MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MOTORPAL, a.s. k MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

2 Strana 2

3 Strana 3

4 Strana 4

5 Strana 5

6 Strana 6

7 Strana 7

8 Strana 8

9 P Ř Í L O H A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K V PLNÉM ROZSAHU V Jihlavě: Strana 9

10 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNĺ JEDNOTKY Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava akciová společnost výroba vstřikovacího zařízení naftových motorů výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel Datum vzniku obch. společnosti: 29. prosince 1990 Změny v zápise v Obchodním rejstříku v roce 2006: V průběhu prvního pololetí 2006 nedošlo k žádným zápisům do obchodního rejstříku. Všechny změny ve statutárních orgánech společnosti byly zapsány Krajským soudem v Brně do obchodního rejstříku dne , kdy došlo k výmazu předsedy představenstva Ing. Jiřího Drlíka, MBA, místopředsedy představenstva Ing. Pavla Chýňavy a člena dorčí rady Dipl.kfm Michala Fleka. Zároveň byli zapsáni předseda představenstva Ing. Pavel Chýňava, místopředseda představenstva ing. Jaroslav Chvojka a předseda dozorčí rady Dipl.kfm. Michal Flek. Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu: Po zrušení zaknihované emise akcií k datu nemá společnost Motorpal, a.s. jako emitent listinných akcií, informace o tom, kdo byl nebo je jejím akcionářem. Výjimku tvoří data konání valných hromad, kde se přítomní akcionáři zapisují do prezenční listiny. Valné hromady dne se zúčastnil jediný akcionář, jehož podíl na základním kapitálu přesahuje 20 % a to společnost Diesel Invest, Ltd. Popis organizační struktury: Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které je voleno tříčlennou dozorčí radou. Představenstvu je přímo podřízen generální ředitel. Nositelem výrobního procesu jsou dvě zřízené strategické podnikatelské jednotky - strategic business unit - (SBU), které tvoří samostatné výrobní celky z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly. Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility. Výroba je v jednotlivých SBU organizována následovně: SBU Diesel vstřikovací trysky a vstřikovače, vstřikovací čerpadla, díly pro automobilový průmysl SBU Technický servis zkušební a servisní zařízení, nářadí Jednotlivé SBU se dále organizačně člení na hospodářská střediska a odborné útvary. Změny organizační struktury v r. 2006: 1. K bylo zrušeno SBU 6 ve Světlé Hoře, které se zabývalo výrobou magnetických materiálů a keramických permanentních magnetů. Veškerý majetek a zásoby byly prodány akciové společnosti Stamag, a.s. Strana 10

11 Složení orgánů společnosti k : - představenstvo: předseda Ing. Pavel Chýňava místopředseda Ing. Jaroslav Chvojka člen Ing. Petr Veselský - dozorčí rada: předseda Dipl.kfm. Michal Flek člen Helmut Meyer člen Petr Szelke 2. ÚČAST AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V JINÉ OBCHODNĺ SPOLEČNOSTI PŘESAHUJĺCĺ 20 % Obchodní firma: Stamag, a.s. Sídlo: Světlá Hora, Světlá 334, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2834 Předmět činnosti: - velkoobchod - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Obchodní firma: Česká pohledávková, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2493 Předmět činnosti: - velkoobchod - pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor - služby v oblasti administrativní správy Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Obchodní firma: RCMA Jihlava, a.s. Sídlo: Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4522 Předmět činnosti: - velkoobchod - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Podíl na základním kapitálu: 100 % - přímá účast Strana 11

12 3. POČET PRACOVNĺKŮ A OSOBNĺ NÁKLADY tis. Kč Celkem z toho z toho Celkem řídící řídící 3.1 průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) osobní náklady z toho: 3.21 mzdy odměny statut. org. spol. vlastní sociál. a zdrav.poj sociální náklady odměny placené ze zisku odměny členů statut. org. spol. - cizí z nákladů ze zisku JINÁ PLNĚNĺ VE PROSPĚCH AKCIONÁŘŮ A ČLENŮ STATUTÁRNÍCH, DOZORČÍCH A ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 4.1 půjčky 4.2 úvěry 4.3 poskytnuté záruky 4.4 bezplatné užívání osobních automobilů 4.5 bezplatné užívání ostatních movitých a nemovitých věcí 4.6 poskytnuté slevy akcionáři statutární orgány dozorčí orgány tis. Kč řídící orgány bod vyčísleno ve výši základu pro daň z příjmů fyzických osob Strana 12

