Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat"

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva 2009

2 Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za rok 2009 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Praha 0

3 Autoři zprávy Ing. Věra MÁTLOVÁ, národní koordinátor, Ing. Eva Němečková prof.ing. Václav ŘEHOUT,CSc., doc.ing. Karel KOŠVANEC,CSc. (česká červinka) Ing. František HŘEBEN, CSc., prof.ing. Josef PŘIBYL, DrSc. (český strakatý skot) RNDr. Jaromír FIEDLER, DrSc. (přeštické prase) Zdena DYKOVÁ (starokladrubský kůň) Ing. Jaroslav JELÍNEK, CSc. (huculský kůň) Ing. Vladimír TEPLÝ, Blahoslav POLÍČEK (českomoravský belgik a slezský norik) Dr.Ing. Michal MILERSKI (valašská ovce) Ing. Antonín VEJČÍK, CSc. (šumavská ovce) Ing. Věra MÁTLOVÁ, Ing. Richard KONRÁD (bílá a hnědá krátkosrstá koza) prof.ing. Eva TŮMOVÁ, CSc., Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, Josef VILHELM, Jana KORBOVÁ, Ing. Jan KAPLAN (králíci a nutrie) Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, Ing. Vlastislav MACHANDER, Ph.D. (drůbež) doc.dr.ing. Martin FLAJŠHANS (ryby) Ing. Dalibor TITĚRA, CSc. (včela kraňská) 3

4 Použité zkratky ABS CBD CHM ČMSCH ČZU EAAP EFABIS ERFP ET EVVO FAO FAODADIS GZ ICAR ID IS (ISK) JU MŠMT MZe MZLU MŽP NAZV NPZ NRS NSB PK, HPK RGŽZ SVÚ UNEP/GEF ÚŽFG AV VÚRH VÚŽV,v.v.i. Access and Benefit Sparing (přístup ke genetickým zdrojům) Convention on Biological Diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti) Clearing House Mechanism (globální informační portál CBD) Českomoravský svaz chovatelů Česká zemědělská univerzita Praha European Association on Animal Production( Evropská asociace pro živočišnou výrobu) European Farm Animal Biodiversity Information Systém (informační systém o biodiverzitě živočišných genetických zdrojů) European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (Evropské středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat) embryotransfer systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Food and Agriculture Organization of the United Nations (organizace pro výživu a zemědělství OSN) Food and Agriculture Organization Domestic Animal Diversity Information Systém (informační systém FAO ) genetický zdroj International Committee for Animal Recording (Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti) inseminační dávka inseminační stanice (inseminační stanice kanců) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zemědělství ČR Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Ministerstvo životního prostředí Národní agentura pro zemědělský výzkum Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství Národní referenční středisko Národní strategie biodiverzity Plemenná kniha, Hlavní plemenná kniha Rada genetických živočišných zdrojů Státní veterinární ústav United Nations Environmental Protection Global Environmental Facility (Pomocný úřad pro ochranu životního prostředí při OSN) Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeská univerzita v Čes. Budějovicích Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 4

5 OBSAH Plánované aktivity Národního programu zvířat v roce Činnost Národního referenčního střediska (NRS)...7 Propagace a veřejná informovanost...8 Revize chovů...9 Činnost ostatních subjektů...9 Kryokonzervace...2 Pracoviště Kostelec nad Orlicí...2 Inventarizace kryomateriálu...2 Přehled kryokonzervovaného biologického materiálu...3 Kryokonzervace spermatu GZ ryb v roce Finanční zajištění Národního programu...4 Stav ochrany a využití plemen zařazených do genetických zdrojů...6 SKOT...6 Česká červinka...6 Český strakatý skot...8 Přeštické černostrakaté prase...22 KONĚ...27 Starokladrubský kůň...27 Chladnokrevná plemena koní (českomoravský belgik, slezský norik)...30 Huculský kůň...36 OVCE...44 Šumavská ovce...44 Valašská ovce...46 KOZY...49 Bílá krátkosrstá koza...49 Hnědá krátkosrstá koza...49 KRÁLÍCI...52 NUTRIE...55 DRŮBEŽ...56 Česká slepice zlatě kropenatá, česká husa...56 RYBY...59 Včela medonosná kraňská

6 Plánované aktivity Národního programu zvířat v roce 2009 Pro rok 2009 byly schváleny následující aktivity: vytvoření záchranného nukleu krav původního typu českého strakatého skotu pokračování v projektu regenerace u české červinky odchov jalovic z embryotransferu zahájení výroby nových embryí, odchov a výběr plemenných býčků z embryotransferu a umístění na inseminační stanici (účelové hospodářství VÚŽV v.v.i., ČZU Praha) návštěvy v chovech a konzultace pro chovatele v oblasti strategie a managementu ochrany a využití genetických zdrojů, rozvoji personálních kapacit a technické pomoci sběr a uskladnění dalších biologických vzorků pro molekulárně genetický popis plemen nově zařazených do genetických zdrojů zajištění kryokonzervace genetického materiálu české červinky ( inseminační dávky, embrya, somatické buňky ) kryokonzervace genetického materiálu přeštického prasete, obou plemen ovcí a koz (inseminační dávky prostřednictvím IS Kostelec nad Orlicí, somatické buňky z terénních sběrů) zajištění kryokonzervace inseminačních dávek starokladrubských koní 4 hřebci ohrožených linií zajištění kryokonzervace inseminačních dávek ryb a jejich uskladnění v kryobankách zabezpečení provozu centrální banky genetických zdrojů v Bance semene ČMSCH a.s., v Hradištku ověřovací provoz propojené databáze vzorků zařazovaných do kryobank doplňování databanky genetických zdrojů a poskytování dat do navazujících databází EFABIS a FAODADIS zajištění systému řízeného připařování u drůbeže (centrální líhnutí, výměna plemeníků) pokračování v ověření modelových výkonnostních zkoušek vyššího typu pro chladnokrevné koně (3. rok) plnění mezinárodních povinností a zastupování ČR na pravidelných jednáních: workshop Národních koordinátorů v rámci konference EAAP Barcelona, pravidelná jednání Steering Committee ERFP, spolupráce na přípravě evropských a globálních projektů FAO a ERFP, jednání komise genetických zdrojů při FAO, jednání odborných pracovních skupin pro ABS (Access and Benefit Sharing) v rámci CBD shromáždění žádostí o podporu udržovatelů genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel a jejich posouzení, návrh finančních sazeb na jednotlivé předměty podpory a projednání v Radě genetických živočišných zdrojů kontroly u vybraných příjemců podpor a u spolupracujících organizací zvyšování informovanosti veřejnosti a podchycení veřejného zájmu, zejména u dětí a mládeže, o problematiku ochrany formou přípravy a poskytování cíleně koncipovaných výukových materiálů (účast v systému EVVO) doplňování publikací, archivování fotodokumentace, vydávání informačních tiskovin a propagačních materiálů pro prezentaci zpracování výroční zprávy za rok 2009 o realizaci NP a její projednání v RGŽZ zpracování nové koncepce Národního programu v souladu s povinnostmi plynoucími z Globálního akčního plánu FAO pro živočišné genetické zdroje a navazujícího návrhu prováděcích metodik řízení genetických nukleů těchto zdrojů 6

