Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves."

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství za rok 2007 Praha Uhříněves 2008

2 Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství (Národní program zvířat) za rok 2007 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Praha 10 Autoři zprávy Ing. Věra MÁTLOVÁ, národní koordinátor Prof.Ing. Václav ŘEHOUT,CSc., Doc.Ing. Karel KOŠVANEC,CSc., Ing. Miroslav ČADIL (česká červinka), Ing. František HŘEBEN.CSc. (český strakatý skot) RNDr. Jaromír FIEDLER, DrSc. (přeštické prase) Zdena DYKOVÁ, (starokladrubský kůň) Ing. Jaroslav JELÍNEK, CSc. (huculský kůň) Blahoslav POLÍČEK, (slezský norik a českomoravský belgický kůň) Dr. Ing. Michal MILERSKI (valašská a šumavská ovce) Ing. Věra MÁTLOVÁ, Ing. Richard KONRÁD (bílá a hnědá krátkosrstá koza) Prof.Ing. Eva TŮMOVÁ, CSc., Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, Ing. Martin DUŠEK, Jana KORBOVÁ, Ing. JAN KAPLAN (králíci a nutrie) Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, Ing. Vlastislav MACHANDER, PhD. (drůbež) Dr. Ing. Martin FLAJŠHANS, (ryby) Ing. Dalibor TITĚRA, CSc. (včela kraňská)

3 Obsah PLÁNOVANÉ AKTIVITY NÁRODNÍHO PROGRAMU ZVÍŘAT V ROCE 2007 str.1 Činnost Národního referenčního střediska 2 Propagace a veřejná informovanost 3 Kryokonzervace 4 Finanční zajištění 12 STAV OCHRANY A VYUŽITÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ZAŘ AZENÝCH DO NÁRODNÍHO PROGRAMU Česká červinka 16 Český strakatý skot 18 Přeštické černostrakaté prase 19 Starokladrubský kůň 23 Chladokrevná plemena koní 27 Českomoravský belgický kůň 28 Slezský norik 29 Huculský kůň 31 Šumavská ovce 36 Valašská ovce 37 Kozy 39 Králíci 41 Nutrie 44 Drůbež 46 Ryby 50 Včela medonosná kraňská 53

4 Použité zkratky ABS Access and Benefit Sparing (přístup ke genetickým zdrojům) CBD Convention on Biological Diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti) CHM Clearing House Mechanism (globální informační portál CBD) ČMSCH Českomoravský svaz chovatelů ČZU Česká zemědělská univerzita Praha EAAP European Association on Animal Production( Evropská asociace pro živočišnou výrobu) ERFP European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (Evropské středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat) FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (organizace pro výživu a zemědělství OSN) GZ genetický zdroj ICAR International Committee for Animal Recording (Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti) ID inseminační dávka IS (ISK) inseminační stanice (inseminační stanice kanců) JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MZe Ministerstvo zemědělství ČR MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno MŽP Ministerstvo životního prostředí NAZV Národní agentura pro zemědělský výzkum NPZ Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství NRS Národní referenční středisko NSB Národní strategie biodiverzity PK, HPK Plemenná kniha, Hlavní plemenná kniha RGZ Rada genetických zdrojů SVÚ Státní veterinární ústav UNEP/GEF United Nations Environmental Protection Global Environmental Facility (Pomocný úřad pro ochranu životního prostředí při OSN) ÚŽFG AV Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR VÚŽV Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

5 Plánované aktivity Národního programu zvířat v roce 2007 Pro rok 2007 byly schváleny následující aktivity: sběr a uskladnění dalších biologických vzorků pro molekulárně genetický popis plemen nově zařazených do genetických zdrojů zavedení a využití nových metodik pro molekulárně genetické analýzy plemen dovybavení depozitu kryokonzervovaného materiálu ve VÚŽV Kostelec nad Orlicí (dovybavení laboratoří pro zpracování vzorků somatických buněk) kryokonzervace inseminačních dávek beranů, kozlů a kanců a ryb projekt regenerace u české červinky s využitím deponovaných embryí školní statek JU České Budějovice, účelové hospodářství VÚŽV, v.v.i. (vzhledem k vyřazení IBR pozitivních jedinců v důsledku ozdravného programu stav populace poklesne pod 100) jednání o nákupu plemeníka nebo inseminačních dávek polského červeného skotu horského typu pro tentýž projekt testace kvality dlouhodobě uloženého kryokonzervovaného materiálu vyšetření vzorků semenných dávek koní a kanců na motilitu a mikrobiální čistotu (genobanka Hradištko a Kostelec) porovnávací testy pro zjištění užitkových vlastností lokálních plemen drůbeže a králíků zajištění systému řízeného připařování u drůbeže (centrální líhnutí, výměna plemeníků) doplňování databanky genetických zdrojů a poskytování dat do navazujících databází EFABIS a FAO-DADIS tvorba propojené databáze vzorků zařazovaných do kryobank zastupování ČR na pravidelných jednáních: workshop Národních koordinátorů v rámci konference EAAP Dublin, pravidelná jednání Steering Committee ERFP, mezinárodní spolupráce na přípravě evropských a globálních materiálů pro FAO, jednání komise genetických zdrojů při FAO, jednání odborných pracovních skupin pro ABS (Access and Benefit Sharing) v rámci CBD, globální konference FAO v Interlaken zvyšování informovanosti široké veřejnosti a podchycení veřejného zájmu, zejména u dětí a mládeže, o problematiku ochrany formou přípravy a poskytování cíleně koncipovaných výukových materiálů ( účast v systému EVVO) shromáždění žádostí o podporu udržovatelů genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel a jejich posouzení, návrh finančních sazeb na jednotlivé předměty podpory a projednání v Radě genetických živočišných zdrojů kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací doplňování publikací, archivování fotodokumentace, vydávání propagačních a informačních materiálů pro prezentaci na Národní výstavě v Přerově, PragaAgro návštěvy v chovech a konzultace pro chovatele v oblasti strategie a managementu ochrany a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci zpracování výroční zprávy za rok 2007 o realizaci Národního programu a její projednání v RGŽZ. Kryokonzervace byla nosným tématem roku Bylo dokončeno vybavení kryobanky VÚŽV Kostelec nad Orlicí a zahájena adaptace podle požadavků nutných pro registraci inseminační stanice kanců, beranů a kozlů, kde se předpokládá zejména další zajišťování kryoprogramu u přeštického prasete, a postupně i obou plemen ovcí a koz zařazených do NPZ. 1

