Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě Při výuce hudební výchovy budou využívány prvky muzikoterapie. Dalšími aktivitami, vedoucími k osvojování si stanovených dovedností bude i návštěva výchovných a dalších koncertů a besed o hudbě. Škola bude podporovat vlastní mimoškolní aktivity žáků v této oblasti. Bude jim umožňovat prezentovat své dovednosti ostatním žákům i veřejnosti na akcích pořádaných školou. Získané dovednosti bude škola prezentovat na veřejnosti i aktivitami školního pěveckého sboru. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - vyhledává a třídí informace - operuje s obecně užívanými znaky a symboly - posoudí vlastní pokrok / kultivuje svou hudebnost v obl. hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, představivosti a fantazie/ - zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů - nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení Kompetence komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí - rozumí různým typům textů a záznamů, běžně užívaným gestům Kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině - podílí se na vytváření pravidel práce v týmu - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví / získává vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznamuje se schopností umění minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi/ - projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům - rozvíjí smysl pro kulturu a tvořivost - aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla - plní povinnosti a závazky

2 1. ročník - zpívá na základě svých dispozic jednohlase - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem Učí se správnému pěveckému dýchání, hlavovému tónu. Snaží se o správnou výslovnost. Rozlišuje hlasy mužské, ženské a dětské. Rozeznává řeč od zpěvu, učí se správnému pěveckému dýchání. Pokouší se rozlišovat zvuky, tóny, /dlouhý x krátký, hlasitý x tichý, hluboký x vysoký,dlouhý x krátký,veselý x smutný/. Učí se správně artikulovat a rytmizovat říkadla. Poznává hlasy mužské, ženské a dětské. Rozlišuje tempo a charakter písně podle melodie. Rozvíjí si hudební sluch a představivost. Využívá slovní a hudební rytmus. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli VDO - motivovat děti k ohleduplnosti a ochotě pomáhat - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Rozlišuje hudbu instrumentální a vokální. Rozezná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje. Reprodukuje jednoduché motivy pomocí Orffova instrumentáře. Akcentuje těžkou dobu v rytmickém doprovodu. Rozvíjí si hudební sluch a představivost. Využívá slovní a hudební rytmus. - reaguje pohybem na znějící hudbu Pohybuje se podle hudby na místě, vpřed i vzad, hraje "na tělo". Pohybem vyjadřuje vlastnosti tónu, tempa a emocionálního zážitku z hudby. Učí se orientovat v prostoru / taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance/. Zkouší taktování. kulturní akce pro rodiče a spolužáky -rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby -rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje Porovnává kvalitu tónů /délka,síla, barva, výška/. Učí se rozlišovat hudbu taneční x pochodovou. Slovně interpretuje hudbu./líbí x nelíbí/ Pozná poslechem Českou hymnu. Učí se poznávat poslechem některé hudební nástroje.

3 2. ročník -zpívá na základě svých dispozic jednohlase -rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem Učí se správnému pěveckému dýchání, hlavovému tónu, snaží se o správnou výslovnost. Rozlišuje hlasy mužské, ženské a dětské. Začíná se orientovat v notovém zápisu písní a v notové abecedě. Seznamuje se s pojmy lidová x umělá píseň, tempo,dynamika, repetice. - rozvíjí si hudební sluch a představivost - rozlišuje tempo písní - využívá slovní a hudební rytmus pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli VDO - rozvíjet disciplinovanost - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Rozlišuje hudbu instrumentální a vokální. Rozezná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje: trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru, velký a malý buben. Reprodukuje jednoduché rytmické motivy pomocí Orffova instrumentáře. OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie Rozeznává hudbu taneční od pochodové. Rozlišuje takt 2/4 a 3/4. Pohybem vyjadřuje stoupání a klesání melodie, tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby. Pokouší se o jednoduché hudebně pohybové hry a lidové tance. kulturní akce pro rodiče a spolužáky - rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby - rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Rozlišuje jednotlivé kvality tónů: délka, síla, barva, výška. Rozpoznává tempové a dynamické změny. Odlišuje hudbu vokální a instrumentální / dětský sbor a capella a s doprovodem/. Poznává hudbu taneční, pochodovou, ukolébavku. Seznamuje se s pojmy: rytmus, melodie vzestupná a sestupná. Pokouší se poznávat malou písňovu formu. Slovně interpretuje hudbu. MKV - učit žáky komunikovat a žít s ostatními lidmi 3. ročník Prohlubuje pěvecké dovednosti: dýchání,

