MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MOTORPAL, a.s. k MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

2 Strana 2

3 Strana 3

4 Strana 4

5 Strana 5

6 Strana 6

7 Strana 7

8 Strana 8

9 P Ř Í L O H A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K V PLNÉM ROZSAHU V Jihlavě: Strana 9

10 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNĺ JEDNOTKY Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava akciová společnost výroba vstřikovacího zařízení naftových motorů výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel Datum vzniku obch. společnosti: 29. prosince 1990 Změny v zápise v Obchodním rejstříku v roce 2006: V průběhu prvního pololetí 2006 nedošlo k žádným zápisům do obchodního rejstříku. Všechny změny ve statutárních orgánech společnosti byly zapsány Krajským soudem v Brně do obchodního rejstříku dne , kdy došlo k výmazu předsedy představenstva Ing. Jiřího Drlíka, MBA, místopředsedy představenstva Ing. Pavla Chýňavy a člena dorčí rady Dipl.kfm Michala Fleka. Zároveň byli zapsáni předseda představenstva Ing. Pavel Chýňava, místopředseda představenstva ing. Jaroslav Chvojka a předseda dozorčí rady Dipl.kfm. Michal Flek. Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu: Po zrušení zaknihované emise akcií k datu nemá společnost Motorpal, a.s. jako emitent listinných akcií, informace o tom, kdo byl nebo je jejím akcionářem. Výjimku tvoří data konání valných hromad, kde se přítomní akcionáři zapisují do prezenční listiny. Valné hromady dne se zúčastnil jediný akcionář, jehož podíl na základním kapitálu přesahuje 20 % a to společnost Diesel Invest, Ltd. Popis organizační struktury: Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které je voleno tříčlennou dozorčí radou. Představenstvu je přímo podřízen generální ředitel. Nositelem výrobního procesu jsou dvě zřízené strategické podnikatelské jednotky - strategic business unit - (SBU), které tvoří samostatné výrobní celky z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly. Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility. Výroba je v jednotlivých SBU organizována následovně: SBU Diesel vstřikovací trysky a vstřikovače, vstřikovací čerpadla, díly pro automobilový průmysl SBU Technický servis zkušební a servisní zařízení, nářadí Jednotlivé SBU se dále organizačně člení na hospodářská střediska a odborné útvary. Změny organizační struktury v r. 2006: 1. K bylo zrušeno SBU 6 ve Světlé Hoře, které se zabývalo výrobou magnetických materiálů a keramických permanentních magnetů. Veškerý majetek a zásoby byly prodány akciové společnosti Stamag, a.s. Strana 10

11 Složení orgánů společnosti k : - představenstvo: předseda Ing. Pavel Chýňava místopředseda Ing. Jaroslav Chvojka člen Ing. Petr Veselský - dozorčí rada: předseda Dipl.kfm. Michal Flek člen Helmut Meyer člen Petr Szelke 2. ÚČAST AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V JINÉ OBCHODNĺ SPOLEČNOSTI PŘESAHUJĺCĺ 20 % Obchodní firma: Stamag, a.s. Sídlo: Světlá Hora, Světlá 334, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2834 Předmět činnosti: - velkoobchod - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Obchodní firma: Česká pohledávková, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2493 Předmět činnosti: - velkoobchod - pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor - služby v oblasti administrativní správy Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Obchodní firma: RCMA Jihlava, a.s. Sídlo: Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4522 Předmět činnosti: - velkoobchod - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Strana 11

12 3. POČET PRACOVNĺKŮ A OSOBNĺ NÁKLADY tis. Kč Celkem z toho z toho Celkem řídící řídící 3.1 průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) osobní náklady z toho: 3.21 mzdy odměny statut. org. spol. vlastní sociál. a zdrav.poj sociální náklady odměny placené ze zisku odměny členů statut. org. spol. - cizí z nákladů ze zisku JINÁ PLNĚNĺ VE PROSPĚCH AKCIONÁŘŮ A ČLENŮ STATUTÁRNÍCH, DOZORČÍCH A ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 4.1 půjčky 4.2 úvěry 4.3 poskytnuté záruky 4.4 bezplatné užívání osobních automobilů 4.5 bezplatné užívání ostatních movitých a nemovitých věcí 4.6 poskytnuté slevy akcionáři statutární orgány dozorčí orgány tis. Kč řídící orgány bod vyčísleno ve výši základu pro daň z příjmů fyzických osob Strana 12