6 Činnost Národního referenčního střediska (NRS) Jednání Rady genetických živočišných zdrojů Během roku 2007 se uskutečnila dvě zasedání Rady, z nich první ( ) projednala výsledky Národního programu za rok 2006 (výroční zprávu), zajištění aktivit v roce 2007, další ( ) se zaměřila na plnění stanovených aktivit, projednání žádostí a návrh sazeb dotační podpory. Závěry jednání k jednotlivým plemenům jsou uvedeny v příslušných kapitolách této Výroční zprávy. Mezinárodní aktivity Evropské regionální středisko pro genetické zdroje (ERFP) Národní referenční středisko (NRS) je členem Evropského regionálního střediska pro genetické zdroje (ERFP). Národní koordinátor České republiky působí v současné době ve funkci člena jeho řídícího výboru jako zástupce členských států regionu CEE (střední a východní Evropa). Činnost ERFP je hodnocena každoročně na zasedání Evropské asociace pro živočišnou výrobu (EAAP). V roce 2005 se toto jednání uskutečnilo v Dublinu (Irsko). Informace o všech aktivitách střediska i všech členských států jsou dostupné na webových stránkách ERFP (http://www.rfp-europe.org). ČR přispívá po přistoupení k EU do fondu ERFP ročně částkou Příspěvky jsou použity na podporu projektů, z nichž se ČR v roce 2007 účastnila následujících: Optimalizace tvorby databází genetických zdrojů a využití v nich uložených informací (A study on optimizing the implementation of databases on AnGR and the utilization of their content, koordinuje Řecko) Development of a common methodology to evaluate and monitor the population-genetic status of farm animal breeds in Europe and derive a common interpretation of the status of endangerment of breeds. Jednání Komise pro genetické zdroje při FAO (CGRFA 2007) a pracovní skupiny Mezinárodního režimu přístupu ke genetickým zdrojům při CBD (ABS WP5) Na základě První globální zprávy o stavu genetických živočišných zdrojů FAO byl na pravidelném zasedání Komise pro genetické zdroje při FAO (CGRFA 2007) za účasti národního koordinátora projednán návrh Strategického plánu akcí pro ochranu a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat pro tzv. Interlakenskou deklaraci, která byla následně přijata na globálním fóru členských zemí FAO. Zvýšená intenzita jednání o problematice ABS (přístup ke genetickým zdrojům a sdílení prospěchu z jejich využití) plyne z blížícího se stanoveného termínu pro zavedení mezinárodního režimu ABS (rok 2010), který bude garantovat princip poskytnutí výhod za umožnění přístupu ke genetickým zejména zdrojům pro účely výzkumu a zejména dalšího využití v biotechnologiích. Během roku 2007 zpracovávalo NRS příslušné podklady pro vyjednávání v rámci EU a pro konsolidovanou pozici EU na globálním vyjednávání a aktivně se účastnilo jak všech koordinačních schůzek v Bruselu, tak globálního jednání pracovní skupiny pro vyjednání mezinárodního režimu ABS v Montrealu. 2

7 Mezinárodní spolupráce a prezentace výsledků Národního programu Na mezinárodní konferenci Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe v Krakově v květnu 2007, národní koordinátor na pozvání organizačního výboru prezentoval principy a funkci Národního programu, při té příležitosti byla zahájena jednání o možnosti získání vhodného genetického materiálu pro program české červinky (specifické inseminační dávky pro jednorázové přilití krve). V rámci pracovních jednání byla dále v Národním středisku pro genetické zdroje v Balicích konzultována problematika červinek, včetně vhodnosti a možnosti nákupu inseminačních dávek pro regeneraci české červinky. Na univerzitě Lublin, která garantuje regeneraci jednoho z původních plemen (Bialogrzbiety) byl podrobně diskutován tento projekt, do něhož jsou už několik let zapojováni jednotliví malochovatelé a zvířata nalezená v regionu původního výskytu. Na pozvání Veterinárního a potravinářského úřadu (Veterinary and Food Board) Estonska zajistilo NRS lektorování odborného semináře Animal genetic resources in Estonia and Czech Republic v Tallinu, kde byl rovněž prezentován systém ochrany genetických zdrojů v Národním programu, česká plemenářská legislativa a národní systém podpory plemenitby a ochrany genetických zdrojů. Ve spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní a Centrem rozvoje slezského norika se NRS podílelo na zajištění týdenní stáže dvanácti chovatelů chladnokrevných pracovních koní z Velké Britanie (British Horse Loggers). V závěru roku zajistilo NRS dvoudenní exkurzi sedmi polských specialistů na kryokonzervaci z univerzit ve Varšavě, Wroclavi a z Národního ústavu zootechniky v Krakově - Balicích v kryobankách VÚŽV v Uhříněvsi, Kostelci nad Orlicí a ČMSCH v Hradištku. Propagace a veřejná informovanost Problematika genetických zdrojů je průběžně zdůrazňována v řadě publikací, týkajících se jednotlivých plemen a druhů hospodářských zvířat, zejména ve specializovaných časopisech (Náš chov, Chovatel, Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz, Jezdectví, Koně apod.). Také při všech výstavách jsou příslušná plemena v tomto smyslu označena a prezentována. Už tradičně zajistilo NRS odborné přednášky v rámci programu EVVO (Environmentální vzdělávání) pro Ekotýden na gymnasiu Elišky Krásnohorské v Praze na téma Agrobiodiverzita víme co jíme? a Agrobiodiverzita dilema genetického inženýrství. Pro Národní výstavu Přerov 2007 připravilo NRS soubory informačních a propagačních materiálů o všech plemenech zařazených do Národního programu, a pro seminář organizovaný za účasti ministra zemědělství také prezentaci Genetické zdroje hospodářských zvířat a jejich udržitelný rozvoj. Vývoj a směr, kterým se ubírá ochrana zemědělské biodiverzity ve světě, přibližuje například příspěvek v Agromagazínu 9/2007. Pro potřeby prezentace a propagace bylo také vyrobeno CD o činnosti NRS v české a anglické verzi. 3

