ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Vybavení a podmínky školy Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů a jejich organizace Všeobecné poznámky k organizaci výuky v uměleckých předmětech Vzdělávací obsah hudebního oboru Studijní zaměření: Přípravné studium I Studijní zaměření: Přípravné studium II Vyučovací předmět: Teorie v praxi Vyučovací předmět: Skupinová interpretace Vyučovací předmět: Klavírní seminář Vyučovací předmět: Grygeriánek Studijní zaměření: Hra na klavír Studijní zaměření: Hra na varhany Studijní zaměření: Hra na klávesy Studijní zaměření: Hra na akordeon Studijní zaměření: Hra na housle Studijní zaměření: Hra na elektrické housle Studijní zaměření: Hra na violu Studijní zaměření: Hra na violoncello Studijní zaměření: Hra na kontrabas Studijní zaměření: Hra na kytaru Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření: Hra na baskytaru Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření: Hra na klarinet Studijní zaměření: Hra na saxofon Studijní zaměření: Hra na trubku Studijní zaměření: Hra na lesní roh Studijní zaměření: Hra na pozoun Studijní zaměření: Hra na baryton Studijní zaměření: Hra na tenor Studijní zaměření: Hra na tubu Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Studijní zaměření: Sólový zpěv Studijní zaměření: Sborový zpěv Vzdělávací obsah tanečního oboru Studijní zaměření: Přípravná taneční výchova Studijní zaměření: Tanec Vzdělávací obsah literárně dramatického oboru Studijní zaměření: Přípravná herecká výchova Studijní zaměření: Divadlo herectví Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Václava Kálika, Opava Umění je univerzální řečí lidstva Předkladatel Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace sídlo školy: Nádražní okruh 11, Opava IČO: Ředitel školy: Petr Bouček Telefon: Zřizovatel Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Telefon: Platnost dokumentu od 1. září 2013 V Opavě 1. září 2013 ředitel školy 3

4 2. Charakteristika školy Škola poskytuje vzdělávání ve třech oborech hudebním tanečním literárně - dramatickém Kapacita školy: 1258 žáků 2.1 Historie a současnost První zmínky o potřebě české hudební školy v Opavě se objevují v roce Tohoto úkolu se ujala Matice Opavská a 1. května 1924 byl zahájen provoz Hudební a pěvecké školy Matice Opavské. V letech byl provoz školy přerušen a vyučovat se začalo 1. září Od roku 1950 nese škola název Městský hudební ústav, který je 1. února 1961 přejmenován na Lidovou školu umění. Od 1. června 1990 se změnil název školy na Základní uměleckou školu a v srpnu 1990 jí byl MŠMT ČR propůjčen čestný název Základní umělecká škola Václava Kálika (hudební skladatel a opavský rodák). V současné době poskytuje škola výuku ve třech oborech (hudební, taneční a literárně dramatický). Výuka uměleckých oborů probíhá také na odloučených pracovištích: Matiční dům, Městský dům kultury Petra Bezruče a ZŠ Ilji Hurníka. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní odborníci a řada z nich aktivně působila či ještě působí v různých profesionálních seskupeních a orchestrech. Pedagogický sbor je rozložen do všech věkových kategorií. Využíváme poznatků zkušených pedagogů kombinovaných s dravostí a snahou mladé generace o získání co největšího množství informací propojených s moderní technikou. To vše kombinujeme a předáváme co nejlepším a nejsrozumitelnějším způsobem naší mladé generaci. 2.3 Vybavení a podmínky školy Nejdůležitější součástí jsou dvě multifunkční učebny s výškově nastavitelnými interaktivními tabulemi a ozvučením, učitelským počítačem s notačním programem a klaviaturou pro zápis not. K práci s interaktivní tabulí používáme program Smart notebook. Samozřejmostí jsou piana v obou učebnách. Pro orchestry v jedné z těchto učeben je bicí souprava, elektrické piano, mobilní ozvučení a pro zpěváky mikrofony. Učebny jsou vybaveny stohovatelnými židlemi a stojánky na noty. Ve druhé učebně, sloužící mimo jiné jako zkušebna sborového zpěvu, je k dispozici čtyřstupňové pódium, jehož konstrukce je z důvodu úspory místa vysunovací. Koncertní sál školy je vybaven mobilní ozvučovací technikou s mixážním pultem. ům a pedagogům jsou k dispozici dvě koncertní klavírní křídla. Pro výuku tanečního oboru slouží dva baletní sály se zrcadly, baletizolem, cvičebními tyčemi, audio a video technikou a pianem. Literárně dramatický obor má k dispozici sál s vyvýšeným pódiem, ozvučením a osvětlením. Nástrojové vybavení školy lze považovat jako velmi nadstandartní. Škola disponuje také cimbály, cembalem a elektrickými píšťalovými varhanami. Pro žáky a rodiče slouží šatna s velkou obrazovkou, kde neustále běží upoutávky na naše vystoupení, fotografie a videa z akcí školy. Všichni také mají možnost využít nápojový automat, který je umístěn ve vestibulu. Velký důraz klademe na naše internetové stránky, které aktualizujeme každý den. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola se velmi aktivně zapojuje do charitativních akcí v regionu. Formou koncertů spolupracujeme především s těmito organizacemi: Psychiatrická léčebna v Opavě Slezská nemocnice v Opavě Marianum Opava Eurotopia Opava o.p.s. nestátní nezisková organizace zaměřená na práci s dětmi a rodinami ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí Spolupráce s městem Opavou Škola se aktivně zapojuje do kulturního dění ve městě. Orchestry a soubory vystupují na mnoha akcích, které město pořádá (Bezručova Opava, Promenádní koncerty na Ptačím vrchu, výročí a oslavy včetně významných zahraničních návštěv). Vedení školy je také v přípravném výboru Bezručovy Opavy. Pořádáme výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je Statutární město Opava. Probíhá aktivní spolupráce se Slezským divadlem. Spolupracujeme s Církevní konzervatoří v Opavě. Aktivně se podílíme na výuce žáků ZŠ Ilji Hurníka (škola s rozšířenou hudební výchovou). 4

