INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Elektronická žákovská zatím s rozpaky [Electronic school pupil's record with hesitance] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 6 (2007), s Projekt Škola OnLine nabízí manažerský systém školy Katedra s nadstavbou pro rodiče Žákovská. První zkušenosti s virtuální komunikací pedagogů a rodičů. Využívání virtuálního kontaktu se školou souvisí především se zájmem a ochotou rodičů vůbec se školou komunikovat, mnohdy je limitujícím faktorem sama počítačová gramotnost a přístup k internetu. Co elektronická žákovská nabízí - např. přehled docházky žáka v průběhu celého školního roku, hodnocení v jednotlivých předmětech, přehled zkoušení, aktuální rozvrh, automatické odesílání informací o známkách rodičům em. rodiče ; vztah rodiče-škola ; vztah rodiče-učitel ; postoj ke škole ; rodičovská účast ; spolupráce ve výchově ; komunikace ; virtuální realita ; elektronický dokument ; žákovská knížka ; počítač ; Internet ; 2. K polistopadové správě školství [Post-November management of education] / Bohumír Blížkovský. -- cze In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 4 (2006), s Upozornění na nedostatečné polistopadové školské reformy (po stránce demokratické i odborné). Místo zavedení dvanáctileté integrované, vnitřně funkčně diferencované školy, která převládá ve většině vyspělých zemí světa, jsme se v podstatě vrátili k překonanému školství duálnímu, které kvalitnější vyšší vzdělávání otevírá jen úzké vrstvě. Ke kvalitnějšímu vzdělávání nám stále chybí to nejdůležitější - náležitý výběr základních výchovně-vzdělávacích hodnot pro 21. století. Výčet nejzávažnějších nedostatků v současném školství, jeho organizaci a ekonomice. Zjištění

2 celoevropského výzkumu - extrémní absence základů národního povědomí u mladých Čechů. školství ; školská reforma ; demokratizace ; řízení školství ; kvalita vzdělání ; národní vědomí ; nedostatek ; 3. Komunikace ve škole [Communication in school] / Zdeněk Kesner. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 3 (2007/2008), s schem. Komunikace mezi ředitelem a učiteli do velké míry ovlivňuje klima školy. Záleží na řediteli, jakou komunikaci ve vztahu ke svým podřízeným zvolí, aby byla ve škole zajištěna pozitivní atmosféra. Komunikace je hlavní součástí řídícího systému školy. Probíhá za účelem usměrňování chování, odstranění nejistot v jednání a aktivizace příjemce. Škola používá jak interní komunikaci (odehrávající se uvnitř školy), tak externí, která probíhá mimo školu (komunikace s veřejností, s nadřízenými orgány, s jinými školami atd). řízení školy ; ředitel školy ; škola ; manažerský personál ; vyučující personál ; učitel ; komunikace ; interpersonální vztahy ; klima školy ; vztah škola-veřejnost ; působení ; zpětná vazba ; 4. Organizační normy školy [Organizational norms of school] / Zdeněk Kesner. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 4 (2007/2008), s Organizační norma (ON) školy je předpis (směrnice, pravidlo, návod, pokyn), který něco upravuje, řeší, stanovuje, doporučuje nebo zakazuje. Základní ON je statut školy. Ten určuje právní subjektivitu školy, cíl, pro který byla zřízena, typ hospodaření a vztahy ke zřizovateli. Další ON školy: pracovní řád, spisový řád, podpisový řád, popisy pracovních náplní atd. V článku jsou uvedeny příklady příkazů ředitele a příklady ON školy. škola ; směrnice ; interní směrnice ; pravidlo ; nařízení ; provozní řád ; pracovní řád ; řízení školy ; ředitel školy ; způsobilost ; statut ; právní subjektivita ; hospodaření školy ; ukázka ; organizační řád

