ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE A ZAMĚSTNANCŮ. Michal Vepřek pro JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMORU České Budějovice, 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE A ZAMĚSTNANCŮ. Michal Vepřek pro JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMORU České Budějovice, 23."

Transkript

1 ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE A ZAMĚSTNANCŮ pro JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMORU České Budějovice, 23. březen 2016

2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tato přednáška není právní radou. Obsahuje obecný popis ohledně předmětné problematiky. Tato přednáška není vyčerpávajícím popisem ani není zamýšlena jako vyčerpávající popis předmětné problematiky. Pro posouzení konkrétního právního problému kontaktujte Vámi zvolného odborníka v oblasti práva. Na tuto přednášku nelze spoléhat co do řešení konkrétní situace, která ve Vašem životě nastane. Vzhledem k tomu, že existují rozpory co do výkladu jednotlivých ustanovení nového práva, nelze vyloučit, že soudní praxe zaujme do budoucna odlišný způsob výkladu jednotlivých právních institutů, než jaký je obsažen v této přednášce...

3 OBSAH A. OBECNÝ ÚVOD B. ODMĚŇOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ..

4 A. OBECNÝ ÚVOD..

5 A. OBECNÝ ÚVOD (a) Právní předpisy upravující odměňování Odměňování statutárních a kontrolních orgánů Zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) Základní úprava je obsažena v ustanovení 59 až 62 Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) Podpůrně se použije úprava příkazu ( 2430 a násl.) Podpůrně se může využít úprava konkurenční doložky pro případ obchodního zastoupení ( 2518 a 2975) O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) Řeší problematiku zápisu statutárního/kontrolního orgánu do obchodního rejstříku 5

6 A. OBECNÝ ÚVOD (a) Právní předpisy upravující odměňování Odměňování zaměstnanců Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) Obsahuje základní pravidla a principy odměňování zaměstnanců Hlavní úprava je obsažena v ustanovení 109 a násl. Problematika konkurenční doložky je upravena v 310 Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) Podpůrně se použije pro účely srážek se mzdy a započtení Nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy (č. 567/2006 Sb.) Upravuje minimální mzdu Upravuje nejnižší úrovně zaručené mzdy Obsahuje úpravu příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí 6

7 A. OBECNÝ ÚVOD (b) Hlavní principy Obecné principy Princip dispozitivnosti soukromého práva Platí zásada, že soukromé právo je dispozitivní. Výjimka tam, kde to výslovně stanoví zákon, dobré mravy, veřejný pořádek, právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Dispozitivně lze ujednat práva a povinnosti stran. Nelze tedy odlišně od zákona vymezit instituty objektivního práva nelze jinak definovat, co je škoda, neplatnost nebo co je to kupní smlouva apod. Rozum průměrného člověka Svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, každý to od ní může očekávat. 7

8 A. OBECNÝ ÚVOD (b) Hlavní principy Obecné principy Povinnosti odborníka Pokud se někdo přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník povolání nebo stavu, dává najevo, že je schopen jednat s pečlivostí, která je s jeho stavem spojena Odpovídá za újmu, pokud odborník jedná bez odborné péče Povinnost poctivého jednání Každý je povinen jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu Předpokládá se poctivé jednání NOZ stanoví, že kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany 8

9 A. OBECNÝ ÚVOD (b) Hlavní principy Principy odměňování statutárních/kontrolních orgánů Odměna schválená valnou hromadou Jakákoliv plnění, na která neplyne nárok ze zákona, by měla být schválena ze strany valné hromady. Zákaz omezení odpovědnosti Ve smlouvě nelze dohodnout jakékoliv omezení odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu funkce. 9

10 A. OBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY (b) Hlavní principy Principy odměňování zaměstnanců Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance Povinnosti nad rámec ZP lze sjednat jen ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Odchylná úprava práv v pracovněprávním vztazích nesmí být vyšší/nižší než stanoví kolektivní smlouva nebo zákon Odchýlení je možné jen ve prospěch zaměstnance. V rámci odchýlení nelze sjednat vyvážení i ve prospěch zaměstnavatele. Za nicotné (neexistující) se považuje ujednání se zaměstnancem nebo prohlášení zaměstnance, kterým se zaměstnanec vzdává svých práv. Spravedlivé odměňování zaměstnance Stejná mzda za práci stejné hodnoty. Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace 10

11 B. ODMĚŇOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE..

12 (a) POJMOSLOVÍ A JEHO ZMĚNY Obchodní korporace ZOK rozlišuje jednotlivé obchodní společnosti a družstvo tak, jak je známe z dnešní právní teorie. Pojem obchodní korporace zahrnuje jak obchodní společnosti, tak i družstva. Obchodní společnost Navazující termín obchodní společnost zahrnuje veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost. ZOK pak rozlišuje osobní společnosti (tj., veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a kapitálové společnosti (tj. společnost s ručením omezeným ( SRO nebo s.r.o. ) a akciová společnost ( AS nebo a.s. )). Tato kategorizace je významná z hlediska rozlišování toho, jaký právní institut se aplikuje na konkrétní typ korporace (např. písemná forma smlouvy o výkonu funkce v kapitálových společnostech). 12

13 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Společnost s ručením omezeným Statutární orgán s.r.o. Jednatel/Jednatelé Jednatel nebo jednatelé představují statutární orgán s.r.o. Společenská smlouva musí stanovit vždy konkrétní počet jednatelů (nelze rozptyl, i když text ZOK rozptyl umožňuje). Nově může společenská smlouva stanovit, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán. Praktické z hlediska fungování a rozhodování orgánu, tvorby zápisu, odpovědnosti apod. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn zasahovat do obchodního vedení. Nově lze jednatele volit i tzv. kumulativním hlasováním. 13

14 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Společnost s ručením omezeným Kontrolní orgán s.r.o. Dozorčí rada DR je fakultativním orgánem s.r.o. Právní úprava je strohá. Není jasné, kolik musí mít členů. Zřejmě analogicky stejně jako v a.s. V případě, že DR není zřízena, kontrolní funkci fakticky vykonávají společníci s.r.o. Zejména prostřednictvím práva na informace a práva nahlížet do dokladů obchodní společnosti. 14

15 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Varianty akciové společnosti Podle ZOK lze vnitřní poměry AS upravit dvěma (2) různými způsoby ZOK je označuje jako: monistický režim dualistický režim 15

16 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Varianty akciové společnosti Dualistický režim Dualistický režim odpovídá dnešní AS Orgány AS jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada 16

17 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Dualistický režim Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení (v původní úpravě zabezpečuje obchodní vedení). Nikdo nesmí zasahovat představenstvu do obchodního vedení. Představenstvo může být jednočlenné. Pokud není stanoven počet stanovami, má vždy 3 členy. Představenstvo je voleno VH (nebo DR, pokud tak stanoví stanovy). Představenstvo může být kooptováno, pokud počet členů neklesl pod polovinu (původní úprava obsahovala podmínku, že počet členů volených VH neklesne pod polovinu). Představenstvo může být voleno taky tzv. kumulativním hlasováním (pokud tak stanoví stanovy). 17

