Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě Při výuce hudební výchovy budou využívány prvky muzikoterapie. Dalšími aktivitami, vedoucími k osvojování si stanovených dovedností bude i návštěva výchovných a dalších koncertů a besed o hudbě. Škola bude podporovat vlastní mimoškolní aktivity žáků v této oblasti. Bude jim umožňovat prezentovat své dovednosti ostatním žákům i veřejnosti na akcích pořádaných školou. Získané dovednosti bude škola prezentovat na veřejnosti i aktivitami školního pěveckého sboru. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - vyhledává a třídí informace - operuje s obecně užívanými znaky a symboly - posoudí vlastní pokrok / kultivuje svou hudebnost v obl. hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, představivosti a fantazie/ - zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů - nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení Kompetence komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí - rozumí různým typům textů a záznamů, běžně užívaným gestům Kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině - podílí se na vytváření pravidel práce v týmu - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví / získává vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznamuje se schopností umění minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi/ - projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům - rozvíjí smysl pro kulturu a tvořivost - aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla - plní povinnosti a závazky

2 1. ročník - zpívá na základě svých dispozic jednohlase - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem Učí se správnému pěveckému dýchání, hlavovému tónu. Snaží se o správnou výslovnost. Rozlišuje hlasy mužské, ženské a dětské. Rozeznává řeč od zpěvu, učí se správnému pěveckému dýchání. Pokouší se rozlišovat zvuky, tóny, /dlouhý x krátký, hlasitý x tichý, hluboký x vysoký,dlouhý x krátký,veselý x smutný/. Učí se správně artikulovat a rytmizovat říkadla. Poznává hlasy mužské, ženské a dětské. Rozlišuje tempo a charakter písně podle melodie. Rozvíjí si hudební sluch a představivost. Využívá slovní a hudební rytmus. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli VDO - motivovat děti k ohleduplnosti a ochotě pomáhat - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Rozlišuje hudbu instrumentální a vokální. Rozezná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje. Reprodukuje jednoduché motivy pomocí Orffova instrumentáře. Akcentuje těžkou dobu v rytmickém doprovodu. Rozvíjí si hudební sluch a představivost. Využívá slovní a hudební rytmus. - reaguje pohybem na znějící hudbu Pohybuje se podle hudby na místě, vpřed i vzad, hraje "na tělo". Pohybem vyjadřuje vlastnosti tónu, tempa a emocionálního zážitku z hudby. Učí se orientovat v prostoru / taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance/. Zkouší taktování. kulturní akce pro rodiče a spolužáky -rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby -rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje Porovnává kvalitu tónů /délka,síla, barva, výška/. Učí se rozlišovat hudbu taneční x pochodovou. Slovně interpretuje hudbu./líbí x nelíbí/ Pozná poslechem Českou hymnu. Učí se poznávat poslechem některé hudební nástroje.

3 2. ročník -zpívá na základě svých dispozic jednohlase -rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem Učí se správnému pěveckému dýchání, hlavovému tónu, snaží se o správnou výslovnost. Rozlišuje hlasy mužské, ženské a dětské. Začíná se orientovat v notovém zápisu písní a v notové abecedě. Seznamuje se s pojmy lidová x umělá píseň, tempo,dynamika, repetice. - rozvíjí si hudební sluch a představivost - rozlišuje tempo písní - využívá slovní a hudební rytmus pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli VDO - rozvíjet disciplinovanost - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Rozlišuje hudbu instrumentální a vokální. Rozezná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje: trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru, velký a malý buben. Reprodukuje jednoduché rytmické motivy pomocí Orffova instrumentáře. OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie Rozeznává hudbu taneční od pochodové. Rozlišuje takt 2/4 a 3/4. Pohybem vyjadřuje stoupání a klesání melodie, tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby. Pokouší se o jednoduché hudebně pohybové hry a lidové tance. kulturní akce pro rodiče a spolužáky - rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby - rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Rozlišuje jednotlivé kvality tónů: délka, síla, barva, výška. Rozpoznává tempové a dynamické změny. Odlišuje hudbu vokální a instrumentální / dětský sbor a capella a s doprovodem/. Poznává hudbu taneční, pochodovou, ukolébavku. Seznamuje se s pojmy: rytmus, melodie vzestupná a sestupná. Pokouší se poznávat malou písňovu formu. Slovně interpretuje hudbu. MKV - učit žáky komunikovat a žít s ostatními lidmi 3. ročník Prohlubuje pěvecké dovednosti: dýchání,

