Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí."

Transkript

1 ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí Re: Co ve zprávû mûstské policie chybí ITP - OBSAH konzultaãní dny KnûÏské svûcení v oseckém klá tefie Oblastní charita Z Osek M Osek DÛm dûtí a mládeïe Osek Informaãní turistické centrum Osek Minifarma Dlouhá Louka KniÏní novinky Historie SDH Osek Karate Stalo se v dubnu Pro zlep ení docházkové vzdálenosti obyvatel Hrdlovské a Tyr ovy ulice k autobusov m zastávkám a pro odstranûní prûjezdu autobusû ulicí Svobody, schválila rada mûsta vybudování nové autobusové zastávky na konci Hrdlovské ulice u b valého penzinu pro dûchodce. V souãasné dobû se zpracovává projekt na úpravu komunikace pro zfiízení zastávky, vlastní realizace bude probíhat pravdûpodobnû poãátkem prázdnin. Rada mûsta podpofiila návrh odboru v stavby a místního hospodáfiství na zfiízení parkovacích stání na odstavn ch plochách vedle panelov ch domû v Hrdlovské ulici. Tam, kde to nebude v rozporu s pfiedpisy o poïární ochranû, by mûlo vzniknout celkem okolo 30 parkovacích míst. ProtoÏe odstavné poïární plochy budou zmen eny na zákonné minimum, bude potom mûstská policie tvrdû trestat stání mimo vyhrazená místa. V prûbûhu dubna probíhal ve mûstû intenzivní jarní úklid a jako kaïdoroãnû kaïd víkend byly po Klá terní námûstí. mûstû rozmísèovány velkoobjemové kontejnery. Svoz pokraãuje aï do druhé poloviny kvûtna. Velkoobjemové kontejnery jsou obãany mûsta zejména v tûchto jarních mûsících intenzivnû vyuïívány, stejnû jako sbûrn dvûr v areálu SluÏeb mûsta Oseka. Mûsto obdrïelo dotaci na leto ní Osecké slavnosti ve v i 50 tis. Kã od Ústeckého kraje. Dotace ãásteãnû pokryje náklady na provoz historického tr- Ïi tû a divadelní pfiedstavení. Závûreãné kosmetické úpravy probíhají pfied dokonãením a pfiedáním rekonstrukce obtokové stoky Velkého továrního rybníka. Akce probíhala jiï od podzimu minulého roku a jejím úãelem je zprovoznit po kozenou vodoteã, která vede z Oseckého rybníka a koupali tû a napájí rybníky v klá tefie. Volné finanãní prostfiedky, jimiï mûsto disponuje, by mûly b t do budoucna profesionálnû spravovány. Rada mûsta Oseka proto rozhodla o oslovení nûkolika renomovan ch firem, které se zab vají správou aktiv, napfi. âsob, âeskou spofiitelnu, ABN - AMRO a jiné. O v bûru nejv hodnûj í nabídky se bude rozhodovat v prûbûhu kvûtna a ãervna. V nos z finanãních transakcí by pro mûsto mohl b t aï 1 mil. Kã roãnû. Projekãní kanceláfi pfiedala Mûstu Osek hotovou realizaãní projektovou dokumentaci na zastfie ení (Pokraãování na str. 2) FOTO: ARCHIV ON

2 Stalo se v dubnu (Dokonãení ze str. 1) HORIZONT KOMUNIKACE s.r.o. dal ích pavilónu objektû Z v Hrdlovské Dubí. ulici. Vybudování nové sedlo- vé stfiechy, které bude stát okolo 3 mil. Kã, bude probíhat o leto ních letních prázdninách. Vlastní realizaci bude pfiedcházet v bûrové fiízení na dodavatele na poãátku ãervna. Mûsto vyhlásilo v bûrové fiízení na v mûnu 29 ks oken v objektu Domu dûtí a mládeïe. Na základû informací, která nám poskytla jeho fieditelka, bude po odstûhování mûstské knihovny z objektu DDM v jejích b val ch prostorách postavena obrovská autodráha a plánuje rovnûï roz ífiení ãinnosti matefiského centra pro malé dûti a jejich maminky, které jsou na matefiské dovolené V prûbûhu kvûtna by mûla probûhnout oprava povrchu Dolej ovy ulice. Rada mûsta rozhodla o tom, Ïe akci provede za 153 tis. Kã firma Rada mûsta projednala a vzala na vûdomí zprávu SluÏeb mûsta Oseka, s.r.o. o úsporách ze sníïeného rozsahu zimní údrïby v sezonû 2006/2007. Úspory zejména na posypové soli, mzdov ch nákladech a pohonn ch hmotách, které se projeví v hospodafiení spoleãnosti za rok 2007, by mohly dosáhnout okolo 200 tis. Kã. Rada mûsta dále projednala informaci o poskytnutí nedostateãného poãtu pracovníkû na vefiejnû prospû né práce Úfiadem práce v Teplicích a Ïádost SluÏeb mûsta Oseka, s.r.o. o zv ení ceny provádûn ch vefiejnû prospû n ch sluïeb pro rok 2007 a jednomyslnû schválila zv ení ceny prací za údrïbu zelenû ve mûstû o ãástku ,- Kã mûsíãnû v období duben - záfií Náklady na zamûstnance se celkem zv í Opakovaná v zva pro místní firmy Redakãní rada Oseck ch novin Ïádá místní podnikatele, aby poskytli informace nutné pro vytvofiení uceleného adresáfie místních firem. Chceme tím ulehãit orientaci pfiedev ím oseck m obãanûm, ktefií práce firem vyuïívají. Kompletní adresáfi pak bude souãástí jednoho z následujících vydání Oseck ch novin, dále pak pûjde i o moïnost prezentace na webov ch stránkách mûsta. Dodané informace musí obsahovat název firmy, sídlo firmy - její adresu, pfiedmût nabízen ch sluïeb, telefonní ãíslo, pfiípadnû také e - mailovou ãi webovou adresu. PoÏadované informace zasílejte nejpozdûji do konce kvûtna na e- mailovou adresu: popfi.vyuïijte telefonního ãísla: Za redakãní radu: Mgr. Hana imánková, místostarostka mûsta Oseka OSECKÉ NOVINY 2 / 2007 o cca 1 mil. Kã, z ãehoï firma plánuje pokr t 500 tis. Kã pfiíspûvkem mûsta, 200 tis. Kã úsporami ze zimní sezóny a 300 tis. Kã vlastními zdroji. Zastupitelstvo mûsta, jehoï zasedání se konalo ve ãtvrtek 19. dubna, rozhodlo mimo jiné i poskytnutí pfiíspûvkû na podporu sportovního vyïití obãanû a náv tûvníkû mûsta. Na údrïbu tratí pro bûïecké lyïování na Dlouhé Louce poskytlo pfiíspûvek Kru nohorskému klubu Osek ve v i 600 tis. Kã na pofiízení snûïné rolby a LyÏafiskému klubu Osek 160 tis. Kã na zakoupení zafiízení Ginzu Groomer na úpravu bûïeck ch tratí Mûsto Osek podalo Ïádost na vybudování in-line areálu v lesíku pod oseck m koupali tûm. Areál, jehoï v stavba byla zahájena jiï pfied nûkolika lety vybudováním hfii tû pro skateboard, bude tvofien zpevnûn mi cestami, v jejichï blízkosti budou vystavûna malá zastavení se sportovními prvky. Ing. Lenka íhová tajemnice MûÚ Osek Oprava pomníku Nelsonské katastrofy K Oseku neodmyslitelnû i dvû v znamné památky - cisterciáck klá ter a pomník obûtem Nelsonské katastrofy. Mnoha zmûnami pro el památník, pfiipomínající katastrofu na dole Nelson III roku 1934, v uplynul ch letech. Souãasnou podobu získal v 80. letech minulého století a pfiipomíná tak hornickou historii, která je s touto oblastí neodluãitelnû spjata. Nejen zub ãasu vykonal své, místo je v ak po kozováno i útoky vandalû, takïe Mûsto Osek - vlastník národní kulturní památky- se rozhodlo o jeho nezbytném restaurátorském o etfiení. Má v zámûru obnovu pamûtních desek a nápisu, opravu schodi tû, upevnûní uvolnûn ch kamenn ch desek a vyãi tûní celého pomníku. Krajsk úfiad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péãe, jako pfiíslu n orgán státní památkové péãe vyhovûl Ïádosti Mûsta Oseka, pfiivítal jeho snahu provést nezbytná restaurátorská o etfiení a nahradit bronzové souãásti za plastovou imitaci. Dnes ãekáme, zda bude Krajsk m úfiadem v Ústí nad Labem pfiidûlena Mûstu Oseku finanãní dotace, aby ve keré práce mohly b t zapoãaty. Vlastník národní kulturní památky chce prostfiednictvím památníku pfiipomenout nejen tragické události z roku 1934 obyvatelûm i náv tûvníkûm Mûsta Oseka,ale jeho zámûrem je i to, aby byl dûstojn m pietním místem. Mgr. Hana imánková, místostarostka Mûsta Oseka Problém s koufiením dûtí V t dnu od 16.do 20.dubna 2007 probûhla preventivní akce Mûstské policie Osek a Základní koly Osek, zamûfiená na dodrïování zák. ã. 379/2005 Sb. o opatfieních pfied kodami zpûsoben mi tabákov mi v robky, alkoholem a jin mi návykov mi látkami. V tomto t dnu se stráïníci s fieditelem základní koly pohybovali pfied zaãátkem vyuãování v okolí koly v ulici Hrdlovská, kde dochází k pou- Ïívání tabákov ch v robkû Ïáky koly. O akci byli pfiedem informováni rodiãe na tfiídních schûzkách. Bûhem akce bylo celkem zji tûno dvanáct ÏákÛ, ktefií koufiili cigarety a v blokovém fiízení byl vyfie en jeden prodejce, kter tûmto ÏákÛm cigarety prodal. O tom, Ïe dûti koufiily, byli vyrozumûni jejich rodiãe a orgán sociálnû právní ochrany dítûte. Obdobné akce budou probíhat i nadále. vrch. str. Milo Fuchs

3 Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality ISO 9001:2001 Reforma vefiejné správy, vyhlá ená Vládou âr zvy uje nároky na stávající ãinnost orgánû státní správy a samosprávy a klade dûraz na zefektivnûní a zkvalitnûní v konu vefiejné správy a její pfiiblíïení k obãanûm. Za tímto úãelem rozhodla Rada mûsta Oseka o zavedení systému managementu jakosti na Mûstském úfiadû v Oseku. Ten se tak stal jedním z mála úfiadû v âeské republice, kter se mûïe pochlubit získáním certifikátu shody s evropskou normou kvality ISO 9001:2001. Mûsto Osek tak mûïe oprávnûnû tvrdit, Ïe ve v konu ãinností mûstského úfiadu v oblasti samostatné pûsobnosti a pfii v konu pfienesené pûsobnosti státní správy zavedlo a udrïuje systém managementu jakosti, splàující poïadavky ãesk ch i evropsk ch norem. Získání vlastního certifikátu je pouze tzv. tfie niãkou na dortu pfii procesu zlep ování kvality práce úfiadu a souãasnû ocenûním práce v ech pracovníkû mûstského úfiadu, ktefií se na jeho získání podíleli. Hlavním úãelem zavedení systému jakosti a získání certifikátu je zvy ování spokojenosti klientû mûstského úfiadu, vytváfiení podmínek pro neustálé zvy ování kvality práce a zlep ování podmínek pro zejména obãany mûsta. Stál mi cíli zamûstnancû mûsta je podle schválené politiky jakosti mûstského úfiadu pfiibliïování ãinnosti co nejblíïe potfiebám obãanû, vytváfiení pfiíjemného prostfiedí pro poskytování rychl ch a kvalitních sluïeb obãanûm, zlep ení image mûsta moderními propagaãními a marketingov mi prostfiedky a nástroji a vybudování úãinného systému zaji Èování dotací a grantû. Pro naplàování tûchto cílû bude napfi. je tû v tomto roce vybudován bezbariérov vchod do budovy MûÚ, zlep ena kvalita webov ch stránek mûsta a práce na dal ím zv ení finanãních prostfiedkû, získan ch ze státního rozpoãtu, evropsk ch fondû a dal ích zdrojû. Ing. Lenka íhov, tajemnice MûÚ Osek Co ve zprávě městské policie chybí Parkování v Hrdlovské ulici je sloïité a v ichni se sna- Ïíme problém fie it. Odbor v stavby a místního hospodáfiství navrhl zfiízení dal ích parkovacích míst podél nástupních ploch poïární techniky, aniï by do lo k naru- ení pfiedepsan ch profilû. Parkovací místa zhodnotí ty ãásti asfaltov ch ploch, které pfiesahují desetimetrov pruh podél del í strany paneláku s tím, Ïe chybûjící ífika pro parkování zasahující do travnaté ãásti bude zpevnûna napfi. zatravàovacími tvárnicemi. V souãasné dobû se zpracovává projekt, v celém sídli ti by mûlo vzniknout nûkolik desítek míst pro parkování. Rada zvaïuje vyuïít tato místa pfiednostnû pro tûlesnû postiïené fiidiãe. Mûsto má podanou Ïádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o prostfiedky na 2. etapu regenerace panelov ch sídli t - Hrdlovská. Pokud nám bude dotace pfiidûlena, vznikne za desát m panelákem osvûtlené parkovi tû pro 30 automobilû. V dal í etapû regenerace panelov ch sídli t Hrdlovská postavíme parkovi tû na plo e mezi tfietím panelákem, Ïelezniãním viaduktem a garáïemi, to jsou úvahy nejdfiíve na rok 2009, protoïe v pfií tím roce se zamûfiíme na sídli tû Kolonie. BohuÏel se stává stále ãastûji, Ïe se pfii jednáních nevnímáme. To se t ká i pana Kulhana, kritizujícího ponechání omezení rychlosti na 30 km/hod v Dolej ovû ulici. Toto omezení tam bylo nûkolik let, umístûní dopravní znaãky nemûlo Ïádnou souvislost s termínem konání Osecké pouti. Vrchní stráïník pan Fuchs to panu Kulhanovi vysvûtloval na pracovním jednání zastupitelstva a znovu na únorovém jednání zastupitelstva mûsta. V echna dopravní omezení v na em mûstû jsem nechal provûfiit mûstkou policií po zavedení bodového systému. Tehdy jsme do li k závûru, Ïe zru íme 30 v Dolej ovû a ve Smetanovû ulici. Nezbavuji se odpovûdnosti za fiízení mûstské policie. Chci, aby se zab vala i kriminalitou ve mûstû. Sám patfiím mezi postiïené, kter m zlodûji opakovanû vykradli rekreaãní chatu a pfied domem mi nûjak lump ukradl kodovku. My lenka na rozdûlení území mûsta do 4 ãástí, stojí, myslím, za zváïení. Pana Kulhana prosím, aby se pfií tû vyhnul uráïliv m v rokûm vûãi mûstské policii i mé osobû. Dûkuji. Jifií Hlinka, starosta mûsta Oseka KONZULTAâNÍ DNY PRO UCHAZEâE O ZAMùSTNÁNÍ A ZAMùSTNAVATELE VáÏení, projekt Institut trhu práce - podpûrn systém sluïeb zamûstnanosti, jehoï cílem je pomoci sníïit nezamûstnanost v na em kraji, Vám nabízí ve spolupráci se starostou mûsta Oseka moïnost bezplatného poradenství v rámci konzultaãního dne pro uchazeãe o zamûstnání a zamûstnavatele. KaÏdou stfiedu, poãínaje stfiedou 16. kvûtna 2007 od 10 hod. do 14. hod. v prostorách Mûstského úfiadu Osek, Vám pracovníci projektu Institut trhu práce poskytnou pfii osobních konzultacích informace a poradenství potfiebné pfii hledání zamûstnání a uplatnûní na trhu práce (napfi. moïnost kariérního poradenství, pomoc pfii tvorbû Ïivotopisu atd.). ZástupcÛm z fiad zamûstnavatelû lze poskytnout v rámci projektu pomoc pfii hledání vhodn ch zamûstnancû, dále poskytujeme základní informace o moïnostech ãerpání finanãních prostfiedkû ze Strukturálních fondû Evropské unie pro období atd. Projekt Institut trhu práce (ITP) je spolufinancován Evropsk m sociálním fondem (ESF) a stáním rozpoãtem âeské republiky (rozpoãtová kapitola Ministerstva práce a sociálních vûcí âr). Za Institut trhu práce Bc. Lenka Krebsová, vedoucí okresního zastoupení ITP, Krupská 29, Teplice. Tel.: 724/ OSECKÉ NOVINY 3 / 2007

