INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Aktuální otázky školského managementu [Topical questions of school management] / Ludvík Eger. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s. 1-2 přílohy Ředitelské listy. V souvislosti s implementací Rámcového vzdělávacího programu na základních školách a gymnáziích vyvstávají před vedením škol některé problémy: malá informovanost rodičovské a jiné veřejnosti o RVP a ŠVP, absence dlouhodobých komplexních plánů rozvoje školy, vznik velkých konglomerátů na úrovni středních škol, problém zajištění výchovné funkce školy a zajištění kvalifikovaných učitelů. řízení školy ; ředitel školy ; vztah škola-veřejnost ; plánování ; slučování škol ; rámcový vzdělávací program ; základní škola ; střední škola ; 2. Dobrý učitel a dobrý psycholog jedno jest... [Good teacher and good psychologist is one and the same thing...] / Hana Skálová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2007), s. 7. Autorka vychází z tezí doc. Soni Hermochové o přípravě budoucích učitelů na jejich budoucí pedagogické působení. Osobní přístup učitele k jednotlivým žákům. Vlastnosti, které děti hledají u dobrého učitele. Stoupající význam školy pro výchovu a rozvoj osobnosti dítěte na úkor rodiny. Důvody, pro které rodina nepůsobí jako prvotní činitel výchovy. Komunikace v rodině. Vedení budoucích učitelů (zejména v oblasti psychologie) k třídnictví jako k významné složce práce pedagoga. vzdělávání učitelů ; role učitele ; třídní učitel ; psychologie ; pedopsychologie ; vysokoškolské studium ;

2 3. Domácí vzdělávání na rozhraní [Home education under closer scrutiny] / Jiřina Tichá ; Jaroslava Štefflová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č (2007), s fot. Shrnutí šestiletých zkušeností s domácím vzděláváním (tj. vzdělávání dětí doma rodiči), které je v současnosti povoleno pouze na 1. stupni základní školy (tedy od 1. do 5. třídy). Informace o připravovaném pilotním ověřování domácí výuky na 2. stupni ZŠ. domácí vzdělávání ; výuka ; rodičovská účast ; odškolštění vzdělání ; základní škola ; první stupeň ; druhý stupeň ; pilotní projekt ; školská politika ; 4. Jazykové vzdělávání - bolest českého vzdělávacího systému [Language education - the weak point of Czech school system] / Lucie Eiseltová, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 13, č. 5 (2007), s fot., 2 obr. Nedostatečná jazyková vybavenost české populace jako jedna z nejčastěji zmiňovaných slabin českého vzdělávání. Rozhovor s lektorkou angličtiny a autorkou programů a pomůcek pro výuku angličtiny o největších nedostatcích jazykového vzdělávání, jejich příčinách apod. Projekty a další pedagogická činnost autorky rozhovoru. Nejčastější problémy a chyby v jazykové výuce na českých školách - pedagogické i organizační. Specifika výuky cizích jazyků v porovnání s výukou ostatních předmětů. Postavení gramatiky ve výuce cizího jazyka. Financování jazykového vzdělávání - rozdělení prostředků, priority. Příprava budoucích učitelů jazyků. systém výchovy a vzdělávání ; jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; nedostatek ; 5. Kázeň ve třídách III. : jak regulovat nevhodné chování? [Discipline in the classroom : how to regulate unsound behaviour?] / Robert Čapek. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2007), s fot. Přístupy k dětem a způsoby, kterými může učitel úspěšně regulovat chování žáků ve škole. Zaměření na osobnostní rozvoj žáků. Princip partnerství a vzájemné

