Rodinné pasy Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinné pasy Ústeckého kraje"

Transkript

1 ROâNÍK 13 VYCHÁZÍ MùSÍâNù B EZEN 2009 ZDARMA Podûkování sponzorûm 6. plesu Mûsta Oseka Zateplení koly SluÏby mûsta Oseka DÛleÏitá informace MHD ã. 13 SDH Osek: Druh poïár v Oseku. Úspû n zásah oseck ch hasiãû OBSAH M Hrdlovská: Pozvánka k zápisu Z Osek: Osecká Soviãka. Jak jsme si zalyïovali. Zpívánky DÛm dûtí a mládeïe. ZÚ fotbalová pfiípravka Informaãní turistické centrum Osek KniÏní novinky Sport VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ informace pro rodiãe novorozen ch dûtí Oznamujeme tímto rodiãûm novorozen ch dûtí, Ïe slavnostní vítání nov ch obãánkû mûsta Oseka se bude konat dne 7. dubna Ti z rodiãû, ktefií mají zájem a pfiejí si, aby jejich dítû bylo slavnostnû uvítáno do Ïivota a mezi obãany mûsta, aè se dostaví v termínu do 25. bfiezna 2009 s rodn m listem dítûte na matriku Mûstského úfiadu Osek, pfiízemí, ã. dvefií 3, kde budou na vlastní Ïádost zapsáni do seznamu zvan ch. O pfiesné hodinû konání slavnosti budou poté rodiãe informováni osobní pozvánkou. Správní odbor MûÚ Osek Vítání obãánkû je vïdy slavnostní událostí na eho mûsta. Ilustraãní foto Rodinné pasy Ústeckého kraje Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dûtmi. Jeho podstatou je vytvofiení a realizace systému poskytování slev a dal ích v hod rodinám s dûtmi. Projekt funguje v âr od roku Tento projekt je financován Ústeck m krajem. Projekt je zaloïen na systému poskytování slev pro rodiny (i neúplné) s alespoà jedním dítûtem do vûku SLEVY PRO RODINY S DùTMI 18-ti let. Úãast v projektu a vyuïívání slev je pro rodiny bezplatné. DrÏitelÛm Rodinn ch pasû vzniká u vybran ch poskytovatelû nárok na slevu ve v i 5-50% a to u v oblasti sluïeb (hotely, restaurace, obchody) a volnoãasov ch aktivit (kulturní a sportovní zafiízení, zoologické zahrady, hrady, zámky atd.), ale i v rámci slevového systému Sphere card, kter nabízí slevy v irokém spektru oborû v celé âr a na Slovensku. Slevy lze uplatnit také v rámci projektu Familienpass v Dolním Rakousku. Registrace: on - line na em: telefonicky na ãísle: (Pokraãování na následující stranû)

2 Rodinné pasy... (Dokonãení ze str. 1) registraãním formuláfiem na adresu kontaktního centra: Rodinné pasy, P.O.BOX 130, Ústí nad Labem Podmínky registrace: trvalé bydli tû Ïadatele v Ústeckém kraji minimálnû 1 dítû v rodinû mlad í 18-ti let karta projektu je vystavována v em rodinám, vãetnû náhradních nebo s jedním rodiãem Na základû evidence je Ïadateli (rodinû) vystavena karta a zaslána na adresu bydli tû spoleãnû s informací k uïívání karty a odkazy na databáze poskytovatelû, kontakty atd. Karty se tisknou v cyklech a doba dodání cca 4-6 t dnû. Pfii prokázání se kartou RP vzniká drïiteli nárok na uplatnûní slevy (t ká se vyznaãen ch poskytovatelû) - kompletní seznam poskytovatelû naleznete na Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví poskytovatelé slev, ktefií jsou zvefiejnûni formou inzerce na nebo v rozesílan ch e-aktualitách. BliÏ- í informace na OZNÁMENÍ MUDr. Jan tochl oznamuje, Ïe od pfievzal ordinaci lékafie v Oseku, ul. Smetanova 573, tel.: Registruje nové pacienty a uzavírá smlouvy o závodnû preventivní péãi. Ordinaãní hodiny: Pondûlí: hod. Úter : hod. Stfieda: hod. âtvrtek: hod. Pátek: hod. Dal í posílení linky MHD ã. 13 V prûbûhu mûsíce února 2009 byla dokonãena v echna potfiebná jednání a fiízení pro zahájení provozu nového spoje na lince MHD ã.13 z Oseka do Litvínova. S platností od 9. bfiezna 2009 tak dojde v pracovní dny k poïadovanému posílení linky v dopoledních hodinách. Nov spoj z Oseka do Litvínova odjíïdí ze zastávky Osek, kolonie v 9.32 hod. odbor VMH MûÚ Mûsto Osek dûkuje touto cestou sponzorûm 6. plesu Mûsta Oseka: METALL QUATRO spol. s r. o. MOST; Vodohospodáfiské stavby, spol. s r. o. Teplice; Marius Pedersen a. s., Teplice; KLEMPO STAVBY s. r. o., Háj; Net COM Systém - Studniãka; INSTALACE ZT, s. r. o. Osek; 3 J Elektronika Osek; HORIZONT Komunikace Dubí; DROGERIE - Milo Kafan Osek; LA FANTASIA - prodej kvûtin Osek; Truhláfiství - Milan Kafan Osek; Restaurace Stropník - Libor Vondrák; Stanûk Vilém - elektroservis Osek; Trübenekr Tomá - prodej kvûtin Osek; Trübenekrová Jitka - potraviny Osek za finanãní a vûcné dary na pofiádání 6. reprezentaãního plesu Mûsta Oseka, kter se konal dne v Domû kultury Stropník. Pomoc v ech sponzorû pfiispûla k mimofiádné zdafiilosti plesu a k nesporné spokojenosti jeho náv tûvníkû. Ing. Jifií Hlinka, starosta mûsta Osek ZATEPLENÍ KOLY Zaãátkem roku zaãala leto ní nejvût í investiãní akce, kterou je zateplení budovy základní koly v Hrdlovské ulici. kola byla postavena v rámci tzv. komplexní bytové v stavby pfii stûhování Hrdlovky do Oseka v roce PÛvodní okna byla jiï ve velice patném stavu, a tak se vedení koly i ãlenové zastupitelstva mûsta jiï nûkolik let zab vali nutností jejich v mûny. V minulém roce rozhodlo zastupitelstvo mûsta o podání Ïádosti o dotaci na komplexní zateplení budovy. Podafiilo se nám získat dotaci v celkové v i 18,2 mil. Kã v rámci operaãního programu Îivotní prostfiedí, podoblast Úspory energie. V rámci projektu se vymûní okna, provede se zateplení plá tû budov a dojde k zateplení stfiech. Celá akce je naplánována do roku 2010 a její celkové náklady budou okolo 22 mil. Kã. Finanãnû nejv znamnûj í ãást, kterou je v mûna oken a zateplení fasády, bude provedena je tû v leto ním roce. V mûna oken probíhá prûbûïnû, coï klade nároky na organizaci v uky ve kole. Zvládnutí nemalé administrativy spojené s pfiijetím dotace klade zase vysoké nároky na peãlivost práce zamûstnancû mûstského úfiadu. Cílem je úspora provozních nákladû na vytápûní budovy základní koly v Hrdlovské ulici, ekologick m efektem je sníïení emisí skleníkov ch plynû. Odmûnou pro Ïáky i uãitele bude lep í tepelná pohoda. Jifií Hlinka, starosta DÛleÏitá informace POZOR NEP EHLÉDNùTE! Mûsto Osek plánuje na prázdninové mûsíce generální rekonstrukci elektroinstalace v budovû Mûstského úfiadu v Oseku. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o velice nároãnou akci, bude nutné na tyto mûsíce pfiestûhovat mûstsk úfiad do prostor základní koly v Nelsonské ulici. S tím bude spojena fiada dal ích opatfiení, proto doporuãujeme pozornû sledovat zprávy v Oseck ch novinách. Jedním z opatfiení bude zru ení svatebních obfiadû v obfiadní síni v budovû Mûstského úfiadu v Oseku v mûsících ãervenec a srpen. Jako náhradní obfiadní síà budou urãeny v stavní prostory Informaãního a turistického centra Osek, v prostorách klá tera. V ichni snoubenci, ktefií plánují v leto ním roce svatební obfiad, nechè si rozmyslí, zda budou chtít svatební obfiad v obfiadní síni MûÚ a vyuïijí jarní nebo podzimní termíny, popfi. v letních mûsících v prostorách ITC, nebo mimo stanovené místo, dle vlastního poïadavku (tato varianta je zpoplatnûna). Svatební termín dne byl z dûvodu konání pouti zru en a nahrazen termínem Správní odbor OSECKÉ NOVINY 2 / 2009

3 Kru nohorské kolo Porty 2009 Dne 4. dubna 2009 v hod se sjedou vyznavaãi Folk country a pfiíbuzn ch ÏánrÛ do Oseka u Duchcova, kde se v sále místní restaurace Stropník uskuteãní dal í Kru nohorské kolo Porty. Pfiedchozí roãníky se odehrávaly vïdy v Litvínovû ve Schole Humanitas. Tûm, ktefií si na toto uï zvykli, se musíme omluvit, ale budou muset dojet o pár kilometrû dál pfies kopec. BohuÏel nebyla aula Scholy v termínu kola volná, proto jsme hledali náhradu a adekvátní jsme na li v Oseku. Atraktivní novinkou pro kapely je jistû natáãení celého pfiedkola televizním tábem pofiadu Na - moll, kter k vnul na tuto nabídku kvûli zmapování stavu dûní okolo severoãeského portovního muzicírování. Hosty, ktefií uï mají cennou trofej Porty ve svém vlastnictví, budou pardubiãtí - Marien a otcové zakladatelé kapely Nezmafii - Lubomír Hrdliãka a Zdenûk Hejkrlík Do porotních kfiesel zasednou: Jindra rejber - hlavní dramaturg mezinárodního kola Porty, Karel Poláãek - nestor ãeské country scény a kapelník legendárních Fe ákû, VíÈa Troníãek - kapelník skupiny Marien, Lubo Hrdliãka - autor a písniãkáfi, Zdenûk Hejkrlík - muzikant a redaktor na volné noze. SoutûÏ zaãíná ve hod., moderovat bude Míra O anec - spoluautor a moderátor pofiadu Port r. O skvûlé ozvuãení celého odpoledne se postará Karel Toupal se svou Helenkou. Podrobnosti k pfiihlá ení soutûïících najdete na Pfiijìte si zasoutûïit anebo podpofiit soutûïící muzikanty a zpfiíjemnit si sobotní odpoledne. Srdeãnû zvou Verunka a Lubo Stráníci. Kufiáck spolek Husinec Kufiáck spolek vobec Husinec pfieje v em pfiíznivcûm spolku i obãanûm mûsta Oseka v e nejlep í, hodnû zdraví, tûstí i radosti v novém roce Spolek i nadále pokraãuje ve své ãinnosti. Minul rok to bylo pro spolek trochu slab í. Je nám líto, Ïe nûktefií ãlenové ze spolku ode li, pro spolek je kaïdého ãlena koda. Spolek jim dûkuje za jejich ãinnost. ZároveÀ jsme dva ãleny pfiijali, aè se jim ve spolku líbí. Rok 2008 se zakonãil mikulá skou zábavou, která probûhla ve v í spokojenosti jak sousedû, tak hostû. Leto ní v roãní sezení se taktéï vydafiilo. Spolek dûkuje v em pfiíznivcûm, ktefií se pfii li s námi pobavit. Zavzpomínali jsme i na zemfielé ãleny, za které se uctila památka minutou ticha. Zveme v echny obãany i pfiíznivce spolku na na e malé zábavy. Pfiijìte mezi nás pobejt. Za spolek dûkuje Rychta Harmonogram rozmístění kontejnerů pro jarní úklid Odstavná plocha u čp. 643, Hrdlovská ul. 2. Odstavná plocha za JEPOU, křižovatka Palackého- Partyzánská 3. Zahrádkářská kolonie, ul. Krtkova 4. Odstavná plocha u čp. 646, Hrdlovská ul. 5. Plocha u Tůně rusalek za spořitelnou, bývalá Máchova ul. 6. Odstavná plocha za kinem, Husova ul. 7. Odstavná plocha u čp. 649, Hrdlovská ul. 8. Kontejnerová stání, Bezručova ul. 9. U plynové kotelny, Slovenská ul. 10. Odstavná plocha u horního nádraží, Lidická ul. 11. Konec cesty, ul. Lesní 12. Izolák, Jateční ul. 13. U restaurace U zelené žáby, Tyršova ul. 14. Vjezd k vodárenskému objektu, Dolejšova ul. 15. Odstavná plocha u bývalé požární zbrojnice, Hrad Osek 16. Cesta na Luka, ul. Svobody 17. U kapličky, Hrad Osek 18. Dlouhá Louka, autobusová točna 19. Kontejnerové stání, Zahradní ul. 20. Křižovatka ulic Máchova a Vrbenského, u bývalé prodejny Hřbitov, parkoviště Děkujeme Vám, že nám pomáháte udržovat ve městě pořádek a chránit životní prostředí. Město Osek a Služby města Oseka, s.r.o. OSECKÉ NOVINY 3 / 2009