4 Jubilejní 100. narozeniny Dne 7. dubna 2007 se doïila obdivuhodn ch st ch narozenin váïená obãanka mûsta Osek, paní Anna Bydláková. Toto v jimeãné jubileum oslavila, s pfiihlédnutím ke svému vûku doma, obklopena milující rodinou, dûtmi, vnuky, pravnuky a také jiï prapravnuky. Pro pana starostu Ing. Jifiího Hlinku a paní místostarostku Mgr. Hanu imánkovou bylo Oslava 50 let spoleãného Ïivota Dne 24. bfiezna 2007 vstoupili do svatební sínû Mûstského úfiadu Osek váïení obãané mûsta, manïelé Jaroslava a Vladislav VáÀovi, aby si zde, v kruhu sv ch nejbliï- ích, pfiipomnûli slib, kter si dali pfied 50 lety - dne 30. bfiezna a oslavili tak zlatou svatbu. Tento den byl pro pana starostu Ing. Jifiího Hlinku pfiíleïitostí k tomu, aby vyjádfiil manïelûm VáÀov m podûkování za jejich pfiíkladn Ïivot, kter by mûl b t zrcadlem pro v echny ostatní, ktefií vzájemnou dûvûru, pochopení, odhodlání skromnû Ïít a trpûlivû sná et Ïivotní pfiekáïky ve svém manïelství postrádají, a pfiedal jim jménem mûstského úfiadu dar k tomuto v znamnému jubileu. Zlat m manïelûm pfii ly v tento slavn den popfiát také dûti z matefiské koly v Hrdlovské ulici, jejichï skvûle pfiipravené vystoupení, na jehoï konci pfiedaly babiãce a dûdovi kytiãku, dojalo v echny pfiítomné hosty. PfiipomeÀme si, Ïe oba manïelé byli vût inu Ïivota zamûstnáni v BáÀsk ch stavbách v Oseku, odkud také ode li na zaslouïen odpoãinek. Vychovali dvû dûti - dceru a syna, na které jsou oba právem hrdí. Stejnou péãi a lásku dnes vûnují sv m vnouãatûm. Jejich nejvût í radostí a sluníãkem podzimu Ïivota je nyní pûlroãní pravnouãek Mí a, se kter m tráví co nejvíce svého ãasu. Závûrem Vám, milí manïelé VáÀovi, pfiejeme je tû jednou touto cestou mnoho tûstí, pevného zdraví a spokojenosti do dal ích let spoleãného Ïivota. Kamila Zelenková, matrikáfika velkou ctí a potû ením pfiijmout pozvání a zúãastnit se této oslavy a podûkovat tak oslavenkyni osobnû za pfiíkladnou, hodnotnou a obûtavou práci pro rodinu i obec. Za Mûstsk úfiad Osek pfiedali paní Bydlákové pfii této ojedinûlé pfiíleïitosti dárek a kvûtiny. VáÏení ãtenáfii Oseck ch novin, dovolte nám, abychom je tû jednou - jménem nás v ech, spoluobãanû - popfiáli jubilantce paní Annû Bydlákové mnoho dal- ích let proïit ch ve zdraví, spokojenosti a rodinné pohodû. Kamila Zelenková, matrikáfika FOTO: ARCHIV ON FOTO: ARCHIV ON KnûÏské svûcení v oseckém klá tefie Na svatodu ní pondûlí 28. kvûtna 2007 probûhne v klá terním chrámu Nanebevzetí P. Marie v znamná událost, první tohoto druhu po více neï 60 letech - cisterciák a jáhen Charbel Maria Schubert bude vysvûcen na knûze. Pfii slavnostní liturgii od hodin mu emeritní biskup litomûfiick Mons. ThDr. Josef Koukl udûlí toto svûcení, poté co mu pfied pûl rokem (v prosinci 2006) udûlil jáhenské svûcení. Co znamená v katolické církvi b t knûzem? Dostává se mu z rukou biskupa, následníka JeÏí ov ch apo tolû, moc b t prostfiedníkem mezi Bohem a lidmi. MÛÏe slavit m i sv.- bohosluïbu obûti a oslavy Kristovy a promûàovat chléb a víno v tûlo a krev JeÏí e Krista. MÛÏe udûlovat svátosti- kfitít, bifimovat, oddávat, ve svátosti smífiení / zpovûdi/ odpou tût jménem BoÏím hfiíchy. Pfiedev ím v ak má b t sv m Ïivotem vzorem pro vûfiící a v echny milovat láskou, která nevyluãuje nikoho a nerozli uje mezi sympatick mi a nesympatick mi, mezi pfiíjemn mi a nepfiíjemn mi lidmi, mezi pfiáteli a nepfiáteli. P. Charbel bude tak po vysvûcení velkou oporou pro nemocného otce opata Bernarda, jeho pravou rukou. Zve na tuto slavnost v echny pfiátele klá tera. Po bohosluïbû a svûcení bude pro v echny pozvané obûd v refektáfii klá tera a naváïe odpolední program se slavením v kruhu pfiátel a pfiíbuzn ch. P. Charbel pak bude slavit dal í nedûli - na slavnost Nejsvûtûj í Trojice 3. ãervna svou primici- svou první novoknûïskou m i, kam také zve v echny pfiátele a pfiíznivce. Na svatodu ní svátky se v klá tefie uskuteãní je tû více akcí. UÏ v sobotu 26.kvûtna 2007 odpoledne se koná jarní setkání Spolku pfiátel klá tera, s pfiedná kou Dr.Th. Libora Oveãky, salesiána, kter uãí na teologické fakultû Karlovy univerzity v Praze, o Ïivotû a utrpení knûïí u nás za totality. V nedûli 27. kvûtna bude po slavnostních bohosluïbách v 10 hodin setkání národû s hojnou úãastí nûmeck ch pfiátel na dvofie a v zahradách klá tera. Bude vyhrávat dechovka jako tradiãnû a od 16,00 hodin bude v kostele koncert pûveck ch sborû z Duchcova a Dûãína. Doufám v hojnou úãast na v ech tûchto akcích! N. Krutsk OSECKÉ NOVINY 4 / 2007

5 Rodina v tísni VOLEJBALOV TURNAJ Pátek tfiináctého je pro vût inu lidí pohromou. Oblastní charita Most to vzala sportovnû a právû na tento datum uspofiádala turnaj ve volejbalu. Organizátorem sportovního klání byla Vedoucí Centra Rodina v tísni paní Wankovská Karolína. Sportovního utkání se zúãastnil Azylov dûm Osek (dále jen ADO), Azylov dûm Duchcov a Centrum Rodina v tísni (dále jen RvT). Akce se konala na pfiilehlém pozemku RvT. Celé soutûïi pfiedcházely velké pfiípravy v podobû tréninkû, v roby dresû a vym lení té správné taktiky. KaÏdé druïstvo mûlo svûj název a rozli ena byla druïstva barevn mi dresy. Volejbalová síè se na zahradû objevila jiï ãtrnáct dní pfied pátkem tfiináctého, aby mûli hráãi dostateãnou moïnost se pfiipravit. Cviãili zde klienti RvT i jejich dûti a docházeli sem i z ADO. Duchcov tí trénovali na zahradû svého azylového domu. Po prvním zápase bylo jasné, kdo postoupí do finále. V zápase druhém hráli poraïení z ADO a druïstvo z Duchcova, které zatím v e jen sledovalo. Oseck m se nevedlo a do finále s RvT se probojoval Duchcov, kter v ak souboj prohrál. Absolutním vítûzem se stala Rodina v tísni. Utkání o druhé a tfietí místo vyhráli duchcov tí, Osek se umístil na pomyslném bronzovém stupínku. Odmûnou v em byly diplomy a ãokoládové medaile, které stejnû skonãily v rukou dûtí. Zvlá tní diplom se udûloval za nejoriginálnûj í název druïstva a získal jej Azylov dûm Duchcov se sv m názvem Duchové. Na závûr dne si v ichni vysílení hráãi opekli bufity a celou akci jsme tak pfiíjemnû zakonãili. Za Centrum Rodina v tísni Ivana Váverková SVÁTKY JARA JiÏ se blíïí radostné svátky jara - Velikonoce. I my, pracovníci Centra Rodina v tísni v Oseku, jsme se s na imi uïivateli sociální sluïeb zaãali na tento ãas pfiipravovat. Byl proveden peãliv jarní úklid domu, zahrady a pfiilehl ch prostor zafiízení. Po tûchto povinnostech se maminky v rámci vzdûlávacích kurzû zapojily do v roby velikonoãních drobností, které pouïily k v zdobû domu. Klientky, spoleãn mi silami s personálem, upekly perníãky, zdobily kraslice rûzn mi technikami, vyrábûly velikonoãní ozdoby ze slaného tûsta, proutí a slámy. Tyto v robky nyní zdobí prostory azylového domu. âást v robkû bude s v robky klientû z azylového domu Osek a z azylového domu Duchcov poslána na v stavu do Nûmecka, která je pofiádána v rámci nového projektu Oblastní charity Most Spolu v Evropû, jeï podporuje amatérské umûlce. V stava bude zahájena v nûmeckém Sörnzigu. V pfií tím roce bude zpfiístupnûna zájemcûm z ãeské strany v oseckém klá tefie. Za Centrum Rodina v tísni Alena Venclíková V STAVA PRACÍ NA ICH KLIENTÒ Dne bude zahájen ãesko-nûmeck projekt Oblastní Charity Most a Muldentaler Intarsienkunst e. V. Sörnzig s názvem SPOLU V EVROPù neboli MITEINANDER IN EUROPA pod zá titou Zemského úfiadu Mittweida. Souãástí projektu bude v stava v robkû klientû, které budou ke zhlédnutí po dobu jednoho roku v SRN a taktéï pak jeden rok v âr. Tento projekt je finanãnû podpofien âesko nûmeck m fondem budoucnosti. Klienti Azylov ch domû v Duchcovû, Oseku a Centra Rodina v tísni v Oseku se také chtûli pochlubit svou zruãností. Za pomoci pracovních terapeutû nezahálí a vytváfií rûzná dílka. Sortiment je opravdu rozmanit. Od ubrouskové techniky, malování na sklo, batikování, práce s kovem a moduritem aï po v tvarná díla. Vûfiíme, Ïe na imi v robky potû íme a v stava i celá pfiátelská akce bude mít úspûch.. Azylové domy a Centrum Rodina v tísni Holomojová Iveta - pracovní terapeut SPORTOVNÍ HRY V MARIENBERGU Oblastní charita Most se zapojuje se sv m Nízkoprahov m centrem Pastelka a Soviãka do sportovních her v Marienbergu. Dûti, které docházejí do Nízkoprahového centra Pastelka a odpoledního centra Pastelka, spoleãnû s dûtmi ze Soviãky - ze stejného typu zafiízení v Mostû - se chystají na sportovní hry do Marienbergu. Tyto hry se konají 19. kvûtna âeká nás sportovní zápolení v bûhu, skoku do dálky a hodu míãem a koulí. JiÏ nyní jsme zaãali s tréninkem, abychom nebyli mezi posledními. Zúãastníme se i kulturního programu, pfii kterém vystoupíme se zpûvem a tancem. A je tû nás ãeká v roba drobn ch dárkû pro nûmecké pfiátele. V let pro dûti je zdarma a rádi pfiivítáme dûti z Oseka s platn m cestovním dokladem. Program: 10:00 Nástup sportovcû s hudebním doprovodem - 10:20 Zahfiívací kola + zahájení soutûïí - Po skonãení závodû v ech disciplín následuje vyhlá ení vítûzû a ocenûní - 13:00 Hry pro pobavení, tanec, tvofiení, vystoupení, skládací hrad, fotbalová branka a mnohé dal í. Obãerstvení je zaji tûno s moïností pfiikoupení. Je tfieba vhodné sportovní obleãení. Najdete nás v Centru Rodina v tísni v Husovû ulici 305, Osek. Tel: Karolína Wankovská a Alena Kamenická OSECKÉ NOVINY 5 / 2007

