Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost, fantazii a estetické cítění. Žáci mají možnost se s hudbou setkávat nejen jako pasivní posluchači, ale také ji aktivně prožívat (poslech, tanec, hra na instrumentální nástroje, zpěv). Vyjádřit svůj pocit z ní pohybem, zvukem, kresbou Seznamují se se základními hudebními pojmy. Hudební výchova je povinný vyučovací předmět. Vyučuje se ve všech ročnících v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Výuka probíhá na 1.stupni v kmenových třídách a na 2.stupni ve specializované učebně HV. S hudbou se žáci setkávají nejen při vyučování, ale i prostřednictvím návštěv výchovných koncertů, divadelních představení, společných vánočních besídek, na besedách o hudbě, při přípravě a realizaci školní akademie apod Vzdělávací obsah předmětu HV je ve ŠVP rozdělen do 4 částí: Vokální činnosti: práce s hlasem, hlasová hygiena, zpěv Instrumentální činnosti: hra a hudební nástroje Hudebně pohybové činnosti: vyjádření pocitu z hudby pohybem, tanec Poslechové činnosti: aktivní vnímání znějící hudby, poznání hudby ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách Výchovné a vzdělávací strategie: Míra nároků na žáky se odvíjí od jejich individuálních schopností a od podmínek školy. Volba vhodných didaktických prostředků je na rozhodnutí učitele. Kompetence k učení: - vedeme žáky ke kultivaci hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti a fantasie - klademe důraz na pozitivní motivaci Kompetence k řešení problémů: - necháváme žáky samostatně řešit zadané úkoly na základě vlastní zkušenosti (melodizace, rytmizace říkadla, práce s hudebními nástroji) - dáváme žákům možnost srovnání, vyhledání informace (učebnice, encyklopedie, slovník hudebních pojmů, Pohádky paní Hudby ), konzultace se se spolužáky, práce ve skupinách Kompetence komunikativní: - zařazujeme besedy diskuse - vedeme žáky k aktivnímu vyjádření pocitu z hudby - učíme žáky vnímat hudební projevy druhých (poslech nahrávky, koncert, zpěv spolužáka ve třídě ) - využíváme rytmické i melodické hudební nástroje jako prostředek komunikace Kompetence sociální a personální: - posilujeme sebedůvěru žáků - uplatňujeme individuální přístup k žákům talentovaným i k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami - při práci klademe důraz na vytvoření pravidel a jejich dodržování (rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) Kompetence občanské: - respektujeme věkové, intelektové, sociální, etnické zvláštnosti žáka - projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost a vedeme tak žáky k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic - aktivně se zapojujeme do kulturního dění ve škole i v obci - využíváme nahrávky hudby jiných etnik, seznamujeme žáky s písněmi různých oblastí ČR (nářečí), Evropy, světa Kompetence pracovní: - vyžadujeme přípravu na výuku (příprava pomůcek), aktivní zapojení do činností při vyučování (dle individuálních možností žáků) - vedeme žáky k zodpovědnosti, k dodržování pravidel - Prostředky hodnocení v jednotlivých oblastech HV: 1/ vokální činnosti znalost textu písní,artikulace,dynamická práce s hlasem 2/ instrumentální činnosti znalost některých hudebních nástrojů, praktická orientace v jednoduchých taktech /schopnost rytmicky doprovodit píseň na nástroje z Orffova instrumentáře/, jednoduchý rytmický zápis pro bicí nástroje 3/ hudebně-pohybové činnosti zájem, aktivita, vložení se do hry, smysl pro kolektivní spolupráci, tvořivost 4/ poslechové činnosti schopnost soustředěně poslouchat hudební ukázky, základní orientace rozpoznání typické hudby pro stylová období / hudba středověká, barokní, klasicistní, romantická, hudba 20. století a jiné moderní žánry / 5/ pojmy z hudební nauky orientace v notovém zápise, hodnoty not, jednoduché takty, dynamická znaménka a tempová označení 6/ pojmy z dějin hudby periodizace DEH, stylová období obecně, života dílo českých hudebních skladatelů, základní orientace v dějinách světové hudby klasické i moderní, různé hudební žánry 1