13 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNĺCH METODÁCH OBECNÝCH ÚČETNĺCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNĺ 1. ZPŮSOB OCENĚNÍ 1.1 ZÁSOBY 1.11 Zásoby nakoupené (materiál a zboží) Nakoupené zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, rozložených na: a) cenu skladovou určenou vnitropodnikovým ceníkem s roční platností. Tento ceník vychází z průměrných cen u daného sortimentu zásob b) odchylku mezi cenou objednávkovou a cenou skladovou, cenou fakturovanou a cenou objednávkovou c) vedlejší náklady na pořízení zásob Cenové rozdíly uvedené pod písmenem b) a vedlejší pořizovací náklady uvedené pod písmenem c) se měsíčně rozpouštějí ve vztahu ke spotřebě zásob do nákladů Zásoby vytvořené vlastní činností a) materiál Aktivace materiálu a nářadí se provádí na úrovni vlastních nákladů: jednicový materiál, jednicová mzda a výrobní režie vyrábějícího útvaru. b) nedokončená výroba Rozpracovanost v hlavní výrobě se oceňuje ve skutečných vlastních nákladech, v kalkulačních položkách - jednicový materiál, kooperace a jednicové mzdy. Rozpracovanost v pomocné výrobě (převážně výroba vlastního nářadí) se oceňuje ve skutečných vlastních nákladech v kalkulačních položkách - jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy a plánované výrobní režie vyrábějícího střediska. c) polotovary vlastní výroby Polotovary vlastní výroby se oceňují vnitropodnikovou předací cenou v položkách kalkulace: jednicový materiál, kooperace a jednicové mzdy. d) hotové výrobky Hotové výrobky se oceňují vnitropodnikovou předací cenou v položkách kalkulace: jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy a výrobní režie. 1.2 DLOUHODOBÝ MAJETEK 1.21 Dlouhodobý majetek nakoupený Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, zúčtované do doby jeho uvedení do užívání. Strana 13

14 1.22 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností a) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (software a know how) vytvořený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů zúčtovaných na zakázku, popř. reprodukční pořizovací cenou, pokud je nižší než vynaložené náklady. b) dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů v položkách kalkulace: materiál, kooperace, mzdy a plánované výrobní režie vyrábějícího střediska. 1.3 CENNÉ PAPĺRY A PODÍLY Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni nebyly cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu, protože se s nimi na veřejném trhu neobchoduje a náklady na zjištění reálných hodnot by byly neúměrně vysoké. 2. ZPŮSOB STANOVENĺ REPRODUKČNĺ POŘIZOVACĺ CENY MAJETKU Reprodukční pořizovací cena vychází: a) u nemovitého dlouhodobého majetku (budovy, stavby, pozemky) z odhadu provedeného soudním znalcem nebo podle zvláštních předpisů. b) u movitého dlouhodobého majetku z odborného odhadu provedeného pracovníky a.s. Stanoví se porovnáním s běžnými cenami pořízení u srovnatelného majetku. c) u dlouhodobého nehmotného majetku z odborného odhadu a.s. d) u dlouhodobých cenných papírů z ceny na burze k běžného účetního období. 3. DRUHY VEDLEJŠĺCH POŘIZOVACĺCH NÁKLADŮ U ZÁSOB 3.1 U NAKUPOVANÝCH ZÁSOB a) přepravné b) poštovné c) balné d) opotřebení obalů e) clo f) přirážky 3.2 U ZÁSOB VYTVOŘENÝCH VE VLASTNÍ REŽII A.S. a) aktivované výkony nákladní dopravy 4. PODSTATNÉ ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNĺ, POSTUPŮ ODPISOVÁNĺ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNĺ PROTI MINULÉMU ÚČETNĺMU OBDOBĺ V roce 2006 nedošlo ve společnosti k žádným změnám v oceňování, účtování a odpisování majetku. Strana 14