18 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Dualistický režim Dozorčí rada Dozorčí rada je obligatorním kontrolním orgánem společnosti. Nově je explicitně upraveno, že nikdo nemůže dávat pokyny týkající se kontrolní činnosti DR. Výkon kontrolní činnosti je nově přesněji upraven. Nově je upřesněno, že DR (jako orgán) je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Toto oprávnění je možné vykonávat pouze na základě rozhodnutí DR. V současné úpravě je toto právo dáno členu dozorčí rady. Právní teorie však dlouhodobě zastává stanovisko, že toto právo vyžaduje rozhodnutí DR. Nově DR může být jednočlenná. Pokud není stanoven počet stanovami, má vždy 3 členy. 18

19 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Dualistický režim Dozorčí rada (pokračování) Členy DR volí a odvolává VH. Nově zaniká povinnost volit 1/3 DR ze strany zaměstnanců společnosti (za podmínek stanovených obchodním zákoníkem). Přechodné ustanovení k tomuto neexistuje. Člen DR zvolený zaměstnanci zůstává po ve funkci, nicméně je možné ho odvolat VH. Kooptace, rozhodování DR obdobně jako u představenstva Zůstává odpovědnost DR v případě, že DR nedá souhlas nebo zakáže jednání představenstvu společnosti. Naopak členové DR jsou odpovědni společně a nerozdílně s představenstvem v případě, že dají souhlas k určitému jednání. 19

20 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Varianty akciové společnosti Monistický režim V případě monistického režimu má AS vedle valné hromady jako další orgány správní radu a statutárního ředitele Úprava je stručná, často rozporná a vykazuje velké množství nejasností Vzhledem k defektům úpravy právní teorie příliš nedoporučuje monistický režim volit 20

21 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Správní rada Správní rada má kontrolní působnost s tím, že zároveň disponuje možností rozhodovat o základním zaměření obchodního vedení. Správní rada může vytyčovat hlavní směry obchodního vedení, nemá však jednatelské oprávnění za AS. Zřejmý je z úpravy ZOK záměr, že správní rada má mít zbytkovou působnost, jakou má představenstvo v dualistickém systému AS. Počet členů správní rady mají stanovit stanovy Je možné, aby správní rada byla jednočlenná Pokud stanovy nestanoví jiný počet členů správní rady, je správní rada tříčlenná 21

22 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Správní rada Na členy správní rady se jinak aplikují ustanovení o členech dozorčí rady. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Tuto působnost nelze podle právní teorie přenést na valnou hromadu. Pokud je jednočlenná, předseda logicky není a nemůže být volen. 22

23 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Správní rada Do působnosti správní rady náleží zejména následující POZOR! Jedná se o jeden z možných výkladů díky nepřesnosti a rozpornosti ZOK. Kontrola hospodaření AS Dohled nad výkonem působnosti stautárního ředitele a činnost společnosti Oprávnění pozastavit výkon funkce statutárnímu řediteli Oprávnění zakázat statuárnímu řediteli uzavření smlouvy nevýhodné pro společnost Informační povinnost vůči valné hromadě Právo svolávat valnou hromadu (zřejmě) Povinnost účastnit se valné hromady a rozhodovat o odmítnutí odpovědi 23

24 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Správní rada Do působnosti správní rady náleží zejména následující POZOR! Jedná se o jeden z možných výkladů díky nepřesnosti a rozpornosti ZOK. Přezkoumání účetní závěrky Zajištění řádného vedení účetnictví Vypracovávání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Povinnosti v případě přeměny AS 24

25 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Správní rada Lhůta pro svolání, forma svolání a způsob oznamování konání správní rady musí obsahovat stanovy. Zasedání správní rady svolává předseda. Zasedání se musí konat jednou za 2 měsíce. Účastnit se musí statutární ředitel. Jedná se o jeho právo a i povinnost. Statutární ředitel může požádat o svolání správní rady. 25

26 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Správní rada Předseda správní rady Může jím být pouze fyzická osoba Pokud není dočasně schopen výkonu funkce, vykonává jeho působnost pověřený člen správní rady POZOR! Nestává se předsedou správní rady Dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů O výkonu kontrolní působnosti informuje valnou hromadu POZOR! Ostatní členové správní rady mohou vykonávat kontrolu jen na základě usnesení správní rady. Zastupuje AS před soudy proti statutárnímu řediteli Pokud je současně statutárním ředitelem, zástupčí oprávnění musí být svěřeno jinému členu správní rady 26

27 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Statutární ředitel Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení. Podle právní teorie mu náleží pouze prosté obchodní vedení Správní rada mu může určovat směry obchodního vedení Statutární ředitel může být předsedou správní rady. Na postavení statutárního ředitele (co do požadavků na osobu, zákazu konkurence apod.) se užijí ustanovení o představenstvu Zřejmě nemá zbytkovou působnost ve věcech nesvěřených jinému orgánu Tuto zbytkovou působnost má správní rada 27

28 (b) STRUČNĚ K ORGÁNŮM OK Akciová společnost Monistický režim Statutární ředitel Je sporné, kdo jej volí Převažující názor říká, že správní rada, která též schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce Podle právní teorie je možné, aby volba statutárního ředitele byla svěřena valné hromadě Není možné, aby AS měla více statutárních ředitelů Současně může být statutárním ředitelem předseda správní rady Je sporné, zdali tomu tak může být i v případě, že AS má jednočlennou správní radu Je sporné, zdali může statutární ředitel svolávat VH Zřejmě ano v některých situacích, zejména pokud žádá pokyn do obchodního vedení 28

29 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Požadavky na člena orgánu plná svéprávnost způsobilost nabývat vlastním jménem práva a zavazovat se k povinnostem plné svéprávnosti se nabývá dovršením zletilosti, tj. dosažením věku 18 let plné svéprávnosti se nabývá uzavřením manželství před 18. rokem nebo přiznáním bezúhonnost podle zákona o živnostenském podnikání nesmí u osoby, která se má stát členem orgánu nastat překážka provozování živnosti nesmí být diskvalifikována z výkonu funkce 29

30 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Diskvalifikace z výkonu funkce Diskvalifikace z důvodu přispění k úpadku soud může rozhodnout o tom, že ten, kdo byl členem statutárního orgánu obchodní korporace v době vydání rozhodnutí o úpadku nebo po něm, nesmí po dobu 3 let vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoliv obchodní korporace nebo být osobou v obdobném postavení stejně může soud rozhodnout v případě osoby, pokud již není členem statutárního orgánu obchodní korporace, ale jeho jednání přispělo k úpadku návrh může podat každý, kdo na tom osvědčí právní zájem o vyloučení soud rozhodne, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem výkon funkce vedl k úpadku obranou je prokázat, že člen statutárního orgánu vynaložil takovou péči, kterou by vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba v obdobném postavení 30