4 zpívá na základě svých dispozic jednohlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not výslovnost, nasazení a tvorbu tónu, dynamicky odlišený zpěv. Pokouší se zpívat jednoduchý kánon. Učí se rozpoznávat předvětí a závětí. Orientuje se v zápisu jednoduché písně /notová osnova, taktová čára, nota celá, půlová pomlka, 4/4 takt, noty c1 - a1/ a realizuje ji podle svých schopností. a realizuje ji podle svých schopností pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní Zkouší reprodukovat jednoduché motivy na hudební nástroje Orffova instrumentáře. Vytváří jednoduché hudební předehry, mezihry a dohry. Učí se rozlišovat melodii v krocích a skocích. Seznamuje se s pojmem motiv. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby. Pohybem se pokouší vyjádřit melodii, tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby. Nacvičuje dvoudobou chůzi a tanec - průplet, přísuvný krok. kulturní akce pro rodiče a spolužáky -rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků / tempové, dynamické změny/ Rozlišuje poslechem hudební nástroje:violoncello, akordeon, lesní roh, tuba,cembalo,keyboard, činely. Učí se rozpoznávat hudební výrazové prostředky /tempo, dynamika/. Poslechem se seznamuje s menuetem a polonézou. představení podle možností VDO - učit děti sebeúctě a sebedůvěře 4. ročník zpívá na základě svých dispozic jednohlase /případně dvojhlase/ v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti -realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou píseň zapsanou pomocí not Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně. Prodlužuje výdech, váže tóny. Přenáší slyšené vysoké a hluboké tóny do své hlasové polohy. Pokouší se o jednoduchý dvojhlas. Seznamuje se se základy hudební teorie / noty h1 - d2, dur x moll, předznamenání bé, křížek/. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli ES - lid. zvyky a tradice

5 Žák -využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní -vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Zdokonaluje se ve hře na nástroje Orffova instrumentáře. Reprodukuje motivy. Rytmizuje texty. Zkouší vytvářet předehry, mezihry a dohry. Akcentuje těžkou dobu. Prohlubuje dovednosti v hudebních hrách /ozvěna, otázka, odpověď/. - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Pohupuje se ve 3/4 taktu. Zdokonaluje se v polkovém kroku. Zkouší taktovat 2/4 a 3/4 takt. Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků - pokouší se o jednoduché lid. tance. Učí se orientovat v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybu. kulturní akce pro rodiče a spolužáky - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny Pokouší se rozlišit hudební formu jednoduché písně. Rozpoznává pěvecký sbor dětský, ženský, mužský. Rozlišuje melodii od doprovodu. Seznamuje se s dalšími hudebními nástroji /pikola, hoboj, fagot, saxofon/. Poznává život skladatelů poslouchané hudby /B. Smetana, A. Dvořák/ představení podle možností MKV - učit se chápat a tolerovat odlišné zájmy 5. ročník - zpívá na základě svých dispozic jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti -realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not - rozpozná hudební formu jednoduché písně Rozšiřuje hlasový rozsah. Upevňuje pěvecké dovednpsti / dech, výslovnost,hlavový tón,dynamicky odlišený zpěv/. Dbá o hlasovou hygienu. Rozlišuje kánon a lidový dvojhlas. Zkouší reprodukovat jednoduchou melodii podle notového záznamu. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli - využívá na základě svých hudebních Zdokonaluje se ve hře na nástroje Orff. instrumentáře. VDO - rozvíjet disciplinovanost a sebekritiku

6 schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Reprodukuje motivy a jednoduchá témata. Zkouší improvizovat předehry, mezihry a dohry. Orientuje se v jednodílné písňové formě / a - b /. Vyzná se lépe v grafickém záznamu. - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Zvládá kroky jednoduchých lidových tanců. Zapojuje se do tanečních her se zpěvem. Snaží se reagovat na změny v proudu znějící hudby pomocí pantomimy a pohybové improvizace. Zdokonaluje se v orientaci v prostoru. kulturní akce pro rodiče a spolužáky ES - zvyky a tradice národů Evropy - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Posuzuje vztahy mezi tóny /souzvuk, akord /. Rozlišuje hudbu vokální instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. Zlepšuje orientaci v hudebních stylech a žánrech /hudba taneční, pochodová, ukolébavka a pod./. Učí se rozlišovat hudební formy / např. malá a velká písňová forma, rondo, variace /. Slovně interpretuje hudbu. Pokouší se pochopit hudební teorii / kontrast, gradace, pohyb melodie,.../. představení podle možností MKV - učit žáky vnímat odlišnosti jako příležitost k obohacení 6. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic jednohlase - orientuje se v zápise písní a na základě individuálních schopností a získaných dovedností je svým způsobem realizuje Rozšiřuje svůj hlasový rozsah. Dbá o hlasovou hygienu. Pokouší se o jednoduchý dvojhlas. Uplatňuje dříve osvojené intonační dovednosti v durovém a mollovém tónorodu. Upevňuje znalost české státní hymny. Využívá rytmické zákonitosti při vokálním projevu. Zdokonaluje se v orientaci notového záznamu melodie. Reprodukuje tóny. pozornosti a soustředění Rozlišuje instrumentální a vokální typ písně. Seznamuje se s hudebními pojmy: akord, tónika, dominanta, subdominanta, předtaktí, předznamenání, synkopa.