6 Základní kola Osek kem 26 ÏákÛ 4., 6. a 7. roãníku tfií pûtidenních pobytû. Spoleãnû se stejnû star mi Ïáky z nûmeck ch kol se uãili poznávat les. Îáci se byli podívat ve staré su iãce i ek, získali nové poznatky o v znamu lesa, jeho kûdcích, o návratu ohroïen ch zvífiat do pfiírody, o pomoci ãlovûka lesûm. Îáci se také uãili vnímat les a jeho obyvatele sv mi smysly - sluchem, hmatem, ãichem. Dle fantazie si z pfiírodnin vyrobili les ãi zvífiátko, v lese si zahráli i nûkolik zajímav ch her. Vidûli jsme i kus historie. Îáci 4. roãníku nav tívili zámek ve mûstû Lauenstein. Zde dûti zaujala expozice pfiibliïující krut Ïivot prost ch lidí v Kru n ch horách pfiímo spojen s pfiírodou a jejími dary. âlovûk pfiírodu vyuïíval, ale nezneu- Ïíval, neniãil ãi nezneãi Èoval. Zámek nabízí také exponáty mnoha rostlin a ÏivoãichÛ Ïijících v oblasti Kru n ch hor. Ve Wildparku Osterzgebirge - Lesním parku v chodních Kru - Autorky vítûzn ch prací II. stupnû Autorky vítûzn ch prací s paní uãitelkou V STAVA KE DNI PAMÁTEK Mezinárodní den památek oslavili Ïáci Z v Oseku uspofiádáním v stavy v tvarn ch prací v ITC Osek ve dnech V stava se t kala památek, kter mi se mûsto Osek mûïe py nit, tj. cisterciáck klá ter, zfiícenina hradu R zmburk, domy na Klá terním námûstí aj. Îáci se tímto tématem zab vali po cel mûsíc bfiezen. V hodinách v tvarné v chovy si vyzkou eli zpracovat dané téma nûkolika v tvarn mi technikami (malba, kresba, grafika, patchwork a such pastel). Nebojím se napsat, Ïe nûkteré práce byly opravdu profesionální. ikovní malífii byli odmûnûni a ceny jim byly slavnostnû pfiedány dne v ITC z rukou místostarostky mûsta Oseka Mgr. Hany imánkové, p. Jany Máãkové, p. fied. Z Mgr. Lubo e âapka a p. uã Jany Baumgartlové. Tûmi nejlep ími byli: I. stupeà - Barbora Absolonová, Tereza Hfiíbalová, Jana Táborská, Jan Tóth II. stupeà - Michaela Wainerová, Hana Varadyová, Eva Trojanová, Veronika StaÀková Doufám, Ïe v stava byla pro v echny, ktefií ji shlédli, pfiíjemn m záïitkem. Jana Baumgartlová, vyuãující VV Z OSEK V LESNÍ KOLE V NùMECKU Projekt Návrat k pfiírodû - Naturerlebnis Erzgebirge ve Waldschulheim Wahlsmühle v nûmeckém Schmiedebergu zprostfiedkovala ÏákÛm ze Základní koly v Oseku spoleãnost For Agria, o.p.s. Bûhem bfiezna 2007 se zúãastnilo cel- Îáci Z Osek ve Waldschule OSECKÉ NOVINY 6 / 2007

7 n ch hor si pak mohly dûti pohladit napfiíklad morãata, oslíky, lamy a pozorovat dal í zvífiata napfi. jeleny, losy, divoãáky, m valy a dal í. Star í Ïáci se vypravili do staré prohlídkové toly v Zinnwaldu. Bûhem nûkolikakilometrové cesty podzemím jsme se dostali aï na ãesko-nûmeckou hranici a poznali velmi tûïkou práci havífiû dfiíve i dnes. Za odmûnu jsme se pak svezli na letní bobové dráze v Altenbergu. V objektu lesní koly si Ïáci také v praxi vyzkou eli tfiídûní odpadu, uãili se samostatnosti a sebeobsluze, pfiípravû stolování, mytí nádobí, úklidu a pofiádku. Seznámili jsme se i s nûmeckou kuchyní - je zdravûj í, ménû tuãná, obohacená o zeleninu. Snídanû a veãefie byly formou samoobsluhy. Dal ím pfiínosem byla moïnost procviãit si znalost cizího jazyka. PfiestoÏe Ïijeme v pfiíhraniãní oblasti s Nûmeckem, volí si Ïáci jako cizí jazyk spí e angliãtinu, kterou se nûmecké dûti uãí také. Bûhem pobytu tak vznikla i nová pfieshraniãní pfiátelství. Pobyt se nám velice líbil, s programem, ubytováním, stravováním i pfiístupem nûmecké strany jsme byli velice spokojeni. Za Z Osek I. Kavková, J. Zenková, L. âapek KOLNÍ EKOLOGICK PROJEKT Ekologie, Ïivotní prostfiedí, environmentální v chova,... to jsou termíny, se kter mi se setkáváme dnes a dennû. Ale jak s nimi nakládat, jak je chápat v praktickém kaïdodenním Ïivotû? Základní nasmûrování v této problematice získávají uï ti nejmen í Ïáãci na na í Z - jednou cestou, jedním stfiípkem ze sloïité mozaiky, se stal i ná kolní ekologick projekt. Kdo si v ímá dûní na í koly, urãitû zaregistroval, Ïe tato oblast se pro nás stala tradiãní, Ïe letos se zab váme touto tématikou jiï potfietí. Od obecnûj ích témat jsme se v leto - ním kolním roce dostali ke konkrétnûj ím záleïitostem. Oblasti svého zájmu jsme si rozdûlili. První stupeà se zamûfiil na Vodu, na osecké rybníky, potoky a studánky. Druh stupeà zpracovával téma Odpady. A je tû je tfieba dodat, Ïe jsme mûli i tfietí téma, které vyplynulo ze situace a stalo se Prezentace ÏákÛ 9.c Z orientaãního popelnicového závodu sv m zamûfiením souãástí projektu - pobyt tfií skupin na ich dûtí v nûmecké lesní kole. Ekologick projekt zaãal 2. dubna, stûïejní akce se konaly v t dnu od 16. do 20.dubna (Den Zemû). A co se tedy dûlona II. stupni? Zde je jen v ãet nejdûleïitûj ích akcí: - losování témat o Odpadech - vyhlá ení soutûïí (Fotografická, sbûr starého papíru, tfiídûní odpadu, o nejlep í projektovou práci a její prezentaci) - úklid okolí koly - orientaãní popelnicov závod - exkurze do Sbûrného dvora mûsta Oseka - vytváfiení plakátû - prezentace projektov ch prací Vyvrcholením nûkolikadenní práce byla povedená v stava v Informaãním a turistickém centru Osek. V pátek 20.dubna (Den Zemû) jsme se v hodin setkali na slavnostní vernisáïi v stavy na ich projektov ch prací. Mil program nám pfiipravil pûveck sbor a tfiída V.A. Exponáty budou po 30.dubnu pfieneseny a instalovány ve v stavních prostorách koly na námûstí, tj. na pûdû koly. Doufejme, Ïe letos budou mít okolní koly zájem si ji prohlédnout. Expozice i nadále mûïe slouïit k bûïné v uce. Na pfií tí kolní rok chystáme opût dva hlavní projekty, tématicky odli né od toho leto ního, abychom se neopakovali. Jifiina Tylová KOLNÍ PROJEKT VODA Jak jste se jiï dozvûdûli z pfiíspûvku paní uãitelky Tylové, v prûbûhu mûsíce dubna i Ïáci I. stupnû pracovali na dal ím kolním projektu. Tentokrát byla na ím hlavním tématem voda - její v znam, vyuïití, v skyt a jiné zajímavosti. Projektu pfiedcházely vycházky do okolí Oseka. KaÏdá tfiída si vybrala vodní plochu, aè uï potûãek, studánku nebo rybník. Dûti zjistily co nejvíce informací a zajímavostí o vybraném místû a také vymyslely úkoly a otázky pro dal í tfiídy. Daly svému místu jméno a vymyslely postavu toho, kdo bude jeho stráïcem. V úter se v echny tfiídy vydaly po pfiedem urãené trase a plnily zadané úkoly. Prezentace ÏákÛ 6.a Kapka z vernisáïe OSECKÉ NOVINY 7 / 2007

8 Závod ÏákÛ I.stupnû Ve ãtvrtek probûhla v tûlocviãnû prezentace pfiipraven ch prací. KaÏdá tfiída seznámila se sv m projektem ostatní dûti. Tûlocviãna byla plná nejen dûtí, ale i vodníkû, víl, rusalek a jin ch vodních tvorû.v pátek byla v ITC Osek otevfiena v stava dûtsk ch prací k tomuto projektu. Mgr.L.Kuklová Vodonín Nedaleko Oseka byla jedna paseka. Na pasece studánka a v studánce vodník. Vodník Ïije pod vodou, nevidûls ho náhodou? Na pentle láká dûtiãky, do hrneãkû sbírá du iãky. Místo psa má sumce, nenávidí slunce. Ani jedno kufie, jen kapra, tiku, úhofie. AÏ zas bude v létû hic a nebude dûlat nic, zajdi k vodû, ale pozor na vodníka, ãíhá pod hladinou rybníka. Jan Tóth, 5.C MLADÍ VOLEJBALISTÉ UKONâILI SEZÓNU Oseãtí volejbalisté úspû nû ukonãili sezónu v krajském pfieboru Ïákovsk ch kategorií. Mlad í Ïáci V nedûli 1. dubna sehráli star í Ïáci poslední turnaj v Jirkovû a skonãili v soutûïi na tfietím místû za Ervûnicemi A a VK Ústí. Je tû úspû nûji si vedli mlad í Ïáci, ktefií skonãili lépe o ãtrnáct dní pozdûji. Na posledních dvou turnajích neprohráli ani jeden zápas, dvakrát za sebou porazili pozdûj ího vítûze Ervûnice A, dotáhli se na rozdíl jednoho bodu a získali stfiíbrné medaile. Koneãná tabulka: 1. Ervûnice A 46 bodû 2. SK Z Osek 45 bodû 3. Ervûnice B 39 bodû 4. VK Ústí 33 body 5. Sever Îatec 33 body 6. Veros Chomutov 29 bodû 7. Ervûnice C 27 bodû Oseãtí kadeti (mlad í dorostenci) sezónu je tû neukonãili. Poslední dvojzápas krajské soutûïe odehráli jiï 8. dubna s VK Chlumec a obsadili tfietí místo. ProtoÏe vítûz krajského pfieboru VK Ervûnice B i VK Ústí, kter skonãil na druhém místû, se vzdali úãasti v kvalifikaci o extraligu, bude Ústeck kraj reprezentovat ve dnech 5. a 6. kvûtna SK Z Osek. Miroslav Tyl a Jifií Janou ek, trenéfii Star í Ïáci VELIKONOâNÍ SOUTùÎ PRO ANGLIâTINÁ E Ani v leto ním roce jsme nenechali na e angliãtináfie o Velikonocích zahálet a pfiipravili jsme pro nû spoleãnû s Ïáky 9. roãníkû 3. roãník soutûïe The Easter Egg Hunt. Tentokrát jsme se rozhodli pojmout soutûï velkolepû, a tudíï jsme ji nepofiádali jako v pfiedchozích letech pouze pro dobrovolníky v odpoledních hodinách, ale pro v echny angliãtináfie ze roãníkû v rámci hodin angliãtiny. Díky této inovaci se poãty úãastníkû vy plhaly aï na úïasnou ãíslici 79. A jak leto ní roãník probíhal? Letos jsme si fiekli, Ïe soutûï pojmeme v konverzaãním duchu. T my ÏákÛ opût bojovaly o plastová vajíãka a jejich sladkou náplà, nicménû dûleïitûj- í neï dobrûtky byly lísteãky se záludn mi nápisy, které dûti nutily vyhledat v lese známou osobnost o pofiádnû ji proklepnout, protoïe body do soutûïe se získávaly právû jen zji tûním poïadované informace od té správné hvûzdy. Vy, kdo jste se ve dnech 2. a 4. dubna procházeli v lese za tun lkem, jste si jistû v imli anglicky vitofiících BradÛ PittÛ, VinÛ DieselÛ, Jojo, Tomá e Rosického, Willa Smithe a dal- ích. V echny tyto celebrity nás zaãátkem dubna nav tívily a povûdûly nám v e, na co jsme se jich dokázali anglicky zeptat. A jak jsme si vedli? Z estého roãníku nejlépe zabodoval t m ve sloïení Veronika Krézlová, Petra Srpová a Martina âíïková, v sedmém roãníku to byla dûvãata Lucie Mairychová, Bára Nedvûdová a Milena Pachtová a v osmém roãníku OSECKÉ NOVINY 8 / 2007