13 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNĺCH METODÁCH OBECNÝCH ÚČETNĺCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNĺ 1. ZPŮSOB OCENĚNÍ 1.1 ZÁSOBY 1.11 Zásoby nakoupené (materiál a zboží) Nakoupené zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, rozložených na: a) cenu skladovou určenou vnitropodnikovým ceníkem s roční platností. Tento ceník vychází z průměrných cen u daného sortimentu zásob b) odchylku mezi cenou objednávkovou a cenou skladovou, cenou fakturovanou a cenou objednávkovou c) vedlejší náklady na pořízení zásob Cenové rozdíly uvedené pod písmenem b) a vedlejší pořizovací náklady uvedené pod písmenem c) se měsíčně rozpouštějí ve vztahu ke spotřebě zásob do nákladů Zásoby vytvořené vlastní činností a) materiál Aktivace materiálu a nářadí se provádí na úrovni vlastních nákladů: jednicový materiál, jednicová mzda a výrobní režie vyrábějícího útvaru. b) nedokončená výroba Rozpracovanost v hlavní výrobě se oceňuje ve skutečných vlastních nákladech, v kalkulačních položkách - jednicový materiál, kooperace a jednicové mzdy. Rozpracovanost v pomocné výrobě (převážně výroba vlastního nářadí) se oceňuje ve skutečných vlastních nákladech v kalkulačních položkách - jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy a plánované výrobní režie vyrábějícího střediska. c) polotovary vlastní výroby Polotovary vlastní výroby se oceňují vnitropodnikovou předací cenou v položkách kalkulace: jednicový materiál, kooperace a jednicové mzdy. d) hotové výrobky Hotové výrobky se oceňují vnitropodnikovou předací cenou v položkách kalkulace: jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy a výrobní režie. 1.2 DLOUHODOBÝ MAJETEK 1.21 Dlouhodobý majetek nakoupený Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, zúčtované do doby jeho uvedení do užívání. Strana 13

14 1.22 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností a) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (software a know how) vytvořený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů zúčtovaných na zakázku, popř. reprodukční pořizovací cenou, pokud je nižší než vynaložené náklady. b) dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů v položkách kalkulace: materiál, kooperace, mzdy a plánované výrobní režie vyrábějícího střediska. 1.3 CENNÉ PAPĺRY A PODÍLY Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni nebyly cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu, protože se s nimi na veřejném trhu neobchoduje a náklady na zjištění reálných hodnot by byly neúměrně vysoké. 2. ZPŮSOB STANOVENĺ REPRODUKČNĺ POŘIZOVACĺ CENY MAJETKU Reprodukční pořizovací cena vychází: a) u nemovitého dlouhodobého majetku (budovy, stavby, pozemky) z odhadu provedeného soudním znalcem nebo podle zvláštních předpisů. b) u movitého dlouhodobého majetku z odborného odhadu provedeného pracovníky a.s. Stanoví se porovnáním s běžnými cenami pořízení u srovnatelného majetku. c) u dlouhodobého nehmotného majetku z odborného odhadu a.s. d) u dlouhodobých cenných papírů z ceny na burze k běžného účetního období. 3. DRUHY VEDLEJŠĺCH POŘIZOVACĺCH NÁKLADŮ U ZÁSOB 3.1 U NAKUPOVANÝCH ZÁSOB a) přepravné b) poštovné c) balné d) opotřebení obalů e) clo f) přirážky 3.2 U ZÁSOB VYTVOŘENÝCH VE VLASTNÍ REŽII A.S. a) aktivované výkony nákladní dopravy 4. PODSTATNÉ ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNĺ, POSTUPŮ ODPISOVÁNĺ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNĺ PROTI MINULÉMU ÚČETNĺMU OBDOBĺ V roce 2006 nedošlo ve společnosti k žádným změnám v oceňování, účtování a odpisování majetku. Strana 14