7 - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností různé motivy - vytváří a volí jednoduché doprovody Pokouší se hrát na nástroje Orffova instrumentáře: - rozvíjí rytmické představy - vnímá rozdíl mezi předehrou, mezihrou a dohrou. Poznává lidové nástroje a lidové kapely podle obrázků a ze zvukového záznamu. Vnímá kontrast v hudbě. - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě Zdokonaluje se v jednoduchých tanečních krocích / polka, valčík, podle možností mateník/. Vyjadřuje pohybem podle svých schopností charakter hudby a emocionální zážitek z hudby. Vylepšuje taktovací techniku 2/4 a 3/4 taktu. Reaguje na změny v proudu znějící hudby - tempo, dynamika. Reprodukuje pohyby prováděné při tanci. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany - orientuje se v proudu znějící hudby Začíná se orientovat v české národní opeře / Smetana, Dvořák, Mysliveček.../ Seznamuje se s pojmy: předehra,sólo, sbor, libreto, partitura,árie, jednání. Porovnává rozdíly mezi operou a operetou. Seznamuje se s hudebním divadlem /balet, muzikál/, s hudbou v divadle a ve filmu, hudebním klipem. Pracuje s temíny komorní hudby - sólo, duo, trio..., smyčcový kvartet, dechový kvintet. Vyslechne melodram. představení podle možností MKV- kulturní tradice ostatních národů trio..., smyčcový kvartet, dechový kvintet. V melodramu se snaží postihnout zvukomalbu a porovnat hudební skladbu v kontextu s nehudebním dílem. Rozlišuje hudbu lidovou a tzv. vážnou. Učí se rozlišovat nástroje symfonického orchestru. Snaží se pochopit, že variace je základem skladatelské práce. Pokouší se interpretovat znějící hudbu. Nabyde základní povědomí o skladatelském významu Myslivečka, Martinů, Ježka.

8 7. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě - zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého Upevňuje již osvojené pěvecké dovednosti. Dbá na hlasovou hygienu při mutaci, pokouší se napravovat hlasovou nedostatečnost. Mimo jednohlasý zpěv se pokouší o zpěv ve dvojhlase. Melodizuje a rytmizuje krátké texty, využívá rytmických zákonitostí při vokálním projevu. Reprodukuje tóny, převádí melodie z nezpěvné do zpěvné polohy. Snaží se hodnotit projev ostatních. pozornosti a soustředění - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy - vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché improvizace Podle stupně hudebního rozvoje a hráčských dovedností se pokouší reprodukovat motivky a jednoduché melodie na nástroje Orffova instrumentáře. Pokouší se o rytmický / příp. melodický/ doprovod lidových písní. - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuáních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Pokouší se o vlastní pohybové ztvárnění znějící hudby - pantomima, improvizace. Reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby / tempové a dynamické/ Orientuje se v prostoru, uchovává v paměti a reprodukuje pohyby prováděné při tanci či pohybových hrách. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémanticé prvky - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období Snaží se postihnout hudebně výrazové prostředky, sleduje pohyb melodie a pravidelnost formy. Poprvé se seznamuje se stylovými obdobími v hudbě světové, české / od počátku lidstva do konce 19.stol./ Učí se chápat funkci stylů a žánrů vzhledem k životu jedince a společnosti. Hudební skladbu se snaží vnímat v kontextu s dobou vzniku a životem autora. představení podle možností národů MKV- kulturní tradice ostatních národů 8. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních Zdokonaluje své pěvecké dovednosti, rozšiřuje svůj hlasový rozsah, dbá o hlasovou hygienu, pokouší se o vícehlasý pozornosti a soustředění MKV - kulturní diference : respektování