4 M HRDLOVSKÁ ZVE K ZÁPISU POZVÁNKA K ZÁPISU Milí rodiãe a milé dûti, zveme Vás k zápisu do Matefiské koly Osek, Hrdlovská 661 na kolní rok Zápis se koná ve dnech v budovû M od 8.00 do hod. PODMÍNKY P IJETÍ DùTÍ DO M : Hlavní podmínka k pfiijetí do M je pfiihlá ení dítûte k trvalému pobytu v Oseku. Podrobnosti o dal ích podmínkách pfiijetí naleznete na nebo v budovû M na tabuli informací k zápisu. Vzhledem k velkému zájmu o umístûní dûtí do M upozoràujeme rodiãe, aby vyuïili dní zápisu. Není nutné chodit hned 1. den, rozhodnutí o pfiijetí není vázáno k 1., 2., 3. dni zápisu, ale dle splnûn ch podmínek k pfiijetí. Dne budou pfiihlá ky a ve keré nutné dokumenty zkontrolova- né, roztfiídûné dle kritérií k pfiijetí a pak bude vydáno rozhodnutí o pfiijetí ãi nepfiijetí dítûte. RodiãÛm dûtí bude doruãeno nejpozdûji do 30 dní. Kapacita M v souãasné dobû je 100 míst a v echna místa jsou obsazená. Do základní koly odejde k dûtí a pokud probûhne pfiestavba hygienického zafiízení v dobû letních prázdnin, bude k dispozici celkem 36 voln ch míst. Pokud máte zájem, podívejte se na na e webové stránky kde najdete fotografie z ãinnosti dûtí a rûzn ch mimofiádn ch akcí, také dokumenty na úfiední e-desce a dal í informace o na í matefiské kole. Pokud se chcete na nûco zeptat, napi te nám: Vûra Pourová, fieditelka M FOTO: ARCHIV M Sběrný dvůr města Oseka v Dolnonádražní ulici nabízí občanům města sběr nebezpečného odpadu: odpadní barvy a laky, lepidla, vosky a tuky, hydraulické minerální oleje, syntetické, motorové, převodové a mazací oleje, rozpouštědla a jejich směsi, olejové filtry, brzdové kapaliny, olověné akumulátory, zářivky, kyseliny a zásady, fotochemikálie, pesticidy, pneumatiky, vyřazené televize, ledničky, monitory, rádia atp. Provozní doba: pondělí 8-12 hod hod. úterý hod. středa 8-12 hod hod. čtvrtek hod. pátek hod. sobota hod hod. neděle hod. Občanům Oseka jsou služby poskytovány ZDARMA po předložení dokladu totožnosti k ověření trvalého pobytu. Podnikatelské subjekty a občané z jiných měst mohou služby využít za úhradu podle platných ceníků. Vzhledem k nabízené službě prosíme občany, aby výše uvedené druhy odpadů neodkládali do velkoobjemových kontejnerů, určených pro jarní úklid. Využijte i služby Sběrny odpadu v areálu Služeb města Oseka v Dolnonádražní ul. Za výhodné ceny vykupujeme většinu druhů kovových odpadů a sběrový papír. Ceník a další informace na Děkujeme Vám za spolupráci Služby města Oseka, s.r.o. OSECKÉ NOVINY 4 / 2009

5 SdruÏení hasiãû âech, Moravy a Slezska SBOR DOBROVOLN CH HASIâÒ V OSEKU JEDNOTKA POÎÁRNÍ OCHRANY III/1 OSEK Jateãní 163, Osek, Druh poïár v roce 2009 Dne 25. ledna 2009 vyhlásilo telefonicky v hod. operaãní stfiedisko HZS Ústeckého kraje poplach. V hod. byl sirénou vyhlá en poplach v na em mûstû. V hod. vyjela na e jednotka JPO III ve sloïení A. Kroupa, P. Havlíãek, R. Pfiíhoda, R. Îáãek, L. Îáãková, V. Vlãek, J. Kebert k poïáru matrace v lese u horního nádraïí. Ve hod. pfiijela na e jednotka na místo zásahu. Na místû se jiï nacházela jednotka HZS Duchcov. PoÏár byl jiï lokalizován. Na e jednotka nemusela jiï zasahovat. JelikoÏ HZS Duchcov byla povolána k dal ímu zásahu, pfievzala na e jednotka místo zásahu od velitele. Provedla dûkladnou kontrolu okolí poïáru, aby nedo lo k dal ím kodám. Na místû zasahovala i PâR OO Duchcov. Po návratu zpût na základnu ve hod. bylo podáno hlá ení, které pfievzal starosta mûsta Oseka J. Hlinka. Starosta SDH Martin Kolena Úspû n zásah oseck ch hasiãû Dne 26. ledna 2009 ve hod. byl SDH v Oseku ohlá en ze strany MP Osek poïár v Hornické ulici v kfioví u fotbalového hfii tû. Ve hod. byl vyhlá en poplach a ve hod. vyjela JPO III ve sloïení A. Kroupa, M. Kolena, J. Kebert na místo. V jezd byl oznámen na operaãní stfiedisko HZS Ústeckého kraje. Ve hod. jednotka dorazila na místo a zjistila, Ïe hofií kfioví a suchá tráva cca 5 m2 vãetnû kabelû, které se nacházely v ohnisku. MP Osek uvedla, Ïe na místû zadrïela dva muïe a jednu Ïenu. V ichni se pokou eli vypálit mûì z kabelû. OheÀ se jim v ak vymkl kontrole a zaãalo hofiet kfioví. Na e jednotka poïár lokalizovala a ve hod. byl poïár zcela zlikvidován. Na místo dorazila PâR OO Duchcov, která nás poïádala o souãinnost. Na e jednotka pfievezla vypálené kabely a cca 40 metrû kabelu vcelku na OO Duchcov. Poté byla na e cisterna zn. Magirus doplnûna vodou, aby byla pfiipravena k dal ímu v jezdu. Ve hod. byl uskuteãnûn pfiíjezd na základnu. Starosta SDH Martin Kolena Beseda v Klubu seniorû Sbor dobrovoln ch hasiãû v Oseku, zastoupen m panem Martinem Kolenou, uspofiádal dne 4. února 2009 od hod. besedu na téma Nejtragiãtûj í pfiíãiny poïárû v domácnosti. Beseda se uskuteãnila v prostorách Klubu seniorû v Oseku na pozvání paní Marie Galíkové. Úvodem besedy byli seniofii seznámeni s nejãastûj ími pfiíãinami poïárû a se zásadami chování pfii vzniklém po- Ïáru. Dal ím bodem byla prevence a moïnost pfiedejití poïáru. Poté probûhla volná diskuze, kde mûli seniofii rûzné otázky, na které jim bylo adekvátnû odpovûzeno. Celá beseda probíhala ve velmi milém a pfiátelském prostfiedí, takïe pozvání na dal í sezení byla pfiedem pfiislíbena. Starosta SDH v Oseku Martin Kolena kolení nositelû d chací techniky Dne od 8.00 hod. probûhlo na HZS Teplice kolení a v cvik nositelû d chací techniky JPO III/1 Osek, Sboru dobrovoln ch hasiãû v Oseku. kolení a v cvik vedl pan Stanislav KvasÀa, vedoucí chemické sluïby. V ichni byli seznámeni s právními pfiedpisy, nacviãili si v mûnu lahví a údrïbu d chací techniky. Na závûr v ichni pro li testem a polygonem, kde, po 30 metrech na Ïebfiíku, opakovaném zvednutí kladiva a jízdû na kole, museli v hustém koufii a za znaãného hluku projít pfies nejrûznûj í pfiekáïky. V cvik byl hodnû nároãn a po cca 30 minutách v d chací technice toho mûla vût ina z nás dost. PfiestoÏe na e fyzická kondice není na skvûlé úrovni, v ichni v cvikem pro li. Nejsme na tom zase tak patnû. Tomuto kolení pfiedcházelo stejné kolení dne a v cvik na polygonu dne Za SDH v Oseku se kolení zúãastnil dne pan Martin Kolena a pan Petr Havlíãek. Dne pan Petr Havlíãek a pan Jáchym Kebert. Dne pan Petr Havlíãek a pan Jáchym Kebert. Shora uvedení ãlenové JPO III/1 Osek jsou pfiipraveni v pfiípadû poïáru vyprostit a vyvést osoby z prostor zakoufien ch a ohroïen ch za pomocí d chací techniky znaãky Saturn, kterou mají pfiipravenou v pohotovosti v fiádném technickém stavu. Velitel druïstva Martin Kolena Cviãení - hofiela kola Blikající majáky, tóny hasiãské houkaãky, zasahující hasiãi a evakuovaní Ïáci i uãitelé koly. To byl obrázek pondûlního dopoledne dne v (Pokraãování na následující stranû) FOTO: Z. TRAXLER OSECKÉ NOVINY 5 / 2009

