Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost, fantazii a estetické cítění. Žáci mají možnost se s hudbou setkávat nejen jako pasivní posluchači, ale také ji aktivně prožívat (poslech, tanec, hra na instrumentální nástroje, zpěv). Vyjádřit svůj pocit z ní pohybem, zvukem, kresbou Seznamují se se základními hudebními pojmy. Hudební výchova je povinný vyučovací předmět. Vyučuje se ve všech ročnících v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Výuka probíhá na 1.stupni v kmenových třídách a na 2.stupni ve specializované učebně HV. S hudbou se žáci setkávají nejen při vyučování, ale i prostřednictvím návštěv výchovných koncertů, divadelních představení, společných vánočních besídek, na besedách o hudbě, při přípravě a realizaci školní akademie apod Vzdělávací obsah předmětu HV je ve ŠVP rozdělen do 4 částí: Vokální činnosti: práce s hlasem, hlasová hygiena, zpěv Instrumentální činnosti: hra a hudební nástroje Hudebně pohybové činnosti: vyjádření pocitu z hudby pohybem, tanec Poslechové činnosti: aktivní vnímání znějící hudby, poznání hudby ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách Výchovné a vzdělávací strategie: Míra nároků na žáky se odvíjí od jejich individuálních schopností a od podmínek školy. Volba vhodných didaktických prostředků je na rozhodnutí učitele. Kompetence k učení: - vedeme žáky ke kultivaci hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti a fantasie - klademe důraz na pozitivní motivaci Kompetence k řešení problémů: - necháváme žáky samostatně řešit zadané úkoly na základě vlastní zkušenosti (melodizace, rytmizace říkadla, práce s hudebními nástroji) - dáváme žákům možnost srovnání, vyhledání informace (učebnice, encyklopedie, slovník hudebních pojmů, Pohádky paní Hudby ), konzultace se se spolužáky, práce ve skupinách Kompetence komunikativní: - zařazujeme besedy diskuse - vedeme žáky k aktivnímu vyjádření pocitu z hudby - učíme žáky vnímat hudební projevy druhých (poslech nahrávky, koncert, zpěv spolužáka ve třídě ) - využíváme rytmické i melodické hudební nástroje jako prostředek komunikace Kompetence sociální a personální: - posilujeme sebedůvěru žáků - uplatňujeme individuální přístup k žákům talentovaným i k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami - při práci klademe důraz na vytvoření pravidel a jejich dodržování (rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) Kompetence občanské: - respektujeme věkové, intelektové, sociální, etnické zvláštnosti žáka - projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost a vedeme tak žáky k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic - aktivně se zapojujeme do kulturního dění ve škole i v obci - využíváme nahrávky hudby jiných etnik, seznamujeme žáky s písněmi různých oblastí ČR (nářečí), Evropy, světa Kompetence pracovní: - vyžadujeme přípravu na výuku (příprava pomůcek), aktivní zapojení do činností při vyučování (dle individuálních možností žáků) - vedeme žáky k zodpovědnosti, k dodržování pravidel - Prostředky hodnocení v jednotlivých oblastech HV: 1/ vokální činnosti znalost textu písní,artikulace,dynamická práce s hlasem 2/ instrumentální činnosti znalost některých hudebních nástrojů, praktická orientace v jednoduchých taktech /schopnost rytmicky doprovodit píseň na nástroje z Orffova instrumentáře/, jednoduchý rytmický zápis pro bicí nástroje 3/ hudebně-pohybové činnosti zájem, aktivita, vložení se do hry, smysl pro kolektivní spolupráci, tvořivost 4/ poslechové činnosti schopnost soustředěně poslouchat hudební ukázky, základní orientace rozpoznání typické hudby pro stylová období / hudba středověká, barokní, klasicistní, romantická, hudba 20. století a jiné moderní žánry / 5/ pojmy z hudební nauky orientace v notovém zápise, hodnoty not, jednoduché takty, dynamická znaménka a tempová označení 6/ pojmy z dějin hudby periodizace DEH, stylová období obecně, života dílo českých hudebních skladatelů, základní orientace v dějinách světové hudby klasické i moderní, různé hudební žánry 1

