetní reformy byla a je nejasně nebo nevhodně stanovená náplň některých rozvahových i výsledkových účtů a nejednoznačnost účetních postupů. K bylo naráz zrušeno 22 původních českých účetních standardů (ČÚS) a vydány pouze 4 nové: ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech ČÚS č Otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS č. 703 Transfery - 2 -

3 ČÚS č Fondy účetní jednotky. Z výše uvedených ČÚS se pouze 3 týkaly účetních postupů ÚSC (ČÚS 704 řeší fondy PO). ČÚS č. 702 obsahuje především převodový můstek mezi roky 2009 a 2010 a účetní standard č. 701 řeší základní ustanovení o účtech, zásady analytického členění syntetických účtů, účtování na podrozvahových účtech a okamžik účetního případu a provedení účetního zápisu. S účinností od byly vydány ČÚS: č. 705 Rezervy č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek č. 707 Zásoby a byl novelizován ČÚS 703 Transfery. Celá oblast nehmotného, hmotného a finančního majetku (dlouhodobého i krátkodobého), vlastních zdrojů i cizích zdrojů nebyla do konce roku 2012 účetními standardy řešena, ačkoliv s účinností od bylo zahájeno odepisování dlouhodobého majetku. Teprve s účinností od byly vydány ČÚS 709 Vlastní zdroje a 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Většina vydaných ČÚS doporučuje vytvořit vnitřní směrnici k jejich uplatnění. Zároveň se doporučuje určit kritérium významnosti, které ve vybraných případech bude rozhodovat o volbě postupu v daném účetním případu. Podrozvahová evidence S účinností od bylo prováděcí vyhláškou 410/2009 a ČÚS č. 701 Zásady účtování na účtech upraveno, které účetní případy se účtují na podrozvaze, na kterých účtech za jakých podmínek. Obdobně jako u některých nových účtů rozvahových nebyla stanovena jednoznačně náplň u podrozvahových účtů podmíněných pohledávek a závazků a jejich užití, což trvá do současné doby. V průběhu reformy došlo také ke změně v určení krátkodobosti a dlouhodobosti podmíněných pohledávek a závazků. Původně byly krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky pouze pro případy podmíněnosti, která trvá do konce běžného účetního kalendářního roku, od roku 2012 je krátkodobost a dlouhodobost posuzována podle 19 odst. 7 zákona o účetnictví stejně jako u rozvahových účtů. Opravné položky k pohledávkám V prvním roce reformy nejpozději k musely ÚSC také vytvořit dle prováděcí vyhlášky opravné položky k vybraným účtům pohledávek ve výši 10 % za každých 90 dnů po splatnosti. Opravné položky za minulá období do konce roku 2009 byly tvořeny proti účtu 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody a za rok 2010 byly již nákladem účetní jednotky. Účetní standard k této problematice vešel v platnost až od V roce 2012 se navíc rozšířil okruh pohledávkových účtů, ke kterým VÚJ účtující v plném rozsahu opravné položky tvoří. Jedná se především o účet 315 Jiné pohledávky z hlavní - 3 -

