MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, Třemošnice Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, Třemošnice Tel Hodnocení školního roku Zpracovala: Ing. Andrea Procházková Dne:

2 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy: Výchovně vzdělávací práce: Údaje o zaměstnancích: Počet tříd a dětí, přijímání dětí: Odklady ŠD Integrované děti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: Vzdělávání učitelek Údaje o dalších aktivitách: Oblast vnější komunikace: Materiálně technické podmínky Závěr... 10

3 1. Charakteristika mateřské školy: Typ školy Zřizovatel školy státní, celodenní provoz Obec Běstvina - zastoupená Obecním úřadem v Běstvině Právní forma příspěvková organizace od Součást školy Provoz školy školní jídelna hod. Počet tříd 1 Počet zapsaných dětí k k Počet předškolních dětí k k Z toho počet dětí s odkladem šk. docházky 0 Počet dětí, které na konci šk. roku opustily MŠ a nastoupí do ZŠ 7 Počet dětí s odkladem školní docházky 0 Počet dětí, které odešly do jiné MŠ 2 3

4 2. Výchovně vzdělávací práce: Ve školním roce 2013/2014 jsme nadále pracovali podle platného školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima (platný od ), který byl zpracován na základě rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací program byl zaměřen na výtvarnou, hudební, pohybovou a pracovní výchovu, vše se podřizovalo pravidelnému střídání ročních období a s nimi spojenými svátky, zvyky, lidovými tradicemi a vedení dětí k lásce k přírodě, rodině, člověku a jeho zdraví. Pro práci jsme využívali osvědčené knihy autorky E. Opravilové - Jaro, Léto, Podzim, Zima a další dostupnou literaturu včetně internetu. Stálá pozornost byla věnována důsledné přípravě dětí pro vstup do ZŠ včetně grafomotoriky. Naší prioritní snahou zůstalo v dětech probudit zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, mít odvahu ukázat, co všechno už zvládne, umí a dokáže, umět se také dle možností sebehodnotit. Každé dítě bylo vnímáno jako jedinečná osobnost, která má své individuální možnosti a potřeby. Obsah vzdělávání vycházel ze života dětí a z prostředí, ve kterém se děti pohybují a kde vyrůstají. Úroveň znalostí dětí ve většině případů odpovídala věku. Pouze u některých dětí byla úroveň znalostí slabá (dáno poměry v rodině, příp. geneticky), nejevily zájem téměř o žádnou řízenou činnost. Proto jsme museli stále přizpůsobovat svoji práci podmínkám, mentalitě dětí a jejich zájmu. Pro svoji práci jsme využívali knihy: E. Opravilová, V. Gebhartová - Jaro, Léto, Podzim, Zima, Šimonovy pracovní listy - zejména díly 4, 6, 7 a 10 týkající se rozvoje řeči a logopedické prevence, K. Michnová, E. Szobiová - Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí, H. Dvořáková - Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, M. Weaverová her a cvičení pro úspěšný vstup do školy M. Guillaud - Relaxace v mateřské škole, G. a M. Přikrylovy - Hrajeme si: Témata na celý rok, M. Tetourová, E. Plicková - Velký rádce předškoláka (pro práci s přeškoláky), PhDr. M. Kaslová - Předmatematické činnosti M. Sloupová - Rok s krtkem V. Gebhartová - Říkadla a hry pro nejmenší R. Suchá - Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky Z. Šimanovský, A. Tichá - Lidové písničky a hry s nimi a další knihy z naší dobře vybavené a pravidelně doplňované knihovny Nově zařazené knihy v roce 2013/2014: E. Hurdová - Hrajeme si s padákem (vyd. 2009) Šimonovy pracovní listy 18 - Geometrické tvary, rozvoj pozornosti (vyd. 2012) V. Rojová - Jóga, hry a pohádky (vyd. 2007) Kartičky s obrázky fy. Efko: Říkej a předváděj, Zpívej a tancuj a také velmi často internetové stránky: 4