7 Činnost Národního referenčního střediska (NRS) Jednání Rady genetických živočišných zdrojů Během roku 2009 se uskutečnila dvě zasedání Rady, z nich první ( ) projednala výsledky Národního programu za rok 2009 (výroční zprávu NP) a zajištění aktivit v roce 2009, další ( ) se zaměřila na plnění stanovených aktivit, projednání žádostí a návrh sazeb dotační podpory. Závěry jednání k jednotlivým plemenům jsou uvedeny v příslušných kapitolách této Výroční zprávy. Mezinárodní spolupráce a prezentace výsledků Národního programu Program genetických živočišných zdrojů FAOOSN (UNFAO Global Plan of Action for Animal Genetic Resources) Mezinárodní režim přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosu, který plyne z jejich využívání (UNEP CBD Negotiations of the International Regime on ABS) VÚŽV v.v.i. jako Národní referenční středisko uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat přímo spolupracuje s organizací FAO OSN na zajišťování Globálního akčního plánu pro genetické živočišné zdroje. Rok 2009 byl rokem pravidelného zasedání Komise pro genetické zdroje FAO. Z titulu předsednictví Evropské komise jsme tedy zajišťovali koordinaci aktivit a pozic pro jednání na tomto fóru, konaném v lednu a říjnu v ústředí FAO v Římě. Na lednovém zasedání pracovní skupiny pro živočišné zdroje (ITWGAnGR) byl mj. na vyžádání Komise představen národní systém průběžného monitorování a včasné reakce pro ohrožená plemena, na říjnovém jednání Komise byl mj. odsouhlasen dvouletý plán akcí a jeho financování, postup implementace Globálního Akčního Plánu a koordinace aktivit s Úmluvou o biologické rozmanitosti OSN ve věci Mezinárodního režimu přístupu ke genetickým zdrojům. Z uvedených jednání plyne povinnost v roce 20 vypracovat první národní zprávu o implementaci GPA, tj. zpracování a plnění Národního akčního plánu. V září 2009 se národní koordinátor zúčastnil jako mezinárodní konzultant FAO pokračování projektu Podpora rozvoje národních kapacit regionální centrum genetických živočišných zdrojů pro Střední Asii v Almaty (Kazachstán). V souvislosti s přípravou Mezinárodního režimu přístupu ke genetickým zdrojům VÚŽV z pozice Národního referenčního střediska zajišťovalo Národní středisko v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí na expertní úrovni i agendu těchto jednání. 7

8 Rok 2009 byl vzhledem k termínu očekávaného přijetí režimu (podzim 200) ve znamení zvýšené frekvence jednání jak na úrovni EU v Bruselu, tak přímo na zasedání pracovní skupiny Úmluvy pro ABS v Paříži, která spadala do období koordinace aktivit EU Českou republikou v rámci jejího předsednictví. Evropské regionální středisko pro genetické zdroje (ERFP) Národní koordinátor je zároveň členem Evropského regionálního střediska pro genetické zdroje (ERFP), v současné době vykonává i funkci zástupce zemí střední a východní Evropy v jeho Řídícím výboru. Jednání výboru v roce 2009 se spolu se specializovaným workshopem uskutečnila v květnu 2009 v Reykjavíku a v srpnu 2009 v rámci Výroční konference EAAP v Barceloně. Propagace a veřejná informovanost Problematika genetických zdrojů je průběžně zdůrazňována v řadě publikací, týkajících se jednotlivých plemen a druhů hospodářských zvířat, zejména ve specializovaných časopisech (Náš chov, Chovatel, Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz, Jezdectví, Koně apod.). Výstavy a prezentace Národní program genetických zdrojů a jeho výsledky byly prezentovány na třech významných českých výstavách v rámci expozice MZe ČR: Zemědělec, Lysá nad Labem březen 2009, Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, Brno červen 2009, Země živitelka, České Budějovice srpen V expozicích VÚŽV,v.v.i. byla jednotlivá plemena zařazená do Národního programu prezentována formou letáků. Kromě informačních a propagačních materiálů pro odbornou a chovatelskou veřejnost to byly také materiály pro dětské návštěvníky, s cílem nejen informovat o chovu těchto hospodářských zvířat, ale i povzbudit zájem dětí o zemědělskou problematiku. Pro účely prezentační i výukové jsou každoročně inovovány a vydávány informační letáky o genetických zdrojích. Za rok 2009 tak byla využita sada 8 druhů letáků ke všem plemenům Národního programu genetických zdrojů a sada prezentující řešení výzkumné problematiky VÚŽV,v.v.i. aplikovatelné pro udržitelný rozvoj a ochranu agrobiodiverzity. Další prezentace Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů, zajišťovaná NRS VÚŽV,v.v.i: Přednáška Genetické zdroje koní v ČR a aktuální problémy v jejich šlechtění na Mezinárodním setkání chovatelů starokladrubských koní v Kladrubech nad Labem, Přednáška Chladnokrevná plemena koní v GZ Seminář o orbě a veterině, Pěčín, Přednáška o GZ v rámci výukového vzdělávacího programu na SZeŠ Lanškroun, Účelové hospodářství VÚŽV, v.v.i Netluky : odborná exkurze SOŠ a SOU Horšovský Týn zaměřená na téma Environmentálně šetrný chov hospodářských zvířat a návštěva Mateřské školy Semínko o.p.s., během které byli žáci seznámeni mimo jiné i s kriticky ohroženým plemenem české červinky 8

9 Revize chovů Nezbytnou součástí činnosti NRS je revize chovů registrovaných v Národním programu. Předmětem průběžné kontroly těchto chovů je zjištění stavu genetického zdroje, na který je požadována dotace a dodržování podmínek chovu stanovených metodikou pro tento genetický zdroj ze strany účastníka Národního programu příjemce veřejné finanční podpory. V roce 2009 bylo kontrolní skupinou (Ing. Věra Mátlová, Ing. Martina Kosová, Ing. Eva Němečková) uskutečněno celkem 8 kontrol, a to u čtyř chovatelů české červinky, u dvou chovatelů nutrií a jednoho chovatele valašských a šumavských ovcí, z toho jedna následná pro zjištění stavu splnění nápravných opatření. Výsledky všech kontrol byly zaznamenány do samostatných kontrolních protokolů předávaných na MZe ČR. Činnost ostatních subjektů Sdružení SRAZ Toulcův dvůr V rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů nadále probíhá aktivní spolupráce s Centrem ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze Hostivaři, prostřednictvím sdružení SRAZ. Farma slouží k přímé prezentaci národních plemen a využívá se při výukových programech pro všechny typy škol od MŠ po studenty škol vysokých. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2009 pokračovaly programy pro školy všech stupňů zaměřené na hospodářská zvířata se zdůrazněním významu původních plemen a současně jejich odbornou prezentací. Pro informovanost veřejnosti (každoroční návštěva okolo osob, zejména rodin s dětmi) je vybudována naučná stezka s informačními panely, které seznamují návštěvníky s národními plemeny hospodářských zvířat. Seznam chovných zvířat českých plemen na farmě Toulcova dvora v roce 2009: Huculský kůň : 2 klisen, 2 hříbata odchov Česká červinka : kráva, jalovička Přeštické prase : 2 prasnice Ovce původní valaška : beran, 4 bahnice Koza bílá krátkosrstá : kozel a 2 kozy bílé, koza hnědá krátkosrstá Králíci český černopesíkatý : + 3 český strakáč : + český červený : + 2 České husy : houser, 2 husy Česká zlatá kropenatá slepice : kohout, 5 slepic Souhrnný přehled o aktivitách Sdružení SRAZ, Toulcův dvůr v roce 2009 : 43 výukových programů, kterých se zúčastnilo dětí, tj. celkem bylo realizováno 5569 účastníkohodin spolupráce s 304 studenty VŠ, kterým byli zajištěny odborné a učební praxe a semináře realizován byl jeden seminář pro pedagogy pro 5 osob připraveno a realizováno bylo celkem 2 výchovných a osvětových akcí pro širokou veřejnost, kterých se zúčastnilo přes osob 9

