Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Důležité poznámky k návodu k obsluze Vysvětlení značek Provozní prostředí Likvidace Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Provoz a servis Všeobecné technické údaje Vstupní napět ové rozsahy Značení výrobku Přetížitelnost Ochranné funkce Mechanická instalace Rozměry Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry Elektrická instalace Před instalací Instalace Optické rozhraní Instalace v souladu s předpisy UL Uvedení do provozu Použití klávesnice Snadné uvedení do provozu Uvedení do provozu s PC a prostředím LTP Uvedení do provozu s PC, prostředím LTP a zařízením Windows Mobile Provoz a servis Stav pohonu Chybové kódy a historie elektroniky SEW Parametry Přístup k parametru a nulování Seznam parametrů: Volba parametru P2-01, Funkce digitálního vstupu Možnosti Software řízení pohonu MODBUS Návod k obsluze MOVITRAC LT P 3

4 10 Příslušenství Brzdové odpory Napájecí tlumivky Výstupní tlumivky Souprava DIN pro montáž na lištu Vzdálená klávesnice LT BG Kabelový rozbočovač s 1 vstupem a 2 výstupy Prefabrikované kabely s konektorem RJ Adaptér rozhraní UWS11A Adaptér rozhraní LT-W-USB-RJ Volitelný panel se třemi reléovými výstupy LT-3RO-00A Technická data Shoda Životní prostředí Výstupní výkon a jmenovité proudy Index Návod k obsluze MOVITRAC LT P

5 Důležité poznámky k návodu k obsluze Vysvětlení značek 1 Návod k obsluze 1 Důležité poznámky k návodu k obsluze 1.1 Vysvětlení značek Nebezpečí Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které způsobí zranění nebo smrt, poškození majetku nebo ekonomické škody. Výstraha Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které mohou způsobit zranění nebo smrt, poškození majetku nebo ekonomické škody. Upozornění Označuje informace o postupech nebo okolnostech, které mohou způsobit poškození majetku nebo ekonomické škody. Poznámka Označuje informace, které jsou rozhodující pro správné použití nebo porozumění zařízení. Odkaz na dokumentaci Obsluha je upozorňována na existující dokumentaci, jako jsou návody k použití, katalogy, tabulky. Pokud nebudou dodržovány pokyny v návodu k obsluze, nebude možné zaručit: bezproblémovou funkčnost plnění zákonných podmínek požadovaných v záruce Proto si dříve než začnete pracovat s touto jednotkou, přečtěte návod k její obsluze! Tento návod k obsluze obsahuje důležité servisní informace. Uložte jej proto v blízkosti jednotky. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 5

6 Důležité poznámky k návodu k obsluze 1 Provozní prostředí 1.2 Provozní prostředí Následující použití jsou zakázána, pokud nejsou provedena taková opatření, která je umožňují: Použití v nevýbušném prostředí Použití v prostředí se škodlivými látkami: oleje kyseliny plyny páry prach záření jiná škodlivá prostředí Použití v prostředí s mechanickým chvěním a rázovým zatížením přesahujícím požadavky normy EN Použití měniče pro účely zajištění bezpečnostních funkcí na ochranu strojů a osob 1.3 Likvidace Dodržujte následující pokyny: Likvidaci provádějte podle příslušných předpisů pro: elektronický odpad (plošné spoje) plasty (kryt) plech měď 6 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

7 Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu 2 2 Bezpečnostní pokyny Pohonové měniče MOVITRAC LT nesmějí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Pro ochranu strojů a osob používejte nadřazené bezpečnostní systémy. Nepoužívejte pohonové měniče MOVITRAC LT pro bezpečnostní účely u zvedací techniky. Pro ochranu před možnými škodami na majetku a ochranu zdraví osob používejte monitorovací systémy nebo mechanická ochranná zařízení. 2.1 Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Práce na jednotce související s instalací, uvedením do provozu a servisem smí provádět pouze školené osoby. Tyto osoby musí být odpovídajícím způsobem proškoleny pro prevenci úrazů a musí dbát na dodržování platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvádění do provozu motoru a brzdy dbejte na dodržení příslušných pokynů! Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN nebo EN 50178). Nezbytným ochranným prostředkem je uzemnění jednotky. Nezbytným ochranným prostředkem jsou zařízení nadproudové ochrany. Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonové a elektronické části podle UL508. Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. 2.2 Provoz a servis Dříve než sejmete ochranný kryt, odpojte jednotku od napájení. Nebezpečná napětí mohou být na zařízení ještě 10 minut po odpojení napájení. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat na výstupních svorkách a kabelech a k nim připojeným motorových svorkách, když je jednotka zapnuta. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat i v případě, kdy je jednotka zablokována a motor neběží. Jednotka nemusí být nutně bez napětí, když nesvítí indikátory ani sedmisegmentový displej. Aktivace interních bezpečnostních funkcí nebo mechanické zablokování mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo nulování mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Pokud to pro poháněný stroj není přípustné, je třeba před odstraněním poruchy odpojit zařízení od sítě. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 7

