TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)"

Transkript

1 Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 447/19/2014 mat. č. 463/2014 Schválení programu program 19. schůze Rady města Chebu s tím, že za bod 14. programu se zařazují dva nové materiály č. 502/2014 a 503/2014 a mat. č. 467/2014 v bodě 18. je přečíslován na č. 484/2014 a mat. č. 466/2014 v bodě 21. programu je přečíslován na č. 485/2014. Usnesení RM č. 448/19/2014 mat. č. 464/2014 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu Ing. Martina Kroupu a Ing. Pavla Hojdu. Usnesení RM č. 449/19/2014 mat. č. 465/2014 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 450/19/2014 mat. č. 478/2014 Poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám - členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám - členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za rok 2014, ve výši uvedené v důvodové zprávě Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, zajistit vyplacení peněžitého plnění dle usnesení zastupitelstva města v termínu do Usnesení RM č. 451/19/2014 mat. č. 462/2014 Termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města b e r e n a v ě d o m í termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v listopadu a prosinci 2014 a v roce 2015 s následující změnou: v měsíci listopadu 2015 neproběhne zasedání zastupitelstva města a termín schůze rady města se přesouvá z 26. listopadu 2015 na 19. listopadu 2015, 1

2 Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města do 10. prosince 2014 informovat o termínech členy zastupitelstva města. Usnesení RM č. 452/19/2014 mat. č. 467/2014 Rozpočtové opatření na rok 2014 číslo převod částky 136 tis. Kč u odboru Fin v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 19,6 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 230 tis. Kč u odboru Inv v rámci jedné akce; 4. převod částky 795 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 77 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 250 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v z í t n a v ě d o m í 1. převod částky 136 tis. Kč u odboru Fin v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 19,6 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 230 tis. Kč u odboru Inv v rámci jedné akce; 4. převod částky 795 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 77 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 250 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; s c h v á l i t 1. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu v příjmech i ve výdajích ve výši 1.106,53 tis. Kč; 2. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu podílu melioračních a zpevňujících dřevin v příjmech i ve výdajích ve výši 72,4 tis. Kč; 3. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva kultury ČR pro Západočeské divadlo v Chebu na vlastní uměleckou činnost v příjmech i ve výdajích ve výši 110 tis. Kč; 4. rozpočtové opatření na rok 2014 č. 11, navýšení finančních prostředků rozpočtu v příjmové části ve výši tis. Kč, navýšení výdajové části ve výši 356 tis. Kč a snížení financování ve výši tis. Kč; celkové příjmy upraveného rozpočtu jsou tis. Kč a výdaje tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne spolu s materiálem rozpočtové opatření číslo 8 doporučené RM č. 398/16/2014. Usnesení RM č. 453/19/2014 mat. č. 474/2014 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k