9 Vítûzky z 6. roãníku Vítûzové z 8. roãníku Na e Kelly Clarkson David se sv m úlovkem Marie Poko ová, Gabriela Sorková, Luká Zukriegel, Lucie Matûjková, Petra Koníãková a Lenka Jefiábková. Závûrem se slu í podûkovat ÏákÛm 9. roãníkû, ktefií ani letos nezklamali a pomohli s pfiípravou i samotnou realizací soutûïe. Je nám líto, Ïe nás brzy opustí tak dobfií pomocníci, a nezb vá nám neï doufat, Ïe v pfií tím roce najdeme mezi ãerstv mi deváèáky nad ené organizátory. Mgr. Jana ímová DIVADELNÍ P EDSTAVENÍ Dne Ïáci 1. a 2. tfiíd nav tívili v Ústí nad Labem divadelní pfiedstavení Divadla Spejbla a Hurvínka s názvem Hurvínek a kouzelník. Pfiedstavení provázel vtipn kouzelník, kter sv mi kouzly nenechal nikoho bez úsmûvu. Dûti se vracely spokojené a nad ené, plné záïitkû. Mgr. L. Kovafiíková ZÁKLADNÍ KOLA OSEK, OKRES TEPLICE - HRD- LOVSKÁ 662, OSEK VE SPOLUPRÁCI SE KOL- NÍM SPORTOVNÍM KLUBEM OTEVÍRÁ SPORTOVNÍ T ÍDY SE ZAMù ENÍM NA MÍâOVÉ HRY, P EDEV ÍM VOLEJBAL. Od kolního roku 2007/2008 budou postupnû otevfieny sportovní tfiídy pro 6. aï 9. roãník, pro dûti 4. a 5. roãníkû nepovinná pfiípravka. Tyto sportovní tfiídy budou koncipovány jako smí ené tfiídy dívek a chlapcû s roz ífienou v ukou tûlesné v chovy, kde se bude rozvíjet jejich sportovní v estrannost s dûrazem na volejbal a návazností na specializované tréninky. Tûlesnou v chovu i tréninkovou pfiípravu povedou uãitelé a trenéfii s odpovídajícím pedagogick m a tûlov chovn m vzdûláním. Pro sportovní pfiípravu je moïno vyuïívat dvou tûlocviãen základní koly a v letním období venkovní sportovní areál u základní koly. V bûry tûchto sportovních tfiíd se budou zúãast- Àovat pravideln ch sportovních soutûïí a to nejen ve volejbale. Budou reprezentovat kolu a mûsto Osek na sportovním poli. UÏ nyní se krajsk ch soutûïí ve volejbale úãastní 5 druïstev. Je to v borná pfiíleïitost pro v echny chlapce a dûvãata, ktefií nemají problémy s prospûchem a mají rádi pohyb a míãové hry. Podmínkou pfiijetí je dobr zdravotní stav, odpovídající prospûch, chování a úspû né absolvování talentov ch zkou ek. VyuÏijte této pfiíleïitosti a umoïnûte sv m dûtem spojení kvalitní kolní v uky a systematické sportovní pfiípravy pod jednou stfiechou! Zájemci o studium ve sportovních tfiídách se mohou pfiihlásit: a) telefonicky ( tel: , Mgr. Lubo âapek, tel: Miroslav Tyl), b) písemnou pfiihlá kou (k vyzvednutí v Z Osek), c) mailem na: - nejpozdûji v ak do termínu talentov ch zkou ek. Talentové zkou ky se konají v tûlocviãnách Základní koly Osek a) ve stfiedu pro dûti leto ní 3. a 4. tfiídy v 15,00 hodin, b) ve stfiedu pro dûti leto ní 5. a 6. tfiídy v 16,00 hodin Úãastníci talentov ch zkou ek musí mít sportovní odûv a ãistou obuv. Vedení koly upozoràuje, Ïe docházka do sportovních tfiíd vyïaduje zv ené nároky na Ïáky pfii plnûní kolních povinností i sportovním tréninku a úzkou spolupráci rodiãû se kolou a trenéry. Pro mnohé z va ich dûtí mûïe b t tfiída sloïená z kamarádû a kamarádek sportovcû i motivací k lep ím kolním v konûm. Kromû nav eného poãtu hodin tûlesné v chovy bude vûnována zv ená pozornost i vzdûlávání v oblasti v poãetní techniky. Od 2. do 5. tfiídy budou mít Ïáci hodinu t dnû, v 6. OSECKÉ NOVINY 9 / 2007

10 roãníku 2 hodiny a zvládnou nejen vyhledávat informace na internetu ãi elektronickou komunikaci, ale i textové, tabulkové a grafické programy. Od 2. roãníku bude pro v echny Ïáky povinná v uka anglického jazyka (nepovinná pfiíprava od 1. tfiídy), od 7. roãníku pfiibude nûmãina. Z OSEK MÁ SVÒJ KOLNÍ VZDùLÁVACÍ PROGRAM Pfií tí kolní rok ãeká ãeské kolství podstatná zmûna - na základních kolách se pfiestává uãit podle klasick ch, ministerstvem dan ch osnov. Ty budou postupnû nahrazeny kolním vzdûlávacím programem ( VP), kter si kaïdá kola vytvofií sama. Tvorba vlastního VP probíhá na na í kole jiï více neï rok a kromû pedagogû mohli ovlivnit jeho podobu rovnûï Ïáci, jejich rodiãe, zástupci zfiizovatele koly, ale také dal í instituce a organizace, které by se kolou v budoucnu rády spolupracovaly. Ná VP tak vychází pfiedev ím z dûkladné anal zy a smûfiuje ke smûl m cílûm, které jsme si jako pedagogové pfiedsevzali. Ptali jsme se rodiãû, ÏákÛ, vefiejnosti i sami sebe, jaká by na e kola mûla b t. A tak vznikl ná nov kolní vzdûlávací program, kter je jako it na míru na emu mûstu, regionu a pfiedev ím jeho obyvatelûm. Nazvali jsme ho âtyfilístek. Jak uï sám název napovídá, jsou pro nás prioritní hned ãtyfii cíle, které jsme stanovili s ohledem na vzdûlávací tradice na í koly: nauãit Ïáky pracovat s informaãními technologiemi, pûstovat u dûtí vztah ke sportu, pomáhat ÏákÛm s poruchami uãení ve speciálních tfiídách, vytváfiet atmosféru pro toleranci a slu nost mezi v emi úãastníky v chovnû vzdûlávacího procesu. Opodstatnûnost zvolen ch priorit odûvodàujeme takto: 1) Kdybychom Ïáky nevedli k práci s informaãními technologiemi, bylo by to v dne ní dobû stejné, jako bychom je neuãili ãíst, psát ãi poãítat. V poãetní technika pro nás v ak neznamená cíl, n brï jen prostfiedek k dosaïení cílû jin ch. Na e kola má rovnûï tradici v dobré vybavenosti poãítaãi a prezentaãní technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zafiazujeme jiï od druhého roãníku prvního stupnû jako povinn pfiedmût. 2) Vybavení na í koly tfiemi tûlocviãnami a kolním hfii - tûm, sousedství s dal ím vefiejn m hfii tûm a fotbalov m hfii - tûm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v na em mûstû (TJ Baník Osek, Sokol Osek, kolní sportovní klub pfii Z ), pfiíhodná poloha na eho mûsta, dlouholetá aktivní práce na ich pedagogû a sportovní úspûchy na ich ÏákÛ, to jsou dostateãné dûvody proto, abychom oblast sportu upfiednostàovali i nadále. 3) Nadstandardní péãi ÏákÛm s poruchami uãení poskytujeme jiï nyní a doufáme, Ïe tím oslovíme i rodiãe ÏákÛ z okolních mûst. Pfii vhodn ch podmínkách zakládáme speciální tfiídy, organizujeme nápravy tûchto poruch na prvním i na druhém stupni na í koly, vût ina vyuãujících ãeského jazyka pro la kurzem pro vzdûlávání ÏákÛ se specifick mi poruchami uãení. 4) Chceme, aby na e kola byla místem, kde se nám v em bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se na i Ïáci budou rádi vracet. Uvûdomujeme si, Ïe vychováváme pfiedev ím obãany na eho mûsta a vûfiíme, Ïe pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odli nosti a budeme k sobû slu ní, budou stejné hodnoty vyznávat i na i Ïáci ve svém obãanském Ïivotû. Na závûr je tû nûkolik zajímavostí z nového uãebního plánu na í koly: Cizí jazyk budeme uãit jiï od druhého roãníku. Informatiku se Ïáci zaãnou uãit jiï ve druhé tfiídû. Na druhém stupni nabídneme ÏákÛm sedmého roãníku druh cizí jazyk. Îáci budou mít od 6. tfiídy tfii hodiny tûlesné v chovy t dnû. Sportovní nadání ÏákÛ se bude dále rozvíjet i v rámci nepovinn ch pfiedmûtû. Souãástí v uky praktick ch ãinností bude i práce s digitálními technologiemi (digitální foto a video, projekãní technika, mobilní technologie, bezdrátové technologie). Mgr. Jan Sklepník, koordinátor VP... jsou na e fejeton Chodíme kolem nich. Jsou to na e ratolesti. Veselé malé, veselé vût í, a pak jsou ti nejveselej í, kter m není nic svaté. Jsou v partách, které se nám vûbec nelíbí, dûlají kravál, kdyï chceme mít klid, a vûbec dûlají vûci, na které my uï si tfieba ani netroufneme, i kdyï sami toho svedeme také dost. Nadáváme na nû, kde to jenom jde. To my, kdyï jsme byli mladí, a to za nás nebylo, a tak nûjak podobnû. Sakra, po kom ty kvûty na eho Ïivota jsou? Doba se hodnû zmûnila. Mûní se i lidé, ale hlavnû se zapomíná. Za doby velkého bol evika se pro nás budoval socialismus. A na i rodiãe fiíkali: Dobfie vám tak, stejnû vy, parchanti, si nic lep ího nezaslouïíte. Mám dojem, Ïe ti na i vrabãáci nejsou o nic hor í, neï jsme byli my. Pochopitelnû, kdyï nûkdo postfiíká barvou sochy u pomníku, není to na pochvalu. Ale z druhé strany, rostou z nich budoucí OSECKÉ NOVINY 10 / 2007 sportovci, odborníci v poãítaãové technice a budou to oni, kdo pfievezmou po nás Ïezlo a budou nám vydûlávat na dûchody. Zatímco si v ímáme vûcí, které jsou vidût, sem tam probleskne nûco a zatají se dech. Do osecké koly chodí dívenka, která pí e ver e. A ne ledajaké. Má smysl pro ver, rytmus a má úïasnou fantazii. A pfiitom pomalu nikdo o ní neví. A to je teprve v osmé tfiídû. Pokud ji potkáte, bûïná dívka, skromná, milá, pozdraví a vûbec se neodli uje od ostatních. Nikola romková. Pokud budete nûkdy v budoucnu ãíst ver e od této sleãny, milé pfiekvapení vás nemine. A moïná si vzpomenete i na svá kolní léta. Zcela urãitû vedle vás vyrostl nûkdo zcela v jimeãn. A nemusel to b t v té dobû zrovna Ïádn vzoràásek. Osecká kola má svou dlouhodobou tradici. Pro ly tam tisíce ÏákÛ a kaïd má na ni své vzpomínky. Kdo z nás ví, kolik vychovala v znamnûj ích lidí a kolik jich je tû vychová? Otázka. Jsme ochotni pfiipustit, Ïe dûti jsou na ím zrcadlem? A Ïe prostorû, kde si mohou hrát, ub vá? A Ïe jsme ochotni jim vûnovat ãím dál tím ménû svého ãasu? Tím více jsme nuceni vyjádfiit svûj vdûk sleãnû, která vedle sv ch povinností a dívãích starostí, doká- Ïe vytvofiit nûco, co pohladí na du i. Básník by asi ukonãil fejeton tímto ver- em: Pfieji té dívence, sudiãky jí daly pár darû do vínku, kdyï u kolébky stály. AÈ se jí dobfie dafií, Má stále modré nebe. A pár kapek tûstí. V e dobré kolem sebe. A já osobnû bych totéï pfiál i osecké kole a v em majitelûm hodn ch i nehodn ch stvofiení. AÈ se nám to líbí, nebo nelíbí,.. jsou na e! Miroslav Smutn, Háj u Duchcova