5 Stručné hodnocení VVP Dítě a jeho tělo Předškolní děti zvládnuly základní pohybové dovednosti bez větších problémů. Ostatní děti vědomě napodobovaly jednoduché pohyby podle vzoru, vnímaly a rozlišovaly pomocí všech smyslů. Se střídavými úspěchy ovládly koordinaci ruky a oka a jemnou motoriku. Všichni předškoláci zvládli sebeobsluhu, umí uplatnit základní hygienické návyky a pojmenují části těla. Vědí, jak se mají chovat ve známých a běžných situacích, aby neohrožovali zdraví a bezpečí své ani druhých. Mladší děti zvládnuly vzdělávací záměry se střídavými úspěchy, většina se alespoň snažila, mají však ještě dostatek času na jejich zvládnutí před vstupem do ZŠ. Mezi dětmi se stále častěji nacházejí takové, které nejsou doma vedeny k pohybu, jsou zavalitější postavy, mají problémy s koordinací pohybů a celkově se pohybovým aktivitám raději vyhýbají. V tomto školním roce bylo využíváno různé tělocvičné nářadí a náčiní - žebřiny, žíněnka, látkový barevný padák, lapače míčků, dětské chůdy, tyče a malá trampolína. Do ranních tělovýchovných chvilek začlenila paní učitelka po zaškolení základní prvky jógy, které se staly pro děti velmi oblíbené, přinášely jim zklidnění a nácvik správného dýchání. Tato činnost byla předvedena formou příběhu rodičům při společné besídce a rodiče byli také spokojeni a překvapeni zaujetím dětí. Jazyk a řeč Dítě a jeho psychika Předškolní děti zvládnuly správnou výslovnost. Většina se dokázala samostatně vyjadřovat. Dokázaly porozumět slyšenému textu, sledovaly děj a dokázaly také částečně reprodukovat slyšený text, říkanky, básničky, pohádky, formulovat otázky a hodnotit výkony každý podle svých možností. Dobře se domlouvaly slovy i gesty, rozlišovaly většinu tiskacích písmen a číslic. Všichni předškoláci se před odchodem do ZŠ uměli sami podepsat tiskacími písmeny. Jeden chlapec v předškolním věku měl obtíže v řečové oblasti, vyjadřování a udržení pozornosti. Na doporučení MŠ navštívili rodiče pedagogicko-psychologickou poradnu, kde byl proveden test školní zralosti, ve kterém chlapec vyhověl. Některé mladší děti při nástupu do MŠ vůbec nemluvily nebo odmítaly komunikaci (jedná se o 2,5-3-leté děti, především chlapce). Většina těchto dětí má lehčí či těžší vadu řeči a pokud se snaží komunikovat, není jim rozumět. Přesvědčit rodiče těchto dětí k návštěvě logopeda je velmi obtížné a zajistit logopedickou péči přímo ve školce je z důvodu velké vzdálenosti a vytíženosti logopedů z okolí nemožné. Logopeda v tomto roce navštěvovaly 4 děti ve věku 4-6 let. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace, představivost a fantazie Předškolní děti, které odešly do ZŠ dokáží vnímat všemi smysly, většina se dokáže záměrně soustředit a udržet pozornost po různě delší dobu. Většině z nich před koncem školního roku nečinily problémy základní elementární matematické souvislosti (porovnávání, řazení, třídění, počet do 10, ). Některým činila obtíže orientace v prostoru a čase. Dokázaly dobře vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech. Pro rozvoj grafomotorických schopností jsme v tomto letošním roce zakoupili do MŠ Tabulky pro výuku psaní (dřevěné tabulky k procvičování uvolnění zápěstí, lokte a ramene - důležité schopnosti pro zvládnutí psaní v příštím roce). Mladší děti se teprve učily ovládat své poznávací schopnosti, pozornost udržely velmi krátce nebo po dobu, kdy je něco zaujalo. Některé zvládly číselnou řadu do 3 nebo do 5. 5