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník naučí se 10 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase dodržuje zásady hlasové hygieny zapojí se do jednoduchých hudebních her (otázka odpověď, jak se jmenuješ ) využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře zopakuje jednoduché rytmické motivy (hra na ozvěnu) reaguje pohybem na znějící hudbu doprovází zpěv hrou na tělo zapojuje se do hudebně pohybových her používá ve správných souvislostech pojmy: rychle/pomalu, potichu/nahlas, tóny vysoké/hluboké, melodie stoupavá/klesavá a umí je podle svých možností vyjádřit pohybem rozlišuje zvuky a hlasy kolem sebe rozpozná podle zvuku a tvaru některé hudební nástroje ví, co je notová osnova pozná houslový klíč Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu); - hudební hry Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů); Hudebně pohybové činnosti: pohybový doprovod znějící hudby (hra na tělo); taneční hry se zpěvem; improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj Pojmy z hudební nauky: notová osnova; houslový klíč 2. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností čistě a rytmicky zpívá s doprovodem i bez, správně dýchá zaznamená melodii graficky (linkou) reaguje na dirigenta zapojí se do vokálních her v říkadly, melodickými motivy využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře vytleská rytmus se čtvrťovými a osminovými notami zvládne podle svých možností rytmizaci jednoduchého říkadla pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie ovládá prvky hry na tělo rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje (např. housle, trubka, kytara flétna, piano ) v klidu vyslechne krátké hudební ukázky rozumí rozdílu mezi písní lidovou a umělou (autorskou) pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská jednoduchý rytmus Vokální činnosti: - osvojování nových písní (dýchání výslovnost,nasazení a tvorba tónu); rozšiřování hlasového rozsahu; vokální hry s říkadly; funkce rozezpívání; zachycení melodie pomocí jednoduchého grafického vyjádření Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů);- rytmizace říkadla Hudebně pohybové činnosti: - pohybové vyjádření hudby a reakce na její změny;- hudba k tanci, poskočný krok Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj;- hudební styly a žánry Pojmy z hudební nauky: - notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- nota jako grafický znak písně;- noty celé, půlové, čtvrťové, osminové;- stupnice C-dur;- melodie, rytmus 3. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností zazpívá jednoduchý dvojhlas (kánon) 2

3 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty reaguje na gesta dirigenta sleduje obrys melodie při zpěvu v notovém záznamu odliší hudbu vokální, instrumentální, instrumentálně-vokální doprovází zpěv svůj nebo spolužáků na melodické nebo rytmické hudební nástroje improvizuje v rámci jednoduchých hudebních forem ví, co je předehra, mezihra, dohra vyjádří těžké a lehké doby (např. tleskáním) zkouší mazurku, polku, valčík zapojuje se hudebně pohybových her rozliší hudbu podle její společenské funkce vyslechne instrumentální, vokální hudební ukázku pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus napíše, čte, vyhledá, pomlku (celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou) rozezná, zapíše a pojme Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu) práce s písněmi v dur i v moll rozezpívání, hlasová hygiena rytmizace, melodizace ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu notový zápis jako opora při realizaci písně Instrumentální činnosti: - využívá nástroje Orfova instrumentáře;- využití hudebního doprovodu spolužáků, kteří se učí hrát na hudební nástroj;- reprodukce rytmických motivů;- rytmická improvizace Hudebně pohybové činnosti:- orientace v prostoru;- taneční krok;- taktování, vyjádření těžkých a lehkých dob Poslechové činnosti:kvalita tónů; hudební styly a žánry (hudba k zábavě, tanci, poslechu), slavnostní hudba; - ukázky z díla B. Smetany, A. Dvořáka Pojmy z hudební nauky:- notová osnova; - houslový klíč;- pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová;- stupnice C-dur;- rytmus 2/4, 3/4, 4/4 4. ročník naučí se zpaměti 8 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i molových tóninách využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR (uvede základní údaje o její historii) zazpívá durovou stupnici (na vokály nebo jména not) využívá na základě svých schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře ztvárňuje hudbu pohybem prostřednictvím jednoduchých tanečních kroků rozpozná v proudu znějící hudby jednoduché metrorytmické, tempové, dynamické, harmonické změny správně taktuje ve 2/4, 3/4 rytmu ví kdo jsou B. Smetana, A. Dvořák (z našeho regionu: vztah B. Smetany k blízké obci Jabkenice) vyslechne instrumentální, vokální ukázku hudební skladby vyjmenuje a zapíše tóny stupnice C-dur (C1 C2) zazpívá durovou stupnici na vokál umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i moll (lidové, umělé, starší i moderní, populární hudba);- pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu;hlasová hygiena;rozšiřování hlasového rozsahu Instrumentální činnosti:- využívá nástroje Orfova instrumentáře;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:práce s poslechovými skladbami propojení s ostatními vyučovacími předměty (vlastivěda, přírodověda, literatura, výtvarná výchova );hudební formy (malá a velká písňová forma;poslech hudby jiných kultur a etnik /indická, čínská, africká / Pojmy z hudební nauky:- notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- stupnice C-dur;- noty s tečkou 3