8 Toulcův dvůr Nejefektivnějším způsobem prezentace Národního programu veřejnosti a jsou kontaktní a interaktivní aktivity, uskutečňované specializovanými institucemi. Tradičně kvalitní spolupráce v tomto směru pokračovala i v roce 2007 se sdružením SRAZ ve středisku ekologické výchovy na Toulcově dvoře v Praze Hostivaři. Areál navštíví ročně okolo osob, především rodin s dětmi, jejich hlavní zájem se soustřeďuje na farmu s hospodářskými zvířaty. Farma slouží k přímé prezentaci národních plemen a využívá se při výukových programech pro všechny typy škol - od MŠ po studenty škol vysokých. V roce 2007 pokračovaly programy pro školy všech stupňů zaměřené na hospodářská zvířata se zdůrazněním významu původních plemen a současně jejich odbornou prezentací. Celkem 254 programových bloků navštívilo téměř 2500 dětí. Dalšími příležitostmi byly jednorázové akce Den Země, Biojarmark, Den zvířat apod., kdy se uskutečnily ukázky střihání valašských ovcí, křest telete červinky, vystoupení dětí na huculských koních, vše s výkladem o těchto plemenech. Informační materiály o plemenech byly i součástí dalších propagačních akcí mimo areál Toulcova dvora. Expozice původních českých plemen Noemova archa v roce 2007 obsahovala včetně odchovů : huculský kůň: 7 klisen česká červinka: 1 kráva, 1 jalovice, 1 tele přeštické prase: 2 prasnice ovce původní valaška: 1 beran, 3 bahnice koza bílá krátkosrstá: 1 kozel, 2 kozy koza hnědá krátkosrstá: 1 koza králíci: český černopesíkatý (1 samec/3 ramlice), český strakáč (1/1), moravský modrý (1/1), český červený (1/2) české husy: 1 houser, 2 husy česká zlatá kropenatá slepice: 1 kohout, 11 slepice Kryokonzervace Formou kryokonzervace je uchováván jednak reprodukční materiál - inseminační dávky a embrya, jednak materiál určeným zejména pro charakterizaci a popis genetických zdrojů, monitoring změn v populacích a studium užitkových vlastností plemen na molekulárněgenetické úrovni, je DNA. Pro předpokládaný rozvoj moderních reprodukčních biotechnologií se ve stále větší míře realizuje i konzervace a somatických buněk (SC). Hlavní depozit materiálu GZ skotu, koní, prasat,ovcí a koz je zajištěn v kryobance ČMSCH a.s., Hradištko. Materiál ryb je deponován v kryobance Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech. Další genetický materiál (ID české červinky) v IS Homole slouží pro realizaci programu šlechtění GZ české červinky v chovech JU v Českých Budějovicích. Depozity genobanky VÚŽV v Uhříněvsi a v Kostelci n.orlicí slouží především pracovním účelům (DNA a somatické buňky). Rok 2007 byl zaměřen na kryokonzervaci z několika důvodů. U skotu od roku 2003 a u koní 4