15 5. ZPŮSOB STANOVENĺ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU A - CENNÉ PAPÍRY U obchodovatelných cenných papírů byla opravná položka stanovena ve vztahu k ceně na veřejném trhu. U ostatních cenných papírů bylo použito odhadu. V roce 2006 byly původní opravné položky vytvořené na cenné papíry a zásoby převedeny na opravné položky k cenným papírům společností, na které byly tyto aktiva vyčleněny. Zůstatky opravných položek na cenné papíry k jsou následující: - akcie AGS Zdounky, a.s tis. Kč - akcie České pohledávkové, a.s tis. Kč - akcie RCMA Jihlava, a.s tis. Kč B - ZÁSOBY Podkladem pro stanovení opravných položek u zásob byly dočasně nevyužité zásoby zjištěné odpovědnými pracovníky podle stavu k Zůstatek opravných položek u jednotlivých kategorií zásob je následující: - výrobní zásoby tis. Kč - nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 257 tis. Kč - hotové výrobky tis.kč C - POHLEDÁVKY Na pohledávky byly k vytvořeny korekce ve výši tis. Kč. 6. ZPŮSOB SESTAVENĺ ODPISOVÝCH PLÁNŮ A POUŽITÉ METODY PŘI STANOVENĺ ÚČETNĺCH ODPISŮ Odpisový plán vychází z účetních pravidel a ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 6.1 ÚČETNĺ ODPISY 6.11 dlouhodobý nehmotný majetek - DNM Způsob odepisování tohoto majetku vychází ze vztahu tohoto majetku ke konkrétním činnostem a možné návratnosti prostředků vynaložených na jeho pořízení. Doba účetního odepisování byla stanovena na 5 roků dlouhodobý hmotný majetek - DHM Odpisový plán u DHM vychází ze skutečného opotřebení DHM při běžných podmínkách provozu. Používá odpisových sazeb stanovených v odpisovém plánu, který je součástí Účetních pravidel společnosti dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se odepisuje časově rovnoměrně následujících 24 měsíců po zařazení do používání. Výjimku tvoří nářadí v ceně do 5 tis. Kč a nehmotný majetek nespadající do kategorie DNM, které se odepisují ve 100 % výši. 6.2 DAŇOVÉ ODPISY 6.21 dlouhodobý nehmotný majetek - DNM Používá se metody rovnoměrného odpisování dlouhodobý hmotný majetek - DHM a) DHM pořízený do metoda rovnoměrného odepisování b) DHM pořízený od metoda zrychleného odepisování. Formy, kokily, zápustky, modely a šablony se odepisují podle doby životnosti (4 roky). Strana 15

16 7. ZPŮSOB PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZĺCH MĚNÁCH Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denních kurzů vyhlášených Českou národní bankou, a to: 7.1 během účetního období kurzů platných ke dni uskutečnění účetního případu 7.2 při přepočtu stavu majetku a závazků k rozvahovému dni kurzu platného k Přijaté úhrady a provedené platby se přepočítávají kurzem používaným v příslušném peněžním ústavu. VÝSLEDKY PŘEPOČTŮ ÚDAJŮ V CIZĺCH MĚNÁCH tis. Kč běž. oper. přepočet k běž. oper. přepočet k Kurzový zisk Kurzová ztráta Rozdíl ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY U MAJETKU A ZÁVAZKŮ Reálná hodnota se stanoví jako tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu nebo oceněním stanoveným podle zvláštních předpisů. DOPLŇUJĺCĺ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Minulé účetní období v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a ve výkazu cash flow představuje údaje k VÝZNAMNÉ POLOŽKY PRO HODNOCENĺ FINANČNĺ A MAJETKOVÉ POZICE A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 1.1 Dne nabyla účinnosti smlouva o prodeji movitého majetku, výrobních zásob a zásob vlastní výroby SBU 6 Magnety ve Světlé Hoře společnosti Stamag, a.s. Zároveň došlo ke zrušení SBU 6 Magnety. V dubnu 2006 získal Motorpal, a.s. 100 % podíl ve společnosti Stamag, a.s. 1.2 Na funkci předsedy představenstva rezignoval dne Ing. Jiří Drlík, MBA. 1.3 Na zasedání dozorčí rady dne byl zvolen nový členem představenstva ing. Jaroslav Chvojka. Představenstvo na svém zasedání dne zvolilo novým předsedou představenstva ing. Pavla Chýňavu a novým místopředsedou představenstva ing. Jaroslava Chvojku. 1.4 V průběhu března 2006 došlo k vyčlenění neproduktivních aktiv a aktiv nesouvisejících s core-business aktivitami Motorpalu do společnosti RCMA Jihlava, a.s., v celkové hodnotě tis. Kč. Strana 16