4 činnosti, kde jsou evidovány pohledávky z místních poplatků. Problémem této změny je velký rozsah pohledávek v menších hodnotách (například místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu). Vzhledem k tvorbě opravných položek podle dnů po splatnosti musí být jednotlivé druhy nedoplatků evidovány nejen podle dlužníků, ale i podle doby trvání nedoplatku. Zahájení odepisování dlouhodobého majetku a tvorba opravných položek k majetku V průběhu roku 2011 byl vydán ČÚS č. 708 Odepisování dlouhodobého majetku a to hned v průběhu roku i jeho novelizace. Na základě prováděcí vyhlášky č. 410/2009 a tohoto účetního standardu zahájily ÚSC odepisování majetku a to tak, že oprávky k dlouhodobému majetku do konce roku 2011 byly dodatečně vytvořeny proti účtu 406 a od roku 2012 bylo zahájeno odepisování majetku do nákladů. Pro VÚJ, které v případě pořizování dlouhodobého majetku zahrnují do pořizovací ceny náklady kryté poskytnutými transfery, byla současně s odepisováním majetku stanovena povinnost rozpouštět přijatý transfer ve výši transferového podílu do výnosů. Současně se zahájením odepisování majetku bylo přistoupeno k možnosti účtování o tvorbě opravných položek k majetku v případech přechodného snížení hodnoty majetku. Přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou S účinností zahájení účetní reformy byla ÚSC stanovena povinnost přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. Celý proces tohoto přecenění je značně problematický, protože ustanovení prováděcí vyhlášky nestanovuje jednoznačně ani okamžik přecenění, ani v jakých případech z hlediska významnosti, horizontu a pravděpodobnosti prodeje přeceňovat a jaký způsob přecenění na reálnou cenu použít. Z těchto důvodů bylo obcím odbornými metodiky doporučeno, aby v případě nevýznamných hodnot a rozdílů, nebyla ustanovení o přecenění na reálnou hodnotu uplatněna. V současné době doporučuje MF ÚSC vnitřním předpisem upravit zásady, podle kterých bude při přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu postupovat. Změny účtů a upřesnění náplně účtů v průběhu účetní reformy Přechod na nové účty a účetní metody nebyl vzhledem k nejasným ustanovením vycházejících právních předpisů u VÚJ jednotný, zejména ne v letech 2010 a Teprve novela prováděcí vyhlášky účinná od upřesnila použití některých účtů vlastních zdrojů, které byly určeny pro přechod na nový účetní systém. Jedná se zejména o účet Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (dále účet 406), kde vyhláška stanoví použití tohoto účtu jen v případě prvního použití metody při změně právního předpisu. Do roku 2012 byl tento účet používán také v případech, kdy z důvodů věrného obrazu účetnictví bylo třeba provést přechod na nový účetní princip a nebylo to zatím upraveno právními předpisy. Důležité bylo ustanovení týkající se použití účtu 408 Opravy minulých období, který nebyl nijak náplní definován a byl používán k opravám jakýchkoliv chyb z minulých účetních období, někdy bez řádného doložení, jak chyba vznikla. Od roku 2012 je jeho použití stanoveno jen na takové opravy minulého období, - 4 -

5 které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výsledek hospodaření. Bylo prováděcí vyhláškou stanoveno jednotné kritérium významnosti a to 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částka Kč ,--. Provedení opravy musí mít náležitosti dle 35 zákona o účetnictví a VÚJ jsou od roku 2013 povinny obraty tohoto účtu za běžný rok rozepsat a okomentovat v Příloze účetní závěrky. Kromě zpřesňování náplně výše zmiňovaných rozvahových účtů docházelo i k upřesňování náplně účtů výsledkových. Další větší změny v účetní osnově byly provedena k , kdy došlo k rušení některých účtů a vzniku účtů nových a to výsledkových i rozvahových. II. Zajištění změn souvisejících s reformou v účetnictví Města Všechny změny, které musely být provedeny v souvislosti s reformou účetnictví veřejných financí, kladly v minulých letech vysoké požadavky na pracovníky finančního odboru města. Město se zahájením reformy současně přešlo v oblasti zpracování účetnictví a souvisejících modulů na program GINIS firmy Gordic s. r. o., který je certifikován pro vedení účetnictví vybraných účetních jednotek účetnictví státu. Město postupně od roku 2010 zpracovalo nebo aktualizovalo vnitřní směrnice potřebné k vedení účetnictví Města, což jsou: směrnice o oběhu účetních dokladů směrnice o pokladní službě směrnice o evidenci a nakládání s dlouhodobým majetkem města směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné položky směrnice o evidenci a vymáhání pohledávek města Lanškroun Každoročně v souvislosti s vydáváním nových a opravených předpisů dochází k postupné novelizaci a úpravě těchto vnitřních směrnic a připravuje se zpracování dalších dle požadavků upravovaných nebo nově vydaných ČÚS. V účetnictví města jsou vedeny dvě nákladově oddělená střediska pod názvy: - zahrnuje celé rozpočtové hospodaření Města Lanškroun a podnikatelskou činnost v oblasti lesního hospodářství. Město zajišťuje na základě Obchodní smlouvy hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví města Štíty. Účelem této smlouvy je zabezpečit řádné hospodaření na lesních pozemcích vlastníka v souladu s legislativními předpisy, lesním hospodářským plánem a zásadami trvale udržitelného obhospodařování, zejména zabezpečit provádění pěstebních činností, které souvisejí s obnovou, výchovou a ochranou lesa a těžební činnosti včetně nákupu vytěženého dříví. Město Štíty vlastní necelých 400 ha lesa. Všechny lesní pozemky se nachází v okrese Šumperk, na katastrálních územích Štíty - město, Heroltice u Štítů, Březná, Crhov a Březenský Dvůr

