Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost, fantazii a estetické cítění. Žáci mají možnost se s hudbou setkávat nejen jako pasivní posluchači, ale také ji aktivně prožívat (poslech, tanec, hra na instrumentální nástroje, zpěv). Vyjádřit svůj pocit z ní pohybem, zvukem, kresbou Seznamují se se základními hudebními pojmy. Hudební výchova je povinný vyučovací předmět. Vyučuje se ve všech ročnících v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Výuka probíhá na 1.stupni v kmenových třídách a na 2.stupni ve specializované učebně HV. S hudbou se žáci setkávají nejen při vyučování, ale i prostřednictvím návštěv výchovných koncertů, divadelních představení, společných vánočních besídek, na besedách o hudbě, při přípravě a realizaci školní akademie apod Vzdělávací obsah předmětu HV je ve ŠVP rozdělen do 4 částí: Vokální činnosti: práce s hlasem, hlasová hygiena, zpěv Instrumentální činnosti: hra a hudební nástroje Hudebně pohybové činnosti: vyjádření pocitu z hudby pohybem, tanec Poslechové činnosti: aktivní vnímání znějící hudby, poznání hudby ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách Výchovné a vzdělávací strategie: Míra nároků na žáky se odvíjí od jejich individuálních schopností a od podmínek školy. Volba vhodných didaktických prostředků je na rozhodnutí učitele. Kompetence k učení: - vedeme žáky ke kultivaci hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti a fantasie - klademe důraz na pozitivní motivaci Kompetence k řešení problémů: - necháváme žáky samostatně řešit zadané úkoly na základě vlastní zkušenosti (melodizace, rytmizace říkadla, práce s hudebními nástroji) - dáváme žákům možnost srovnání, vyhledání informace (učebnice, encyklopedie, slovník hudebních pojmů, Pohádky paní Hudby ), konzultace se se spolužáky, práce ve skupinách Kompetence komunikativní: - zařazujeme besedy diskuse - vedeme žáky k aktivnímu vyjádření pocitu z hudby - učíme žáky vnímat hudební projevy druhých (poslech nahrávky, koncert, zpěv spolužáka ve třídě ) - využíváme rytmické i melodické hudební nástroje jako prostředek komunikace Kompetence sociální a personální: - posilujeme sebedůvěru žáků - uplatňujeme individuální přístup k žákům talentovaným i k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami - při práci klademe důraz na vytvoření pravidel a jejich dodržování (rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) Kompetence občanské: - respektujeme věkové, intelektové, sociální, etnické zvláštnosti žáka - projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost a vedeme tak žáky k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic - aktivně se zapojujeme do kulturního dění ve škole i v obci - využíváme nahrávky hudby jiných etnik, seznamujeme žáky s písněmi různých oblastí ČR (nářečí), Evropy, světa Kompetence pracovní: - vyžadujeme přípravu na výuku (příprava pomůcek), aktivní zapojení do činností při vyučování (dle individuálních možností žáků) - vedeme žáky k zodpovědnosti, k dodržování pravidel - Prostředky hodnocení v jednotlivých oblastech HV: 1/ vokální činnosti znalost textu písní,artikulace,dynamická práce s hlasem 2/ instrumentální činnosti znalost některých hudebních nástrojů, praktická orientace v jednoduchých taktech /schopnost rytmicky doprovodit píseň na nástroje z Orffova instrumentáře/, jednoduchý rytmický zápis pro bicí nástroje 3/ hudebně-pohybové činnosti zájem, aktivita, vložení se do hry, smysl pro kolektivní spolupráci, tvořivost 4/ poslechové činnosti schopnost soustředěně poslouchat hudební ukázky, základní orientace rozpoznání typické hudby pro stylová období / hudba středověká, barokní, klasicistní, romantická, hudba 20. století a jiné moderní žánry / 5/ pojmy z hudební nauky orientace v notovém zápise, hodnoty not, jednoduché takty, dynamická znaménka a tempová označení 6/ pojmy z dějin hudby periodizace DEH, stylová období obecně, života dílo českých hudebních skladatelů, základní orientace v dějinách světové hudby klasické i moderní, různé hudební žánry 1

