MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MOTORPAL, a.s. k MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

2 Strana 2

3 Strana 3

4 Strana 4

5 Strana 5

6 Strana 6

7 Strana 7

8 Strana 8

9 P Ř Í L O H A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K V PLNÉM ROZSAHU V Jihlavě: Strana 9

10 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNĺ JEDNOTKY Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava akciová společnost výroba vstřikovacího zařízení naftových motorů výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel Datum vzniku obch. společnosti: 29. prosince 1990 Změny v zápise v Obchodním rejstříku v roce 2006: V průběhu prvního pololetí 2006 nedošlo k žádným zápisům do obchodního rejstříku. Všechny změny ve statutárních orgánech společnosti byly zapsány Krajským soudem v Brně do obchodního rejstříku dne , kdy došlo k výmazu předsedy představenstva Ing. Jiřího Drlíka, MBA, místopředsedy představenstva Ing. Pavla Chýňavy a člena dorčí rady Dipl.kfm Michala Fleka. Zároveň byli zapsáni předseda představenstva Ing. Pavel Chýňava, místopředseda představenstva ing. Jaroslav Chvojka a předseda dozorčí rady Dipl.kfm. Michal Flek. Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu: Po zrušení zaknihované emise akcií k datu nemá společnost Motorpal, a.s. jako emitent listinných akcií, informace o tom, kdo byl nebo je jejím akcionářem. Výjimku tvoří data konání valných hromad, kde se přítomní akcionáři zapisují do prezenční listiny. Valné hromady dne se zúčastnil jediný akcionář, jehož podíl na základním kapitálu přesahuje 20 % a to společnost Diesel Invest, Ltd. Popis organizační struktury: Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které je voleno tříčlennou dozorčí radou. Představenstvu je přímo podřízen generální ředitel. Nositelem výrobního procesu jsou dvě zřízené strategické podnikatelské jednotky - strategic business unit - (SBU), které tvoří samostatné výrobní celky z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly. Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility. Výroba je v jednotlivých SBU organizována následovně: SBU Diesel vstřikovací trysky a vstřikovače, vstřikovací čerpadla, díly pro automobilový průmysl SBU Technický servis zkušební a servisní zařízení, nářadí Jednotlivé SBU se dále organizačně člení na hospodářská střediska a odborné útvary. Změny organizační struktury v r. 2006: 1. K bylo zrušeno SBU 6 ve Světlé Hoře, které se zabývalo výrobou magnetických materiálů a keramických permanentních magnetů. Veškerý majetek a zásoby byly prodány akciové společnosti Stamag, a.s. Strana 10

11 Složení orgánů společnosti k : - představenstvo: předseda Ing. Pavel Chýňava místopředseda Ing. Jaroslav Chvojka člen Ing. Petr Veselský - dozorčí rada: předseda Dipl.kfm. Michal Flek člen Helmut Meyer člen Petr Szelke 2. ÚČAST AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V JINÉ OBCHODNĺ SPOLEČNOSTI PŘESAHUJĺCĺ 20 % Obchodní firma: Stamag, a.s. Sídlo: Světlá Hora, Světlá 334, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2834 Předmět činnosti: - velkoobchod - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Obchodní firma: Česká pohledávková, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2493 Předmět činnosti: - velkoobchod - pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor - služby v oblasti administrativní správy Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Obchodní firma: RCMA Jihlava, a.s. Sídlo: Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4522 Předmět činnosti: - velkoobchod - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Strana 11

12 3. POČET PRACOVNĺKŮ A OSOBNĺ NÁKLADY tis. Kč Celkem z toho z toho Celkem řídící řídící 3.1 průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) osobní náklady z toho: 3.21 mzdy odměny statut. org. spol. vlastní sociál. a zdrav.poj sociální náklady odměny placené ze zisku odměny členů statut. org. spol. - cizí z nákladů ze zisku JINÁ PLNĚNĺ VE PROSPĚCH AKCIONÁŘŮ A ČLENŮ STATUTÁRNÍCH, DOZORČÍCH A ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 4.1 půjčky 4.2 úvěry 4.3 poskytnuté záruky 4.4 bezplatné užívání osobních automobilů 4.5 bezplatné užívání ostatních movitých a nemovitých věcí 4.6 poskytnuté slevy akcionáři statutární orgány dozorčí orgány tis. Kč řídící orgány bod vyčísleno ve výši základu pro daň z příjmů fyzických osob Strana 12