10 Příloha: VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI č. Název akce Popis akce Místo konání A ta kráva mléko dává Jak beránek o rouno přišel Den Země Křtiny mláďat Jak se u nás žije zvířatům Jak se u nás žije zvířatům Letní škola malých farmářů Dožínky a biojarmark Čtyři koně ve dvoře (akce trvala 2 hodiny) Pomáháme zvířatům Den zvířat na Toulcově dvoře Osvětová akce především pro rodiny s dětmi. Propagace agrobiodiverzity (česká červinka, bílá a hnědá koza krátkosrstá) a welfare chovů hospodářských zvířat formou interaktivního odpoledne na statku (aktivity se zvířaty komentovaná prohlídka farmy včetně přímého kontaktu se zvířaty, krmení, dojení, výroba čerstvého sýra a másla). Osvětová akce z cyklu akcí pro veřejnost zeměřených na ochranu zvířat. Tentokráte s tématem ovce domácí propagace agrobiodiverzity (valašská ovce) a welfare chovů ovcí formou interaktivního odpoledne na statku (komentované stříhání ovcí profesionálním střihačem, tématické výtvarné aktivity s ovčí vlnou, komentovaná prohlídka farmy včetně přímého kontaktu se zvířaty). Celodenní osvětová akce, prohlídka farmy, agrobiodiverzita a propagace genových zdrojů. Osvětová akce z cyklu akcí pro veřejnost zeměřených na ochranu zvířat a agrobiodiverzitu, ochranu genofondu. Seznámení s narozenými mláďaty na statku, péče o zvířata a jejich mláďata, křtiny kůzlátek Romanky a Radky, setkání s adoptivními rodiči zvířat na Toulcově dvoře. Osvětová akce z cyklu akcí pro veřejnost zeměřených na ochranu zvířat. Seznámení s životem zvířat na welfare farmě, správná péče o zvířata, krmení a přímý kontakt se zvířaty, výtvarné činnosti k tématu. Osvětová akce z cyklu akcí pro veřejnost zeměřených na ochranu zvířat. Seznámení s životem zvířat na welfare farmě, správná péče o zvířata, krmení a přímý kontakt se zvířaty, výtvarné činnosti k tématu. Příměstský tábor, práce se zvířaty z farmy, seznámení s genovými zdroji a jejich využití, propagace českých genových zdrojů. Celodenní osvětová akce, prohlídka farmy, selská jízda huculů. Osvětová akce pro veřejnost zeměřená na propagaci genových zdrojů. Kůň domácí propagace ohleduplného přístupu ke koním a propagace huculských koní (plemena koní,anatomie a zvyky koní, péče o koně, tématické výtvarné aktivity, komentovaná prohlídka stájí včetně přímého kontaktu se zvířaty). Výstava všech dětských prací (celkem 300 prací) výtvarné soutěže na téma ochrany zvířat, v 0:30 hodin ocenění vítězů jednotlivých kategorií. Osvětová akce pro rodiče a děti s programem (ochrana zvířat, propagace genových zdrojů, prohlídka farmy, stříhání ovcí, vystoupení huculů a kladrubských koní aj.) Počet účast. Počet účast.xhodin SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) SEV Toulcův dvůr (Kubatova 32/, Praha 0 Hostivař) *** *** *** CELKEM

11 Centrum rozvoje chovu slezského norika BEGAN MOVE V roce 2009 uskutečnilo Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany,o.s. ( dále Centrum ) alternativu soutěžního dne pro držitele chladnokrevných koní z řad hobby chovatelů závody BEGAN MOVE. Ve startovním poli byli nahlášeni i junioři. Centrum vybavilo soutěže cenami. Speciální výstava Pořadatelé vytvořili kategorie: 23 letí koně, třída otevřená, třída pracovní, klisny s hříbaty, kolekce majitelů a show třída. Diváci měli možnost vidět fyzické odlišnosti plemen při předvedení koní v kroku, v klusu a v zootechnickém postoji. Pro výstavu bylo striktně vyžadováno propozicemi stanovené oblečení předvádějícího handlera pro zvýšení kultury a prestiže výstavy koní a chovatelství. Celá akce včetně doprovodného programu byla propagací vyspělosti chovu chladnokrevných plemen. BEGAN 2009 ověřovací ZV II. Stupně Letošní soutěžní den pro chladnokrevné koně se uskutečnil Do soutěží v těžkém tahu (TT), v ovladatelnosti (OVL) a ve formanských jízdách (FORM) a do Derby v těžkém tahu bylo přihlášeno 9 koní. Zástupci tří plemen s plemennými knihami v ČR byli dle Metodiky CRCHSN Hradčany přeměřeni před startem kvalifikovaným rozhodčím Ing. Martinou Kosovou v základních tělesných mírách a tyto byly zaznamenány do jejich Pracovních knížek. Kdykoliv je tedy možné dle zápisu porovnat tělesné vyspívání koní s prokázaným původem a s touto informací nakládat v cílené chovatelské práci. Technickým rozhodčím byl Ing. Jan Gallas. Vzdělávací kurzy pro veřejnost, přednášky Ve spolupráci se hřebčínem Hradčany Centrum uskutečňovalo v průběhu roku individuální a hromadné vzdělávací kurzy. Hromadná soustředění byla zaměřená na nový sport bega cross a na formanské soutěže proběhl seminář o orbě koňským potahem a veterinární seminář. V prvém dni byl pozván jako lektor několikanásobný držitel titulů v orbě pan Oskar Sněhota, v druhém dni vedla seminář MVDr. Marta Kolmanová. Poslední akcí pro veřejnost byla Expedice Zakletý 2009, trekkingový výstup s chladnokrevnými koňmi na jeden z nejvyšších vrchů Orlických hor. Reportáž vyšla na Další prezentace plemene SN jako genetického zdroje uskutečnilo Centrum: publikace v odborném tisku příspěvky v časopisech Jezdectví a Svět koní Královéhradecké krajské dožínky v programu Královéhradeckých krajských dožínek v Šimkových sadech v Hradci Králové vystoupily s chladnokrevnými koňmi děti z Dětského domova Potštejn a Daniela Svobodová Dětský domov Potštejn semináře a praktické lekce připravované Centrem pro děti z DD Potštejn Děti se účastnily soutěží pro amatéry Began move. I letos se staly partnery při trekkingové akci Expedice Zakletý 2009.

