Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves."

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství za rok 2007 Praha Uhříněves 2008

2 Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství (Národní program zvířat) za rok 2007 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Praha 10 Autoři zprávy Ing. Věra MÁTLOVÁ, národní koordinátor Prof.Ing. Václav ŘEHOUT,CSc., Doc.Ing. Karel KOŠVANEC,CSc., Ing. Miroslav ČADIL (česká červinka), Ing. František HŘEBEN.CSc. (český strakatý skot) RNDr. Jaromír FIEDLER, DrSc. (přeštické prase) Zdena DYKOVÁ, (starokladrubský kůň) Ing. Jaroslav JELÍNEK, CSc. (huculský kůň) Blahoslav POLÍČEK, (slezský norik a českomoravský belgický kůň) Dr. Ing. Michal MILERSKI (valašská a šumavská ovce) Ing. Věra MÁTLOVÁ, Ing. Richard KONRÁD (bílá a hnědá krátkosrstá koza) Prof.Ing. Eva TŮMOVÁ, CSc., Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, Ing. Martin DUŠEK, Jana KORBOVÁ, Ing. JAN KAPLAN (králíci a nutrie) Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, Ing. Vlastislav MACHANDER, PhD. (drůbež) Dr. Ing. Martin FLAJŠHANS, (ryby) Ing. Dalibor TITĚRA, CSc. (včela kraňská)

3 Obsah PLÁNOVANÉ AKTIVITY NÁRODNÍHO PROGRAMU ZVÍŘAT V ROCE 2007 str.1 Činnost Národního referenčního střediska 2 Propagace a veřejná informovanost 3 Kryokonzervace 4 Finanční zajištění 12 STAV OCHRANY A VYUŽITÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ZAŘ AZENÝCH DO NÁRODNÍHO PROGRAMU Česká červinka 16 Český strakatý skot 18 Přeštické černostrakaté prase 19 Starokladrubský kůň 23 Chladokrevná plemena koní 27 Českomoravský belgický kůň 28 Slezský norik 29 Huculský kůň 31 Šumavská ovce 36 Valašská ovce 37 Kozy 39 Králíci 41 Nutrie 44 Drůbež 46 Ryby 50 Včela medonosná kraňská 53

4 Použité zkratky ABS Access and Benefit Sparing (přístup ke genetickým zdrojům) CBD Convention on Biological Diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti) CHM Clearing House Mechanism (globální informační portál CBD) ČMSCH Českomoravský svaz chovatelů ČZU Česká zemědělská univerzita Praha EAAP European Association on Animal Production( Evropská asociace pro živočišnou výrobu) ERFP European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (Evropské středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat) FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (organizace pro výživu a zemědělství OSN) GZ genetický zdroj ICAR International Committee for Animal Recording (Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti) ID inseminační dávka IS (ISK) inseminační stanice (inseminační stanice kanců) JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MZe Ministerstvo zemědělství ČR MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno MŽP Ministerstvo životního prostředí NAZV Národní agentura pro zemědělský výzkum NPZ Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství NRS Národní referenční středisko NSB Národní strategie biodiverzity PK, HPK Plemenná kniha, Hlavní plemenná kniha RGZ Rada genetických zdrojů SVÚ Státní veterinární ústav UNEP/GEF United Nations Environmental Protection Global Environmental Facility (Pomocný úřad pro ochranu životního prostředí při OSN) ÚŽFG AV Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR VÚŽV Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