13 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNĺCH METODÁCH OBECNÝCH ÚČETNĺCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNĺ 1. ZPŮSOB OCENĚNÍ 1.1 ZÁSOBY 1.11 Zásoby nakoupené (materiál a zboží) Nakoupené zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, rozložených na: a) cenu skladovou určenou vnitropodnikovým ceníkem s roční platností. Tento ceník vychází z průměrných cen u daného sortimentu zásob b) odchylku mezi cenou objednávkovou a cenou skladovou, cenou fakturovanou a cenou objednávkovou c) vedlejší náklady na pořízení zásob Cenové rozdíly uvedené pod písmenem b) a vedlejší pořizovací náklady uvedené pod písmenem c) se měsíčně rozpouštějí ve vztahu ke spotřebě zásob do nákladů Zásoby vytvořené vlastní činností a) materiál Aktivace materiálu a nářadí se provádí na úrovni vlastních nákladů: jednicový materiál, jednicová mzda a výrobní režie vyrábějícího útvaru. b) nedokončená výroba Rozpracovanost v hlavní výrobě se oceňuje ve skutečných vlastních nákladech, v kalkulačních položkách - jednicový materiál, kooperace a jednicové mzdy. Rozpracovanost v pomocné výrobě (převážně výroba vlastního nářadí) se oceňuje ve skutečných vlastních nákladech v kalkulačních položkách - jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy a plánované výrobní režie vyrábějícího střediska. c) polotovary vlastní výroby Polotovary vlastní výroby se oceňují vnitropodnikovou předací cenou v položkách kalkulace: jednicový materiál, kooperace a jednicové mzdy. d) hotové výrobky Hotové výrobky se oceňují vnitropodnikovou předací cenou v položkách kalkulace: jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy a výrobní režie. 1.2 DLOUHODOBÝ MAJETEK 1.21 Dlouhodobý majetek nakoupený Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, zúčtované do doby jeho uvedení do užívání. Strana 13

14 1.22 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností a) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (software a know how) vytvořený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů zúčtovaných na zakázku, popř. reprodukční pořizovací cenou, pokud je nižší než vynaložené náklady. b) dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů v položkách kalkulace: materiál, kooperace, mzdy a plánované výrobní režie vyrábějícího střediska. 1.3 CENNÉ PAPĺRY A PODÍLY Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni nebyly cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu, protože se s nimi na veřejném trhu neobchoduje a náklady na zjištění reálných hodnot by byly neúměrně vysoké. 2. ZPŮSOB STANOVENĺ REPRODUKČNĺ POŘIZOVACĺ CENY MAJETKU Reprodukční pořizovací cena vychází: a) u nemovitého dlouhodobého majetku (budovy, stavby, pozemky) z odhadu provedeného soudním znalcem nebo podle zvláštních předpisů. b) u movitého dlouhodobého majetku z odborného odhadu provedeného pracovníky a.s. Stanoví se porovnáním s běžnými cenami pořízení u srovnatelného majetku. c) u dlouhodobého nehmotného majetku z odborného odhadu a.s. d) u dlouhodobých cenných papírů z ceny na burze k běžného účetního období. 3. DRUHY VEDLEJŠĺCH POŘIZOVACĺCH NÁKLADŮ U ZÁSOB 3.1 U NAKUPOVANÝCH ZÁSOB a) přepravné b) poštovné c) balné d) opotřebení obalů e) clo f) přirážky 3.2 U ZÁSOB VYTVOŘENÝCH VE VLASTNÍ REŽII A.S. a) aktivované výkony nákladní dopravy 4. PODSTATNÉ ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNĺ, POSTUPŮ ODPISOVÁNĺ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNĺ PROTI MINULÉMU ÚČETNĺMU OBDOBĺ V roce 2006 nedošlo ve společnosti k žádným změnám v oceňování, účtování a odpisování majetku. Strana 14