12 Kryokonzervace Kryokonzervace představuje ideální doplňkový způsob konzervace genofondu plemen zahrnutých do NP GŽZ. Uchováván je jak reprodukční materiál inseminační dávky a embrya, tak materiál určený zejména pro charakterizaci a popis genetických zdrojů, monitoring změn v populacích a studium užitkových vlastností plemen na molekulárněgenetické úrovni, zejména krev, sliny, srst a další tkáně pro izolaci DNA. Pro předpokládaný rozvoj moderních reprodukčních biotechnologií se ve stále větší míře realizuje i konzervace somatických buněk. Pracoviště Kostelec nad Orlicí V letošním roce bylo odebráno semeno od 6 plemenných kanců přeštického černostrakatého plemene, 6 plemenných beranů šumavské ovce a 3 berani valašské ovce. Celkově je zakonzervováno semeno 03 plemenných kanců PC (2025% z celkového stavu kryomateriálu pochází z opakovaných odběrů), 8 plemenných kanců ČVM, 42 beranů S, 20 beranů V a 25 plemenných kozlů bíle a hnědé varianty. Liniová struktura populace PC je zakonzervovanými inseminačními dávkami zcela pokryta a umožňuje její dílčí revitalizaci. Obdobné závěry lze konstatovat u šumavské a valašské ovce. U plemenných kozlů z ryze provozních a organizačních důvodů nebyly v letošním roce provedeny žádné odběry. Částečné možnosti k obnově početního stavu zaniklých linií, ale pouze pro udržení jedinců in situ, dává nově uznaný šlechtitelský chov při VÚŽV v Kostelci nad Orlicí. Zde jsou využívány výhradně zmrazené inseminační dávky popřípadě embrya k rozšíření další populace. Inventarizace kryomateriálu Tab. : Přehled kryokonzervovaného genetického materiálu Centrální kryobanka Hradišťko Plemeno Inseminační dávky Embrya počet počet počet plemeníků dávek česká červinka český strakatý skot starokladrubský kůň huculský kůň slezský norik českomoravský belgik přeštické prase ID pejet koza bílá krátkosrstá koza hnědá krátkosrstá šumavská ovce Kryobanka Kostelec n.orlicí Plemeno Inseminační dávky Embrya počet počet počet plemeníků dávek přeštické prase pejet prase CVM pejet koza bílá krátkosrstá koza hnědá krátkosrstá 0 2 šumavská ovce valašská ovce Pro chovatele české červinky jsou dále k dispozici inseminační dávky (býci BRY 3, PO 4 a PO 5, UL, ANK ) v depozitu Jihočeského chovatele v Homolích. 2

13 Přehled kryokonzervovaného biologického materiálu Tab. č. 2: Přehled biologického materiálu pro izolaci DNA, genobanka VÚŽV,v.v.i. Druh a plemeno Počet vzorků Skot : česká červinka 2 německá (hessenská a vestfálská) červinka 43 polská červinka 25 český strakatý skot 2493 ostatní plemena (holštýn, masný simentál, hereford, jersey, aberdeen angus, charolais) 452 Ovce: šumavská ovce 2470 valaška 276 zušlechtěná valaška 24 ostatní plemena (cigája, charollais, merinolandschaf, texel, suffolk, merino, oxford down, německá dlouhovlnná) 77 Kozy: bílá krátkosrstá koza 906 hnědá krátkosrstá koza 50 ostatní plemena (boer, savannah, kalahari red, alpine, anglonúbijská) 220 Koně: starokladrubský kůň 445 slezský norik 72 českomoravský belgik 273 huculský kůň 22 Drůbež: česká zlatá kropenka 620 česká husa 60 ostatní plemena (polská zelenonožka, oravka, šumavka, česká krůta) 253 Kryokonzervace spermatu GZ ryb v roce 2009 V roce 2009 byly zamraženy dávky u genetických zdrojů kapra Žďárského lysce, pstruha obecného f. potoční Šumavské populace a u pstruha duhového PdD 75. Provádí se zmrazování v kryoautomatu Planer Kryo 0 series III (Planer, UK), v 2 ml kryozkumavkách se zmrazovaným objemem ml. Motilita spermií s měřením jejich rychlosti se stanoví z videozáznamu pomocí analýzy obrazu. Hodnocení fertility spermií je prováděno v kontrolovaných inkubačních podmínkách při opakování 3x 4x u mlíčáka s hodnocením procenta vykuleného váčkového plůdku a procenta malformací. Tab. č. 3: Aktuální přehled kryokonzervovaných dávek v kryotubách podlejednotlivých plemen a linií, počty mlíčáků a počty zamražených dávek Druh Plemeno / linie Počet mlíčáků Počet dávek Rok Jihočeský lysec BV , 999, 2006 Pohořelický lysec Synt. linie C , 2003, 2006 Synt. linie C Kapr obecný Telčský lysec Třeboňský šupináč , 2003, 2006 Jihočeský kapr šupinatý C Žďárský lysec ŽďL , 2009 Milevský lysec MV , 2007 Mariánskolázeňský kapr šupinatý ML

14 Lín Velkomeziříčský , 2000, 2007 Lín Hlubocký , 2004 Lín Táborský , 2004, 2007, 2008 Lín obecný Lín Modrý Lín Zlatý Lín Vodňanský Lín Mariánskolázeňský Sumec Hodonínský , 2004 Sumec velký Sumec Vodňanský albinot Sumec Vodňanský Jeseter malý čistý druh , 200, 2006, 2008 Vyza velká čistý druh Pstruh obecný f. potoční Šumavská populace , 2006, 2008, 2009 Pstruh duhový PdD Finanční zajištění Národního programu Administrace dotačních prostředků Podle ustanovení Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotačních podpor na udržování a využívání GZ pro zemědělství byly žádosti jednotlivých subjektů podané prostřednictvím příslušných chovatelských svazů postoupeny VÚŽV, po jejich kontrole a sumarizaci navrženy výše příspěvku na jednotlivé tituly, tak aby byly vyčerpány finanční prostředky určené k podpoře chovu. Tab. č. 4: Náklady na realizaci programu Koordinace programu Činnosti zajišťované NRS metodické vedení a koordinace, tvorba databází, evidence dat genetických zdrojů, analýzy programu jejich šlechtění, provoz genobank, molekulárněgenetická charakterizace plemen, regenerace české červinky, speciální testace plemen, posuzování a prověřování žádostí o dotační podporu a jejich kontrola, zajišťování náležité publikace a informovanosti, zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodních dohod a zastupování ČR v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska. Materiál a služby (propagační materiály, poštovné, IT atd. ) Cestovní náklady a doprava Projekt české červinky (odchov 3 plem. býků, produkce 2000 ID, produkce nových embryí) a ČESTR (embryotransfer) Poplatky (ERFP) Osobní náklady Vnitropodnikové náklady a režie Celkem Činnosti zajišťované dalšími subjekty formou kooperačních smluv Celkem zajištění Národního programu

15 5 Tab. 5: Přehled podpor na chov genetických zdrojů v roce 2009 druh/plemeno počet sazba částka druh/plemeno počet sazba částka SKOT červinky PRASE přeštické kráva KU mléč. užitkovost prasnice kráva BTPM kanec jalovice od 7.měsíce plemeník v chovu králíci plemeník nově zařazený morav.bílý hn jalovička tele český luštič morav. modrý kozy bílé český strakáč kozy hnědé český albín KOZY český červený černopesíkatý OVCE šumavka nutrie bahnice standard beran stříbrná beran mladý vícebarevná valaška bahnie česká slepice zlatě krop beran česká husa OVCE DRůBEŽ KONĚ hucul ryby klisny kapr hřebec pstruh duhový pstruh potoční starokladrubský lín klisny matky sumec klisny v altern.připařování síh maréna hřebec/max.3 nejlepší síh peleď jeseter ČM belgik vyza klisny matky klisny v altern. připařování včely slezský norik plem.matka a klisny matky plem.matka b klisny v altern. připařování plem.matka c hřebci ohrož. linií plem.matka d hřebec/max.3 nejlepší plem.matka e KONĚ CELKEM