15 5. ZPŮSOB STANOVENĺ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU A - CENNÉ PAPÍRY U obchodovatelných cenných papírů byla opravná položka stanovena ve vztahu k ceně na veřejném trhu. U ostatních cenných papírů bylo použito odhadu. V roce 2006 byly původní opravné položky vytvořené na cenné papíry a zásoby převedeny na opravné položky k cenným papírům společností, na které byly tyto aktiva vyčleněny. Zůstatky opravných položek na cenné papíry k jsou následující: - akcie AGS Zdounky, a.s tis. Kč - akcie České pohledávkové, a.s tis. Kč - akcie RCMA Jihlava, a.s tis. Kč B - ZÁSOBY Podkladem pro stanovení opravných položek u zásob byly dočasně nevyužité zásoby zjištěné odpovědnými pracovníky podle stavu k Zůstatek opravných položek u jednotlivých kategorií zásob je následující: - výrobní zásoby tis. Kč - nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 257 tis. Kč - hotové výrobky tis.kč C - POHLEDÁVKY Na pohledávky byly k vytvořeny korekce ve výši tis. Kč. 6. ZPŮSOB SESTAVENĺ ODPISOVÝCH PLÁNŮ A POUŽITÉ METODY PŘI STANOVENĺ ÚČETNĺCH ODPISŮ Odpisový plán vychází z účetních pravidel a ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 6.1 ÚČETNĺ ODPISY 6.11 dlouhodobý nehmotný majetek - DNM Způsob odepisování tohoto majetku vychází ze vztahu tohoto majetku ke konkrétním činnostem a možné návratnosti prostředků vynaložených na jeho pořízení. Doba účetního odepisování byla stanovena na 5 roků dlouhodobý hmotný majetek - DHM Odpisový plán u DHM vychází ze skutečného opotřebení DHM při běžných podmínkách provozu. Používá odpisových sazeb stanovených v odpisovém plánu, který je součástí Účetních pravidel společnosti dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se odepisuje časově rovnoměrně následujících 24 měsíců po zařazení do používání. Výjimku tvoří nářadí v ceně do 5 tis. Kč a nehmotný majetek nespadající do kategorie DNM, které se odepisují ve 100 % výši. 6.2 DAŇOVÉ ODPISY 6.21 dlouhodobý nehmotný majetek - DNM Používá se metody rovnoměrného odpisování dlouhodobý hmotný majetek - DHM a) DHM pořízený do metoda rovnoměrného odepisování b) DHM pořízený od metoda zrychleného odepisování. Formy, kokily, zápustky, modely a šablony se odepisují podle doby životnosti (4 roky). Strana 15

16 7. ZPŮSOB PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZĺCH MĚNÁCH Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denních kurzů vyhlášených Českou národní bankou, a to: 7.1 během účetního období kurzů platných ke dni uskutečnění účetního případu 7.2 při přepočtu stavu majetku a závazků k rozvahovému dni kurzu platného k Přijaté úhrady a provedené platby se přepočítávají kurzem používaným v příslušném peněžním ústavu. VÝSLEDKY PŘEPOČTŮ ÚDAJŮ V CIZĺCH MĚNÁCH tis. Kč běž. oper. přepočet k běž. oper. přepočet k Kurzový zisk Kurzová ztráta Rozdíl ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY U MAJETKU A ZÁVAZKŮ Reálná hodnota se stanoví jako tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu nebo oceněním stanoveným podle zvláštních předpisů. DOPLŇUJĺCĺ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Minulé účetní období v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a ve výkazu cash flow představuje údaje k VÝZNAMNÉ POLOŽKY PRO HODNOCENĺ FINANČNĺ A MAJETKOVÉ POZICE A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 1.1 Dne nabyla účinnosti smlouva o prodeji movitého majetku, výrobních zásob a zásob vlastní výroby SBU 6 Magnety ve Světlé Hoře společnosti Stamag, a.s. Zároveň došlo ke zrušení SBU 6 Magnety. V dubnu 2006 získal Motorpal, a.s. 100 % podíl ve společnosti Stamag, a.s. 1.2 Na funkci předsedy představenstva rezignoval dne Ing. Jiří Drlík, MBA. 1.3 Na zasedání dozorčí rady dne byl zvolen nový členem představenstva ing. Jaroslav Chvojka. Představenstvo na svém zasedání dne zvolilo novým předsedou představenstva ing. Pavla Chýňavu a novým místopředsedou představenstva ing. Jaroslava Chvojku. 1.4 V průběhu března 2006 došlo k vyčlenění neproduktivních aktiv a aktiv nesouvisejících s core-business aktivitami Motorpalu do společnosti RCMA Jihlava, a.s., v celkové hodnotě tis. Kč. Strana 16