4 5. ročník zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i v mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede základní údaje o jejím vzniku, ví, při jakých příležitostech se hraje a jak se při ní chovat pokusí se o dvojhlas, trojhlas (polyfonní zpěv) využívá jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní vytváří podle svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry, a dohry a provádí elementární hudební improvizaci realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not zapojuje se do hudebních her zná a předvede některé taneční kroky (např. polka, valčík, polonéza, mazurka, kvapík ) správně taktuje ve 4/4 taktu na základě svých individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace v klidu, ale aktivně vyslechne krátké hudební ukázky vyhledá n dostupné literatuře (encyklopedie, zpěvníky apod.)informace o některých autorech poslouchané hudby poslechem i pohledem rozpozná známé hudební nástroje slovy, obrázkem (kresbou, malbou), pohybem vyjádří dojem z poslouchané hudby píše správné noty do notové osnovy i na linky pomocné Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i v moll;- opakování a upevňování vokálních dovedností z nižších ročníků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- sjednocování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena, význam rozezpívání;- hymna ČR, chování při hymně Instrumentální činnosti:- doprovod pomocí Orffova instrumentáře (nebo vlastní hudební nástroj);- opakování a upevňování dovedností získaných v nižších ročnících;- hudební hry;- záznam instrumentální melodie;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:- práce s poslechem skladeb v dur i v moll;- rozlišování hudby;- hudební formy malá, velká písňová forma Pojmy z hudební nauky:- upevňování znalostí z nižších ročníků;- stupnice C-dur, stupnice obecně 2.stupeň 6.ročník zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v dur i moll při zpěvu dbá na správné nasazení a tvorbu tónu rozlišuje píseň lidovou od umělé /autorské/ zvládne zazpívat kánon a pokouší se o lidový dvojhlas na Orffovy nástroje tvoří doprovod k písním - improvizace -zvládne doprovodit píseň na jednoduchý bicí nástroj dle grafického záznamu rozezná od sebe základní dva lid. tance a pokusí se předvést jejich taneční kroky taktuje ve 2/4,3/4 taktu, zdůrazňuje těžkou a lehkou dobu dle svých dispozic vytváří pohybové improvizace a reaguje na změny tempové bezpečně pozná základní hudební nástroje podle charakteristické barvy tónu dokáže úryvek zařadit do stylového období orientuje se v notové osnově: 1/ zápis melodické linky používá jako oporu při nácviku nové písně 2/ rytmický zápis používá při doprovodu písně na nástroje bicí rozlišuje tóninu dur a moll v písních i ve skladbách klasického žánru Vokální činnosti:- sjednocování hlasového rozsahu;- upevňování základních pěveckých dovedností z nižších ročníků - důležitost rozezpívání;- lidová a umělá píseň v dur i moll;- založení nového pěveckého repertoáru Instrumentální činnosti:- rozlišování 2/4 a ¾ taktu v písních souvislost s lidovými tanci / polka, valčík/;- opakování délky not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/ ;- nástroje bicí - blanozvučné, samozvučné Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové polka, valčík /taneční kroky/;- pohybová improvizace tzv. výrazový tanec;- taktování ve 2/4,3/4 a 4/4 taktu;- reakce na tempové změny v proudu znějící hudby Poslechové činnosti:- poslech lidových písní ve 2/4,3/4 taktu;- rozdělení hudebních nástrojů sekce: strunné smyčcové a drnkací, dechové dřevěné a žesťové, bicí blanozvučné a samozvučné,- hudební ukázky různých slohových období Hudební nauka:- stupnice;- tónina dur a moll;- grafický záznam not / c1 c2 /, hodnoty not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/;- melodický zápis a rytmický zápis 7. ročník dbá na hlasovou hygienu, správně dýchá a artikuluje 4