5 Plánované aktivity Národního programu zvířat v roce 2007 Pro rok 2007 byly schváleny následující aktivity: sběr a uskladnění dalších biologických vzorků pro molekulárně genetický popis plemen nově zařazených do genetických zdrojů zavedení a využití nových metodik pro molekulárně genetické analýzy plemen dovybavení depozitu kryokonzervovaného materiálu ve VÚŽV Kostelec nad Orlicí (dovybavení laboratoří pro zpracování vzorků somatických buněk) kryokonzervace inseminačních dávek beranů, kozlů a kanců a ryb projekt regenerace u české červinky s využitím deponovaných embryí školní statek JU České Budějovice, účelové hospodářství VÚŽV, v.v.i. (vzhledem k vyřazení IBR pozitivních jedinců v důsledku ozdravného programu stav populace poklesne pod 100) jednání o nákupu plemeníka nebo inseminačních dávek polského červeného skotu horského typu pro tentýž projekt testace kvality dlouhodobě uloženého kryokonzervovaného materiálu vyšetření vzorků semenných dávek koní a kanců na motilitu a mikrobiální čistotu (genobanka Hradištko a Kostelec) porovnávací testy pro zjištění užitkových vlastností lokálních plemen drůbeže a králíků zajištění systému řízeného připařování u drůbeže (centrální líhnutí, výměna plemeníků) doplňování databanky genetických zdrojů a poskytování dat do navazujících databází EFABIS a FAO-DADIS tvorba propojené databáze vzorků zařazovaných do kryobank zastupování ČR na pravidelných jednáních: workshop Národních koordinátorů v rámci konference EAAP Dublin, pravidelná jednání Steering Committee ERFP, mezinárodní spolupráce na přípravě evropských a globálních materiálů pro FAO, jednání komise genetických zdrojů při FAO, jednání odborných pracovních skupin pro ABS (Access and Benefit Sharing) v rámci CBD, globální konference FAO v Interlaken zvyšování informovanosti široké veřejnosti a podchycení veřejného zájmu, zejména u dětí a mládeže, o problematiku ochrany formou přípravy a poskytování cíleně koncipovaných výukových materiálů ( účast v systému EVVO) shromáždění žádostí o podporu udržovatelů genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel a jejich posouzení, návrh finančních sazeb na jednotlivé předměty podpory a projednání v Radě genetických živočišných zdrojů kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací doplňování publikací, archivování fotodokumentace, vydávání propagačních a informačních materiálů pro prezentaci na Národní výstavě v Přerově, PragaAgro návštěvy v chovech a konzultace pro chovatele v oblasti strategie a managementu ochrany a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci zpracování výroční zprávy za rok 2007 o realizaci Národního programu a její projednání v RGŽZ. Kryokonzervace byla nosným tématem roku Bylo dokončeno vybavení kryobanky VÚŽV Kostelec nad Orlicí a zahájena adaptace podle požadavků nutných pro registraci inseminační stanice kanců, beranů a kozlů, kde se předpokládá zejména další zajišťování kryoprogramu u přeštického prasete, a postupně i obou plemen ovcí a koz zařazených do NPZ. 1

6 Činnost Národního referenčního střediska (NRS) Jednání Rady genetických živočišných zdrojů Během roku 2007 se uskutečnila dvě zasedání Rady, z nich první ( ) projednala výsledky Národního programu za rok 2006 (výroční zprávu), zajištění aktivit v roce 2007, další ( ) se zaměřila na plnění stanovených aktivit, projednání žádostí a návrh sazeb dotační podpory. Závěry jednání k jednotlivým plemenům jsou uvedeny v příslušných kapitolách této Výroční zprávy. Mezinárodní aktivity Evropské regionální středisko pro genetické zdroje (ERFP) Národní referenční středisko (NRS) je členem Evropského regionálního střediska pro genetické zdroje (ERFP). Národní koordinátor České republiky působí v současné době ve funkci člena jeho řídícího výboru jako zástupce členských států regionu CEE (střední a východní Evropa). Činnost ERFP je hodnocena každoročně na zasedání Evropské asociace pro živočišnou výrobu (EAAP). V roce 2005 se toto jednání uskutečnilo v Dublinu (Irsko). Informace o všech aktivitách střediska i všech členských států jsou dostupné na webových stránkách ERFP (http://www.rfp-europe.org). ČR přispívá po přistoupení k EU do fondu ERFP ročně částkou Příspěvky jsou použity na podporu projektů, z nichž se ČR v roce 2007 účastnila následujících: Optimalizace tvorby databází genetických zdrojů a využití v nich uložených informací (A study on optimizing the implementation of databases on AnGR and the utilization of their content, koordinuje Řecko) Development of a common methodology to evaluate and monitor the population-genetic status of farm animal breeds in Europe and derive a common interpretation of the status of endangerment of breeds. Jednání Komise pro genetické zdroje při FAO (CGRFA 2007) a pracovní skupiny Mezinárodního režimu přístupu ke genetickým zdrojům při CBD (ABS WP5) Na základě První globální zprávy o stavu genetických živočišných zdrojů FAO byl na pravidelném zasedání Komise pro genetické zdroje při FAO (CGRFA 2007) za účasti národního koordinátora projednán návrh Strategického plánu akcí pro ochranu a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat pro tzv. Interlakenskou deklaraci, která byla následně přijata na globálním fóru členských zemí FAO. Zvýšená intenzita jednání o problematice ABS (přístup ke genetickým zdrojům a sdílení prospěchu z jejich využití) plyne z blížícího se stanoveného termínu pro zavedení mezinárodního režimu ABS (rok 2010), který bude garantovat princip poskytnutí výhod za umožnění přístupu ke genetickým zejména zdrojům pro účely výzkumu a zejména dalšího využití v biotechnologiích. Během roku 2007 zpracovávalo NRS příslušné podklady pro vyjednávání v rámci EU a pro konsolidovanou pozici EU na globálním vyjednávání a aktivně se účastnilo jak všech koordinačních schůzek v Bruselu, tak globálního jednání pracovní skupiny pro vyjednání mezinárodního režimu ABS v Montrealu. 2