16 Stav ochrany a využití plemen zařazených do genetických zdrojů SKOT Česká červinka Stav populace Na konci roku 2009 bylo u 5 zařazených chovatelů jako genetický zdroj uznáno celkem 50 jedinců všech kategorií (krav, jalovic, jaloviček, býků), chovaných částečně jako ustájené a dojené, částečně v pastevním systému bez tržní produkce mléka (BTPM). Program uchování pokračoval podle metodiky schválené v roce JU České Budějovice Tab. č. 6: Stav populace GZ české červinky chovy v garanci JU České Budějovice Chovatel ŠZP JUČB Haklovy Dvory Tomášek Nové Hutě Blažek Staré Hodějovice Sikora Milíkov Kostečková Soběslav Závodný Deštná dojené BTPM dojené BTPM BTPM BTPM BTPM krávy jalovice jalovičky 6měs býci plemenní 2 Chovy z odchovu ČZU Praha (IBR negativní) Tab. č. 7: Stav populace GZ české červinky chovy v garanci ČZU Chovatel ČZU Abatis* SRAZ MEDITO Holoubek Páchová Dráb Prašívka BTPM BTPM dojená BTPM BTPM BTPM BTPM BTPM krávy jalovice jalovičky 6měs. 3 býci plemenní 4 *Chov ABATIS ukončil na přelomu roku 2009/200 svoji činnost. Největším chovem zůstává JU České Budějovice Školní zemědělský podnik. Z hlediska plnění ozdravného programu v chovech české červinky je nadále postupováno podle schválené metodiky z roku Probíhá kompletní vakcinace stáda v termínech x za 6 měsíců včetně telat. Poslední termín vakcinace byl stanoven na listopad Nadále trvá předpoklad ukončení ozdravovacího procesu v roce 20, kdy budou jednorázově zlikvidována všechna zvířata nacházející se v chovech před začátkem vakcinace. Z hlediska kontroly plnění metodiky chovu české červinky je v případě šlechtitelského procesu postupováno podle návrhu připařovacího plánu, který zpracoval doc. Ing. Karel Košvanec, CSc. V plemenitbě je využíváno inseminace semenem býků BRY 003 a nově zařazeného LACY Pro přirozenou plemenitbu se využívá býk PPC 007. Byl vybrán další potenciální plemenný býk ze současné samčí populace

17 Byli vyřazeni téměř všichni přímí potomci býků PO 002, PO 003, PO 005 a ANK 00. Zůstávají pouze 3 plemenice po býku ANK 00. Nadále je v chovu prováděno vážení a měření telat pod dohledem inspektora kontroly užitkovosti masných plemen Ing. Čepeláka. Dne se uskutečnilo na ŠZP JU setkání Klubu chovatelů ČČ, kde bylo formulováno a projednáno několik důležitých bodů týkajících se opatření v dalších chovatelských postupech regenerace a záchrany kriticky ohroženého plemene české červinky. Jednalo se především o podmínkách zápisu zvířat do PK a tvorbě připařovacích plánů pro jednotlivé chovatele. Budou shromážděny podklady od jednotlivých chovatelů a zvířata zařazená v GZ by v dalším roce měla být rozdělena podle zastoupení původních genů do příslušných oddílů v PK ČČ. Kromě dokumentace zvířat bude posuzován i jejich exteriér. Chovatelé obdrží pro svá zvířata vypracované individuální připařovací plány. Na tomto setkání byl zvolen Ing. Karel Havelka novým předsedou KCHČČ. Projekt regenerace plemene s využitím kryokonzervovaných embryí : Projekt revitalizace české červinky zahájený na účelovém hospodářství VÚŽV v Netlukách v roce 2007 (využití embryí konzervovaných v letech pro produkci nových plemenných býků s maximálním podílem genů původních zakladatelek chráněné populace) pokračoval úspěšně i v roce Na účelovém hospodářství VÚŽV,v.v.i. v Netlukách bylo v roce 2009 odchováno celkem 4 kusů, 5 jalovic a 9 býků. Z odchovaných býčků byli tři vybráni jako plemenní, z nich dva umístěni na stanici pro odběr inseminačních dávek a jeden zařazen do přirozené plemenitby, čtyři odchované jalovice jsou v prvním reprodukčním cyklu využity pro produkci nových embryí pro genobanku, následně budou zapuštěny pro zisk a odchov potomků pro další chov. Ze šesti býků nezařazených do plemenitby a realizovaných jako jateční byly odebrány vzorky ušních tkání a následně nakultivovány somatické buňky na pracovišti genobanky Kostelec nad Orlicí. Z těchto tkáňových kultur bylo zakonzervováno 39 kryozkumavek. Další materiál určený ke kryokonzervaci jsou ID odebrané v roce 2009 od nových plemenných býků BRY 008 a BRY 009. Od každého 000 ID. Na konci roku 2009 se podařilo v rámci započatého projektu Produkce embryí od 4 jalovic plemene česká červinka získat v součinnosti s firmou Bovet a.s. 4 embrya vhodná k uložení v genobance. Úkol bude pokračovat i v roce 200, kromě produkce embryí určených k uložení v genobance budou embrya nevhodná pro konzervaci aplikována vybraným příjemkyním pro případné rozšíření chovu na farmě Netluky..Výběr zvířat Dárkyně čtyři jalovice plemene CC narozené a odchované v účelovém hospodářství VÚŽV na farmě Netluky po embryotransferu v roce Ve čtyřech cyklech po sobě jdoucích jim budou po superovulaci a následné inseminaci odebírána embrya. Příjemkyně současně s přípravou dárkyň se připraví vhodné příjemkyně ze stáda černostrakatých a červenostrakatých jalovic pro následný embryotransfer, ke kterému budou použita embrya nevhodná k zmrazení. Dárkyně i příjemkyně, které prošly zdravotními zkouškami a z hlediska stavu reprodukčních orgánů, tak i celkového zdraví mají mít předpoklad k vysoké úspěšnosti při získávání embryí, přenosu a řádnému vývoji potomků a jejich následné využití v plemenitbě. 7