3 5. Organizační schéma školy [Organizational scheme of school] / Zdeněk Kesner. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 5 (2007/2008), s schem. O volbě organizační struktury (OS) školy rozhoduje s konečnou platností ředitel školy. Mezi známé typy OS patří: liniová OS, funkcionální, liniově štábní, funkční, hybridní, divizní a maticová. Rozhodnutí o vytvoření OS a organizačních norem patří do kategorie strategických rozhodnutí. Vytvořená OS musí sloužit k relativně bezporuchovému fungování školy. Uvedena ukázka návrhů dvou organizačních schémat školy (podle katalogů prací a podle funkcí a osob). řízení školy ; ředitel školy ; manažerský personál ; škola ; řízení ; provozní řád ; pracovní řád ; metodika ; ukázka ; organizační struktura 6. Pedagogický výzkum a společenské proměny [Educational research and social changes] / Blahoslav Kraus. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 4 (2006), s Příspěvek navazuje na úvahy a hodnotící stanoviska ke stavu české pedagogické vědy v posledních letech. Autor reflektuje negativní i pozitivní publikovaná stanoviska a zaujímá vlastní postoj. Konkrétní argumentaci orientuje do oblasti pedagogického výzkumu s oporou o konkrétní údaje týkající se výzkumných záměrů a výzkumu v rámci Grantové agentury ČR. pedagogika ; pedagogický výzkum ; pedagogické vědy ; společenská změna ; Česká republika 7. Průměrný výdělek podle nového zákoníku práce [Average salary under new Labour code] / Ladislav Jouza. -- cze In: Řízení ve školství : neperiodická publikace pro řídící pracovníky ve školství. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 3 (2007), s Při překážkách v práci, poskytování příplatků a zejména po dobu dovolené na zotavenou náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Změny, ke kterým došlo v jeho výpočtu od plat ; uvolnění ze zaměstnání ; zaměstnanec ; legislativa ; pracovní právo ;

4 8. Přehled souvislostí studia při zaměstnání [Further education for pedagogy employees] / Jiří Valenta. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 3 (2007/2008), s schem., 2 pozn. Schéma na str. 10 představuje různé formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ty se dají rozdělit na dvě základní kategorie: prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace (viz definice jednotlivých forem vzdělávání a předpoklady tohoto studia stanovené právními předpisy). Uveden postup, jak má učitel postupovat, když si chce zvýšit kvalifikaci (např. obsah kvalifikační dohody a pravidla pro její uzavření). učitel ; vyučující personál ; další vzdělávání učitelů ; kvalifikace ; studium při zaměstnání ; školská legislativa ; 9. Realizace a příprava strukturovaného studia učitelství na pedagogických fakultách [Implementation and preparation of structured teacher study at pedagogical faculties] / Jana Motyková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 21 (2007), s graf. Uvedená studie měla zmapovat a vyhodnotit situaci na pedagogických fakultách českých veřejných vysokých škol z hlediska přechodu na strukturované studium. Z výsledků vyplynulo, že 7 z celkového počtu 9 pedagogických fakult už plně strukturované dvoustupňové studium učitelství realizuje (tj. tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské). Vedle strukturovaných programů jsou ještě na některých fakultách nabízeny dlouhé magisterské programy, které by v budoucnu měly být zachovány pravděpodobně pouze pro učitelství na 1. stupni ZŠ. vysokoškolské studium ; vysoká škola ; veřejná škola ; bakalářské studium ; magisterské studium ; vzdělávání učitelů ; základní škola ; první stupeň ; pedagogická fakulta ; výzkum ; výsledek výzkumu ; strukturované studium 10. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech : č. j. 8428/ ze dne [Decree of Ministry of Education setting up List of standardized language examinations for language qualification of employees in state administration : No. 8428/ from May 29, 2007] -- cze

5 In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 63, č. 6 (2007), s příl. Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (úroveň znalosti, zkouška) z angličtiny, němčiny a francouzštiny. státní správa ; cizí jazyk ; němčina ; angličtina ; kvalifikační úroveň ; zkouška ; soupis ; úroveň vědomostí ; směrnice ; školská legislativa ; 11. Skrytá úskalí reformy a její pozlátkové dědictví [Hidden problems of reform and its veneer legacy] / Jan-Michal Mleziva. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 6 (2007), s Pohled na kurikulární reformu, jak vnímat současnou fázi transformace školství. Přiblížení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, předpokládané výstupy, příklady. Klíčové kompetence. Rozpory v RVP, nedosažitelné cíle a další výhrady autora k reformě školství. kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; učební osnovy ; obsah výchovy ; obsah výuky ; reforma ; školská reforma ; základní škola ; názor ; postoj ; 12. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře,vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školní zařízení naškolní rok 2007/2008 : č. j. 935/ [Set of pedagogical-organizational information for kindergartens, primary schools, secondary schools, conservatories, terciary technical schools, basic art schools, language schools and school facilities for the school year 2007/2008 : No. 935/ ] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 63, č. 6 (2007), s Obsah SPOI; organizace školního roku 2007/2008, vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání, organizace výuky v ZŠ, programy pro základní umělecké vzdělávání, informace o učebnicích a učebních textech pro školy, v nichž se plní povinná školní docházka, vzdělávací programy pro střední vzdělávání, výuka v gymnáziích aj. školství ; výchovně vzdělávací zařízení ; školní rok ; organizace výuky ; rozvržení prázdnin ; výuka ; obsah výchovy ; obsah výuky ; pedagogická informace ; vzdělávací program ; Česká republika ; 2007/2008

