Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě Při výuce hudební výchovy budou využívány prvky muzikoterapie. Dalšími aktivitami, vedoucími k osvojování si stanovených dovedností bude i návštěva výchovných a dalších koncertů a besed o hudbě. Škola bude podporovat vlastní mimoškolní aktivity žáků v této oblasti. Bude jim umožňovat prezentovat své dovednosti ostatním žákům i veřejnosti na akcích pořádaných školou. Získané dovednosti bude škola prezentovat na veřejnosti i aktivitami školního pěveckého sboru. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - vyhledává a třídí informace - operuje s obecně užívanými znaky a symboly - posoudí vlastní pokrok / kultivuje svou hudebnost v obl. hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, představivosti a fantazie/ - zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů - nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení Kompetence komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí - rozumí různým typům textů a záznamů, běžně užívaným gestům Kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině - podílí se na vytváření pravidel práce v týmu - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví / získává vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznamuje se schopností umění minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi/ - projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům - rozvíjí smysl pro kulturu a tvořivost - aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla - plní povinnosti a závazky

2 1. ročník - zpívá na základě svých dispozic jednohlase - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem Učí se správnému pěveckému dýchání, hlavovému tónu. Snaží se o správnou výslovnost. Rozlišuje hlasy mužské, ženské a dětské. Rozeznává řeč od zpěvu, učí se správnému pěveckému dýchání. Pokouší se rozlišovat zvuky, tóny, /dlouhý x krátký, hlasitý x tichý, hluboký x vysoký,dlouhý x krátký,veselý x smutný/. Učí se správně artikulovat a rytmizovat říkadla. Poznává hlasy mužské, ženské a dětské. Rozlišuje tempo a charakter písně podle melodie. Rozvíjí si hudební sluch a představivost. Využívá slovní a hudební rytmus. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli VDO - motivovat děti k ohleduplnosti a ochotě pomáhat - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Rozlišuje hudbu instrumentální a vokální. Rozezná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje. Reprodukuje jednoduché motivy pomocí Orffova instrumentáře. Akcentuje těžkou dobu v rytmickém doprovodu. Rozvíjí si hudební sluch a představivost. Využívá slovní a hudební rytmus. - reaguje pohybem na znějící hudbu Pohybuje se podle hudby na místě, vpřed i vzad, hraje "na tělo". Pohybem vyjadřuje vlastnosti tónu, tempa a emocionálního zážitku z hudby. Učí se orientovat v prostoru / taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance/. Zkouší taktování. kulturní akce pro rodiče a spolužáky -rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby -rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje Porovnává kvalitu tónů /délka,síla, barva, výška/. Učí se rozlišovat hudbu taneční x pochodovou. Slovně interpretuje hudbu./líbí x nelíbí/ Pozná poslechem Českou hymnu. Učí se poznávat poslechem některé hudební nástroje.

3 2. ročník -zpívá na základě svých dispozic jednohlase -rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem Učí se správnému pěveckému dýchání, hlavovému tónu, snaží se o správnou výslovnost. Rozlišuje hlasy mužské, ženské a dětské. Začíná se orientovat v notovém zápisu písní a v notové abecedě. Seznamuje se s pojmy lidová x umělá píseň, tempo,dynamika, repetice. - rozvíjí si hudební sluch a představivost - rozlišuje tempo písní - využívá slovní a hudební rytmus pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli VDO - rozvíjet disciplinovanost - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Rozlišuje hudbu instrumentální a vokální. Rozezná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje: trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru, velký a malý buben. Reprodukuje jednoduché rytmické motivy pomocí Orffova instrumentáře. OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie Rozeznává hudbu taneční od pochodové. Rozlišuje takt 2/4 a 3/4. Pohybem vyjadřuje stoupání a klesání melodie, tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby. Pokouší se o jednoduché hudebně pohybové hry a lidové tance. kulturní akce pro rodiče a spolužáky - rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby - rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Rozlišuje jednotlivé kvality tónů: délka, síla, barva, výška. Rozpoznává tempové a dynamické změny. Odlišuje hudbu vokální a instrumentální / dětský sbor a capella a s doprovodem/. Poznává hudbu taneční, pochodovou, ukolébavku. Seznamuje se s pojmy: rytmus, melodie vzestupná a sestupná. Pokouší se poznávat malou písňovu formu. Slovně interpretuje hudbu. MKV - učit žáky komunikovat a žít s ostatními lidmi 3. ročník Prohlubuje pěvecké dovednosti: dýchání,