6 Sebepojetí, city, vůle Předškolní děti si uvědomovaly svoji samostatnost, dokázaly zaujmout vlastní názory a postoje. Rozhodovaly se o svých činnostech, dokázaly vyjádřit souhlas či nesouhlas, někdy však následovaly chování kamaráda, přestože věděly, že se ocitají v situacích, které jsou nedovolené nebo zakázané. Ne vždy si věřily, a nebo neodhadnuly, na co stačí, co zvládnou, těžko se jim přiznávala chyba. Všichni se dokázali nadchnout a prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Děti byly hodně soutěživé a pro výhru se někdy nerozhlížely okolo sebe. Naším cílem bylo naučit děti přijímat prohru, umět se přiznat a nelhat, což se nám dařilo pomalu a pouze s částečným úspěchem. Dítě a ten druhý Většina dětí se naučila během roku přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními v kolektivu (u některých byl alespoň vidět pokrok), snažily se také dle svých možností navazovat kontakty s dospělými, které znají a potkávají. Neustále byly vedeny k respektu k dospělému člověku. Každý se snažil uspokojovat své individuální potřeby a přání, ne vždy dokázaly děti řešit vzájemný konflikt dohodou. Dokáží však v případě potřeby přivolat pomoc pro sebe i druhého. Dítě a společnost Některé děti již při vstupu do MŠ uměly a některé se průběžně naučily uplatňovat základní společenské návyky, i když většině se musely občas připomenout - pozdravit, poděkovat, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn,. Někteří se velmi těžko a dlouho adaptovali na prostředí MŠ - obtížně se přizpůsobovali pravidlům chování ve skupině, společnému programu.většina dětí má utvořenou představu o tom, co je dobře, co špatně, co se smí a co ne (nelhat, neničit věci, neubližovat, neposmívat se, ). Neustále se učily dodržovat pravidla hry, jednat spravedlivě. Děti podle svých možností dokázaly vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností. Dokázaly společně zazpívat píseň a zacházet s jednoduchými hudebními nástroji. Jedna z dívek v předškolním věku měla problémy v sociální oblasti a adaptaci na nové prostředí, proto navštívila pedagogickopsychologickou poradnu, kde se podrobila testu školní zralosti, ve kterém uspěla a nastoupí s ostatními dětmi do ZŠ. Dítě a svět Děti získaly nové poznatky o sobě, o rodině, o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a technických přístrojích, se kterými se setkávají ve svém okolí. Naučily se bezpečně orientovat v prostředí MŠ, v jejím okolí, poznaly při vycházkách celou obec. Všímaly si změn a dění v okolí. Poznaly, jak pečovat o okolní životní prostředí (dbát na pořádek, starat se o rostliny, neubližovat živým tvorům,.). Začaly si uvědomovat možná nebezpečí (cizí zvířata, manipulace s některými předměty, auta na silnici, cizí lidé,...) - ne vždy je řešily správným způsobem, ale získaly tak důležité zkušenosti do života. 3. Údaje o zaměstnancích: Počet pedagogických pracovníků : 2 Procházková Andrea, Ing ředitelka VOŠP (4.roč.- předšk.ped.) 1, ukončeno vzdělání: N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika Lebdušková Olga učitelka SpgŠ - uč.mš 0,6062 6