6 FOTO: Z. TRAXLER (Dokonãení z pfiedchozí strany) Oseku. Po silnici se pfiifiítila po 9. hodinû hasiãská jednotka JPO III Osek a SDH Ústí nad Labem. Netradiãní záïitek zpestfiil dopolední v uku ÏákÛ Základní koly v Oseku. V budovû v Nelsonské ulici hofielo. V 9 hodin musel b t vyhlá en poplach. Po pfiíjezdu byl rozvinut jeden proud do hofiícího druhého patra, dvû skupiny prohledávaly kolu, jelikoï fieditel po pfiíjezdu nahlásil dvû chybûjící dûti, z toho jedno nepohyblivé. Obû dûti byly lokalizovány a evakuovány. Hasiãi v místû poïáru provûfiili svoji d chací techniku. Jednalo se ale o pfiedem pfiipravené a se kolou dohodnuté provûrkové cviãení, které mûlo vyzkou et pfiipravenost na pfiípadn skuteãn poïár ve kole a souãinnost mezi jednotliv mi sloïkami. (Mûstská policie Osek, Mûstsk úfiad Osek). Dûti ãekala evakuace. Pfied pfiíjezdem hasiãsk ch vozidel se shromáïdily na dvofie koly. Cel prûbûh komplikoval dé È. Dûtem se zásah hasiãû líbil. Nûktefií koláci se strachovali o své kolní ta ky. Jak se ale ukázalo, nemûli obavu o uãebnice, n brï o svaãiny v ta kách uloïen ch. Dûtem byla pak následnû pfiedvedena osecká a ústecká technika. Pokud by ve kole hofielo skuteãnû, trval by zákrok mnohem déle. Smyslem takov chto akcí je vyzkou et, zda v e funguje, jak má. Veliké pfiání cel ch generací ÏákÛ - nezbedû - se ani tentokrát nesplnilo. kola neshofiela. Martin Kolena velitel druïstva Co nového v Základní kole Osek Osecká Soviãka Dne 12. února probûhla v Z Osek recitaãní soutûï Soviãka. Leto ního kola se zúãastnilo rekordních 42 soutûïících. V 1. kategorii tfiíd se na 1. místû umístila Lucie Neknûzová s básní Listopad, na 2. místû Daniel Komínek s básní Snûhulák a na 3. místû Jifií Pekafi s básní UraÏená limonáda. Ve 2. kategorii tfiíd se na 1. místû umístila Natálie âefiovská s básní Jak ta káfi napálil ta káfie, na 2. místû árka Pla ilová s básní Sen a na 3. místû Jaroslava Macáková s básní Nejlep í strejda. Doufám, Ïe s tak hojnou úãastí se setkáme i pfií tí rok. Mgr. L. Kuklová Zápis do 1. tfiíd Ve ãtvrtek 29. ledna byl pro v echny Ïáky základních a stfiedních kol posledním vyuãovacím dnem 1. pololetí. Vût- ina ÏákÛ také tento den dostala hodnocení své pûlroãní práce ve formû vysvûdãení ãi v pisu z nûj. V budovû Nelsonská Z Osek probûhl odpoledne jiï tradiãnû zápis nov ch ÏákÛ do 1. tfiíd pro kolní rok 2009/2010. Uãitelé koly se na nûj peãlivû pfiipravili, vyzdobili kolu, aby se tu mal m náv tûvníkûm i jejich rodiãûm líbilo. Celkem pfii lo k zápisu se sv mi rodiãi, nûkdy i prarodiãi, 51 dûtí. Pro nû byly ve tfiídách pfiipraveny úkoly, které mûly provûfiit jejich pfiipravenost na pravidelnou kolní docházku. Kromû kreslení obrázku, pfiednesení básniãky ãi písniãky, poznávání barev ãi zvífiat plnily dûti i jednoduch úkol na poãítaãi. V echny si za snahu odnesly drobn dárek v podobû Beru ky ãi Ferdy mravence. Ze v ech zúãastnûn ch jen 3 zákonní zástupci poïádali o odklad kolní docházky, coï umoïní otevfiít od záfií 2009 dvû 1. tfiídy ve vzdûlávacím programu âtyfilístek. Ten je zamûfien na v uku angliãtiny od 1. roãníku, podstatnû je posílen poãet hodin vûnovan ch zvládnutí práce na poãítaãích. Na 2. stupni je pak nav en poãet hodin tûlesné v chovy s moïností vûnovat se odbíjené na velice dobré úrovni. Mgr. Lubo âapek FOTO: ARCHIV KOLY Jak jsme si zalyïovali LyÏafisk v cvik je souãástí vzdûlávacích programû základních kol uï dávno, takïe jsem jej zaïil jako Ïák 7. roãníku i já, byè uï je to také pûkná fiádka let. Vzpomínám si, Ïe jsme se na nûj velice tû ili a zúãastnili se ho témûfi celá tfiída. Kromû moïnosti nauãit se lyïovat nás lákal i spoleãnû stráven t den v horách se spoustou záïitkû. Vím, Ïe tehdy byla jiná situace spoleãenská i ekonomická, tûïko soudit, zda lep í ãi hor í. Pfiesto mne pfiekvapuje nezájem dne ních ÏákÛ nauãit se nûco nového, ãi proïít spoleãnû nûkolik dní. ProtoÏe v pfiedchozích dvou letech neumoïnily snûhové podmínky lyïafisk v cvik uspofiádat, nabídli jsme jej letos 120 ÏákÛm roãníku. Z dûvodu úspory penûz jsme zvolili formu denního dojíïdûní, pûjãili jsme ÏákÛm vybavení (nûkdy i vlastní), a pfiesto se v cviku nakonec zúãastnilo pouze 40 ÏákÛ. Neúãast nûkter ch z dûvodû zdravotních, finanãních ãi materiálních je omluvitelná, ale byli i tací, ktefií nejeli jen z pohodlnosti a radûji zpracovali písemnou práci. OSECKÉ NOVINY 6 / 2009

7 V kategorii 5. tfiíd se na 1. místû umístila Dominika Chládková na 2. místû Alena PivoÀková a Anna Bláhová na 3. místû árka Pla ilová Pro v echny zúãastnûné dûti byla pfiipravena sladká odmûna. Doufáme, Ïe pfií tí kolní rok se v této pfiíjemné soutûïi objeví i soutûïící ze 4. tfiíd. Mgr. J. Lindová FOTO: ARCHIV KOLY Vûfiím ale, Ïe ti, ktefií lyïafisk v cvik v t dnu od 12. do 16. ledna absolvovali, nakonec nelitovali. BûÏci na lyïích jezdili pod vedením p. uãitele Tyla dennû vlakem na Nové Mûsto, kde vyuïívali základny oseck ch lyïafiû na Osecké chatû. Odtud vyráïeli do okolí a uãili se zvládat nástrahy pohybu na vratk ch bûïkách. I kdyï se do Oseka vraceli nûkdy aï k veãeru, vydrïeli do konce v ichni. Sjezdafii dennû jezdili MHD do Litvínova a dále do Mezibofií. Tamní sjezdovka, vïdy pûknû upravená, je vyhovující pro zaãáteãníky i pokroãilé lyïafie. Za zmínku stojí pfiíznivé ceny lyïafiského vleku i ochota jeho obsluhy. Instruktofii Z. Hajn a Mgr. âapek si Ïáky rozdûlili podle úrovnû zvládnutí lyïí. V ichni cel t den trénovali, aby mohli poslední den absolvovat i závod ve slalomu. Nejvût í pokrok udûlalo asi druïstvo úpln ch zaãáteãníkû, ktefií se nenechali odradit poãáteãními pády, nakonec zvládli sjet celou sjezdovku a zúãastnit se i závodu. Uznání ale patfií v em, ktefií pfiekonali pohodlnost a na li odvahu zkusit nûco nového. Nûkdy to stálo dost námahy, ale vûfiím, Ïe si v ichni t den lyïování uïili. Mgr. Lubo âapek Zpívánky pod Stropníkem Dne 20. ledna 2009 se na na í kole konala soutûï ve zpûvu s názvem: Zpívánky pod Stropníkem. Pfiihlásilo se celkem 57 dûtí a opravdu pro porotu ve sloïení paní uãitelky pinkové, Vokounové, Lindové a Kafkové nebylo jednoduché vybrat vítûze. V echny dûti krásnû zazpívaly, nûkteré i zatanãily. Bylo to opravdu hezké odpoledne, jak pro soutûïící, tak pro diváky. No a jak to v e dopadlo? V kategorii 1. tfiíd se na 1. místû umístil Kevin Feri na 2. místû Eli ka Hozáková na 3. místû Karolína Foltová V kategorii 2. tfiíd se na 1. místû umístila Lucie Neknûzová na 2. místû Daniel Komínek na 3. místû Bára Kva ová V kategorii 3. tfiíd se na 1. místû umístila Pavlína paãková na 2. místû Kamila Linková na 3. místû Lenka Cihláfiová a Sára MrváÀová V voj divadla I v leto ním kolním roce se na nás valí spousta nabídek rûzn ch vzdûlávacích agentur, které slibují, Ïe zábavnou formou dûtem objasní a pfiiblíïí nûjakou tu kapitolku uãiva. Musím fiíci, Ïe letos jsme mûli pfii v bûru pofiadu opravdu Èastnou ruku. Agentura Promoculture z Karlov ch VarÛ pfiipravila pro Ïáky II. stupnû opravdu poutavé pfiedstavení, které zmapovalo v voj stfiedovûké divadelní a lidové tvorby. Spoleãnû s hlavním protagonistou Viktorem Braunreiterem, ãlenem divadla D3 Karlovy Vary a lídrem Pouliãního divadla Viktora Braunreitera, jsme si pfiipomnûli, kdo to byli truvéfii, jak to chodilo na zámoïn ch panstvích, kdo psal vagantskou poezii a kdo sociální satiru. Neopomnûli jsme zabrousit k tak zvuãn m jménûm jako je Dante Alighieri, Francois Villon a uï vûbec jsme nemohli pfieskoãit dramatika z nejpovolanûj ích - samotného Williama Shakespeara. A právû dílo tohoto autora vyvolalo na tváfiích na ich ÏákÛ nejvût í úsmûvy, neboè tfii z jejich spoluïákû byli na pár minut vtaïeni do dob minul ch a ocitli se ve Veronû, mûstû oplakávan ch milencû Romea a Julie. Pod vedením pana Braunreitera pfiedvedli úïasné herecké v kony. Co na tom, Ïe z tragédie byla rázem fra ka. V ak díky ní mnoho oseck ch ÏákÛ uï nikdy nezapomene, jak to bylo s Kapulety a Monteky a kdo Ïe to vlastnû byl Merkucio. Jak bylo fieãeno v úvodu - leto ní v bûr pfiedstavení se opravdu povedl. Snad i pfií tû najdeme program, kter Ïáky zvedne z laviãek. Mgr. Jana ímová Zimní skotaãení v 6.b Jak uï to tak b vá, zimní období zaïene spoustu lidí za pec, kde si v klidu leno í a skrze okno se dívají na snûhové vloãky. My v 6.b v ak nejsme Ïádní peciválové, a tak si zimy uïíváme, skotaãíme o sto est a nenecháme se paní zimou pfiekvapit. V prosinci jsme se v rámci na eho projektu Na jedné lodi plujem... scházeli v na í tfiídû a spoleãnû vyrábûli zimní a vánoãní dekoraci pro na i uãebnu. Nad fietûzy, vystfiihovánkami a malováním na sklo jsme strávili nejedno odpoledne, ale na e píle se vyplatila. Dokázali jsme vyrobit moc pûkné ozdoby, které nám zpfiíjemnily pobyt v náhradní tfiídû po dobu, kdy se v na í uãebnû vymûàovala okna. Leden nás vytáhl z vyhfiát ch místností a my se jednoho nedûlního odpoledne se li, abychom si uïili snûhu na tzv. Bíl ch hrátkách. Krásná vyhlídka byla právû to místo jako stvofiené pro na e lumpárniãky. Doma kaïd popadl nûjaké to dûtské zimní vozítko a pfiispûchal na svah ukázat ostatním spoluïákûm, jak mu to svi tí z kopce. Konec ledna nám nepfiinesl jen vysvûdãení a pololetní prázdniny, ale také pfiekvapení v podobû pozvánky do bílinské restaurace Bezovka, kam jsme si mohli jet zdarma zahrát ná oblíben bowling. Tímto dûkujeme paní Fi erové, mamince na í spoluïaãky, za pozvání a umoïnûní zahrát si, aniï bychom museli za dráhy platit. A co únor? Únorové snûïení nám pfiipravilo dokonalé podmínky pro dlouho oãekávanou a slibovanou akci Bílou stopou. Kulisy nám pfiíroda nachystala moc pûkné, a tak ne- OSECKÉ NOVINY 7 / 2009