31 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Diskvalifikace z výkonu funkce Diskvalifikace z důvodu porušení péče řádného hospodáře soud může o vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgány, pokud vyjde najevo, že člen statutárního orgánu v posledních třech letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře stejně může rozhodnout v případě osoby, která je povinna nahradit újmu z důvodu porušení péče řádného hospodáře Důsledky diskvalifikace v důsledku vyloučení zaniká funkce člena statutárního orgánu dotčené osoby ve všech obchodních korporacích, kde působí pokud distanc poruší, ručí za splnění všech závazků obchodní korporace vzniklých v době, kdy přes zákaz vykonával funkci člena orgánu obchodní korporace pokud distanc poruší, může soud rozhodnout o vyloučení až na 10 let 31

32 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Důsledky nezpůsobilosti člena orgánu právnické osoby podle zákona ( 155 OZ) pokud nemá způsobilost podle zákona, hledí se na osobu jako by nebyla zvolena pokud ztratí způsobilost, zaniká jeho funkce ochrana práva nabytého v dobré víře 32

33 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Účinky zvolení do funkce ( 45 odst. 4 ZOK) přijetím usnesení v případě rozhodnutí jediného společníka jeho doručením společnosti vůči třetím osobám od okamžiku, kdy se o rozhodnutí dozvěděly či se dozvědět mohly fikce nezvolení při pravomocném zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku 33

34 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Odstoupení z funkce ( 160 OZ a 59 odst. 5 ZOK) odstoupení se činí prohlášením musí dojít právnické osobě musí být oznámeno orgánu, který člena orgánu zvolil POZOR - nesmí být provedeno v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná funkce zaniká uplynutím 1 měsíce od doručení oznámení, neschválí-li orgán, který jej zvolil, jiný okamžik zániku funkce v případě společnosti s jediným společníkem zaniká funkce uplynutím 1 měsíce od doručení jedinému společníkovi odlišný postup lze dohodnout ve smlouvě o výkonu funkce nebo může být stanoven stanovami/společenskou smlouvou obchodní korporace 34

35 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Funkční období Akciová společnost dualistický systém prioritně délku funkčního období stanoví stanovy nově lze délku funkčního období sjednat ve smlouvě o výkonu funkce; tato úprava má přednost před ustanovením stanov ze zákona je funkční období případě představenstva jednoleté, v případě dozorčí rady tříleté Akciová společnost monistický systém délka funkčního období závisí na úpravě ve stanovách/společenské smlouvě sporné je, zdali funkční období musí být stanoveno podle názoru právní teorie zřejmě ano, když v případě nestanovení platí pro statutárního ředitele jednoleté a členy správní rady tříleté funkční období zákon zvláštní ustanovení o uplynutí funkčního období nemá opět se zřejmě použijí ustanovení pro dualistický systém 35

36 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Funkční období Společnost s ručením omezeným délka funkčního období závisí na úpravě ve stanovách/společenské smlouvě v s.r.o. nemusí být stanovena zákon zvláštní ustanovení o uplynutí funkčního období nemá Uplynutí funkčního období funkce zaniká již uplynutím funkčního období neplatní prodloužení o 3 měsíce od skončení funkčního období, jak původně stanovil 194 odst. 2 obchodního zákoníku Přesto zřejmě povinnost činit neodkladné úkony (dle 2442 NOZ) 36

37 (c) FUNKCE (ČLENA) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Pozastavení výkonu funkce pokud na straně člena orgánu obchodní korporace dojde ke konfliktu zájmů, může kontrolní orgán (dozorčí rada) nebo nejvyšší orgán (valná hromada) pozastavit výkon jeho funkce pozastavení výkonu funkce se zapisuje do obchodního rejstříku pro případ pozastavení výkonu funkce je vhodné sjednat ve smlouvě o výkonu funkce pozastavení práva člena na odměnu za výkon funkce 37

38 (d) HLAVNÍ POVINNOSTI ČLENA ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE povinnost konat funkci s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí (zjednodušeně povinnost jednat s péčí řádného hospodáře) povinnost jednat v souladu se zákonem povinnost dodržovat pravidla o střetu zájmů osobní výkon funkce nově má člen orgánu právo zmocnit jiného člena, aby za něj hlasoval v jednotlivém případě při jeho nepřítomnosti zákon obsahuje fikci fikce nedbalého jednání má se za to, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, pokud to musel zjistit při výkonu funkce nebo při přijetí funkce a nevyvodí z toho pro sebe důsledky povinnost plnit povinnosti ve vztahu k úpadku (ve smyslu 153 NOZ) 38

39 (d) HLAVNÍ POVINNOSTI ČLENA ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE povinnost plnit povinnosti ve vztahu k úpadku (ve smyslu 153 NOZ) povinnost bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh, je-li obchodní korporace ve stavu úpadku co se rozumí úpadkem, stanoví 3 insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb., v platném znění) Pokud statutární orgán nesplní povinnost podat insolvenční návrh, odpovídá věřitelům za škodu, která jim tím vznikla. Povinnosti se zbaví, pokud prokáže, že škodu nezavinil Pokud povinnost podat insolvenční návrh porušilo více členů, odpovídají společně a nerozdílně. 39

40 (d) HLAVNÍ POVINNOSTI ČLENA ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Práva v souvislosti s jednáním orgánu, kterého je osoba členem ( 156 NOZ) kolektivní orgán rozhoduje ve sboru, za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných (zřejmě i jinak účastnících se členů) výjimka je stanovena v 156 NOZ lze rozdělit působnost jednotlivých členů; ostatní členové mají povinnost dohlížet, jestli záležitosti řádně spravovány smlouva o výkonu funkce může obsahovat bližší vymezení působnosti člena v případě rozdělení působnosti mezi jednotlivé členy kolektivního orgánu POZOR jakákoliv změna působnosti vyžaduje změnu smlouvy o výkonu funkce právo na záznam odlišného názoru, pokud hlasoval proti rozhodnutí ( 157 NOZ) ve smlouvě o výkonu funkce lze sjednat podmínky přístupu bývalého člena k zápisům z jednání, jichž se člen účastnil, na dobu po ukončení výkonu funkce právo dozvědět se o obsahu rozhodnutí přijatého v nepřítomnosti 40

41 (d) HLAVNÍ POVINNOSTI ČLENA ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Zákaz konkurence ( 59 ZOK) důvody pro zákaz konkurence stanoví: 199 ZOK v případě jednatelů v s.r.o. 441 ZOK v případě členů představenstva a.s. 451 ZOK v případě členů dozorčí rady a.s. člen má možnost upozornit na výkon konkurenční činnosti; pokud tak učiní, konkurenční činnost zakázánu nemá valná hromada (dozorčí rada, pokud volí členy představenstva) má možnost do 1 měsíce od upozornění vyslovit nesouhlas s tím, aby člen představenstva vykonával konkurenční činnost; upozornění člena na výkon konkurenční činnosti musí být obsaženo v pozvánce na valnou hromadu v případě existence konkurenční činnosti na straně člena lze pravidla pro případný výkon konkurenční činnosti dohodnout ve smlouvě o výkonu funkce 41