18 2. Inseminační dávky ( ID ) budou uvolněny z dávek genových rezerv uskladněných v bance spermatu. Jedná se o ID býka st. reg. PO 004 z genobanky Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. v Hradištku pod Medníkem a ID býka st. reg. BRY 003 z genobanky společnosti Jihočeský chovatel a.s., České Budějovice, ISB Homole. 3. Specifické činnosti zajištění podmínek pro produkci embryí, zmrazení, embryotransfer 4 embryí jaloviček, popřípadě embryotransfer zárodků neschopných konzervace. Příprava dárkyň a příjemkyň zajistí zootechnická služba Účelového hospodářství VÚŽV,v.v.i. podle požadavků firmy Bovet a.s. Sloupnice, která uskuteční na základě předem uzavřené smlouvy výplachy embryí, zhodnocení jejich kvality a kryokonzervaci. Kontrola kvality embryí, konzervace zajistí firma Bovet. ET vybraných embryí a embryí nevhodných k uložení v genobance zajistí firma Bovet Kontrolu zabřeznutí příjemkyň zajistí zootechnická služba účelového hospodářství. Odchovaní jedinci obou pohlaví budou posouzeni pro využití v plemenitbě, výběr bude realizován podle pravidel stanovených PK ČČ. Ostatní aktivity v roce 2009 Laboratorní rozbor vzorků masa z šesti jatečních býků ČČ ve spolupráci s oddělením chovu skotu VÚŽV, v.v.i. Na webové stránky Svazu chovatelů českého strakatého skotu jsou přidávány aktuální informace týkající se chovu české červinky řád plemenné knihy, šlechtitelský program, kontakty na členy KCHČČ aj. Český strakatý skot Stav populace Původní projekt ochrany, z provozních a ekonomických důvodů realizovaný především konzervací embryí a spermatu od zvířat s minimálním podílem krve ČESTR 87,5%, byl v roce 2004 dočasně zastaven resp. omezen na uchování in vitro (uložením cca inseminačních dávek od 22 býků devíti nepříbuzných linií a 950 nesexovaných embryí), protože počet žijících jedinců v populaci se pohyboval v řádech stovek. Počátkem roku 2009 se situace vyvíjela tak, že v chovech zůstalo pouze cca sto plemenic, které by měly alespoň dvě generace zpět ze strany otce i matky zastoupeny pouze české linie (Brok, Cesar 590, Eben, Fanfán, Frajer, Hubert, Junek, Květouš, Laban, Lom, Lucián, Menelík, Mrak 5, Primus, Prut, Šohaj a Ulk), tj. původní genetický zdroj. Po konzultacích s PK ČESTR a ministerstvem zemědělství bylo rozhodnuto vykoupit zbývající vhodné plemenice, bezprostředně ohrožené brakací, a vytvořit konzervační nukleus pro další plánované aktivity Národního programu (detailní genetická charakterizace apod.) na účelovém hospodářství VÚŽV,v.v.i. v Netlukách. 8

19 V listopadu 2009 byla takto vytvořená skupina 8 krav po karanténě zařazena do programu konzervace in vivo, s využitím uložených inseminačních dávek. V ostatních chovech zůstává cca 30 dalších krav a jalovic, které nebyly přesunuty kvůli nákazové situaci IBR. Graf. Býci genetického zdroje (min.75% podíl původních českých linií v rodokmenu) Býci genetického zdroje ČESTR zapsaní do PK v jednotlivých letech N počet Graf 2: Býci jediné původní české linie 5 Mrak zastoupeni osmi procenty Podíl linií býků strakatého plemene v inseminaci, 2005 Radi Honig Unaf Bavor Aimant 5 Mrak Morelo Bajer Egel Helios ostatní Balda Nicou Redkan Redez Graf 3: V inseminaci býci linie 590 Cesar a Brok, méně než 2% (tj. v kategorii ostatní ) Podíl linií býků strakatého plemene v inseminaci, 2007 Radi Honig Unaf Bavor Aimant 5 Mrak Morelo Bajer Egel Helios ostatní Balda Nicou Redkan Redez Populace GZ ČESTR bude chována pod dozorem Rady GŽZ. Bude chována jako uzavřená bez přílivu genů z venčí. K tomu bude využívána každoročně inseminace co největším počtem plemeníků. V prvém období budou použity ID uložené v bance GŽZ. Pro účely GZ ČESTR budou připuštěny 9

20 všechny plemenice vykoupené do VÚŽV,v.v.i i ostatní plemenice v původních chovech. Pro navýšení stavu zvířat bude využit přenos zárodků do příjemkyň jiných plemen. Odchovávány budou všechny chovu schopné jalovice i býci. V prvních letech se předpokládá odchov přibližně do 8 býků a do 2 jalovic ročně. Vybraní býčci budou odchováni v uznané odchovně plemenných býků, nebo budou odchováni podobným způsobem u chovatele. Od každého k plemenitbě vybraného býka bude na inseminační stanici, nebo na schváleném odběrném místě, odebráno sperma pro vytvoření zásoby 200 ID. Z této zásoby bude /3 uchovávána v bance GŽZ jako rezerva pro použití v následných letech a 2/3 budou použity k testovacímu připařování pro potřeby ohodnocení býků kontrolou dědičnosti ve smluvních chovech mimo GZ ČESTR. Plemenitba bude organizována tak, aby se zabránilo nejužší příbuzenské plemenitbě. Nicméně vzhledem k omezené velikosti populace, přestože počet plemeníků je dostatečný, se nebude možno určitému stupni příbuzenské plemenitby vyhnout. Zmíněná subpopulace má nižší užitkovost než ostatní běžně šlechtěná plemena. Cílem GŽZ je uchovat co největší genetickou proměnlivost pro případné využití v budoucích generacích pro obživu lidstva. Toto se týká všech hlavních užitkových vlastností. Lze proto dále předpokládat stále větší zpožďování za ostatními plemeny, což s sebou ponese nižší ekonomickou výkonnost a nároky na peněžní podporu. Podpora bude zaměřena na: Chov živých zvířat Rozšiřování stavu zvířat pomocí přenosu zárodků Odchov plemenných býků Odběr ID a chov plemenných býků na ISB Skladování ID a zárodků Inseminaci a kontrolu dědičnosti testovaných býků Hlavním cílem je uchování GŽZ a pokud možno nalezení do budoucnosti takového způsobu využití a rozšíření, který umožní ekonomický chov i bez peněžní podpory. Graf 4: Nově testovaní býci v r (žádný zástupce původních českých linií) Zastoupení linií otců býků v testaci 2009 Radi Honig Unaf Bavor Aimant Mrak Morelo Bajer Egel Helios ostatní Balda Nicou Redkan Redez Tartars Bach 20

21 Tab. 8: Linie, které by mohly být uznány jako původní Linie zkratka pro registr Linie zkratka pro registr Brok BO Květouš KV 590 Cesar CSM Laban LB Hubert HB Lom LM Menelík ME 5 Mrak MKM Fanfán FAN Primus PY Lucián LC Prut PR Ulk ULK Šohaj ŠJ Frajer FJ Eben EB Junek JUN Kryokonzervace Koncem roku 2009 bylo započato v rámci zahájeného projektu ochrany GZ ČESTR s odběrem biologického materiálu ze skupiny odkoupených zvířat na Účelovém hospodářství Netluky VÚŽV,v.v.i. Odběr ušní tkáně z těchto vybraných jedinců a následná kultivace a uchování somatických buněk probíhá ve spolupráci s pracovištěm genobanky Kostelec nad Orlicí. 2

