MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, Třemošnice Tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, Třemošnice Tel Hodnocení školního roku Zpracovala: Ing. Andrea Procházková Dne:

2 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy: Výchovně vzdělávací práce: Údaje o zaměstnancích: Počet tříd a dětí, přijímání dětí: Odklady ŠD Integrované děti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: Vzdělávání učitelek Údaje o dalších aktivitách: Oblast vnější komunikace: Materiálně technické podmínky Závěr... 10

3 1. Charakteristika mateřské školy: Typ školy Zřizovatel školy státní, celodenní provoz Obec Běstvina - zastoupená Obecním úřadem v Běstvině Právní forma příspěvková organizace od Součást školy Provoz školy školní jídelna hod. Počet tříd 1 Počet zapsaných dětí k k Počet předškolních dětí k k Z toho počet dětí s odkladem šk. docházky 0 Počet dětí, které na konci šk. roku opustily MŠ a nastoupí do ZŠ 7 Počet dětí s odkladem školní docházky 0 Počet dětí, které odešly do jiné MŠ 2 3

4 2. Výchovně vzdělávací práce: Ve školním roce 2013/2014 jsme nadále pracovali podle platného školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima (platný od ), který byl zpracován na základě rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací program byl zaměřen na výtvarnou, hudební, pohybovou a pracovní výchovu, vše se podřizovalo pravidelnému střídání ročních období a s nimi spojenými svátky, zvyky, lidovými tradicemi a vedení dětí k lásce k přírodě, rodině, člověku a jeho zdraví. Pro práci jsme využívali osvědčené knihy autorky E. Opravilové - Jaro, Léto, Podzim, Zima a další dostupnou literaturu včetně internetu. Stálá pozornost byla věnována důsledné přípravě dětí pro vstup do ZŠ včetně grafomotoriky. Naší prioritní snahou zůstalo v dětech probudit zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, mít odvahu ukázat, co všechno už zvládne, umí a dokáže, umět se také dle možností sebehodnotit. Každé dítě bylo vnímáno jako jedinečná osobnost, která má své individuální možnosti a potřeby. Obsah vzdělávání vycházel ze života dětí a z prostředí, ve kterém se děti pohybují a kde vyrůstají. Úroveň znalostí dětí ve většině případů odpovídala věku. Pouze u některých dětí byla úroveň znalostí slabá (dáno poměry v rodině, příp. geneticky), nejevily zájem téměř o žádnou řízenou činnost. Proto jsme museli stále přizpůsobovat svoji práci podmínkám, mentalitě dětí a jejich zájmu. Pro svoji práci jsme využívali knihy: E. Opravilová, V. Gebhartová - Jaro, Léto, Podzim, Zima, Šimonovy pracovní listy - zejména díly 4, 6, 7 a 10 týkající se rozvoje řeči a logopedické prevence, K. Michnová, E. Szobiová - Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí, H. Dvořáková - Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, M. Weaverová her a cvičení pro úspěšný vstup do školy M. Guillaud - Relaxace v mateřské škole, G. a M. Přikrylovy - Hrajeme si: Témata na celý rok, M. Tetourová, E. Plicková - Velký rádce předškoláka (pro práci s přeškoláky), PhDr. M. Kaslová - Předmatematické činnosti M. Sloupová - Rok s krtkem V. Gebhartová - Říkadla a hry pro nejmenší R. Suchá - Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky Z. Šimanovský, A. Tichá - Lidové písničky a hry s nimi a další knihy z naší dobře vybavené a pravidelně doplňované knihovny Nově zařazené knihy v roce 2013/2014: E. Hurdová - Hrajeme si s padákem (vyd. 2009) Šimonovy pracovní listy 18 - Geometrické tvary, rozvoj pozornosti (vyd. 2012) V. Rojová - Jóga, hry a pohádky (vyd. 2007) Kartičky s obrázky fy. Efko: Říkej a předváděj, Zpívej a tancuj a také velmi často internetové stránky: 4