7 Mezinárodní spolupráce a prezentace výsledků Národního programu Na mezinárodní konferenci Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe v Krakově v květnu 2007, národní koordinátor na pozvání organizačního výboru prezentoval principy a funkci Národního programu, při té příležitosti byla zahájena jednání o možnosti získání vhodného genetického materiálu pro program české červinky (specifické inseminační dávky pro jednorázové přilití krve). V rámci pracovních jednání byla dále v Národním středisku pro genetické zdroje v Balicích konzultována problematika červinek, včetně vhodnosti a možnosti nákupu inseminačních dávek pro regeneraci české červinky. Na univerzitě Lublin, která garantuje regeneraci jednoho z původních plemen (Bialogrzbiety) byl podrobně diskutován tento projekt, do něhož jsou už několik let zapojováni jednotliví malochovatelé a zvířata nalezená v regionu původního výskytu. Na pozvání Veterinárního a potravinářského úřadu (Veterinary and Food Board) Estonska zajistilo NRS lektorování odborného semináře Animal genetic resources in Estonia and Czech Republic v Tallinu, kde byl rovněž prezentován systém ochrany genetických zdrojů v Národním programu, česká plemenářská legislativa a národní systém podpory plemenitby a ochrany genetických zdrojů. Ve spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní a Centrem rozvoje slezského norika se NRS podílelo na zajištění týdenní stáže dvanácti chovatelů chladnokrevných pracovních koní z Velké Britanie (British Horse Loggers). V závěru roku zajistilo NRS dvoudenní exkurzi sedmi polských specialistů na kryokonzervaci z univerzit ve Varšavě, Wroclavi a z Národního ústavu zootechniky v Krakově - Balicích v kryobankách VÚŽV v Uhříněvsi, Kostelci nad Orlicí a ČMSCH v Hradištku. Propagace a veřejná informovanost Problematika genetických zdrojů je průběžně zdůrazňována v řadě publikací, týkajících se jednotlivých plemen a druhů hospodářských zvířat, zejména ve specializovaných časopisech (Náš chov, Chovatel, Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz, Jezdectví, Koně apod.). Také při všech výstavách jsou příslušná plemena v tomto smyslu označena a prezentována. Už tradičně zajistilo NRS odborné přednášky v rámci programu EVVO (Environmentální vzdělávání) pro Ekotýden na gymnasiu Elišky Krásnohorské v Praze na téma Agrobiodiverzita víme co jíme? a Agrobiodiverzita dilema genetického inženýrství. Pro Národní výstavu Přerov 2007 připravilo NRS soubory informačních a propagačních materiálů o všech plemenech zařazených do Národního programu, a pro seminář organizovaný za účasti ministra zemědělství také prezentaci Genetické zdroje hospodářských zvířat a jejich udržitelný rozvoj. Vývoj a směr, kterým se ubírá ochrana zemědělské biodiverzity ve světě, přibližuje například příspěvek v Agromagazínu 9/2007. Pro potřeby prezentace a propagace bylo také vyrobeno CD o činnosti NRS v české a anglické verzi. 3

8 Toulcův dvůr Nejefektivnějším způsobem prezentace Národního programu veřejnosti a jsou kontaktní a interaktivní aktivity, uskutečňované specializovanými institucemi. Tradičně kvalitní spolupráce v tomto směru pokračovala i v roce 2007 se sdružením SRAZ ve středisku ekologické výchovy na Toulcově dvoře v Praze Hostivaři. Areál navštíví ročně okolo osob, především rodin s dětmi, jejich hlavní zájem se soustřeďuje na farmu s hospodářskými zvířaty. Farma slouží k přímé prezentaci národních plemen a využívá se při výukových programech pro všechny typy škol - od MŠ po studenty škol vysokých. V roce 2007 pokračovaly programy pro školy všech stupňů zaměřené na hospodářská zvířata se zdůrazněním významu původních plemen a současně jejich odbornou prezentací. Celkem 254 programových bloků navštívilo téměř 2500 dětí. Dalšími příležitostmi byly jednorázové akce Den Země, Biojarmark, Den zvířat apod., kdy se uskutečnily ukázky střihání valašských ovcí, křest telete červinky, vystoupení dětí na huculských koních, vše s výkladem o těchto plemenech. Informační materiály o plemenech byly i součástí dalších propagačních akcí mimo areál Toulcova dvora. Expozice původních českých plemen Noemova archa v roce 2007 obsahovala včetně odchovů : huculský kůň: 7 klisen česká červinka: 1 kráva, 1 jalovice, 1 tele přeštické prase: 2 prasnice ovce původní valaška: 1 beran, 3 bahnice koza bílá krátkosrstá: 1 kozel, 2 kozy koza hnědá krátkosrstá: 1 koza králíci: český černopesíkatý (1 samec/3 ramlice), český strakáč (1/1), moravský modrý (1/1), český červený (1/2) české husy: 1 houser, 2 husy česká zlatá kropenatá slepice: 1 kohout, 11 slepice Kryokonzervace Formou kryokonzervace je uchováván jednak reprodukční materiál - inseminační dávky a embrya, jednak materiál určeným zejména pro charakterizaci a popis genetických zdrojů, monitoring změn v populacích a studium užitkových vlastností plemen na molekulárněgenetické úrovni, je DNA. Pro předpokládaný rozvoj moderních reprodukčních biotechnologií se ve stále větší míře realizuje i konzervace a somatických buněk (SC). Hlavní depozit materiálu GZ skotu, koní, prasat,ovcí a koz je zajištěn v kryobance ČMSCH a.s., Hradištko. Materiál ryb je deponován v kryobance Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech. Další genetický materiál (ID české červinky) v IS Homole slouží pro realizaci programu šlechtění GZ české červinky v chovech JU v Českých Budějovicích. Depozity genobanky VÚŽV v Uhříněvsi a v Kostelci n.orlicí slouží především pracovním účelům (DNA a somatické buňky). Rok 2007 byl zaměřen na kryokonzervaci z několika důvodů. U skotu od roku 2003 a u koní 4

