Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/ / CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Důležité poznámky k návodu k obsluze Vysvětlení značek Provozní prostředí Likvidace Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Provoz a servis Všeobecné technické údaje Vstupní napět ové rozsahy Značení výrobku Přetížitelnost Ochranné funkce Mechanická instalace Rozměry Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry Elektrická instalace Před instalací Instalace Optické rozhraní Instalace v souladu s předpisy UL Uvedení do provozu Použití klávesnice Snadné uvedení do provozu Uvedení do provozu s PC a prostředím LTP Uvedení do provozu s PC, prostředím LTP a zařízením Windows Mobile Provoz a servis Stav pohonu Chybové kódy a historie elektroniky SEW Parametry Přístup k parametru a nulování Seznam parametrů: Volba parametru P2-01, Funkce digitálního vstupu Možnosti Software řízení pohonu MODBUS Návod k obsluze MOVITRAC LT P 3

4 10 Příslušenství Brzdové odpory Napájecí tlumivky Výstupní tlumivky Souprava DIN pro montáž na lištu Vzdálená klávesnice LT BG Kabelový rozbočovač s 1 vstupem a 2 výstupy Prefabrikované kabely s konektorem RJ Adaptér rozhraní UWS11A Adaptér rozhraní LT-W-USB-RJ Volitelný panel se třemi reléovými výstupy LT-3RO-00A Technická data Shoda Životní prostředí Výstupní výkon a jmenovité proudy Index Návod k obsluze MOVITRAC LT P

5 Důležité poznámky k návodu k obsluze Vysvětlení značek 1 Návod k obsluze 1 Důležité poznámky k návodu k obsluze 1.1 Vysvětlení značek Nebezpečí Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které způsobí zranění nebo smrt, poškození majetku nebo ekonomické škody. Výstraha Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které mohou způsobit zranění nebo smrt, poškození majetku nebo ekonomické škody. Upozornění Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které mohou způsobit poškození majetku nebo ekonomické škody. Poznámka Označuje informace, které jsou rozhodující pro správné použití nebo porozumění zařízení. Odkaz na dokumentaci Obsluha je upozorňována na existující dokumentaci, jako jsou návody k použití, katalogy, tabulky. Pokud nebudou dodržovány pokyny v návodu k obsluze, nebude možné zaručit: bezproblémovou funkčnost plnění zákonných podmínek požadovaných v záruce Proto si dříve než začnete pracovat s touto jednotkou, přečtěte návod k její obsluze! Tento návod k obsluze obsahuje důležité servisní informace. Uložte jej proto v blízkosti jednotky. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 5

6 Důležité poznámky k návodu k obsluze 1 Provozní prostředí 1.2 Provozní prostředí Následující použití jsou zakázána, pokud nejsou provedena taková opatření, která je umožňují: Použití v nevýbušném prostředí Použití v prostředí se škodlivými látkami: oleje kyseliny plyny páry prach záření jiná škodlivá prostředí Použití v prostředí s mechanickým chvěním a rázovým zatížením přesahujícím požadavky normy EN Použití měniče pro účely zajištění bezpečnostních funkcí na ochranu strojů a osob 1.3 Likvidace Dodržujte následující pokyny: Likvidaci provádějte podle příslušných předpisů pro: elektronický odpad (plošné spoje) plasty (kryt) plech měď 6 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

7 Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu 2 2 Bezpečnostní pokyny Pohonové měniče MOVITRAC LT nesmějí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Pro ochranu strojů a osob používejte nadřazené bezpečnostní systémy. Nepoužívejte pohonové měniče MOVITRAC LT pro bezpečnostní účely u zvedací techniky. Pro ochranu před možnými škodami na majetku a ochranu zdraví osob používejte monitorovací systémy nebo mechanická ochranná zařízení. 2.1 Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Práce na jednotce související s instalací, uvedením do provozu a servisem smí provádět pouze školené osoby. Tyto osoby musí být odpovídajícím způsobem proškoleny pro prevenci úrazů a musí dbát na dodržování platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvádění do provozu motoru a brzdy dbejte na dodržení příslušných pokynů! Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN nebo EN 50178). Nezbytným ochranným prostředkem je uzemnění jednotky. Nezbytným ochranným prostředkem jsou zařízení nadproudové ochrany. Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonové a elektronické části podle UL508. Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. 2.2 Provoz a servis Dříve než sejmete ochranný kryt, odpojte jednotku od napájení. Nebezpečná napětí mohou být na zařízení ještě 10 minut po odpojení napájení. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat na výstupních svorkách a kabelech a k nim připojeným motorových svorkách, když je jednotka zapnuta. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat i v případě, kdy je jednotka zablokována a motor neběží. Jednotka nemusí být nutně bez napětí, když nesvítí indikátory ani sedmisegmentový displej. Aktivace interních bezpečnostních funkcí nebo mechanické zablokování mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo nulování mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Pokud to pro poháněný stroj není přípustné, je třeba před odstraněním poruchy odpojit zařízení od sítě. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 7