5 Stručné hodnocení VVP Dítě a jeho tělo Předškolní děti zvládnuly základní pohybové dovednosti bez větších problémů. Ostatní děti vědomě napodobovaly jednoduché pohyby podle vzoru, vnímaly a rozlišovaly pomocí všech smyslů. Se střídavými úspěchy ovládly koordinaci ruky a oka a jemnou motoriku. Všichni předškoláci zvládli sebeobsluhu, umí uplatnit základní hygienické návyky a pojmenují části těla. Vědí, jak se mají chovat ve známých a běžných situacích, aby neohrožovali zdraví a bezpečí své ani druhých. Mladší děti zvládnuly vzdělávací záměry se střídavými úspěchy, většina se alespoň snažila, mají však ještě dostatek času na jejich zvládnutí před vstupem do ZŠ. Mezi dětmi se stále častěji nacházejí takové, které nejsou doma vedeny k pohybu, jsou zavalitější postavy, mají problémy s koordinací pohybů a celkově se pohybovým aktivitám raději vyhýbají. V tomto školním roce bylo využíváno různé tělocvičné nářadí a náčiní - žebřiny, žíněnka, látkový barevný padák, lapače míčků, dětské chůdy, tyče a malá trampolína. Do ranních tělovýchovných chvilek začlenila paní učitelka po zaškolení základní prvky jógy, které se staly pro děti velmi oblíbené, přinášely jim zklidnění a nácvik správného dýchání. Tato činnost byla předvedena formou příběhu rodičům při společné besídce a rodiče byli také spokojeni a překvapeni zaujetím dětí. Jazyk a řeč Dítě a jeho psychika Předškolní děti zvládnuly správnou výslovnost. Většina se dokázala samostatně vyjadřovat. Dokázaly porozumět slyšenému textu, sledovaly děj a dokázaly také částečně reprodukovat slyšený text, říkanky, básničky, pohádky, formulovat otázky a hodnotit výkony každý podle svých možností. Dobře se domlouvaly slovy i gesty, rozlišovaly většinu tiskacích písmen a číslic. Všichni předškoláci se před odchodem do ZŠ uměli sami podepsat tiskacími písmeny. Jeden chlapec v předškolním věku měl obtíže v řečové oblasti, vyjadřování a udržení pozornosti. Na doporučení MŠ navštívili rodiče pedagogicko-psychologickou poradnu, kde byl proveden test školní zralosti, ve kterém chlapec vyhověl. Některé mladší děti při nástupu do MŠ vůbec nemluvily nebo odmítaly komunikaci (jedná se o 2,5-3-leté děti, především chlapce). Většina těchto dětí má lehčí či těžší vadu řeči a pokud se snaží komunikovat, není jim rozumět. Přesvědčit rodiče těchto dětí k návštěvě logopeda je velmi obtížné a zajistit logopedickou péči přímo ve školce je z důvodu velké vzdálenosti a vytíženosti logopedů z okolí nemožné. Logopeda v tomto roce navštěvovaly 4 děti ve věku 4-6 let. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace, představivost a fantazie Předškolní děti, které odešly do ZŠ dokáží vnímat všemi smysly, většina se dokáže záměrně soustředit a udržet pozornost po různě delší dobu. Většině z nich před koncem školního roku nečinily problémy základní elementární matematické souvislosti (porovnávání, řazení, třídění, počet do 10, ). Některým činila obtíže orientace v prostoru a čase. Dokázaly dobře vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech. Pro rozvoj grafomotorických schopností jsme v tomto letošním roce zakoupili do MŠ Tabulky pro výuku psaní (dřevěné tabulky k procvičování uvolnění zápěstí, lokte a ramene - důležité schopnosti pro zvládnutí psaní v příštím roce). Mladší děti se teprve učily ovládat své poznávací schopnosti, pozornost udržely velmi krátce nebo po dobu, kdy je něco zaujalo. Některé zvládly číselnou řadu do 3 nebo do 5. 5