7 Počet provozních pracovníků : 2 od ,8065 Kovačková Lucie školnice (do ) Jechová Milada školnice na DPP od ,3125 Buchlová Lenka vedoucí ŠJ 0,1620 kuchařka 0,5625 od ,6875 Od vede MŠ Běstvina Ing. Andrea Procházková, která si doplňovala pedagogické vzdělání na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli při zaměstnání a zde svoje vzdělání úspěšně zakončila. Během školního roku byly opět navyšovány úvazky zaměstnancům MŠ (viz výše), což zvýšilo možnosti individuálního přístupu k dětem a všeobecnějšího rozvoje předškolních dětí. Paní Kovačková rozvázala pracovní poměr na začátku školního roku a proto nastoupila paní Jechová, která zde již pracovala a během roku nebyl žádný problém, který bychom nevyřešili. Paní kuchařka nastoupila svůj každoroční lázeňský pobyt (zahájení letních prázdnin), proto jsme nemuseli během roku řešit problém se zástupem kuchařky. 4. Počet tříd a dětí, přijímání dětí: Děti přijímá ředitelka MŠ na základě předběžného zápisu v dubnu (v letošním roce ), ve velké míře děti nastupují od 1.září. Na základě oprávněné žádosti rodičů jsou přijímány děti i během školního roku. Do MŠ docházejí i děti z okolních a vzdálenějších obcí (Pařížov, Rostejn, Ostružno, Spačice, ). V letošním roce se tohoto předběžného zápisu zúčastnilo 5 dětí, z toho 3 chlapci a 2 holčičky. MŠ je jednotřídní s heterogenní skupinou dětí. K bylo zapsáno 20 dětí ve věku 2-6 let zahájila docházku jedna z dívek (důvod: přistěhování) a od nastoupil do MŠ chlapec ze stejného důvodu. K jsme proto končili s počtem dětí 22. Průměrná docházka během školního roku oproti loňskému opět vrostla, dopoledne činila 13,8 dětí, přičemž dětí, které odcházely v odpoledních hodinách bylo v průměru 8,4. 5. Odklady ŠD V naší MŠ nebyl ve školce žádný předškolák s OŠD. Všem našim předškolákům přejeme, ať se jim ve škole daří. 6. Integrované děti V tomto školním roce nenavštěvovaly naši MŠ žádné integrované děti. 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena v MŠ inspekce ČŠI. 8. Vzdělávání učitelek Během školního roku se ředitelka i učitelka účastnily vzdělávacích akcí nabízených CCV se sídlem v Pardubicích a Portálem v Praze - získané poznatky si vzájemně předaly a snažily se jich využít ve své práci s dětmi. 7

8 A. Procházková porada ředitelů MŠ CCV - Seč A. Procházková Komunikativní výuka angličtiny CCV - Pardubice O. Lebdušková Jóga s dětmi I (základní) Portál - Praha O. Lebdušková Grafomotorika a rytmická cvičení Portál - Praha 9. Údaje o dalších aktivitách: Celoročně: * kroužek hry na zobcovou flétnu pro předškoláky: 2 holčičky se naučily správnému dýchání, zklidnění a prvním jednoduchým povinnostem - domácímu cvičení a vybarvování notiček. Na konci šk.roku předvedli malí muzikanti své dovednosti na besídce ke dni matek a byli odměněni pamětním listem a dárečkem na památku. * kroužek angličtiny: byl nabídnut ze strany ředitelky MŠ. Své základní znalosti angličtiny ukázaly 3 přihlášené děti během besídky ke dni matek a to představením se, pozdravem, recitací krátké říkanky, zpěvem jednoduché písničky,. * spolupráce s PPP v Chrudimi - s PhDr. Žítkovou proběhla konzultace v MŠ s rodiči předškoláků a vyšetření školní zralosti dětí bylo rodičům nabídnuto jako samostatná aktivita v prostředí PPP ve Třemošnici, dva z rodičů nabídky využili a nechali svoje děti prověřit v oblasti školní zralosti (oba na doporučení PPP nastupují od září do ZŠ). Září: Rodičovská schůzka při zahájení školního roku Kulturní akce: představení Honza Nebojsa v KD Třemošnice ( ) Jablíčkový den Říjen: Dopolední tvoření s rodiči - dýňová strašidýlka ( ) Zahájení kroužku angličtiny Zahájení výuky hry na zobcovou flétnu Veselé pískání Listopad: Beseda na téma chování dětí se zapojením pejska do programu ( ) Fotografování dětí se zimní tématikou ( ) Prosinec: Mikuláš ve školce: Mikulášská nadílka ( ) Den cukroví ( ) Vánoční posezení s rodiči u stromečku, tvoření vánočních svícnů za poslouchání a zpěvu koled, představení nových dárečků od Ježíška v MŠ ( ) Leden: Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ Třemošnice ( ) Zápis dětí do 1. třídy ve Třemošnici ( ) Den sněhuláků Únor: Koblížkový den Maškarní karneval v maskách + soutěže + tanec Březen: Sluníčkový den Den otevřených dveří ( ) Duben: Příprava na velikonoční svátky: oslava, zdobení kraslic, perníčků, tříd a budovy 8