42 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Požadavky na obsah práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se přiměřeně řídí ujednáním o příkazu ( 2430 až 2444 OZ) přednost před touto úpravou má ZOK a smlouva o výkonu funkce ZOK posiluje význam smlouvy o výkonu funkce; její ujednání mají přednost před zákonem a dokonce i stanovami/společenskou smlouvou v akciové společnosti například její ustanovení mohou upravovat délku funkčního období či podmínky odstoupení z funkce smlouva musí být sjednávána písemně a musí být schválena nejvyšším orgánem (valnou hromadou) pokud v akciové společnosti členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada, schvaluje současně i smlouvu o výkonu funkce 42

43 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Požadavky na obsah smlouva o výkonu funkce v případě odměňování má obsahovat: vymezení všech složek odměny, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalších plnění určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn či podílu na zisku, pokud to stanovy/společenská smlouva připouští údaje o výhodách nebo odměnách spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo umožnění jejich nabytí osobou blízkou hlavním principem pro úpravu jednotlivých plnění je zákaz libovůle ohledně stanovení odměny na straně statutárního orgánu odměna či plnění by měla být stanovena přesně alternativně právní teorie připouští možnost, že je stanovena nejvyšší hranice pro příslušnou odměnu například motorové vozidlo s pořizovací cenou nepřevyšující částku [ ] Kč 43

44 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Bezplatný výkon funkce POZOR - pokud není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno, je podle ZOK výkon funkce bezplatný Z uvedeného základního pravidla platí výjimky: pokud není smlouva uzavřena z důvodu na straně obchodní korporace nebo pokud je smlouva o výkonu funkce či ujednání v ní obsažené neplatné, má člen orgánu nárok na obvyklou odměnu odměna může být poskytnuta členu orgánu za předpokladu jejího schválení ze strany nejvyššího orgánu (v AS ze strany dozorčí rady, pokud volí představenstvo) odměna může být členu orgánu poskytnuta v případě, pokud je stanovena ve vnitřním předpisu obchodní korporace schváleném ze strany nejvyššího orgánu (v AS ze strany dozorčí rady, pokud volí představenstvo) POZOR i pokud se jedná o posledně uvedené případy, je vhodné, aby na ně odkazovala smlouva o výkonu funkce 44

45 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Bezplatný výkon funkce Obvyklá odměna Pokud nastane výjimka z principu bezplatného výkonu funkce, má člen orgánu nárok na obvyklou odměnu Princip obvyklé odměny souvisí se závěry právní teorie a judikatury, že výkon funkce je spojen s velkou odpovědností, která má být odměněna Pomocně se pro určení obvyklé odměny využívání dle soudní judikatury informace o průměrném výdělku pro jednotlivá odvětví ekonomiky Obvyklé odměny se (člen) orgánu může domáhat v rámci soudního řízení vedeného proti OK a to i zpětně Možná námitka promlčení 45

46 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Principy pro poskytnutí odměny jakékoliv plnění může být členu orgánu poskytováno pouze na základě: smlouvy o výkonu funkce vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou (dozorčí radou v a.s., kde dozorčí rada je oprávněna schvalovat smlouvu o výkonu funkce) souhlasu toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce a s vyjádřením kontrolního orgánu (dozorčí rady) 46

47 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Povinnost vrácení odměny Úpadek POZOR - v případě úpadku zjištěného v insolvenčním řízení zahájeném na návrh věřitele týkajícího se obchodní korporace může insolvenční správce vyzvat členy orgánu, aby vydali prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i jiný prospěch, za období 2 let před právní mocí rozhodnutí o úpadku podmínkou je, že mohli vědět či věděli o úpadku či hrozícím úpadku a s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem odvrácení úpadku vše potřebné a rozumně předpokládané povinnost platí i v případě bývalých členů obchodní korporace 47

48 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Povinnost vrácení odměny Nepříznivý hospodářský výsledek plnění členu orgánu obchodní korporace nenáleží, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku; valná hromada může rozhodnout jinak je praktické sjednat pravidla pro poskytování či neposkytování odměny v případě, že členu je pozastaven výkon funkce plnění v principu členu náleží i v případě jeho dočasné pracovní neschopnosti či v případě těhotenství a péče o novorozence smlouva o výkonu funkce může upravit pravidla, případně stanovit, že v uvedených případech členovi odměna není poskytována 48

49 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Roční odměna a obdobná plnění pokud se týká poskytnutí roční odměny, její výše, pravidla pro její poskytnutí, případně stanovení a vyhodnocení cílů, pokud její poskytnutí je na splnění cílů závislé, by měly být schváleny nejvyšším orgánem obchodní korporace (dozorčí radou v AS, pokud volí představenstvo) schválení ze strany nejvyššího orgánu nebude nutné, pokud bude výše odměny zjistitelná dosazením do matematického vzorce Vzorec by měl být ve smlouvě o výkonu funkce nebo ve vnitřním předpisu POZOR v případě stanovování roční odměny je vhodné pamatovat na to, zdali se má jednat o plnění nárokové či nenárokové POZOR pokud není zakotvena ve smlouvě o výkonu funkce, je nutné vyjádření kontrolního orgánu (dozorčí rady), pokud byl zřízen (viz 61 odst. 1 ZOK) obdobná pravidla platí i pro mimořádné odměny POZOR na vyjádření kontrolního orgánu ve smyslu 61 odst. 1 ZOK 49

50 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Benefity pro benefity platí obdobné principy jako pro jiné druhy odměny sjednání ve smlouvě o výkonu funkce upravení nároku ve vnitřním předpisu schváleném orgánem schvalujícím smlouvu o výkonu funkce jednorázový benefit musí být schválen nejvyšším orgánem s vyjádřením kontrolního orgánu hlavním principem je zákaz libovůle benefit by měl být upraven náležitě určitě nejbezpečnější je upravit přesnou výši/podobu benefitu např. služební motorové vozidlo Škoda SUPERB 2.0 TSI 4x4 s pořizovací hodnotou ,- Kč včetně DPH lze si představit úpravu benefitu stanovením jeho maximální výše např. služební motorové vozidlo s pořizovacími náklady nepřevyšujícími ,- Kč včetně DPH 50

51 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Konkurenční doložka ve smlouvě o výkonu funkce lze sjednat závazek nevykonávat konkurenční činnost po skončení výkonu funkce (tzv. konkurenční doložka) konkurenční doložka by však podle názoru právní teorie neměla být sjednávána na dobu delší než pět (5) let za bezpečnou lze považovat lhůtu jednoho (1) roku měla by vymezit území, okruh činnosti nebo okruh osob, kterých se zákaz vykonávat konkurenční činnost týká při sjednávání konkurenční doložky je nutné přihlédnout k pozici a činnostem, který dotyčný člen ve společnosti jako člen orgánu vykonával konkurenční doložka nesmí člena omezovat více, než vyžaduje účinná ochrana obchodní korporace 51