8 zb valo neï nav tívit sklad lyïafiské v bavy, vyzkou- et si botky a vybrat si ty pravé bûïeãky, které nás budou celou nedûli 22. února nosit. Se li jsme se na autobusové zastávce pfied budovou Z a nechali se skibusem vyvézt pûknû na Dlouhou Louku. Zde jsme pozvolna pronikali do tajû bûïeckého lyïování - nauãili se zapínat vázání, sklouznout se na lyïi, vstát po neãekaném pádu a pofiádnû si vychutnat maminkou pfiipravenou svaãinu a rozpl vat se nad hork m ãajem z termosky. Na e cesta vedla zpût do rodného Oseka pfies MáÀu a kolen hradu R zmburk. Obãas nám lezl mráz za nehty a obãas nás pobolívaly noïky, ale v e jsme zdárnû pfiekonali. A nûktefií z nás se tû í, Ïe si bûïek zase brzy uïijí. Tfieba se mezi námi najdou i tací, ktefií tomuto sportu podlehnou a roz ífií fiady bûïeckého oddílu. A moïná si nûktefií na tuto v pravu vzpomenou, aï se pfií tí rok bude chystat lyïafisk v cvik. Já jen doufám, Ïe tyto vzpomínky vyïenou dûti do bílé stopy a ne za pec. Mgr. Jana ímová FOTO: ARCHIV KOLY âinnost Peãovatelské sluïby Oblastní charity Most v Duchcovû a v Oseku Peãovatelskou a asistenãní sluïbu v Duchcovû a v Oseku zaji Èuje na e Stfiedisko asistenãních sluïeb Oblastní charity Most jiï nûkolik let. V souãasné dobû se na e klientská základna stále rozrûstá. Nabízíme pfiedev ím terénní sluïbu pro klienty se sníïenou sobûstaãností z dûvodu vy ího vûku, zdravotního postiïení nebo dlouhodobé choroby. V rámci peãovatelské sluïby poskytujeme doná ku obûdû, zaji tûní nákupu, úklid, pomoc s osobní hygienou, dále vyfiízení rûzn ch pochûzek, doprovod a pomoc pfii náv tûvû lékafie nebo na úfiadech. Pomáháme klientûm rovnûï zprostfiedkováním v ech potfiebn ch informací nezbytn ch k jejich spokojenému Ïivotu a fungování jejich domácnosti. Usilujeme o osobní pfiístup a sna- Ïíme se rovnûï v pfiípadû potfieby zajistit i poskytování ménû obvykl ch sluïeb vypl vajících z individuálních potfieb na ich klientû. Cílem na í péãe není jen zaji tûní nezbytn ch hmotn ch pfiedpokladû k osobní pohodû, ale rovnûï se snaïíme poskytnout klientûm moïnost kulturního vyïití. V minulosti jiï byly uskuteãnûny zdafiilé poznávací v lety do Botanické zahrady v Teplicích, do Podkru - nohorského zooparku v Chomutovû nebo na mosteck hrad Hnûvín. V Duchcovû v souãasné dobû pfiipravujeme ve spolupráci s muzeem mûsta Duchcova cyklus ohlednutí Duchcovsko v promûnách ãasu. Základní osou tohoto programu bude komentovaná projekce historick ch obrazov ch pramenû - grafik, fotografií, pohlednic a filmov ch záznamû, které zachycují promûnu na eho regionu v posledních dvou staletích. Pfiedná ky budou soustfiedûny na mûsto Duchcov, jeho historickou zástavbu, promûnu rybníka Barbory i historii zámecké zahrady. Dále bude vûnována pozornost zmûnû podkru nohorské krajiny a zanikl m obcím na Duchcovsku. Tyto akce budou uskuteãnûny v budovû Domu s peãovatelskou sluïbou v Duchcovû (ul. DruÏby 9) a budou pfiístupné nejen na im klientûm, ale rovnûï i zájemcûm z fiad vefiejnosti. Dopravu zájemcû z fiad na ich klientû z Oseka zdarma zajistíme. O pfiípravû tûchto akcí budou klienti s dostateãn m pfiedstihem informováni, ostatní mohou nalézt potfiebné údaje na nástûnce ve vestibulu DPS. Závûrem dûkujeme mûstskému úfiadu v Duchcovû, v Oseku a v em dal ím organizacím i jedincûm, se kter mi pfii zaji Èování peãovatelské sluïby úzce spolupracujeme a ktefií nám pomáhají vytváfiet vhodnûj í podmínky pro Ïivot na ich seniorû. Ve keré informace o na í ãinnosti a poskytovan ch sluïbách zájemci naleznou na webov ch stránkách Oblastní charity Most nebo na tel. ãísle Za peãovatelskou sluïbu Oblastní charity Most Regina Bure ová Centrum Rodina v tísni aktuálnû Nízkoprahové centrum Pastelka nabízí hlídání dûtí v dopoledních hodinách ( ). Cena za 1. hodinu hlídání je 40,- Kã a následné hodiny za 30,- Kã/hod. V cenû jsou zahrnuty sluïby sociálního vychovatele (motivaãní cviãení, metodické hry,...), svaãina a pravideln pitn reïim. V pfiípadû zájmu Vám bliï í informace poskytneme na telefonním ãísle ãi pfiímo v Centru Rodina v tísni. Za Centrum Rodina v tísni praktikantky z VO Perspektiva Mûstská policie Osek K. H. Borovského 311, tel , mobil OSECKÉ NOVINY 8 / 2009

9 DÛm dûtí a mládeïe De tník DÛm dûtí a mládeïe DE TNÍK DolnonádraÏní Osek tel.: Pondûlí - âtvrtek 8.00 hod hod. NABÍDKA AKCÍ NA B EZEN (pondûlí - pátek), 8.00 hod hod., DDM Osek Jarní pfiímûstsk tábor Dílny, v lety, soutûïe. Obûdy zaji tûny. Poplatek: 700,- Kã BliÏ í informace na nebo ve v vûsce DDM Osek (sobota), od 9.30 hod., DDM Osek Tvofiivá dílna - drátovaná vajíãka âeká nás dvouhodinová tvofiivá dílna, ve které se nauãíme oplétat vajíãka drátkem - rûzné techniky. Dílna je urãena pro dûti od 12 let a dospûlé. Poplatek: 50,- Kã BliÏ í informace na nebo ve v vûsce DDM Osek (sobota), od hod., tûlocviãna Z Osek Aerobic Cup - formace - 7. roãník SoutûÏ pro dûti z DDM na eho regionu a ostatní zájemce. Vstupné pro diváky: 20,- Kã BliÏ í informace na nebo ve v vûsce DDM Osek (sobota), od hod., KD Stropník Osek Jarní ma karní bál pro mràata Zvány jsou v echny dûti od batolat aï po pfied koláky. âekají na vás soutûïe, modelování balónkû i taneãek a to v e s Hankou IKULKOU, klaunkou, která pfiijala na e pozvání, aby si s vámi zafiádila. Na závûr nebude chybût vyhodnocení nejlep ích a nejoriginálnûj ích masek. Poplatek: dûti 20,- Kã, dospûlí 30,- Kã BliÏ í informace na nebo ve v vûsce DDM Osek (sobota, nedûle), hod hod., ITC Osek Velikonoãní tradice - prodejní v stava DDM Zveme Vás touto cestou na Velikonoãní tradice v ITC Osek, jejichï souãástí je i velikonoãní prodejní v stava DDM. A co jsme pro Vás na velikonoce pfiipravili? Jarní perníkové chaloupky, keramiku, perníãky, vitráïe, drátovaná vajíãka a dal í drobnosti. BliÏ í informace na nebo ve v vûsce DDM Osek (pondûlí), DDM Osek Vyhlá ení v tvarné soutûïe k akci Slet ãarodûjnic 2009 BliÏ í informace na nebo ve v vûsce DDM Osek. P IPRAVUJEME NA DUBEN (sobota, nedûle), hod hod, ITC Osek Velikonoãní tradice - prodejní v stava DDM (sobota), 9.30 hod., DDM Osek Jarní turnaj ve stolním tenisu (ãtvrtek - velikonoãní prázdniny), Most Vodní hrátky - Aquadrom Most, náv tûva DDM Most (pátek - velikonoãní prázdniny), DDM Osek Velikonoãní peãení a zdobení vajíãek (sobota), 9.30 hod., DDM Osek Tvofiivá dílna - pletení z pedigu (sobota), hod., Chomutov Den zemû - v let do ZOOPARKU v Chomutovû (sobota), hod., koupali tû a Autokemp Osek Slet âarodûjnic - Miss âarodûjnice roãník Stalo se Bláznivá olympiáda Jednou z kaïdoroãnû pfiipravovan ch akcí DDM v zimním období je Bláznivá olympiáda. Tato akce získala své pfiíznivce, ktefií se k nám pravidelnû na toto netradiãní sportovní soutûïení vrací. Pro ty, ktefií u nás na olympiádû je tû nebyli, malé vysvûtlení. Ve finále vûbec nezáleïí na pofiadí a v sledková tabule kaïdého zajímá úplnû nejménû. Letos si síly pomûfiilo 33 odváïlivcû. âekaly nás soutûïe zimních i letních zapomenut ch atletû, královsk maratón, souboj olympijsk ch gladiátorû, brãkovaná, plachtafiení a spoustu dal- ích. Na trase byly jako kaïd rok i rûzné doplàkové disciplíny a úkoly. Jejich splnûní a ãtení ipkové navigace, kdy se závodníci hûfie ãi lépe orientovali na dráze, bylo dûleïité pro probûhnutí cílem. Nakonec v ak kaïdého úãastníka dovedly správnû do cíle. Po zvládnutí obãerstvovací zastávky, pfieãtení v sledkû dopingové komise a vylu tûní hesla leto ní olympiády se zaãaly pfiedávat na stupních vítûzû zlaté olympijské medaile a udílení cen. Bylo spravedlivé, v leto ním roãníku se na prvním místû umístilo v ech 33 soutûïících Prázdninové koupání a náv tûva DDM v Teplicích V pátek 30. ledna si dûti uïívaly krátké pololetní prázdniny. A tak jsme, pro vyplnûní jejich volného ãasu, pfiipravili prázdninové koupání v Aquacentru v Teplicích spojenou s náv tûvou tamního DDM. Z Oseka jsme odjíïdûli v ranních hodinách a na e první cesta vedla do bazénu. Strávili jsme tu dvû hodiny, pfii kter ch se dûti promûnily v malé plavce, potápûãe a akvabely. KdyÏ jsme se dostateãnû vyfiádili a naplnili na e prázdná bfií ka, pfiesunuli jsme se do teplického Domeãku. Ujala se nás skvûlá prûvodkynû Veronika, která nám ukázala v echny zdej í zvífiecí obyvatele. Mûli jsme moïnost sáhnout si na Ïelvy, je tûrky, leguány a dokonce i na krajtu královskou. V odpoledních hodinách jsme se vydali vlakem na zpáteãní cestu domû. Tohoto pohodového dne se zúãastnilo patnáct dûtí, uïily si to nejen ony, ale i my dospûlí Zimní Noãní hrátky V pátek 6. února a v sobotu 7. února se konaly zimní Noãní hrátky, pûvodnû jsme mûli naplánované bobování, ale poãasí nám v tomto nepfiálo. Nás to ale nezaskoãilo a rychle jsme vymysleli náhradní program. Se li jsme se OSECKÉ NOVINY 9 / 2009