3 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb v z í t n a v ě d o m í plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,6 tis. Kč a výši výdajů ,7 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,9 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb. Usnesení RM č. 454/19/2014 mat. č. 475/2014 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Chebu ke dni b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu. Usnesení RM č. 455/19/2014 mat. č. 476/2014 Organizační zabezpečení inventarizace účetní jednotky města Chebu za rok předloženou zprávu o zabezpečení inventarizace majetku města Chebu a jím zřízených organizací k s tím, že v inventarizační komisi odboru správy majetku, oddělení správy budov (pohledávky) se z důvodu změny příjmení mění jméno Naděžda Romová, DiS., na Naděžda Musílková, DiS., 2. složení ÚIK a LK pro rok 2015 dle důvodové zprávy, 1. tajemníkovi MěÚ vydat příkazy k inventarizaci majetku města v termínu do , 2. tajemníkovi ÚIK zajistit metodické proškolení předsedů IK v termínu do , 3. vedoucím odborů a oddělení MěÚ, zástupci ředitele městské policie a ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem provést v souladu s platnou směrnicí Rady města Chebu o organizačním zabezpečení inventarizace účetní jednotky města Chebu předepsaný druh inventarizace v termínu k , 4. předsedům IK města Chebu zajistit zpracování soupisových archů a inventurních sumářů na předepsaných formulářích dle aktuální směrnice Rady města Chebu o organizačních zabezpečení inventarizace účetní jednotky města Chebu a jejich originály včetně zápisu o inventarizaci předat na odbor Fin v termínech: fyzická inventarizace do , dokladová inventarizace do , 5. ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem předat originály soupisových archů a inventurní sumáře včetně zápisu o inventarizaci na finanční odbor v termínech: fyzická inventarizace do , dokladová inventarizace do , 6. předsedovi ÚIK zajistit souhrnné zpracování výsledků inventarizace k v termínu do , 7. tajemníkovi ÚIK zajistit projednání výsledku inventarizace majetku města Chebu k ústřední inventarizační komisí a poté předložit zprávu o výsledku inventarizace majetku města Chebu k Radě města Chebu, a to do , 8. Mgr. Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, a Bc. Doubkové, vedoucí odboru SvZ, seznámit ředitele jimi řízených příspěvkových organizací s usnesením Rady města Chebu k zabezpečení inventarizace. 3

4 Usnesení RM č. 456/19/2014 mat. č. 477/2014 Návrh škodní komise na řešení úhrady škod, vzniklých městu Cheb d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t úhradu dále uvedených škod z výdajů města Chebu, a to v plné výši: 1. penále ve výši ,- Kč, vyměřené za nařízený odvod za porušení rozpočtové kázně za pochybení, kterých se město dopustilo při čerpání dotace na projekt Vzdělávání v egon Centru Cheb, 2. odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši ,- Kč, který byl městu Cheb nařízený za nedodržení podmínek udržitelnosti projektu Pěší zóna - Svobody - Cheb, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit materiál zasedání Zastupitelstva města Chebu konaném dne Usnesení RM č. 457/19/2014 mat. č. 468/2014 Rozpočet města Cheb na rok 2015 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2015 o celkových příjmech ve výši tis. Kč, celkových výdajích tis. Kč a celkovém financování ve výši tis. Kč; 2. Závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2015: a) příjmy tis. Kč b) financování tis. Kč c) běžné výdaje: odboru finančního v tis. Kč odboru majetkoprávního odboru kanceláře starosty odboru investičního odboru správy majetku odboru informatiky odboru stavebního a životního prostředí odboru organizačního městské policie odboru školství, kultury a tělovýchovy

5 odboru sociálních věcí a zdravotnictví Celkem běžné výdaje d) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města: OdP a Pol Příspěvková organizace města Chebu v tis. Kč Mateřská škola Cheb, Malé náměstí Mateřská škola Cheb, 26. dubna Mateřská škola Cheb, Komenského Mateřská škola Cheb, Osvobození Mateřská škola Cheb, Bezručova Mateřská škola Cheb, Do Zátiší základní škola Cheb, Americká základní škola Cheb, Májová základní škola Cheb, Malé náměstí základní škola Cheb, Hradební základní škola Cheb, Matěje Kopeckého základní škola Cheb, Obětí nacismu Základní škola Cheb, Kostelní náměstí Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4,Cheb Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz e) investiční výdaje: OdPa Pol Investiční výdaj v tis. Kč Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Nákup pozemků pod garážemi Koželužská Nákup pozemků Nákup garáží Koželužská