6 Sebepojetí, city, vůle Předškolní děti si uvědomovaly svoji samostatnost, dokázaly zaujmout vlastní názory a postoje. Rozhodovaly se o svých činnostech, dokázaly vyjádřit souhlas či nesouhlas, někdy však následovaly chování kamaráda, přestože věděly, že se ocitají v situacích, které jsou nedovolené nebo zakázané. Ne vždy si věřily, a nebo neodhadnuly, na co stačí, co zvládnou, těžko se jim přiznávala chyba. Všichni se dokázali nadchnout a prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Děti byly hodně soutěživé a pro výhru se někdy nerozhlížely okolo sebe. Naším cílem bylo naučit děti přijímat prohru, umět se přiznat a nelhat, což se nám dařilo pomalu a pouze s částečným úspěchem. Dítě a ten druhý Většina dětí se naučila během roku přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními v kolektivu (u některých byl alespoň vidět pokrok), snažily se také dle svých možností navazovat kontakty s dospělými, které znají a potkávají. Neustále byly vedeny k respektu k dospělému člověku. Každý se snažil uspokojovat své individuální potřeby a přání, ne vždy dokázaly děti řešit vzájemný konflikt dohodou. Dokáží však v případě potřeby přivolat pomoc pro sebe i druhého. Dítě a společnost Některé děti již při vstupu do MŠ uměly a některé se průběžně naučily uplatňovat základní společenské návyky, i když většině se musely občas připomenout - pozdravit, poděkovat, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn,. Někteří se velmi těžko a dlouho adaptovali na prostředí MŠ - obtížně se přizpůsobovali pravidlům chování ve skupině, společnému programu.většina dětí má utvořenou představu o tom, co je dobře, co špatně, co se smí a co ne (nelhat, neničit věci, neubližovat, neposmívat se, ). Neustále se učily dodržovat pravidla hry, jednat spravedlivě. Děti podle svých možností dokázaly vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností. Dokázaly společně zazpívat píseň a zacházet s jednoduchými hudebními nástroji. Jedna z dívek v předškolním věku měla problémy v sociální oblasti a adaptaci na nové prostředí, proto navštívila pedagogickopsychologickou poradnu, kde se podrobila testu školní zralosti, ve kterém uspěla a nastoupí s ostatními dětmi do ZŠ. Dítě a svět Děti získaly nové poznatky o sobě, o rodině, o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a technických přístrojích, se kterými se setkávají ve svém okolí. Naučily se bezpečně orientovat v prostředí MŠ, v jejím okolí, poznaly při vycházkách celou obec. Všímaly si změn a dění v okolí. Poznaly, jak pečovat o okolní životní prostředí (dbát na pořádek, starat se o rostliny, neubližovat živým tvorům,.). Začaly si uvědomovat možná nebezpečí (cizí zvířata, manipulace s některými předměty, auta na silnici, cizí lidé,...) - ne vždy je řešily správným způsobem, ale získaly tak důležité zkušenosti do života. 3. Údaje o zaměstnancích: Počet pedagogických pracovníků : 2 Procházková Andrea, Ing ředitelka VOŠP (4.roč.- předšk.ped.) 1, ukončeno vzdělání: N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika Lebdušková Olga učitelka SpgŠ - uč.mš 0,6062 6