10 v hodin u nás v DDM, dûti se ubytovaly a vy li jsme na veãerní procházku Osekem. Po návratu do domeãku nás ãekala dobrá veãefie. Po veãefii jsme se v ichni seznámili a fiekli si o sobû rûzné zajímavosti. Pak nás ãekalo Caruso show, kde si zazpívali v ichni. Pfied spaním jsme zhlédli pohádku na dobrou noc. Po probuzení nás ãekala sladká snídanû a pak uï se dûti roze ly do sv ch domovû Ples DDM - 6. roãník Sobota 14. února nebyla jen dnem, kdy slavili svûj svátek v ichni zamilovaní, ale také dnem, kdy se konal jiï 6. roãník Plesu DDM. Pfiedcházely mu dlouhé a mnohdy strastiplné pfiípravy, ale jako vïdy stál v sledek za to. Po 19. hodinû se zaãaly trousit první krásné dámy a elegantní pánové. Úderem 20. hodiny pak vypukl ten správn plesov rej. K tanci nám hrála vynikající litvínovská kapela Elán Revival, jejíï vystoupení bylo prokládáno i dal ím zábavn m programem, a rovnûï prodejem a losováním bohaté tomboly. Zlat m hfiebem veãera pak bylo baletní vystoupení avlov tanec. První odpadlíci se zaãali trousit aï dlouho po pûlnoci, a kdyï se pfiiblíïila tfietí hodina ranní a tím i konec na eho plesu, nikomu z pfiítomn ch se ani zdaleka nechtûlo domû. Tancechtiv ch úãastníkû bylo tentokrát snad více neï jindy a sál byl naplnûn aï k prasknutí. Rádi bychom touto cestou podûkovali v em, kdo se na pfiípravû a konání plesu podíleli. Na jmenovit v ãet v ech by nám zfiejmû nestaãila ani celá stránka, tak jen ve struãnosti. Velk dík patfií interním a externím pracovníkûm DDM, maminkám z MC âtyfilístek, dûtem ze Z J. Pe aty z Duchova za jejich country tanec, ãlenûm ZÚ Country tanec a cloging z na eho DDM, baletnímu souboru na ich externích pracovníkû, skvûlé atnáfice paní Jaru ce iroké, kapele Elán Revival a v prvé fiadû na im sponzorûm, jmenovitû TRUHLÁRNA - p. Kafan, Osek, GUSTO CATERING s.r.o. - p. Burdová, Osek, HAVE - p. Havelka, Osek, IN- STALACE ZT - p. Müller, Osek, DA SI- VETE - p. Fáberová, Osek, âesk porcelán a.s., Dubí, M&M cukráfiská v roba - p. Suchá, Osek, ZELENINA - p. Trübenekrová, Osek, EUROBEN, Teplice, MINI ART - p. Zenková, Osek, Ovoce - zelenina - p. Andörferová, Osek, BAZAR - p. Stehno, Osek, 3J ELEKTRONIKA - p. Charvát, ELEK- TROSERVIS - p. Stanûk, Osek, p. Studniãka, Osek, DRUTEP, Osek, Odchovna selat - ing. Schneider, Háj, RESTAURACE Stropník - p. Vondrák, Osek, TRAFIKA - p. Hulíková, Osek, DROGERIE - p. Kafan, Osek, RES- TAURACE Národní dûm - p. Macháãek, Osek, ELEKTRO - p. Zenk, Osek, p. Formánek, Osek-Hrad, ZÚ Keramika DDM Osek, ZÚ Jóga pro dospûlé, sl. Frolíková, Osek, sl. Srpová, Duchcov, sl. Mühlbauerová, Duchcov, p. Feriová, Osek, sl. Cébeová, Osek, p. retrová, Osek, bez jejichï úãasti by nebyl v sledek, pro kter to vlastnû v ichni dûláme a jímï je závûreãn ãervnov v let pro dûti. Atmosféra i nálada byly na stupnici od jedné do deseti aï na samé hranici desítky. Vûfiíme, Ïe se Vám s námi líbilo a Ïe se pfií tí rok v ichni znovu potkáme, tentokrát jiï na 7. roãníku Plesu DDM Hlinûná dílna Máme velkou radost, Ïe se sobotní keramické dílny tû í mezi dûtmi i dospûl mi stále vût í oblibû. Na té, kterou jsme pro vefiejnost otevfieli 21. února, jsme mezi sebou pfiivítali 20 dûtí a dospûl ch z Oseka, ale také z Duchcova, Háje, Mezibofií, Litvínova a Dubí. Dokonce k nám nûktefií zavítali úplnû poprvé, a pfiestoïe se s hlínou teprve seznamovali, postupnû pod jejich rukama vznikaly první krásné v robky Tvofiivá dílna - pletení z pedigu V sobotu 21. února 2009 jsme opût pofiádali tvofiivou dílnu - pletení z pedigu. Dílny se zúãastnilo 8 dospûl ch Tvofiivá dílna - pletení z pedigu z Oseka, Litvínova, Lomu a Krupky. Tentokrát jsme, ve spolupráci s na imi keramiky, pfiipravili pro úãastníky dílny keramické podloïky, které oplétali barevn m pedigem. V sledek byl opût úïasn, v em se v robky povedly a kaïd byl originálem. Dal í tvofiivou dílnou s pedigem máme naplánovanou na 18. dubna ZÚ Fotbalová pfiípravka spolupráce TJ Baník Osek a DDM Osek DDM - Baník Osek - Sokol Háj 8:11, 7:12 V prosinci jsme sehráli v kategorii mlad ích ÏákÛ dvojutkání se Sokolem Háj. První utkání se hrálo v tûlocviãnû Z Hrdlovská Osek, druhé pak v Duchcovû. Na i Ïáci v obou utkání podali solidní v kon a rozhodnû nezklamali. Zaãali se vûnovat závodnû kopané v létû. Dokázali, Ïe i za velmi krátkou dobu se dokáïí nauãit i sloïitûj ím herním vûcem. Pfii systému ãtyfi hráãû na hrací plo e + brankafi a hrací dobû 4x15 minut v Oseku, nastoupili v sestavû tito Ïáci: Fi er, Gampa, Stehlik, Ulahel, Kroft, Halík, Lukáã, Kubín, VáÀa, Horáãek, Hájek, bratfii Pospí ilové. Podlehli jsme soupefii 8:11. Na im nejlep im stfielcem byl Fi er se tfiemi brankami. FOTO: ARCHIV DDM OSECKÉ NOVINY 10 / 2009