8 n kva 3 f Všeobecné technické údaje i Vstupní napět ové rozsahy P Hz 3 Všeobecné technické údaje 3.1 Vstupní napět ové rozsahy V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné pohony připojit přímo k následujícímu napájení: MOVITRAC LT P 240 V: 220 V V ± 10 %, 1 fáze* / 3 fáze, Hz ± 5 % *Lze provést připojení jednofázového zařízení MOVITRAC LT P ke dvěma fázím třífázového napájecího systému V. MOVITRAC LT P 480 V: 380 V V ± 10 %, 3 fáze, Hz ± 5 % MOVITRAC LT P 575 V: 480 V V ± 10 %, 3 fáze, Hz ± 5 % Zařízení použitá pro třífázové napájení jsou uzpůsobena nejvýše pro 3 % mezifázovou asymetrii. Pro napájecí systémy s vyšší nesymetrií než 3 % (především v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) se doporučuje použití vstupních tlumivek. 8 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

9 Všeobecné technické údaje Značení výrobku kva i P f n Hz Značení výrobku Typ výrobku MC LT P Verze Doporučený výkon motoru Sít ové napětí Odrušení na vstupu Způsob připojení Kvadranty Typ A 0015 = 1,5 kw 1 = 115 V 2 = V 5 = V 6 = V 0 = třída 0 A = třída A B = třída B 1 = 1fázové 3 = 3fázové 1 = 1Q (bez přerušovače brzdy) 4 = 4Q (s přerušovačem brzdy) 00 = kryt IP20 / NEMA 1 10 = kryt IP55 / NEMA = kryt IP55 / NEMA 12 s vypínačem 0M = volitelný firmware Modbus MC LT P A Oba druhy krytů (IP20 a IP55) jsou dostupné se standardním softwarem -x0 i softwarem -xm Modbus. Např. -1M je kryt IP55 s firmwarem Modbus. Proto je v tomto materiálu uváděn odkaz na firmware Modbus Therefore jako -xm. 3.3 Přetížitelnost Všechna zařízení MOVITRAC LT P mohou pracovat při přetížení: 150 % po dobu 60 sekund 175 % po dobu 2 sekund Návod k obsluze MOVITRAC LT P 9

10 n kva 3 f Všeobecné technické údaje i Ochranné funkce P Hz 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze-fáze, fáze-zem Nadproud na výstupu Odpojení při dosažení 175 % jmenovitého proudu pohonu. Ochrana proti přetížení Pohon dodává 150 % jmenovitého proudu motoru po dobu 60 sekund. Ochrana brzdového tranzistoru proti zkratu. Ochrana proti přetížení brzdového odporu (pokud existuje) Odpojení při přepětí Nastaveno na 123 % maximálního jmenovitého vstupního napájecího napětí pohonu. Odpojení při podpětí Odpojení při příliš vysoké teplotě Odpojení při příliš nízké teplotě Pohon se vypíná při teplotě pod 0 C Fázová nesymetrie napájení Běžící pohon se vypne, pokud bude nesymetrie napájení > 3 % po dobu delší než 30 sekund. Výpadek napájecí fáze Běžící pohon se vypne, pokud dojde k výpadku jedné fáze 3fázového napájení po dobu delší než 15 sekund. 10 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