8 n kva 3 f Všeobecné technické údaje i Vstupní napět ové rozsahy P Hz 3 Všeobecné technické údaje 3.1 Vstupní napět ové rozsahy V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné pohony připojit přímo k následujícímu napájení: MOVITRAC LT P 240 V: 220 V V ± 10 %, 1 fáze* / 3 fáze, Hz ± 5 % *Lze provést připojení jednofázového zařízení MOVITRAC LT P ke dvěma fázím třífázového napájecího systému V. MOVITRAC LT P 480 V: 380 V V ± 10 %, 3 fáze, Hz ± 5 % MOVITRAC LT P 575 V: 480 V V ± 10 %, 3 fáze, Hz ± 5 % Zařízení použitá pro třífázové napájení jsou uzpůsobena nejvýše pro 3 % mezifázovou asymetrii. Pro napájecí systémy s vyšší nesymetrií než 3 % (především v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) se doporučuje použití vstupních tlumivek. 8 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

9 Všeobecné technické údaje Značení výrobku kva i P f n Hz Značení výrobku Typ výrobku MC LT P Verze Doporučený výkon motoru Sít ové napětí Odrušení na vstupu Způsob připojení Kvadranty Typ A 0015 = 1,5 kw 1 = 115 V 2 = V 5 = V 6 = V 0 = třída 0 A = třída A B = třída B 1 = 1fázové 3 = 3fázové 1 = 1Q (bez přerušovače brzdy) 4 = 4Q (s přerušovačem brzdy) 00 = kryt IP20 / NEMA 1 10 = kryt IP55 / NEMA = kryt IP55 / NEMA 12 s vypínačem 0M = volitelný firmware Modbus MC LT P A Oba druhy krytů (IP20 a IP55) jsou dostupné se standardním softwarem -x0 i softwarem -xm Modbus. Např. -1M je kryt IP55 s firmwarem Modbus. Proto je v tomto materiálu uváděn odkaz na firmware Modbus Therefore jako -xm. 3.3 Přetížitelnost Všechna zařízení MOVITRAC LT P mohou pracovat při přetížení: 150 % po dobu 60 sekund 175 % po dobu 2 sekund Návod k obsluze MOVITRAC LT P 9

10 n kva 3 f Všeobecné technické údaje i Ochranné funkce P Hz 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze-fáze, fáze-zem Nadproud na výstupu Odpojení při dosažení 175 % jmenovitého proudu pohonu. Ochrana proti přetížení Pohon dodává 150 % jmenovitého proudu motoru po dobu 60 sekund. Ochrana brzdového tranzistoru proti zkratu. Ochrana proti přetížení brzdového odporu (pokud existuje) Odpojení při přepětí Nastaveno na 123 % maximálního jmenovitého vstupního napájecího napětí pohonu. Odpojení při podpětí Odpojení při příliš vysoké teplotě Odpojení při příliš nízké teplotě Pohon se vypíná při teplotě pod 0 C Fázová nesymetrie napájení Běžící pohon se vypne, pokud bude nesymetrie napájení > 3 % po dobu delší než 30 sekund. Výpadek napájecí fáze Běžící pohon se vypne, pokud dojde k výpadku jedné fáze 3fázového napájení po dobu delší než 15 sekund. 10 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