11 Odveta se konala na Z J. Pe aty v Duchcovû, na dobrém povrchu a s vût í hrací plochou. Hrací ãas 2x15 minut a 1x20 minut se ãtyfimi hráãi v poli a brankafiem s v sledkem 7:12 pro Háj, na penalty 4:5 pro Osek. Chlapci se dokázali dobfie vyrovnat s vût í hrací plochou, a pokud zrovna nehrála ãtyfika Háje, kde byli hráãi aï o ãtyfii roky star í, jasnû Háj pfiehrávali technicky i nasazením. Stfielci : 2 x Dvofiák, Fi er, VáÀa, 1x Pelinka. Sestava: Horáãek, Kroft, Foff, Kubín, Stehlík, Fi er, Pospí il, Halík, Pelinka, Dvofiák, VáÀa. Chtûli bychom zde také podûkovat fiediteli koly Z Osek panu âapkovi za umoïnûní tréninkû v tûlocviãnû koly v Hrdlovské ulici a rodiãûm chlapcû za dopravu na zápas do Duchcova. DDM - Baník Osek - Junior Teplice 7 : 6 V polovinû mûsíce prosince sehrála pfiípravka poslední utkání v kopané. Zaãátek utkání na i zvládli. NeÏ se soupefi rozkoukal, vedli jsme 2:0. V prûbûhu hry soupefi kontroval a stfielecky se prosazoval stále více. A z toho pfii ly branky v na í síti.muïstva se pfietahovala o vedení. Konec utkání jsme zvládli a po zásluze o tu jednu branku zvítûzili. Rodiãe muïstvu za pfiedvedenou hru podûkovali potleskem. Branky za na e muïstvo vsítili: 3x Dvofiáková,1x Galeta, Hfiíbal, Orlt, Linda D. Sestava: Bla ko T., Pekafi J., Novotn L., Hfiíbal J., Orlt J., Híbl A., Linda D., Linda F., V ek V., Dvofiáková M. Trenefii: Hereit M., Foff L. DDM - Baník Osek - Sokol Ka tany 8 : 13 V sobotu jsme sehráli pfiátelské utkání proti mlad ím ÏákÛm soupefie. Utkání se hrálo v tûlocviãnû Z Hrdlovská Osek. Utkání svojí nároãností odpovídalo na im pfiedstavám. Hosté pfiinutili na e Ïáky svou hrou k maximu a koncentraci ve hfie. Pfiesto prvních 20 minut bylo jasnû v reïii Sokolu Ka tan. V dûrazu, pohybu s míãem a zakonãením. To se promítlo ve skóre 3:0. My jsme se dostali do hry aï ve druhé a tfietí tfietinû. To se nám zaãaly dafiit kombinace a posléze zakonãení. Náskok hostû se nám uï ale nepodafiilo vyrovnat. Soupefi svoje vedení kontroloval a uhlídal pozornou hrou v obranû. Na e branky vsítili: 2x Hájek, Pospí il L., Zadina, 1x Kroft a Ulahel. Kopy ze znaãky pokutového kopu skonãily remízou 5:5. Z na ich promûnili Fi er, Foff, Hájek, Kroft a Zadina. Sestava: Gampa, Ulahel, Kroft, Foff, Hradeck, Salát, Zadina, Halík, Fi er, Pospí il L., Hájek. Trenéfii: Hladík M., Pospí il P. F.. Litvínov - DDM - Baník Osek 21 : 3 V mûsíci lednu hrála fotbalová pfiípravka (roãníky 2001 aï 2004) v Litvínovû. Domácí vyuïili své v kové pfievahy a zku enosti. Domácí trénují jiï nûkolik let pohromadû a jistû mûli nûkolik ÏákÛ star ích. Pfiesto se na i nechtûli smífiit s narûstajícím skórem. Postupem ãasu jsme se osmûlili a také jsme se prosadili stfielecky. Na e branky vstfielili Bla ko, Híbl a Pekafi. Nûktefií oplakali prohru a slíbili si, Ïe v tréninku budou pozornûj í. Dík patfií rodiãûm za zaji tûní dopravy. Sestava: T. Bla - ko, D. Galeta, L. Novotn, J. Orlt, A. Híbl, J. Pekafi, J. Hfiíbal. Trenéfii: M. Hereit, P. Pospí- il. Miloslav Hereit MINIFARMA - stfiedisko ekov chovy a volného ãasu MINIFARMA realizuje hromadné poznávací a volnoãasové programy pro M, Z a dal í organizované skupiny pfiedev ím dûtí a mládeïe. Náv tûvníci za programy pfiijíïdí na MINIFARMU umístûnou na Dlouhé Louce, tj. do pfiírody - pfiirozeného prostfiedí, ve kterém poznávají Ïivot zvífiat, jejich úlohu v pfiírodû obecnû a v Ïivotû ãlovûka, jsou podrobnû a názornû seznámeni s kompletní péãí o nû (pasení, krmení, dojení, stfiíhání, kování aj.). Nab vání teoretick ch znalostí je zde podpofieno pfiím m kontaktem s vybran mi druhy zvífiat, která jsou pro tento úãel speciálnû vychovávaná (jsou bezkonfliktní, zvyklá na lidsk dotek, manipulaci aj.). Jde napfi. o kozy, ovce, poníka, osly, krávu, králíky, morãata, kachny, slepice, psy aj. Celkem o 70 ks zvífiat. Dále jsou náv tûvníkûm nabízeny také dal í programy jako napfi. Podzimní barvy lesa, Houbafiskou stezkou a v rámci aktivní relaxace jsou nabízeny aktivity jako je napfi. animoterapie (pes, poník a dal í) ãi zábavné programy typu Drakyáda, Snûhuliáda, Mikulá ská, Mláìátka, 1. máj aj. K dispozici je náv tûvníkûm unikátní zázemí spoleãnû s hfii tûm v pfiírodû - prolézaãky, houpaãky, kostky, petanque a dal í. O víkendech a v dobû, kdy nejsou rezervovány termíny pro organizované skupiny náv tûvníkû, nav tûvují MINIFARMU pfiedev ím rodiny s dûtmi. V roce 2008 nav tívilo Minifarmu pfiibliïnû 4000 náv tûvníkû, pfiiãemï v ichni odjíïdûli spokojeni a rozhodnuti znovu pfiijet. V znamnou cílovou skupinou jsou handicapované dûti a mládeï, ktefií vyuïívají sluïeb Minifarmy jak formou hromadn ch zájezdû, tak i individuálnû v dobprovodu rodin. Právû tyto rodiny ocení moïnost pobytu na Minifarmû minimálnû na víkendy a del í ãasové úseky. V roce 2008 nav tûvoval ná canisterapeutick t m (pes + psovod) v tato zafiízení: Z speciální, Z praktická a praktická kola Most, Nízkoprahov klub Charity Most, Matefiské centrum Klubíãko, APLA Severní âechy, Osvûtové akce (pfiímûstské tábory, koly, vefiejné akce). Nav tivte na e webové stránky: a pfiijeìte se podívat na nûkterou z na ich akcí: 13. duben velikonoãní pondûlí Hledání velikonoãních vajíãek a sváteãní velikonoãní m e pro dûti pod vedením pana Opoãenského 1. kvûten Prvomájov prûvod s na ím dobytkem Alegorick prûvod z MINIFARMY na faru, doprovázen vybran mi druhy zvífiat 10. fiíjen Drakiáda na Minifarmû Pou tûní drakû na pozemcích MINIFARMY zpravidla spojené s opékáním vufitû. 5. prosinec Mikulá na fafie Mikulá ská nadílka v netradiãním prostfiedí a s netradiãním programem. 24. prosinec tûdr den Betlém a veselé povídání s panem faráfiem Opoãensk m na fafie a v na em kostelíku OSECKÉ NOVINY 11 / 2009

12 VÁS ZVE NA AKCE, KTERÉ SE USKUTEâNÍ V OSEKU 28., a 4., V stava Velikonoãní tradice Od hod. v prostorách ITC - bez vstupného V stava fotografií japonské fotografky M. Akasaki v galerii ITC Osek VernisáÏ v hod. VÁS ZVE NA AKCE, KTERÉ SE USKUTEâNÍ V OKOLNÍCH MùSTECH Peklo s princeznou Kino Kvûten Teplice Princezna Aneta se nechce vdávat - a uï vûbec ne za ne ikovného prince Jeron ma. Král Leopold - její otec proto vymyslí lest, do které zapojí samotného Lucifera. Zaãátek: hod. Vstupné: 85,- Kã X. Ma karní ples Kru nohorské divadlo Teplice Pfii zakoupení vstupenky obdrïíte slevu ve v i 50,- Kã na zapûjãení divadelního kost mu z fundusu KDT. Zaãátek: hod. Vstupné: 250,- Kã MÛj bájeãn rozvod Kru nohorské divadlo Teplice PÛvabná, intimní a velmi laskavá komedie, kterou irská autorka vûnovala v em Ïenám, které ne vlastní vinou zûstaly ve stfiedním vûku samy. Zaãátek: hod. Vstupné: 190,- 240,- 290,- Kã Líbá jako bûh Kino Kvûten Teplice Nová komedie reïisérky Marie Poled- Àákové. Hlavní hrdinkou filmu je stfiedo- kolská profesorka, která fie í prekérní situace v práci i doma. Zaãátek: hod. Vstupné: 85,- Kã Kamelot turné DÛm kultury Teplice Koncert brnûnské folkové skupiny KA- MELOT, na kterém si pfiijdou na své v echny romantické du e i hudební znalci, protoïe kytara v podání Romana Horkého patfií urãitû mezi to nejlep- í, co se dá u nás sly et. Vstupné: 140,- 170,- Kã Na e zahrádka - DÛm kultury Teplice - Milo Nesvadba, MaÀáskové divadlo Teplice. OSECKÉ NOVINY 12 / 2009 Veselá pohádka plná písniãek. Vstupné: 25,- Kã DUBNOVÁ V STAVA FOTOGRAFIÍ V GALERII ITC OSEK V stava fotografií japonské fotografky M. Akasaki v galerii ITC Osek - vernisáï 7. dubna v hod. Mima Akasaki, vskutku ãinorodá umûlkynû, která od roku 1989 vytvofiila pûsobivou sérii fotografick ch prací nazvanou Vnitfiní svûtlo. Její práce je charakteristická tématikou abstraktu, s nádechem tajemství, vyzafiující oslniv mi a bohat mi barvami. V poslední dobû pouïívá rostliny a jiné reálné objekty roz ifiující její techniku umûleckého vyjádfiení. Z umûleck ch motivû, které se nedávno objevily v její tvorbû: granátové jablko jako symbol Ïivota, hrozny a leknín symbolizující víru a olivy pfiedstavující mír. Svûtlo, uschované v tûchto symbolech, projasàuje temnotu a vyjadfiuje nadûji zb vající v eru. Îádná z Akasakin ch fotografií nevznikla v poãítaãi, ani nebyla pomocí poãítaãe zpracována. Fotografie vykreslují skuteãné objekty. V echny její práce jsou ti tûny na materiál Ilfochrome (star ím názvem Cibachrome) a díky tomu jsou fotografie v tak syt ch barvách a jejich povrch je pro nû specifick. V stava Velikonoãní tradice Mûsto Osek a ITC Osek srdeãnû zvou obãany na leto ní v stavu Velikonoãní tradice, která se koná ve dnech 28. a 29. bfiezna a 4. a 5. dubna od do hodin ve vstupním areálu oseckého klá tera. MÛÏete shlédnout zdobení kraslic rûzn mi technikami, v robu tradiãních velikonoãních dekorací, ko- íkáfika Vás nauãí plést pomlázky a pro dûti lze zakoupit ko íãky na hodování. Ochutnáte i tradiãní velikonoãní pokrmy. Dûti i dospûlí se potû í v sobotu 4. dubna pfii hledání ztracen ch pohádek. Tû íme se na Vás. ITC Osek, Arkádie Teplice a DDM Osek INSPIRACE PRO VELIKONOâNÍ SVÁTKY Velikonoãní lahûdkou b vala sekaná, neboli zlatá buchta, hlaviãka, sekanina kukla ãi d chánek, jak se jí fiíkalo v rûzn ch krajích. Tradice fiíkala, Ïe má obsahovat pût druhû masa, ale vût inou se pouïívaly dva aï tfii. Základ tvofií maso vepfiové a dobfie prorostlé uzené, pak vajíãka a hodnû ãerstvé zelenû. Smûs se obvykle pekla ve zdobné formû, nejlépe ve tvaru pletence s voln m stfiedem, do nûhoï se po upeãení naskládala vafiená vejce. A právû tuto pochoutku mûïete ochutnat na na í v stavû, kde k ní dostanete i recept. Zájezd do Marienbergu - Aqua-Marine PLAVÁNÍ A DOVÁDùNÍ PRO CELOU RODINU Pojeìte se s námi pobavit do oblíbeného Aquacentra AQUA MARI- NE v Marienbergu Kdy: v sobotu dne 28. bfiezna Odjezd: z Klá terního námûstí v 8.30 hod. Cena zájezdu : 100,- / 50,- Kã Pfiihlá ky pfiijímáme v ITC Osek dennû kromû pondûlí od do hodin INFORMAâNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM OSEK (ITCO) Otevfieno dennû od 9.00 do hodin, kromû pondûlí, v nedûli otevfieno od hodin. Nabízíme: kopírování (formát A4, A3), laminování, prodej pohledû a turistick ch známek, prodej po tovních známek, informaãní a propagaãní materiál o Oseku a okolí, prodej kalendáfiû s oseck mi fotografiemi a plechov ch magnetek s motivem klá tera od FINE- SY. MoÏnost vyuïití PC stanice k pfiístupu na internet a asistovaná sluïba Dospûlí 1 hod. 20 Kã Dûti 1 hod. 10 Kã