52 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Konkurenční doložka při výkladu rozsahu konkurenční doložky, že při posouzení, zdali dotčená osoba porušila či neporušila svůj závazek nevykonávat konkurenční činnost, nelze vycházet mechanicky ze shodnosti předmětu podnikání zapsaném v obchodním rejstříku je nutno posuzovat, zdali se předmět činnosti a podnikání nového zaměstnavatele dotčené osoby překrývá v určité relevantní oblasti, například v oblasti zboží, zákazníků, dodavatelů. je nutné s ohledem na charakter konkurenční doložky posuzovat, zda činnost nové společnosti, do které dotčená osoba nastoupila, může vůbec mít soutěžní povahu k činnosti společnosti, se kterou byla sjednána konkurenční doložka a ohledem na článek 26 Listiny základních práv a svobod nesmí být konkurenční doložka vykládána extenzivně ve vztahu k dotčené osobě zavázané konkurenční doložkou činnost u nového zaměstnavatele nemůže mít konkurenční povahu, pokud se dotčená osoba zavázaná konkurenční doložkou nepodílí vzhledem k sjednanému druhu práce na výkonu činnosti, která je v konkurenční doložce zakázána, a nemůže proto při ní informace, poznatky, znalosti pracovních a technologických postupů, které získala v pracovním poměru u předchozího subjektu, využít a jeho činnost tím závažným způsobem ztížit 52

53 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Konkurenční doložka konkurenční doložka musí být spravedlivě přiměřená a vzájemně vyvážená Je v rozporu s dobrými mravy, pokud je doložkou popřeno právo dotčené osoby zavázané konkurenční doložkou na svobodné podnikání. Zákaz výkonu činností v oblastech obdobných, v níž dotčená osoba vyvíjela obchodní činnost, a zákaz prodeje obdobných výrobků a zboží je široký a neurčitý. Konkurenční doložka nesmí být nepřiměřená, nesmí omezovat činnost zavázaného konkurenční doložkou více, než odpovídá pravidlům poctivého obchodního styku. Zákaz konkurence musí mít zřetelně vymezené hranice a nesmí omezovat více, než kolik vyžaduje potřebná míra ochrany bývalého zaměstnavatele. pro posouzení porušení konkurenční doložky by na konkurenční doložku měl být aplikován spíše zužující výklad ve vztahu k zavázané osobě a měl by být posuzován skutečný předmět výkonu činnosti zavázaného v novém působišti bez ohledu na to, co mají dotčené subjekty zapsáno v obchodním rejstříku jako předmět své činnosti či podnikání 53

54 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Schvalování smlouva o výkonu funkce či jakákoliv plnění, případně vnitřní předpis o odměňování, musí být schválena ze strany nejvyššího orgánu obchodní korporace tímto orgánem je pravidelně valná hromada v AS, kde představenstvo volí dozorčí rada, je tato oprávněna smlouvu a odměňování současně schválit POZOR odměňování dozorčí rady a smlouva o výkonu funkce dozorčí rady musí být opět schválena valnou hromadou 54

55 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Související praktické otázky Vzorová smlouva o výkonu funkce valná hromada může schválit vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro všechny členy příslušného orgánu tato smlouva pak teoreticky nemusí být přeschvalována, pokud v případě jejího uzavření v ni není nic změněno (s výjimkou specifikace osoby jí uzavírající) Následné přeschválení však lze doporučit 55

56 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Související praktické otázky Srážky z odměny neexistuje zákonná úprava srážek z odměny, jak platí v zákoníku práce lze dovodit právo OK provádět srážky daní z příjmu a odvodů na zdravotní pojištění a sociální pojištění ostatní srážky je nutno výslovně sjednat mohou být sjednány ve smlouvě o výkonu funkce nebo v separátní dohodě o provádění srážek z odměny náležející členu orgánu OK ze smlouvy o výkonu funkce 56

57 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Související praktické otázky Průměrná odměna neexistuje zákonná úprava výpočtu průměrné odměny (jako obdoby průměrného výdělku) pokud má být poskytováno plnění ve výši průměrné odměny (např. je sjednáno pro konkurenční doložku), je nutno výpočet průměrné odměny sjednat ve smlouvě o výkonu funkce pro účely výpočtu průměrné odměny lze odkázat ve smlouvě na výpočet průměrného výdělku 57

58 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Související praktické otázky Dovolená neexistuje zákonná úprava dovolené členů orgánů obchodní korporace právo na volno v podobě obdobné dovolené je možné sjednat ve smlouvě o výkonu funkce z povahy výkonu funkce člena orgánu OK plyne, že v případě čerpání dovolené je povinen i nadále plnit povinnosti člena orgánu obchodní korproace např. musí být připraven účastnit se hlasování per rollam apod. 58

59 (e) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Související praktické otázky Kolektivní smlouva pokud má člen orgánu OK mít nárok na plnění z kolektivní smlouvy, musí být kolektivní smlouva schválena nejvyšším orgánem OK alternativně si lze představit, že plnění z kolektivní smlouvy budou přenesena do smlouvy o výkonu funkce 59

60 (f) OSOBA BLÍZKÁ (ČLENU) STATUTÁRNÍHO ORGÁNU Základní vymezení příbuzný v řadě přímě (prarodiče, rodiče, děti, sourozenci) manžel/partner jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní NOVĚ - osoby sešvagřené osoby, které spolu trvale žijí POZOR též právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu POZOR též právnická osoba a ten, kdo právnickou osobou podstatně ovlivňuje jako její člen (tj. například akcionář, společník), na základě dohody či jiné skutečnosti 60

61 (f) OSOBA BLÍZKÁ (ČLENU) ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE Omezení stanovení odměny a dalších plnění POZOR popsaná pravidla pro stanovení odměny členu orgánu obchodní korporace platí i: pro osobu blízkou členu orgánu obchodní korporace, pokud je zaměstnancem obchodní korporace plnění (mzda, benefity, nároky z kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů) pro takovou osobu plynoucí z pracovního poměru/vztahu musí být schváleno nejvyšším orgánem obchodní korporace případně pokud vedle funkce člena orgánu obchodní korporace současně vykonává pro obchodní korporaci práci na základě pracovní smlouvy opět plnění plynoucí z pracovního poměru/vztahu musí být schváleno nejvyšším orgánem obchodní korporace 61

62 (g) SOUBĚH Obecně za souběh se považuje situace, kdy člen statutárního orgánu obchodní korporace současně pro obchodní korporaci vykonává práci na základě pracovního poměru/pracovněprávního vztahu souběh a riziko souběhu neplatí v případě člena kontrolního orgánu obchodní korporace (dozorčí rady) souběh výslovně zakázán nebyl a není výkladová praxe Nejvyššího soudu České republiky vede k závěru, že souběh je vysoce rizikový pro dotčenou osobu v současnosti nelze souběh doporučit jako bezpečnou variantu 62