22 Přeštické černostrakaté prase Stav populace GZ Přeštické černostrakaté plemeno prasat (PC GZ) se chovalo v 6 chovech 6 zemědělských podniků (tab. č. 9). Koncem roku 2008 farma Buková ZD Merklín ukončila chov prasat, ale byly založeny dva nové chovy, a to Horákova farma (Čejč) a v pracovišti Kostelec nad Orlicí ve VÚŽV,v.v.i. Došlo tak k nepatrnému snížení počtu prasnic (245), ale ke zvýšení počtu kanců (36), a tím se efektivní velikost populace PC GZ zvýšila z 85 na 25. Počet odchovaného potomstva je uveden v tab. č. 0. V průměru na jeden chov bylo odchováno (s testem vlastní užitkovosti) 3 a klasifikováno (s posouzením TKZ) 8 prasniček a odchováno 6,3 a klasifikováno 2,2 kanečků. Intenzita selekce při výběru plemenných zvířat do chovu z testovaných polním testem ve starých chovech se pohybovala u prasniček od 0 do 54,2 % (průměr 40,5 %) a u kanečků od 0 do 78,6 % (průměr 48,4 %). U začínajících chovů byla intenzita selekce podstatně vyšší (v průměru u prasniček 6 %, u kanečků v průměru 76 %). Během sledovaných let dochází ke snižování počtu testovaných prasniček (od 083 v roce 998 do 84 v roce 2009), ale intenzita selekce se příliš neměnila, zvláště u prasniček. Ve sledovaných letech činila intenzita selekce v průměru 52,8 % u prasniček a 52,4 u kanečků. Počet prasnic plemenného jádra (PJ) a jejich věková struktura je uvedena v tab.. U starých chovů je věková struktura prasnic z hlediska mladých (prasnice na. a 2. vrhu) a starších prasnic (prasnice se 6. a vyšším počtem vrhů) celkem vyrovnaná, a to 33,6 % a 28,7 %. U začínajících chovů je 86,7 % prasnic na. a 2. vrhu. V průběhu sledovaných let tak došlo k snížení věku prasnic u populace PC GZ. Plemenné jádro prasnic tvoří 74 % z počtu prasnic PC GZ. Úroveň znaků v kontrole užitkovosti Úroveň znaků v kontrole užitkovosti je uvedena v tab. č. 2. Přes jisté diference mezi chovy, se během sledovaných let průměrný počet živě narozených a dochovaných selat ve vrhu výrazně neměnil, rovněž průměrný denní přírůstek od narození do 90 kg u prasniček a do 00 kg živé hmotnosti u kanečků byl během posledních let přibližně na stejné úrovni. U podílu libového masa z živé hmotnosti 00 kg došlo k určitému zvýšení u prasniček a současně ke snížení průměrné výšky špeku (korigovaná na 90 kg živé hmotnosti). U kanců došlo k zvýšení podílu libového masa z živé hmotnosti 00 kg a k snížení výšky špeku (korigovaná na 00 kg živé hmotnosti) (tab. č. 8, grafy 5 až 8). Počet vrhů, podíl. vrhů z celkového počtu vrhů, podíl čistokrevných vrhů z celkového počtu vrhů a zabřezávání prasnic po prvém zapuštění celkem, v přirozené plemenitbě a při inseminaci v jednotlivých chovech je uveden v tab. č. 3. Podíl čistokrevných vrhů v jednotlivých chovech je značně rozdílný, což vychází ze strategie chovů (poptávka po hybridních prasničkách) a zajištění obnovy stáda, v průměru u PC GZ činila 48 %. Ukazuje se, že během sledování chovu PC GZ se tento podíl snižuje. Zabřezávání prasnic bylo na úrovní 77 % (v přirozené plemenitbě 78 %, v inseminaci 76 %). Během sledovaných let dochází k snižování zabřezávání prasnic po prvním zapuštění a zvyšování podílu inseminace z celkového počtu připouštění (tab. č. 9). 22

23 Tab. 9: Počet kanců a prasnic v jednotlivých chovech k Podnik Chov Počet kanců Počet prasnic Žihelský statek a.s. V.Č. Hať 4 70 Kralovická zemědělská a.s. Výrov 5 8 ZD Mladotice Mladotice 0 83 RESPO Tachov s.r.o. Velké dvorce (Částkov) 0 54 VÚŹV Kostelec n.o. Horákova farma Čejč 3 20 ISK 4 Celkem Tab. 0: Počet kanců a prasnic plemenného jádra (PJ) a počet odchovaných plemenných zvířat za rok 2009 Chov Počet Prasnice Produkce prasniček Produkce kanečků Kanců PJ PJ Odchov VU Klas. TKZ Odchov VU Klas. TKZ V.Č. Hať Výrov Mladotice Velké dvorce Kostelec n.o Čejč ISK 3 Celkem Tab. : Charakteristika chovů za rok 2009 Chov Počet Pořadí vrhu (věková struktura v %) Počet vrhů prasnic PJ. a až a další za život V.Č. Hať 55 45,5 49, 5,4 3,0 Výrov 6 3,3 6,2 62,5 4,9 Mladotice 57 36,8 45,6 7,6 3,7 Velké dvorce 24 20, ,2 4,5 Kostelec n.o. 6 83,3 6,7,5 Čejč ,2 Celkem 78 44,4 38,8 6,9 3,4 Tab. 2: Užitkovost prasnic plemenného jádra a odchovaného potomstva v jednotlivých chovech za rok 2009 Chov Počet selat Hmotnostvrhu Přírůstek v g LM v % Výška špeku cm Mezidobí živě dochov v kg pras. kan. pras. kan. pras. kan. V.Č. Hať 0,0 9,3 55,5 54, ,0 60,5,05 0,98 Výrov 2,0,4 74, ,6 0,56 Mladotice 0,0 8,7 52, 56, ,8 58,3 0,89,9 V. dvorce 9,5 9,2 63, ,6 58,4,0,3 Kostelec 8,0 7,6 224, ,8 57, 0,90,28 Čejč 8,3 8,0 6, ,2 59,8 0,97,02 Průměr 9,9 9,2 53,7 60, ,7 59,2 0,99,2 23

24 Tab. 3: Dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra v jednotlivých chovech za rok 2009 Chov Počet. vrhů Čisto. Zabřezávání vrhů v % vrhů % celk. % přír. % ins. % V.Č. Hať 24 2,0 0, ,3 4 92, ,8 Výrov 33 5,2 24,2 4 69, ,9 8 86,4 Mladotice 6 9,3 64, , , ,4 V. Dvorce 04 6,7 62, ,6 68 8, 38 54,2 Kostelec 0 60,0 00,0 25 6, 23 46,2 2 00,0 Čejč 9 63,2 89, ,0 6 20, ,0 Průměr 45 9,3 48, , 27 78, 38 76,2 Zajištění počtu kanců a jejich zastoupení v genealogických liniích Počet kanců působících v jednotlivých chovech během roku a zastoupení kanců v genealogických liniích popisují tab. č. 4 a 5. Počet kanců v jednotlivých chovech byl značně nevyrovnaný, a to od do 0 (v průměru však 5 kanců). Rovněž zastoupení kanců v genealogických linií bylo nevyrovnané, od jednoho (linie Amperor a Sokolík) do 7 (linie Viskont), v průměru 3, kanců. Tab. 4: Seznam kanců působících v jednotlivých chovech během roku 2009 Chov Kanec Počet V.C. Hať Akoga 29, Sokolík 293, Viskont, 83, Wiskont 28 4 Výrov Akoga 27, Apolón 229, 230, Pirát 20, Sáčko 50 5 Mladotice Akoga 26, Mason 20, Pirátek 250, Sudet 43, 44, Viskont 79, Wiskont 26 7 V. Dvorce Akoga 22, Amperor 23, Mason 8, Pirát 8, 9, Viskont 73, 74, 75, 8, 85 0 Kostelec Pirátek 25, 252, Sáčko 49 3 Čejč Akoga 32 ISK (Salas) Akoga 25, 28, Wiskont 27 3 ISK (Radouš) Akoga 23 Celkem 34 Tab. 5: Seznam kanců podle genealogických linií v roce 2009 Linie Zkratka Kanec Počet Akoga AKG 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,32 8 Amperor ARR 23 Apolón APN 229, Mason MSN 8, 20 2 Pirát PTT 8, 9, 20 3 Pirátek PIT 250, 25, Sáčko SC 49, 50 2 Sokolík SOK 293 Sudet SDE 43, 44 2 Viskont VSN 73, 74, 75, 79, 8, 83, 85 7 Wiskont WSN 26, 27, 28 3 Celkem 34 Dne 6. června 2009 se uskutečnila porada vedoucích chovů prasat přeštického černostrakatého plemene genetický zdroj, zástupců Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě a Chovservisu, a. s., Plzeň, na které byly projednány zprávy Zhodnocení stavu chovu přeštického černostrakatého plemene (celá populace) v roce 2008 (p. Čiviš), Zhodnocení stavu chovu přeštického černostrakatého plemene jako genetický zdroj v roce 2008 (Dr. Fiedler) a přednesena přednáška Hodnocení chovu PC GZ za použití bioekonomického modelu (porovnání nákladů na chov v roce 2008 s rokem 2005) (Fiedler). 24