13 Z pfiíspûvkû na ich ãtenáfiû BESTSJEZD 2009 Dne se konal 6. roãník v rychlostních lyïování v lyïafiském areálu BoufiÀák v Mikulovû. Do tohoto závodu se pfiihlásilo zhruba 90 dobrovolníkû a 10 profesionálû, ktefií pochází z Teplic, Mostu a 4 závodníci byli pozváni z Rakouska. Start zaãínal okolo hodiny. Po shromáïdûní na svahu nebylo pro velikou mlhu skoro vûbec nic vidût, ale asi po 15 min. zaãala mlha pomalu, ale jistû ustupovat. Fanou kové, stojící v prostoru cíle, si tak mohli celou jízdu jednotliv ch závodníkû vychutnat, a tak se uï tû ili na první závodníky, ktefií se k nim budou fiítit rychlostí pfies 100 km/hod. Musím konstatovat, Ïe tomuto adrenalinovému sportu zaãíná propadat stále více lidí, a to buì jako obdivovatelû, tak jako závodníkû amatérû. Startoval jsem jako 20. závodník a oãekával, Ïe pokofiím rychlost okolo 115 km/hod., ale cílem jsem profrãel rychlostí 107,998 km/hod., coï nebyl úplnû nejhor í v sledek. Byli mezi námi ale i takoví rychlíci, ktefií jeli rychlostí nad 120 km/hod. a dokonce i nad 130 km/hod. To se povedlo Karlu Netolickému z Teplic, kter jel rychlostí 134 km/hod. a patfií mezi ãeské profesionály. Pfií tí rok bychom chtûli jet s kamarádem jako první amatérská dvojice na jednom páru lyïí, ale to záleïí na povolení fieditele závodû, pana Martina Dlouhého. Pokud toto nebude z bezpeãnostních dûvodû povoleno, pojedu na snowboardu nebo skibobu. Tímto ãlánkem, bych chtûl hlavnû podûkovat sponzorûm, ktefií mû finanãnû podpofiili a já se, díky jim, mohl leto ního Bestsjezdu zúãastnit. SPONZO I: Klasz a Nûmeãek - autolakovna Osek, Ladislav Stehno - zastavárna - bazar, Libor Vondrák - Restaurace Stropník, Jan Charvát - 3J Elektronika, Milo Kafan - drogerie a pan Petr Jake ml. Je tû mnohokrát dûkuji a pfieji v dal- ích letech hodnû pracovních úspûchû. Snad mi zachovají pfiízeà i do dal ích roãníkû. Jifií rámek DLOUHÁ LOUKA JE BùÎKA SK RÁJ KRU N CH HOR Zaãátkem roku 2008 byl na Dlouhé Louce otevfien nov penzion Rozcestí. Jeho aktivní majitel Roman Fi er z Oseka obnovil a zv il turistickou pfiitaïlivost místa poloïeného ve v ce kolem 800 metrû. Z historie víme, Ïe Dlouhá Louka v roce 1962 ztratila hostinec Tremfriedel v dûsledku poïáru. Právû na místû pûvodního historického hostince stojí Rozcestí. A nejenom to. Za finanãní pomoci Ústeckého kraje a mûsta Osek majitel vytvofiil a obnovuje stopy v areálu pro bûïecké lyïování na trasách o celkové délce kolem 60 km. JiÏ o Velikonocích 2008 vyuïil náhlé snûhové nadílky, upravil lyïafiské stopy a na t den vznikl v okolí Dlouhé Louky bûïkafisk ráj. Vzniklo dal í lyïafiské stfiedisko v Kru n ch horách, které oceàují v ichni milovníci lyïování. Ve spolupráci s Krajsk m úfiadem, Lesy âr a Horskou sluïbou se kru nohorská lyïafiská stfiediska z Lesné, KlínÛ, Dlouhé Louky, BoufiÀáku, Fojtovic a Telnice spojila do obãanského sdruïení Kru nohorská bílá stopa a propojila hfiebenovku lyïafisk mi stopami v chodním i západním smûrem. BlíÏe informují webové stránky LYÎA SKÉ BùÎECKÉ TRASY Z DLOUHÉ LOUKY: 10 km okruh, ãásteãnû po zcela nové trase na Vrch Tfií pánû a zpût. Z Vrchu Tfií pánû je napojení na trasy v okolí Nového Mûsta v Kru n ch horách. 10 km trasa aï na b val hraniãní pfiechod Îebráck roh, s moïností vstupu na lyïafiské tratû v okolí saského Holzhau. 12 km okruh podél obory a hory Louãné, nádhern m okolím pfiehrady Fláje a zpût na Dlouhou Louku. Od vstupu do obory je 3,5 km vzdálené napojení na stopu, která vede do bûïeckého areálu Klíny, viz dal í 20 km trasa do KlínÛ. Po jiïním bfiehu Flájské pfiehrady lze od ledna 2009 projíïdût Flájskou oborou. Spojení na Dlouhou Louku bylo od ledna 2009 roz ífieno o víkendov skibus z Litvínova pfies Osek, za podpory obou mûst. Dlouhá Louka je kfiiïovatkou sedmi pû ích cest a jedné cyklotrasy, ã Znaãení zaji Èuje Klub ãesk ch turistû, kter poskytl na Penzion Rozcestí plastickou mapu. Není tfieba dodávat, Ïe popsané trasy lze projet na kole ãi projít i v dobû, kdy není sníh - penzion Rozcestí v raznû zv il atraktivitu tohoto dfiíve opomíjeného místa Kru n ch hor. Václav Novotn, Kronikáfi mûsta Litvínov Klub ãesk ch turistû Litvínov HISTORICKY PRVNÍ AUTOBUS V rámci mezinárodního dne prûvodcû turistiky, kter pfiipadl na sobotu 21. února a pro leto ní rok se konal pod heslem âas plyne, vyjel mezi nádra- Ïím Moldava v Kru n ch horách a Sask m nádraïím v Holzhau historicky první autobus pfies hraniãní pfiechod Moldava. Z ãeské strany vyrazila vláãkem z Oseku do Moldavy skupina turistû, která pokraãovala autobusem do Holzhau a vláãkem do Rechenberg-Bienenmühle, kde si prohlédla místní soukrom pivovar. Ze saského Freibergu vyrazila vlakem do Holzhau nûmecká skupina turistû, která pokraãovala do Moldavy autobusem a vlakem do Oseku na prohlídku klá tera. Obû skupiny se setkaly na nádraïí Moldava v Kru n ch horách, kde demonstrovaly nutnost obnovy Ïelezniãního spojení mezi Moldavou a sousedním Holzhau. Komise dopravy Euroregionu Kru nohofií jedná jiï od roku 1999 o znovuobnovení chybûjícího úseku. K velkému prûlomu do lo aï v roce 2008, kdy se podafiilo novému pfiedsedovi komise, kter je i starostou Dubí, realizovat potfiebná jednání na obou stranách hranice. Celou akci pofiádal Spolek prûvodcû Tharandter Wald-v chodní Kru nohofií ve spolupráci s Partnersk m spolkem o.p.s. z Litvínova. Dal í akci pfiipravují na t den Evropské unie, kter pfiipadá na kvûten. V akcích hodlají pokraãovat i po zprovoznûní Ïelezniãního úseku mezi Moldavou a Holzhau, kde v souãasné dobû chybí cca 8 km kolejí. Za úãastníky Michal vec, ãlen KâT Litvínov FOTO: ARCHIV KâT OSECKÉ NOVINY 13 / 2009

14 KniÏní novinky BELETRIE PRO DOSPùLÉ BELETRIE PRO MLÁDEÎ Peinkofer Michael Stín Thovta romány historické Sholes Lynn Nejskrytûj í tajemství romány dobrodruïné Rodriquez Deborah Kábulská kola krásy autobiografické romány Horáková NadûÏda Kronika zapomenutého templáfie romány historické Sparks Nicholas Noci v Rodanthe souãasné romány NAUâNÁ LITERATURA PRO DOSPùLÉ Kocourková Zdena Domácí mouãník kuchafika, recepty PrÛdková TáÀa Bezdomovectví sociální práce Hlavatá Lucie Dûjiny Vietnamu Vietnam, dûjiny, historie Noiret Phillippe Pamûti kavalíra Ïivotopisy Lanczová Lenka PotíÏistka dívãí romány Meyer Kai Vodní královna romány sci-fi Sekora Ondfiej O psu vzduchoplavci pfiíbûhy o zvífiátkách Reschke Nils Tajupln kód romány dobrodruïné Kahoun Jifií Pro zvûdavá ou ka minipohádky Francková Zuzana Soupefiky dívãí romány Dne bude zahájen dal í kurz Internet pro seniory. Zájemci se mohou pfiihlásit telefonicky na ãísle nebo v knihovnû do Padevítová Vûra, vedoucí MûK RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ VZPOMÍNKA Dne 3. bfiezna 2009 jsme vzpomnûli 15. v roãí úmrtí manïela, tatínka, dûdeãka a pradûdeãka pana Antonína Kfiikavy. Vzpomíná a nikdy nezapomene manïelka Anna, dcera Alena s rodinou a syn Karel s rodinou. Dne 12. února jsme si pfiipomnûli 10. v roãí úmrtí milovaného manïela, dûdy a pradûdy ZbyÀka Strachoty. S láskou vzpomíná manïelka Jifiina a celá rodina Dne 9. bfiezna uplyne 10 let, kdy nás navïdy opustil pan Karel Urban. Kdo jste ho znali a mûli rádi, vûnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Dûkuje manïelka Ilona, synové Karel a Jifií s rodinami Dne 10. bfiezna 2009 vzpomeneme 1. v roãí úmrtí mého manïela pana Franti ka Slacha, oblíbeného mezi kamarády a na tenise. Stále vzpomínají manïelka Marie, dcery Monika a Renata s rodinami a Vladimír Valenta s Ivetkou. BLAHOP ÁNÍ Gratulujeme touto cestou na í ãlence paní Jaroslavû Hlou kové, která v mûsíci bfieznu oslaví své Ïivotní jubileum. K tomuto jubileu jí za v echny ãleny organizace Svazu tûlesnû posti- Ïen ch v e nejlep í, hodnû tûstí, zdraví a spokojenosti do dal ích let pfieje Bohumila Tesafiová a pfiedseda Milan Hrub Panu Josefu Faltusovi v e nejlep í k jeho Ïivotnímu jubileu a do dal ích let pohodu, pevné zdraví a radost z vnouãat pfiejí manïelka a dcera s rodinou. KOUPÍM Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v horním Oseku. Nabídnûte. Tel.: PRODÁM Prodám druïstevní byt 2+0 v Oseku v Dolej ovû ulici. Cena ,-. Pfii rychlém jednání sleva ,-. Tel Prodám byt v Oseku 2+0, moïno i ãásteãnû zafiízen. Pfii rychlém jednání sleva. Tel.: Prodám byt 2+1 v Hrdlovské ulici. Tel.: Prodám byt 2 + 1, 64 m2, v horním Oseku, Lidická ulice, po rekonstrukci, cena dohodou. Tel PRONAJMU Pronajmu byt 2+0 v Oseku v Dolej- ovû ulici. Nájem 5000,-Kã vãetnû energií a bez kauce. Voln od bfiezna Telefon 607/ Pronajmu LEVNù garáï v Duchcovû v klidné lokalitû na Mosteckém pfiedmûstí, plocha 19m 2 se zabudovanou el. 220V. Cena 550,- Kã/mûsíc + spotfieba el.energie. Tel: VYMùNÍM Vymûníme byt 2+0 po rekonstrukci za 3+1 s doplatkem v Oseku. Tel.: MO KSâM pfieje v em Ïenám k Mezinárodnímu dni Ïen v echno nejlep í, hodnû tûstí a zdraví. MO KSâM Osek Uzávûrka pfií tího ãísla Oseck ch novin je 23. bfiezna OSECKÉ NOVINY 14 / 2009