11 Mechanická instalace Ochranné funkce 4 4 Mechanická instalace MOVITRAC LT P před instalací pozorně prohlédněte, jestli není poškozen. Uchovávejte MOVITRAC LT P v původním obalu až do doby použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu v rozsahu 40 C až +60 C. MOVITRAC LT P instalujte ve vhodném krytu na plochou, svislou, nehořlavou plochu chráněnou proti otřesům. Je přitom třeba dbát na požadovaný stupeň ochrany IP dle EN V blízkosti pohonu se nesmí nacházet hořlavé materiály. Je třeba zabránit vniknutí vodivých nebo hořlavých cizích předmětů. Maximální provozní teplota okolí činí 50 C, minimální teplota je 0 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (nekondenzující). Jednotky MOVITRAC LT P je možné montovat vedle sebe tak, aby se příruby chladičů dotýkaly. Tím bude mezi nimi zaručen dostatečný prostor pro odvětrání. Pokud má být MOVITRAC LT P instalován nad jiným pohonem nebo jiným zařízením uvolňujícím teplo, činí minimální vzdálenost ve svislém směru 150 mm. Kryt by měl mít nucenou ventilaci nebo být dostatečně velký, aby umožnil přirozenou ventilaci (viz kapitola 4.2). Návod k obsluze MOVITRAC LT P 11

12 Mechanická instalace 4 Rozměry 4.1 Rozměry MOVITRAC LT P existuje se dvěma typy krytu: Standardní kryt IP20 / NEMA 1 pro použití ve spínacích skříních IP55 / NEMA 12 K pro pohony s konstrukční velikostí 1 a 2 Kryt IP55 / NEMA 12 K je chráněn proti vlhkosti a prachu. To umožňuje provoz pohonů za ztížených podmínek v interiéru. Z hlediska elektroniky jsou pohony totožné a rozdílné jsou pouze rozměry a hmotnost krytu Rozměry krytu IP20 / NEMA 1 b a b c A d C c B 54769AXX 54781AXX 54770AXX Rozměry Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3 Velikost 4 Velikost 5 Velikost 6 1) Výška (A) [mm] [palce] 6,10 10,20 10,20 20,47 41,14 43,31 Výška (B) [mm] [palce] 3,15 3,94 6,73 13,39 13,39 13,39 Hloubka (C) [mm] [palce] 5,12 6,89 6,89 8,66 8,66 12,99 Hmotnost Jednotka = 55 [kg] 1,1 2,6 5, Tlumivka = 27 [lb] 2,43 5,73 11,68 61,73 149,91 149,91 a [mm] [palce] 2,84 3,62 6,42 12,6 12,6 12,6 b [mm] ,5 9,5 9,5 [palce] 0,16 0,16 0,16 0,37 0,37 0,37 c [mm] [palce] 0,98 0,98 0,98 1,97 1,97 1,97 d [mm] [palce] 4,13 8,27 8,27 16,54 37,21 37,21 Nastavení točivého [Nm] momentu výkonového připojení [lb.in] 8,85 8,85 8,85 35,4 70,8 70,8 Upevňovací šrouby 2 M4 2 M4 4 M4 4 M8 4 M8 4 M8 1) Velikost 6 se dodává s externí tlumivkou napájení 12 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

13 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP55 / NEMA 12 (LT P xxx 10 a 20) c b a b Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 60199AXX 60497AXX Rozměry Velikost 1 Velikost 2 Výška (A) [mm] [palce] 7,9 12,2 Výška (B) [mm] [palce] 5,5 6,5 Hloubka (C) [mm] [palce] 6,4 6,9 Hmotnost [kg] 2,3 4,5 [lb] 5,1 9,9 a [mm] [palce] 5 6 b [mm] 6 6 [palce] 0,23 0,23 c [mm] [palce] 0,98 0,98 d [mm] [palce] 5,6 9,9 X [mm] [palce] 0,87 0,98 Y 1) [mm] [palce] 0,87 0,87 Z 1) [mm] [palce] 0,67 0,67 Nastavení točivého [Nm] 1 1 momentu výkonového svorky [lb.in] 8,85 8,85 Nastavení točivého [Nm] 0,5 0,5 momentu pro řídicí svorky [lb.in] 4,43 4,43 Upevňovací šrouby 2 M4 4 M4 1) Kabelové průchodky Y a Z jsou předlisované. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 13

