Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost, fantazii a estetické cítění. Žáci mají možnost se s hudbou setkávat nejen jako pasivní posluchači, ale také ji aktivně prožívat (poslech, tanec, hra na instrumentální nástroje, zpěv). Vyjádřit svůj pocit z ní pohybem, zvukem, kresbou Seznamují se se základními hudebními pojmy. Hudební výchova je povinný vyučovací předmět. Vyučuje se ve všech ročnících v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Výuka probíhá na 1.stupni v kmenových třídách a na 2.stupni ve specializované učebně HV. S hudbou se žáci setkávají nejen při vyučování, ale i prostřednictvím návštěv výchovných koncertů, divadelních představení, společných vánočních besídek, na besedách o hudbě, při přípravě a realizaci školní akademie apod Vzdělávací obsah předmětu HV je ve ŠVP rozdělen do 4 částí: Vokální činnosti: práce s hlasem, hlasová hygiena, zpěv Instrumentální činnosti: hra a hudební nástroje Hudebně pohybové činnosti: vyjádření pocitu z hudby pohybem, tanec Poslechové činnosti: aktivní vnímání znějící hudby, poznání hudby ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách Výchovné a vzdělávací strategie: Míra nároků na žáky se odvíjí od jejich individuálních schopností a od podmínek školy. Volba vhodných didaktických prostředků je na rozhodnutí učitele. Kompetence k učení: - vedeme žáky ke kultivaci hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti a fantasie - klademe důraz na pozitivní motivaci Kompetence k řešení problémů: - necháváme žáky samostatně řešit zadané úkoly na základě vlastní zkušenosti (melodizace, rytmizace říkadla, práce s hudebními nástroji) - dáváme žákům možnost srovnání, vyhledání informace (učebnice, encyklopedie, slovník hudebních pojmů, Pohádky paní Hudby ), konzultace se se spolužáky, práce ve skupinách Kompetence komunikativní: - zařazujeme besedy diskuse - vedeme žáky k aktivnímu vyjádření pocitu z hudby - učíme žáky vnímat hudební projevy druhých (poslech nahrávky, koncert, zpěv spolužáka ve třídě ) - využíváme rytmické i melodické hudební nástroje jako prostředek komunikace Kompetence sociální a personální: - posilujeme sebedůvěru žáků - uplatňujeme individuální přístup k žákům talentovaným i k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami - při práci klademe důraz na vytvoření pravidel a jejich dodržování (rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) Kompetence občanské: - respektujeme věkové, intelektové, sociální, etnické zvláštnosti žáka - projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost a vedeme tak žáky k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic - aktivně se zapojujeme do kulturního dění ve škole i v obci - využíváme nahrávky hudby jiných etnik, seznamujeme žáky s písněmi různých oblastí ČR (nářečí), Evropy, světa Kompetence pracovní: - vyžadujeme přípravu na výuku (příprava pomůcek), aktivní zapojení do činností při vyučování (dle individuálních možností žáků) - vedeme žáky k zodpovědnosti, k dodržování pravidel - Prostředky hodnocení v jednotlivých oblastech HV: 1/ vokální činnosti znalost textu písní,artikulace,dynamická práce s hlasem 2/ instrumentální činnosti znalost některých hudebních nástrojů, praktická orientace v jednoduchých taktech /schopnost rytmicky doprovodit píseň na nástroje z Orffova instrumentáře/, jednoduchý rytmický zápis pro bicí nástroje 3/ hudebně-pohybové činnosti zájem, aktivita, vložení se do hry, smysl pro kolektivní spolupráci, tvořivost 4/ poslechové činnosti schopnost soustředěně poslouchat hudební ukázky, základní orientace rozpoznání typické hudby pro stylová období / hudba středověká, barokní, klasicistní, romantická, hudba 20. století a jiné moderní žánry / 5/ pojmy z hudební nauky orientace v notovém zápise, hodnoty not, jednoduché takty, dynamická znaménka a tempová označení 6/ pojmy z dějin hudby periodizace DEH, stylová období obecně, života dílo českých hudebních skladatelů, základní orientace v dějinách světové hudby klasické i moderní, různé hudební žánry 1