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník naučí se 10 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase dodržuje zásady hlasové hygieny zapojí se do jednoduchých hudebních her (otázka odpověď, jak se jmenuješ ) využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře zopakuje jednoduché rytmické motivy (hra na ozvěnu) reaguje pohybem na znějící hudbu doprovází zpěv hrou na tělo zapojuje se do hudebně pohybových her používá ve správných souvislostech pojmy: rychle/pomalu, potichu/nahlas, tóny vysoké/hluboké, melodie stoupavá/klesavá a umí je podle svých možností vyjádřit pohybem rozlišuje zvuky a hlasy kolem sebe rozpozná podle zvuku a tvaru některé hudební nástroje ví, co je notová osnova pozná houslový klíč Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu); - hudební hry Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů); Hudebně pohybové činnosti: pohybový doprovod znějící hudby (hra na tělo); taneční hry se zpěvem; improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj Pojmy z hudební nauky: notová osnova; houslový klíč 2. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností čistě a rytmicky zpívá s doprovodem i bez, správně dýchá zaznamená melodii graficky (linkou) reaguje na dirigenta zapojí se do vokálních her v říkadly, melodickými motivy využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře vytleská rytmus se čtvrťovými a osminovými notami zvládne podle svých možností rytmizaci jednoduchého říkadla pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie ovládá prvky hry na tělo rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje (např. housle, trubka, kytara flétna, piano ) v klidu vyslechne krátké hudební ukázky rozumí rozdílu mezi písní lidovou a umělou (autorskou) pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská jednoduchý rytmus Vokální činnosti: - osvojování nových písní (dýchání výslovnost,nasazení a tvorba tónu); rozšiřování hlasového rozsahu; vokální hry s říkadly; funkce rozezpívání; zachycení melodie pomocí jednoduchého grafického vyjádření Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů);- rytmizace říkadla Hudebně pohybové činnosti: - pohybové vyjádření hudby a reakce na její změny;- hudba k tanci, poskočný krok Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj;- hudební styly a žánry Pojmy z hudební nauky: - notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- nota jako grafický znak písně;- noty celé, půlové, čtvrťové, osminové;- stupnice C-dur;- melodie, rytmus 3. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností zazpívá jednoduchý dvojhlas (kánon) 2

3 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty reaguje na gesta dirigenta sleduje obrys melodie při zpěvu v notovém záznamu odliší hudbu vokální, instrumentální, instrumentálně-vokální doprovází zpěv svůj nebo spolužáků na melodické nebo rytmické hudební nástroje improvizuje v rámci jednoduchých hudebních forem ví, co je předehra, mezihra, dohra vyjádří těžké a lehké doby (např. tleskáním) zkouší mazurku, polku, valčík zapojuje se hudebně pohybových her rozliší hudbu podle její společenské funkce vyslechne instrumentální, vokální hudební ukázku pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus napíše, čte, vyhledá, pomlku (celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou) rozezná, zapíše a pojme Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu) práce s písněmi v dur i v moll rozezpívání, hlasová hygiena rytmizace, melodizace ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu notový zápis jako opora při realizaci písně Instrumentální činnosti: - využívá nástroje Orfova instrumentáře;- využití hudebního doprovodu spolužáků, kteří se učí hrát na hudební nástroj;- reprodukce rytmických motivů;- rytmická improvizace Hudebně pohybové činnosti:- orientace v prostoru;- taneční krok;- taktování, vyjádření těžkých a lehkých dob Poslechové činnosti:kvalita tónů; hudební styly a žánry (hudba k zábavě, tanci, poslechu), slavnostní hudba; - ukázky z díla B. Smetany, A. Dvořáka Pojmy z hudební nauky:- notová osnova; - houslový klíč;- pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová;- stupnice C-dur;- rytmus 2/4, 3/4, 4/4 4. ročník naučí se zpaměti 8 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i molových tóninách využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR (uvede základní údaje o její historii) zazpívá durovou stupnici (na vokály nebo jména not) využívá na základě svých schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře ztvárňuje hudbu pohybem prostřednictvím jednoduchých tanečních kroků rozpozná v proudu znějící hudby jednoduché metrorytmické, tempové, dynamické, harmonické změny správně taktuje ve 2/4, 3/4 rytmu ví kdo jsou B. Smetana, A. Dvořák (z našeho regionu: vztah B. Smetany k blízké obci Jabkenice) vyslechne instrumentální, vokální ukázku hudební skladby vyjmenuje a zapíše tóny stupnice C-dur (C1 C2) zazpívá durovou stupnici na vokál umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i moll (lidové, umělé, starší i moderní, populární hudba);- pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu;hlasová hygiena;rozšiřování hlasového rozsahu Instrumentální činnosti:- využívá nástroje Orfova instrumentáře;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:práce s poslechovými skladbami propojení s ostatními vyučovacími předměty (vlastivěda, přírodověda, literatura, výtvarná výchova );hudební formy (malá a velká písňová forma;poslech hudby jiných kultur a etnik /indická, čínská, africká / Pojmy z hudební nauky:- notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- stupnice C-dur;- noty s tečkou 3