9 od roku 2004 žádné nové ID ani embrya nebyly ukládány, ani u ovcí a koz se v roce 2007 odběr semenných dávek neorganizoval. V první řadě bylo nutné prověřit kvalitu deponovaného materiálu, aby mohlo být smysluplně rozhodnuto o dalším rozsahu a způsobu kryokonzervace u jednotlivých druhů a naplánovány odpovídající prostředky nutné k jeho realizaci. Dalším důvodem bylo také opožděné finanční zajištění NP. Kryokonzervace byla realizována jen u kanců plemene přeštické černostrakaté (PC) vzhledem ke kritické situaci u plemene z původních osmi nukleových chovů jsou v provozu už jen čtyři a některé linie prakticky z chovu vymizely. Podobný problém byl již v minulých letech řešen přímo v nukleových chovech zařazených do Národního programu, využitím dávek připravených a deponovaných na pracovišti oddělení chovu prasat VÚŽV v Kostelci nad Orlicí. Zároveň se ukazuje, že tento trend bude pokračovat, a proto je nutné vyprodukovat podstatně větší množství kryodávek ze všech zatím neohrožených linií. Postupná nutná obnova všech linií, produkce kanců a kryokonzervace jejich ID je předpokládána podle navrženého harmonogramu přímo na pracovišti VÚŽV v Kostelci nad Orlicí. V roce 2007 byl odebrán ejakulát od 12 plemenných kanců PC, u dvou plemeníků neproběhla pozitivní adaptabilita ke zmražení. Celkově je zakonzervováno 72 plemenných kanců. Opětovně byla potvrzena skutečnost, že jenom 70 až 80% dlouhodobě uchovávaných inseminačních dávek s následnou 40-50% motilitou po rozmrazení splňuje požadovaná kriteria pro inseminaci. Rovněž tak 10-15% populace kanců nesplňuje podmínky pro úspěšnou kryokonzervaci s následnou reverzibilitou a fertilizační schopností pro další oplození. Liniová struktura populace PC je zmrazenými inseminačními dávkami zcela pokryta, přestože stavy plemenných kanců a šlechtitelských chovů posledních letech rapidně klesají. Ověření aktivity a fertilizační schopnosti zmrazených inseminačních dávek bylo provedeno u 7 plemenných prasnic s 42,85% úspěšností a natalitou 8,33 živě narozených a 7,66 odstavených selat. Byly revitalizovány dvě zaniklé linie populace (Amperor, Akoga). Jako nevyhnutelné se současně jeví zlepšení dosud používané metodiky kryokonzervace spermatu pro rutinní využití (nová média, jejich kombinace resp. technické podmínky) tak, aby se zvýšilo procento přežitelnosti spermií po rozmrazení ze současných 30-40% (tato problematika by se měla řešit v rámci nového institucionálního záměru). Celkově je zamrazeno 47 beranů S a 15 beranů V ovce. Vzhledem k nedořešeným legislativním podmínkám (přidělení registrace laboratoři VÚŽV Kostelec pro výrobu inseminačních dávek) nebylo pokračováno v kryokonzervaci spermatu chovných beranů plemene šumavská (S) ani valašská (V) ovce.. Činnost byla zaměřena na ověřování úspěšnosti laparoskopické inseminace dlouhodobě zmrazeným semenem po indukované říji (u 11 ovcí s 45% úspěšností zabřeznutí a plodností 114%) a testaci nové řady kryokonzervačních médií Andromed CSS I. a II., Biladyl. V porovnání se standardně používanými médii Triladyl a Optidyl se neprokázala výrazná zlepšující ani zhoršující tendence v dlouhodobém testu přežitelnosti spermií ani mře zabřeznutí. Poměr ředění spermatu používaný pro potřeby kryokonzervace, testaci médií a inseminaci se jeví jako optimální v rozpětí 1:4 až 1:6. Celkově lze konstatovat, že kvalita ejakulátu dlouhodobě sledované populace beranů na vybraných chovech je na velmi dobré úrovni. Průměrné hodnoty koncentrace se pohybují v rozmezí 3,0 až 4,0 x 106 spermií v 1 mm 3 a motilitou 70 až 85%. Koza krátkosrstá bílá a hnědá: Kromě ID deponovaných v genobance Hradištko jsou v pracovním depozitu VÚŽV Kostelec uchovány ejakuláty plemenných kozlů bílého a hnědého plemene. Důvody absence odběrů standardních dávek po roce 2004 korespondují se zmíněnou problematikou u ovcí. 5