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník naučí se 10 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase dodržuje zásady hlasové hygieny zapojí se do jednoduchých hudebních her (otázka odpověď, jak se jmenuješ ) využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře zopakuje jednoduché rytmické motivy (hra na ozvěnu) reaguje pohybem na znějící hudbu doprovází zpěv hrou na tělo zapojuje se do hudebně pohybových her používá ve správných souvislostech pojmy: rychle/pomalu, potichu/nahlas, tóny vysoké/hluboké, melodie stoupavá/klesavá a umí je podle svých možností vyjádřit pohybem rozlišuje zvuky a hlasy kolem sebe rozpozná podle zvuku a tvaru některé hudební nástroje ví, co je notová osnova pozná houslový klíč Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu); - hudební hry Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů); Hudebně pohybové činnosti: pohybový doprovod znějící hudby (hra na tělo); taneční hry se zpěvem; improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj Pojmy z hudební nauky: notová osnova; houslový klíč 2. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností čistě a rytmicky zpívá s doprovodem i bez, správně dýchá zaznamená melodii graficky (linkou) reaguje na dirigenta zapojí se do vokálních her v říkadly, melodickými motivy využívá jednoduché hudební nástroje z Orfova instrumentáře k doprovodné hře vytleská rytmus se čtvrťovými a osminovými notami zvládne podle svých možností rytmizaci jednoduchého říkadla pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie ovládá prvky hry na tělo rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje (např. housle, trubka, kytara flétna, piano ) v klidu vyslechne krátké hudební ukázky rozumí rozdílu mezi písní lidovou a umělou (autorskou) pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská jednoduchý rytmus Vokální činnosti: - osvojování nových písní (dýchání výslovnost,nasazení a tvorba tónu); rozšiřování hlasového rozsahu; vokální hry s říkadly; funkce rozezpívání; zachycení melodie pomocí jednoduchého grafického vyjádření Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje (reprodukce motivů);- rytmizace říkadla Hudebně pohybové činnosti: - pohybové vyjádření hudby a reakce na její změny;- hudba k tanci, poskočný krok Poslechové činnosti: hudební výrazové prostředky: zvuk/tón, rytmus, melodie (vzestupná, sestupná), tempo (rychle, pomalu); lidský hlas a hudební nástroj;- hudební styly a žánry Pojmy z hudební nauky: - notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- nota jako grafický znak písně;- noty celé, půlové, čtvrťové, osminové;- stupnice C-dur;- melodie, rytmus 3. ročník zpívá zpaměti 8 nových písní podle svých individuálních možností zazpívá jednoduchý dvojhlas (kánon) 2