14 Mechanická instalace 4 Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry 4.2 Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP20, které pohon standardně nabízí, musí být pohon umístěn v krytu. Při použití respektujte následující pokyny: Kryt musí být vyroben z materiálu, který dobře vede teplo, případně musí být vybaven nuceným chlazením. Při použití krytu s ventilačními otvory by měly být tyto otvory umístěny pod a nad měničem, aby bylo umožněno dobré proudění vzduchu. Vzduch by měl být přiváděn pod měničem a nad ním opět odváděn. Pokud okolní prostředí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak by měl být na ventilačních otvorech namontován vhodný filtr částic a měla by být použita nucená ventilace. Filtr je třeba odpovídajícím způsobem kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokým obsahem vlhkosti, solí nebo chemikálií by měl být použit vhodný uzavřený kryt (bez ventilačních otvorů) Rozměry kovového krytu bez ventilačních otvorů Jmenovitý výkon pohonu Uzavřený kryt A B C D [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] Velikost 1 0,75 kw 230 V , , , ,97 Velikost 1 1,5 kw 230 V , , , ,95 Velikost 2 1,5 kw 230 V 0,75 kw, 1,5 kw, 2,2 kw 400 V , , , ,36 2,2 kw 400 V Velikost 2 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V 5,5 kw 575 V , , , ,94 C B D A D Obr. 1: Kryt 54784AXX 14 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

15 Mechanická instalace Kryt IP20 / NEMA 1: montáž a rozměry Rozměry kovového krytu s ventilačními otvory Kryt s ventilačními otvory Jmenovitý výkon pohonu A B C D [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] Velikost 1 1,5 kw , , , ,95 Velikost 2 5,5 kw , , , ,94 Velikost 3 15 kw , , , ,91 Velikost 4 22 kw , , , ,87 Velikost 4 37 kw Velikost 5 90 kw Velikost kw Rozměry krytu s nuceným větráním Kryt s nuceným větráním (s ventilátorem) Jmenovitý výkon pohonu A B C D Proud [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] [mm] [palce] vzduchu Velikost 1 1,5 kw , , , ,95 > 15 m 3 / h Velikost 2 5,5 kw , , , ,94 > 45 m 3 / h Velikost 3 15 kw , , , ,91 > 80 m 3 / h Velikost 4 22 kw , , , ,87 > 300 m 3 / h Velikost 4 37 kw , , , ,87 > 300 m 3 / h Velikost 5 90 kw , , , ,87 > 900 m 3 / h Velikost kw , , , ,87 > 1000 m 3 / h Návod k obsluze MOVITRAC LT P 15

16 Elektrická instalace 5 Před instalací 5 Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zahájením práce na MOVITRAC LT P jej nejprve vypněte a odpojte. Na svorkách a uvnitř pohonu je vysoké napětí ještě po dobu 10 minut po odpojení napájení. Jednotky MOVITRAC LT P smí instalovat pouze kvalifikovaní elektrikáři za respektování příslušných norem a předpisů. MOVITRAC LT P je vybaven stupněm ochrany IP20. Pro vyšší stupeň IP ochrany je třeba použít vhodné zakrytování. Pokud je pohon připojen k elektrickému napájení přes zástrčku a zásuvku, neodpojujte jej, dokud neuběhne 10 minut po jeho vypnutí. Dbejte na správné uzemnění. Viz schéma v kapitole Zemnicí kabel musí být dimenzován pro maximální chybový proud napájení, který je obvykle omezen pojistkami nebo pomocí jističe. 5.1 Před instalací Napájecí napětí, frekvence a počet fází (jedna nebo tři fáze) musí odpovídat jmenovitému značení MOVITRAC LT P. Mezi napájení a pohon musí být instalován odpojovač nebo podobné zařízení. Nikdy nepřipojujte sít ové napájení k výstupním svorkám U, V nebo W zařízení MOVITRAC LT P. Při instalaci měničů 575 V musí být motor vždy v zapojení do HVĚZDY. Sít ové přívody pohonu chraňte pomocí pomalých vysokovýkonových pojistek nebo pomocí jističů MCB. Mezi měničem a motorem nesmí být nainstalována žádná automatická spínací zařízení. Pokud se řídicí vedení nacházejí v blízkosti výkonových kabelů, musí být dodržena minimální vzdálenost 100 mm a vedení by se měla křížit pod úhlem 90. Stínění a mechanická ochrana výkonových kabelů musí být řešeny podle schématu připojení uvedeného v kapitole Všechny svorky musí být utaženy odpovídajícím točivým momentem. 16 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