10 Experimentální práce zaměřené na životaschopnost ejakulátu po rozmrazení nebyly provedeny z hlediska jak nedostatku biologického materiálu tak i sporadických potřeb chovatelů. Příprava inseminační stanice kanců pro potřeby genových zdrojů. Problematické zůstává i nadále získávání reprodukčního materiálu u beranů, kozlů a kanců přímo v chovech. Současná veterinární legislativa neumožňuje vyrábět ID mimo uznané inseminační stanice, ani v případě dávek určených výhradně pro nekomerční potřeby genových zdrojů. Jediným řešením je proto zřídit pracoviště, které odpovídá předpisům pro inseminační stanice prasat, případně malých přežvýkavců, tak aby bylo možné vyrábět regulerní inseminační dávky. Pro tyto účely byla zahájena adaptace experimentálního objektu VÚŽV v Kostelci nad Orlicí (ustajovací kapacita pro 5 kanců, pro odchov, odběrné místo s pomocnou laboratoří). Odběrné místo bude dokončeno v prvním čtvrtletí V prostoru vlastních laboratoří byl oddělen laboratorní provoz od kancelářského, doplněny germicidní výbojky a zařízení pro sterilizaci nástrojů a vybavena laboratoř pro zpracování embryí a fibroblastů. Kultivace a uchování somatických buněk V průběhu roku 2007 byla budována na pracovišti VÚŽV v Kostelci nad Orlicí laboratoř biotechnologie. Její vybavení bylo dokončeno v průběhu měsíců října a listopadu a byly provedeny první kultivace ušních fibroblastů z biopsií ušní tkáně prasat a ovcí. Šlo zejména o prověření a nácvik rutinních metodických postupů. Pokusy byly provedeny na 27 jedincích s cca 50% úspěšností. Pro tyto účely bylo nutné rozšířit a doplnit genobanku o potřebné kontejnery,bylo nutné rozšířit zabezpečovací zařízení (sledování hladin dusíku). V praxi byla metoda odběru somatických buněk urgentně použita v případě nutné porážky krávy č CZ742 (nar. 1991) z Nydku u Jablunkova, u níž předpokládáme vzhledem k její historii vysoký podíl původních genů moravsko-slezského rázu české červinky. Buňky byly odebrány z vemene, po kultivaci zpracovány a uloženy v genobance VÚŽV v Uhříněvesi. Využití kryomateriálu Poprvé v historii programu byl kryomateriál deponovaný od roku 1997 využit k řešení situace u chráněného genetického zdroje. Na základě rozhodnutí Rady bylo v období srpen prosinec použito 56 embryí plemene česká červinka pro transfer na účelových hospodářstvích VÚŽV Uhříněves a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s cílem zastavit růst koeficientu příbuzenské plemenitby. Materiál z genobank je využíván také v rámci výzkumných záměrů MZe, projektů NAZV a MŠMT (1Q57051 Využití genetických zdrojů národních plemen ovcí a koz pro produkci geneticky definovaných mléčných výrobků, 1P0ME742 Short-term storage and cryopreservation of fish embryo), resp. pro mezinárodní spolupráci - Kentucky State University(USA), CNRS Villefranchesur-Mer (Francie), Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin (Německo) - výzkum motility, fyziologie a ultrastruktury rybích spermií, rozvoj metod molekulární genetiky. 6