6 Městský bytový podnik zahrnuje hospodářskou činnost na úseku hospodaření s bytovými a nebytovými prostory, které pro Město na základě mandátní smlouvy zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. Tvorba opravných položek k pohledávkám a vyřazení pohledávek Tvorbě opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle odst prováděcí vyhlášky předcházela důkladnější inventarizace a revize evidovaných pohledávek a k vyřazení části nevymahatelných pohledávek na podrozvahu. V souladu s právními předpisy byly v rámci roční účetní závěrky k vytvořeny opravné položky k účtům pohledávek stanovených prováděcí vyhláškou č Za období do konce roku 2009 byly tvořeny zpětně proti účtu 406. Od roku 2010 jsou tvořeny k těmto pohledávkám opravné položky do nákladů účet 556 Tvorba a zúčtování opravných položek a to jak na středisku, tak na středisku MěBP. V rámci přípravy na tvorbu opravných položek v roce 2012, nově také k účtu 315, byly v souladu s ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek vyřazeny na podrozvahu (účet 911) některé pohledávky. Opravné položky k účtu 315 za období do konce roku 2011 byly tvořeny zpětně v souladu s platnými předpisy proti účtu 406, za období roku 2012 jsou nákladem města na účtu 556. Opravné položky k jednotlivým pohledávkám jsou uvedeny v Rozvaze ve sloupci 2 Korekce. Odepisování majetku, opravné položky k majetku Zahájení odepisování majetku k dle ČÚS č. 708 Odepisování dlouhodobého majetku předcházela dlouhodobá příprava v kontrole ocenění jednotlivých inventárních čísel majetku a zařazení staveb do Klasifikace stavebních děl CZ-CC a movitých věcí do Klasifikace produkce CZ-CPA. Od tohoto zařazení se pak odvíjela tvorba odpisových plánů pro jednotlivé skupiny majetku i jednotlivý majetek. Všechny známé a potřebné údaje pro zahájení odepisování byly zaznamenány do modulu Majetek, kterým je z těchto údajů nyní zpracováván měsíční podklad pro zaúčtování oprávek a odpisů. K odepisování majetku byl zvolen rovnoměrný způsob odepisování. Jedině u skládky odpadů byl v souladu s platnými předpisy uplatněn odpis výkonový. V souladu s účetním standardem byla u veškerého odepisovaného majetku stanovena zbytková cena, která bude odepsána až při vlastním vyřazení. Od roku 2012 v souladu s ČÚS č. 708 jsou odpisy dlouhodobého majetku nákladem, účet Odpisy dlouhodobého majetku. Zároveň dochází k rozpouštění transferů na pořízení odepisovaného majetku do výnosů, účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Tato změna v roce 2012 podstatně ovlivnila náklady a výnosy obou nákladových středisek, což se projevilo ve výsledku hospodaření obou nákladových středisek v porovnání s předchozím rokem. Oprávky k dlouhodobému majetku vstupují do Rozvahy sloupce 2 Korekce, k příslušnému majetkovému účtu

7 Opravné položky k majetku nebyly zatím tvořeny. Podrozvahová evidence Stavy účtů podrozvahové evidence jsou uvedeny v Příloze tabulka A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů. Město vede na podrozvahové evidenci: Na účtu Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně Kč ,65 Na účtu Ostatní majetek majetek předaný k hospodaření zřízeným PO v ceně Kč ,04 Na účtu 911 Vyřazené pohledávky Kč ,70 Na účtu 911 jsou evidovány pohledávky, které jsou nevymahatelné, případně pravděpodobnost jejich vymožení je velice nízká. Nejvyšší položkou pohledávek vedených na podrozvahovém účtu 911 činí částka ,- Kč, což jsou pohledávky na nájemném bytů a nebytových prostor za roky Tyto pohledávky spravovala příspěvková organizace Městský bytový podnik Lanškroun, po jejím zrušení přešly na jejího zřizovatele, tj.. Uvedené pohledávky byly k datu zrušení organizace promlčené a ve většině případů neexistuje dostatečná dokumentace k doložení jejich průkaznosti. Další větší částkou je ,- Kč - dlužné výživné na výživu dítěte. Výživné, které nebylo vymoženo do konce roku 2007, je dle zákona 111/2006 Sb. promlčené. Ostatní pohledávky jsou tvořeny místními poplatky (za komunální odpad, ze psů), neuhrazenými poplatky za provozování pultu centrální ochrany, za provoz kabelové televize a pokutami. Na účtu 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Účet obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, zůstatek účtu odpovídá hodnotě očekávaných plateb (hodnota dotace z rozhodnutí či smlouvy o dotaci mínus již došlé platby) Sportovní areál Kč ,68 Smlouva o poskytnutí dotace z Kč ,- 1. platba dotace Kč ,78 2. platba dotace Kč ,54 3. žádost o platbu (závěrečná) zatím neschválena Kč , egon Kč , Nové cesty poznávání přátel Kč ,