6 celkem odbor majetkoprávní Rekonstrukce komunikací Parkoviště Šeříková Jihovýchodní obchvat Ulice Přátelství - revitalizace veřejného prostranství Sídliště Zlatý Vrch - revitalizace Cyklostezka Cheb - Waldsassen Cyklostezka Cheb - Dřenice Horní Dvory - vodovod a kanalizace Zateplení budov ZŠ Chebský hrad - jihovýchodní kasemata Vnitroblok O. brigády x 26. dubna Městské lázně - Dyleňská ulice Skalka - dětské dopravní hřiště Mánesova 23 - rekonstrukce bytového domu Evropská 41 - rekonstrukce bytového domu Studie a dokumentace k investičním akcím Průmyslový park - II. a III. etapa celkem odbor investiční Kino Svět - dovybavení Kino Svět - dovybavení - stroje, přístroje Hrad a další památkové objekty - zřízení stavebních děl Hrad a další památkové objekty - přístroje a zařízení Hrad a další památkové objekty - zřízení uměleckých děl Správa budov - jmenovité akce - byty Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory Náhrada za vložené investice - nebytové prostory Františkánský klášter - rekonstrukce II. etapa Rekonstrukce kašen Hřiště, sportoviště Popelnicová stání Františkánský klášter - rekonstrukce zahrad I. etapa Revitalizace města - parky, vjezdy do města Křižovatka Evropská dubna - rekonstrukce Ulice Jungmannova - rekonstrukce Studie Městské sady - revitalizace cest BUS zastávky 500 celkem odbor správy majetku xx Projekt Rozvoj služeb technologického centra Výpočetní technika 234 celkem odbor informatiky

7 OdPa Pol Investiční výdaj v tis. Kč Plán regenerace Městské památkové rezervace Cheb Územní studie dle Územního plánu Cheb 850 celkem odbor stavební a životního prostředí Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky celkem odbor organizační Kamerové body městského kamerového systému Dopravní prostředky 400 celkem městská policie Investiční příspěvek MŠ Komenského Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší Investiční příspěvek 1. ZŠ, Americká Investiční příspěvek 3.ZŠ, Malé náměstí Investiční příspěvek DDM Sova Cheb 550 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury Investiční výdaje města celkem Oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běžnými výdaji v rámci jedné akce, beze změny celkové částky schválené na tuto akci. 4. Oprávnění pro vedoucí finančního odboru: a) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; b) k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; c) k zapojování přijatých účelových dotací ve stejné výši do příjmů i výdajů rozpočtu města, pokud je toto zapojení nutné, zejména z hlediska čerpání výdajů. Poskytnutí transferů a finančních darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu. Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 458/19/2014 mat. č. 466/2014 Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb organizaci Diecézní Charita Plzeň se sídlem sady 5. května 8, , Plzeň. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 7

8 poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb na rok 2015 Diecézní Charitě Plzeň, se sídlem sady 5. května 8, , Plzeň, IČ: ve výši Kč na zabezpečení provozu Střediska sociální rehabilitace Cheb, za podmínky schválení rozpočtu města na rok 2015 s těmito podmínkami: 1. stanovit formu vyplácení finančních prostředků poskytnutí příspěvku ve 4 splátkách: k 31.1., 1.4., 1.7. a , 2. předložit ke každé splátce potvrzení odboru správy majetku o realizaci akcí, 3. udělit výjimku ze vzorové smlouvy s tím, že prostředky z příspěvku je možné použít na osobní náklady, 4. příspěvek bude poskytnut po schválení rozpočtu města na rok 2015, u l o ž i t 1. Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku: ke každé splátce Diecézní Charitě Plzeň předložit potvrzení o realizaci prací, 2. Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: poukazovat splátky příspěvku Diecézní Charitě Plzeň dle schválených podmínek, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi: předložit žádost k projednání na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 459/19/2014 mat. č. 470/2014 Žádost o přednostní umístění do Domu s pečovatelskou službou Cheb, Lesní 33 n e v y h o v u j e žádosti o přednostní umístění do DPS Cheb, Lesní 33, xxxx, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: písemně informovat žadatele, Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb v termínu do Usnesení RM č. 460/19/2014 mat. č. 471/2014 Návrh na financování aktivit zaměřených na děti a mládež z prostředků města na rok 2015 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit poskytnutí příspěvku na financování aktivit zaměřených na děti a mládež z prostředků města na rok 2015 v celkové částce Kč: 1. o.s. Křesťanské sdružení Sintů a Romů v Chebu, se sídlem Cheb, Žižkova 13: Kč 2. Rada romských organizací, se sídlem Cheb, Sadová 7: Kč s těmito podmínkami: a) na úhradu nájmu a služeb spojených s užíváním prostor v Karlově ulici 17, Cheb b) úhrada nájmu a služeb bude hrazena odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Cheb čtvrtletně formou poukazu na účet odboru správy majetku MěÚ Cheb po předložení evidenčních listů. c) po schválení rozpočtu na rok 2015 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi města: předložit materiál na jednání zastupitelstva dne