11 Revize kryomateriálu V roce 2007 byla zahájena kontrola kvality materiálu uloženého v genobance ČMSCH a.s., Hradišťko v období , konkrétně test přežitelnosti (motility spermií po rozmrazení) u semenných dávek hřebců vyrobených v letech Prověřeno bylo 34 starokladrubských hřebců a tři hřebci českomoravského belgika resp. slezského norika, dávky vyrobené pracovištěm VFU Brno. U vzorků testovaných akreditovanou laboratoří bohužel ani jeden nevyhověl požadavkům motility po rozmrazení (hodnoty 10-30%) a po dvou hodinách (0-5%). Vzhledem k těmto výsledkům bylo v březnu 2008 zahájeno prověřování dalších deponovaných dávek, (huculský kůň, kanci, berani a kozli) vyrobených ostatními pracovišti v období před nabytím platnosti předpisů EU o oběhu plemenného materiálu. Poznatky a závěry z revize se promítnou i do nového režimu uchovávání, který vstoupí v platnost od roku Jeho základem bude protokolární standardní prověření kvality (motility po rozmrazení) odebraných ID od každého zařazovaného plemeníka při příjmu odbornými pracovníky banky semene ČMSCH a.s., Hradišťko. Při nevyhovujícím výsledku bude materiál odeslán ke druhému kontrolnímu testu akreditovanému pracovišti (SVÚ Hradec Králové). Uchovávány budou pouze vyhovující ID, pro spotřebu za účelem kontroly je nutné mít k dispozici cca 5 pejet od každého plemeníka. Databáze kryokonzervovaného materiálu V roce 2007 poskytla genobanka materiál jak domácím klientům pro projekty revitalizace české červinky, tak vzorky DNA vyžádané zahraničními pracovišti pro výzkumné účely. Nutnost dosáhnout vysokou kvalitu kryoprogramu a udržet ji na srovnatelné světové úrovni, ale zejména předpokládaný růst požadavků na zpřístupnění uchovávaných GZ vyžaduje jednotný moderní informační a manažerský systém (přístup ke GZ bude v rámci globálního systému ABS na národní úrovni zajišťovat jediný oprávněný subjekt). V roce 2007 byl proto vytvořen speciální SW interaktivní databáze kryomateriálu. Po odzkoušení jejího systému (zadávání veškerých dat do databáze kontinuálně jednotlivými genobankami, okamžitý přehled o uloženém disponibilním materiálu, požadavky na materiál, schvalování jeho uvolnění a příslušné dohody transferu materiálu budou řešeny on-line) bude umístěn na webové aplikaci NRS VÚŽV Uhříněves. V průběhu roku 2007 byla dokončena reorganizace genobanky VÚŽV konkrétně převod uložených vzorků ze systému uložení ve zkumavkách eppendorf (objem 0,5 ml u DNA a 1,5 ml pro krev) a v centrifugačních zkumavkách (10 resp. 15 ml, pro ostatní biologické materiály), který byl používán v začátcích programu a v současné době již nevyhovuje požadavkům. Všechen materiál nyní téměř vzorků v nejméně dvou oddělených duplikátech, byl přepipetován do speciálních zkumavek systému Micronic. Tento systém je přímo určen pro archivaci biologického materiálu při nízkých teplotách, umožňuje rychlejší a bezpečnější manipulaci s uskladněným materiálem, elektronickou identifikaci a evidenci vzorků, a navíc je při jeho použití dosažena úspora až 1/3 chlazeného objemu. I přes určité zvýšení nákladů na pořízení spotřebního materiálu (plastik) představuje ušetřený objem mrazících boxů výraznou úsporu investičních nákladů na nové boxy a režijních nákladů na spotřebovanou elektrickou energii těchto boxů. 7

12 Inventarizace kryomateriálu K je v kryobankách deponován následující genetický materiál plemen zařazených do Národního programu: Tab.1. Přehled genetického materiálu v kryobankách Kryobanka Hradišťko Plemeno Embrya počet Inseminační dávky počet počet plemeníků dávek česká červinka 81 (9 rodičovských párů, 3 býci)* 4** 7176 český strakatý skot starokladrubský kůň huculský kůň slezský norik českomoravský belgický kůň přeštické prase pejet (30-80 na kance) koza bílá krátkosrstá pejet koza hnědá krátkosrstá pejet šumavská ovce pejet Depozit Kostelec n. Orlicí Plemeno Embrya počet počet plemeníků přeštické prase 0 37 Inseminační dávky počet dávek 2555 pejet ( na kance) koza bílá krátkosrstá pejet Koza hnědá krátkosrstá pejet šumavská ovce pejet Valašská ovce pejet Depozit IS Homole (Jihočeský chovatel) Inseminační dávky Embrya Plemeno počet počet počet dávek plemeníků Česká červinka 0 6*** 1041 *býci UL-1 (německého původu), BRY-3 (polského původu, úzce spřízněný s většinou žijících plemenic) a PO-4 (polského původu, s 19% podílem zušlechťujících dojných plemen) **býci PO-4, PO-5 (25% podíl red holštýna a 19% podíl anglera), BRY-5, BRY-6 (synové BRY-3), ***býci UL-1, BRY-3, BRY-2 (polského původu, 38% podíl zušlechťujících dojných plemen), ANK-1 (22% podíl zušlechťujících dojných plemen), UL-1 Na pracovišti genobanky VÚRH JU ČB ve Vodňanech byly v roce 2007 zamraženy inseminační dávky genetických zdrojů kapra milevského lysce, lína vodňanského, táborského, mariánskolázeňského a velkomeziříčského. Provádí se zmrazování v kryoautomatu Planer Kryo 10 series III (Planer, UK), v 2 ml kryozkumavkách se zmrazovaným objemem 1 ml. Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu. Hodnocení fertility spermií je prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x 4x u mlíčáka s hodnocením procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací 8