4 5. ročník zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i v mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede základní údaje o jejím vzniku, ví, při jakých příležitostech se hraje a jak se při ní chovat pokusí se o dvojhlas, trojhlas (polyfonní zpěv) využívá jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní vytváří podle svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry, a dohry a provádí elementární hudební improvizaci realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not zapojuje se do hudebních her zná a předvede některé taneční kroky (např. polka, valčík, polonéza, mazurka, kvapík ) správně taktuje ve 4/4 taktu na základě svých individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace v klidu, ale aktivně vyslechne krátké hudební ukázky vyhledá n dostupné literatuře (encyklopedie, zpěvníky apod.)informace o některých autorech poslouchané hudby poslechem i pohledem rozpozná známé hudební nástroje slovy, obrázkem (kresbou, malbou), pohybem vyjádří dojem z poslouchané hudby píše správné noty do notové osnovy i na linky pomocné Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i v moll;- opakování a upevňování vokálních dovedností z nižších ročníků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- sjednocování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena, význam rozezpívání;- hymna ČR, chování při hymně Instrumentální činnosti:- doprovod pomocí Orffova instrumentáře (nebo vlastní hudební nástroj);- opakování a upevňování dovedností získaných v nižších ročnících;- hudební hry;- záznam instrumentální melodie;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:- práce s poslechem skladeb v dur i v moll;- rozlišování hudby;- hudební formy malá, velká písňová forma Pojmy z hudební nauky:- upevňování znalostí z nižších ročníků;- stupnice C-dur, stupnice obecně 2.stupeň 6.ročník zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v dur i moll při zpěvu dbá na správné nasazení a tvorbu tónu rozlišuje píseň lidovou od umělé /autorské/ zvládne zazpívat kánon a pokouší se o lidový dvojhlas na Orffovy nástroje tvoří doprovod k písním - improvizace -zvládne doprovodit píseň na jednoduchý bicí nástroj dle grafického záznamu rozezná od sebe základní dva lid. tance a pokusí se předvést jejich taneční kroky taktuje ve 2/4,3/4 taktu, zdůrazňuje těžkou a lehkou dobu dle svých dispozic vytváří pohybové improvizace a reaguje na změny tempové bezpečně pozná základní hudební nástroje podle charakteristické barvy tónu dokáže úryvek zařadit do stylového období orientuje se v notové osnově: 1/ zápis melodické linky používá jako oporu při nácviku nové písně 2/ rytmický zápis používá při doprovodu písně na nástroje bicí rozlišuje tóninu dur a moll v písních i ve skladbách klasického žánru Vokální činnosti:- sjednocování hlasového rozsahu;- upevňování základních pěveckých dovedností z nižších ročníků - důležitost rozezpívání;- lidová a umělá píseň v dur i moll;- založení nového pěveckého repertoáru Instrumentální činnosti:- rozlišování 2/4 a ¾ taktu v písních souvislost s lidovými tanci / polka, valčík/;- opakování délky not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/ ;- nástroje bicí - blanozvučné, samozvučné Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové polka, valčík /taneční kroky/;- pohybová improvizace tzv. výrazový tanec;- taktování ve 2/4,3/4 a 4/4 taktu;- reakce na tempové změny v proudu znějící hudby Poslechové činnosti:- poslech lidových písní ve 2/4,3/4 taktu;- rozdělení hudebních nástrojů sekce: strunné smyčcové a drnkací, dechové dřevěné a žesťové, bicí blanozvučné a samozvučné,- hudební ukázky různých slohových období Hudební nauka:- stupnice;- tónina dur a moll;- grafický záznam not / c1 c2 /, hodnoty not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/;- melodický zápis a rytmický zápis 7. ročník dbá na hlasovou hygienu, správně dýchá a artikuluje 4