15 5. ZPŮSOB STANOVENĺ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU A - CENNÉ PAPÍRY U obchodovatelných cenných papírů byla opravná položka stanovena ve vztahu k ceně na veřejném trhu. U ostatních cenných papírů bylo použito odhadu. V roce 2006 byly původní opravné položky vytvořené na cenné papíry a zásoby převedeny na opravné položky k cenným papírům společností, na které byly tyto aktiva vyčleněny. Zůstatky opravných položek na cenné papíry k jsou následující: - akcie AGS Zdounky, a.s tis. Kč - akcie České pohledávkové, a.s tis. Kč - akcie RCMA Jihlava, a.s tis. Kč B - ZÁSOBY Podkladem pro stanovení opravných položek u zásob byly dočasně nevyužité zásoby zjištěné odpovědnými pracovníky podle stavu k Zůstatek opravných položek u jednotlivých kategorií zásob je následující: - výrobní zásoby tis. Kč - nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 257 tis. Kč - hotové výrobky tis.kč C - POHLEDÁVKY Na pohledávky byly k vytvořeny korekce ve výši tis. Kč. 6. ZPŮSOB SESTAVENĺ ODPISOVÝCH PLÁNŮ A POUŽITÉ METODY PŘI STANOVENĺ ÚČETNĺCH ODPISŮ Odpisový plán vychází z účetních pravidel a ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 6.1 ÚČETNĺ ODPISY 6.11 dlouhodobý nehmotný majetek - DNM Způsob odepisování tohoto majetku vychází ze vztahu tohoto majetku ke konkrétním činnostem a možné návratnosti prostředků vynaložených na jeho pořízení. Doba účetního odepisování byla stanovena na 5 roků dlouhodobý hmotný majetek - DHM Odpisový plán u DHM vychází ze skutečného opotřebení DHM při běžných podmínkách provozu. Používá odpisových sazeb stanovených v odpisovém plánu, který je součástí Účetních pravidel společnosti dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se odepisuje časově rovnoměrně následujících 24 měsíců po zařazení do používání. Výjimku tvoří nářadí v ceně do 5 tis. Kč a nehmotný majetek nespadající do kategorie DNM, které se odepisují ve 100 % výši. 6.2 DAŇOVÉ ODPISY 6.21 dlouhodobý nehmotný majetek - DNM Používá se metody rovnoměrného odpisování dlouhodobý hmotný majetek - DHM a) DHM pořízený do metoda rovnoměrného odepisování b) DHM pořízený od metoda zrychleného odepisování. Formy, kokily, zápustky, modely a šablony se odepisují podle doby životnosti (4 roky). Strana 15

16 7. ZPŮSOB PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZĺCH MĚNÁCH Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denních kurzů vyhlášených Českou národní bankou, a to: 7.1 během účetního období kurzů platných ke dni uskutečnění účetního případu 7.2 při přepočtu stavu majetku a závazků k rozvahovému dni kurzu platného k Přijaté úhrady a provedené platby se přepočítávají kurzem používaným v příslušném peněžním ústavu. VÝSLEDKY PŘEPOČTŮ ÚDAJŮ V CIZĺCH MĚNÁCH tis. Kč běž. oper. přepočet k běž. oper. přepočet k Kurzový zisk Kurzová ztráta Rozdíl ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY U MAJETKU A ZÁVAZKŮ Reálná hodnota se stanoví jako tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu nebo oceněním stanoveným podle zvláštních předpisů. DOPLŇUJĺCĺ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Minulé účetní období v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a ve výkazu cash flow představuje údaje k VÝZNAMNÉ POLOŽKY PRO HODNOCENĺ FINANČNĺ A MAJETKOVÉ POZICE A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 1.1 Dne nabyla účinnosti smlouva o prodeji movitého majetku, výrobních zásob a zásob vlastní výroby SBU 6 Magnety ve Světlé Hoře společnosti Stamag, a.s. Zároveň došlo ke zrušení SBU 6 Magnety. V dubnu 2006 získal Motorpal, a.s. 100 % podíl ve společnosti Stamag, a.s. 1.2 Na funkci předsedy představenstva rezignoval dne Ing. Jiří Drlík, MBA. 1.3 Na zasedání dozorčí rady dne byl zvolen nový členem představenstva ing. Jaroslav Chvojka. Představenstvo na svém zasedání dne zvolilo novým předsedou představenstva ing. Pavla Chýňavu a novým místopředsedou představenstva ing. Jaroslava Chvojku. 1.4 V průběhu března 2006 došlo k vyčlenění neproduktivních aktiv a aktiv nesouvisejících s core-business aktivitami Motorpalu do společnosti RCMA Jihlava, a.s., v celkové hodnotě tis. Kč. Strana 16