3 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty reaguje na gesta dirigenta sleduje obrys melodie při zpěvu v notovém záznamu odliší hudbu vokální, instrumentální, instrumentálně-vokální doprovází zpěv svůj nebo spolužáků na melodické nebo rytmické hudební nástroje improvizuje v rámci jednoduchých hudebních forem ví, co je předehra, mezihra, dohra vyjádří těžké a lehké doby (např. tleskáním) zkouší mazurku, polku, valčík zapojuje se hudebně pohybových her rozliší hudbu podle její společenské funkce vyslechne instrumentální, vokální hudební ukázku pozná a napíše houslový klíč umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus napíše, čte, vyhledá, pomlku (celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou) rozezná, zapíše a pojme Vokální činnosti: osvojování nových písní (dýchání výslovnost, nasazení a tvorba tónu) práce s písněmi v dur i v moll rozezpívání, hlasová hygiena rytmizace, melodizace ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu notový zápis jako opora při realizaci písně Instrumentální činnosti: - využívá nástroje Orfova instrumentáře;- využití hudebního doprovodu spolužáků, kteří se učí hrát na hudební nástroj;- reprodukce rytmických motivů;- rytmická improvizace Hudebně pohybové činnosti:- orientace v prostoru;- taneční krok;- taktování, vyjádření těžkých a lehkých dob Poslechové činnosti:kvalita tónů; hudební styly a žánry (hudba k zábavě, tanci, poslechu), slavnostní hudba; - ukázky z díla B. Smetany, A. Dvořáka Pojmy z hudební nauky:- notová osnova; - houslový klíč;- pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová;- stupnice C-dur;- rytmus 2/4, 3/4, 4/4 4. ročník naučí se zpaměti 8 nových písní zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i molových tóninách využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR (uvede základní údaje o její historii) zazpívá durovou stupnici (na vokály nebo jména not) využívá na základě svých schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře ztvárňuje hudbu pohybem prostřednictvím jednoduchých tanečních kroků rozpozná v proudu znějící hudby jednoduché metrorytmické, tempové, dynamické, harmonické změny správně taktuje ve 2/4, 3/4 rytmu ví kdo jsou B. Smetana, A. Dvořák (z našeho regionu: vztah B. Smetany k blízké obci Jabkenice) vyslechne instrumentální, vokální ukázku hudební skladby vyjmenuje a zapíše tóny stupnice C-dur (C1 C2) zazpívá durovou stupnici na vokál umí číst a psát noty požadovaných hodnot vytleská a zapíše jednoduchý rytmus Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i moll (lidové, umělé, starší i moderní, populární hudba);- pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu;hlasová hygiena;rozšiřování hlasového rozsahu Instrumentální činnosti:- využívá nástroje Orfova instrumentáře;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:práce s poslechovými skladbami propojení s ostatními vyučovacími předměty (vlastivěda, přírodověda, literatura, výtvarná výchova );hudební formy (malá a velká písňová forma;poslech hudby jiných kultur a etnik /indická, čínská, africká / Pojmy z hudební nauky:- notová osnova;- houslový klíč, taktová čára;- stupnice C-dur;- noty s tečkou 3

4 5. ročník zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i v mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede základní údaje o jejím vzniku, ví, při jakých příležitostech se hraje a jak se při ní chovat pokusí se o dvojhlas, trojhlas (polyfonní zpěv) využívá jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní vytváří podle svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry, a dohry a provádí elementární hudební improvizaci realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not zapojuje se do hudebních her zná a předvede některé taneční kroky (např. polka, valčík, polonéza, mazurka, kvapík ) správně taktuje ve 4/4 taktu na základě svých individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace v klidu, ale aktivně vyslechne krátké hudební ukázky vyhledá n dostupné literatuře (encyklopedie, zpěvníky apod.)informace o některých autorech poslouchané hudby poslechem i pohledem rozpozná známé hudební nástroje slovy, obrázkem (kresbou, malbou), pohybem vyjádří dojem z poslouchané hudby píše správné noty do notové osnovy i na linky pomocné Vokální činnosti:- práce s písněmi v dur i v moll;- opakování a upevňování vokálních dovedností z nižších ročníků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů);- sjednocování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena, význam rozezpívání;- hymna ČR, chování při hymně Instrumentální činnosti:- doprovod pomocí Orffova instrumentáře (nebo vlastní hudební nástroj);- opakování a upevňování dovedností získaných v nižších ročnících;- hudební hry;- záznam instrumentální melodie;- předehra, mezihra, dohra Hudebně pohybové činnosti:- hudebně pohybové hry, tance (taneční kroky);- reakce na změny v proudu znějící hudby (pantomima) a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků;- taktování ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Poslechové činnosti:- práce s poslechem skladeb v dur i v moll;- rozlišování hudby;- hudební formy malá, velká písňová forma Pojmy z hudební nauky:- upevňování znalostí z nižších ročníků;- stupnice C-dur, stupnice obecně 2.stupeň 6.ročník zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v dur i moll při zpěvu dbá na správné nasazení a tvorbu tónu rozlišuje píseň lidovou od umělé /autorské/ zvládne zazpívat kánon a pokouší se o lidový dvojhlas na Orffovy nástroje tvoří doprovod k písním - improvizace -zvládne doprovodit píseň na jednoduchý bicí nástroj dle grafického záznamu rozezná od sebe základní dva lid. tance a pokusí se předvést jejich taneční kroky taktuje ve 2/4,3/4 taktu, zdůrazňuje těžkou a lehkou dobu dle svých dispozic vytváří pohybové improvizace a reaguje na změny tempové bezpečně pozná základní hudební nástroje podle charakteristické barvy tónu dokáže úryvek zařadit do stylového období orientuje se v notové osnově: 1/ zápis melodické linky používá jako oporu při nácviku nové písně 2/ rytmický zápis používá při doprovodu písně na nástroje bicí rozlišuje tóninu dur a moll v písních i ve skladbách klasického žánru Vokální činnosti:- sjednocování hlasového rozsahu;- upevňování základních pěveckých dovedností z nižších ročníků - důležitost rozezpívání;- lidová a umělá píseň v dur i moll;- založení nového pěveckého repertoáru Instrumentální činnosti:- rozlišování 2/4 a ¾ taktu v písních souvislost s lidovými tanci / polka, valčík/;- opakování délky not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/ ;- nástroje bicí - blanozvučné, samozvučné Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové polka, valčík /taneční kroky/;- pohybová improvizace tzv. výrazový tanec;- taktování ve 2/4,3/4 a 4/4 taktu;- reakce na tempové změny v proudu znějící hudby Poslechové činnosti:- poslech lidových písní ve 2/4,3/4 taktu;- rozdělení hudebních nástrojů sekce: strunné smyčcové a drnkací, dechové dřevěné a žesťové, bicí blanozvučné a samozvučné,- hudební ukázky různých slohových období Hudební nauka:- stupnice;- tónina dur a moll;- grafický záznam not / c1 c2 /, hodnoty not a pomlk /celá, půlová, čtvrťová, osminová/;- melodický zápis a rytmický zápis 7. ročník dbá na hlasovou hygienu, správně dýchá a artikuluje 4