11 Mechanická instalace Ochranné funkce 4 4 Mechanická instalace MOVITRAC LT P před instalací pozorně prohlédněte, jestli není poškozen. Uchovávejte MOVITRAC LT P v původním obalu až do doby použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu v rozsahu 40 C až +60 C. MOVITRAC LT P instalujte ve vhodném krytu na plochou, svislou, nehořlavou plochu chráněnou proti otřesům. Je přitom třeba dbát na požadovaný stupeň ochrany IP dle EN V blízkosti pohonu se nesmí nacházet hořlavé materiály. Je třeba zabránit vniknutí vodivých nebo hořlavých cizích předmětů. Maximální provozní teplota okolí činí 50 C, minimální teplota je 0 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (nekondenzující). Jednotky MOVITRAC LT P je možné montovat vedle sebe tak, aby se příruby chladičů dotýkaly. Tím bude mezi nimi zaručen dostatečný prostor pro odvětrání. Pokud má být MOVITRAC LT P instalován nad jiným pohonem nebo jiným zařízením uvolňujícím teplo, činí minimální vzdálenost ve svislém směru 150 mm. Kryt by měl mít nucenou ventilaci nebo být dostatečně velký, aby umožnil přirozenou ventilaci (viz kapitola 4.2). Návod k obsluze MOVITRAC LT P 11

12 Mechanická instalace 4 Rozměry 4.1 Rozměry MOVITRAC LT P existuje se dvěma typy krytu: Standardní kryt IP20 / NEMA 1 pro použití ve spínacích skříních IP55 / NEMA 12 K pro pohony s konstrukční velikostí 1 a 2 Kryt IP55 / NEMA 12 K je chráněn proti vlhkosti a prachu. To umožňuje provoz pohonů za ztížených podmínek v interiéru. Z hlediska elektroniky jsou pohony totožné a rozdílné jsou pouze rozměry a hmotnost krytu Rozměry krytu IP20 / NEMA 1 b a b c A d C c B 54769AXX 54781AXX 54770AXX Rozměry Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3 Velikost 4 Velikost 5 Velikost 6 1) Výška (A) [mm] [palce] 6,10 10,20 10,20 20,47 41,14 43,31 Výška (B) [mm] [palce] 3,15 3,94 6,73 13,39 13,39 13,39 Hloubka (C) [mm] [palce] 5,12 6,89 6,89 8,66 8,66 12,99 Hmotnost Jednotka = 55 [kg] 1,1 2,6 5, Tlumivka = 27 [lb] 2,43 5,73 11,68 61,73 149,91 149,91 a [mm] [palce] 2,84 3,62 6,42 12,6 12,6 12,6 b [mm] ,5 9,5 9,5 [palce] 0,16 0,16 0,16 0,37 0,37 0,37 c [mm] [palce] 0,98 0,98 0,98 1,97 1,97 1,97 d [mm] [palce] 4,13 8,27 8,27 16,54 37,21 37,21 Nastavení točivého [Nm] momentu výkonového připojení [lb.in] 8,85 8,85 8,85 35,4 70,8 70,8 Upevňovací šrouby 2 M4 2 M4 4 M4 4 M8 4 M8 4 M8 1) Velikost 6 se dodává s externí tlumivkou napájení 12 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

13 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP55 / NEMA 12 (LT P xxx 10 a 20) c b a b Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 60199AXX 60497AXX Rozměry Velikost 1 Velikost 2 Výška (A) [mm] [palce] 7,9 12,2 Výška (B) [mm] [palce] 5,5 6,5 Hloubka (C) [mm] [palce] 6,4 6,9 Hmotnost [kg] 2,3 4,5 [lb] 5,1 9,9 a [mm] [palce] 5 6 b [mm] 6 6 [palce] 0,23 0,23 c [mm] [palce] 0,98 0,98 d [mm] [palce] 5,6 9,9 X [mm] [palce] 0,87 0,98 Y 1) [mm] [palce] 0,87 0,87 Z 1) [mm] [palce] 0,67 0,67 Nastavení točivého [Nm] 1 1 momentu výkonového svorky [lb.in] 8,85 8,85 Nastavení točivého [Nm] 0,5 0,5 momentu pro řídicí svorky [lb.in] 4,43 4,43 Upevňovací šrouby 2 M4 4 M4 1) Kabelové průchodky Y a Z jsou předlisované. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 13