5 dle svých individuálních možností kontroluje intonaci a dynamiku svého zpěvu naučí se zpaměti několik nových písní zopakuje si českou státní hymnu dovede přiblížit okolnosti vzniku dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy metrum a rytmus /popř. prakticky předvést/ rozliší takty sudé a liché - je schopen k nim přiřadit tanec ve stejném metru dle rytmického záznamu doprovodí píseň na jednoduchý bicí nástroj rozpozná některé z tanců, případně je dokáže i předvést dle svých individuálních schopností předvede jednoduchou pohybovou vazbu rozlišuje a pojmenovává hudbu monodickou a vícehlasou, vokální a instrumentální,duchovní a světskou postupem času dokáže typově zařadit do základních třech období středověku pozná základní středověká díla:( Gregoriánský chorál, Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Ktož sú boží bojovníci) je schopen zpívat píseň s oporou notového zápisu pokusí se zaznamenat rytmus písně či skladby Vokální činnosti:- rozšiřování hlasového rozsahu;- rozezpívání, hlasová hygiena v době mutace;- automatické používání základních pěveckých dovedností artikulace, dýchání;- intonační a rytmické schopnosti a dovednosti;- písňový repertoár hudba lidová, country, folk Instrumentální činnosti:- metrum a rytmus písně;- opakování takty jednoduché /sudé, liché/, hodnoty not a pomlk;- grafický záznam rytmu písně- tvorba doprovodů na bicí nástroje /nebo na vlastní hudební nástroj/ Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové /opakování- polka, valčík/;- tance společenské dobové / menuet, polonéza/;- vlastní pohybové ztvárnění na hudbu současných žánrů Poslechové činnosti:- hudba raného středověku monodie- chorál, duchovní písně;- Gotika vícehlasá hudba instrumentální;- středověké hudební nástroje /kravské a beraní rohy, kostěné flétny, šalmaj, trumšajt, niněra /;- Renesance šanson, madrigal, světské písně;- doba husitská písně husitské, duchovní zpěv; poslech vlasteneckých děl - B. Smetana Tábor, J. Suk Praga Hudební nauka:- opakování z 6. ročníku;- tónina a transpozice;- doprovod akordy /klavír, kytara/;- dynamika a tempo skladby 8. ročník dle svých možností kontroluje svou vokální produkci snaží se o intonační čistotu a rytmickou přesnost zná a správně reprodukuje českou státní hymnu naučí se zpaměti několik dalších písní lehčího žánru pokusí se o grafický záznam rytmu či melodie části jednoduché písně má přehled o nástrojových skupinách v symfonickém orchestru dokáže sluchem rozlišit většinu nástrojů podle barvy tónu -dokáže charakterizovat slohová období v kontextu s historickým vývojem společnosti dokáže zařadit typickou hudební ukázku do slohového období /Baroko, Klasicismu, Romantismus/ -uvede základní údaje o vzniku české státní hymny dovede charakterizovat život a dílo Bedřicha Smetany rozlišuje durovou a mollovou tóninu sluchem zná základní dynamická znaménka a tempová označení je schopen graficky zaznamenávat Vokální činnosti: - rozšiřování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena vlastní sluchová sebekontrola;- opakování vokálních dovedností dýchání, nasazení tónu, artikulace;- IRS = intonace a rytmus;- rozšiřování písňového repertoáru v širším žánrovém rozpětí;- Státní hymna Kde domov můj Instrumentální činnosti: - opakování takty jednoduché, metrum a rytmus písně;- grafický záznam rytmu a melodie;- rozdělení hudebních nástrojů strunné /smyčcové, drnkací/, dechové /dřevěné, žesťové/, bicí, klávesové;- smyčcový kvartet, smyčcový komorní orchestr, velký symfonický orchestr DEH + poslechové činnosti: - Baroko polyfonní hudba; - hudeb. formy kánon, fuga, oratorium; - představitelé; Klasicismus homofonní hudba; hudeb. formy symfonie, koncert, mše- představitelé; - Romantismus hudeb. formy píseň, svita, symfonická báseň; představitelé; - Národní obrození Státní hymna; česká národní škola; - hudeb. formy symfonická báseň, symfonie, melodrama Hudební nauka: - stupnice dur a moll;- tónina dur a moll;- transpozice;- dynamika a tempo;- nástroje melodické a doprovodné 9. ročník zpívá dle svých možností intonačně čistě a rytmicky přesně dbá o hlasovou hygienu zná některé písně Osvobozeného divadla, je dokáže reprodukovat dokáže pohovořit o hudebních nástrojích, zná slavné rody nástrojařů orientuje se v grafických záznamech moderní notace 5