4 zpívá na základě svých dispozic jednohlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not výslovnost, nasazení a tvorbu tónu, dynamicky odlišený zpěv. Pokouší se zpívat jednoduchý kánon. Učí se rozpoznávat předvětí a závětí. Orientuje se v zápisu jednoduché písně /notová osnova, taktová čára, nota celá, půlová pomlka, 4/4 takt, noty c1 - a1/ a realizuje ji podle svých schopností. a realizuje ji podle svých schopností pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní Zkouší reprodukovat jednoduché motivy na hudební nástroje Orffova instrumentáře. Vytváří jednoduché hudební předehry, mezihry a dohry. Učí se rozlišovat melodii v krocích a skocích. Seznamuje se s pojmem motiv. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby. Pohybem se pokouší vyjádřit melodii, tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby. Nacvičuje dvoudobou chůzi a tanec - průplet, přísuvný krok. kulturní akce pro rodiče a spolužáky -rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků / tempové, dynamické změny/ Rozlišuje poslechem hudební nástroje:violoncello, akordeon, lesní roh, tuba,cembalo,keyboard, činely. Učí se rozpoznávat hudební výrazové prostředky /tempo, dynamika/. Poslechem se seznamuje s menuetem a polonézou. představení podle možností VDO - učit děti sebeúctě a sebedůvěře 4. ročník zpívá na základě svých dispozic jednohlase /případně dvojhlase/ v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti -realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou píseň zapsanou pomocí not Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně. Prodlužuje výdech, váže tóny. Přenáší slyšené vysoké a hluboké tóny do své hlasové polohy. Pokouší se o jednoduchý dvojhlas. Seznamuje se se základy hudební teorie / noty h1 - d2, dur x moll, předznamenání bé, křížek/. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli ES - lid. zvyky a tradice

5 Žák -využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní -vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Zdokonaluje se ve hře na nástroje Orffova instrumentáře. Reprodukuje motivy. Rytmizuje texty. Zkouší vytvářet předehry, mezihry a dohry. Akcentuje těžkou dobu. Prohlubuje dovednosti v hudebních hrách /ozvěna, otázka, odpověď/. - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Pohupuje se ve 3/4 taktu. Zdokonaluje se v polkovém kroku. Zkouší taktovat 2/4 a 3/4 takt. Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků - pokouší se o jednoduché lid. tance. Učí se orientovat v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybu. kulturní akce pro rodiče a spolužáky - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny Pokouší se rozlišit hudební formu jednoduché písně. Rozpoznává pěvecký sbor dětský, ženský, mužský. Rozlišuje melodii od doprovodu. Seznamuje se s dalšími hudebními nástroji /pikola, hoboj, fagot, saxofon/. Poznává život skladatelů poslouchané hudby /B. Smetana, A. Dvořák/ představení podle možností MKV - učit se chápat a tolerovat odlišné zájmy 5. ročník - zpívá na základě svých dispozic jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti -realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not - rozpozná hudební formu jednoduché písně Rozšiřuje hlasový rozsah. Upevňuje pěvecké dovednpsti / dech, výslovnost,hlavový tón,dynamicky odlišený zpěv/. Dbá o hlasovou hygienu. Rozlišuje kánon a lidový dvojhlas. Zkouší reprodukovat jednoduchou melodii podle notového záznamu. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli - využívá na základě svých hudebních Zdokonaluje se ve hře na nástroje Orff. instrumentáře. VDO - rozvíjet disciplinovanost a sebekritiku