9 od roku 2004 žádné nové ID ani embrya nebyly ukládány, ani u ovcí a koz se v roce 2007 odběr semenných dávek neorganizoval. V první řadě bylo nutné prověřit kvalitu deponovaného materiálu, aby mohlo být smysluplně rozhodnuto o dalším rozsahu a způsobu kryokonzervace u jednotlivých druhů a naplánovány odpovídající prostředky nutné k jeho realizaci. Dalším důvodem bylo také opožděné finanční zajištění NP. Kryokonzervace byla realizována jen u kanců plemene přeštické černostrakaté (PC) vzhledem ke kritické situaci u plemene z původních osmi nukleových chovů jsou v provozu už jen čtyři a některé linie prakticky z chovu vymizely. Podobný problém byl již v minulých letech řešen přímo v nukleových chovech zařazených do Národního programu, využitím dávek připravených a deponovaných na pracovišti oddělení chovu prasat VÚŽV v Kostelci nad Orlicí. Zároveň se ukazuje, že tento trend bude pokračovat, a proto je nutné vyprodukovat podstatně větší množství kryodávek ze všech zatím neohrožených linií. Postupná nutná obnova všech linií, produkce kanců a kryokonzervace jejich ID je předpokládána podle navrženého harmonogramu přímo na pracovišti VÚŽV v Kostelci nad Orlicí. V roce 2007 byl odebrán ejakulát od 12 plemenných kanců PC, u dvou plemeníků neproběhla pozitivní adaptabilita ke zmražení. Celkově je zakonzervováno 72 plemenných kanců. Opětovně byla potvrzena skutečnost, že jenom 70 až 80% dlouhodobě uchovávaných inseminačních dávek s následnou 40-50% motilitou po rozmrazení splňuje požadovaná kriteria pro inseminaci. Rovněž tak 10-15% populace kanců nesplňuje podmínky pro úspěšnou kryokonzervaci s následnou reverzibilitou a fertilizační schopností pro další oplození. Liniová struktura populace PC je zmrazenými inseminačními dávkami zcela pokryta, přestože stavy plemenných kanců a šlechtitelských chovů posledních letech rapidně klesají. Ověření aktivity a fertilizační schopnosti zmrazených inseminačních dávek bylo provedeno u 7 plemenných prasnic s 42,85% úspěšností a natalitou 8,33 živě narozených a 7,66 odstavených selat. Byly revitalizovány dvě zaniklé linie populace (Amperor, Akoga). Jako nevyhnutelné se současně jeví zlepšení dosud používané metodiky kryokonzervace spermatu pro rutinní využití (nová média, jejich kombinace resp. technické podmínky) tak, aby se zvýšilo procento přežitelnosti spermií po rozmrazení ze současných 30-40% (tato problematika by se měla řešit v rámci nového institucionálního záměru). Celkově je zamrazeno 47 beranů S a 15 beranů V ovce. Vzhledem k nedořešeným legislativním podmínkám (přidělení registrace laboratoři VÚŽV Kostelec pro výrobu inseminačních dávek) nebylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu chovných beranů plemene šumavská (S) ani valašská (V) ovce.. Činnost byla zaměřena na ověřování úspěšnosti laparoskopické inseminace dlouhodobě zmrazeným semenem po indukované říji (u 11 ovcí s 45% úspěšností zabřeznutí a plodností 114%) a testaci nové řady kryokonzervačních médií Andromed CSS I. a II., Biladyl. V porovnání se standardně používanými médii Triladyl a Optidyl se neprokázala výrazná zlepšující ani zhoršující tendence v dlouhodobém testu přežitelnosti spermií ani mře zabřeznutí. Poměr ředění spermatu používaný pro potřeby kryokonzervace, testaci médií a inseminaci se jeví jako optimální v rozpětí 1:4 až 1:6. Celkově lze konstatovat, že kvalita ejakulátu dlouhodobě sledované populace beranů na vybraných chovech je na velmi dobré úrovni. Průměrné hodnoty koncentrace se pohybují v rozmezí 3,0 až 4,0 x 106 spermií v 1 mm 3 a motilitou 70 až 85%. Koza krátkosrstá bílá a hnědá: Kromě ID deponovaných v genobance Hradištko jsou v pracovním depozitu VÚŽV Kostelec uchovány ejakuláty plemenných kozlů bílého a hnědého plemene. Důvody absence odběrů standardních dávek po roce 2004 korespondují se zmíněnou problematikou u ovcí. 5

10 Experimentální práce zaměřené na životaschopnost ejakulátu po rozmrazení nebyly provedeny z hlediska jak nedostatku biologického materiálu tak i sporadických potřeb chovatelů. Příprava inseminační stanice kanců pro potřeby genových zdrojů. Problematické zůstává i nadále získávání reprodukčního materiálu u beranů, kozlů a kanců přímo v chovech. Současná veterinární legislativa neumožňuje vyrábět ID mimo uznané inseminační stanice, ani v případě dávek určených výhradně pro nekomerční potřeby genových zdrojů. Jediným řešením je proto zřídit pracoviště, které odpovídá předpisům pro inseminační stanice prasat, případně malých přežvýkavců, tak aby bylo možné vyrábět regulerní inseminační dávky. Pro tyto účely byla zahájena adaptace experimentálního objektu VÚŽV v Kostelci nad Orlicí (ustajovací kapacita pro 5 kanců, pro odchov, odběrné místo s pomocnou laboratoří). Odběrné místo bude dokončeno v prvním čtvrtletí V prostoru vlastních laboratoří byl oddělen laboratorní provoz od kancelářského, doplněny germicidní výbojky a zařízení pro sterilizaci nástrojů a vybavena laboratoř pro zpracování embryí a fibroblastů. Kultivace a uchování somatických buněk V průběhu roku 2007 byla budována na pracovišti VÚŽV v Kostelci nad Orlicí laboratoř biotechnologie. Její vybavení bylo dokončeno v průběhu měsíců října a listopadu a byly provedeny první kultivace ušních fibroblastů z biopsií ušní tkáně prasat a ovcí. Šlo zejména o prověření a nácvik rutinních metodických postupů. Pokusy byly provedeny na 27 jedincích s cca 50% úspěšností. Pro tyto účely bylo nutné rozšířit a doplnit genobanku o potřebné kontejnery,bylo nutné rozšířit zabezpečovací zařízení (sledování hladin dusíku). V praxi byla metoda odběru somatických buněk urgentně použita v případě nutné porážky krávy č CZ742 (nar. 1991) z Nydku u Jablunkova, u níž předpokládáme vzhledem k její historii vysoký podíl původních genů moravsko-slezského rázu české červinky. Buňky byly odebrány z vemene, po kultivaci zpracovány a uloženy v genobance VÚŽV v Uhříněvesi. Využití kryomateriálu Poprvé v historii programu byl kryomateriál deponovaný od roku 1997 využit k řešení situace u chráněného genetického zdroje. Na základě rozhodnutí Rady bylo v období srpen prosinec použito 56 embryí plemene česká červinka pro transfer na účelových hospodářstvích VÚŽV Uhříněves a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s cílem zastavit růst koeficientu příbuzenské plemenitby. Materiál z genobank je využíván také v rámci výzkumných záměrů MZe, projektů NAZV a MŠMT (1Q57051 Využití genetických zdrojů národních plemen ovcí a koz pro produkci geneticky definovaných mléčných výrobků, 1P0ME742 Short-term storage and cryopreservation of fish embryo), resp. pro mezinárodní spolupráci - Kentucky State University(USA), CNRS Villefranchesur-Mer (Francie), Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin (Německo) - výzkum motility, fyziologie a ultrastruktury rybích spermií, rozvoj metod molekulární genetiky. 6