63 (g) SOUBĚH Bobtnání problému souběhu problém souběhu se začíná košatit a bobtnat přibližně od roku 2004 v uvedené době Nejvyšší soud České republiky započal s vytvářením dnes již konstantní judikatury o nemožnosti souběhu pro výkon činnosti, která spadá do obchodního vedení zakázán je souběh pro výkon funkce generálního ředitele či finančního ředitele a člena orgánu obchodní korporace (jednatele, člena představenstva) Nejvyšší soud výkon obchodního vedení spatřuje ve stále širším okruhu činností vše vychází ze základní premisy, že člen statutárního orgánu obchodní korporace má použít své schopnosti, dovednosti a znalosti ve prospěch obchodní korporace POZOR podle Nejvyššího soudu tím, že zaměstnanec souhlasil se svým ustanovením do funkce statutárního orgánu, konkludentně uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru judikatura je plně aplikovatelná i na situaci po 1. lednu

64 (g) SOUBĚH Důsledky nedovoleného souběhu POZOR pokud soud shledá nemožnost souběhu, pravidelně zneplatňuje pracovní poměr POZOR podle judikatury Nejvyššího správního soudu v případě nedovoleného souběhu (a tedy neplatného pracovního poměru) nemá člen statutárního orgánu obchodní korporace nárok na nemocenské dávky nelze vyloučit, že se uvedený názor může prosadit i v případě důchodového zabezpečení 64

65 (g) SOUBĚH Výslovně povolený souběh souběh byl výslovně povolený v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v té době zrušený obchodní zákoník umožňoval, že zaměstnanec může být pověřen výkonem obchodního vedení, pokud jeho odměna je schválena nejvyšším orgánem obchodní společnosti k možnosti souběhu tak bylo nutné pověření obchodním vedením teorie připouštěla pověření i v ústní podobě, písemnou podobu však lze doporučit POZOR odměna musela být schválena ze stany valné hromady (dozorčí rady v AS, kde volila představenstvo) POZOR podle převažujícího názoru právní teorie nelze v uvedeném souběhu pokračovat po 1. lednu

66 (g) SOUBĚH Odstranění souběhu lze doporučit nepokračovat v souběhu a pokud tento existuje, co nejrychleji jej odstranit v případě odstranění je vhodné schválit zpětně plnění poskytnutá dotčené osobě v rámci pracovního poměru/vztahu v době, kdy souběh existoval, ze strany valné hromady (dozorčí rady v AS, kde představenstvo volí dozorčí rada) po odstranění souběhu je nutné adaptovat vnitřní předpisy a organizační řády obchodní korporace strukturu je nutno navázat přímo na statutární orgán alternativně při zachování původních pozic (finanční ředitel, generální ředitel) lze za účelem zachování funkčnosti stávající situace pověřit člena statutárního orgánu výkonem působností spadajících podle vnitřních předpisů pod původní pozici POZOR pověřená osoba může jednat pouze jako statutární orgán 66

67 (h) ODPOVĚDNOST porušení povinností se má za porušení povinností plynoucích ze smlouvy (objektivní princip) Odlišně B. Havel, který se domnívá, že se jedná o odpovědnost za porušení zákona obrácené důkazní břemeno musí prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře nově soud může této povinnosti zprostit, pokud to na členovi nelze spravedlivě požadovat ten, kdo porušil péči řádného hospodáře, je povinen vydat získaný prospěch a není-li to možné, nahradí jej v penězích ( 52 ZOK) nelze omezit odpovědnost člena orgánu obchodní korporace 67

68 (h) ODPOVĚDNOST společná a nerozdílná odpovědnost odpovědnost členů orgánů obchodní korporace je společná a nerozdílná mezi sebou se členové obchodní korporace vypořádávají podle účasti na způsobení škody soud může určit, že škůdce je povinen nahradit škodu podle své účasti na škodlivém následku, pokud tuto míru nelze přesně určit, rozhodne podle míry pravděpodobnosti ( 2915 NOZ) smlouva o náhradě újmy možnost uzavřít s členem orgánu smlouvu o úhradě újmy vzniklé obchodní korporaci v důsledku porušení jeho povinnosti smlouva musí být schválena valnou hromadou 2/3 většinou hlasů všech společníků sporné, zdali je možné omezit rozsah náhrady újmy; spíše ne 68

69 (i) EXKURS PROKURISTA Zastupuje podnikatele ve všech záležitostech Není statutárním orgánem Musí plnit povinnosti jako statutární orgán Neplatí pro něj zákaz souběhu Měl by mít právní vztah ke společnosti, kde působí 69

70 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ..

71 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Vztah mezi NOZ a ZP ZP je základním kodexem pro pracovněprávní vztahy ZP je co do své síly a významu postaven naroveň NOZ NOZ se pro pracovněprávní vztahy použije pouze v rozsahu, v jakém tak stanoví ZP Základní pravidla pro použití NOZ v pracovním právu jsou upravena v 4 ZP Primárně se pracovněprávní vztahy řídí ZP Pokud nelze použít ZP (není v něm obsažena příslušná úprava příslušného institutu), použije se NOZ, ovšem v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů 71

72 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady jsou upraveny příkladným výčtem v 1a ZP: a) Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance b) Uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce c) Spravedlivé odměňování zaměstnance d) Řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele e) Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace Zásady pod písmeny a), b), c) a e) vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek Dle 1 odst. 2 NOZ nelze ujednat nic, co porušuje dobré mravy a veřejný pořádek Nelze odchylně od zákona (v neprospěch zaměstnance) upravit právní vztahy dotýkající se zásad, které představují hodnoty chráněné veřejným pořádkem 72

73 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Úprava práv zaměstnance odlišně od zákona Odchylná úprava práv zaměstnance v pracovněprávních vtazích je možná ve: smlouvě uzavřené se zaměstnancem kolektivní smlouvě vnitřním předpisu Povinnosti nad rámec ZP lze zaměstnanci sjednat jen ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Povinnosti tak nelze zaměstnanci uložit v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu Vnitřní předpis může toliko upřesňovat jednotlivé povinnosti pro podmínky konkrétního zaměstnavatele Vnitřní předpis nesmí stanovit povinnosti nad rámec zákona Kolektivní smlouvu nelze chápat jako limit pro další vyjednávání či omezení toho, co může být dohodnuto mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Ani v kolektivní smlouvě nelze sjednat povinnosti pro zaměstnance nad rámec zákona 73