17 1.5 Smlouvou z získal Motorpal, a.s. 100 % podíl ve společnosti Česká pohledávková, a.s. 1.6 Dne byla podepsána smlouva o převodu 100 % podílu RCMA Jihlava, a.s. na Motorpal, a.s. 1.7 Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne nebyla usnášeníschopná z důvodu malé účasti akcionářů (pouze 0,001 % hlasovacích práv). 1.8 V rámci inventarizací byla zjištěna manka na zásobách ve výši 9,6 tis. Kč a přebytky na zásobách ve výši 8,6 tis. Kč 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNĺ ZÁVĚRKY 2.1 Náhradní valná hromada, která se konala dne schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a zvolila pana Helmuta Meyera členem dozorčí rady na další funkční období. 3. DALŠÍ INFORMACE 3.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 3.11 rozpis samostatných movitých věcí a souborů ( kromě dlouhodobého majetku v PC do 40 tis. Kč) tis. Kč ZC k Zůstatek k Změna poř. cena oprávky zůst.cena 06/05 Energ. a hnací stroje ,3 Výrobní stroje a zař ,7 Přístroje a zvl.tech.zař ,4 Dopravní prostředky ,1 Inventář ,3 CELKEM , rozpis dlouhodobého nehmotného majetku tis. Kč ZC k Zůstatek k Změna poř. cena oprávky zůst. cena 06/05 zřizovací výdaje výsledky výzkumné činnosti software ,9 ocenitelná práva ,7 CELKEM ,5 Strana 17

18 3.13 dlouhodobý hmotný majetek ve finančním pronájmu tis. Kč Předmět fin. Doba Součet splá- Uhraz. splátky Budoucí platby Pronajímatel pronájmu pronájmu tek celkem k do 1 roku po 1 roce Dopravní ŠKOFIN 36 měs prostředky ALD Dopravní 36 měs AUTOMOTIVE prostředky GE CAPITAL Dopravní 36 měs LEASING prostředek ČSOB Dopravní 36 měs LEASING prostředky S Dopravní 36 měs AUTOLEASING prostředky VB LEASING Stroje 48 měs RAIFFEISEN Stroje 48 měs LEASING ČSOB Stroje 48 měs LEASING LEASING ČS Stroje 48 měs FRANFINANCE Stroje 48 měs OBERBANK Stroje 48 měs přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku dlouhodobý nehmotný majetek tis Kč Software Ocenitelná práva DNM celkem PC OPR. ZC PC OPR. ZC PC OPR. ZC Stav k Nákup Vlastní výroba Přírůstek celkem Likvidace Prodej Odpisy Úbytek celkem Stav k Strana 18

19 3.142 dlouhodobý hmotný majetek (kromě pozemků, uměleckých předmětů a dlouhodobého hmotného majetku v PC do 40 tis. Kč) tis. Kč Budovy Stroje Dopravní Inventář a stavby celkem a zařízení prostředky PC ZC PC ZC PC ZC PC ZC Stav k Nákup Vlast.výroba Invent.rozdíl Ostatní Přírůstky Likvidace Prodej Bezúpl. př Odpisy Invent. rozdíl Ostatní Úbytky Stav k pozemky, umělecká díla a dlouhodobý hmotný majetek v PC do 40 tis. Kč tis. Kč Pozemky Uměl. předměty DHM v PC do 40 tis.kč Majetek po leasingu PC ZC PC ZC PC ZC PC ZC Stav k Nákup Vlastní výroba Ostatní PŘÍRŮSTKY Likvidace Prodej Odpisy Inv. rozdíl ÚBYTKY Stav k majetek neuvedený v rozvaze majetek vedený v operativní evidenci (tis. Kč) a) nehmotný majetek (oceněný pořizovací cenou) - software b) hmotný majetek (oceněný skladovou cenou v době vyskladnění) - hutnická zařízení (formy,kokily,zápustky) oběhové obaly ochranné pomůcky 60 - inventář a kancelářské stroje CELKEM Strana 19

20 3.152 majetek vedený v podrozvahové evidenci (tis. Kč) a) hmotný majetek (oceněný pořizovací cenou) - stroje a zařízení do 40 tis. Kč převedené z DHM dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) tis. Kč Věřitel Důvod Závazek Zástava Druh zastav. majetku zástavy nemovitosti pohledávky ABN AMRO úvěr CELKEM Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví K neměla společnost k dispozici aktuální údaje o tržním ocenění majetku Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Dlouhodobé majetkové cenné papíry Kč Druh Nomin. Opravná Počet Emitent Pořizovací cena CP hodnota položka Akcie 5 AGS Zdounky , ,78 Akcie 1 AGS Zdounky Akcie 20 DEUTZ AG, Köln ,89* * po přecenění na reálnou hodnotu kurzem k Majetkové účasti Kč Podíl % Název obchodní společnosti Účet. hodnota 2 FC PSJ Jihlava, spol. s r. o Majetkové cenné papíry určené k obchodování Druh Nomin. Počet Emitent CP hodnota Akcie 10 Stamag, a.s. 200 Akcie 1 Stamag, a.s Akcie 10 Česká pohledávková, a.s. 200 Akcie 1 Česká pohledávková, a.s Akcie 10 RCMA Jihlava, a.s. 200 Akcie 1 RCMA Jihlava, a.s Pořizovací cena tis. Kč Opravná položka Strana 20