6 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění / např.: výtvarné umění impresionistické/ zná některé světoznámé skladatele přelomu 19/20 století krátce pohovoří o jejich životě a díle samostatně vyhledává informace o moderní hudbě 20. století Vokální činnosti:- práce s písněmi v širokém žánrovém spektru;- hlasová hygiena;- opakování vokálních dovedností;- opakování - Česká státní hymna /F. Škroup/;- rozšiřování písňového repertoáru o písně Osvobozeného divadla Voskovec/Werich Instrumentální činnosti:- hudební nástroje- rozdělení, výroba, stavba;- různá nástrojová seskupení komorní a symfonické hudby;- hudba témbrová, konkrétní, elektronická a elektrofonická;- nástroje elektronické hudby, moderní záznamy notace DEH + poslechové činnosti:- Impresionismus, Expresionismus, Novoklasicismus;- vývoj jazzové hudby;- Česká hudba 19/20 století;- hudba k filmu, k divadelní hře, balet;- Světová hudba 2O století moderní žánry 6

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Hudební výchova II. stupeň

Hudební výchova II. stupeň Hudební výchova II. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Hudební výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět směřuje k vnímání

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa, osvojování s estetickým

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Hudební výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 3. - HUDEBNÍ

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1. VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti UMĚNÍ

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova 5.7 Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 2. stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění

Více

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává ţákům

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola spol. s r. o. Havlíčkův Brod 1 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 Základní informace...4 Charakteristika pedagogického

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník. V charakteristice

Více

5.7 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova 5.7.1.1 Vyučovací předmět: Hudební výchova

5.7 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova 5.7.1.1 Vyučovací předmět: Hudební výchova 5.7 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova 5.7.1.1 Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 33 33 Učební texty: 1 1. období Požadavky této

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací předmět: Hudební výchova (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM Výuka v přípravných ročnících je určena pro děti 5 7 leté v délce 1 roku až 2 let. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Při výuce

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Hudební výchova, Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pochopit umění jako specifický způsob poznání a užívat jazyk umění jako

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více