13 Tab.2. Aktuální přehled kryokonzervovaných ID ryb (od roku 1998, v kryotubách) podle jednotlivých plemen a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek: Druh Plemeno/linie Počet mlíčáků Počet dávek Kapr jihočeský lysec BV pohořelický lysec synt. linie C synt. linie C telčský lysec třeboňský šupináč jihočeský kapr šupinatý C žďárský lysec Žď-L milevský lysec MV mariánskolázeňský kapr šupinatý ML Lín obecný lín velkomeziříčský lín hlubocký lín táborský lín modrý lín zlatý lín vodňanský lín mariánskolázeňský Sumec velký sumec hodonínský sumec vodňanský albinotický sumec vodňanský Jeseter malý čistý druh Vyza velká čistý druh Pstruh obecný šumavská populace f. potoční Rok 9

14 Biologický materiál pro izolaci DNA ryb je vzhledem ke specifickým podmínkám konzervace zajištěn a deponován na pracovišti laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR v Liběchově. Tab. 3. Přehled biologického materiálu pro izolaci DNA, genobanka Liběchov Druh Plemeno/linie Druh Počet vzorků kapr obecný milevský lysec t iál krev 42 kapr obecný telčský lysec krev 90 kapr obecný mariánskolázeňský šupináč krev 179 kapr obecný třeboňský šupináč krev 145 kapr obecný pohořelický lysec krev 50 kapr obecný C435 krev 161 pstruh duhový PdM krev 33 pstruh duhový PdD66 krev 32 Banka DNA ve VÚŽV Uhříněves obsahuje k následující počty vzorků DNA: Tab. 4. Přehled biologického materiálu pro izolaci DNA, genobanka VÚŽV Druh a plemeno Počet vzorků Skot : česká červinka 30 německá (hessenská a vestfálská) červinka 43 polská červinka 25 český strakatý skot 1480 ostatní plemena (holštýn, masný simentál, hereford, jersey, aberdeen angus, charolais) 3830 Ovce: šumavská ovce 2470 valaška 165 zušlechtěná valaška 160 ostatní plemena (cigája, charollais, merinolandschaf, texel, suffolk, merino, oxford down, německá dlouhovlnná) 580 Kozy: bílá krátkosrstá koza 910 hnědá krátkosrstá koza 510 ostatní plemena (boer, savannah, kalahari red, alpine, anglonúbijská) 220 Koně: starokladrubský kůň 400 slezský norik 140 českomoravský belgik 202 Huculský kůň 196 Drůbež: česká zlatá kropenka 450 česká husa

15 ostatní plemena (polská zelenonožka, oravka, šumavka, česká krůta) 253 Králíci: všech 7 národních plemen po 6 vzorcích 42 11

16 Finanční zajištění Národního programu NP byl v roce 2007 financován ze Státního rozpočtu částkou 60 mil. Kč (z toho na živočišné GZ připadá 20 mil. Kč), přidělenou formou dotace. byla tato částka rozdělena následovně: 13,5-14 mil. na přímé podpory chovatelům, 3-3,2 mil. na činnosti zajišťované NRS, zejména provoz genobank 3-3,3 mil. na činnosti zajišťované ostatními subjekty, řešené formou kooperačních smluv. Administrace dotačních prostředků Podle ustanovení Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotačních podpor na udržování a využívání GZ pro zemědělství byly žádosti jednotlivých subjektů podané prostřednictvím příslušných chovatelských svazů postoupeny VÚŽV. Po kontrole a sumarizaci všech žádostí byly navrženy výše příspěvku na jednotlivé tituly, tak aby byly vyčerpány finanční prostředky určené k podpoře chovu. Tyto návrhy byly projednány a odsouhlaseny na zasedání Rady genetických živočišných zdrojů dne , žádosti byly v termínu předány na MZe ke konečnému posouzení a přiznání dotací. Aktivity chovatelských sdružení a ostatních subjektů, zaměřené zejména na hodnocení a výběry zvířat do GZ, zajištění jejich testace, odběrů vzorků genetického materiálu, agenda zpracování žádostí chovatelů, byly profinancovány na základě uzavřených smluv, po kontrole jejich splnění ke dni Přehled přidělených prostředků dotační podpory pro chovatele, včetně rekapitulace za roky je v tabulkách 5-8. Tab. 5. Náklady na realizaci programu Koordinace programu Zajištění Národního programu - metodické vedení a koordinace, tvorba a vývoj databází, evidence dat genetických zdrojů a analýzy programu jejich šlechtění, provoz genobank (kryokonzervace genetického materiálu a molekulárněgenetická charakterizace plemen) posuzování a prověřování žádostí o dotační podporu a jejich kontrola, zajišťování náležité publikace a informovanosti, zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodních dohod a zastupování ČR v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska. Materiál Cestovní náklady Služby Osobní náklady Vnitropodnikové náklady a režie Celkem Smluvní činnosti (svazy a ostatní subjekty) Celkem zajištění Národního programu