9 Pálení čarodějnic - výroba čarodějnice, její dozdobení, opékání špekáčků a hry motivované čarodějnicemi na zahradě MŠ - za přítomnosti rodičů Zápis dětí do MŠ Květen: Fotografování dětí včetně fotografií na tablo s předškoláky Besídka pro maminky de Dni matek : příprava drobných dárečků a přáníček, koncert našich muzikantů na zobcové flétny, ukázka angličtiny ( ) Kulturní akce: vystoupení v KD Třemošnice Dlouhý, Široký a Bystrozraký ( ) Motýlková a berušková diskotéka ( ) Červen: Oslava Dne dětí - hledání pokladu, slavnostní oběd (2.6.14) Návštěva policie na zahradě MŠ - ukázka techniky, povídání o nebezpečí na silnici i mimo ni, ( ) Poslední zvonění předškolákům - zábavné dopoledne, předání pamětních listů, dárků, oficiální dekorování stužkami z rukou p. starosty odpoledne za účasti rodičů ( ) Školní výlet na přehradu v Pařížově - pěší ( ) Vysvědčení a rozloučení s dětmi ( ). 10. Oblast vnější komunikace: SPOLUPRÁCE S RODIČI Využíváme každodenního kontaktu s rodiči k předávání informací o dětech, jejich pokrocích, potřebách, zdravotním stavu, chování a jednání v kolektivu MŠ, apod. Byla zprovozněna a funguje komunikace s většinou rodičů prostřednictvím u. Rodiče mají možnost vstupovat do třídy, do her a činností dětí, přinášet nápady a náměty pro činnosti dětí. Rodiče dle potřeb pomáhají při zajištění akcí školy - hasiči, jarní úklid zahrady, Na začátku každého školního roku probíhá velká třídní schůzka, kde mají rodiče možnost vznést veškeré své individuální požadavky nebo prosby. Během roku a především dle potřeb se s rodiči scházíme na krátkých schůzkách obvykle v rámci společných akcí nebo besídek. Již podruhé se mohli rodiče vyjádřit ke konkrétním otázkám týkajícím se naší MŠ prostřednictvím rozdaného dotazníku. Ze 20-ti dotazníků se vrátilo 11 vyplněných. Na základě vyhodnocení současného stavu lze konstatovat, že rodiče jsou s fungováním naší mateřské školy spokojení. Z dotazníkového šetření nevychází potřeba zásadní změny. Od školního roku 2014/2015 bude s největší pravděpodobností upravena provozní doba MŠ dle aktuálních požadavků rodičů a nadále bude aktualizován a zpestřován jídelníček pro děti se zaváděním nových méně známých chutí. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM Je v pořádku. Starosta obce nám vychází vstříc při opravách a údržbě v budově i na školní zahradě. Starosta obce je zván na akce MŠ - např. na vánoční besídku nebo rozloučení se školáky. SPOLUPRÁCE S PPP: V prosinci 2013 navštívila MŠ na požádání PhDr. Žítková z PPP z Chrudimi. Rodičům podala dostatečné informace o problematice školní zralosti předškolních dětí, samotný test jejich zralosti nechala na jejich rozhodnutí a nabídla ho ve své kanceláři v budově ZŠ ve Třemošnici. 9