7 Počet provozních pracovníků : 2 od ,8065 Kovačková Lucie školnice (do ) Jechová Milada školnice na DPP od ,3125 Buchlová Lenka vedoucí ŠJ 0,1620 kuchařka 0,5625 od ,6875 Od vede MŠ Běstvina Ing. Andrea Procházková, která si doplňovala pedagogické vzdělání na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli při zaměstnání a zde svoje vzdělání úspěšně zakončila. Během školního roku byly opět navyšovány úvazky zaměstnancům MŠ (viz výše), což zvýšilo možnosti individuálního přístupu k dětem a všeobecnějšího rozvoje předškolních dětí. Paní Kovačková rozvázala pracovní poměr na začátku školního roku a proto nastoupila paní Jechová, která zde již pracovala a během roku nebyl žádný problém, který bychom nevyřešili. Paní kuchařka nastoupila svůj každoroční lázeňský pobyt (zahájení letních prázdnin), proto jsme nemuseli během roku řešit problém se zástupem kuchařky. 4. Počet tříd a dětí, přijímání dětí: Děti přijímá ředitelka MŠ na základě předběžného zápisu v dubnu (v letošním roce ), ve velké míře děti nastupují od 1.září. Na základě oprávněné žádosti rodičů jsou přijímány děti i během školního roku. Do MŠ docházejí i děti z okolních a vzdálenějších obcí (Pařížov, Rostejn, Ostružno, Spačice, ). V letošním roce se tohoto předběžného zápisu zúčastnilo 5 dětí, z toho 3 chlapci a 2 holčičky. MŠ je jednotřídní s heterogenní skupinou dětí. K bylo zapsáno 20 dětí ve věku 2-6 let zahájila docházku jedna z dívek (důvod: přistěhování) a od nastoupil do MŠ chlapec ze stejného důvodu. K jsme proto končili s počtem dětí 22. Průměrná docházka během školního roku oproti loňskému opět vrostla, dopoledne činila 13,8 dětí, přičemž dětí, které odcházely v odpoledních hodinách bylo v průměru 8,4. 5. Odklady ŠD V naší MŠ nebyl ve školce žádný předškolák s OŠD. Všem našim předškolákům přejeme, ať se jim ve škole daří. 6. Integrované děti V tomto školním roce nenavštěvovaly naši MŠ žádné integrované děti. 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena v MŠ inspekce ČŠI. 8. Vzdělávání učitelek Během školního roku se ředitelka i učitelka účastnily vzdělávacích akcí nabízených CCV se sídlem v Pardubicích a Portálem v Praze - získané poznatky si vzájemně předaly a snažily se jich využít ve své práci s dětmi. 7

8 A. Procházková porada ředitelů MŠ CCV - Seč A. Procházková Komunikativní výuka angličtiny CCV - Pardubice O. Lebdušková Jóga s dětmi I (základní) Portál - Praha O. Lebdušková Grafomotorika a rytmická cvičení Portál - Praha 9. Údaje o dalších aktivitách: Celoročně: * kroužek hry na zobcovou flétnu pro předškoláky: 2 holčičky se naučily správnému dýchání, zklidnění a prvním jednoduchým povinnostem - domácímu cvičení a vybarvování notiček. Na konci šk.roku předvedli malí muzikanti své dovednosti na besídce ke dni matek a byli odměněni pamětním listem a dárečkem na památku. * kroužek angličtiny: byl nabídnut ze strany ředitelky MŠ. Své základní znalosti angličtiny ukázaly 3 přihlášené děti během besídky ke dni matek a to představením se, pozdravem, recitací krátké říkanky, zpěvem jednoduché písničky,. * spolupráce s PPP v Chrudimi - s PhDr. Žítkovou proběhla konzultace v MŠ s rodiči předškoláků a vyšetření školní zralosti dětí bylo rodičům nabídnuto jako samostatná aktivita v prostředí PPP ve Třemošnici, dva z rodičů nabídky využili a nechali svoje děti prověřit v oblasti školní zralosti (oba na doporučení PPP nastupují od září do ZŠ). Září: Rodičovská schůzka při zahájení školního roku Kulturní akce: představení Honza Nebojsa v KD Třemošnice ( ) Jablíčkový den Říjen: Dopolední tvoření s rodiči - dýňová strašidýlka ( ) Zahájení kroužku angličtiny Zahájení výuky hry na zobcovou flétnu Veselé pískání Listopad: Beseda na téma chování dětí se zapojením pejska do programu ( ) Fotografování dětí se zimní tématikou ( ) Prosinec: Mikuláš ve školce: Mikulášská nadílka ( ) Den cukroví ( ) Vánoční posezení s rodiči u stromečku, tvoření vánočních svícnů za poslouchání a zpěvu koled, představení nových dárečků od Ježíška v MŠ ( ) Leden: Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ Třemošnice ( ) Zápis dětí do 1. třídy ve Třemošnici ( ) Den sněhuláků Únor: Koblížkový den Maškarní karneval v maskách + soutěže + tanec Březen: Sluníčkový den Den otevřených dveří ( ) Duben: Příprava na velikonoční svátky: oslava, zdobení kraslic, perníčků, tříd a budovy 8