11 DÛm dûtí a mládeïe De tník DÛm dûtí a mládeïe DE TNÍK DolnonádraÏní Osek tel.: Pondûlí - âtvrtek 8.00 hod hod. NABÍDKA AKCÍ NA KVùTEN (sobota) sraz v 8.00 hod. pfied DDM Osek V let do Prahy. Cílem na í poznávací cesty bude hlavní mûsto. Mimo jiné se podíváme také na KarlÛv most, PraÏsk hrad, Staromûstskou radnici a dal í zajímavosti. Kdo má navíc rád dlouhou cestu vlakem, tak pro toho je ná v let to pravé ofiechové. S sebou velkou svaãinu, pití a kapesné. V cenû zájezdu je zahrnuta doprava a pedagogick doprovod. Pfiedpokládan návrat je v hod. na dolní nádra- Ïí.Na tuto akci je nutné se pfiihlásit nejpozdûji do v kanceláfii DDM. Cena v letu je 180,- Kã (ãtvrtek) 8.00 hod. Z Hrdlovská Olympiáda M - místní kolo SoutûÏ pro druïstva z matefisk ch kol z na eho okolí. Dûti budou soutûïit v bûhu na 40 m, hodu do dálky kriketov m míãkem, skoku do dálky a ve tafetovém bûhu. Nejlep í dvû druïstva postoupí do oblastního kola v Duchovû, které se bude konat v 6. ãervna Poplatek za t m je 150,- Kã (pátek - sobota) Jarní Noãní hrátky A opût jsou tu oblíbené noãní hrátky. A co nás ãeká? Pojedeme si zafiádit do Aquacentra v Teplicích. âekají nás hry a soutûïe, táborák...prostû budeme se bavit. Na tuto akci je nutné se pfiihlásit nejpozdûji do Pfiihlá ky jsou k dispozici v kanceláfii DDM. Cena je 130,- Kã (sobota) Bambiriáda - Chomutov. Prezentace na eho DDM, v tvarná dílna, vystoupení dûtí ze zájmov ch krouïkû - aerobic, HIP HOP, kytara (nedûle) Teplické slavnost.i Prezentace na eho DDM + v tvarná dílna (zdobení perníãkû) P IPRAVUJEME NA âerven (nedûle) - Autocamp Osek Oslavy dne dûtí, od 9.00 hod do hod (pondûlí) - zámek Ploskovice Prohlídka s princeznou pro M (sobota) - Autocamp Osek Portiãka roãník, od hod (pátek - sobota) - DDM Osek Pfiedprázdninové Noãní hrátky kvûten 2007 MùSTSK DùTSK PARLAMENT Za nûkolik málo dní vypukne na e velká úklidová akce s názvem Pohádkov les. Pfiípravy vrcholí a v dobû, kdy ãtete toto vydání ON, jiï budeme vûdût, jak to celé dopadlo. V kaïdém pfiípadû jsme moc rádi, Ïe se s námi do celé vûci pustily jak osecké M, tak na e Z. A zatím pouze doufáme, Ïe se k nám také pfiidají dal í obãané, kter m není lhostejná pfiíroda v pfiilehl ch ãástech mûsta. V ãervnovém vydání Vás budeme informovat o tom, jak to celé dopadlo. Kromû toho pfiipravujeme je tû men í akci, která se bude t kat pouze ãlenû MDP. ProtoÏe je jaro a stále více lidí se vydává ven do lesû a luk, rozhodli jsme se, Ïe projdeme celou Nauãnou stezku mûsta Oseka a pokud bude potfieba, vyãistíme ji od ohyzdn ch ozdob, Pû í tura z Moldavy do Oseka Veselé velikonoce - prodejní v stava které tu nûktefií z nás po sobû zanechávají. Pfied koncem kolního roku nás ãeká je tû malé soustfiedûní, kde bychom rádi shrnuli uplynul rok a pomalu se zaãali pfiipravovat na ten dal í. Martina Folkertová - koordinátorka MDP STALO SE... Velikonoce u nás Vítání jara a oslava Velikonoc má v na em DDM mnohaletou tradici. JiÏ koncem února nastanou velké pfiípravy, které zahajujeme monstrózním nákupem cukru, mouky, kofiení, medu a dal ích surovin nezbytn ch k peãení voàav ch perníãkû. Cel bfiezen se pak libá vûnû nese po v ech chodbách a uãebnách a dráïdí chuèové buàky v ech pfiítomn ch. Kromû perníãkû také poctivû vyfukujeme vajíãka, která pak perkujeme do velikonoãního hávu. Skuteãné ílenství ale vypukne v posledních tfiech pfiedvelikonoãních t dnech. Ve spolupráci s místní Z a M pofiádáme pro Ïáãky v ukové programy. V leto ním roce byl opût nejvût í zájem o zdobení perníãkû, kromû toho jsme s dûtmi OSECKÉ NOVINY 11 / 2007

12 n ch hor, konkrétnû na Moldavu. Po pfiíjezdu následovalo obvyklé zastavení a naãerpání dostatku energie na cestu, která byla pfied námi. Z batohû se klubaly ven voàavé fiízeãky, obloïené housky a dal í dobroty. A pak uï jsme vyrazili smûr Osek. Poãasí nám opravdu pfiálo. Celou cestu nás provázelo hfiejivé slunce a modrá obloha bez jediného mráãku. Nálada byla naprosto skvûlá a celá cesta nám ubûhla, ani jsme nevûdûli jak. V KfiiÏanovû jsme se je tû osvûïili sladk m zmrzlinov m pohárem a v podveãer jsme dorazili domû. V ichni jsme byli sice unaveni, ale pfiitom spokojeni, Ïe jsme udûlali nûco pro svá tûla. V ech tfiináct se nás tû í na dal í v pravu a doufáme, Ïe pfií tû se na e fiady je tû rozrostou. Martina Folkertová - pedagog volného ãasu Veselé velikonoce - keramická v stava vyrábûli marcipánová kufiátka, zdobili kvûtníky ubrouskovou technikou, sázeli osení a nezapomnûli jsme ani na kraslice ãi v robky z keramické hlíny. Nakonec vïdy pfiichází na fiadu slavnostní v zdoba Domeãku a pfiíprava prodejní v stavy. V ude to krásnû voní, chodby zdobí desítky papírov ch i Ïiv ch kvûtin, vûtviãky bfiíz, zlatého de tû ãi vrby. Letos jsme pro náv tûvníky pfiichystali informaãní tabule, kde se mohli dozvûdût v e o historii i souãasnosti Velikonoc. Seznámili jsme je s velikonoãními tradicemi, symboly, s celou fiadou velikonoãních fiíkanek. Dozvûdûli se také jak se slaví velikonoãní svátky v sousedních zemích nebo jaké pranostiky provázejí jarní mûsíce. Od 2. do 8. dubna pak byla otevfiena jiï zmiàovaná prodejní v stava, kde své umûní pfiedvedli nejenom dûti ze zájmov ch krouïkû, ale i my pedagogové. KaÏd tu na el nûjakou maliãkost, kterou mohl potû it své blízké. V sobotu 7. dubna a v nedûli 8. dubna byly pro vefiejnost otevfieny jiï tradiãní velikonoãní dílny. V ichni zájemci tu mohli vyzkou et svou zruãnost. V sobotu se roztoãilo kolo hrnãífiského kruhu a v kuchyàce to opût zavonûlo perníãky. Na nedûli se mohli tû it pfiíznivci kraslic a také zruãní perníkáfii. Nakonec nám Velikonoce opût velmi rychle ubûhly, ale jiï nyní shromaïìujeme nápady pro dal í sváteãní dny, Vánoce. V sobotu 14. dubna jsme se vydali na dal í z na ich oblíben ch Pû ích túr. ZÛstali jsme vûrni tradici a opût se nechali vyvézt vláãkem motoráãkem na vrcholky na ich Kru - LÉTO 2007 Tuzemsk letní dûtsk tábor pro dûti od 7 do 15 let - RÛÏená u Písku - v termínu Cena poukazu ãiní 3.890,- Kã. V cenû je zahrnuto ubytování ve 4 a 6 lûïkov ch chatiãkách, strava 5x dennû, pitn reïim, doprava, úrazové poji tûní, odmûny, v let, pedagogick a zdravotní doprovod. Pro dûti je pfiipraven bohat program, pfii kterém se urãitû nudit nebudou. âekají nás osvûdãené hry, ale i zcela nové...více prozrazovat nebudeme...nechte se pfiekvapit. Pro leto ek máme pfiipravenou celotáborovou hru Tajemn poklad pána z Nosetína. Vodáck tábor pro mládeï a dospûlé a pro rodiãe s dûtmi - OTAVA v termínu Cena pro dospûlé 1.950,- Kã, Cena pro dûti do 15 let 1.750,- Kã. V cenû je zahrnuto: pronájem lodí (kanoe, rafty) a vybavení (vesty, pádla, barely), ubytování v kempech, doprava (vlak, autobus), úrazové poji tûní, zdravotní doprovod. Na í cestu zaãneme v Su ici a zakonãíme v Písku. Celkem nás ãeká 70 km fieky Otavy. Proplujeme HoraÏìovicemi a Strakonicemi, kde si odpoãineme a strávíme zde dva dny. Po celé trase fieky nás budou lákat hrady a zámky a zvát k náv tûvû. Neváhejte a pojeìte s námi. Nebudete litovat. Stanování na zfiíceninû hradu Sukoslav pro dûti a mládeï od 10 do 17 let - v termínu Celková cena pobytu 2100,- Kã zahrnuje pedagogick doprovod, dopravu, poji tûní, ceny, stravu 5x dennû, pitn reïim a v let. I pro tento rok jsme se rozhodli, Ïe nebudeme naru ovat na e zvyklosti a rituály a tak opût nav tívíme na i starou známou zfiíceninu Sukoslav. Tentokrát se jedná dokonce o desetidenní pobyt. Pfiipraven je pro vás napínav program, kter se cel ponese v duchu Záhady Mile ovského stfiedohofií. Ti z vás, ktefií s námi nebyli v uplynul ch dvou letech, bychom chtûli upozornit, Ïe nejenom kostomlatsk hrad je opfieden spoustou záhad a tajemství, ale stejnû jsou na tom i ostatní hrady v této oblasti. Vydáme se proto na v pravu, jejímï cílem bude nûkteré z tûchto záhad odhalit a rozlu tit.. Poãet míst je omezen na 25. Tuzemsk tábor pro mládeï od 15 let - PODOLÍ u Písku - v termínu Cena poukazu 2.990,- Kã. V cenû je zahrnuta doprava, ubytování v estilûïkov ch patrov ch srubech, plná penze (5x dennû strava+pitn reïim), úrazové poji tûní, ceny, pedagogick a zdravotní doprovod. Je pfiipraven bohat program pfiizpûsoben vûku úãastníkû - t mové hry z Prázdninové koly v Lipnici, ale také velká RPG hra Letopisy Narnie. OSECKÉ NOVINY 12 / 2007

13 Zprávy z domova (M Osek, Hrdlovská) Jak jsme sázeli stromky byla první mimofiádná podzimní akce v na í M, kterou jsme v rámci projektu Strom spoleãnû s dûtmi uskuteãnili. Dûti ze v ech tfiíd mûly za úkol rozdûlit se do men ích skupin a spoleãnû zasadit strom na kolní zahradû. Celkem jsme takto vysadili 20 habrû a jefiábû. Mûli jsme obavu, jak na e stromky pfieïily leto ní prapodivnou zimu, ale dafií se jim náramnû. V echny stromky nám krásnû puãí a nezahynul ani jeden. Teì budou dûti pozorovat, jak se jejich stromku dafií, jak poroste. Budeme je pozorovat ve v ech roãních obdobích. No a do Ïivota mají na e dûti splnûno, víte co se fiíká : postavit dûm, zasadit strom,... Na podzim jsme se jako kaïd rok vypravili na v let za zvífiátky do Chomutova, poãasí nám pfiálo, zvífiátka na nás uï ãekala, abychom je vidûli v celé parádû. V pokladnû jsme smûnili tvrd chléb za granule pro zvífiátka a smûli jsme je tedy i nakrmit. Pro li jsme cel lesopark, nakrmili jsme zvífiátka i sebe, a pak autobusem zase hurá domû. V zimních mûsících jsme si letos neuïili snûhu jako obvykle, ale dûti se urãitû nenudily. Pfii el k nám na náv tûvu andûl s ãertem a Mikulá, na Vánoce dostaly dûti pod stromeãek spoustu dárkû. Nauãily se zpívat vánoãní koledy a Vánoce ve kolce byly skoro jako doma - peãení cukroví, zpívání, dobroty, koledy, dárky. Snûhuláky jsme místo ze snûhu vyrábûli z vaty, snûhové vloãky jsme stfiíhali z papíru. V únoru do lo v na í kolce k men ímu stûhování. Do M se pfiihlásilo dal ích 10 dûtí a aby mohly do kolky zaãít chodit, museli jsme otevfiít je tû jednu tfiídu. No a tak máme od února je tû 10 kamarádû navíc a dohromady je nás 92 dûtí. Na jaro uï jsme se v ichni tû ili, hlavnû Ïe uï bude konec chfiipkám a r mû a bacily si zajdou taky nûkam odpoãinout. Hned zaãátkem bfiezna jsme se zúãastnili pfiehlídky matefisk ch kol Matefiinka 2007 s country tancem Arizona. Vyhlásili jsme a uspofiádali v tvarnou soutûï pro na e dûti, ale i dûti ze sousedních obcí (Hrob, Stfielná, Ko Èany, Ohníã, Msti ov) na téma Zvífiátka v pohádce. Celkem se v stavy zúãastnilo 28 dûtí a tajn m pfiidûlováním hlasû dûtí, rodiãû a zamûstnancû M se na 1. místû umístila s obrázkem Krtek Jana Kroftová, na 2. místû Sára Zelenková s obrázkem Jak pejsek s koãiãkou pekli dort. 3. místo získaly Lucie Neknûzová s obrázkem Moudrá sova a Sára Zelenková s obrázkem Bob a Bobek.V ech 28 dûtí bylo ocenûno mal m dárkem a pamûtním listem a my jsme mûli velkou radost, Ïe jejich obrázky zdobily na i M. Velikonoce u nás jiï tradiãnû znamenají Velikonoãní soutûï O velikonoãní vajíãko, kdy mají moïnost dûti zapojit i rodiãe a pochlubit se sv m umûním a ikovností rodiãû. Letos byl nej ikovnûj í Filip Just s maminkou a jejich kraslice byly opravdu krásné.. Také uï jsme se v ichni tû ili na na i kolní zahradu. S jarem jsme museli zkontrolovat hraãky na kolní zahradû a zahradní vybavení / klouzaãky, pfiekáïkové dráhy, vláãek /, trochu uklidit nafoukan nepofiádek a pak uï hurá na písek, na kolobûïky nebo také na procházku do lesa. Do konce kolního roku a letních prázdnin jiï nezb vá moc ãasu, nás ãeká je tû spousta her, práce a zajímav ch ãinností, ale teì nesmíme zapomenout na Vás, ktefií je tû leno íte s maminkami doma. Pfiijìte se podívat a pfiihlásit se do Matefiské koly Osek, Hrdlovská zápis do M se koná ve dnech v budovû M od 8,00 do 16,00 hod. Srdeãnû Vás zvou va i budoucí kamarádi, paní uãitelky a ostatní zamûstnanci M. Vûra Pourová, fieditelka SPOLU V EVROPù V polovinû dubna byl v nûmeckém Sörnzig v okrese Mittweida slavnostnû zahájen projekt Oblastní charity Most a Muldentálského spolku umûní intarzie Sörnzig s názvem Spolu v Evropû. Je podpofien z âesko-nûmeckého fondu budoucnosti a jeho obsahem je prezentace aktivit a pfieshraniãních partnerství, kter ch navázala Mostecká Charita za est let své existence úctyhodnou fiadu. Projekt je doplnûn o prvek v tvarného umûní a tak budou v tamním Evropském centru umûní aï do konce ãervna k vidûní i v tvarná díla Eli - ky a Jaroslava Vodiãkov ch, coï jsou sochy, olejomalby s pfiírodními i biblick mi motivy, obrázky na kamenech i cituplná kombinace rûzn ch pfiírodních materiálû. Oblastní charita Most vystavuje také tvofiivost dûtí z komunitních klubû a klientû azylov ch domû a peãovatelské sluïby z Mostu, Oseka a Duchcova. Poutav m doplàkem jsou intarzované obrazy krajiny a kvûtin od nûmeck ch projektov ch partnerû. Pronesené projevy jakoï i následné spoleãnû strávené odpoledne v pfiátelské atmosféfie naplnûné duchem kfiesèanství, vzájemnou úctou, pochopením, prospû ností, perspektivou a zájmem, to v e v nádherném kolorytu rozkvetlého údolí fieky Cvikovské Muldy, bylo oslavou na eho spoleãného díla, z nûhoï vze el na pfiíklad jiï dal í projekt Integrováni do Evropy, jehoï nositelem je Nûmeck ãerven kfiíï, Okresní svaz Bautzen. Oblastní charita Most se zaãlenila i do benefiãní akce kterou pofiádá Muldentálsk spolek umûní intarzie Sörnzig u pfiíleïitosti leto ního desátého v roãí svého zaloïení a jejíï v tûïek bude vûnován ve prospûch v zkumu a léãby leukémie. Projekt Spolu v Evropû se tû il i znaãnému zájmu nûmeck ch médií. Je dvoulet a po druhé leto ní prezentaci v saském Marienbergu, bude v roce 2008 pfiedstaven v klá - terní galerii v Oseku a ve v stavních sálech Mûstské knihovny v Mostû. Celá akce dobfie zapadá do leto ního 50. v roãí vzniku Evropské unie, a má b t z na í strany pfiíspûvkem k budování spoleãného evropského domu. Brigita Janovská OSECKÉ NOVINY 13 / 2007