17 Elektrická instalace Instalace Instalace Zapojte pohon podle následujícího schématu. Dbejte přitom na správné připojení kontaktů ve svorkovnici motoru. Existují dva základní způsoby zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Zapojení motoru musí bezpodmínečně odpovídat napětí, na kterém má být motor provozován. Bližší informace naleznete ve schématu v kapitole Údaje o doporučených velikostech kabelů a vodičů naleznete v kapitole 10. Jako výkonové kabely doporučujeme použít čtyřžilové stíněné kabely s PVC izolací, které musí být položené podle příslušných norem a předpisů. Zemnicí svorka každého MOVITRAC LT P by měla být připojena zvlášt přímo k místní zemní (zemnicí) přípojnici (přes filtr, pokud je instalován), jak je zobrazeno. Zemnicí spojení měniče MOVITRAC LT P by neměla být propojována z jednoho měniče na druhý. Rovněž by neměla být propojována z jednoho zařízení na jiné. Impedance zemní smyčky musí odpovídat příslušným průmyslovým bezpečnostním normám. Pro dodržení předpisů UL by se pro všechna zemní spojení měly použít lisovací kontakty s certifikací UL Připojení svorkovnice motoru Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru obsahuje informaci o jmenovitém napětí pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí jednotky MOVITRAC LT P. U W2 U1 U2 V2 V1 W1 V W W2 U1 U U2 V1 V V2 W1 W T4 U2 U5 T7 U1 T1 T5 V2 V5 T8 V1 T2 T6 W2 W5 T9 W1 T3 U2 T4 U5 T7 U1 T1 V2 T5 V5 T8 V1 T2 W2 T6 W5 T9 W1 T3 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí Nízké napětí Vysoké napětí Návod k obsluze MOVITRAC LT P 17

18 Elektrická instalace 5 Instalace Připojení motoru a pohonu Možnost poškození systému pohonu a nebezpečí úrazu. Nesprávné připojení může vést ke zničení pohonu a brzdy a může zavinit poranění. Je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedené pořadí zapojení. F11/F12/F13 L1 L2/N L3 ne V PE K11 (AC-3) V AC V AC V AC L1 L2 L3 Volitelný ND.. vstupní tlumivka L1' L2' L3' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) K11 (AC-3) Výkonová část V +V U V W +R -R PE GND K12 (AC-3) K12 (AC-3) GND GND Viz kapitola "Brzdové odpory" 1 BMK červená bílá modrá ** 1 BG 2 3 BGE 4 5 DT/DV: Omezení v obvodu stejnosměrného a střídavého proudu bílá červená modrá bílá 1 BG 2 červená 3 BGE 4 modrá 5 DT/DV: Omezení v obvodu střídavého proudu M 3 fáze BW Obr. 2: Schéma zapojení pro výkonovou část a brzdu 62356ACS Pohony 220 V a 400 V nevyžadují na napájecím vedení tlumivku vyjma případu, kdy nelze zaručit specifikovaná napájecí napětí. Pohony od 0,37 kw (0,5 HP)...5,5 kw (7,5 HP) musí být vybaveny externími tlumivkami na napájecí větvi, pokud nelze zaručit kvalitu napájení. Externí tlumivky na napájení jsou vždy vyžadovány u pohonů 575 V od 0,75 kw (1 HP)...5,5 kw (7,5 HP). Všechny pohony o výkonu 7,5 kw (10 HP) nebo vyšším mají zabudovanou tlumivku a proto nepotřebují pro ochranu proti přechodovým jevům externí tlumivky. Externí tlumivky jsou vyžadovány, pokud jsou pohony 230 V nebo 400 V do 5,5 kw (7,5 HP) instalovány za následujících podmínek: místní generátor velké zátěže na stejné napájecí větvi velká napět ové kolísání dv/dt např. při použití svařovacích zařízení venkovní čerpací stanice s neizolovaným napájecím vedením, které může být zasaženo bleskem. 18 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