4 zpívá na základě svých dispozic jednohlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not výslovnost, nasazení a tvorbu tónu, dynamicky odlišený zpěv. Pokouší se zpívat jednoduchý kánon. Učí se rozpoznávat předvětí a závětí. Orientuje se v zápisu jednoduché písně /notová osnova, taktová čára, nota celá, půlová pomlka, 4/4 takt, noty c1 - a1/ a realizuje ji podle svých schopností. a realizuje ji podle svých schopností pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní Zkouší reprodukovat jednoduché motivy na hudební nástroje Orffova instrumentáře. Vytváří jednoduché hudební předehry, mezihry a dohry. Učí se rozlišovat melodii v krocích a skocích. Seznamuje se s pojmem motiv. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby. Pohybem se pokouší vyjádřit melodii, tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby. Nacvičuje dvoudobou chůzi a tanec - průplet, přísuvný krok. kulturní akce pro rodiče a spolužáky -rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků / tempové, dynamické změny/ Rozlišuje poslechem hudební nástroje:violoncello, akordeon, lesní roh, tuba,cembalo,keyboard, činely. Učí se rozpoznávat hudební výrazové prostředky /tempo, dynamika/. Poslechem se seznamuje s menuetem a polonézou. představení podle možností VDO - učit děti sebeúctě a sebedůvěře 4. ročník zpívá na základě svých dispozic jednohlase /případně dvojhlase/ v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti -realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou píseň zapsanou pomocí not Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně. Prodlužuje výdech, váže tóny. Přenáší slyšené vysoké a hluboké tóny do své hlasové polohy. Pokouší se o jednoduchý dvojhlas. Seznamuje se se základy hudební teorie / noty h1 - d2, dur x moll, předznamenání bé, křížek/. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli ES - lid. zvyky a tradice

5 Žák -využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní -vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Zdokonaluje se ve hře na nástroje Orffova instrumentáře. Reprodukuje motivy. Rytmizuje texty. Zkouší vytvářet předehry, mezihry a dohry. Akcentuje těžkou dobu. Prohlubuje dovednosti v hudebních hrách /ozvěna, otázka, odpověď/. - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Pohupuje se ve 3/4 taktu. Zdokonaluje se v polkovém kroku. Zkouší taktovat 2/4 a 3/4 takt. Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků - pokouší se o jednoduché lid. tance. Učí se orientovat v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybu. kulturní akce pro rodiče a spolužáky - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny Pokouší se rozlišit hudební formu jednoduché písně. Rozpoznává pěvecký sbor dětský, ženský, mužský. Rozlišuje melodii od doprovodu. Seznamuje se s dalšími hudebními nástroji /pikola, hoboj, fagot, saxofon/. Poznává život skladatelů poslouchané hudby /B. Smetana, A. Dvořák/ představení podle možností MKV - učit se chápat a tolerovat odlišné zájmy 5. ročník - zpívá na základě svých dispozic jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti -realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not - rozpozná hudební formu jednoduché písně Rozšiřuje hlasový rozsah. Upevňuje pěvecké dovednpsti / dech, výslovnost,hlavový tón,dynamicky odlišený zpěv/. Dbá o hlasovou hygienu. Rozlišuje kánon a lidový dvojhlas. Zkouší reprodukovat jednoduchou melodii podle notového záznamu. pozornosti a soustředění, dovednosti pro pozitivní naladění mysli - využívá na základě svých hudebních Zdokonaluje se ve hře na nástroje Orff. instrumentáře. VDO - rozvíjet disciplinovanost a sebekritiku