11 Revize kryomateriálu V roce 2007 byla zahájena kontrola kvality materiálu uloženého v genobance ČMSCH a.s., Hradišťko v období , konkrétně test přežitelnosti (motility spermií po rozmrazení) u semenných dávek hřebců vyrobených v letech Prověřeno bylo 34 starokladrubských hřebců a tři hřebci českomoravského belgika resp. slezského norika, dávky vyrobené pracovištěm VFU Brno. U vzorků testovaných akreditovanou laboratoří bohužel ani jeden nevyhověl požadavkům motility po rozmrazení (hodnoty 10-30%) a po dvou hodinách (0-5%). Vzhledem k těmto výsledkům bylo v březnu 2008 zahájeno prověřování dalších deponovaných dávek, (huculský kůň, kanci, berani a kozli) vyrobených ostatními pracovišti v období před nabytím platnosti předpisů EU o oběhu plemenného materiálu. Poznatky a závěry z revize se promítnou i do nového režimu uchovávání, který vstoupí v platnost od roku Jeho základem bude protokolární standardní prověření kvality (motility po rozmrazení) odebraných ID od každého zařazovaného plemeníka při příjmu odbornými pracovníky banky semene ČMSCH a.s., Hradišťko. Při nevyhovujícím výsledku bude materiál odeslán ke druhému kontrolnímu testu akreditovanému pracovišti (SVÚ Hradec Králové). Uchovávány budou pouze vyhovující ID, pro spotřebu za účelem kontroly je nutné mít k dispozici cca 5 pejet od každého plemeníka. Databáze kryokonzervovaného materiálu V roce 2007 poskytla genobanka materiál jak domácím klientům pro projekty revitalizace české červinky, tak vzorky DNA vyžádané zahraničními pracovišti pro výzkumné účely. Nutnost dosáhnout vysokou kvalitu kryoprogramu a udržet ji na srovnatelné světové úrovni, ale zejména předpokládaný růst požadavků na zpřístupnění uchovávaných GZ vyžaduje jednotný moderní informační a manažerský systém (přístup ke GZ bude v rámci globálního systému ABS na národní úrovni zajišťovat jediný oprávněný subjekt). V roce 2007 byl proto vytvořen speciální SW interaktivní databáze kryomateriálu. Po odzkoušení jejího systému (zadávání veškerých dat do databáze kontinuálně jednotlivými genobankami, okamžitý přehled o uloženém disponibilním materiálu, požadavky na materiál, schvalování jeho uvolnění a příslušné dohody transferu materiálu budou řešeny on-line) bude umístěn na webové aplikaci NRS VÚŽV Uhříněves. V průběhu roku 2007 byla dokončena reorganizace genobanky VÚŽV konkrétně převod uložených vzorků ze systému uložení ve zkumavkách eppendorf (objem 0,5 ml u DNA a 1,5 ml pro krev) a v centrifugačních zkumavkách (10 resp. 15 ml, pro ostatní biologické materiály), který byl používán v začátcích programu a v současné době již nevyhovuje požadavkům. Všechen materiál nyní téměř vzorků v nejméně dvou oddělených duplikátech, byl přepipetován do speciálních zkumavek systému Micronic. Tento systém je přímo určen pro archivaci biologického materiálu při nízkých teplotách, umožňuje rychlejší a bezpečnější manipulaci s uskladněným materiálem, elektronickou identifikaci a evidenci vzorků, a navíc je při jeho použití dosažena úspora až 1/3 chlazeného objemu. I přes určité zvýšení nákladů na pořízení spotřebního materiálu (plastik) představuje ušetřený objem mrazících boxů výraznou úsporu investičních nákladů na nové boxy a režijních nákladů na spotřebovanou elektrickou energii těchto boxů. 7

12 Inventarizace kryomateriálu K je v kryobankách deponován následující genetický materiál plemen zařazených do Národního programu: Tab.1. Přehled genetického materiálu v kryobankách Kryobanka Hradišťko Plemeno Embrya počet Inseminační dávky počet počet plemeníků dávek česká červinka 81 (9 rodičovských párů, 3 býci)* 4** 7176 český strakatý skot starokladrubský kůň huculský kůň slezský norik českomoravský belgický kůň přeštické prase pejet (30-80 na kance) koza bílá krátkosrstá pejet koza hnědá krátkosrstá pejet šumavská ovce pejet Depozit Kostelec n. Orlicí Plemeno Embrya počet počet plemeníků přeštické prase 0 37 Inseminační dávky počet dávek 2555 pejet ( na kance) koza bílá krátkosrstá pejet Koza hnědá krátkosrstá pejet šumavská ovce pejet Valašská ovce pejet Depozit IS Homole (Jihočeský chovatel) Inseminační dávky Embrya Plemeno počet počet počet dávek plemeníků Česká červinka 0 6*** 1041 *býci UL-1 (německého původu), BRY-3 (polského původu, úzce spřízněný s většinou žijících plemenic) a PO-4 (polského původu, s 19% podílem zušlechťujících dojných plemen) **býci PO-4, PO-5 (25% podíl red holštýna a 19% podíl anglera), BRY-5, BRY-6 (synové BRY-3), ***býci UL-1, BRY-3, BRY-2 (polského původu, 38% podíl zušlechťujících dojných plemen), ANK-1 (22% podíl zušlechťujících dojných plemen), UL-1 Na pracovišti genobanky VÚRH JU ČB ve Vodňanech byly v roce 2007 zamraženy inseminační dávky genetických zdrojů kapra milevského lysce, lína vodňanského, táborského, mariánskolázeňského a velkomeziříčského. Provádí se zmrazování v kryoautomatu Planer Kryo 10 series III (Planer, UK), v 2 ml kryozkumavkách se zmrazovaným objemem 1 ml. Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu. Hodnocení fertility spermií je prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x 4x u mlíčáka s hodnocením procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací 8