17 1.5 Smlouvou z získal Motorpal, a.s. 100 % podíl ve společnosti Česká pohledávková, a.s. 1.6 Dne byla podepsána smlouva o převodu 100 % podílu RCMA Jihlava, a.s. na Motorpal, a.s. 1.7 Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne nebyla usnášeníschopná z důvodu malé účasti akcionářů (pouze 0,001 % hlasovacích práv). 1.8 V rámci inventarizací byla zjištěna manka na zásobách ve výši 9,6 tis. Kč a přebytky na zásobách ve výši 8,6 tis. Kč 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNĺ ZÁVĚRKY 2.1 Náhradní valná hromada, která se konala dne schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a zvolila pana Helmuta Meyera členem dozorčí rady na další funkční období. 3. DALŠÍ INFORMACE 3.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 3.11 rozpis samostatných movitých věcí a souborů ( kromě dlouhodobého majetku v PC do 40 tis. Kč) tis. Kč ZC k Zůstatek k Změna poř. cena oprávky zůst.cena 06/05 Energ. a hnací stroje ,3 Výrobní stroje a zař ,7 Přístroje a zvl.tech.zař ,4 Dopravní prostředky ,1 Inventář ,3 CELKEM , rozpis dlouhodobého nehmotného majetku tis. Kč ZC k Zůstatek k Změna poř. cena oprávky zůst. cena 06/05 zřizovací výdaje výsledky výzkumné činnosti software ,9 ocenitelná práva ,7 CELKEM ,5 Strana 17

18 3.13 dlouhodobý hmotný majetek ve finančním pronájmu tis. Kč Předmět fin. Doba Součet splá- Uhraz. splátky Budoucí platby Pronajímatel pronájmu pronájmu tek celkem k do 1 roku po 1 roce Dopravní ŠKOFIN 36 měs prostředky ALD Dopravní 36 měs AUTOMOTIVE prostředky GE CAPITAL Dopravní 36 měs LEASING prostředek ČSOB Dopravní 36 měs LEASING prostředky S Dopravní 36 měs AUTOLEASING prostředky VB LEASING Stroje 48 měs RAIFFEISEN Stroje 48 měs LEASING ČSOB Stroje 48 měs LEASING LEASING ČS Stroje 48 měs FRANFINANCE Stroje 48 měs OBERBANK Stroje 48 měs přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku dlouhodobý nehmotný majetek tis Kč Software Ocenitelná práva DNM celkem PC OPR. ZC PC OPR. ZC PC OPR. ZC Stav k Nákup Vlastní výroba Přírůstek celkem Likvidace Prodej Odpisy Úbytek celkem Stav k Strana 18

19 3.142 dlouhodobý hmotný majetek (kromě pozemků, uměleckých předmětů a dlouhodobého hmotného majetku v PC do 40 tis. Kč) tis. Kč Budovy Stroje Dopravní Inventář a stavby celkem a zařízení prostředky PC ZC PC ZC PC ZC PC ZC Stav k Nákup Vlast.výroba Invent.rozdíl Ostatní Přírůstky Likvidace Prodej Bezúpl. př Odpisy Invent. rozdíl Ostatní Úbytky Stav k pozemky, umělecká díla a dlouhodobý hmotný majetek v PC do 40 tis. Kč tis. Kč Pozemky Uměl. předměty DHM v PC do 40 tis.kč Majetek po leasingu PC ZC PC ZC PC ZC PC ZC Stav k Nákup Vlastní výroba Ostatní PŘÍRŮSTKY Likvidace Prodej Odpisy Inv. rozdíl ÚBYTKY Stav k majetek neuvedený v rozvaze majetek vedený v operativní evidenci (tis. Kč) a) nehmotný majetek (oceněný pořizovací cenou) - software b) hmotný majetek (oceněný skladovou cenou v době vyskladnění) - hutnická zařízení (formy,kokily,zápustky) oběhové obaly ochranné pomůcky 60 - inventář a kancelářské stroje CELKEM Strana 19

20 3.152 majetek vedený v podrozvahové evidenci (tis. Kč) a) hmotný majetek (oceněný pořizovací cenou) - stroje a zařízení do 40 tis. Kč převedené z DHM dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) tis. Kč Věřitel Důvod Závazek Zástava Druh zastav. majetku zástavy nemovitosti pohledávky ABN AMRO úvěr CELKEM Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví K neměla společnost k dispozici aktuální údaje o tržním ocenění majetku Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Dlouhodobé majetkové cenné papíry Kč Druh Nomin. Opravná Počet Emitent Pořizovací cena CP hodnota položka Akcie 5 AGS Zdounky , ,78 Akcie 1 AGS Zdounky Akcie 20 DEUTZ AG, Köln ,89* * po přecenění na reálnou hodnotu kurzem k Majetkové účasti Kč Podíl % Název obchodní společnosti Účet. hodnota 2 FC PSJ Jihlava, spol. s r. o Majetkové cenné papíry určené k obchodování Druh Nomin. Počet Emitent CP hodnota Akcie 10 Stamag, a.s. 200 Akcie 1 Stamag, a.s Akcie 10 Česká pohledávková, a.s. 200 Akcie 1 Česká pohledávková, a.s Akcie 10 RCMA Jihlava, a.s. 200 Akcie 1 RCMA Jihlava, a.s Pořizovací cena tis. Kč Opravná položka Strana 20