19 Elektrická instalace Instalace 5 Je bezpodmínečně nutné dodržet uvedené pořadí zapojení konektoru brzdy. Nesprávné zapojení způsobí neopravitelné poškození brzdy. Připojení k brzdovému usměrňovači vyžaduje samostatný kabel napájecího systému. Napájení napětím z motoru není povoleno. Jestliže je brzdový usměrňovač instalován ve spínací skříni, musí být propojovací kabel mezi brzdou a usměrňovačem veden samostatně nezávisle na ostatních silových kabelech. Vedení společně s ostatními kabely je povoleno pouze tehdy, pokud jsou tyto kabely stíněné. Nastavte P2-13 na 3 pro použití reléového výstupu pro řízení brzdového usměrňovače (BGx) Připojení signálových svorek Svorky uživatelského řízení jsou přístupné přes 11pólový zásuvný konektor. Všechny svorky jsou galvanicky izolované a umožňují přímé připojení k jiným zařízením. Nebezpečí poškození jednotky MOVITRAC LT P. Nepřipojujte sít ové napájecí napětí k jiným svorkám než k uživatelskému reléovému výstupu. Pokud tak učiníte, způsobíte trvalé poškození jednotky. Uživatelský reléový výstup může být připojen až na 250 V AC. Všechny ostatní vstupy snesou bez poškození napětí 30 V DC. Funkčnost vstupů a výstupů závisí na uživatelském uspořádání. Všechny provozní režimy se nastavují nastavením parametrů. Proud do 100 ma lze přivádět z výstupní uživatelské svorky +24 V a proud do 20 ma z analogového výstupu AXX Blok signálových svorek obsahuje následující signálová propojení: Číslo svorky Popis Připojení 1 Výstup +24 V, 100 ma Připojeno na svorku 5 2 Digitální vstup 1, kladná logika Aktivní při 8 V < V vst. < 30 V 3 Digitální vstup 2, kladná logika Aktivní při 8 V < V vst. < 30 V 2. digitální výstup: 0 / 24 V, max. 10 ma 4 Unipolární analogový vstup, 10 bitů (0,1 %) Digitální vstup 3, kladná logika V, ma, ma Aktivní při 8 V < V vst. < 30 V 5 Výstup +24 V, 100 ma Připojeno na svorku 1 6 Bipolární analogový vstup, ± 12 bitů (0,025 %) V, V, V 7 0 V (GND uživatele) Připojeno na svorku 9 8 Analogový výstup, 8 bitů (0,25 %) Digitální výstup, 0 / 24 V, max. 20 ma V, ma 9 0 V (GND uživatele) Připojeno na svorku 7 10 Uživatelský reléový výstup Beznapět ové kontakty 30 V DC, 5 A 250 V AC, 6 A 11 Uživatelský reléový výstup Beznapět ové kontakty 30 V DC, 5 A 250 V AC, 6 A Návod k obsluze MOVITRAC LT P 19

20 Elektrická instalace 5 Instalace Nejdůležitější údaje o řídicích svorkách Maximální vstupní napětí na libovolné svorce: 30 V DC Všechny výstupy jsou odolné proti zkratu Doporučený odpor potenciometru: 10 kω Reakce digitálního vstupu < 8 ms Reakce bipolárního analogového vstupu < 16 ms. Rozlišení ±12-bitů (0,025 %) Reakce druhého analogového vstupu < 16 ms. Rozlišení +11-bitů (0,05 %) Reakce analogového/digitálního výstupu < 16 ms. Rozlišení 8-bitů (0,25 %) Komunikační konektor RJ11 Komunikační konektor RJ11 se používá pro komunikaci RS-485 s PC přes UWS11A. Pohon musí být nastaven a sledován přes prostředí LTP. Pomocí jednotek MOVITRAC LT P s volitelnou MODBUS (...-0M) lze pomocí tohoto konektoru RJ11 vytvořit komunikační sít MODBUS. [1] [2] [3] [4] [5] [6] 57406AXX [1] RS-485 / MODBUS1) 2) [2] RS-485+ / interní sběrnice 1) [3] RS-485 / interní sběrnice 1) [4] +24 V [5] 0 V [6] RS-485+ / MODBUS 1) 1) Bitový formát je definován následujícím způsobem: 1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity. 2) Pro použití komunikační funkce MODBUS je vyžadována volitelná MODBUS (...-0M). Interní sběrnic pracuje rychlostí 115 kbd (bps). Může být použita pro komunikaci s PC (např. při uvedení do provozu) nebo pro komunikaci pohon-pohon. V tomto případě může komunikovat až 63 pohonů. Volitelná MODBUS RTU pracuje v rozsahu 9,6 až 115 kbd (bps). Lze ji použít pro přímou komunikaci mezi externím PLC nebo bránou provozní sběrnice. V tomto případě může být komunikací po sběrnici řízeno až 63 pohonů. 20 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