17 1.5 Smlouvou z získal Motorpal, a.s. 100 % podíl ve společnosti Česká pohledávková, a.s. 1.6 Dne byla podepsána smlouva o převodu 100 % podílu RCMA Jihlava, a.s. na Motorpal, a.s. 1.7 Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne nebyla usnášeníschopná z důvodu malé účasti akcionářů (pouze 0,001 % hlasovacích práv). 1.8 V rámci inventarizací byla zjištěna manka na zásobách ve výši 9,6 tis. Kč a přebytky na zásobách ve výši 8,6 tis. Kč 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNĺ ZÁVĚRKY 2.1 Náhradní valná hromada, která se konala dne schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a zvolila pana Helmuta Meyera členem dozorčí rady na další funkční období. 3. DALŠÍ INFORMACE 3.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 3.11 rozpis samostatných movitých věcí a souborů ( kromě dlouhodobého majetku v PC do 40 tis. Kč) tis. Kč ZC k Zůstatek k Změna poř. cena oprávky zůst.cena 06/05 Energ. a hnací stroje ,3 Výrobní stroje a zař ,7 Přístroje a zvl.tech.zař ,4 Dopravní prostředky ,1 Inventář ,3 CELKEM , rozpis dlouhodobého nehmotného majetku tis. Kč ZC k Zůstatek k Změna poř. cena oprávky zůst. cena 06/05 zřizovací výdaje výsledky výzkumné činnosti software ,9 ocenitelná práva ,7 CELKEM ,5 Strana 17

18 3.13 dlouhodobý hmotný majetek ve finančním pronájmu tis. Kč Předmět fin. Doba Součet splá- Uhraz. splátky Budoucí platby Pronajímatel pronájmu pronájmu tek celkem k do 1 roku po 1 roce Dopravní ŠKOFIN 36 měs prostředky ALD Dopravní 36 měs AUTOMOTIVE prostředky GE CAPITAL Dopravní 36 měs LEASING prostředek ČSOB Dopravní 36 měs LEASING prostředky S Dopravní 36 měs AUTOLEASING prostředky VB LEASING Stroje 48 měs RAIFFEISEN Stroje 48 měs LEASING ČSOB Stroje 48 měs LEASING LEASING ČS Stroje 48 měs FRANFINANCE Stroje 48 měs OBERBANK Stroje 48 měs přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku dlouhodobý nehmotný majetek tis Kč Software Ocenitelná práva DNM celkem PC OPR. ZC PC OPR. ZC PC OPR. ZC Stav k Nákup Vlastní výroba Přírůstek celkem Likvidace Prodej Odpisy Úbytek celkem Stav k Strana 18

19 3.142 dlouhodobý hmotný majetek (kromě pozemků, uměleckých předmětů a dlouhodobého hmotného majetku v PC do 40 tis. Kč) tis. Kč Budovy Stroje Dopravní Inventář a stavby celkem a zařízení prostředky PC ZC PC ZC PC ZC PC ZC Stav k Nákup Vlast.výroba Invent.rozdíl Ostatní Přírůstky Likvidace Prodej Bezúpl. př Odpisy Invent. rozdíl Ostatní Úbytky Stav k pozemky, umělecká díla a dlouhodobý hmotný majetek v PC do 40 tis. Kč tis. Kč Pozemky Uměl. předměty DHM v PC do 40 tis.kč Majetek po leasingu PC ZC PC ZC PC ZC PC ZC Stav k Nákup Vlastní výroba Ostatní PŘÍRŮSTKY Likvidace Prodej Odpisy Inv. rozdíl ÚBYTKY Stav k majetek neuvedený v rozvaze majetek vedený v operativní evidenci (tis. Kč) a) nehmotný majetek (oceněný pořizovací cenou) - software b) hmotný majetek (oceněný skladovou cenou v době vyskladnění) - hutnická zařízení (formy,kokily,zápustky) oběhové obaly ochranné pomůcky 60 - inventář a kancelářské stroje CELKEM Strana 19