6 schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Reprodukuje motivy a jednoduchá témata. Zkouší improvizovat předehry, mezihry a dohry. Orientuje se v jednodílné písňové formě / a - b /. Vyzná se lépe v grafickém záznamu. - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Zvládá kroky jednoduchých lidových tanců. Zapojuje se do tanečních her se zpěvem. Snaží se reagovat na změny v proudu znějící hudby pomocí pantomimy a pohybové improvizace. Zdokonaluje se v orientaci v prostoru. kulturní akce pro rodiče a spolužáky ES - zvyky a tradice národů Evropy - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Posuzuje vztahy mezi tóny /souzvuk, akord /. Rozlišuje hudbu vokální instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. Zlepšuje orientaci v hudebních stylech a žánrech /hudba taneční, pochodová, ukolébavka a pod./. Učí se rozlišovat hudební formy / např. malá a velká písňová forma, rondo, variace /. Slovně interpretuje hudbu. Pokouší se pochopit hudební teorii / kontrast, gradace, pohyb melodie,.../. představení podle možností MKV - učit žáky vnímat odlišnosti jako příležitost k obohacení 6. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic jednohlase - orientuje se v zápise písní a na základě individuálních schopností a získaných dovedností je svým způsobem realizuje Rozšiřuje svůj hlasový rozsah. Dbá o hlasovou hygienu. Pokouší se o jednoduchý dvojhlas. Uplatňuje dříve osvojené intonační dovednosti v durovém a mollovém tónorodu. Upevňuje znalost české státní hymny. Využívá rytmické zákonitosti při vokálním projevu. Zdokonaluje se v orientaci notového záznamu melodie. Reprodukuje tóny. pozornosti a soustředění Rozlišuje instrumentální a vokální typ písně. Seznamuje se s hudebními pojmy: akord, tónika, dominanta, subdominanta, předtaktí, předznamenání, synkopa.

7 - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností různé motivy - vytváří a volí jednoduché doprovody Pokouší se hrát na nástroje Orffova instrumentáře: - rozvíjí rytmické představy - vnímá rozdíl mezi předehrou, mezihrou a dohrou. Poznává lidové nástroje a lidové kapely podle obrázků a ze zvukového záznamu. Vnímá kontrast v hudbě. - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě Zdokonaluje se v jednoduchých tanečních krocích / polka, valčík, podle možností mateník/. Vyjadřuje pohybem podle svých schopností charakter hudby a emocionální zážitek z hudby. Vylepšuje taktovací techniku 2/4 a 3/4 taktu. Reaguje na změny v proudu znějící hudby - tempo, dynamika. Reprodukuje pohyby prováděné při tanci. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany - orientuje se v proudu znějící hudby Začíná se orientovat v české národní opeře / Smetana, Dvořák, Mysliveček.../ Seznamuje se s pojmy: předehra,sólo, sbor, libreto, partitura,árie, jednání. Porovnává rozdíly mezi operou a operetou. Seznamuje se s hudebním divadlem /balet, muzikál/, s hudbou v divadle a ve filmu, hudebním klipem. Pracuje s temíny komorní hudby - sólo, duo, trio..., smyčcový kvartet, dechový kvintet. Vyslechne melodram. představení podle možností MKV- kulturní tradice ostatních národů trio..., smyčcový kvartet, dechový kvintet. V melodramu se snaží postihnout zvukomalbu a porovnat hudební skladbu v kontextu s nehudebním dílem. Rozlišuje hudbu lidovou a tzv. vážnou. Učí se rozlišovat nástroje symfonického orchestru. Snaží se pochopit, že variace je základem skladatelské práce. Pokouší se interpretovat znějící hudbu. Nabyde základní povědomí o skladatelském významu Myslivečka, Martinů, Ježka.

8 7. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě - zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého Upevňuje již osvojené pěvecké dovednosti. Dbá na hlasovou hygienu při mutaci, pokouší se napravovat hlasovou nedostatečnost. Mimo jednohlasý zpěv se pokouší o zpěv ve dvojhlase. Melodizuje a rytmizuje krátké texty, využívá rytmických zákonitostí při vokálním projevu. Reprodukuje tóny, převádí melodie z nezpěvné do zpěvné polohy. Snaží se hodnotit projev ostatních. pozornosti a soustředění - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy - vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché improvizace Podle stupně hudebního rozvoje a hráčských dovedností se pokouší reprodukovat motivky a jednoduché melodie na nástroje Orffova instrumentáře. Pokouší se o rytmický / příp. melodický/ doprovod lidových písní. - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuáních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Pokouší se o vlastní pohybové ztvárnění znějící hudby - pantomima, improvizace. Reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby / tempové a dynamické/ Orientuje se v prostoru, uchovává v paměti a reprodukuje pohyby prováděné při tanci či pohybových hrách. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémanticé prvky - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období Snaží se postihnout hudebně výrazové prostředky, sleduje pohyb melodie a pravidelnost formy. Poprvé se seznamuje se stylovými obdobími v hudbě světové, české / od počátku lidstva do konce 19.stol./ Učí se chápat funkci stylů a žánrů vzhledem k životu jedince a společnosti. Hudební skladbu se snaží vnímat v kontextu s dobou vzniku a životem autora. představení podle možností národů MKV- kulturní tradice ostatních národů 8. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních Zdokonaluje své pěvecké dovednosti, rozšiřuje svůj hlasový rozsah, dbá o hlasovou hygienu, pokouší se o vícehlasý pozornosti a soustředění MKV - kulturní diference : respektování