9 Pálení čarodějnic - výroba čarodějnice, její dozdobení, opékání špekáčků a hry motivované čarodějnicemi na zahradě MŠ - za přítomnosti rodičů Zápis dětí do MŠ Květen: Fotografování dětí včetně fotografií na tablo s předškoláky Besídka pro maminky de Dni matek : příprava drobných dárečků a přáníček, koncert našich muzikantů na zobcové flétny, ukázka angličtiny ( ) Kulturní akce: vystoupení v KD Třemošnice Dlouhý, Široký a Bystrozraký ( ) Motýlková a berušková diskotéka ( ) Červen: Oslava Dne dětí - hledání pokladu, slavnostní oběd (2.6.14) Návštěva policie na zahradě MŠ - ukázka techniky, povídání o nebezpečí na silnici i mimo ni, ( ) Poslední zvonění předškolákům - zábavné dopoledne, předání pamětních listů, dárků, oficiální dekorování stužkami z rukou p. starosty odpoledne za účasti rodičů ( ) Školní výlet na přehradu v Pařížově - pěší ( ) Vysvědčení a rozloučení s dětmi ( ). 10. Oblast vnější komunikace: SPOLUPRÁCE S RODIČI Využíváme každodenního kontaktu s rodiči k předávání informací o dětech, jejich pokrocích, potřebách, zdravotním stavu, chování a jednání v kolektivu MŠ, apod. Byla zprovozněna a funguje komunikace s většinou rodičů prostřednictvím u. Rodiče mají možnost vstupovat do třídy, do her a činností dětí, přinášet nápady a náměty pro činnosti dětí. Rodiče dle potřeb pomáhají při zajištění akcí školy - hasiči, jarní úklid zahrady, Na začátku každého školního roku probíhá velká třídní schůzka, kde mají rodiče možnost vznést veškeré své individuální požadavky nebo prosby. Během roku a především dle potřeb se s rodiči scházíme na krátkých schůzkách obvykle v rámci společných akcí nebo besídek. Již podruhé se mohli rodiče vyjádřit ke konkrétním otázkám týkajícím se naší MŠ prostřednictvím rozdaného dotazníku. Ze 20-ti dotazníků se vrátilo 11 vyplněných. Na základě vyhodnocení současného stavu lze konstatovat, že rodiče jsou s fungováním naší mateřské školy spokojení. Z dotazníkového šetření nevychází potřeba zásadní změny. Od školního roku 2014/2015 bude s největší pravděpodobností upravena provozní doba MŠ dle aktuálních požadavků rodičů a nadále bude aktualizován a zpestřován jídelníček pro děti se zaváděním nových méně známých chutí. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM Je v pořádku. Starosta obce nám vychází vstříc při opravách a údržbě v budově i na školní zahradě. Starosta obce je zván na akce MŠ - např. na vánoční besídku nebo rozloučení se školáky. SPOLUPRÁCE S PPP: V prosinci 2013 navštívila MŠ na požádání PhDr. Žítková z PPP z Chrudimi. Rodičům podala dostatečné informace o problematice školní zralosti předškolních dětí, samotný test jejich zralosti nechala na jejich rozhodnutí a nabídla ho ve své kanceláři v budově ZŠ ve Třemošnici. 9