5 dle svých individuálních možností kontroluje intonaci a dynamiku svého zpěvu naučí se zpaměti několik nových písní zopakuje si českou státní hymnu dovede přiblížit okolnosti vzniku dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy metrum a rytmus /popř. prakticky předvést/ rozliší takty sudé a liché - je schopen k nim přiřadit tanec ve stejném metru dle rytmického záznamu doprovodí píseň na jednoduchý bicí nástroj rozpozná některé z tanců, případně je dokáže i předvést dle svých individuálních schopností předvede jednoduchou pohybovou vazbu rozlišuje a pojmenovává hudbu monodickou a vícehlasou, vokální a instrumentální,duchovní a světskou postupem času dokáže typově zařadit do základních třech období středověku pozná základní středověká díla:( Gregoriánský chorál, Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Ktož sú boží bojovníci) je schopen zpívat píseň s oporou notového zápisu pokusí se zaznamenat rytmus písně či skladby Vokální činnosti:- rozšiřování hlasového rozsahu;- rozezpívání, hlasová hygiena v době mutace;- automatické používání základních pěveckých dovedností artikulace, dýchání;- intonační a rytmické schopnosti a dovednosti;- písňový repertoár hudba lidová, country, folk Instrumentální činnosti:- metrum a rytmus písně;- opakování takty jednoduché /sudé, liché/, hodnoty not a pomlk;- grafický záznam rytmu písně- tvorba doprovodů na bicí nástroje /nebo na vlastní hudební nástroj/ Hudebně pohybové činnosti:- tance lidové /opakování- polka, valčík/;- tance společenské dobové / menuet, polonéza/;- vlastní pohybové ztvárnění na hudbu současných žánrů Poslechové činnosti:- hudba raného středověku monodie- chorál, duchovní písně;- Gotika vícehlasá hudba instrumentální;- středověké hudební nástroje /kravské a beraní rohy, kostěné flétny, šalmaj, trumšajt, niněra /;- Renesance šanson, madrigal, světské písně;- doba husitská písně husitské, duchovní zpěv; poslech vlasteneckých děl - B. Smetana Tábor, J. Suk Praga Hudební nauka:- opakování z 6. ročníku;- tónina a transpozice;- doprovod akordy /klavír, kytara/;- dynamika a tempo skladby 8. ročník dle svých možností kontroluje svou vokální produkci snaží se o intonační čistotu a rytmickou přesnost zná a správně reprodukuje českou státní hymnu naučí se zpaměti několik dalších písní lehčího žánru pokusí se o grafický záznam rytmu či melodie části jednoduché písně má přehled o nástrojových skupinách v symfonickém orchestru dokáže sluchem rozlišit většinu nástrojů podle barvy tónu -dokáže charakterizovat slohová období v kontextu s historickým vývojem společnosti dokáže zařadit typickou hudební ukázku do slohového období /Baroko, Klasicismu, Romantismus/ -uvede základní údaje o vzniku české státní hymny dovede charakterizovat život a dílo Bedřicha Smetany rozlišuje durovou a mollovou tóninu sluchem zná základní dynamická znaménka a tempová označení je schopen graficky zaznamenávat Vokální činnosti: - rozšiřování hlasového rozsahu;- hlasová hygiena vlastní sluchová sebekontrola;- opakování vokálních dovedností dýchání, nasazení tónu, artikulace;- IRS = intonace a rytmus;- rozšiřování písňového repertoáru v širším žánrovém rozpětí;- Státní hymna Kde domov můj Instrumentální činnosti: - opakování takty jednoduché, metrum a rytmus písně;- grafický záznam rytmu a melodie;- rozdělení hudebních nástrojů strunné /smyčcové, drnkací/, dechové /dřevěné, žesťové/, bicí, klávesové;- smyčcový kvartet, smyčcový komorní orchestr, velký symfonický orchestr DEH + poslechové činnosti: - Baroko polyfonní hudba; - hudeb. formy kánon, fuga, oratorium; - představitelé; Klasicismus homofonní hudba; hudeb. formy symfonie, koncert, mše- představitelé; - Romantismus hudeb. formy píseň, svita, symfonická báseň; představitelé; - Národní obrození Státní hymna; česká národní škola; - hudeb. formy symfonická báseň, symfonie, melodrama Hudební nauka: - stupnice dur a moll;- tónina dur a moll;- transpozice;- dynamika a tempo;- nástroje melodické a doprovodné 9. ročník zpívá dle svých možností intonačně čistě a rytmicky přesně dbá o hlasovou hygienu zná některé písně Osvobozeného divadla, je dokáže reprodukovat dokáže pohovořit o hudebních nástrojích, zná slavné rody nástrojařů orientuje se v grafických záznamech moderní notace 5