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník naučí se 10 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase dodržuje zásady hlasové hygieny zapojí se do jednoduchých hudebních her (otázka odpověď, jak se jmenuješ ) využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře zopakuje jednoduché rytmické motivy (hra na ozvěnu) reaguje pohybem na znějící hudbu doprovází zpěv hrou na tělo zapojuje se do hudebně pohybových her používá ve správných souvislostech pojmy: rychle/pomalu, potichu/nahlas, tóny vysoké/hluboké, melodie stoupavá/klesavá a umí je podle svých možností vyjádřit pohybem rozlišuje zvuky a hlasy kolem sebe rozpozná podle zvuku a tvaru některé hudební nástroje ví, co je notová osnova pozná houslový klíč Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu); - hudební hry Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů); Hudebně pohybové činnosti: pohybový doprovod znějící hudby (hra na tělo); taneční hry se zpěvem; improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj Pojmy z hudební nauky: notová osnova; houslový klíč 2. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností čistě a rytmicky zpívá s doprovodem i bez, správně dýchá zaznamená melodii graficky (linkou) reaguje na dirigenta zapojí se do vokálních her v říkadly, melodickými motivy využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře vytleská rytmus se čtvrťovými a osminovými notami zvládne podle svých možností rytmizaci jednoduchého říkadla pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie ovládá prvky hry na tělo rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje (např. housle, trubka, kytara flétna, piano ) v klidu vyslechne krátké hudební ukázky rozumí rozdílu mezi písní lidovou a umělou (autorskou) pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská jednoduchý rytmus Vokální činnosti: - osvojování nových písní (dýchání výslovnost,nasazení a tvorba tónu); rozšiřování hlasového rozsahu; vokální hry s říkadly; funkce rozezpívání; zachycení melodie pomocí jednoduchého grafického vyjádření Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů);- rytmizace říkadla Hudebně pohybové činnosti: - pohybové vyjádření hudby a reakce na její změny;- hudba k tanci, poskočný krok Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj;- hudební styly a žánry Pojmy z hudební nauky: - notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- nota jako grafický znak písně;- noty celé, půlové, čtvrťové, osminové;- stupnice C-dur;- melodie, rytmus 3. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností zazpívá jednoduchý dvojhlas (kánon) 2

3 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty reaguje na gesta dirigenta sleduje obrys melodie při zpěvu v notovém záznamu odliší hudbu vokální, instrumentální, instrumentálně-vokální doprovází zpěv svůj nebo spolužáků na melodické nebo rytmické hudební nástroje improvizuje v rámci jednoduchých hudebních forem ví, co je předehra, mezihra, dohra vyjádří těžké a lehké doby (např. tleskáním) zkouší mazurku, polku, valčík zapojuje se hudebně pohybových her rozliší hudbu podle její společenské funkce vyslechne instrumentální, vokální hudební ukázku pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus napíše, čte, vyhledá, pomlku (celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou) rozezná, zapíše a pojme Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu) práce s písněmi v dur i v moll rozezpívání, hlasová hygiena rytmizace, melodizace ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu notový zápis jako opora při realizaci písně Instrumentální činnosti: - využívá nástroje Orfova instrumentáře;- využití hudebního doprovodu spolužáků, kteří se učí hrát na hudební nástroj;- reprodukce rytmických motivů;- rytmická improvizace Hudebně pohybové činnosti:- orientace v prostoru;- taneční krok;- taktování, vyjádření těžkých a lehkých dob Poslechové činnosti:kvalita tónů; hudební styly a žánry (hudba k zábavě, tanci, poslechu), slavnostní hudba; - ukázky z díla B. Smetany, A. Dvořáka Pojmy z hudební nauky:- notová osnova; - houslový klíč;- pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová;- stupnice C-dur;- rytmus 2/4, 3/4, 4/4 4. ročník naučí se zpaměti 8 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i molových tóninách využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR (uvede základní údaje o její historii) zazpívá durovou stupnici (na vokály nebo jména not) využívá na základě svých schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře ztvárňuje hudbu pohybem prostřednictvím jednoduchých tanečních kroků rozpozná v proudu znějící hudby jednoduché metrorytmické, tempové, dynamické, harmonické změny správně taktuje ve 2/4, 3/4 rytmu ví kdo jsou B. Smetana, A. Dvořák (z našeho regionu: vztah B. Smetany k blízké obci Jabkenice) vyslechne instrumentální, vokální ukázku hudební skladby vyjmenuje a zapíše tóny stupnice C-dur (C1 C2) zazpívá durovou stupnici na vokál umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i moll (lidové, umělé, starší i moderní, populární hudba);- pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu;hlasová hygiena;rozšiřování hlasového rozsahu Instrumentální činnosti:- využívá nástroje Orfova instrumentáře;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:práce s poslechovými skladbami propojení s ostatními vyučovacími předměty (vlastivěda, přírodověda, literatura, výtvarná výchova );hudební formy (malá a velká písňová forma;poslech hudby jiných kultur a etnik /indická, čínská, africká / Pojmy z hudební nauky:- notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- stupnice C-dur;- noty s tečkou 3