13 Tab.2. Aktuální přehled kryokonzervovaných ID ryb (od roku 1998, v kryotubách) podle jednotlivých plemen a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek: Druh Plemeno/linie Počet mlíčáků Počet dávek Kapr jihočeský lysec BV pohořelický lysec synt. linie C synt. linie C telčský lysec třeboňský šupináč jihočeský kapr šupinatý C žďárský lysec Žď-L milevský lysec MV mariánskolázeňský kapr šupinatý ML Lín obecný lín velkomeziříčský lín hlubocký lín táborský lín modrý lín zlatý lín vodňanský lín mariánskolázeňský Sumec velký sumec hodonínský sumec vodňanský albinotický sumec vodňanský Jeseter malý čistý druh Vyza velká čistý druh Pstruh obecný šumavská populace f. potoční Rok 9

14 Biologický materiál pro izolaci DNA ryb je vzhledem ke specifickým podmínkám konzervace zajištěn a deponován na pracovišti laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR v Liběchově. Tab. 3. Přehled biologického materiálu pro izolaci DNA, genobanka Liběchov Druh Plemeno/linie Druh Počet vzorků kapr obecný milevský lysec t iál krev 42 kapr obecný telčský lysec krev 90 kapr obecný mariánskolázeňský šupináč krev 179 kapr obecný třeboňský šupináč krev 145 kapr obecný pohořelický lysec krev 50 kapr obecný C435 krev 161 pstruh duhový PdM krev 33 pstruh duhový PdD66 krev 32 Banka DNA ve VÚŽV Uhříněves obsahuje k následující počty vzorků DNA: Tab. 4. Přehled biologického materiálu pro izolaci DNA, genobanka VÚŽV Druh a plemeno Počet vzorků Skot : česká červinka 30 německá (hessenská a vestfálská) červinka 43 polská červinka 25 český strakatý skot 1480 ostatní plemena (holštýn, masný simentál, hereford, jersey, aberdeen angus, charolais) 3830 Ovce: šumavská ovce 2470 valaška 165 zušlechtěná valaška 160 ostatní plemena (cigája, charollais, merinolandschaf, texel, suffolk, merino, oxford down, německá dlouhovlnná) 580 Kozy: bílá krátkosrstá koza 910 hnědá krátkosrstá koza 510 ostatní plemena (boer, savannah, kalahari red, alpine, anglonúbijská) 220 Koně: starokladrubský kůň 400 slezský norik 140 českomoravský belgik 202 Huculský kůň 196 Drůbež: česká zlatá kropenka 450 česká husa

15 ostatní plemena (polská zelenonožka, oravka, šumavka, česká krůta) 253 Králíci: všech 7 národních plemen po 6 vzorcích 42 11

16 Finanční zajištění Národního programu NP byl v roce 2007 financován ze Státního rozpočtu částkou 60 mil. Kč (z toho na živočišné GZ připadá 20 mil. Kč), přidělenou formou dotace. byla tato částka rozdělena následovně: 13,5-14 mil. na přímé podpory chovatelům, 3-3,2 mil. na činnosti zajišťované NRS, zejména provoz genobank 3-3,3 mil. na činnosti zajišťované ostatními subjekty, řešené formou kooperačních smluv. Administrace dotačních prostředků Podle ustanovení Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotačních podpor na udržování a využívání GZ pro zemědělství byly žádosti jednotlivých subjektů podané prostřednictvím příslušných chovatelských svazů postoupeny VÚŽV. Po kontrole a sumarizaci všech žádostí byly navrženy výše příspěvku na jednotlivé tituly, tak aby byly vyčerpány finanční prostředky určené k podpoře chovu. Tyto návrhy byly projednány a odsouhlaseny na zasedání Rady genetických živočišných zdrojů dne , žádosti byly v termínu předány na MZe ke konečnému posouzení a přiznání dotací. Aktivity chovatelských sdružení a ostatních subjektů, zaměřené zejména na hodnocení a výběry zvířat do GZ, zajištění jejich testace, odběrů vzorků genetického materiálu, agenda zpracování žádostí chovatelů, byly profinancovány na základě uzavřených smluv, po kontrole jejich splnění ke dni Přehled přidělených prostředků dotační podpory pro chovatele, včetně rekapitulace za roky je v tabulkách 5-8. Tab. 5. Náklady na realizaci programu Koordinace programu Zajištění Národního programu - metodické vedení a koordinace, tvorba a vývoj databází, evidence dat genetických zdrojů a analýzy programu jejich šlechtění, provoz genobank (kryokonzervace genetického materiálu a molekulárněgenetická charakterizace plemen) posuzování a prověřování žádostí o dotační podporu a jejich kontrola, zajišťování náležité publikace a informovanosti, zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodních dohod a zastupování ČR v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska. Materiál Cestovní náklady Služby Osobní náklady Vnitropodnikové náklady a režie Celkem Smluvní činnosti (svazy a ostatní subjekty) Celkem zajištění Národního programu

17 Tab.6. Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2007 druh (plemeno) počet sazba částka Druh počet sazba částka ČESKÁ ČERVINKA STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ kráva klisny jalovice hřebec plemenný býk HUCULSKÝ KŮŇ jalovička do 6 měsíců věku klisny KOZA bílá hřebec KOZA hnědá ČM BELGICKÝ KŮŇ koza klisny kozička hřebec OVCE šumavská SLEZSKÝ NORIK klisny hřebec OVCE valaška RYBY (počet hejn) bahnice kapr beran pstruh duhový PRASE přeštické černostrakaté pstruh potoční prasnice lín kanec sumec ČESKÁ SLEPICE zlatě kropenatá jeseter ČESKÁ HUSA vyza KRÁLÍCI síh peleď český strakáč síh maréna moravský modrý VČELY český albín plem. matka a český luštič plem. matka b moravský bílý hnědooký plem. matka c černopesíkatý plem. matka d český červený plem. matka e NUTRIE standard stříbrná tříbarevná CELKEM