14 VÁS ZVE NA AKCE, KTERÉ SE V OSEKU USKUTEâNÍ klá terní kostel Nanebevzetí P. Marie Koncert pûveck ch sborû - Duchcovsk pûveck sbor (Dr. J.Holubec) a Dûãínsk pûveck sbor (Jana Boháãková). Od hod., vstupné - dobrovolné ITC Osek V stava keramiky dûtí z DDM Osek klá terní kostel Nanebevzetí P. Marie BeethovenÛv hudební festival - koncetr Severoãeské filharmonie Teplice. Od hod., vstupné - dobrovolné VÁS ZVE NA AKCE, KTERÉ SE USKUTEâNÍ V OKOLNÍCH MùSTECH do Regionální muzeum Teplice - Jízdárna Takhle to vidíme MY... A co VY na to? - v stava Arkádie Teplice do Regionální muzeum Teplice - v stavní místnosti 33 let archeologické práce na zámku v Bílinû - archeologická v stava k 110. v roãí zaloïení muzea v Teplicích Regionální muzeum Teplice - Jízdárna Hasiãi jedou, stfiíkaãku vezou aneb 140 let hasiãského sboru v Teplicích - v stava je pfiipravována na poãest 140. v roãí zaloïení Hasiãského sboru v Teplicích. Bude koncipována do nûkolika tematick ch oddílû, postihujících v voj hasiãstva na Teplicku. Úvodní ãást pfiipomene historii ohla ování a ha ení poïárû pfiibliïnû od stfiedovûku, archaické metody hasebních zásahû a nejstar í zmínky o poïárech na Teplicku vãetnû dobov ch vyobrazení (zejména poïár Teplic v roce 1793). VernisáÏ v stavy je v pátek v hod centrum Teplic Slavnostní zahájení 853. lázeàské sezóny - shlédnete mnoho umûlcû, vystoupení hudebních skupin a mnoho dal ího vãetnû pûlnoãního oh- OSECKÉ NOVINY 14 / 2007 Àostroje Informaãní a turistické centrum Osek (ITCO). Otevfieno dennû od 9,00 do 17,00 hodin, kromû pondûlí. Nabízíme: ãernobílé kopírování ( formát A3, A4 ), laminování, prodej pohledû a turistick ch známek, prodej po - tovních známek informaãní a propagaãní materiál o Oseku a okolí. Novû nabízíme: prodej Kulturních pasû V bûr v znamn ch dnû Kvûten Mezinárodní den o etfiovatelek a Mezinárodní den podpory nemocn ch s chronick m únavov m syndromem Svûtov den koktejlu Mezinárodní den rodiny Svûtov den proti mozkové mrtvici Svûtov den telekomunikace Svûtov den kulturní rozmanitosti Mezinárodní den biologické rozmanitosti Evropsk den národních parkû Den Afriky Mezinárodní den ztracen ch dûtí Mezinárodní den ochráncû míru Evropsk den melanomu Svûtov den bez tabáku Den otvírání studánek âerven Den dûtí Den pozemního vojska Mezinárodní den nevinn ch dûtsk ch obûtí agrese Svûtov den Ïivotního prostfiedí Den rozvoje a vzdûlávání dospûl ch Mezinárodní den oceánû V stava Velikonoãní tradice 2007 Jako kaïd rok, i letos probûhla v ITC Osek ve dvou víkendech v stava Velikonoãní tradice. Kromû mistra Krkoviãky, kter na v stavû úãinkoval pouze první víkend, zde pfiedvádûli své umûní maléreãky z Teplic a Duchcova, fiezbáfi z Hrobu, paliãkáfika z Mezibofií a ko íkáfiky z Kostomlat. Náv tûvníci procházeli staroãeskou kuchyní, kde mohli ochutnat velikonoãní pochoutky slané i sladké. Jako velké pfiekvapení bylo úãinkování teplické Arkádie, která na v stavû pûsobila poprvé. Její zástupci vzbudili sv mi v robky z vosku a keramiky velk zájem náv tûvníkû. A tak bylo domluveno, Ïe se u nás budou objevovat ãastûji. Chtûli bychom podûkovat na im vzácn m sponzorûm - paní Burdové a její prodejnû kvûtin La Fantasia za pfiekrásnou kvûtinovou dekoraci ve vstupní hale ITC, M&M cukráfiská v roba Osek za úïasné cukráfiské v robky symbolizující Velikonoce a pekárnû Osek za chuèovû vynikající bochánky. V stavou Velikonoãní tradice pro lo za dva víkendy zhruba 2000 náv tûvníkû a doufáme, Ïe byli v ichni spokojeni a Ïe nás pfii dal í v stavû opût v hojném poãtu nav tíví. Pracovnice ITC Osek Mezinárodní den památek probûhl v oseckém klá tefie za velké úãasti náv tûvníkû. PfiestoÏe byl v ední den, pfii lo se k nám podívat zhruba 80 náv tûvníkû z Oseka, okolí i z Nûmecka. Pfiíjemné pfiekvapení pro nû bylo to, Ïe nikdo nemusel platit vstupné. Letos nebyla bohuïel otevfiena knihovna, ale náv tûvníci místo toho shlédli v stavu dûtí ze Z Osek. Horoskop BlíÏenci Láska UÏ v lednu se vám ukáïe, Ïe láska vzniká kdekoliv a jakkoliv. Nevyhnete se hlavnû cizincûm. Îeny mezi vámi budou pro tento rok obzvlá È citlivé a vnímavé, ale taky pfiímo vázané na partnery. V ichni se musíte víc vûnovat druh m, i se schopností se obûtovat. AÏ v listopadu si lásku a sex uïijete pln mi dou ky, proto se na to pfiipravte. Pluto i Venu e vám moïná pfiinesou sexuálnû znaãnû disponovaného partnera, kter by mûl b t vnímav. MoÏná se toto v echno projeví u va eho stávajícího partnera. Jeho milostná rafinovanost vás potû í. Zdraví UÏ ze zaãátku roku musíte cviãit, staãí ale bûh nebo míãové hry v tûlocviãnách, klidnû si pofiiìte rotoped. Nesmíte jen tak zahálet, jak fiíká Merkur i Jupiter, naberete tak svaly a lépe mû- Ïete pracovat. V dubnu budete mít problémy s nohama, proto si je ãasto masírujte. Potfiebujete del í pobyt v pfiírodû, hlavnû v ãervnu, jinak se mûïe zhor it stav va í d chací soustavy. Na (Pokraãování na tr. 15)

15 (Dokonãení ze str. 14) konci srpna si mûïete postûïujete na pohybové problémy. Urãitû pijte ménû alkoholu, odrazilo by se to brzy na stavu va ich jater i slinivky, traãník taky v echno nevydrïí! Práce Potfiebujete kvalifikovanûj í práci a protoïe jste uãenliví s pfiizpûsobiví, zapi te se do v ech kurzû, které vám nabídne va e firma. Budete mít problém pouïívat cizí jazyky a pfiedev ím v bfieznu vám Merkur i Jupiter nastíní, co udûlat. V ãervnu a ãervenci se budou mít lépe obchodníci, prodejci a fiidiãi, stejnû tak ale zaïijou tûstí studenti, skvûle zvládnete zkou ky. Pokud pracujete pro zahraniãní firmy, ãekejte hodnû nedorozumûní. V záfií a fiíjnu si budete uïívat odpoãinku a volnûj í pracovní doby. Peníze Va e pfiíjmy nejsou vïdy pravidelné, proto byste se mûli pfiedev ím v bfieznu zamyslet, jestli nechcete zmûnit zamûstnavatele. V dubnu vám rádi pomû- Ïou va i kamarádi. DÛleÏit pro vás mûïe b t hlavnû podzim, kdy víc vydûláte díky pozitivním vazbám s lidmi, které znáte uï dlouho. Musíte b t vydatnû pracovití a pfiesní, jak fiíká Merkur i Venu e a hlavnû se nespoléhejte na tûstí, jak se vyjadfiuje je vazba Jupiteru. Pro v dûlek nejezdûte do zahraniãí, ani nespoléhejte na partnerovy konexe. Velk vliv budou mít kolegové. KULTURNÍ PAS UpozorÀuji obyvatele Mûsta Oseka na moïnost zakoupení kulturních pasû pro rok Jedná se o prûkaz, kter opravàuje obãana âr ke zlevnûnému vstupnému do muzeí, galerií, zámkû, zahrad a dal ích kulturních zafiízeních v DráÏìanech a nûkter ch okresech SRN. Kulturní pas má platnost pro kalendáfiní rok 2007 a zájemci si pas mohou zakoupit v Informaãním kulturním centru Osek. Zde jim budou poskytnuty i bliï í informace. Mgr. Hana imánková místostarostka Mûsta Oseka Jaro na MINIFARMù Oslava mláìátek MINIFARMY a Kuliãkiáda Stejnû jako v zimních mûsících, pfiipravila MINIFARMA i na jaro bohat program pro dûti i dospûlé náv tûvníky. 1. duben 2007 byl pfiíleïitostí k symbolické oslavû mláìátek, která se narodila na MINIFARMù pfiedev ím zásluhou na eho pilného kozlíka Matûje v prûbûhu neobvykle teplé zimy. Oslavu jsme spolu s dûtmi, jejich rodiãi a dal ími zájemci spoleãnû pojali volnoãasovû - spojením krásného poãasí, mazlením se zvífiátky a hraním kuliãek, do kterého se aktivnû zapojili jak malí, tak i velcí náv tûvníci. Bez ohledu na vûk si v ichni uïili krásn den a spoustu legrace. Oproti pûvodním pfiedstavám si dûti zvolili osobit hrací styl, kterému dospûlí nestaãili a tak jsme spoleãnû vybudovali dal í hrací pole, na kterém se vyfiádili i dospûlí. Dûti si spolu se stylem urãily i vlastní pravidla a dospûlí - jak se ukázalo na tom nebyli jinak, protoïe kaïd si ze svého vlastního dûtství pfiinesl jinou taktiku, jak zvítûzit. Po diskusích v zaãátku byl turnaj zahájen a jako nezúãastnûn pozorovatel jsem musela uznat, Ïe síly byly skuteãnû velmi vyrovnané. Odehrálo se nûkolik kol a snad poprvé hra zaujala v echny hráãe, dûti nevyjímaje, natolik, Ïe bylo v em naprosto jedno, kdo je vítûz a v ichni do jednoho si uïívali kuliãkové fiádûní. Ve voln ch chvílích se náv tûvníci scházeli u ohnû, kde byly k dispozici kromû bufitíkû také bramborové placky z MINIFARMY. Program byl doplnûn nezvyklou podívanou, kterou nám pfiipravili kynologové pfiedev ím ze ZKO MEZIBO Í se sv mi psími svûfienci, ktefií vyuïili krásného dne k tomu, aby na cviãáku MINIFARMY pfiedvedli spoleãnû své dovednosti. AÏ samotn západ sluníãka a mírné ochlazení nás donutilo se i pfies nevûli dûtí i dospûl ch rozlouãit s krásn m dnem. Nepochybuji o tom, Ïe kromû fotografií si kaïd odvezl také spoustu krásn ch záïitkû a dobrou náladu, se kterou se pfií tû znovu setkáme. Velikonoãní tradice v Teplicích a v Oseku V prûbûhu dubna jsme se také s na imi zvífiátky zúãastnili akcí souvisejících s velikonoãními tradicemi. Cílem tûchto akcí je pfiíleïitost pro v echny, ktefií o nás prozatím nevûdí a nebo nemají moïnost nás nav tívit, seznámit se s na í ãinností a na imi pfiekrásn mi a pfiítuln mi zvífiátky pfiímo v místû bydli tû nebo náv tûvy. V Teplicích jsme vystupovali v rámci velikonoãních trhû ve dnech 5. a pfiímo na námûstí a náv tûvnost, vãetnû zájmu o pfiím kontakt se zvífiátky, byla opût mimo jiné i díky krásnému poãasí, více neï vysoká. V Oseku jsme pak vyuïili na ich vybudovan ch ohrádek v klá terní zahradû za lékárnou a prezentovali jsme na i ãinnost v rámci spolupráce s ITC Osek na akci s názvem Velikonoãní tradice. Vstup do zahrady pfiímo z ITC nebyl moïn a náv tûvnost zahrady byla touto skuteãností drobnû poznamenána. Kdo v ak opravdu usiloval o to, aby si ke zvífiátkûm na el svou cestu, zpravidla tu s námi strávil mnoho ãasu. Na i vymazlení svûfienci opût díky krásnému poãasí a pfiíjemné spoleãnosti náv tûvníkû skuteãnû pfiedvádûli kousky sobû vlastní - byli vesele rozpustilí a pfiítulní. Po informaãních letáãcích o na ich poznávacích programech se na v ech akcích jen zaprá ilo. Tû í nás, Ïe tyto akce splàují svûj úãel a na MINIFARMù se tak stfiídá jedna náv tûva za druhou. Pokud i Vy máte zájem se dozvûdût o tom, co Vám mûïeme nabídnout, jaké akce pofiádáme a shlédnout i ty nejnovûj í fotografie z na í MINI- FARMIâKY, nav tivte na e nové internetové stránky: Budeme se tû it na Va i náv tûvu! Za t m o. s. MINIFARMA Lucie Gärtnerová, DiS Velikonoãní tradice v klá tefie OSECKÉ NOVINY 15 / 2007