5 dle svých individuálních možností kontroluje intonaci a dynamiku svého zpěvu naučí se zpaměti několik nových písní zopakuje si českou státní hymnu dovede přiblížit okolnosti vzniku dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy metrum a rytmus /popř. prakticky předvést/ rozliší takty sudé a liché - je schopen k nim přiřadit tanec ve stejném metru dle rytmického záznamu doprovodí píseň na jednoduchý bicí nástroj rozpozná některé z tanců, případně je dokáže i předvést dle svých individuálních schopností předvede jednoduchou pohybovou vazbu rozlišuje a pojmenovává hudbu monodickou a vícehlasou, vokální a instrumentální,duchovní a světskou postupem času dokáže typově zařadit do základních třech období středověku pozná základní středověká díla:( Gregoriánský chorál, Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Ktož sú boží bojovníci) je schopen zpívat píseň s oporou notového zápisu pokusí se zaznamenat rytmus písně či skladby Vokální činnosti:- rozšiřování hlasového rozsahu;- rozezpívání, hlasová hygiena v době mutace;- automatické používání základních pěveckých dovedností artikulace, dýchání;- intonační a rytmické schopnosti a dovednosti;- písňový repertoár hudba lidová, country, folk Instrumentální činnosti:- metrum a rytmus písně;- opakování takty jednoduché /sudé, liché/, hodnoty not a pomlk;- grafický záznam rytmu písně- tvorba doprovodů na bicí nástroje /nebo na vlastní hudební nástroj/ Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové /opakování- polka, valčík/;- tance společenské dobové / menuet, polonéza/;- vlastní pohybové ztvárnění na hudbu současných žánrů Poslechové činnosti:- hudba raného středověku monodie- chorál, duchovní písně;- Gotika vícehlasá hudba instrumentální;- středověké hudební nástroje /kravské a beraní rohy, kostěné flétny, šalmaj, trumšajt, niněra /;- Renesance šanson, madrigal, světské písně;- doba husitská písně husitské, duchovní zpěv; poslech vlasteneckých děl - B. Smetana Tábor, J. Suk Praga Hudební nauka:- opakování z 6. ročníku;- tónina a transpozice;- doprovod akordy /klavír, kytara/;- dynamika a tempo skladby 8. ročník dle svých možností kontroluje svou vokální produkci snaží se o intonační čistotu a rytmickou přesnost zná a správně reprodukuje českou státní hymnu naučí se zpaměti několik dalších písní lehčího žánru pokusí se o grafický záznam rytmu či melodie části jednoduché písně má přehled o nástrojových skupinách v symfonickém orchestru dokáže sluchem rozlišit většinu nástrojů podle barvy tónu -dokáže charakterizovat slohová období v kontextu s historickým vývojem společnosti dokáže zařadit typickou hudební ukázku do slohového období /Baroko, Klasicismu, Romantismus/ -uvede základní údaje o vzniku české státní hymny dovede charakterizovat život a dílo Bedřicha Smetany rozlišuje durovou a mollovou tóninu sluchem zná základní dynamická znaménka a tempová označení je schopen graficky zaznamenávat Vokální činnosti: - rozšiřování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena vlastní sluchová sebekontrola;- opakování vokálních dovedností dýchání, nasazení tónu, artikulace;- IRS = intonace a rytmus;- rozšiřování písňového repertoáru v širším žánrovém rozpětí;- Státní hymna Kde domov můj Instrumentální činnosti: - opakování takty jednoduché, metrum a rytmus písně;- grafický záznam rytmu a melodie;- rozdělení hudebních nástrojů strunné /smyčcové, drnkací/, dechové /dřevěné, žesťové/, bicí, klávesové;- smyčcový kvartet, smyčcový komorní orchestr, velký symfonický orchestr DEH + poslechové činnosti: - Baroko polyfonní hudba; - hudeb. formy kánon, fuga, oratorium; - představitelé; Klasicismus homofonní hudba; hudeb. formy symfonie, koncert, mše- představitelé; - Romantismus hudeb. formy píseň, svita, symfonická báseň; představitelé; - Národní obrození Státní hymna; česká národní škola; - hudeb. formy symfonická báseň, symfonie, melodrama Hudební nauka: - stupnice dur a moll;- tónina dur a moll;- transpozice;- dynamika a tempo;- nástroje melodické a doprovodné 9. ročník zpívá dle svých možností intonačně čistě a rytmicky přesně dbá o hlasovou hygienu zná některé písně Osvobozeného divadla, je dokáže reprodukovat dokáže pohovořit o hudebních nástrojích, zná slavné rody nástrojařů orientuje se v grafických záznamech moderní notace 5