18 Tab. 7. Rekapitulace počtu podporovaných jedinců GZ in situ za roky Roky druhy (plemena) česká červinka koza bílá koza hnědá šumavská ovce valašská ovce přeštické prase starokladrubský kůň huculský kůň slezský norik českomoravský belgik česká slepice zlatě kropenatá česká husa králíci (7 plemen) nutrie (3 plemena) ryby (počet kmenových hejn) včely

19 Tab. 8. Rekapitulace prostředků podpory chovu GZ in situ (v tis.kč) za roky druhy (plemena) celkem česká červinka koza bílá koza hnědá šumavská ovce valašská ovce přeštické prase starokladrubský kůň huculský kůň slezský norik českomoravský belgik česká slepice zlatě kropenatá česká husa králíci (7 plemen) nutrie (3 plemena) ryby včely celkem za rok

20 STAV OCHRANY A VYUŽITÍ PLEMEN ZAŘ AZENÝCH DO GENETICKÝCH ZDROJŮ SKOT Česká červinka Stav populace Na konci roku 2007 bylo u 10 zařazených chovatelů jako genetický zdroj uznáno celkem 103 jedinců všech kategorií (57 krav, 37 jalovic, 5 jaloviček, 4 býci), chovaných částečně jako ustájené a dojené, částečně v pastevním systému bez tržní produkce mléka (BTPM). Tab.9. Chovy řízené JU ČB k Chovatel ŠZP JUČB Haklovy Dvory Tomášek Nové Hutě Blažek Staré Hodějovice Sikorová Milíkov Koloušková Soběslav ŠZP ČZU Lány Individ. chovy dojené BTPM dojnice jalovice jalovičky býci V rámci Svazu českého strakatého skotu byla uznána plemenná kniha a šlechtitelský program české červinky. Selekční program v období má za cíl postupně vyřadit přímé potomky býků PO 2, PO 3, PO 5, ANK 1, kteří mají významné podíly genů nepříbuzných plemen, resp. zvážit jejich další využití v rámci programu regenerace plemene, stanovit matky býků z plemenic zařazených do příslušného oddílu PK a vybrat ze současného samčího materiálu býky k odchovu. Ozdravovací program IBR probíhá na základě schválené metodiky platné od roku Předpokládané ukončení ozdravovacího procesu je v roce 2011, kdy budou jednorázově zlikvidována všechna zvířata nacházející se v chovech před začátkem vakcinace. Připařovací plán pro populaci červinek je s ohledem na narůstání průměrné hodnoty i individuálních hodnot koeficientů intenzity příbuzenské plemenitby (F x ) stále obtížnější sestavit. U části krav jsou problémy, k jejich připuštění se z hlediska udržení hodnoty F x pod hranicí 12,5% hodí jen býci vysokým podílem jiných plemen. Takový postup by měl naprosté oprávnění pro postupné zvyšování podílů genotypů CC (L) v rámci celé regenerované populace prostřednictvím převodného křížení, i když by potomstvo nebylo uznáno jako genetický zdroj. Volba záleží na rozhodnutí chovatelů, resp. Klubu chovatelů CC (L). Tyto skutečnosti jen podtrhují nutnost urychleného výběru nových linií mladých býků. Z 10 býčků narozených roku 2006 na ŠZP JU zbývají po eliminaci jedinců s nevhodným genotypem dva, oba po PRP 606, oba mají 6% cizích genů. Současně je nutné zahájit jednání s RGZ o eventuálním nákupu inseminačních dávek od vhodných býků zahraniční provenience. 16

Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu (Národní program zvířat)

Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu (Národní program zvířat) Příloha č. 3 Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu (Národní program zvířat) SPECIFICKÁ USTANOVENÍ Národní program ochrany a užití

Více

Výroční zpráva. Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel.

Výroční zpráva. Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel. Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel za rok 2003 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat

Více

Výroční zpráva. za rok 2010. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Výroční zpráva. za rok 2010. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ RYB K 1.1.2006 jsou genetickými zdroji ryb tyto druhy ve schválených formách a liniích: kapr obecný (Žďárský

Více

Výroční zpráva. Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel.

Výroční zpráva. Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel. Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel za rok 2004 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat

Více

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce.

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce. 447/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o genetických zdrojích zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

PhD. České Budějovice

PhD. České Budějovice PhD. České Budějovice Sledování a využívání poznatků o genetické biodiverzitě mezi populacemi hospodářských zvířat Dvořák Josef prof. Genetiky živočichů Ústavu genetiky MZLU v Brně Pro seminář doktorského

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Č.j.: 9878/2007-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Č.j.: 9878/2007-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje Zásady Ministerstva zemědělství, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel

Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel za rok 2005 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Výroční zpráva. za rok 2013. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Výroční zpráva. za rok 2014. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Č.j.: 50889/2011-MZE-14313. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Č.j.: 50889/2011-MZE-14313. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

III. N á v r h ZÁKON

III. N á v r h ZÁKON III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění

Více

Výroční zpráva. Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel. za rok 2002

Výroční zpráva. Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel. za rok 2002 Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel za rok 2002 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves 104 00 Praha 10

Více

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Českomoravský belgický kůň za rok 2012

Českomoravský belgický kůň za rok 2012 Výroční zpráva šlechtitelského programu plemene Českomoravský belgický kůň za rok 2012 Chovným cílem je chladnokrevný kůň dospívající ve třech letech stáří, středního čtvercového rámce s dobrým osvalením,

Více

METODIKA CHOVU - ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ (ČMB)

METODIKA CHOVU - ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ (ČMB) METODIKA CHOVU - ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ (ČMB) Popis vývoje plemene Populace ČMB koní v Čechách a na Moravě se utvářela, ve specifických klimatických a půdních podmínkách, v posledních cca 120 letech,