9 Usnesení RM č. 461/19/2014 mat. č. 502/2014 Platový výměr ředitele příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb platový výměr ředitele příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, se sídlem Pastýřská 4, Cheb dle důvodové zprávy, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ: předat platový výměr řediteli příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, se sídlem Pastýřská 4, Cheb v termínu do Usnesení RM č. 462/19/2014 mat. č. 503/2014 Odměna řediteli příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb dle Zásad č. 25/2014 odměnu řediteli příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, se sídlem Pastýřská 4, Cheb dle Zásad č. 25/2014 a dle důvodové zprávy, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ: předat usnesení o odměně řediteli příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, se sídlem Pastýřská 4, Cheb v termínu do Usnesení RM č. 463/19/2014 mat. č. 472/2014 Platové výměry ředitelů škol, školských zařízení a kulturních zařízení zřizovaných městem Cheb platové výměry ředitelů škol, školských zařízení a kulturních zařízení zřizovaných městem Cheb s účinností od v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat platové výměry ředitelům škol, školských zařízení a kulturních zařízení zřizovaných městem Cheb v termínu do Usnesení RM č. 464/19/2014 mat. č. 484/2014 Odměny ředitelům školských a kulturních příspěvkových organizací zřizovaných městem Cheb dle Zásad č. 25/2014 odměny ředitelům školských a kulturních příspěvkových organizací zřizovaných městem Cheb dle Zásad č. 25/2014, 9

10 Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat usnesení o odměnách ředitelům školských a kulturních oraganizací zřizovaných městem Cheb v termínu do Usnesení RM č. 465/19/2014 mat. č. 473/2014 Žádost FK Hvězda Cheb o příspěvek z rozpočtu města Chebu 2014 na Hvězdnou exhibici chebského fotbalu poskytnutí příspěvku občanskému sdružení FK Hvězda Cheb ve výši Kč na uspořádání Hvězdné exhibice chebského fotbalu Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět žadatele o usnesení RM a zajistit uzavření smlouvy do Usnesení RM č. 466/19/2014 mat. č. 483/2014 Bytové a nebytové záležitosti 1. změnu smluvních podmínek nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 301, situovaného v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 480, na st.p.č. 82, Provaznická 1, Cheb, nájemkyni xxxx, spočívající: a) ve změně výměr prostor restaurace a zázemí provozovny, ze stávajících 2 místností restaurace o celkové výměře 104,30 m2 a zázemí provozovny 4 místnosti o celkové výměře 70,80 m2 nově na 1 místnost restaurace o celkové výměře 72,50 m2 a 5 místností zázemí provozovny o celkové výměře 102,60 m2, b) ve změně (snížení) ročního nájemného ze stávající výše Kč bez DPH na Kč bez DPH, c) ve změně doby nájmu ze stávající doby určité do na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě v Chebu, č.p. 52, v ulici Hradební, č.o. 16, který je součástí pozemku st.p.č. 254 v k.ú. Cheb, situovaného v 1. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 20 m2 se sdružením Joker o.s., IČO , se sídlem Karlova 392/17, Cheb, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč/rok bez DPH, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za účelem provozování školního obchodu s potravinami od , 3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 301, v domě v Chebu, č.p. 500, v ulici nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 48, který je součástí pozemku st.p.č. 35 v k.ú. Cheb, situovaného v 3. nadzemním podlaží, 3 místnosti o celkové výměře 25,26 m2 s xxxx, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč/rok bez DPH, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, za účelem provozování realitní kanceláře, 5. na základě výsledku veřejné elektronické aukce uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (garáže) č. 303, bez č.p., v ulici Matěje Kopeckého, bez č.o., který je součástí pozemku st.p.č v k.ú. Cheb, situovaného v 1. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 24,50 m2 s xxxx, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč/rok bez DPH, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, 10