14 Mechanická instalace 4 Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry 4.2 Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP20, které pohon standardně nabízí, musí být pohon umístěn v krytu. Při použití respektujte následující pokyny: Kryt musí být vyroben z materiálu, který dobře vede teplo, případně musí být vybaven nuceným chlazením. Při použití krytu s ventilačními otvory by měly být tyto otvory umístěny pod a nad měničem, aby bylo umožněno dobré proudění vzduchu. Vzduch by měl být přiváděn pod měničem a nad ním opět odváděn. Pokud okolní prostředí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak by měl být na ventilačních otvorech namontován vhodný filtr částic a měla by být použita nucená ventilace. Filtr je třeba odpovídajícím způsobem kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokým obsahem vlhkosti, solí nebo chemikálií by měl být použit vhodný uzavřený kryt (bez ventilačních otvorů) Rozměry kovového krytu bez ventilačních otvorů Jmenovitý výkon pohonu Uzavřený kryt A B C D [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] Velikost 1 0,75 kw 230 V , , , ,97 Velikost 1 1,5 kw 230 V , , , ,95 Velikost 2 1,5 kw 230 V 0,75 kw, 1,5 kw, 2,2 kw 400 V , , , ,36 2,2 kw 400 V Velikost 2 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V 5,5 kw 575 V , , , ,94 C B D A D Obr. 1: Kryt 54784AXX 14 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

15 Mechanická instalace Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry Rozměry kovového krytu s ventilačními otvory Kryt s ventilačními otvory Jmenovitý výkon pohonu A B C D [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] Velikost 1 1,5 kw , , , ,95 Velikost 2 5,5 kw , , , ,94 Velikost 3 15 kw , , , ,91 Velikost 4 22 kw , , , ,87 Velikost 4 37 kw Velikost 5 90 kw Velikost kw Rozměry krytu s nuceným větráním Kryt s nuceným větráním (s ventilátorem) Jmenovitý výkon pohonu A B C D Proud [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] vzduchu Velikost 1 1,5 kw , , , ,95 > 15 m 3 / h Velikost 2 5,5 kw , , , ,94 > 45 m 3 / h Velikost 3 15 kw , , , ,91 > 80 m 3 / h Velikost 4 22 kw , , , ,87 > 300 m 3 / h Velikost 4 37 kw , , , ,87 > 300 m 3 / h Velikost 5 90 kw , , , ,87 > 900 m 3 / h Velikost kw , , , ,87 > 1000 m 3 / h Návod k obsluze MOVITRAC LT P 15

16 Elektrická instalace 5 Před instalací 5 Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zahájením práce na MOVITRAC LT P jej nejprve vypněte a odpojte. Na svorkách a uvnitř pohonu je vysoké napětí ještě po dobu 10 minut po odpojení napájení. Jednotky MOVITRAC LT P smí instalovat pouze kvalifikovaní elektrikáři za respektování příslušných norem a předpisů. MOVITRAC LT P je vybaven stupněm ochrany IP20. Pro vyšší stupeň IP ochrany je třeba použít vhodné zakrytování. Pokud je pohon připojen k elektrickému napájení přes zástrčku a zásuvku, neodpojujte jej, dokud neuběhne 10 minut po jeho vypnutí. Dbejte na správné uzemnění. Viz schéma v kapitole Zemnicí kabel musí být dimenzován pro maximální chybový proud napájení, který je obvykle omezen pojistkami nebo pomocí jističe. 5.1 Před instalací Napájecí napětí, frekvence a počet fází (jedna nebo tři fáze) musí odpovídat jmenovitému značení MOVITRAC LT P. Mezi napájení a pohon musí být instalován odpojovač nebo podobné zařízení. Nikdy nepřipojujte sít ové napájení k výstupním svorkám U, V nebo W zařízení MOVITRAC LT P. Při instalaci měničů 575 V musí být motor vždy v zapojení do HVĚZDY. Sít ové přívody pohonu chraňte pomocí pomalých vysokovýkonových pojistek nebo pomocí jističů MCB. Mezi měničem a motorem nesmí být nainstalována žádná automatická spínací zařízení. Pokud se řídicí vedení nacházejí v blízkosti výkonových kabelů, musí být dodržena minimální vzdálenost 100 mm a vedení by se měla křížit pod úhlem 90. Stínění a mechanická ochrana výkonových kabelů musí být řešeny podle schématu připojení uvedeného v kapitole Všechny svorky musí být utaženy odpovídajícím točivým momentem. 16 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