20 3.152 majetek vedený v podrozvahové evidenci (tis. Kč) a) hmotný majetek (oceněný pořizovací cenou) - stroje a zařízení do 40 tis. Kč převedené z DHM dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) tis. Kč Věřitel Důvod Závazek Zástava Druh zastav. majetku zástavy nemovitosti pohledávky ABN AMRO úvěr CELKEM Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví K neměla společnost k dispozici aktuální údaje o tržním ocenění majetku Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Dlouhodobé majetkové cenné papíry Kč Druh Nomin. Opravná Počet Emitent Pořizovací cena CP hodnota položka Akcie 5 AGS Zdounky , ,78 Akcie 1 AGS Zdounky Akcie 20 DEUTZ AG, Köln ,89* * po přecenění na reálnou hodnotu kurzem k Majetkové účasti Kč Podíl % Název obchodní společnosti Účet. hodnota 2 FC PSJ Jihlava, spol. s r. o Majetkové cenné papíry určené k obchodování Druh Nomin. Počet Emitent CP hodnota Akcie 10 Stamag, a.s. 200 Akcie 1 Stamag, a.s Akcie 10 Česká pohledávková, a.s. 200 Akcie 1 Česká pohledávková, a.s Akcie 10 RCMA Jihlava, a.s. 200 Akcie 1 RCMA Jihlava, a.s Pořizovací cena tis. Kč Opravná položka Strana 20

21 3.2 POHLEDÁVKY CELKEM tis. Kč 3.21 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky tis. Kč a) Pohledávky z obchodního styku tis. Kč - Pohledávky z obchodního styku po korekci OP tis. Kč - Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti k tis. Kč z toho: do 180 dnů tis. Kč nad 180 dnů tis. Kč - Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem - - Pohledávky nevykázané v účetnictví - b) Pohledávky k podnikům ve skupině tis. Kč c) Ostatní pohledávky tis. Kč - ostatní pohledávky po korekci OP tis. Kč d) Přehled pohledávek dle cizích měn Měna EUR USD GBP CHF Pohledávky VLASTNĺ KAPITÁL 3.31 Změny vlastního kapitálu Příčiny změn: a) nerozdělený zisk roku 2005 ve výši tis. Kč b) čerpání sociálního fondu ve výši 757 tis. Kč c) přecenění forwardů uzavřených na roky 2006 a 2007 k tis. Kč d) hospodářský výsledek běžného období zisk ve výši tis. Kč 3.32 Základní kapitál Základní kapitál společnosti MOTORPAL, a.s. tvoří ks akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Ke snížení základního kapitálu došlo v roce 2005 zrušením vlastních akcií, které měla společnost ve svém majetku a o kterém rozhodla valná hromada dne Z důvodu přeměny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné bylo k , na základě rozhodnutí ředitele společnosti RM-Systém, a.s., ukončeno obchodování s akciemi v RM-Systému a byly vyřazeny z evidence Střediska cenných papírů. Strana 21

22 3.4 ZÁVAZKY (včetně nesplacených úvěrů) celkem tis. Kč 3.41 Dlouhodobé závazky (odložený daňový závazek) tis. Kč 3.42 Krátkodobé závazky tis. Kč a) Závazky z obchodního styku tis. Kč - Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k tis. Kč z toho: do 180 dnů tis. Kč nad 180 dnů 159 tis. Kč - Závazky nevykázané v účetnictví - b) Závazky k podnikům ve skupině - c) Ostatní závazky tis. Kč d) Přehled závazků dle cizích měn Měna EUR USD CHF SKK Závazky Závazky kryté podle zástavního práva a) Nesplacené úvěry tis. Kč 3.5 REZERVY A ODLOŽENÁ DAŇ 3.51 Zákonné rezervy Zákonné rezervy nebyly v roce 2006 vytvářeny ani čerpány Rezervy ostatní V první polovině roku 2006 byly vytvořeny tyto rezervy: - rezerva na společnou žalobu společností Monark Diesel GmbH a HDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft ve výši tis. Kč - rezerva na pracovněprávní žalobu ing. Krejči ve výši 300 tis. Kč 3.53 Odložená daň K bylo zaúčtováno zvýšení odloženého daňového závazku ve výši tis. Kč. 3.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v první polovině roku 2006 vynaloženo tis. Kč. Strana 22

23 3.7 VÝNOSY CELKEM tis. Kč ČINNOST TUZEMSKO ZAHRANIČÍ CELKEM TUZEMSKO ZAHRANIČÍ CELKEM Prodej výrobků a zboží Prodej služeb Aktivace Změna stavu zásob vlastní výroby VÝROBNÍ Technický rozvoj Byt. hosp. a ubyt. zař NEVÝROBNÍ PRODEJ MAJETKU Prodej pohledávek Přijaté úroky Finanční deriváty Kurzové zisky Ostatní JINÉ VÝNOSY Tržby z prodeje CP CELKEM ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH V prvním pololetí roku 2006 žádné přeměny ve společnosti MOTORPAL, a.s. neproběhly. Strana 23

24 Strana 24

25 Strana 25

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více