6 13. Stravování zaměstnanců [Catering of employees] / Jaroslav Jakubka. -- cze In: Řízení ve školství : neperiodická publikace pro řídící pracovníky ve školství. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 3 (2007), s Podmínky stravování zaměstnanců podle nového zákoníku práce. Zaměstnavatel má povinnost umožnit, nikoliv poskytovat stravování. Systém stravenek. Služební cesty. zaměstnanec ; legislativa ; pracovní právo ; stravování 14. Šance nejen pro kruh spolupracujících škol [Chances not only for Circle of cooperating schools] / Karel Derfl ; Jaroslava Štefflová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 19 (2007), s fot. Článek seznamuje s projektem Kruh spolupracujících škol sdružujícím celkem 26 základních škol z celé ČR. Projekt vytvořil Karel Derfl, ředitel ZŠ a MŠ v Chrašticích. Spolupracující základní školy si na setkáních prostřednictvím svých zástupců vyměňují nejen zkušenosti, ale snaží se spolu řešit i nejrůznější problémy, které se na školách vyskytují. základní škola ; vztahy mezi školami ; spolupráce ; partnerství škol ; projekt ; Derfl, Karel ; Kruh spolupracujících škol 15. Školáci se budou učit o Romech i Vietnamcích [Pupils will learn about Romanies and Vietnamese] / Jana Machálková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 76 (30.III.) (2007), s. 1, 4. 1 obr. Od září 2007 mají učitelé povinnost začlenit do výuky multikulturní výchovu. Protože si s tím nevědí moc rady, vymyslela Fakulta humanitních studií UK v Praze a Britská rada projekt Czech kid, který má žákům základních a středních škol přiblížit pomocí 10 dětských virtuálních postaviček zajímavá multikulturní témata. Virtuální děti různých národností a etnik s jejich příběhy a problémy mohou žáci a učitelé potkávat na internetových stránkách projektu a nebo si mohou od autorů zdarma objednat CD.

7 multikulturní výchova ; etnická menšina ; národnostní menšina ; vzdělávací program ; Internet ; CD-ROM ; učební pomůcka ; virtuální realita ; základní škola ; střední škola ; další vzdělávání učitelů ; British Council ; Univerzita Karlova ; Czech kid 16. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech : č. j / ze dne [Declaration of development programme in education Support for further education of pedagogical employees in regions : No / from May 21st, 2007] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 63, č. 6 (2007), s příl. Základní vymezení a cíle programu. Obecné podmínky použití dotace. Podání žádosti, formální náležitosti. V příloze - žádost o poskytnutí dotace. regionální školství ; další vzdělávání učitelů ; studijní program ; vzdělávací projekt ; podpora ; financování ; 17. Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od [Change in teaching plans of primary educational programmes as of September 1, 2007] -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 5 (2007/2008), s přílohy. Text představuje změny učebních plánů vzdělávacích programů (UPVP) základního vzdělávání (provedené v souladu se školským zákonem a platné od ). Jde o UPVP Základní škola, Obecná škola, Národní škola, UPVP pro školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, UPVP Zvláštní škola, dále jde o informace o UPVP Pomocná škola a Přípravný stupeň pomocné školy a informace o učebním plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. učební plán ; učební osnovy ; vzdělávací program ; obsah výuky ; základní škola ; obecná škola ; pomocná škola ; zvláštní škola ; speciální škola ; vzdělávání ; školská legislativa ;

8 18. Změny v platových předpisech platných pro školy a školská zařízení [Changes in salary regulations for schools and school facilities] / Jiří Valenta. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 3 (2007/2008), s Úvodní článek nového seriálu, ve kterém budou postupně uvedeny nejdůležitější změny v oblasti odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných orgány veřejné správy, zahrnuje tuto problematiku: 1. integrace platových předpisů, 2. charakteristika nové právní úpravy odměňování v zákoníku práce, 3. přehled předpisů a odměňování ve školství, 4. obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod. učitel ; vyučující personál ; zaměstnanec ; škola ; školství ; plat ; mzda ; příjem ; odměna ; školská legislativa ; pracovní právo ; Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Bc. Ivana Sedlářová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést deskripci legislativní úpravy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. PETRA SUCHÁ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství odborných předmětů Studijní program: (kombinace) Učitelství odborných

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více