3 spolupráce mezi učitelem a žáky. Nutnost zpětné vazby. Používání trestů - zásady. Pochvala jako prostředek budování kázně. chování ; chování žáka ; nesprávné chování ; kázeň ; trest ; výchovné působení ; pochvala ; vztah učitel-žák ; interpersonální vztahy ; zpětná vazba ; 6. Neutěšený stav zdravotní tělesné výchovy na základních a středních školách v České republice [Gloomy state of health physical education in primary and secondary schools in the Czech Republic : inquiry research report] / Pavel Strnad, Jan Hendl. -- cze In: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. -- [CZ] -- Roč. 73, č. 5 (2007), s tab. Stav vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova v českém školství; podnět k zamyšlení nad zdravotním stavem českých dětí a mládeže; výsledky výzkumu Katedry zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Výzkumná metoda: dotazování. Chybějící individuální přístup ke zdravotně oslabeným žákům. Školská a zdravotnická legislativa k tomuto problému. Postoj rodičů a lékařů vůči učitelům TV. výzkumný projekt ; výsledek výzkumu ; metoda výzkumu ; dotazování ; individuální přístup ; školská legislativa ; vztah rodiče-učitel ; tělesná výchova ; základní škola ; střední škola ; Česká republika ; zdravotní tělesná výchova 7. Nová rizika a nové příležitosti : perspektivy středního vzdělávání [New risks and new opportunities : prospects of secondary education] / Jan Koucký, Jan Kovařovic. - - cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č (2007), s přílohy. 2 schem., 20 graf., 1 tab., 28 pozn. Předkládaná zpráva poskytuje obraz o postavení a vývoji středního vzdělávání u nás a v Evropě, o jeho vztazích s různými stupni vzdělávání, ale i společností, její ekonomikou a pracovním trhem. Zpráva tímto otevírá diskuzi o dalším vývoji středního vzdělávání, především o způsobu, jak reagovat na některé nové závažné okolnosti a zjištěné tendence a trendy, na které autoři upozorňují. střední školství ; středoškolské vzdělání ; střední škola ; zpráva o směru vývoje ; rozvoj vzdělání ; trh práce ; školská politika ; současnost ; budoucnost ; komparace ; Česká republika ; Evropa

4 8. Ohlédnutí za přípravnou etapou kurikulární reformy [A look back at the preparatory stage of curricular reform] / Jaroslav Jeřábek, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2007), s fot. Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze o implementaci kurikulární reformy, jejích úspěších a problémech, které ji provázejí i o dalším postupu reformy. Smysl kurikulární reformy, porovnání jejího konceptu s koncepty dalších vyspělých zemí. Stěžejní otázky realizační fáze reformy. učební osnovy ; kurikulum ; reforma ; rámcový vzdělávací program ; koncepce ; 9. Příprava školních vzdělávacích programů [Preparation of school educational programmes] / Květa Rysová. -- cze In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 57, č. 5 (2006/2007), s Praktické zkušenosti z tvorby Školního vzdělávacího programu pro SŠ, pozitiva a negativa. Největší problémy v souvislosti s tvorbou ŠVP z pohledu učitelů. školní vzdělávací program ; vzdělávací standard ; obsah výchovy ; obsah výuky ; učební osnovy ; učební plán ; střední škola ; vývoj kurikula ; 10. Řízení školy v době zavádění ŠVP [School management in the time of the introduction of school educational programmes] / Vít Beran. [Část] 1, Organizační struktura vedení školy - škola jako podnik v době zavádění školních vzdělávacích programů [Part 1, Organizational structure of school management - school as a company at a time of the introduction of school educational programmes]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s. 3-4 přílohy Ředitelské listy. 1 schem. Důvody, proč je v době zavádění školních vzdělávacích programů nutné zamyslet se nad organizací vedení školy: zvýšená potřeba metodického vedení pedagogů a zavedení nové funkce koordinátora ŠVP. Model managementu školy: rozdělení kompetencí mezi ředitele, jeho zástupce, koordinátora ŠVP, vedoucí školní jídelny, manažera komunitního centra a manažera sportovního areálu školy. řízení školy ; ředitel školy ; manažerský personál ; škola ; pravomoc