74 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Úprava práv zaměstnance odlišně od zákona Odchylná úprava práv v pracovněprávních vtazích nesmí být vyšší/nižší než stanoví kolektivní smlouva nebo zákon Odchýlení je možné jen ve prospěch zaměstnance. V rámci odchýlení nelze sjednat vyvážení i ve prospěch zaměstnavatele. Odchylná úprava je možná, pokud ji zákon nezakazuje. Zákaz nemusí být stanoven výslovně, může vyplynout z povahy ustanovení. Za nicotné (neexistující) se považuje ujednání se zaměstnancem nebo prohlášení zaměstnance, kterým se zaměstnanec vzdává práva mu poskytnutého v ZP, kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. 74

75 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Úprava práv zaměstnance odlišně od zákona V případě rozdílné úpravy práv zaměstnance v pracovní smlouvě/kolektivní smlouvě/vnitřním předpisu náleží výběr práva, který zaměstnanci náleží, zaměstnanci ( 307 ZP). Tento výběr nemůže provést zaměstnavatel. 75

76 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Zaměstnavatel Zaměstnavatelem je osoba (fyzická nebo právnická), pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zvláštní úprava zastoupení v pracovněprávních vztazích je obsažena v 164 NOZ. Právnická osoba s kolektivním orgánem musí pověřit jednoho člena jednáním vůči zaměstnancům. Pokud tak neučiní, tuto činnost vykonává předseda statutárního orgánu. 76

77 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Zaměstnanec Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Pracovněprávní svéprávnost je nově upravena nikoliv v ZP ale v 34 a 35 NOZ. Zaměstnancem může být člověk, který dovršil patnáct let (15) a ukončil povinnou školní docházku. Povinná školní docházka činí devět (9) školních roků. Člověk mladší patnácti let či nezletilý (mladší osmnácti) let, který nedokončil povinnou školní docházku, nesmí konat závislou práci s výjimkou umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činností. Zákonný zástupce nezletilého mladšího šestnácti (16) let může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého. 77

78 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Výklad právních jednání Platí obecná pravidla výkladu stanovená v NOZ Zvláštní pravidla výkladu obsahuje 18 ZP. Při možnosti rozdílného výkladu se použije výklad pro zaměstnance nejpříznivější. Důkazní břemeno pro účely výkladu právního jednání (o okolnostech jemu předcházejících) nese zaměstnavatel. Pokud neprokáže své tvrzení, použije se výklad pro zaměstnance příznivější. Výklad pro zaměstnance příznivější neznamená, že vždy platí tvrzení zaměstnance. Nelze dle soudce Nejvyššího soudu ČR pana JUDr. Drápala respektovat tvrzení, že co tvrdí zaměstnanec, je pravda. 78

79 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Forma právních jednání NOZ se nedotkl povinnosti uzavírat pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti písemně. Stejné platí o povinnosti rozvazovat pracovní poměr písemně (výpověď, dohoda o rozvázání pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době). Nově je stanoveno ( 20 ZP), že pokud již bylo započato s plněním, byť nebylo právní jednání učiněno v předepsané formě, není možné se neplatnosti dovolat u těch právních jednání, kterými se mění základní pracovněprávní vztah. POZOR změnu obsahu pracovního poměru (tedy i odměňování) lze sjednávat ústně. 79

80 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (a) OBECNĚ K NĚKTERÝM POJMŮM A INSTITUTŮM Smlouva v pracovním právu V pracovním právu nelze sjednat smlouvu ve prospěch třetího. Na pracovněprávní vztahy dopadá ustanovení o předsmluvní odpovědnosti ( 1729 NOZ) Pracovní smlouva je zřejmě právní teorií považována za adhezní smlouvu (smlouva uzavíraná na formuláři, smlouva, kde druhá strana nemá skutečnou příležitost změnit její obsah). Ujednání pracovní smlouvy napsané malým písmenem nebo čitelné se zvláštními obtížemi, nebo nesrozumitelné pro osoby průměrného rozumu je neplatné, ledaže je prokázáno, že slabší straně byl význam vysvětlen. Ujednání pracovní smlouvy odchylující se závažně a bez důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech a zvláště nevýhodná ujednání pro slabší stranu obsažená ve smlouvě jsou neplatná. Zaměstnanec nesmí být obsahem pracovního poměru překvapen. 80

81 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (b) FORMY A MOŽNOSTI ODMĚNY ZAMĚSTNANCE Základní pravidla Mzda zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda. Současně mzda zaměstnance nesmí být nižší, než kolik činí nejnižší úroveň zaručené mzdy. Současně mzda zaměstnance nesmí být nižší, něž kolik stanoví kolektivní smlouva pokud je sjednána a pokud upravuje mzdu zaměstnanců 81

82 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (b) FORMY A MOŽNOSTI ODMĚNY ZAMĚSTNANCE Druhy odměny mzda je v zásadě vyplácena v zákonných penězích po dohodě se zaměstnancem mu lze poskytovat naturální mzdu POZOR vždy v penězích mu musí být vyplacena mzda ve výši sazby minimální mzdy/nejnižší úrovně zaručené mzdy struktura mzdy závisí na podmínkách konkrétního zaměstnavatele a dohodě se zaměstnancem/odborovou organizací zpravidla se mzda skládá z: základní složky mzdy variabilní složky mzdy variabilní složka může být nároková či nenároková jedná se o odměny za výsledek, mimořádný pracovní výkon, splnění ukazatelů stanovených na určité období v případě odměn za delší časové období je nutno pamatovat na jejich započítávání do průměrného výdělku a řádně je označit, aby bylo jasné, jak je započítávat 82

83 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (b) FORMY A MOŽNOSTI ODMĚNY ZAMĚSTNANCE Druhy odměny vedle mzdy může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanecké benefity jejich struktura a podoba závisí na podmínkách konkrétního zaměstnavatele benefity mohou být pevné nebo volitelné podstatné je stanovit jasná pravidla pro poskytování benefitů, včetně možnosti zaměstnavatele poskytování benefitů omezit či zrušit zrušení je možné pouze do budoucna a nikoliv zpětně 83

84 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (c) STANOVENÍ MZDY A ODMĚNY Obecně ke způsobům stanovení mzdy způsob stanovení mzdy závisí na podmínkách konkrétního zaměstnavatele v zásadě lze použít pro všechny zaměstnance (včetně vedoucích) následující způsoby sjednání mzdy v pracovní smlouvě, smlouvě o mzdě, manažerské smlouvě sjednání mzdy v kolektivní smlouvě tento způsob je možný pouze pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace POZOR na zaměstnavatele i bez odborové organizace se může vztahovat vyšší kolektivní smlouva mzdu lze stanovit mzdovým výměrem pravidla pro odměňování může stanovit vnitřní mzdový předpis pokud působí u zaměstnavatele odborová organizace, musí být projednán s odborovou organizací zaměstnanec by s ním měl být seznámen 14 dnů předem zaměstnanec musí znát svou mzdu před započetím práce 84