15 Fotbal v Oseku Dorost Oseãtí dorostenci zatím velmi slu nû navazují na svûj první úspûch, kter m byla remíza s Chlumcem a v dal ích pûti zápasech si pfiipsali tfii v hry a dvû prohry. 2. kolo: Osek - Modlany 6:0 ( 3:0 ) - branky: Marek Ma ek a Ko Èál 2, Dûkan a Patrik VáÀa Osek byl v tomto utkání jasnû lep í a nedal úãastníkovi vy í soutûïe pra- Ïádnou anci. 3. kolo: Osek - Libouchec 2:1 ( 1:1 ) - branky: Marek Ma ek a Patrik VáÀa z pen. První poloãas aktivnûj í Libouchec nedokázal vyuïít svou pfievahu a Osek udrïel nerozhodn stav. Ve druhém poloãase se karty obrátily a Osek nakonec z penalty zvrátil v sledek na svou stranu. 4. kolo: Osek - Srbice 1:7 ( 0:4 ) - branka: Poko Velmi rychlé vedení Srbic Osek zaskoãilo, po cel zápas se s nasazením a rychlostí soupefie oseãtí nevyrovnali a zaslouïenû prohráli. 5. kolo: Osek - Ledvice 5:1 ( 0:1 ) - branky: Ko Èál, Ptaãovsk, M. Ma ek, Poko a Dûkan. Osek opût velmi rychle prohrával. UÏ ve 2. minutû soupefi zaskoãil brankou oseckou obranu, ale po zbytek poloãasu se oseãtí soupefii vyrovnali, pouze se nedokázali brankovû prosadit. Ve druhém poloãase to uï byla hra pouze na jednu bránu. Nadûje Ledvic sice drïel famózní ledvick brankáfi, ale oseãtí na nûj nakonec vyzráli, a to dokonce 5x. 6. kolo: Osek - Probo tov 2:4 ( 1:2 ) - branky: Marek Ma ek z pen. a Pavel VáÀa z pen. V utkání byl jasn m favoritem Probo tov, kter je i nejvût ím favoritem celého turnaje. Osek s ním drïel krok. Nejprve ubránil tlak, následnû udefiil z penalty a vedl tím pádem 1:0. Probo - tov ke konci poloãasu s velk m tûstím stav otoãil. Ve druhém poloãase se hrál stále vyrovnan zápas, ale Probo tov vyuïil dvû ance a zv il vedení na 4:1. V závûru upravil v sledek Pavel VáÀa z penalty. Za zmínku stojí, Ïe aã byl Pavel VáÀa nejmlad í hráã v utkání, tak s penaltou naloïil ve velkém stylu. Poradil si s ní stejn m zpûsobem jako Antonín Panenka na ME v Bûlehradu v roce ZBYLÁ UTKÁNÍ: Datum Utkání V kop Osek - Duchcov Osek - Trnovany Osek - Sobûchleby Patrik VáÀa Miroslav Mráãek Zhotovím sochafisk portrét podle Ïivého modelu Slovenská 713, Osek u Duchcova Tel.: Kadefinické studio Efekt V bfieznu se opût otevírá kadefinické studio Efekt Na e sluïby: dámské, pánské a dûtské stfiihy, melíry, barvení, trvalá, spoleãenské a svatební úãesy. ProdluÏování a zhu Èování vlasû, masáïe hlavy. PRACOVNÍ DOBA: pondûlí hod. pánské pondûlí hod. pánské úter dle objednávky stfieda dle objednávky ãtvrtek dle objednávky pátek hod. pánské pátek hod. dámské sobota dle objednávky nedûle zavfieno Andrea Kaiserová, Vodiãkova 13, Osek Tel.: , OSECKÉ NOVINY vydává Mûsto Osek, Zahradní 246, PSâ , IâO Místo vydávání Osek. âíslo 3/2009. Den vydání Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zvefiejnit téï na internetu na Vychází jedenkrát mûsíãnû v poãtu 2300 v tiskû, obãanûm mûsta jsou poskytovány zdarma. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Objednávky a zasílání podkladû pro inzerci: ITC Osek tel.: , Za obsah a jazykovou správnost odpovídají autofii jednotliv ch pfiíspûvkû. Registrováno: MK âr E 13105

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje. âástka 8 Rozesláno dne 30. prosince 2006

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje. âástka 8 Rozesláno dne 30. prosince 2006 Strana 301 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 8 Rozesláno dne 30. prosince 2006 O B S A H Nafiízení hejtmana Pardubického

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 19. dubna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje o zfiízení pfiírodní památky RadouÀ a stanovení jejích bliï ích ochrann

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2002 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 7. bfiezna 2002 O B S A H 1. Nafiízení, kter m se

Více

právních pfiedpisû Karlovarského kraje

právních pfiedpisû Karlovarského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Karlovarského kraje âástka 1 Rozesláno dne 8. dubna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Karlovarského kraje,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 141 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 6. Nafiízení o zfiízení pfiírodní

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 93 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 8. ãervna 2006 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

pouïívání certifikátû; ãímï byl poprvé umoïnûn pfiístup externích zákazníkû k interním datûm PRE, souãasnû probíhal projekt www100, kter tato

pouïívání certifikátû; ãímï byl poprvé umoïnûn pfiístup externích zákazníkû k interním datûm PRE, souãasnû probíhal projekt www100, kter tato Transformovna a rozvodna 110/22 kv Chodov v roce 2006 63 pouïívání certifikátû; ãímï byl poprvé umoïnûn pfiístup externích zákazníkû k interním datûm PRE, souãasnû probíhal projekt www100, kter tato zákaznická

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

MasarykÛv onkologick ústav v Brnû. pod zá titou. pofiádá XXIII. KONFERENCÍ PRO NELÉKA SKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. s mezinárodní úãastí

MasarykÛv onkologick ústav v Brnû. pod zá titou. pofiádá XXIII. KONFERENCÍ PRO NELÉKA SKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. s mezinárodní úãastí MasarykÛv onkologick ústav v Brnû pod zá titou âeské onkologické spoleãnosti âls JEP Spoleãnosti radiaãní onkologie, biologie a fyziky âeské asociace sester Lékafiské fakulty Masarykovy univerzity Univerzitního

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje. âástka 1 Rozesláno dne 18. února 2008

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje. âástka 1 Rozesláno dne 18. února 2008 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008 Roãník 2008 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1 Rozesláno dne 18. února 2008 O B S A H 1. Nafiízení Pardubického

Více

OBSAH. Principy. Úvod Definice událostí po datu úãetní závûrky Úãel

OBSAH. Principy. Úvod Definice událostí po datu úãetní závûrky Úãel 23 POSOUZENÍ NÁSLEDN CH UDÁLOSTÍ OBSAH Principy Úvod Definice událostí po datu úãetní závûrky Úãel âinnosti Identifikace událostí do data vyhotovení zprávy auditora Identifikace událostí po datu vyhotovení

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 7 Rozesláno dne 31. fiíjna 2005 O B S A H 2. Nafiízení o zfiízení

Více

vz 04 vy azení :17 Stránka 2 Jen pfiipomínám. U nás je tfieba zatlaãit na dvefie, aby Vás to neodradilo. Dílny tvofiivosti.

vz 04 vy azení :17 Stránka 2 Jen pfiipomínám. U nás je tfieba zatlaãit na dvefie, aby Vás to neodradilo. Dílny tvofiivosti. vz 04 vy azení 22.6.2005 12:17 Stránka 2 Jen pfiipomínám. U nás je tfieba zatlaãit na dvefie, aby Vás to neodradilo. Dílny tvofiivosti. vz 04 vy azení 22.6.2005 12:18 Stránka 4 vz 04 vy azení 22.6.2005

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

PRÒMYSLOVÉ ZMùKâOVAâE VODY: V BùR

PRÒMYSLOVÉ ZMùKâOVAâE VODY: V BùR PRÒMYSLOVÉ ZMùKâOVAâE VODY: V BùR VHODNÉHO TYPU S ocelov mi nádobami PrÛmyslové zmûkãovaãe vody mohou b t rozdûleny do dvou skupin: A) PRÒMYSLOV DECAL (tabulka A), kter nedodává zmûkãenou vodu bûhem B)

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 141 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 6 Rozesláno dne 30. listopadu 2005 O B S A H 3. Nafiízení, kter

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 2 Rozesláno dne 22. kvûtna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje,

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Dûkujeme v em, ktefií odpad tfiídí a pomáhají tak chránit Ïivotní prostfiedí. Tfiiìte odpad - má to smysl!

Dûkujeme v em, ktefií odpad tfiídí a pomáhají tak chránit Ïivotní prostfiedí. Tfiiìte odpad - má to smysl! ROâNÍK 19 VYCHÁZÍ MùSÍâNù LEDEN 2015 ZDARMA Denní centrum pro seniory, lanové centrum, roz ífiení kamerového systému i nová parkovací místa: nejen to je rok 2015 v Oseku Rozpoãet mûsta na rok 2015 schválili

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

S 002~ Sirius Zpracování formuláfiû a vytûïování dat

S 002~ Sirius Zpracování formuláfiû a vytûïování dat S 002~ 2002 Sirius Zpracování formuláfiû a vytûïování dat Zpracování formulářů a vytěžování dat Zrychlení práce, sníïení poãtu chyb, úspora pracovníkû, to jsou v hody pouïití systému pro zpracování formuláfiû

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Optiscont Design vybraných míst kontaktu značky se zákazníkem

Optiscont Design vybraných míst kontaktu značky se zákazníkem Optiscont Design vybraných míst kontaktu značky se zákazníkem Prodejní panel Optiscont Venkovní polep kamenné prodejny Brýle včetně skel již od 590 Kč DoÏivotní záruka! I v pfiípadû po kození vlastní vinou.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

DÛleÏitá informace OBSAH

DÛleÏitá informace OBSAH ROâNÍK 13 VYCHÁZÍ MùSÍâNù âerven 2009 ZDARMA Radní mûsta schválili realizaci vefiejné sluïby Co by mûli obãané vûdût o trvalém pobytu Zahrada opût slouïí vefiejnosti Kvûtnová náv tûva ústeckého divadla

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (18. 20. 5. 2017) 18. 5. 2017 (čtvrtek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v GALERII HARFA 19. 5. 2017 (pátek) 9:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků

Více

P ÍRUâKA PRO PROVÁDùNÍ AUDITU

P ÍRUâKA PRO PROVÁDùNÍ AUDITU P ÍRUâKA PRO PROVÁDùNÍ AUDITU 2012 P ÍRUâKA PRO PROVÁDùNÍ AUDITU Tato Pfiíruãka byla pro Komoru auditorû âeské republiky pfiipravena auditorskou spoleãností Deloitte Audit s.r.o. Karolinská 654/2, 186

Více