4 5. ročník zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i v mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede základní údaje o jejím vzniku, ví, při jakých příležitostech se hraje a jak se při ní chovat pokusí se o dvojhlas, trojhlas (polyfonní zpěv) využívá jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní vytváří podle svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry, a dohry a provádí elementární hudební improvizaci realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not zapojuje se do hudebních her zná a předvede některé taneční kroky (např. polka, valčík, polonéza, mazurka, kvapík ) správně taktuje ve 4/4 taktu na základě svých individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace v klidu, ale aktivně vyslechne krátké hudební ukázky vyhledá n dostupné literatuře (encyklopedie, zpěvníky apod.)informace o některých autorech poslouchané hudby poslechem i pohledem rozpozná známé hudební nástroje slovy, obrázkem (kresbou, malbou), pohybem vyjádří dojem z poslouchané hudby píše správné noty do notové osnovy i na linky pomocné Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i v moll;- opakování a upevňování vokálních dovedností z nižších ročníků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- sjednocování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena, význam rozezpívání;- hymna ČR, chování při hymně Instrumentální činnosti:- doprovod pomocí Orffova instrumentáře (nebo vlastní hudební nástroj);- opakování a upevňování dovedností získaných v nižších ročnících;- hudební hry;- záznam instrumentální melodie;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:- práce s poslechem skladeb v dur i v moll;- rozlišování hudby;- hudební formy malá, velká písňová forma Pojmy z hudební nauky:- upevňování znalostí z nižších ročníků;- stupnice C-dur, stupnice obecně 2.stupeň 6.ročník zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v dur i moll při zpěvu dbá na správné nasazení a tvorbu tónu rozlišuje píseň lidovou od umělé /autorské/ zvládne zazpívat kánon a pokouší se o lidový dvojhlas na Orffovy nástroje tvoří doprovod k písním - improvizace -zvládne doprovodit píseň na jednoduchý bicí nástroj dle grafického záznamu rozezná od sebe základní dva lid. tance a pokusí se předvést jejich taneční kroky taktuje ve 2/4,3/4 taktu, zdůrazňuje těžkou a lehkou dobu dle svých dispozic vytváří pohybové improvizace a reaguje na změny tempové bezpečně pozná základní hudební nástroje podle charakteristické barvy tónu dokáže úryvek zařadit do stylového období orientuje se v notové osnově: 1/ zápis melodické linky používá jako oporu při nácviku nové písně 2/ rytmický zápis používá při doprovodu písně na nástroje bicí rozlišuje tóninu dur a moll v písních i ve skladbách klasického žánru Vokální činnosti:- sjednocování hlasového rozsahu;- upevňování základních pěveckých dovedností z nižších ročníků - důležitost rozezpívání;- lidová a umělá píseň v dur i moll;- založení nového pěveckého repertoáru Instrumentální činnosti:- rozlišování 2/4 a ¾ taktu v písních souvislost s lidovými tanci / polka, valčík/;- opakování délky not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/ ;- nástroje bicí - blanozvučné, samozvučné Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové polka, valčík /taneční kroky/;- pohybová improvizace tzv. výrazový tanec;- taktování ve 2/4,3/4 a 4/4 taktu;- reakce na tempové změny v proudu znějící hudby Poslechové činnosti:- poslech lidových písní ve 2/4,3/4 taktu;- rozdělení hudebních nástrojů sekce: strunné smyčcové a drnkací, dechové dřevěné a žesťové, bicí blanozvučné a samozvučné,- hudební ukázky různých slohových období Hudební nauka:- stupnice;- tónina dur a moll;- grafický záznam not / c1 c2 /, hodnoty not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/;- melodický zápis a rytmický zápis 7. ročník dbá na hlasovou hygienu, správně dýchá a artikuluje 4