6 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění / např.: výtvarné umění impresionistické/ zná některé světoznámé skladatele přelomu 19/20 století krátce pohovoří o jejich životě a díle samostatně vyhledává informace o moderní hudbě 20. století Vokální činnosti:- práce s písněmi v širokém žánrovém spektru;- hlasová hygiena;- opakování vokálních dovedností;- opakování - Česká státní hymna /F. Škroup/;- rozšiřování písňového repertoáru o písně Osvobozeného divadla Voskovec/Werich Instrumentální činnosti:- hudební nástroje- rozdělení, výroba, stavba;- různá nástrojová seskupení komorní a symfonické hudby;- hudba témbrová, konkrétní, elektronická a elektrofonická;- nástroje elektronické hudby, moderní záznamy notace DEH + poslechové činnosti:- Impresionismus, Expresionismus, Novoklasicismus;- vývoj jazzové hudby;- Česká hudba 19/20 století;- hudba k filmu, k divadelní hře, balet;- Světová hudba 2O století moderní žánry 6

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Hudební výchova v 5. ročníku

Hudební výchova v 5. ročníku Hudební výchova v 5. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durovou tóninu. Pohybový doprovod znějící hudby, reakce na změny v proudu znějící

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. Stupeň Ročník: druhý HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň 5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Hudební výchova rozvíjí u žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Umění a kultura Hudební výchova

Umění a kultura Hudební výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 33 Učební texty : Umění a kultura Hudební výchova 2. období 5. ročník Hudební výchova pro 5. ročník základní školy M. Lišková (SPN)

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních nástrojích symfonického

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

5.2.6.1. Hudební výchova

5.2.6.1. Hudební výchova 5.2.6. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.2.6.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/6 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.II 2. stupeň V.7.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova podněcuje fantazii a dává prostor k tvořivosti,

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vzdělávacího oboru: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na rozvoj

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

6.15 Hudební výchova. 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.15 Hudební výchova. 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.15 Hudební výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Hudební výchova realizuje obsah Hudebního oboru ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova. 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova. 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více