5 11. Soubor pedagogicko - organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2007/2008 : č. j.: 935/ [Set of pedagogical-organizational information for kindergartens, primary schools, secondary schools, conservatories, tertiary technical schools, basic art schools, language schools and school facilities for the school year 2007/2008]Část cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 28 (2007), s přílohy. 4 tab. Předkládané pedagogicko - organizační informace mají poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním ped. pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2007/2008. pedagogická informace ; organizace výuky ; školní rok ; mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; konzervatoř ; vyšší odborná škola ; jazyková škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; dokument ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ; 2007/ Stanoviska k aktuální politice ve školství [Views on actual policy in school system] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 26 (2007), s. 16. Vyjádření stanoviska Asociace pedagogů základního školství ke kurikulární reformě, k přípravě budoucích učitelů, k neúměrnému nárůstu administrativy na základních školách a k výuce jazyků na prvním stupni ZŠ. vzdělávání ; školství ; kurikulum ; obsah výuky ; školská reforma ; vzdělávání učitelů ; jazyková výuka ; první stupeň ; základní škola ; učitelská organizace ; názor 13. Šikana: jen na pětině škol jsou učitelé vzděláváni specialisty : odborníci to považují za alarmující [Bullying: only 20% of schools employ teachers who had been trained by specialists] / Lukáš Doubrava. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 28 (2007), s tab.

6 Ústav pro pro informace ve vzdělávání (ÚIV) zveřejnil v červnu 2007 výsledky šetření stavu šikany na našich základních a středních školách. Kromě potvrzení známých faktů, jako že například více šikany se objevuje na velkých než menších školách, přišel ÚIV s některými novými zjištěními. Právě ta nová zjištění jsou v článku podrobně analyzována (jedná se např. o způsoby, jak školy s problematikou šikany své učitele seznamují, která osoba provádí intervenci při zjištění případu šikany atd.). šikanování ; násilí ; agresivita ; vztahy mezi vrstevníky ; žák ; základní škola ; střední škola ; další vzdělávání učitelů ; nedostatek ; prevence ; průzkum ; výsledek výzkumu ; ÚIV ; Školy před spuštěním ŠVP? [Schools before launching school educational programmes?] / Radek Cvach. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s Výsledky výzkumné sondy v 77 školách převážně budějovického a plzeňského kraje zaměřené na postoje ředitelů těchto škol, učitelů prvního stupně a koordinátorů ŠVP (školní vzdělávací program) k tvorbě ŠVP a na jejich připravenost ke kurikulární reformě. Rozdělení škol do 6 kategorií podle stupně připravenosti a aktivity v přístupu. Návrhy na řešení situace (více než polovina škol není na reformu připravena). reforma ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdělávací program ; základní škola ; postoj učitele ; nedostatek ; výsledek výzkumu ; 15. Školy, pojistěte se! [Schools, insure yourselves!] / Jindřich Kitzberger. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 25 (2007), s Informace MŠMT školám ve věci odpovědnosti škol a školských zařízení za škodu způsobenou dětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti. Zmíněná informace je reakcí na některé závažné případy, které se staly ve školách při práci s žáky a při nichž došlo k poškození zdraví dětí. Ministerstvo školství doporučuje toto pojištění uzavírat. škola ; žák ; školní nehoda ; nehoda ; odpovědnost ; bezpečnost ; pojištění ; informace ; ministerstvo školství ;

7 16. ŠVP - příležitost, nebo hrozba? [School educational programme - a chance or a threat?] / Bedřich Hájek. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 30. Školní vzdělávací program ve školní družině - naplňování všech rolí školní družiny, včetně její role kompenzační (pro děti méně školně úspěšné). Hra jako základní prostředek ŠD - naplňování tohoto požadavku v ŠVP. Článek obsahuje rady k sestavování ŠVP pro školní družinu a nejčastější chyby, kterých se učitelé v tomto směru dopouštějí. základní škola ; první stupeň ; školní družina ; učební osnovy ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; cíl výuky ; cíl výchovy ; obsah výchovy ; obsah výuky ; hra ; 17. Třetí školský zákon vstoupil v platnost : čeká nás přelom v uznávání kvalifikací [The third school act has come into force : it brings a breakthrough in recognition of qualifications] / Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 29 (2007), s fot. Článek seznamuje se Zákonem o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který od 1. srpna 2007 vstoupil v platnost. Jde o zákon, jenž zavádí univerzální systém zhodnocení dosaženého vzdělání, a to mimo školskou soustavu, které člověk může získat pomocí kurzů, samostudia a dokonce mimoděk. informální učení ; neformální vzdělávání ; odborné vzdělání ; učení praxí ; kvalifikace ; uznání kvalifikace ; mimoškolní vzdělávání ; další vzdělávání ; školská legislativa ; zákon ; 18. Týranému dítěti mohou pomoci učitelé i spolužáci : žáci by se měli ve škole dozvědět, co si k nim dospělí mohou dovolit [A battered child can receive help both from teachers and classmates : pupils should be informed at school what adult people can dare] / Zdeňka La Sala. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 13 (2007), s fot. Rodinné prostředí jako zdroj utrpení žáka. Nápravné možnosti školy. Důležitost důvěry mezi žákem, spolužáky a učitelem. Otci jako trýznitelé manželek i dětí.