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

III. Vlastní materiál

III. Vlastní materiál III. Vlastní materiál Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE Charakteristika plemene Přeštické černostrakaté prase se vyznačuje vynikajícími reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a vysokým stupněm přizpůsobivosti

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Výroční zpráva. za rok 2015

Výroční zpráva. za rok 2015 Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Výroční zpráva šlechtitelského programu

Výroční zpráva šlechtitelského programu Početní stav populace Výroční zpráva šlechtitelského programu plemeno hafling v České republice za rok 212 V posledních pěti letech počet koní plemene hafling v ČR stále stabilně roste. Jednak to bylo

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA 370/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2006 o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE PLEMENO, jeho chov a šlechtění 1. Stručný historický vývoj plemene Valašské ovce se na území ČR dostaly spolu s valašskou kolonizací Karpat, která začala ve 14. století a v

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

METODIKA CHOVU - SLEZSKÝ NORIK (SN)

METODIKA CHOVU - SLEZSKÝ NORIK (SN) METODIKA CHOVU - SLEZSKÝ NORIK (SN) Popis vývoje plemene Populace slezských noriků se utvářela, ve specifických klimatických a půdních podmínkách Slezska, v posledních cca 100 letech, a to zpočátku (období

Více

Č.j.: 4480/2008-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Č.j.: 4480/2008-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Plemeno: Česká červinka

Plemeno: Česká červinka Metodika uchování genetického zdroje zvířat Plemeno: Česká červinka Autor: doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc I. PLEMENO, jeho chov a šlechtění (1) Původ a vývoj plemene Původní plemeno chované na území

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Název Barva Rok naroz. Plemeno Původ. lipické fríské lusitano

Název Barva Rok naroz. Plemeno Původ. lipické fríské lusitano METODIKA CHOVU - STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ (STKL) I. VÝVOJ A STRUKTURA PLEMENE Starokladrubský kůň je původním českým plemenem koní, které svým významem překračuje hranice České republiky. Je rovněž genetickým

Více

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Etologie hospodářských zvířat Rozdělení etologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Rozdělení etologie 1. Obecná etologie =zabývá se studiem

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 30.06.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 30.06.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 326 V Y H L Á Š K A ministerstva zemědělství

Více

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Systém testování a šlechtění skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Organizace zapojené do šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

448/2006 Sb. VYHLÁŠKA

448/2006 Sb. VYHLÁŠKA 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Změna: 57/2011 Sb. Změna: 64/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů II. Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.D. Podpora včelařství Účel: zabezpečení opylování zemědělských

Více

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera Genetické hodnocení národní nebo mezinárodn rodní? Josef Kučera Legislativa Plemenářský zákon Pověřená osoba zajišťuje ve spolupráci s uznaným chovatelským sdružením Pravomoc a zodpovědnost uznaného chovatelského

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 20.06.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 Z Á K O N České národní rady ze

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p. GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p. STRUČNÝ POPIS SOUČASNÉHO STAV GENETIKY U VLS je v současnosti využíván především reprodukční materiál z identifikovaných a kvalifikovaných

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 1850

Úplný výpis. Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 1850 Úplný výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 1850 Datum zápisu: 1. ledna 2014 Datum vzniku: 23. prosince 1994 Spisová značka: L 1850 vedená u Krajského

Více

Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Obsah 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy... 3 2. Účel řádu plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění... 3 3. Chovná populace... 3 4.

Více

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov ovcí a koz (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov ovcí a koz (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zootechnik pro chov ovcí a koz (kód: 41-109-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zootechnik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Sborník k odbornému semináři pořádanému Ústavem zemědělské ekonomiky a informací pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Zásady, Č.j.: 4280/2010-10000. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Zásady, Č.j.: 4280/2010-10000. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje 4 Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Šlechtitelský program plemene charolais

Šlechtitelský program plemene charolais Šlechtitelský program plemene charolais 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francií. Některé literární prameny

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Jan Pelikán Výzkumný ústav pícninářský,spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Co

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Řád plemenné knihy plemene piemontese

Řád plemenné knihy plemene piemontese Řád plemenné knihy plemene piemontese l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY. Benešovská 123, Hradištko

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY. Benešovská 123, Hradištko Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Benešovská 123, 252 09 Hradištko 1 ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU 1. Základní východiska Řádu plemenné knihy 1.1. Právním základem Řádu

Více

Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník

Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník Úvod Český teplokrevník (dále jen ČT) představuje nejpočetnější plemeno koní chované v České republice. Je tedy v rámci ČR nevětším producentem

Více

Klíčové aktivity projektu

Klíčové aktivity projektu Klíčové aktivity projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Tvrz Orlice 26.10.2012 Jiří Skládanka KA1Komunikační a interaktivní platformy Každá partnerská organizace připraví informační materiály o své činnosti.

Více

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Chov chladnokrevných plemen koní v České republice

Chov chladnokrevných plemen koní v České republice Chov chladnokrevných plemen koní v České republice Historie chovu koní v Čechách Zpočátku privátní hřebci i hřebčíny Od roku 1764 část hřebců vydržována na státní útraty Od roku 1780 vedení chovu koní

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí Úloha SZ Týniště nad Orlicí ve schválené koncepci genetiky Vracíme české osivo zpět do českých lesů. 1 Semenářský

Více

STAV GENETICKÝCH ZDROJŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT ČESKÁ REPUBLIKA

STAV GENETICKÝCH ZDROJŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT ČESKÁ REPUBLIKA STAV GENETICKÝCH ZDROJŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT ČESKÁ REPUBLIKA Národní referenční středisko pro užití a ochranu genetických zdrojů hospodářských zvířat Praha 2002 Představení země - charakteristika České

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více