11 Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku v termínu do zabezpečit realizaci usnesení. Usnesení RM č. 467/19/2014 mat. č. 485/2014 Změna organizačního řádu Městského úřadu Cheb směrnici, kterou se mění Organizační řád Městského úřadu Cheb, a to ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy s t a n o v í počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Cheb na 198,5 (přepočteno na úvazky) s tím, že 2,5 úvazku z tohoto počtu jsou pracovníci odboru SM vykonávající veřejně prospěšné práce s dotací Úřadu práce Mgr. Václavu Sýkorovi, MBA, tajemníkovi úřadu realizovat usnesení. Usnesení RM č. 468/19/2014 mat. č. 482/2014 Různé s o u h l a s í s vytvořením pracovního místa Specialista pro přeshraniční spolupráci a veřejnou zeleň (1 úvazek) s účinností od 1. prosince 2014; pracovník bude zaměstnancem města Chebu nezařazeným do městského úřadu a bude podřízen starostovi města, p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, dojednáním konkrétních podmínek pracovní smlouvy a podpisem pracovní smlouvy, Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, zajistit administraci pracovní smlouvy a náležitosti spojené s pracovním poměrem. Ing. Petr Navrátil, v. r. Mgr. Daniela Seifertová, v. r. starosta města Chebu místostarostka města Chebu 11

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 104217/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 25. schůze

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Usnesení RM č. 439/21/2012 mat. č. 406/2012 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 439/21/2012 mat. č. 406/2012 Schválení programu Rada města Chebu Č.j. MUCH 89455/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 21. schůze Rady města Chebu konané

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Ž Á D O S T. 1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, živnostenského oprávnění):

Ž Á D O S T. 1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, živnostenského oprávnění): Ú ř a d m ě s t s k é h o o b v o d u P l z e ň 1 - F i n a n č n í o d b o r, a l e j S v o b o d y 6 0, 3 2 3 0 0 P l z e ň Vyplní ÚMO Plzeň 1: Evidenční číslo žádosti Komise Datum podání žádosti Program

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 24. LISTOPADU 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 1. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Mgr. Treglerová, p. Cingroš, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 27.05.2015 č. 431-10/2015/RM až 474-10/2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 27.05.2015 č. 431-10/2015/RM až 474-10/2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 27.05.2015 č. 431-10/2015/RM až 474-10/2015/RM USNESENÍ č. 431-10/2015/RM ze dne 27.05.2015 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 15, č. p. 1624,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 28.02.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Přítomni: PhDr. Říhová - místostarostka

Přítomni: PhDr. Říhová - místostarostka - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 130.

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město MmÚL OČZ Ústí nad Labem město

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

USNESENÍ. z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 4. schůze rady města konané dne 14. ledna 2015 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 15/4/45 Rada města schválila program jednání rady města konané dne 14.1.2015. 15/4/46 Rada města

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 USNESENÍ č. 18/03-14 Z 1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 2 + 1

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM.

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM. USNESENÍ č. 11/2008 ze schůze Rady města Čelákovic 6. listopadu 2008 ------------------------------------------------------------------------ Rada města Čelákovic: 1. Kontroluje minulá usnesení byla provedena

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 Usnesení s termínem č.: 458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 267 taj.(oni) 28. 05. 391 taj. 30. 06.

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 (mat. č. 123/2016) Usnesení č. 115/2016 účetní závěrku

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více