21 Elektrická instalace Optické rozhraní Optické rozhraní Optické rozhraní, které se nachází vedle konektoru RJ11, slouží hlavně pro uvádění do provozu a monitorování pohonu pomocí kapesního PC. Když je instalováno LT P prostředí CE, lze použít kapesní počítač PC pro uvádění pohonu do provozu a monitorování aktuálního stavu pohonu. Dodatečně lze pomocí infračerveného rozhraní vytvořit kaskádní sít. Maximální počet podřízených jednotek je Instalace v souladu s předpisy UL Pro instalaci v souladu s předpisy UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pohony lze používat při okolních teplotách 0 C...50 C. Používejte pouze měděné připojovací kabely, které jsou konstruovány pro okolní teploty do 75 C. Přípustné utahovací momenty výkonových svorek MOVITRAC LT P: Velikosti 1, 2 & 3 = 1 Nm / 8,9 lb.in Velikost 4 = 4 Nm / 35,4 lb.in Velikosti 5 & 6 = 8 Nm / 70 lb.in Pohonové měniče MOVITRAC LT P jsou vhodné pro provoz v napět ových napájecích systémech s uzemněným nulovým bodem (systémy TN a TT), které dodávají maximální proud a maximální napětí podle následující tabulky. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro jednotlivé měniče. Používejte pouze tavné pojistky. Jako externí zdroj napětí 24 V DC používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (V max = 30 V DC) a omezeným výstupním proudem (I = < 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových napájecích systémech s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) Jednotky V MOVITRAC LTP... Odolnost proti zkratu Max. napájecí napětí Pojistky A AC 240 V AC 6 A / 250 V AC A AC 240 V AC 10 A / 250 V AC A AC 240 V AC 20 A / 250 V AC 0030, 0040, A AC 240 V AC 32 A / 250 V AC A AC 240 V AC 50 A / 250 V AC A AC 240 V AC 80 A / 250 V AC 0110, A AC 240 V AC 100 A / 250 V AC A AC 240 V AC 125 A / 250 V AC A AC 240 V AC 160 A / 250 V AC A AC 240 V AC 200 A / 250 V AC 0370, A AC 240 V AC 300 A / 250 V AC A AC 240 V AC 350 A / 250 V AC A AC 240 V AC 400 A / 250 V AC A AC 240 V AC 500 A / 250 V AC Návod k obsluze MOVITRAC LT P 21

22 Elektrická instalace 5 Instalace v souladu s předpisy UL Jednotky V MOVITRAC LTP... Odolnost proti zkratu Max. napájecí napětí Pojistky 0008, 0015, A AC 480 V AC 10 A / 600 V AC A AC 480 V AC 20 A / 600 V AC 0055, A AC 480 V AC 32 A / 600 V AC 0110, A AC 480 V AC 50 A / 600 V AC A AC 480 V AC 80 A / 600 V AC 0220, A AC 480 V AC 100 A / 600 V AC A AC 480 V AC 125 A / 600 V AC A AC 480 V AC 160 A / 600 V AC A AC 480 V AC 200 A / 600 V AC 0750, A AC 480 V AC 300 A / 600 V AC A AC 480 V AC 350 A / 600 V AC A AC 480 V AC 400 A / 600 V AC A AC 480 V AC 500 A / 600 V AC Jednotky 575 V MOVITRAC LTP... Odolnost proti zkratu Max. napájecí napětí Pojistky A AC 575 V AC 6 A / 600 V AC 0015, 0022, A AC 575 V AC 10 A / 600 V AC A AC 575 V AC 20 A / 600 V AC 0075, A AC 575 V AC 32 A / 600 V AC A AC 575 V AC 25 A / 600 V AC A AC 575 V AC 50 A / 600 V AC A AC 575 V AC 63 A / 600 V AC A AC 575 V AC 80 A / 600 V AC 22 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