17 Elektrická instalace Instalace Instalace Zapojte pohon podle následujícího schématu. Dbejte přitom na správné připojení kontaktů ve svorkovnici motoru. Existují dva základní způsoby zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Zapojení motoru musí bezpodmínečně odpovídat napětí, na kterém má být motor provozován. Bližší informace naleznete ve schématu v kapitole Údaje o doporučených velikostech kabelů a vodičů naleznete v kapitole 10. Jako výkonové kabely doporučujeme použít čtyřžilové stíněné kabely s PVC izolací, které musí být položené podle příslušných norem a předpisů. Zemnicí svorka každého MOVITRAC LT P by měla být připojena zvlášt přímo k místní zemní (zemnicí) přípojnici (přes filtr, pokud je instalován), jak je zobrazeno. Zemnicí spojení měniče MOVITRAC LT P by neměla být propojována z jednoho měniče na druhý. Rovněž by neměla být propojována z jednoho zařízení na jiné. Impedance zemní smyčky musí odpovídat příslušným průmyslovým bezpečnostním normám. Pro dodržení předpisů UL by se pro všechna zemní spojení měly použít lisovací kontakty s certifikací UL Připojení svorkovnice motoru Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru obsahuje informaci o jmenovitém napětí pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí jednotky MOVITRAC LT P. U W2 U1 U2 V2 V1 W1 V W W2 U1 U U2 V1 V V2 W1 W T4 U2 U5 T7 U1 T1 T5 V2 V5 T8 V1 T2 T6 W2 W5 T9 W1 T3 U2 T4 U5 T7 U1 T1 V2 T5 V5 T8 V1 T2 W2 T6 W5 T9 W1 T3 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí Nízké napětí Vysoké napětí Návod k obsluze MOVITRAC LT P 17

18 Elektrická instalace 5 Instalace Připojení motoru a pohonu Možnost poškození systému pohonu a nebezpečí úrazu. Nesprávné připojení může vést ke zničení pohonu a brzdy a může zavinit poranění. Je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedené pořadí zapojení. F11/F12/F13 L1 L2/N L3 ne V PE K11 (AC-3) V AC V AC V AC L1 L2 L3 Volitelný ND.. vstupní tlumivka L1' L2' L3' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) K11 (AC-3) Výkonová část V +V U V W +R -R PE GND K12 (AC-3) K12 (AC-3) GND GND Viz kapitola "Brzdové odpory" 1 BMK červená bílá modrá ** 1 BG 2 3 BGE 4 5 DT/DV: Omezení v obvodu stejnosměrného a střídavého proudu bílá červená modrá bílá 1 BG 2 červená 3 BGE 4 modrá 5 DT/DV: Omezení v obvodu střídavého proudu M 3 fáze BW Obr. 2: Schéma zapojení pro výkonovou část a brzdu 62356ACS Pohony 220 V a 400 V nevyžadují na napájecím vedení tlumivku vyjma případu, kdy nelze zaručit specifikovaná napájecí napětí. Pohony od 0,37 kw (0,5 HP)...5,5 kw (7,5 HP) musí být vybaveny externími tlumivkami na napájecí větvi, pokud nelze zaručit kvalitu napájení. Externí tlumivky na napájení jsou vždy vyžadovány u pohonů 575 V od 0,75 kw (1 HP)...5,5 kw (7,5 HP). Všechny pohony o výkonu 7,5 kw (10 HP) nebo vyšším mají zabudovanou tlumivku a proto nepotřebují pro ochranu proti přechodovým jevům externí tlumivky. Externí tlumivky jsou vyžadovány, pokud jsou pohony 230 V nebo 400 V do 5,5 kw (7,5 HP) instalovány za následujících podmínek: místní generátor velké zátěže na stejné napájecí větvi velká napět ové kolísání dv/dt např. při použití svařovacích zařízení venkovní čerpací stanice s neizolovaným napájecím vedením, které může být zasaženo bleskem. 18 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