5 dle svých individuálních možností kontroluje intonaci a dynamiku svého zpěvu naučí se zpaměti několik nových písní zopakuje si českou státní hymnu dovede přiblížit okolnosti vzniku dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy metrum a rytmus /popř. prakticky předvést/ rozliší takty sudé a liché - je schopen k nim přiřadit tanec ve stejném metru dle rytmického záznamu doprovodí píseň na jednoduchý bicí nástroj rozpozná některé z tanců, případně je dokáže i předvést dle svých individuálních schopností předvede jednoduchou pohybovou vazbu rozlišuje a pojmenovává hudbu monodickou a vícehlasou, vokální a instrumentální,duchovní a světskou postupem času dokáže typově zařadit do základních třech období středověku pozná základní středověká díla:( Gregoriánský chorál, Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Ktož sú boží bojovníci) je schopen zpívat píseň s oporou notového zápisu pokusí se zaznamenat rytmus písně či skladby Vokální činnosti:- rozšiřování hlasového rozsahu;- rozezpívání, hlasová hygiena v době mutace;- automatické používání základních pěveckých dovedností artikulace, dýchání;- intonační a rytmické schopnosti a dovednosti;- písňový repertoár hudba lidová, country, folk Instrumentální činnosti:- metrum a rytmus písně;- opakování takty jednoduché /sudé, liché/, hodnoty not a pomlk;- grafický záznam rytmu písně- tvorba doprovodů na bicí nástroje /nebo na vlastní hudební nástroj/ Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové /opakování- polka, valčík/;- tance společenské dobové / menuet, polonéza/;- vlastní pohybové ztvárnění na hudbu současných žánrů Poslechové činnosti:- hudba raného středověku monodie- chorál, duchovní písně;- Gotika vícehlasá hudba instrumentální;- středověké hudební nástroje /kravské a beraní rohy, kostěné flétny, šalmaj, trumšajt, niněra /;- Renesance šanson, madrigal, světské písně;- doba husitská písně husitské, duchovní zpěv; poslech vlasteneckých děl - B. Smetana Tábor, J. Suk Praga Hudební nauka:- opakování z 6. ročníku;- tónina a transpozice;- doprovod akordy /klavír, kytara/;- dynamika a tempo skladby 8. ročník dle svých možností kontroluje svou vokální produkci snaží se o intonační čistotu a rytmickou přesnost zná a správně reprodukuje českou státní hymnu naučí se zpaměti několik dalších písní lehčího žánru pokusí se o grafický záznam rytmu či melodie části jednoduché písně má přehled o nástrojových skupinách v symfonickém orchestru dokáže sluchem rozlišit většinu nástrojů podle barvy tónu -dokáže charakterizovat slohová období v kontextu s historickým vývojem společnosti dokáže zařadit typickou hudební ukázku do slohového období /Baroko, Klasicismu, Romantismus/ -uvede základní údaje o vzniku české státní hymny dovede charakterizovat život a dílo Bedřicha Smetany rozlišuje durovou a mollovou tóninu sluchem zná základní dynamická znaménka a tempová označení je schopen graficky zaznamenávat Vokální činnosti: - rozšiřování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena vlastní sluchová sebekontrola;- opakování vokálních dovedností dýchání, nasazení tónu, artikulace;- IRS = intonace a rytmus;- rozšiřování písňového repertoáru v širším žánrovém rozpětí;- Státní hymna Kde domov můj Instrumentální činnosti: - opakování takty jednoduché, metrum a rytmus písně;- grafický záznam rytmu a melodie;- rozdělení hudebních nástrojů strunné /smyčcové, drnkací/, dechové /dřevěné, žesťové/, bicí, klávesové;- smyčcový kvartet, smyčcový komorní orchestr, velký symfonický orchestr DEH + poslechové činnosti: - Baroko polyfonní hudba; - hudeb. formy kánon, fuga, oratorium; - představitelé; Klasicismus homofonní hudba; hudeb. formy symfonie, koncert, mše- představitelé; - Romantismus hudeb. formy píseň, svita, symfonická báseň; představitelé; - Národní obrození Státní hymna; česká národní škola; - hudeb. formy symfonická báseň, symfonie, melodrama Hudební nauka: - stupnice dur a moll;- tónina dur a moll;- transpozice;- dynamika a tempo;- nástroje melodické a doprovodné 9. ročník zpívá dle svých možností intonačně čistě a rytmicky přesně dbá o hlasovou hygienu zná některé písně Osvobozeného divadla, je dokáže reprodukovat dokáže pohovořit o hudebních nástrojích, zná slavné rody nástrojařů orientuje se v grafických záznamech moderní notace 5

6 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění / např.: výtvarné umění impresionistické/ zná některé světoznámé skladatele přelomu 19/20 století krátce pohovoří o jejich životě a díle samostatně vyhledává informace o moderní hudbě 20. století Vokální činnosti:- práce s písněmi v širokém žánrovém spektru;- hlasová hygiena;- opakování vokálních dovedností;- opakování - Česká státní hymna /F. Škroup/;- rozšiřování písňového repertoáru o písně Osvobozeného divadla Voskovec/Werich Instrumentální činnosti:- hudební nástroje- rozdělení, výroba, stavba;- různá nástrojová seskupení komorní a symfonické hudby;- hudba témbrová, konkrétní, elektronická a elektrofonická;- nástroje elektronické hudby, moderní záznamy notace DEH + poslechové činnosti:- Impresionismus, Expresionismus, Novoklasicismus;- vývoj jazzové hudby;- Česká hudba 19/20 století;- hudba k filmu, k divadelní hře, balet;- Světová hudba 2O století moderní žánry 6

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více