8 Psychopatologická dispozice rodiče jako příčina týrání dětí. Smutek a deprese dítěte jako první varující příznak. rodinné prostředí ; týrané dítě ; výchova ; dítě ; škola ; důvěra ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi vrstevníky ; deprese ; domácí násilí ; smutek 19. Vláda přijala novou koncepci pro oblast mládeže [The government has adopted a new concept for state youth policy] / Pavel Trantina, Jaroslav Tuček ; Lukáš Doubrava. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 27 (2007), s fot. Dva školští odborníci rozebírají pozitiva a negativa nedávno přijaté Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Jedná se především o požadavek na novelizaci zákona o dobrovolnících, kteří pracují ve sdruženích dětí a mládeže a o názor, že veřejnoprávní rozhlas a televizi je nutné pro potřeby dětí usměrňovat. Stát by tedy měl mít vliv na to, s čím se mládež v médiích bude setkávat. politika ve vztahu k mládeži ; ochrana mládeže ; ochrana dítěte ; televize ; rozhlas ; dítě ; mládež ; výchovné působení ; péče o mládež ; dobrovolná práce ; koncepce ; vládní politika ; názor ; 20. Vytváření a řízení pracovních skupin ve škole [Formation and management of working groups in school] / Zdeněk Kesner. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 6 (2007/2008), s Charakteristické znaky pracovní skupiny (týmu). Manažerská práce s pracovní skupinou složenou ze zaměstnanců školy (především pedagogů). Proces adaptace nového učitele na podmínky školy. Adaptace pracovní skupiny na nového pedagoga a nového pedagoga na skupinu. Cíle řízení adaptačního procesu. pracovní skupina ; týmové vyučování ; učitel ; vyučující personál ; adaptace ; spolupráce ; pracovní podmínky učitelů ; řízení ; řízení školy ;

9 21. Zlatý Ámos aneb Na věku vůbec nezáleží [Golden Amos or The age doesn't matter] / Roman Kantor. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 13 (2007), s. 8. Postavení učitelů ve věku po padesátce ve škole a charakteristika jejich práce v porovnání s učiteli mladými. Postoj studentů k věku učitele. učitel ; věk ; postoj žáka ; vztah učitel-žák ; 22. Změna učebních plánů [Changes in teaching programmes] / Zdeňka La Sala. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 15 (2007), s. 2. Od upravuje ministerstvo školství učební plány současných vzdělávacích programů. Možnosti časové dotace pro učební plány na základních školách a na speciálních základních školách. Časová dotace proinné i volitelné předměty. Možnost upravit název vyučovacího předmětu v souladu s jeho vzdělávacím obsahem. učební plán ; organizace času ; základní škola ; speciální škola ; povinný předmět ; volitelný předmět ; obsah výuky ; vyučovací předmět ; název Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika

ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika ŠKOLNÍ ŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA DOPADŮ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Z VYBRANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Bc. Alena Dobrovolná Diplomová práce 2011 Děkuji doc. Ing. Romaně Provazníkové,

Více

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku? Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník z konference 3. konference partnerství TTnet 6. a 7. června 2007 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie. Výchovný poradce na ZŠ Diplomová práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie. Výchovný poradce na ZŠ Diplomová práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Výchovný poradce na ZŠ Diplomová práce Vypracovala Pavlína Kotalíková České Budějovice 2014 Vedoucí práce

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více