6 schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Reprodukuje motivy a jednoduchá témata. Zkouší improvizovat předehry, mezihry a dohry. Orientuje se v jednodílné písňové formě / a - b /. Vyzná se lépe v grafickém záznamu. - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Zvládá kroky jednoduchých lidových tanců. Zapojuje se do tanečních her se zpěvem. Snaží se reagovat na změny v proudu znějící hudby pomocí pantomimy a pohybové improvizace. Zdokonaluje se v orientaci v prostoru. kulturní akce pro rodiče a spolužáky ES - zvyky a tradice národů Evropy - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Posuzuje vztahy mezi tóny /souzvuk, akord /. Rozlišuje hudbu vokální instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj. Zlepšuje orientaci v hudebních stylech a žánrech /hudba taneční, pochodová, ukolébavka a pod./. Učí se rozlišovat hudební formy / např. malá a velká písňová forma, rondo, variace /. Slovně interpretuje hudbu. Pokouší se pochopit hudební teorii / kontrast, gradace, pohyb melodie,.../. představení podle možností MKV - učit žáky vnímat odlišnosti jako příležitost k obohacení 6. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic jednohlase - orientuje se v zápise písní a na základě individuálních schopností a získaných dovedností je svým způsobem realizuje Rozšiřuje svůj hlasový rozsah. Dbá o hlasovou hygienu. Pokouší se o jednoduchý dvojhlas. Uplatňuje dříve osvojené intonační dovednosti v durovém a mollovém tónorodu. Upevňuje znalost české státní hymny. Využívá rytmické zákonitosti při vokálním projevu. Zdokonaluje se v orientaci notového záznamu melodie. Reprodukuje tóny. pozornosti a soustředění Rozlišuje instrumentální a vokální typ písně. Seznamuje se s hudebními pojmy: akord, tónika, dominanta, subdominanta, předtaktí, předznamenání, synkopa.

7 - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností různé motivy - vytváří a volí jednoduché doprovody Pokouší se hrát na nástroje Orffova instrumentáře: - rozvíjí rytmické představy - vnímá rozdíl mezi předehrou, mezihrou a dohrou. Poznává lidové nástroje a lidové kapely podle obrázků a ze zvukového záznamu. Vnímá kontrast v hudbě. - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě Zdokonaluje se v jednoduchých tanečních krocích / polka, valčík, podle možností mateník/. Vyjadřuje pohybem podle svých schopností charakter hudby a emocionální zážitek z hudby. Vylepšuje taktovací techniku 2/4 a 3/4 taktu. Reaguje na změny v proudu znějící hudby - tempo, dynamika. Reprodukuje pohyby prováděné při tanci. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany - orientuje se v proudu znějící hudby Začíná se orientovat v české národní opeře / Smetana, Dvořák, Mysliveček.../ Seznamuje se s pojmy: předehra,sólo, sbor, libreto, partitura,árie, jednání. Porovnává rozdíly mezi operou a operetou. Seznamuje se s hudebním divadlem /balet, muzikál/, s hudbou v divadle a ve filmu, hudebním klipem. Pracuje s temíny komorní hudby - sólo, duo, trio..., smyčcový kvartet, dechový kvintet. Vyslechne melodram. představení podle možností MKV- kulturní tradice ostatních národů trio..., smyčcový kvartet, dechový kvintet. V melodramu se snaží postihnout zvukomalbu a porovnat hudební skladbu v kontextu s nehudebním dílem. Rozlišuje hudbu lidovou a tzv. vážnou. Učí se rozlišovat nástroje symfonického orchestru. Snaží se pochopit, že variace je základem skladatelské práce. Pokouší se interpretovat znějící hudbu. Nabyde základní povědomí o skladatelském významu Myslivečka, Martinů, Ježka.

8 7. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě - zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého Upevňuje již osvojené pěvecké dovednosti. Dbá na hlasovou hygienu při mutaci, pokouší se napravovat hlasovou nedostatečnost. Mimo jednohlasý zpěv se pokouší o zpěv ve dvojhlase. Melodizuje a rytmizuje krátké texty, využívá rytmických zákonitostí při vokálním projevu. Reprodukuje tóny, převádí melodie z nezpěvné do zpěvné polohy. Snaží se hodnotit projev ostatních. pozornosti a soustředění - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy - vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché improvizace Podle stupně hudebního rozvoje a hráčských dovedností se pokouší reprodukovat motivky a jednoduché melodie na nástroje Orffova instrumentáře. Pokouší se o rytmický / příp. melodický/ doprovod lidových písní. - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuáních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Pokouší se o vlastní pohybové ztvárnění znějící hudby - pantomima, improvizace. Reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby / tempové a dynamické/ Orientuje se v prostoru, uchovává v paměti a reprodukuje pohyby prováděné při tanci či pohybových hrách. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémanticé prvky - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období Snaží se postihnout hudebně výrazové prostředky, sleduje pohyb melodie a pravidelnost formy. Poprvé se seznamuje se stylovými obdobími v hudbě světové, české / od počátku lidstva do konce 19.stol./ Učí se chápat funkci stylů a žánrů vzhledem k životu jedince a společnosti. Hudební skladbu se snaží vnímat v kontextu s dobou vzniku a životem autora. představení podle možností národů MKV- kulturní tradice ostatních národů 8. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních Zdokonaluje své pěvecké dovednosti, rozšiřuje svůj hlasový rozsah, dbá o hlasovou hygienu, pokouší se o vícehlasý pozornosti a soustředění MKV - kulturní diference : respektování