10 11. Materiálně technické podmínky Dle možností rozpočtu se snažíme neustále doplňovat pomůcky a hračky pro VVP. Snažíme se zlepšovat prostředí ve spolupráci se zřizovatelem. Během letních prázdnin byl vybourán průchod mezi hernou a ložnicí, abychom byly schopny zajisti pro děti, které neusnou náhradní činnost (stísněné podmínky v tmavé oddělené ložnici tuto možnost nenabízely). Na začátku školního roku jsme získali sponzorský dar od společnosti Lesy ČR ve výši ,- Kč, za který byly nakoupeny herní prvky na školní zahradu (dřevěná lavička lokomotiva, odrážedla a vozíčky) 12. Závěr Co se podařilo: o zlepšovat prostředí MŠ za pomoci zřizovatele a dostatečnému finančnímu rozpočtu, o průběžně doplňovat hračky a pomůcky pro VVP, o pokračovat ve spolupráci s PPP v Chrudimi, o nadále vést bezplatně Kroužek hry na flétny a Kroužek angličtiny, o podporovat dobré poznatky dětí o přírodě především vlastními zážitky, o rozvíjet sebeobsluhu dětí přiměřeně svému věku, o aktualizovat svoje www stránky na internetu a pravidelně sem umisťovat fotografie z akcí a dokumenty MŠ, o doplnit chybějící vzdělání pro ředitelku MŠ, o získat sponzorský dar od společnosti Lesy ČR ve výši ,- Kč. Co se nepodařilo: o zajistit logopedickou péči do MŠ, o získat finance od MŠMT z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 (projekt zpracován, neschválen), o přesvědčit rodiče o nutnosti lepší komunikace s dítětem, více projevovat zájem o jeho práci a dětské starosti (v případě větší vady řeči navštívit logopeda), o zajistit do MŠ větší výběr zájmových aktivit pro děti, o domluvit se s rodiči na nutnosti omlouvání nepřítomnosti dětí, domlouvání docházky včetně přihlášení stravného, příp. vyzvedávání obědů bude hlavním bodem na třídní schůzce při zahájení nového školního roku. VVP * Problémy činí spojování slov, tvoření vět a také vypravování děje podle obrázků, samostatný projev dětí je obecně velmi omezený, mezi dětmi se ale najdou také výjimky a zejména některá děvčata velmi pěkně mluví již při nástupu do školky. * Stříhání je pro děti obtížné, některé se s nůžkami seznamují poprvé až ve školce - někteří nezvládají tuto techniku ani s papírem. * U předškoláků nebyl větší problém spojit číslo s počtem viděných předmětů, předškoláci se však všeobecně (a to zejména chlapci) hůře soustředí na vypracování zadaného úkolu a zejména jeho dokončení. * Horší orientace v prostoru (podle zvuku), orientace vpravo, vlevo dělá problém i předškolákům. * Velmi těžké bylo spojení hmatu a představivosti bez použití zraku, při různých hrách bylo často zařazováno pro rozvíjení fantazie dětí (velmi oblíbeno - Kimovy hry). * Některé děti mají nepřekonatelný strach z výšek (i malých). * Důležité je potlačování prvků agresivity, záporných emocí a neustálého soutěžení. 10

11 Celkově se práce během školního roku dařila, i když jsme se nevyhnuli různým provozním problémům. Také ve VVP bylo potřeba občas improvizovat a reagovat na aktuální situaci ve školce a okolí. Vše se muselo řešit adekvátně situaci a s ohledem na potřeby dětí a jejich rodičů. Třídní plány byly v průběhu roku upravovány dle potřeby a po dohodě obou učitelek. Za to vše patří velké díky všem zaměstnancům a přátelům naší Mateřské školy! Procházková Andrea ředitelka MŠ 11

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání mateřské školy ve Stupně 1 Adresa : Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany příspěvková organizace Stupno č. 62 338 24 Břasy 1 Zřizovatel

Více