19 Elektrická instalace Instalace 5 Je bezpodmínečně nutné dodržet uvedené pořadí zapojení konektoru brzdy. Nesprávné zapojení způsobí neopravitelné poškození brzdy. Připojení k brzdovému usměrňovači vyžaduje samostatný kabel napájecího systému. Napájení napětím z motoru není povoleno. Jestliže je brzdový usměrňovač instalován ve spínací skříni, musí být propojovací kabel mezi brzdou a usměrňovačem veden samostatně nezávisle na ostatních silových kabelech. Vedení společně s ostatními kabely je povoleno pouze tehdy, pokud jsou tyto kabely stíněné. Nastavte P2-13 na 3 pro použití reléového výstupu pro řízení brzdového usměrňovače (BGx) Připojení signálových svorek Svorky uživatelského řízení jsou přístupné přes 11pólový zásuvný konektor. Všechny svorky jsou galvanicky izolované a umožňují přímé připojení k jiným zařízením. Nebezpečí poškození jednotky MOVITRAC LT P. Nepřipojujte sít ové napájecí napětí k jiným svorkám než k uživatelskému reléovému výstupu. Pokud tak učiníte, způsobíte trvalé poškození jednotky. Uživatelský reléový výstup může být připojen až na 250 V AC. Všechny ostatní vstupy snesou bez poškození napětí 30 V DC. Funkčnost vstupů a výstupů závisí na uživatelském uspořádání. Všechny provozní režimy se nastavují nastavením parametrů. Proud do 100 ma lze přivádět z výstupní uživatelské svorky +24 V a proud do 20 ma z analogového výstupu AXX Blok signálových svorek obsahuje následující signálová propojení: Číslo svorky Popis Připojení 1 Výstup +24 V, 100 ma Připojeno na svorku 5 2 Digitální vstup 1, kladná logika Aktivní při 8 V < V vst. < 30 V 3 Digitální vstup 2, kladná logika Aktivní při 8 V < V vst. < 30 V 2. digitální výstup: 0 / 24 V, max. 10 ma 4 Unipolární analogový vstup, 10 bitů (0,1 %) Digitální vstup 3, kladná logika V, ma, ma Aktivní při 8 V < V vst. < 30 V 5 Výstup +24 V, 100 ma Připojeno na svorku 1 6 Bipolární analogový vstup, ± 12 bitů (0,025 %) V, V, V 7 0 V (GND uživatele) Připojeno na svorku 9 8 Analogový výstup, 8 bitů (0,25 %) Digitální výstup, 0 / 24 V, max. 20 ma V, ma 9 0 V (GND uživatele) Připojeno na svorku 7 10 Uživatelský reléový výstup Beznapět ové kontakty 30 V DC, 5 A 250 V AC, 6 A 11 Uživatelský reléový výstup Beznapět ové kontakty 30 V DC, 5 A 250 V AC, 6 A Návod k obsluze MOVITRAC LT P 19

20 Elektrická instalace 5 Instalace Nejdůležitější údaje o řídicích svorkách Maximální vstupní napětí na libovolné svorce: 30 V DC Všechny výstupy jsou odolné proti zkratu Doporučený odpor potenciometru: 10 kω Reakce digitálního vstupu < 8 ms Reakce bipolárního analogového vstupu < 16 ms. Rozlišení ±12-bitů (0,025 %) Reakce druhého analogového vstupu < 16 ms. Rozlišení +11-bitů (0,05 %) Reakce analogového/digitálního výstupu < 16 ms. Rozlišení 8-bitů (0,25 %) Komunikační konektor RJ11 Komunikační konektor RJ11 se používá pro komunikaci RS-485 s PC přes UWS11A. Pohon musí být nastaven a sledován přes prostředí LTP. Pomocí jednotek MOVITRAC LT P s volitelnou MODBUS (...-0M) lze pomocí tohoto konektoru RJ11 vytvořit komunikační sít MODBUS. [1] [2] [3] [4] [5] [6] 57406AXX [1] RS-485 / MODBUS1) 2) [2] RS-485+ / interní sběrnice 1) [3] RS-485 / interní sběrnice 1) [4] +24 V [5] 0 V [6] RS-485+ / MODBUS 1) 1) Bitový formát je definován následujícím způsobem: 1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity. 2) Pro použití komunikační funkce MODBUS je vyžadována volitelná MODBUS (...-0M). Interní sběrnic pracuje rychlostí 115 kbd (bps). Může být použita pro komunikaci s PC (např. při uvedení do provozu) nebo pro komunikaci pohon-pohon. V tomto případě může komunikovat až 63 pohonů. Volitelná MODBUS RTU pracuje v rozsahu 9,6 až 115 kbd (bps). Lze ji použít pro přímou komunikaci mezi externím PLC nebo bránou provozní sběrnice. V tomto případě může být komunikací po sběrnici řízeno až 63 pohonů. 20 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