16 Historie SDH Osek Tak trochu na pfieskáãku Uplynul ch 30 let ãinnosti oseck ch hasiãû samozfiejmû nevystihují jen zápisy ze schûzí a referáty úfiadujících pfiedsedû a velitelû. DluÏno v ak fiíci, Ïe co je psáno, je sv m zpûsobem i dáno. Na to, co se do zápisu neve lo, je tfieba vzpomínat, pátrat v pamûti, a není toho málo, co napadá hasiãské pamûtníky. Kupfiíkladu jejich úãast na filmování, a ne lo pfiitom o Ïádné maliãkosti, ale o úspû né filmy, dalo by se dokonce fiíci, kasovní trháky, na nichï mají svûj podíl, pfiestoïe se jejich jména neobjevila v titulcích. B t to dnes, kdy filmové táby vyjmenují v závûreãném oznámení i jména fiidiãû, ktefií vozí herce na plac a ãlovûk se aï diví, kdyï se nedoãte, kdo byl 6. podavaãem kladívka pfii tluãení dekorací, mohli b t oseãtí hasiãi slavní. Zabezpeãovali totiï natáãení skuteãnû v jimeãn ch americk ch filmû Most u Remagenu, Na západní frontû klid a Indiana Jones. Pro mlad í ãtenáfie snad stojí za to pfiipomenout, Ïe Ameriãané vyuïili v prvé fiadû likvidace starého mûsta Most a v neposlední fiadû na i severoãeskou dûlní ãinností poznamenanou a léty zkou enou krajinu. V jedné bojové scénû ve filmu Na západní frontû klid hustû pr í, ale nebyla to obloha, která se postarala o vodní clonu, n brï oseãtí hasiãi. Ale jak jiï bylo fieãeno, o tom se tenkrát nemluvilo. A na kter z poïárû v posledních 30 letech, u nichï hasiãi zasahovali, nelze zapomenout? Pravdûpodobnû to byl poïár domu, pfiesnûji fieãeno jeho podkroví, v DolnonádraÏní ulici. PoÏár totiï vypukl v prûbûhu silvestrovsk ch oslav na pfielomu let , s rokem 1979 se louãili hasiãi na své akci v klubovnû zbrojnice a najednou hofií, zábava musela stranou, v hodou bylo, Ïe hasiãi byli pohromadû, nev hodou, Ïe se na Silvestra vypravili ve sváteãním. Nûktefií se rychle pfievlékli, ale jak vzpomínají mnozí je tû dodnes, Jifií Vesel hasil v tmavém obleku a el se pfievléknout teprve, kdyï bylo po v em. Tento poïár mûl tragick následek: star pán, jehoï vyprostili z hofiícího podkroví je tû Ïivého, v nemocnici zemfiel na otravu zplodinami koufie. Ale je tû kvûli nûãemu jinému je ten poïár nezapomenuteln. Na zaãátku silvestrovské noci ukazoval teplomûr +15 stupàû, v jejím prûbûhu se neuvûfiitelnû rychle ochladilo a rtuè teplomûru spadla na -21 stupàû. Voda zamrzala v hadicích, namrzala na rukou o na tûlech hasiãû. O takov ch podmínkách ani nemluvit. A to bylo je tû tfieba vynést z budovy rozïhavené propanbutanové láhve. Star pán si na jednu z nich, kdyï se ochladilo, namontoval mal vafiiã a chtûl se ohfiát. O desítkách poïárû vegetace, o hofiícím bytû v panelovém domû, o pomoci pfii zásahu v duchcovsk ch sklárnách, o desítkách námûtov ch cviãení, o soutûïích a letních dûtsk ch táborech, o brigádnick ch hodinách pfii úpravách zbrojnice, ale i na pomoci mûstu, o tom v em by se dalo je tû dlouze hovofiit. Stejnû tak, jako o slavn ch plesech v restauraci U Jí Û. Nûco z toho uï odvál ãas, ale nûco funguje dále, patrnû to trvalej í. Stejnû jako nebylo moïné v uplynul ch kapitolách a vûtách zmínit se o kaïdé stránce hasiãské historie, vyjmenovat v echny lidi a v echny akce, které moïná byly neménû dûleïité neï ty, o nichï zde padla zmínka, nelze vypsat v e, co by si oseãtí hasiãi pfiáli vykonat do budoucna. V prvé fiadû v ak usilují o to, aby byli kdykoli pfiipraveni zasáhnout proti eventuálním po- ÏárÛm a aby mûli ve své ãlenské základnû mládeï, která by jednou navázala na jejich práci. HasiãÛm z Oseka se tahle ãást jejich úsilí zatím dafií s men ími úspûchy. Dûti v jejich fiadách jsou skuteãnou nadûjí pro budoucnost. Nejedná se totiï v Ïádném pfiípadû o to, pouze existovat, ale b t svému mûstu platnou oporou a v jistém slova smyslu i zá titou. UÏ sama 80. letá tradice k tomu osecké hasiãe zavazuje. Tím konãí (zatím) historie SDH v Oseku. KniÏní novinky BELETRIE PRO DOSPùLÉ Enquist Per Olov Kniha o Blanche a Marii Ïivotopisné romány Coelho Paulo Jedenáct minut psychologické romány Steel Danielle MuÏi na Ïenûní romány pro Ïeny NAUâNÁ LITERATURA PRO DOSPùLÉ Slavné osobnosti encyklopedie 444 historick ch mûst âr památky UNESCO BELETRIE PRO MLÁDEÎ Paterson Katherine Most do zemû Terabithia romány dobrodruïné Kahoun Jifií O ma inkách pohádky o vláãcích NAUâNÁ LITERATURA PRO MLÁDEÎ Rytífii rytífii, erby, zbranû SoutûÏ o sladké ceny Dne probûhla v knihovnû soutûï o ceny pro Ïáky 4. tfiídy Z Osek. Îáci se pot kali s rébusy, hádankami, pfiíslovími, znalostmi spisovatelû a ilustrátorû. Akce probûhla v soutûïivém duchu. Nechybûla spousta legrace a dûti si odnesly sladké odmûny. Spolu s dûtmi se jiï tû íme na dal í zajímavé akce. UPOZORNùNÍ - UpozorÀujeme ãtenáfie a obãany mûsta Oseka, Ïe v termínu od bude knihovna a poboãka v Hrdlovské ulici z dûvodû stûhování do nov ch prostor uzavfiena. Dne bude knihovna otevfiena jiï v nové budovû na Tyr ovû ulici ã. 231 (b valá Policie âr).vzhledem k tomu, Ïe jiï budou kolní prázdniny, bude provozní doba knihovny omezena takto: ODD. PRO DOSPùLÉ ODD. PRO MLÁDEÎ Pondûlí Stfieda Pfiestûhováním knihovny do budovy na Tyr ovû ulici bude poboãka knihovny v Hrdlovské ulici 643 zru ena. Informace o knihovnû najdete na v Oseck ch novinách a v informaãní skfiíàce na námûstí u autobusové zastávky. PadevítováVûra, vedoucí Mûk OSECKÉ NOVINY 16 / 2007

17 ÚSPù N REGIONÁLNÍ POHÁR PRO SPORT RELAX A ZISK 28 MEDAILÍ V sobotu se zúãastnili karatisté klubu Sport Relax druhého kola Regionálního poháru v Ustí nad Labem. Zde vybojovali celkem 28 medailí z toho jedenáct zlat ch, osm stfiíbrn ch a devût bronzov ch medailí.nejvíce medailí jsme získali v disciplínû kata. Jako první se pfiedstavil Marek Kroupa, kter v nejpoãetnûj í kategorii v kata mlad ích ÏákÛ vybojoval pûkné druhé místo, a tím se postaral o nejvût í pfiekvapení v pravy. Jako dal í, kdo velice mile pfiekvapil, byla Tereza Zlatohlávková, která poprvé startovala v kata star ích ÏákyÀ a získala kov nejcennûj í. Dal í poãetnou kategorii byli star í Ïáci, kde tradiãnû se zaãíná umísèovat Antonín Jenã, a opût to zde potvrdil tfietím místem. V mlad ích dorostenek mûla stfiíbrnou premiéru i Hana Ulíková. V dorostu Roman Nejedl potvrdil svoji formu prvním místem. V juniorkách se utkaly o bronz Jana Bûlohlavová a Karin Ko íková a po praporkách 2.1 vyhrála Jana Bûlohlavová tfietí místo. Do finále postoupila i Eva indeláfiová, která se umístila na druhém místû. V juniorech se ukázal Michal Batelka a vybojoval stfiíbro a je tû v muïích spoleãnû s Romanem Nejedl m pfiidali do své sbírky bronzové medaile. V disciplínû kumite v mlad ích dorostenek Hana Ulíková a v juniorkách Eva indeláfiová vybojovaly stfiíbrné medaile a na bronzové stupínku se umístili ve star ích Ïácích Jakub Wohlráb, Antonín Jenã, v juniorské kategorii Jana Bûlohlavová a Michal Batelka. V disciplínû kata team Sport Relax boduje a zlato si odváïí Antonín Jenã, Jakub Wohlráb, Filip Jurneãka, Hana Ulíková, Martina Ple ingerová, Anna Èastná, Jana Bûlohlavová, Karin Ko íková, Eva indeláfiová. A stfiíbrnou pfiíãku vybojovaly Tereza Bittnerová, Tereza Zlatohlávková, Tereza Brzáková. Moc blahopfiejeme. Pavel Znamenáãek SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA Sportovní v sledky - Shotokan karate DO Masopust Bílina se úãastnil v sobotu závodû Ústeckého regionálního poháru v Ústí nad Labem, kterého úãastnilo celkem 250 závodníkû ze 17 klubû. Celkem si na i závodníci odvezli 6 zlat ch, 10 stfiíbrn ch a 13 bronzov ch medailí, jak v jednotlivcích, tak i v kata teamech (za kata teamy poãítáme vïdy jen 1 medaili). S tímto v ãtem umístûní ná klub získal 2. místo v úspû nosti sportovních klubû. Tyto závody byly pro ná klub velice dûleïité. Aby se na i svûfienci nominovali na mistrovství âr v karate, museli nûktefií závodníci zapnout ve kerou snahu na získání co nejlep ího umístûní, protoïe souãet bodû z obou kol bude dûleïit pro nominaci na M âr. Na tyto závody se na i závodníci pfiipravovali velice peãlivû a nûkter m se to podafiilo a odvezli si cenné body. Celkem ná klub zastupovalo 27 závodníkû. Sám za sebe musím konstatovat, Ïe mû nûktefií velice pfiekvapili. Nebudu zde v echny vyjmenovávat, protoïe pochvala za velice kvalitní reprezentaci patfií v em, jen bych chtûl podûkovat paní Schäferové za pomoc a kauãink na í mládeïe. Tyto závody byly i provûrkou nûkter ch závodníkû, ktefií nás budou reprezentovat na Mistrovství Evro- OSECKÉ NOVINY 17 / 2007