9 aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; - zpívá dle svých dispozic jednohlase / i vícehlase/, - dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého zpěv,zkouší techniky vokálního projevu. Snaží se o improvizaci jednoduchých forem. Využívá rytmických zákonitostí při vokálním projevu. Zkouší reprodukovat zapsané melodie. zvláštností různých etnik / zejména ciziců nebo příslušníkků etnik žijící v místě školy / - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb - vytváří a volí jednoduché doprovody - provádí jednoduché hudební improvizace Na nástroje Orfova instrumentáře reprodukuje jednoduché hudební formy. Pokouší se vyjadřovat hudební i nehudební představy / rytmické, melodické, tempové,.../ pomocí hudebních nástrojů. Začíná tvořit doprovody pro hudebně dramatické projevy. - rozpozná některé z tanců různých stylových období - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Zdokonaluje taneční kroky, pokouší se o vlastní pohybové ztvárnění - pantomima, improvizace. Učí se reagovat na změny v proudu znějící hudby / tempové, dynamické, rytmickometrické/. Zdokonaluje se v orientaci v prostoru. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany Poslechové činností - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Prohlubuje orientaci v hudebním prostoru a analýze hudebních skladeb pro pochopení hudebního díla. Snaží se vnímat hudební skladby v kontextu s jinými hudeními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, inspiruje se vlastními zkušenostmi. Prohlubuje vědomosti stylových období v hudbě, pokouší se chápat funkci stylů a žánrů vzhledem k životu jedince a společnosti. představení podle možností národů MKV- kulturní tradice ostatních národů 9. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních Rozšiřuje hlasový rozsah, zdokonaluje pěvecký a mluvní projev. Pokouší se vokálně improvizovat pozornosti a soustředění MKV - udržovat tolerantaní vztahy a

10 aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; -zpívá dle svých dispozic jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého jednoduché hudební formy. Odhaluje vzájemné rytmické souvislosti a využívá rytmické zákonitosti při vokálním projevu. Zdokonaluje orientaci v grafickém záznamu a reprodukci zapsané melodie. rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost Rozvíjí hudební sluch a hudební představivost, pokouší se zachycovat rytmus /popřípadě i melodii/. Hodnotí vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledá možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti a snaží se využívat i jiné hudební činnosti. Instumentální činnosti - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů Procvičuje hru na hudební nástroje. Seznamuje se se způsoby záznamu hudby. Pokouší se vyjadřovat pomocí hudebních nástrojů hudební i nehudební představy. Snaží se vytvářet doprovody hudebně dramatických projevů. MKV - zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - rozpozná některé z tanců různých stylových období - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Zdokonaluje se v pohybovém doprovodu znějící hudby / taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění/. Pokouší se pohyben ztvárňovat hudbu - pantomima, improvizace. Reaguje pohybem na změnu v proudu znějící hudby. OSV - komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem Zlepšuje orientaci v prostoru - reprodukuje pohyby prováděné při tanci či pohybových hrách. - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Zdokonaluje se v orientaci v hudebním prostoru a analýze hudební skladby - postihuje hudebně výrazové prostředky, významné prvky užité ve skladbě / zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy/, snaží se o pochopení významu hudebního díla. představení podle možností MKV- kulturní tradice ostatních národů, vzájemné obohacování různých kultur

11 - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami -vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Hudební dílo se snaží posuzovat v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobu vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi / inspirace epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost/. Pokouší se chápat funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům. VDO - vést k otevřenému, aktivnímu a zainteresovanému postoji v životě Slovně charakterizuje hudební dílo, vytváří vlastní soudy a preference.

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 33 Hudební výchova 3. období 6. ročník Učební texty: Hudební výchova pro 6. ročník Základní školy Charakteristika

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. Stupeň Ročník: druhý HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Umění a kultura Hudební výchova

Umění a kultura Hudební výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 33 Učební texty : Umění a kultura Hudební výchova 2. období 5. ročník Hudební výchova pro 5. ročník základní školy M. Lišková (SPN)

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Hudební výchova v 5. ročníku

Hudební výchova v 5. ročníku Hudební výchova v 5. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durovou tóninu. Pohybový doprovod znějící hudby, reakce na změny v proudu znějící

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Umění a kultura Hudební výchova

Umění a kultura Hudební výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň 5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Hudební výchova rozvíjí u žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

Hudební výchova II. stupeň

Hudební výchova II. stupeň Hudební výchova II. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních nástrojích symfonického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

6.15 Hudební výchova. 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.15 Hudební výchova. 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.15 Hudební výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Hudební výchova realizuje obsah Hudebního oboru ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa, osvojování s estetickým

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova. 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova. 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/6 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.II 2. stupeň V.7.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova podněcuje fantazii a dává prostor k tvořivosti,

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více