21 Elektrická instalace Optické rozhraní Optické rozhraní Optické rozhraní, které se nachází vedle konektoru RJ11, slouží hlavně pro uvádění do provozu a monitorování pohonu pomocí kapesního PC. Když je instalováno LT P prostředí CE, lze použít kapesní počítač PC pro uvádění pohonu do provozu a monitorování aktuálního stavu pohonu. Dodatečně lze pomocí infračerveného rozhraní vytvořit kaskádní sít. Maximální počet podřízených jednotek je Instalace v souladu s předpisy UL Pro instalaci v souladu s předpisy UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pohony lze používat při okolních teplotách 0 C...50 C. Používejte pouze měděné připojovací kabely, které jsou konstruovány pro okolní teploty do 75 C. Přípustné utahovací momenty výkonových svorek MOVITRAC LT P: Velikosti 1, 2 & 3 = 1 Nm / 8,9 lb.in Velikost 4 = 4 Nm / 35,4 lb.in Velikosti 5 & 6 = 8 Nm / 70 lb.in Pohonové měniče MOVITRAC LT P jsou vhodné pro provoz v napět ových napájecích systémech s uzemněným nulovým bodem (systémy TN a TT), které dodávají maximální proud a maximální napětí podle následující tabulky. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro jednotlivé měniče. Používejte pouze tavné pojistky. Jako externí zdroj napětí 24 V DC používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (V max = 30 V DC) a omezeným výstupním proudem (I = < 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových napájecích systémech s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) Jednotky V MOVITRAC LTP... Odolnost proti zkratu Max. napájecí napětí Pojistky A AC 240 V AC 6 A / 250 V AC A AC 240 V AC 10 A / 250 V AC A AC 240 V AC 20 A / 250 V AC 0030, 0040, A AC 240 V AC 32 A / 250 V AC A AC 240 V AC 50 A / 250 V AC A AC 240 V AC 80 A / 250 V AC 0110, A AC 240 V AC 100 A / 250 V AC A AC 240 V AC 125 A / 250 V AC A AC 240 V AC 160 A / 250 V AC A AC 240 V AC 200 A / 250 V AC 0370, A AC 240 V AC 300 A / 250 V AC A AC 240 V AC 350 A / 250 V AC A AC 240 V AC 400 A / 250 V AC A AC 240 V AC 500 A / 250 V AC Návod k obsluze MOVITRAC LT P 21

22 Elektrická instalace 5 Instalace v souladu s předpisy UL Jednotky V MOVITRAC LTP... Odolnost proti zkratu Max. napájecí napětí Pojistky 0008, 0015, A AC 480 V AC 10 A / 600 V AC A AC 480 V AC 20 A / 600 V AC 0055, A AC 480 V AC 32 A / 600 V AC 0110, A AC 480 V AC 50 A / 600 V AC A AC 480 V AC 80 A / 600 V AC 0220, A AC 480 V AC 100 A / 600 V AC A AC 480 V AC 125 A / 600 V AC A AC 480 V AC 160 A / 600 V AC A AC 480 V AC 200 A / 600 V AC 0750, A AC 480 V AC 300 A / 600 V AC A AC 480 V AC 350 A / 600 V AC A AC 480 V AC 400 A / 600 V AC A AC 480 V AC 500 A / 600 V AC Jednotky 575 V MOVITRAC LTP... Odolnost proti zkratu Max. napájecí napětí Pojistky A AC 575 V AC 6 A / 600 V AC 0015, 0022, A AC 575 V AC 10 A / 600 V AC A AC 575 V AC 20 A / 600 V AC 0075, A AC 575 V AC 32 A / 600 V AC A AC 575 V AC 25 A / 600 V AC A AC 575 V AC 50 A / 600 V AC A AC 575 V AC 63 A / 600 V AC A AC 575 V AC 80 A / 600 V AC 22 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

23 Uvedení do provozu Použití klávesnice I Uvedení do provozu 6.1 Použití klávesnice Každý MOVITRAC LT P je standardně vybaven integrovanou klávesnicí, které slouží k obsluze a nastavování pohonu bez nutnosti použít přídavné zařízení. Klávesnice obsahuje 5 tlačítek s následujícími funkcemi: Start / chod Stop / nulování Navigovat Nahoru Dolů Spouští motor Zastavení motoru / nulování spouště Stisknutím se zobrazí A / Hz / rpm Stisknutím a podržením přejdete / ukončíte režim úpravy parametrů Zvyšuje parametr / hodnotu Snižuje parametr / hodnotu Tlačítka klávesnice Start / Stop jsou inaktivována, když jsou parametry nastaveny do výchozích výrobních hodnot. Chcete-li aktivovat činnost tlačítek klávesnice <start> / <stop>, nastavte P1-12 na 1 nebo 2 (viz kapitola 8.2.1, "Standardní parametry"). Samotné navigační tlačítko slouží pro vstup do nabídky pro úpravu parametrů. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka (> 1 sekundu) může uživatel přepínat mezi nabídkou úpravy parametrů a zobrazením v reálném čase (zobrazuje se provozní stav pohonu / otáčky). Stisknutím tohoto tlačítka (< 1 sekundu) může uživatel u běžícího pohonu přepínat mezi pracovními otáčkami a pracovním proudem. [1] [2] [4] [5] [3] [6] 54787AXX [1] Displej [2] Start [3] Stop / nulování [4] Navigovat [5] Nahoru [6] Dolů Návod k obsluze MOVITRAC LT P 23