25 Tab. 6: Počet kanců, prasnic plemenného jádra a odchovaných plemenných zvířat v letech 998 až 2009 Rok Počet kanců Prasnice Produkce prasniček Produkce kanečků PJ odchov VU klas. odchov VU klas Tab. 7: Charakteristika chovu PC GZ v letech 998 až 2009 Rok Počet Pořadí vrhu (věková struktura) prasnic > 5 Počet vrhů za život ,0 5,2 34,8 4, ,6 49,6 35,8 4, ,3 45,6 39, 4, ,6 43,2 32,2 4, ,0 44,9 32, 4, , 46,8 35,0 4, ,2 45,9 27,9 4, ,2 45,6 24,2 4, ,7 42,7 22,5 4, , 43,5 26,4 4, ,8 40,2 27,0 3, ,4 38,8 6,9 3,4 Tab. 8: Užitkovost prasnic plemenného jádra v letech 998 až 2009 Rok Počet selat Hmotnost Přírůstek % LM Výška špeku Mezidobí živě dochov. vrhu pras. kan. pras. kan. pras. kan. 998,0 9,9 55,0 72, ,9 57,2,32,32 999, 9,5 53,6 69, ,3 57,7,29, ,0 9,6 53,4 6, ,4 58,2,26, ,9 9,7 58,6 58, ,2 58,9,20, ,9 9,8 59,4 6, ,0 59,7,3, ,0 9,7 58,6 6, ,5 59,8,07, ,0 9,5 55,8 59, ,8 59,5,05, ,5 9,4 58,3 60, ,5 58,2,0, ,3 9,4 58,4 60, ,4 58,8,, ,9 9,2 56,5 58, ,2 59,5,3, , 9,4 57,5 59, ,6 60,5,00, ,9 9,2 53,7 60, ,7 59,2 0,99,2 25

26 Graf 5 a 6 Velikost vrhu Průměrný denní přírůstek Počet živě doch. g pras. kan. Graf 7 a 8 Průměrný podíl LM Průměrná výška špeku % pras. kan. cm,4,2 0,8 0,6 0,4 0, pras. kan. Tab. 9: Dílčí znaky reprodukce prasnic plemenného jádra chovu PC GZ v letech 998 až 2009 Rok Počet vrhů. vrhů v % Čisto. Zabřezávání vrhů % celk. % přír. % ins. % ,4 68, , , , ,8 67, , , , ,0 66, , , , ,4 63, , , , ,0 67, , , , ,2 70, , , , ,2 7, , , , , 53,9 79 8, , , ,2 57, , , , ,0 53, , , , ,9 54, , 32 82, , ,3 48, , 27 78, 38 76,2 26

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves.

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ RYB K 1.1.2006 jsou genetickými zdroji ryb tyto druhy ve schválených formách a liniích: kapr obecný (Žďárský

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Výroční zpráva. za rok 2013. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Výroční zpráva. za rok 2014. Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Č.j.: 9878/2007-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Č.j.: 9878/2007-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje Zásady Ministerstva zemědělství, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických

Více

Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel

Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel Výroční zpráva Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel za rok 2005 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat

Více

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Výroční zpráva. Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel. za rok 2002

Výroční zpráva. Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel. za rok 2002 Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel za rok 2002 Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves 104 00 Praha 10

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d

Zásady, kterými se na základě 2 a 2d Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Č.j.: 4480/2008-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Č.j.: 4480/2008-15010. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Zásady, Č.j.: 4280/2010-10000. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Zásady, Č.j.: 4280/2010-10000. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje 4 Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Hlavní program pavilony F a G1 Přehled doprovodného programu Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014 Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU duben 2014 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Nic neděláme do zásoby... Chceme, abyste měli co nejlepší

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. ledna 2004 o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Vláda nařizuje podle 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII.

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII. Pořadatelé: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Svaz chovatelů Českomoravského belgického koně oblast Morava I, Třebíč Okresní agrární komora Třebíč TTS energo

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 13 Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Aktivitami přispíváme ke svému POSLÁNÍ Sdružení SRAZ vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Připravujeme výchovně - vzdělávací

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

č.j.: 1785/2008 17000 Část A. Obecné podmínky

č.j.: 1785/2008 17000 Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 1785/2008 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Přehled projektů IP14_39 PO2 Rozvoj vzdělávací činnosti na ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc. IP14_40 PO3 Internacionalizace Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 6.9.2011 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 456 řádných členů, 223 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů a 13 zájmových. Prezenční listina

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Obsah: Vybíráme z obsahu: str. 4. Novinky v pořizování údajů o inseminaci skotu str. 22. Přeštické černostrakaté plemeno prasat

Obsah: Vybíráme z obsahu: str. 4. Novinky v pořizování údajů o inseminaci skotu str. 22. Přeštické černostrakaté plemeno prasat Ročník IX. Číslo 1 12. 5. 2009 Vydává : Zemědělská 897 500 03 Hradec Králové náklad 2000 ks Redakční rada: Ing. Rostislav Barnet, MBA Ing. Vítězslav Burdych Ing. Josef Kadečka, CSc. Dr. Ing. Josef Langr

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP)

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP) Chov kapra Biologie kapra jeho chov Biologie: původním domovem kapra je povodí Černého moře, Kaspického a Aralského jezera. Dostal se v období třetihor do povodí Dunaje a tedy i k nám. Jednalo se o tzv.

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA 213/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. dubna 2004, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti

Více

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 2014/0032(COD) 28.5.2015 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

č.j.: 1710/2007-17000 Část A. Obecné podmínky

č.j.: 1710/2007-17000 Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 1710/2007-17000 Část A. Obecné podmínky

Více

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 24. 9. 2014 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 579 řádných členů, 221 zájmových a 7 čestných. Přítomno: 77 řádných členů a 11 zájmových. Prezenční

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více