18 py mládeïe JKA ve Slovinsku. Myslím si, Ïe je velice dûleïité si porovnat svoje schopnosti s jin mi závodníky a jsem tomu velice rád, Ïe ná klub má dost soutûïiv ch dûtí. Masopust Roman prezident klubu TJ BANÍK OSEK KaÏdému, kdo projde kolem mûstského fotbalového hfii - tû, se vybaví obrázek fotbalistû, v lep ím pfiípadû uvidí na malém plácku hrát nohejbalisty. Málokdo ví, Ïe Tûlov chovná jednota Baník sdruïuje krom zmínûn ch oddílû oddíl lyïování, kulturistiky a âaspv / to jsou vûãnû dobfie naladûné cviãící Ïeny/. Nechci dnes psát o úspû ích jednotliv ch oddílû, tím se urãitû pochlubí jednotlivé oddíly samy, ale chtûla bych napsat o nûãem, co málokoho z Vás, ktefií pod pokliãku práce oddílu nenahlédnete, napadne. Chtûla bych upozornit a vyzvednout práci vedoucích jednotliv ch oddílû: za oddíl KULTURISTIKY - pan VONDRU KA, za oddíl NOHEJBALU - pánové MALYPETR a KUDRNA, za oddíl âaspv - paní JÓZOVÁ, LÖBLOVÁ, MACHÁâKOVÁ, za oddíl LYÎOVÁNÍ - pánové ÎALOUDEK, âapek a paní TEJâKOVÁ, za oddíl FOTBALU - pánové KLEâKA, ROHRBACHER, HEREIT, POSPÍ IL a paní MA KOVÁ. Málokdo ví, Ïe jejich práce je neplacená a pfiesto ji dûlají rádi a dûlají ji dobfie. Je tû více práce mají vedoucí, ktefií se nám starají o dûti - jde hlavnû o oddíly fotbalu, lyïování a nohejbalu. Tréninky jsou 2-3x t dnû, nepoãítám turnaje a soutûïe o sobotách, ãi nedûlích. Jsou to starosti zabezpeãit, aby pfii ly v echny dûti, postarat se o nû, zabezpeãit jim pitn reïim, dopravu, pfiípadnû spolupráci s rodiãi, nemluvû o nutném papírování. Ale hlavnû, probudit v nich lásku ke sportu, aby pfií tû pfii ly na trénink zase a rády. Troufám si proto, i za Vás ostatní, PO- DùKOVAT V EM VEDOUCÍM ODDÍLÒ ZA JEJICH OBùTA- VOU PRÁCI. Pfieji jim i za Vás mnoho dal ích sil a odhodlání v dal í práci. V hledovû by mûla TJ Baník b t pod zá titou Mûsta Oseka, tak bych v em vedoucím pfiála finanãní odmûnu za jejich obûtavou práci. Myslím, Ïe si ji zaslouïí pfiinejmen ím stejnû, jako tfieba vedoucí krouïkû v domeãku. V mûsíci bfieznu na e TJ zaznamenala dal í dûleïitou událost - v mûnu pfiedsedy TJ. Dlouholet pfiedseda p. HEREIT ukonãil ãinnost pfiedsedy v na í TJ a na jeho místo byl zvolen jeho zástupce p. HLIN- KA. Touto cestou bych taky za v echny ãleny na eho Baníku chtûla ZE SRDCE PODùKO- VAT PANU HEREITOVI ZA JEHO OBùTAVOU PRÁCI PRO TJ A ZÁROVE MU POP ÁT MNOHO DAL ÍCH SIL A HODNù ELÁNU V JEHO DAL Í PRÁCI S DùTMI (jen tak na okraj, tento vitální pán krom pfiedsednictví v na í TJ vychovával a vychovává malé fotbalisty nejen v Oseku, ale také v Teplicích a musím Vám fiíct, zaïila jsem ho na trénincích, prozradím Vám - dûti ho mají rády a respektují ho). Jana Stradová TURISTICK POCHOD HA- NY BENE OVÉ Pofiádá tûlocviãná jednota Sokol Osek. Pochod se koná v sobotu 30. ãervna Prezentace úãastníkû je od 6.00 do 9.00 hodin podle délky zvolené trasy. Start a cíl je v restauraci NÁRODNÍ DÒM v Oseku. Jsou vypsány trasy od 5-ti do 50-ti km. Trasy vedou pfiírodou Kru n ch hor. Obãerstvení na trasách zaji tûno. TJ Sokol Osek se tû í na Va i úãast. Milan Suchopár, starosta TJ Sokol Osek MEMORIÁL JARU KY KR ÁKOVÉ Atletika Duchcov pofiádá ve stfiedu dal í roãník Memoriálu Jaru ky Kr Àákové ve skoku dalekém pro Ïactvo základních kol, novû Memoriál Vivien âechové. Od hod. prezentace na hfii ti v BaÏantnici Duchcov. Ve hod. zaãíná závod pro nejmlad í kategorii. Bude bojovat o pohár Vivien âechové, která , v deseti letech podlehla zhoubné chorobû. V hod. mlad í kategorie a v hod. star í kategorie bojuje o pohár Jaru ky Kr Àákové. Pofiadatel AK Duchcov na závûr uctí památku obou dívek kvûtinami. Marie Polívková, Pfiedseda Atletického klubu JARNÍ V LET NA STROPNÍK A DLOUHOU LOUKU Dne se uskuteãnil jiï tradiãní Jarní v let na Stropník, kter nyní pokraãoval na Dlouhou Louku k nové rozhlednû Vlãí hora. V letu se zúãastnil i starosta mûsta Osek ing.jifií Hlinka, kter el trasu 19 km. Poãasí nám na rozdíl od loàského roku pfiálo, jenom dopoledne byl opar v údolí, a tím nebyly tak hezké v hledy z Du anovy vyhlídky od chaty MáÀa a z vrcholu Stropník. Zde nás velmi mrzelo, Ïe neznám vandal odcizil vrcholovou kníïku na Stropníku a nebylo moïno se zde zapsat. Na nové rozhlednû Vlãí hora na Dlouhé Louce, kde byla vût ina pfiítomn ch turistû poprvé, bylo vûtrné poãasí a byl i docela dobr v hled. Po zdolání rozhledny jsme se obãerstvili v HospÛdce na Dlouhé Louce, odkud jsme se li pfies R zmburk do Oseka. Zde se je tû vût ina zb vajících turistû zastavila v cukrárnû Stropník.V letu se zúãastnilo 35 turistû z Duchcova, Oseka a Teplic a 2 psi.trasu 11 km k chatû MáÀa lo 13 turistû, trasu 19 km pfies rozhlednu Vlãí hora lo 22 turistû a z nich si 10 turistû trasu prodlouïilo pû ky aï do Duchcova, coï bylo 24 km. U chaty MáÀa pod Stropníkem se nachází kfiíï. Pokud by nûkdo vûdûl, proã byl zde postaven, prosím, podejte nám informaci na mobil (Du an Petrá ) nebo na ovou adresu nebo Du an Petrá, pfiedseda oddílu turistiky TJ Sokol Duchcov Úãastníci v letu u chaty MáÀa pod Stropníkem OSECKÉ NOVINY 18 / 2007

19 RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ RÒZNÉ PRONÁJEM Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 1+2 v Oseku.Telefon: Hledám pronájem zahrady Osek- Háj. Tel.: kdykoliv KOUPÍM Koupím rodinn dûm v Oseku. Kontakt: PRODÁM Prodám koãárek trojkombinaci ãervené barvy, 1 rok pouïívan, plá tûnka, ta ka, pfienoska na miminko, téï jako autosedaãka, zn. Deltim, pûvodní cena ,- Kã nyní 4000,- Kã - zachoval. Tel.: BLAHOP ÁNÍ ManÏelé BoÏena a Miroslav Pechovi z Tyr ovy ulice oslaví 16. a 20. ãervna tileté Ïivotní v roãí, k nûmu jim hodnû zdraví, spokojenosti a pohody do dal ích let pfieje dcera Jana a vnuci Ondfiej a Vladimír. Gratulujeme touto cestou na im ãlenkám paní Martû Gregu ové a paní Marii Breierové, které v mûsíci kvûtnu oslaví své Ïivotní jubileum. K tomuto jubileu jim za v echny ãleny organizace v e nejlep í, hodnû tûstí, zdraví a spokojenosti do dal ích let Ïivota pfieje paní Tesafiová a pfiedseda pan Milan Hrub. Tento mûsíc oslaví paní BoÏena Weberová své 80. narozeniny. Pfiejeme jí hodnû zdraví, klidu a radosti se sv mi dûtmi a vnouãaty. Sestra AlÏbûta a netefi Vûra s rodinou. PODùKOVÁNÍ Dûkujeme za milou náv tûvu s gratulací a dárky panu starostovi Hlinkovi a paní místostarostce imánkové, ktefií pfii li popfiát na í mamince a babiãce paní Annû Bydlákové k jejím neuvûfiiteln m 100. narozeninám. Rodina Lindova, kardova a Fischerova Dûkuji Kufiáckému krouïku a Klubu dûchodcû pfii Dole Alexandr za dárek k m m 75. narozeninám. Robert Válek Na e dûti a vnouãata nám pfiipravili milé pfiekvapení a to oslavu na í zlaté svatby. Dûkujeme MûÚ za hezk dárek a dûtem z M za krásné vystoupení. Na i zlatou svatbu jsme oslavili v restauraci u MüllerÛ, kde jsme byli velice spokojeni. V em patfií velk dík. ManÏelé VáÀovi Tímto bych chtûla podûkovat v em lidem, ktefií se zúãastnili pohfibu pana Franti ka Fujdiaka i za kvûtinové dary. Je tû jednou dûkuji. Alena Fujdiaková Chtûla bych tímto podûkovat panu íhovi za jeho trpûlivost pfii vedení achového krouïku v oseckém DDM a pfiedávání sv ch zku eností dal í generaci. Je koda, Ïe mezi dûtmi není o tento krouïek vût í zájem. Mimo jiné se mohou úãastnit mûstsk ch a mezimûstsk ch turnajû. Naposledy to byl velikonoãní turnaj v DDM Duchcov, kde svûfienec pana íhy Pavel Chládek obsadil 3. místo. Pfieji proto panu íhovi mnoho dal ích achov ch úspûchû, ale také více nov ch svûfiencû. Jana Chládková VZPOMÍNKA Dne 12. dubna tomu byly 3 smutné roky, kdy nás navïdy opustila na e drahá manïelka, babiãka a prababiãka paní Daniela Pecháãková. Kdo jste ji znali a mûli rádi, vûnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Stále vzpomínají manïel Karel a vnuãka Mí a s rodinou. Bohunka. Dne uplynulo 10 let od úmrtí mého manïela pana Ervina Jandy. Kdo jste ho znali vûnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Za celou rodinu dûkuje manïelka Dne uplynulo 10 let od úmrtí na eho drahého syna Miroslava Kubáta. S láskou vzpomínají rodiãe, bratfii Martin a Marek. Dne jsme vzpomnûli nedoïit ch 80. narozenin na eho manïela, tatínka, dûdeãka pana Karla Urbana. ManÏelka a synové s rodinami. Dne vzpomeneme na nedoïité 50. narozeniny na í drahé maminky, babiãky a manïelky paní Vûry Lázové. S láskou v srdcích vzpomínají synové Pavel s rodinou, Ondra, dcera Simona s rodinou a manïel Ondfiej. Svaz tûlesnû postiïen ch v âr, o.s. Okresní organizace Rovná 277, Teplice - Prosetice UpozorÀuje své ãleny i ostatní neorganizované tûlesnû postiïené obãany, Ïe se uskuteãní rehabilitaãní rekondice ve dnech v Holanech u âeské Lípy. Cena rekondice ãiní 3500,- Kã vãetnû dopravy z Teplic do Holan a zpût. Jana Sosnová, pfiedsedkynû OO STP Teplice Uzávûrka pfií tího ãísla Oseck ch novin je 24. kvûtna Mûstská policie Osek K. H. Borovského 311, tel , mobil OSECKÉ NOVINY vydává Mûsto Osek, Zahradní 246, PSâ , IâO Místo vydávání Osek. âíslo 5/2007. Den vydání Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zvefiejnit téï na internetu na Vychází jedenkrát mûsíãnû v poãtu 2300 v tiskû, obãanûm mûsta jsou poskytovány zdarma. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vytiskla firma Jifií Barto - SLON s.r.o., Ústí nad Labem. Objednávky a zasílání podkladû pro inzerci: ITC Osek tel.: , Za obsah a jazykovou správnost odpovídají autofii jednotliv ch pfiíspûvkû. Registrováno: MK âr E 13105

20 Penzion Hubert Mikulov Pfiijmûte pozvání a pfiijìte posedût do na eho penzionu Hubert, kter je krásnû upraven v mysliveckém stylu. Po cel den Vám rádi nabídneme nejen ãeskou kuchyni a minutky, ale také pokrmy z ryb a zvûfiiny. Od jara do podzimu zajisté oceníte pfiíjemné posezení na terase s v hledem na zalesnûné svahy Kru n ch hor. Otevfieno dennû od do hodin Tel.: , , Stfiíhání psû v ech plemen Horská 7, Osek Tel.: Najdete mû: smûr na hrad Nabízíme HYPOTÉKY, ÚVùRY A PUJâKY i bez dokládání pfiíjmû! Hledáme nové OZ Kã/mûsíc a více! Zá tita EU a MF âr LENKA MATÚ OVÁ zlatnická dílna opravy a v roba zlat ch a stfiíbrn ch perkû ul. Palackého 537, Osek - IâO DIâ CZ P ÍJEM A V DEJ ZAKÁZEK pondûlí - pátek od hod. do hod. nebo po dohodû na uveden ch telefonních ãíslech tel , Sbûrna oprav: BAZAR Zastavárna, Nelsonská 35 OSEK naproti Základní kole Osek PRACOVNÍ DOBA pondûlí-ãtvrtek od do hodin STROJMAT TEPLICE Opravy praãek a myãek Whirpool Ardo Philco Crosley Ariston - Eurotech Romo Candy Beko Indesit Teplice-Duchcov Velká okruïní 2 Tel.: Mobil:

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Fond rozvoje bydlení mûsta Oseka

Fond rozvoje bydlení mûsta Oseka ROâNÍK 12 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ÚNOR 2008 ZDARMA Roz ífiení sbûru tfiídûného odpadu Vzpomínkové shromáïdûní k 74. v roãí katastrofy na dole Nelson III VernisáÏ v stavy Rekultivovaná krajina na území SD a. s.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãalo léto, ãas dovolen ch a ãas skliznû. V poslední dobû je ale oblíbenou ãinností i pomlouvání

Více

Bez práce nejsou koláãe

Bez práce nejsou koláãe MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL - LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM KVùTEN 2011 NEPRODEJNÉ Bez práce nejsou koláãe KaÏd urãitû zná tuto moudrou vûtiãku. A protoïe MASka pracuje na plné obrátky,

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Listy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Prahy 14 bfiezen / 2010 aktuality Únor v KD Kyje Kulturní dûm v imanovské má za sebou druh mûsíc provozu. Bylo by je tû pfiedãasné se

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více