6 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění / např.: výtvarné umění impresionistické/ zná některé světoznámé skladatele přelomu 19/20 století krátce pohovoří o jejich životě a díle samostatně vyhledává informace o moderní hudbě 20. století Vokální činnosti:- práce s písněmi v širokém žánrovém spektru;- hlasová hygiena;- opakování vokálních dovedností;- opakování - Česká státní hymna /F. Škroup/;- rozšiřování písňového repertoáru o písně Osvobozeného divadla Voskovec/Werich Instrumentální činnosti:- hudební nástroje- rozdělení, výroba, stavba;- různá nástrojová seskupení komorní a symfonické hudby;- hudba témbrová, konkrétní, elektronická a elektrofonická;- nástroje elektronické hudby, moderní záznamy notace DEH + poslechové činnosti:- Impresionismus, Expresionismus, Novoklasicismus;- vývoj jazzové hudby;- Česká hudba 19/20 století;- hudba k filmu, k divadelní hře, balet;- Světová hudba 2O století moderní žánry 6

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1.

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení hudební

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Hudební výchova

Hudební výchova 5.7.1 5.7.1 Hudební výchova HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1. až 3. ročník 5.7.1/01 VOKÁLNÍ ČINNOSTI zazpívá podle svých možností intonačně čistě a rytmicky správně lidové písně a umělé písně pro děti rozliší notu

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Hudební výchova (Hv) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva 1 Hv OSV 8 (technika

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

5.4. Umění a kultura Hudební výchova

5.4. Umění a kultura Hudební výchova 5.4. Umění a kultura 5.4.1. Hudební výchova Vzdělávání v předmětu Hudební výchova směřuje: k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY , Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura VZDĚLÁVACÍ OBOR: Hudební výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova HV1 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase používá nejméně dvacet písní, rozvíjí své receptivní a reprodukční schopnosti VOKÁLNÍ ČINNOSTI pěvecký a mluvní projev

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo HV zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo HV zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

Učební osnovy Hudební výchova

Učební osnovy Hudební výchova Učební osnovy Hudební výchova PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 3. využívá

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Učební osnovy II I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vzdělávacího oboru: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na rozvoj

Více

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně. Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova Základní škola pro zrakově postižené, Plzeň Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně. Škola

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vokální činnosti. pěvecký a mluvní projev pěvecké dovednosti, hlasová hygiena (uvolněný plynulý zpěv, lehké nasazení správné dýchání)

Vokální činnosti. pěvecký a mluvní projev pěvecké dovednosti, hlasová hygiena (uvolněný plynulý zpěv, lehké nasazení správné dýchání) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - získané pěvecké návyky

Více

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. 14. HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. Učební osnovy Hudební výchova Název vyuč. předmětu: Hudební výchova (HV) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Ročník: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ročník

Více

Hudební výchova v 5. ročníku

Hudební výchova v 5. ročníku Hudební výchova v 5. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durovou tóninu. Pohybový doprovod znějící hudby, reakce na změny v proudu znějící

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 2. období 5. ročník Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 5. ročník základní školy (SPN) Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-5-1-01 HV-5-1-02 HV-5-1-03 HV-5-1-04 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 6. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - odhadne správnou hlasitost zpěvu, využívá

Více

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 7. ročník Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. Stupeň Ročník: druhý HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima Charakteristika vzdělávacího oboru Hudební výchova Vzdělávací obor Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Umění a kultura Hudební výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

Umění a kultura Hudební výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: mění a kultura 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky rozliší tvrdý a měkký nástup na tón, bude při zpěvu uplatňovat měkký nástup na tón při rozezpívání

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Uplatňuje získané

Více

1-3 Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) Správná výslovnost Rozšíření hlasového rozsahu Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.

1-3 Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) Správná výslovnost Rozšíření hlasového rozsahu Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vzdělávací oblast: Estetická výchova Vyučovací předmět: ESTETICKÁ VÝCHOVA Období: 1. Oblast Předmět Období Hudební činnosti Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a Rozvoj hlavového tónu 1-3 rytmicky

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6. HV6 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy - využívá své individuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více