8 Na účtu Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Kč jedná se o hodnotu zastaveného majetku. Přeceňování majetku reálnou hodnotou Město upravilo vnitřním předpisem zásady (identifikace majetku, podmínky pro přecenění, okamžik přecenění, povinnosti odpovědných osob, pravidla pro stanovení reálné hodnoty), podle kterých postupuje při přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu. Dle tohoto předpisu byly přeceněny domy a pozemky určené k prodeji (např. dům Komenského čp. 17, Dobrovského čp. 64, Dukelských hrdinů čp. 79 atd.). Dodržování směrné účtové osnovy, účtový rozvrh rok 2012 Město má zpracovaný účtový rozvrh v souladu se stanovenou směrnou účtovou osnovou pro rok 2012 dle přílohy č. 7 prováděcí vyhlášky č. 410/2009. Účtový rozvrh zajišťuje vytvoření sestav a výkazů za jednotlivá nákladová střediska a oddělení nákladů a výnosů hlavní činnosti (rozpočtového hospodaření) a hospodářské činnosti (hospodaření s bytovým a nebytovým fondem a hospodaření v lesích města Štíty) ve výkaze zisku a ztráty. Město promítlo do svého účetnictví v roce 2012 změny v účtech a v náplni účtů v rozsahu platných předpisů pro rok Změna nastala vytvořením nového nákladového účtu 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku, kam jsou od roku 2012 účtovány náklady na pořízení jak drobného dlouhodobého nehmotného majetku (původně účet Ostatní služby), tak drobného dlouhodobého hmotného majetku (původně účet 501 Spotřeba materiálu). Náklady na tomto účtu za rok 2012 činí v hlavní činnosti Kč, na hospodářské činnosti nebyl tento majetek pořizován. Změnou od roku 2012 je také vytvoření nových nákladových účtů v oblasti aktivace oběžného a dlouhodobého majetku a změny stavu zásob vlastní výroby, které nahradily dřívější aktivaci a změny stavu vlastních zásob na účtech výnosových. Změna byla správně uplatněna v případě zásob vytěženého dřeva - účet 508 Změna stavu zásob vlastní výroby. Dodržování účetních postupů Odst zákona o účetnictví stanoví: Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy. Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Výše uvedené ustanovení lze dodržet pouze v případě, že k danému účetnímu případu byl účetní standard vydán, což se ve všech účetních případech u VÚJ zatím nepodařilo. Město ve svém účetnictví dodržuje - 8 -

9 vydané účetní standardy, což je většinou zabezpečeno přednastavením zápisů přímo v programu účetnictví. Pro účetní případy, které nejsou standardy řešeny, vychází město z obecně platných předpisů a z metodiky zpracované Ing. Schneiderovou a Ing. Nejezchlebem, odbornými v metodiky pro reformu účetnictví veřejných financí. Inventarizace majetku a závazků k Na základě ustanovení 29 a 30 zákona o účetnictví a k němu vydané prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků VÚJ, vydalo Město vnitřní směrnici k inventarizaci majetku a závazků. V souladu s těmito předpisy zpracovalo Město plán inventarizací za rok 2012 a jmenovalo inventarizační komise. Členové inventarizačních komisí byli řádně proškoleni dne 4. ledna Rozhodný den pro provedení fyzických i dokladových inventur byl stanoven na Inventury byly zahájeny dne 4. ledna 2013 a ukončeny dne 8. února Inventurní soupisy byly zpracovány v souladu s odst zákona o účetnictví. Z provedené inventarizace byla zpracována závěrečná inventarizační zpráva. III. Závěr V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením Města v roce Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi dle 11 zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi města. Město provedlo inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni. Stavy účtů dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví. Město zpracovalo předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2012 a v termínu je zaslalo prostřednictvím Krajského úřadu do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu Výsledky hospodářské činnosti města Lanškroun - 9 -

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 81 12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Kontrolní akce byla

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ).

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 Kontrolní akce

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví. Martina Hrdličková

Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví. Martina Hrdličková Aktualizace vnitřních směrnic KÚ ZK se zaměřením na oblast účetnictví Martina Hrdličková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více