10 11. Materiálně technické podmínky Dle možností rozpočtu se snažíme neustále doplňovat pomůcky a hračky pro VVP. Snažíme se zlepšovat prostředí ve spolupráci se zřizovatelem. Během letních prázdnin byl vybourán průchod mezi hernou a ložnicí, abychom byly schopny zajisti pro děti, které neusnou náhradní činnost (stísněné podmínky v tmavé oddělené ložnici tuto možnost nenabízely). Na začátku školního roku jsme získali sponzorský dar od společnosti Lesy ČR ve výši ,- Kč, za který byly nakoupeny herní prvky na školní zahradu (dřevěná lavička lokomotiva, odrážedla a vozíčky) 12. Závěr Co se podařilo: o zlepšovat prostředí MŠ za pomoci zřizovatele a dostatečnému finančnímu rozpočtu, o průběžně doplňovat hračky a pomůcky pro VVP, o pokračovat ve spolupráci s PPP v Chrudimi, o nadále vést bezplatně Kroužek hry na flétny a Kroužek angličtiny, o podporovat dobré poznatky dětí o přírodě především vlastními zážitky, o rozvíjet sebeobsluhu dětí přiměřeně svému věku, o aktualizovat svoje www stránky na internetu a pravidelně sem umisťovat fotografie z akcí a dokumenty MŠ, o doplnit chybějící vzdělání pro ředitelku MŠ, o získat sponzorský dar od společnosti Lesy ČR ve výši ,- Kč. Co se nepodařilo: o zajistit logopedickou péči do MŠ, o získat finance od MŠMT z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 (projekt zpracován, neschválen), o přesvědčit rodiče o nutnosti lepší komunikace s dítětem, více projevovat zájem o jeho práci a dětské starosti (v případě větší vady řeči navštívit logopeda), o zajistit do MŠ větší výběr zájmových aktivit pro děti, o domluvit se s rodiči na nutnosti omlouvání nepřítomnosti dětí, domlouvání docházky včetně přihlášení stravného, příp. vyzvedávání obědů bude hlavním bodem na třídní schůzce při zahájení nového školního roku. VVP * Problémy činí spojování slov, tvoření vět a také vypravování děje podle obrázků, samostatný projev dětí je obecně velmi omezený, mezi dětmi se ale najdou také výjimky a zejména některá děvčata velmi pěkně mluví již při nástupu do školky. * Stříhání je pro děti obtížné, některé se s nůžkami seznamují poprvé až ve školce - někteří nezvládají tuto techniku ani s papírem. * U předškoláků nebyl větší problém spojit číslo s počtem viděných předmětů, předškoláci se však všeobecně (a to zejména chlapci) hůře soustředí na vypracování zadaného úkolu a zejména jeho dokončení. * Horší orientace v prostoru (podle zvuku), orientace vpravo, vlevo dělá problém i předškolákům. * Velmi těžké bylo spojení hmatu a představivosti bez použití zraku, při různých hrách bylo často zařazováno pro rozvíjení fantazie dětí (velmi oblíbeno - Kimovy hry). * Některé děti mají nepřekonatelný strach z výšek (i malých). * Důležité je potlačování prvků agresivity, záporných emocí a neustálého soutěžení. 10

11 Celkově se práce během školního roku dařila, i když jsme se nevyhnuli různým provozním problémům. Také ve VVP bylo potřeba občas improvizovat a reagovat na aktuální situaci ve školce a okolí. Vše se muselo řešit adekvátně situaci a s ohledem na potřeby dětí a jejich rodičů. Třídní plány byly v průběhu roku upravovány dle potřeby a po dohodě obou učitelek. Za to vše patří velké díky všem zaměstnancům a přátelům naší Mateřské školy! Procházková Andrea ředitelka MŠ 11

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121 MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121 Hodnocení školního roku Zpracovala: Ing. Andrea Procházková Dne: 25.7.2012 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy:... 3 2. Výchovně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 561 63 Nekoř 308 Identifikátor školy: 600 103 463 Termín

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více