24 I Uvedení do provozu 6 Snadné uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu 1. Připojte motor k měniči, dbejte na jmenovité napětí motoru. 2. Zadejte parametry z typového štítku motoru: P1-07 = jmenovité napětí motoru P1-08 = jmenovitý proud motoru P1-09 = jmenovitá frekvence motoru 3. Propojením svorek 1 a 2 pohon aktivujte). Pohon automaticky provede statické automatické ladění, při kterém je změřeno vinutí motoru. Automatické ladění se provádí pouze jednou po prvním uvedení do provozu. Jestliže se neobjeví automatické ladění, aktivujte automatické ladění nastavením P4-02 na "1". Parametr P4-02 může být z bezpečnostních důvodů nastaven a aktivován pouze na pohonu. 4. Pro vysoce výkonové bezčidlové vektorové řízení nastavte P1-14 na 101, P4-01 na 0 a P4-05 = cos Φ / účiník motoru (z typového štítku motoru). Nastavení P4-02 na 1 poté spustí automatické ladění, kdy je změřeno vinutí motoru. Automatické ladění se provádí pouze jednou po prvním uvedení do provozu Režim terminálu (výchozí nastavení) Provoz v režimu terminálu (výchozí nastavení): P1-12 je třeba nastavit na 0 (výchozí nastavení). Zapojte spínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelské svorkovnici. Zapojte potenciometr (2,2 k...10 k) mezi svorky 5, 6 a 7 s jezdcem zapojeným na vývod 6. Spojením spínače aktivujte pohon. Upravte otáčky pomocí potenciometru. 24 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

25 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I Režim klávesnice Provoz v režimu klávesnice: Změňte P1-12 na 1 (jednosměrně) nebo 2 (obousměrně). Zapojením propojky nebo spínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelské svorkovnici aktivujte pohon. Nyní stiskněte tlačítko <start>. Pohon se aktivuje při 0,0 Hz. Stisknutím tlačítka <nahoru> zvyšujte otáčky. Stisknutím tlačítka <stop> pohon zastavíte. Pokud nyní stisknete tlačítko <start>, rozběhne se pohon do původních otáček, pokud není provedeno nastavení, aby startoval na nulových otáčkách (viz P2-19). (Pokud je aktivován obousměrný režim (P1-12 = 2), stisknutím tlačítka <start> se směr obrátí). Požadované cílové otáčky lze přednastavit stisknutím tlačítka <stop>, když je zastaven pohon. Když bude následně stisknuto tlačítko <start>, pohon naběhne do původních otáček Hlavní parametry Pomocí P1-01 a P1-02 seřiďte omezení pro maximální a minimální otáčky. Pomocí P1-03 a P1-04 seřiďte dobu rozběhu a dobu doběhu. Do parametrů P1-07 až P1-10 zadejte údaje z typového štítku motoru. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 25

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP Vydání 12/2008 16766156 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 12/2010 16932951 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství VZ V1000 Více výkonu a vyšší kvalita v menším prostoru Proudové vektorové řízení, Vysoký rozběhový točivý moment (200% / 0,5 Hz), Rozsah regulace otáček 1 :100 Dvojí režim s normálním zatížením 120%/1

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B Vydání 11/2008 16752953 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité pokyny... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS MOVIDRIVE MDX60B/61B Vydání 02/2004 Návod k obsluze 11223057 / CS SEW-EURODRIVE 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 Obsah Obsah 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2 2. Německo, nastavení země 3 3. Francie 7 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 L00410594-01_48 1 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 1 1. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899)

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) 1. Úvod 2. Vlastnosti a technické parametry 3. Popis 4. Displej 5. Schéma zapojení 6. Rozměry elektroměru

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více