23 Uvedení do provozu Použití klávesnice I Uvedení do provozu 6.1 Použití klávesnice Každý MOVITRAC LT P je standardně vybaven integrovanou klávesnicí, které slouží k obsluze a nastavování pohonu bez nutnosti použít přídavné zařízení. Klávesnice obsahuje 5 tlačítek s následujícími funkcemi: Start / chod Stop / nulování Navigovat Nahoru Dolů Spouští motor Zastavení motoru / nulování spouště Stisknutím se zobrazí A / Hz / rpm Stisknutím a podržením přejdete / ukončíte režim úpravy parametrů Zvyšuje parametr / hodnotu Snižuje parametr / hodnotu Tlačítka klávesnice Start / Stop jsou inaktivována, když jsou parametry nastaveny do výchozích výrobních hodnot. Chcete-li aktivovat činnost tlačítek klávesnice <start> / <stop>, nastavte P1-12 na 1 nebo 2 (viz kapitola 8.2.1, "Standardní parametry"). Samotné navigační tlačítko slouží pro vstup do nabídky pro úpravu parametrů. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka (> 1 sekundu) může uživatel přepínat mezi nabídkou úpravy parametrů a zobrazením v reálném čase (zobrazuje se provozní stav pohonu / otáčky). Stisknutím tohoto tlačítka (< 1 sekundu) může uživatel u běžícího pohonu přepínat mezi pracovními otáčkami a pracovním proudem. [1] [2] [4] [5] [3] [6] 54787AXX [1] Displej [2] Start [3] Stop / nulování [4] Navigovat [5] Nahoru [6] Dolů Návod k obsluze MOVITRAC LT P 23

24 I Uvedení do provozu 6 Snadné uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu 1. Připojte motor k měniči, dbejte na jmenovité napětí motoru. 2. Zadejte parametry z typového štítku motoru: P1-07 = jmenovité napětí motoru P1-08 = jmenovitý proud motoru P1-09 = jmenovitá frekvence motoru 3. Propojením svorek 1 a 2 pohon aktivujte). Pohon automaticky provede statické automatické ladění, při kterém je změřeno vinutí motoru. Automatické ladění se provádí pouze jednou po prvním uvedení do provozu. Jestliže se neobjeví automatické ladění, aktivujte automatické ladění nastavením P4-02 na "1". Parametr P4-02 může být z bezpečnostních důvodů nastaven a aktivován pouze na pohonu. 4. Pro vysoce výkonové bezčidlové vektorové řízení nastavte P1-14 na 101, P4-01 na 0 a P4-05 = cos Φ / účiník motoru (z typového štítku motoru). Nastavení P4-02 na 1 poté spustí automatické ladění, kdy je změřeno vinutí motoru. Automatické ladění se provádí pouze jednou po prvním uvedení do provozu Režim terminálu (výchozí nastavení) Provoz v režimu terminálu (výchozí nastavení): P1-12 je třeba nastavit na 0 (výchozí nastavení). Zapojte spínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelské svorkovnici. Zapojte potenciometr (2,2 k...10 k) mezi svorky 5, 6 a 7 s jezdcem zapojeným na vývod 6. Spojením spínače aktivujte pohon. Upravte otáčky pomocí potenciometru. 24 Návod k obsluze MOVITRAC LT P

25 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I Režim klávesnice Provoz v režimu klávesnice: Změňte P1-12 na 1 (jednosměrně) nebo 2 (obousměrně). Zapojením propojky nebo spínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelské svorkovnici aktivujte pohon. Nyní stiskněte tlačítko <start>. Pohon se aktivuje při 0,0 Hz. Stisknutím tlačítka <nahoru> zvyšujte otáčky. Stisknutím tlačítka <stop> pohon zastavíte. Pokud nyní stisknete tlačítko <start>, rozběhne se pohon do původních otáček, pokud není provedeno nastavení, aby startoval na nulových otáčkách (viz P2-19). (Pokud je aktivován obousměrný režim (P1-12 = 2), stisknutím tlačítka <start> se směr obrátí). Požadované cílové otáčky lze přednastavit stisknutím tlačítka <stop>, když je zastaven pohon. Když bude následně stisknuto tlačítko <start>, pohon naběhne do původních otáček Hlavní parametry Pomocí P1-01 a P1-02 seřiďte omezení pro maximální a minimální otáčky. Pomocí P1-03 a P1-04 seřiďte dobu rozběhu a dobu doběhu. Do parametrů P1-07 až P1-10 zadejte údaje z typového štítku motoru. Návod k obsluze MOVITRAC LT P 25

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/2008 11616369 / CS Příručka

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více