21 3.2 POHLEDÁVKY CELKEM tis. Kč 3.21 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky tis. Kč a) Pohledávky z obchodního styku tis. Kč - Pohledávky z obchodního styku po korekci OP tis. Kč - Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti k tis. Kč z toho: do 180 dnů tis. Kč nad 180 dnů tis. Kč - Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem - - Pohledávky nevykázané v účetnictví - b) Pohledávky k podnikům ve skupině tis. Kč c) Ostatní pohledávky tis. Kč - ostatní pohledávky po korekci OP tis. Kč d) Přehled pohledávek dle cizích měn Měna EUR USD GBP CHF Pohledávky VLASTNĺ KAPITÁL 3.31 Změny vlastního kapitálu Příčiny změn: a) nerozdělený zisk roku 2005 ve výši tis. Kč b) čerpání sociálního fondu ve výši 757 tis. Kč c) přecenění forwardů uzavřených na roky 2006 a 2007 k tis. Kč d) hospodářský výsledek běžného období zisk ve výši tis. Kč 3.32 Základní kapitál Základní kapitál společnosti MOTORPAL, a.s. tvoří ks akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Ke snížení základního kapitálu došlo v roce 2005 zrušením vlastních akcií, které měla společnost ve svém majetku a o kterém rozhodla valná hromada dne Z důvodu přeměny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné bylo k , na základě rozhodnutí ředitele společnosti RM-Systém, a.s., ukončeno obchodování s akciemi v RM-Systému a byly vyřazeny z evidence Střediska cenných papírů. Strana 21

22 3.4 ZÁVAZKY (včetně nesplacených úvěrů) celkem tis. Kč 3.41 Dlouhodobé závazky (odložený daňový závazek) tis. Kč 3.42 Krátkodobé závazky tis. Kč a) Závazky z obchodního styku tis. Kč - Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k tis. Kč z toho: do 180 dnů tis. Kč nad 180 dnů 159 tis. Kč - Závazky nevykázané v účetnictví - b) Závazky k podnikům ve skupině - c) Ostatní závazky tis. Kč d) Přehled závazků dle cizích měn Měna EUR USD CHF SKK Závazky Závazky kryté podle zástavního práva a) Nesplacené úvěry tis. Kč 3.5 REZERVY A ODLOŽENÁ DAŇ 3.51 Zákonné rezervy Zákonné rezervy nebyly v roce 2006 vytvářeny ani čerpány Rezervy ostatní V první polovině roku 2006 byly vytvořeny tyto rezervy: - rezerva na společnou žalobu společností Monark Diesel GmbH a HDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft ve výši tis. Kč - rezerva na pracovněprávní žalobu ing. Krejči ve výši 300 tis. Kč 3.53 Odložená daň K bylo zaúčtováno zvýšení odloženého daňového závazku ve výši tis. Kč. 3.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v první polovině roku 2006 vynaloženo tis. Kč. Strana 22

23 3.7 VÝNOSY CELKEM tis. Kč ČINNOST TUZEMSKO ZAHRANIČÍ CELKEM TUZEMSKO ZAHRANIČÍ CELKEM Prodej výrobků a zboží Prodej služeb Aktivace Změna stavu zásob vlastní výroby VÝROBNÍ Technický rozvoj Byt. hosp. a ubyt. zař NEVÝROBNÍ PRODEJ MAJETKU Prodej pohledávek Přijaté úroky Finanční deriváty Kurzové zisky Ostatní JINÉ VÝNOSY Tržby z prodeje CP CELKEM ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH V prvním pololetí roku 2006 žádné přeměny ve společnosti MOTORPAL, a.s. neproběhly. Strana 23

24 Strana 24

25 Strana 25

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice IČ : 00113794 DIČ : CZ00113794 Právní forma: družstvo 38701 Volyně Předmět

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2015 ============================= Ležáky 668, Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2015 ============================= Ležáky 668, Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2015 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce MONTAKO-obchod s.r.o. k

Příloha k účetní závěrce MONTAKO-obchod s.r.o. k k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 1. Popis účetní jednotky Název: DKM Moravia a.s. Sídlo: Masarykovo nám. 142 664 64 Dolní Kounice IČO: 25544543 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Vodoinstalatérství,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 31.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více