21 3.2 POHLEDÁVKY CELKEM tis. Kč 3.21 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky tis. Kč a) Pohledávky z obchodního styku tis. Kč - Pohledávky z obchodního styku po korekci OP tis. Kč - Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti k tis. Kč z toho: do 180 dnů tis. Kč nad 180 dnů tis. Kč - Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem - - Pohledávky nevykázané v účetnictví - b) Pohledávky k podnikům ve skupině tis. Kč c) Ostatní pohledávky tis. Kč - ostatní pohledávky po korekci OP tis. Kč d) Přehled pohledávek dle cizích měn Měna EUR USD GBP CHF Pohledávky VLASTNĺ KAPITÁL 3.31 Změny vlastního kapitálu Příčiny změn: a) nerozdělený zisk roku 2005 ve výši tis. Kč b) čerpání sociálního fondu ve výši 757 tis. Kč c) přecenění forwardů uzavřených na roky 2006 a 2007 k tis. Kč d) hospodářský výsledek běžného období zisk ve výši tis. Kč 3.32 Základní kapitál Základní kapitál společnosti MOTORPAL, a.s. tvoří ks akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Ke snížení základního kapitálu došlo v roce 2005 zrušením vlastních akcií, které měla společnost ve svém majetku a o kterém rozhodla valná hromada dne Z důvodu přeměny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné bylo k , na základě rozhodnutí ředitele společnosti RM-Systém, a.s., ukončeno obchodování s akciemi v RM-Systému a byly vyřazeny z evidence Střediska cenných papírů. Strana 21

22 3.4 ZÁVAZKY (včetně nesplacených úvěrů) celkem tis. Kč 3.41 Dlouhodobé závazky (odložený daňový závazek) tis. Kč 3.42 Krátkodobé závazky tis. Kč a) Závazky z obchodního styku tis. Kč - Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k tis. Kč z toho: do 180 dnů tis. Kč nad 180 dnů 159 tis. Kč - Závazky nevykázané v účetnictví - b) Závazky k podnikům ve skupině - c) Ostatní závazky tis. Kč d) Přehled závazků dle cizích měn Měna EUR USD CHF SKK Závazky Závazky kryté podle zástavního práva a) Nesplacené úvěry tis. Kč 3.5 REZERVY A ODLOŽENÁ DAŇ 3.51 Zákonné rezervy Zákonné rezervy nebyly v roce 2006 vytvářeny ani čerpány Rezervy ostatní V první polovině roku 2006 byly vytvořeny tyto rezervy: - rezerva na společnou žalobu společností Monark Diesel GmbH a HDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft ve výši tis. Kč - rezerva na pracovněprávní žalobu ing. Krejči ve výši 300 tis. Kč 3.53 Odložená daň K bylo zaúčtováno zvýšení odloženého daňového závazku ve výši tis. Kč. 3.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v první polovině roku 2006 vynaloženo tis. Kč. Strana 22

23 3.7 VÝNOSY CELKEM tis. Kč ČINNOST TUZEMSKO ZAHRANIČÍ CELKEM TUZEMSKO ZAHRANIČÍ CELKEM Prodej výrobků a zboží Prodej služeb Aktivace Změna stavu zásob vlastní výroby VÝROBNÍ Technický rozvoj Byt. hosp. a ubyt. zař NEVÝROBNÍ PRODEJ MAJETKU Prodej pohledávek Přijaté úroky Finanční deriváty Kurzové zisky Ostatní JINÉ VÝNOSY Tržby z prodeje CP CELKEM ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH V prvním pololetí roku 2006 žádné přeměny ve společnosti MOTORPAL, a.s. neproběhly. Strana 23

24 Strana 24

25 Strana 25

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296 VÝROČNÍ ZPRÁVA MOTORPAL, a.s. za rok 2005 MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296 I. ÚVOD II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY MOTORPAL, a.s. 1. Údaje o společnosti 2. Zpráva představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Účetní závěrka, sestavená ke dni 31. 8. 2013, je řádnou účetní závěrkou společnosti scanservice a.s. za účetní období tvořené hospodářským rokem, začínajícím 1. 9. 2012

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více