9 aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; - zpívá dle svých dispozic jednohlase / i vícehlase/, - dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého zpěv,zkouší techniky vokálního projevu. Snaží se o improvizaci jednoduchých forem. Využívá rytmických zákonitostí při vokálním projevu. Zkouší reprodukovat zapsané melodie. zvláštností různých etnik / zejména ciziců nebo příslušníkků etnik žijící v místě školy / - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb - vytváří a volí jednoduché doprovody - provádí jednoduché hudební improvizace Na nástroje Orfova instrumentáře reprodukuje jednoduché hudební formy. Pokouší se vyjadřovat hudební i nehudební představy / rytmické, melodické, tempové,.../ pomocí hudebních nástrojů. Začíná tvořit doprovody pro hudebně dramatické projevy. - rozpozná některé z tanců různých stylových období - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Zdokonaluje taneční kroky, pokouší se o vlastní pohybové ztvárnění - pantomima, improvizace. Učí se reagovat na změny v proudu znějící hudby / tempové, dynamické, rytmickometrické/. Zdokonaluje se v orientaci v prostoru. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany Poslechové činností - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Prohlubuje orientaci v hudebním prostoru a analýze hudebních skladeb pro pochopení hudebního díla. Snaží se vnímat hudební skladby v kontextu s jinými hudeními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, inspiruje se vlastními zkušenostmi. Prohlubuje vědomosti stylových období v hudbě, pokouší se chápat funkci stylů a žánrů vzhledem k životu jedince a společnosti. představení podle možností národů MKV- kulturní tradice ostatních národů 9. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních Rozšiřuje hlasový rozsah, zdokonaluje pěvecký a mluvní projev. Pokouší se vokálně improvizovat pozornosti a soustředění MKV - udržovat tolerantaní vztahy a

10 aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; -zpívá dle svých dispozic jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého jednoduché hudební formy. Odhaluje vzájemné rytmické souvislosti a využívá rytmické zákonitosti při vokálním projevu. Zdokonaluje orientaci v grafickém záznamu a reprodukci zapsané melodie. rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost Rozvíjí hudební sluch a hudební představivost, pokouší se zachycovat rytmus /popřípadě i melodii/. Hodnotí vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledá možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti a snaží se využívat i jiné hudební činnosti. Instumentální činnosti - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů Procvičuje hru na hudební nástroje. Seznamuje se se způsoby záznamu hudby. Pokouší se vyjadřovat pomocí hudebních nástrojů hudební i nehudební představy. Snaží se vytvářet doprovody hudebně dramatických projevů. MKV - zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - rozpozná některé z tanců různých stylových období - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Zdokonaluje se v pohybovém doprovodu znějící hudby / taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění/. Pokouší se pohyben ztvárňovat hudbu - pantomima, improvizace. Reaguje pohybem na změnu v proudu znějící hudby. OSV - komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem Zlepšuje orientaci v prostoru - reprodukuje pohyby prováděné při tanci či pohybových hrách. - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Zdokonaluje se v orientaci v hudebním prostoru a analýze hudební skladby - postihuje hudebně výrazové prostředky, významné prvky užité ve skladbě / zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy/, snaží se o pochopení významu hudebního díla. představení podle možností MKV- kulturní tradice ostatních národů, vzájemné obohacování různých kultur

11 - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami -vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Hudební dílo se snaží posuzovat v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobu vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi / inspirace epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost/. Pokouší se chápat funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům. VDO - vést k otevřenému, aktivnímu a zainteresovanému postoji v životě Slovně charakterizuje hudební dílo, vytváří vlastní soudy a preference.

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název vzdělávacího programu: Škola mnoha moţností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy:

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Estetická výchova / Aesthetics

Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova).

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova). Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více