85 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (c) STANOVENÍ MZDY A ODMĚNY Dvoustranné způsoby stanovení mzdy za dvoustranné způsoby stanovení mzdy se považuje sjednání mzdy v pracovní (obdobné) smlouvě nebo v kolektivní smlouvě POZOR - bez souhlasu druhé smluvní stany nelze mzdu oproti její výši sjednané ve smlouvě (individuální, kolektivní) snížit zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci poskytovat mzdu ve vyšší částce, než jaká je sjednána ve smlouvě mzda je pak stanovena zaměstnanci jednostranně ve mzdovém výměru pokud se zaměstnavatel odchýlí při stanovení mzdy od kolektivní smlouvy, musí pamatovat na zásadu za stejnou práci stejná mzda kolektivní smlouvu i smlouvu o mzdě lze vypovědět v případě kolektivní smlouvy je výpovědní doba šestiměsíční a nelze ji vypovědět v prvních šesti měsících platnosti kolektivní smlouvy v případě individuální smlouvy o mzdě na dobu neurčitou ji případně lze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou může být rizikové a je vhodné krok pečlivě zvážit; judikatura na tuto otázku doposud chybí 85

86 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (c) STANOVENÍ MZDY A ODMĚNY Jednostranný způsob stanovení mzdy jednostranným způsobem stanovení mzdy je stanovení mzdy mzdovým výměrem za jednostranné stanovení mzdy lze považovat též její stanovení prostřednictvím vnitřního mzdového předpisu v tomto případě je mzda konkretizována ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci mzdovým výměrem, který musí respektovat limity mzdového předpisu jednostranně stanovenou mzdu lze kdykoliv změnit předáním nového mzdového výměru/vydáním nového vnitřního mzdového předpisu POZOR změna je v zásadě možná pouze do budoucna a nikoliv zpětně 86

87 C. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (c) STANOVENÍ MZDY A ODMĚNY Schvalování výše mzdy způsoby schvalování výše mzdy závisí na konkrétních podmínkách konkrétního zaměstnavatele ZP povinnost schvalování mzdy konkrétním orgánem nestanoví v zásadě platí, že není-li u zaměstnavatele stanoveno jinak, rozhodování o mzdách spadá do působnosti statutárního orgánu výjimky ohledně schvalování plynou ze ZOK schválení mzdy zaměstnanci, který je osobou blízkou orgánu obchodní korporace, ze strany valné hromady (dozorčí rady v AS, kde tato volí představenstvo ve vztahu k představenstvu) schválení mzdy zaměstnanci souběžně vykonávajícímu funkci orgánu obchodní korporace ze strany valné hromady (dozorčí rady v AS, kde tato volí představenstvo ve vztahu k představenstvu) 87

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK)

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) Mgr. Ing. Marek Švehlík 12. května 2015 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

Článek I Smluvní strany. smlouvu o výkonu funkce

Článek I Smluvní strany. smlouvu o výkonu funkce SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Článek I Smluvní strany Obchodní firma Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IČ: 60108606 Zapsaná

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

S T A N O V Y. Část I.

S T A N O V Y. Část I. S T A N O V Y obchodní společnosti TAGROS a. s. IČO: 60793066 se sídlem Troubelice č.24,783 83 Troubelice zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.b,vl.979 Část I. Založení akciové

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM úplná znění 2. vydání 2014 edice právo Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro poskytování funkcionářských odměn v SBD Vítkovice. Obsah :

Vnitrodružstevní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro poskytování funkcionářských odměn v SBD Vítkovice. Obsah : Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 3/2014 Pravidla

Více

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne čtvrtého března roku dva tisíce čtrnáct (4.3.2014) mnou, ------------ JUDr. Ivanem

Více

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost )

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) 1. FIRMA SPOLEČNOSTI---------------------------------------------------------------------------- 1.1 Firma Společnosti je: Gotberg, a.s. -------------------------------------------------------------------

Více

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net CO je to valná hromada Nejvyšší orgán společnosti, Mění stanovy, Rozhoduje o volbě členů dalších orgánů

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah:

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah: Obsah: PRO Štěnkov spolek Název, sídlo a symbolika PRO Štěnkov... 1 Poslání a účel PRO Štěnkov... 1 Hlavní činnost PRO Štěnkov... 2 Vedlejší činnost PRO Štěnkov... 2 Orgány PRO Štěnkov... 3 Jednání za

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2009 Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 20. 9. 2014 Ad 1) Doplňující dokument byl zpracován na základě dopisu ČNB Upozornění

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Skalský dvůr, 5.2.2014 Základní rysy nového občanského zákoníku Univerzální soukromoprávní předpis Posílení smluvní odpovědnosti

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost SUMER BOHEMIA, spol. s r.o. se dnem, v němž nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn v Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013,

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013, Vládní návrh ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Pracovní právo po novém občanském zákoníku

Pracovní právo po novém občanském zákoníku Miroslav Bělina, právnická fakulta UK Praha Pracovní právo po novém občanském zákoníku I. Ustanovení nového občanského zákoníku s přímým dopadem na zákoník práce. Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Asociace restaurátorů, 1992 Návrh zákona je bez jakýchkoli změn uveden v podobě, která vzešla z projednávání zásad a paragrafovaného znění ve vládě

Více

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 Čl.1 NÁZEV Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové (dále jen společenství) Čl.2 SÍDLO

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dokazování Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE Mgr. Michal VRAJÍK, Randl Partners, člen Ius Laboris NEJVYŠŠÍHO SOUDU Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 905/2014 ze dne 24. února 2015 Témata: Pracovněprávní vztah, příkazní smlouva, závislá

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

Odpovědnost orgánu právnické osoby vůči věřitelům právnické osoby dle ustanovení 159 odst. 3 občanského zákoníku. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Odpovědnost orgánu právnické osoby vůči věřitelům právnické osoby dle ustanovení 159 odst. 3 občanského zákoníku. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. Odpovědnost orgánu právnické osoby vůči věřitelům právnické osoby dle ustanovení 159 odst. 3 občanského zákoníku JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. Odpovědnost vůči věřitelům právnické osoby Nenahradil-li člen

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4) Zaměstnavatel tak musí nejdříve přijmout rozhodnutí o organizační změně a následně připravit a doručit výpověď zaměstnanci. Účinnost organizačních změn zároveň musí nastat nejpozději první pracovní den

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ) www.zakony.cz http://www.zakony.cz/zakony/2012/1/zakon-089-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik-sb2012089/ 15. 8. 2015 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 Zákon občanský zákoník Obsah OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. června 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. června 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. června 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 1. března 2015 Programové cíle Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická

Více

Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014. Mgr. Jan Kořán. Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014. Mgr. Jan Kořán. Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014 Mgr. Jan Kořán Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Platná právní úprava od 1. 1. 2014 Klíčové právní normy (Nový)

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

--------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.-------------

--------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.------------- --------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.------------- Město Nová Paka, identifikační číslo 271888, se sídlem Dukelské náměstí čp. 39, 509 24 Nová Paka, usnesením Zastupitelstva města Nová

Více