17 Tab.6. Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2007 druh (plemeno) počet sazba částka Druh počet sazba částka ČESKÁ ČERVINKA STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ kráva klisny jalovice hřebec plemenný býk HUCULSKÝ KŮŇ jalovička do 6 měsíců věku klisny KOZA bílá hřebec KOZA hnědá ČM BELGICKÝ KŮŇ koza klisny kozička hřebec OVCE šumavská SLEZSKÝ NORIK klisny hřebec OVCE valaška RYBY (počet hejn) bahnice kapr beran pstruh duhový PRASE přeštické černostrakaté pstruh potoční prasnice lín kanec sumec ČESKÁ SLEPICE zlatě kropenatá jeseter ČESKÁ HUSA vyza KRÁLÍCI síh peleď český strakáč síh maréna moravský modrý VČELY český albín plem. matka a český luštič plem. matka b moravský bílý hnědooký plem. matka c černopesíkatý plem. matka d český červený plem. matka e NUTRIE standard stříbrná tříbarevná CELKEM

18 Tab. 7. Rekapitulace počtu podporovaných jedinců GZ in situ za roky Roky druhy (plemena) česká červinka koza bílá koza hnědá šumavská ovce valašská ovce přeštické prase starokladrubský kůň huculský kůň slezský norik českomoravský belgik česká slepice zlatě kropenatá česká husa králíci (7 plemen) nutrie (3 plemena) ryby (počet kmenových hejn) včely

19 Tab. 8. Rekapitulace prostředků podpory chovu GZ in situ (v tis.kč) za roky druhy (plemena) celkem česká červinka koza bílá koza hnědá šumavská ovce valašská ovce přeštické prase starokladrubský kůň huculský kůň slezský norik českomoravský belgik česká slepice zlatě kropenatá česká husa králíci (7 plemen) nutrie (3 plemena) ryby včely celkem za rok

20 STAV OCHRANY A VYUŽITÍ PLEMEN ZAŘ AZENÝCH DO GENETICKÝCH ZDROJŮ SKOT Česká červinka Stav populace Na konci roku 2007 bylo u 10 zařazených chovatelů jako genetický zdroj uznáno celkem 103 jedinců všech kategorií (57 krav, 37 jalovic, 5 jaloviček, 4 býci), chovaných částečně jako ustájené a dojené, částečně v pastevním systému bez tržní produkce mléka (BTPM). Tab.9. Chovy řízené JU ČB k Chovatel ŠZP JUČB Haklovy Dvory Tomášek Nové Hutě Blažek Staré Hodějovice Sikorová Milíkov Koloušková Soběslav ŠZP ČZU Lány Individ. chovy dojené BTPM dojnice jalovice jalovičky býci V rámci Svazu českého strakatého skotu byla uznána plemenná kniha a šlechtitelský program české červinky. Selekční program v období má za cíl postupně vyřadit přímé potomky býků PO 2, PO 3, PO 5, ANK 1, kteří mají významné podíly genů nepříbuzných plemen, resp. zvážit jejich další využití v rámci programu regenerace plemene, stanovit matky býků z plemenic zařazených do příslušného oddílu PK a vybrat ze současného samčího materiálu býky k odchovu. Ozdravovací program IBR probíhá na základě schválené metodiky platné od roku Předpokládané ukončení ozdravovacího procesu je v roce 2011, kdy budou jednorázově zlikvidována všechna zvířata nacházející se v chovech před začátkem vakcinace. Připařovací plán pro populaci červinek je s ohledem na narůstání průměrné hodnoty i individuálních hodnot koeficientů intenzity příbuzenské plemenitby (F x ) stále obtížnější sestavit. U části krav jsou problémy, k jejich připuštění se z hlediska udržení hodnoty F x pod hranicí 12,5% hodí jen býci vysokým podílem jiných plemen. Takový postup by měl naprosté oprávnění pro postupné zvyšování podílů genotypů CC (L) v rámci celé regenerované populace prostřednictvím převodného křížení, i když by potomstvo nebylo uznáno jako genetický zdroj. Volba záleží na rozhodnutí chovatelů, resp. Klubu chovatelů CC (L). Tyto skutečnosti jen podtrhují nutnost urychleného výběru nových linií mladých býků. Z 10 býčků narozených roku 2006 na ŠZP JU zbývají po eliminaci jedinců s nevhodným genotypem dva, oba po PRP 606, oba mají 6% cizích genů. Současně je nutné zahájit jednání s RGZ o eventuálním nákupu inseminačních dávek od vhodných býků zahraniční provenience. 16

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Historie a výhledy šlechtění

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 221 812 865 fax: 222 221 424 číslo účtu: 0123459399 / 0800 E-mail: CSCHMS.Praha@IOL.CZ webové

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více