9 aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; - zpívá dle svých dispozic jednohlase / i vícehlase/, - dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého zpěv,zkouší techniky vokálního projevu. Snaží se o improvizaci jednoduchých forem. Využívá rytmických zákonitostí při vokálním projevu. Zkouší reprodukovat zapsané melodie. zvláštností různých etnik / zejména ciziců nebo příslušníkků etnik žijící v místě školy / - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb - vytváří a volí jednoduché doprovody - provádí jednoduché hudební improvizace Na nástroje Orfova instrumentáře reprodukuje jednoduché hudební formy. Pokouší se vyjadřovat hudební i nehudební představy / rytmické, melodické, tempové,.../ pomocí hudebních nástrojů. Začíná tvořit doprovody pro hudebně dramatické projevy. - rozpozná některé z tanců různých stylových období - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Zdokonaluje taneční kroky, pokouší se o vlastní pohybové ztvárnění - pantomima, improvizace. Učí se reagovat na změny v proudu znějící hudby / tempové, dynamické, rytmickometrické/. Zdokonaluje se v orientaci v prostoru. kulturní akce pro rodiče a spoluobčany Poslechové činností - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Prohlubuje orientaci v hudebním prostoru a analýze hudebních skladeb pro pochopení hudebního díla. Snaží se vnímat hudební skladby v kontextu s jinými hudeními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, inspiruje se vlastními zkušenostmi. Prohlubuje vědomosti stylových období v hudbě, pokouší se chápat funkci stylů a žánrů vzhledem k životu jedince a společnosti. představení podle možností národů MKV- kulturní tradice ostatních národů 9. ročník - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních Rozšiřuje hlasový rozsah, zdokonaluje pěvecký a mluvní projev. Pokouší se vokálně improvizovat pozornosti a soustředění MKV - udržovat tolerantaní vztahy a

10 aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; -zpívá dle svých dispozic jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého jednoduché hudební formy. Odhaluje vzájemné rytmické souvislosti a využívá rytmické zákonitosti při vokálním projevu. Zdokonaluje orientaci v grafickém záznamu a reprodukci zapsané melodie. rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost Rozvíjí hudební sluch a hudební představivost, pokouší se zachycovat rytmus /popřípadě i melodii/. Hodnotí vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledá možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti a snaží se využívat i jiné hudební činnosti. Instumentální činnosti - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů Procvičuje hru na hudební nástroje. Seznamuje se se způsoby záznamu hudby. Pokouší se vyjadřovat pomocí hudebních nástrojů hudební i nehudební představy. Snaží se vytvářet doprovody hudebně dramatických projevů. MKV - zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - rozpozná některé z tanců různých stylových období - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Zdokonaluje se v pohybovém doprovodu znějící hudby / taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění/. Pokouší se pohyben ztvárňovat hudbu - pantomima, improvizace. Reaguje pohybem na změnu v proudu znějící hudby. OSV - komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem Zlepšuje orientaci v prostoru - reprodukuje pohyby prováděné při tanci či pohybových hrách. - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Zdokonaluje se v orientaci v hudebním prostoru a analýze hudební skladby - postihuje hudebně výrazové prostředky, významné prvky užité ve skladbě / zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy/, snaží se o pochopení významu hudebního díla. představení podle možností MKV- kulturní tradice ostatních národů, vzájemné obohacování různých kultur

11 - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami -vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Hudební dílo se snaží posuzovat v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobu vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi / inspirace epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost/. Pokouší se chápat funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům. VDO - vést k otevřenému, aktivnímu a zainteresovanému postoji v životě Slovně charakterizuje hudební dílo, vytváří vlastní soudy a preference.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Hudební výchova II. stupeň

Hudební výchova II. stupeň Hudební výchova II. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa, osvojování s estetickým

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova 5.7 Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 2. stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1. VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti UMĚNÍ

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova,

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává ţákům

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Hudební výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 3. - HUDEBNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Estetická výchova / Aesthetics

Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Hudební výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět směřuje k vnímání

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací předmět: Hudební výchova (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník. V charakteristice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více