5 3. Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy formujeme a vychováváme žáky nejen jako potencionální umělce s úctou k regionálním a národním tradicím a hodnotám, ale hlavně jako slušné lidi, platné naší společnosti klademe velký důraz na práci v souborech a orchestrech zavádíme a prosazujeme moderní metody výuky pomocí ICT formujeme osobnost žáků k utváření vlastního názoru na dění kolem nich a to nejen v oblasti umění aktivně zapojujeme učitele i žáky do mezioborové spolupráce TO VŠE S POCHOPENÍM A PODPOROU RODIČŮ! 3.2 Vize školy Naše škola si vytkla za cíl vytvořit tradici v pořádání festivalů a přehlídek, spolufinancovaných z grantů vyhlašovaných Statutárním městem Opavou. Každoroční pořádání slavnostního vánočního koncertu ve Slezském divadle, v jehož programu se bude prezentovat to nejlepší z mezioborové spolupráce pedagogů a žáků. 4. Výchovné a vzdělávací strategie Mnozí žáci začínají navštěvovat naši ZUŠ již v předškolním věku a své základní umělecké vzdělávání ukončují paralelně se středoškolským studiem. Z toho vyplývá, že z hlediska časového horizontu má škola prostřednictvím pedagogů zásadní vliv na vývoj a utváření osobnosti mladého člověka a podstatnou měrou se podílí na rozvoji a naplňování výchovně vzdělávacích strategií. vzděláváme žáky v tvůrčí a přátelské atmosféře, avšak s respektováním základních společenských pravidel vedeme žáky ke kultivovanému projevu a to nejen při veřejných vystoupeních přistupujeme k žákům individuálně (přizpůsobujeme metody práce věku a mentálnímu vývoji žáka) probouzíme u žáků objevování vlastních schopností v daném oboru a potřebu je i nadále rozvíjet vedeme žáky k poznání, že úspěšnost netkví v délce domácí přípravy, ale v její efektivitě rozvíjíme schopnosti žáků umět se pohybovat v konkurenčním prostředí např. formou soutěží mezi ZUŠ začleňujeme žáky do skupinové interpretace za pomoci mezioborové spolupráce pedagogů a tím vytváříme pozitivní vztahy a empatie mezi různými věkovými skupinami žáků a prohlubujeme jejich všeobecný pohled na oblast umění napříč všemi žánry vedeme žáky k prezentaci své dosavadní práce na veřejnosti formou sólového či kolektivního vystoupení a tím i pěstujeme smysl pro vhodné chování, oblékání a vystupování při různých společenských akcích a příležitostech vedeme žáky k poznávání a uctívání národních i regionálních kulturních tradic a to např. formou vystupování s různými seskupeními školy pro město při jeho kulturních akcích nebo významných výročích atd. 5

6 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů a jejich organizace 5.1 Všeobecné poznámky k organizaci výuky v uměleckých předmětech Výuka probíhá individuální, skupinovou nebo kolektivní formou. Zásady zařazování žáků do stupňů vzdělávání a délka studia přípravné studium I od 5 let (délka studia jeden nebo dva roky) I. stupeň od 7 let (délka studia sedm let) přípravné studium II od 14 let pouze v hudebním oboru (délka studia jeden rok) určeno uchazečům, kteří neabsolvovali první stupeň studia II. stupeň od 14 let (délka studia 4 roky) Zařazování žáků do ročníků Pokud je ke studiu přijat žák starší, než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je na základě komisionální zkoušky zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji. V případě přestupu žáka na jiný nástroj v průběhu studia nebo postupu do vyššího ročníku, plní žák osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji a to na základě komisionální zkoušky. Pokud žák nastoupí do II. stupně bez předchozího absolvování I. stupně, začíná plnit školní výstupy I. stupně dle plánu stanoveného na delší časový úsek než jeden školní rok. Výuka probíhá v rozsahu minimálně jedné hodiny týdně, v hudebním oboru převážně individuální formou, v ostatních oborech formou kolektivní. Oba stupně základního studia všech oborů jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného či interního vystoupení nebo komisionální zkoušky. obdrží závěrečné vysvědčení. 5.2 Vzdělávací obsah hudebního oboru Hudební obor je začleněn do pěti oddělení 1. oddělení dechových a bicích nástrojů (hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tubu, hra na rytmické a melodické bicí nástroje) 2. oddělení klávesových nástrojů (hra na klavír, varhany, klávesy, akordeon) 3. oddělení strunných nástrojů (hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru) 4. pěvecké oddělení (sólový a sborový zpěv) 5. oddělení teoretických předmětů (škola malých muzikantů, teorie v praxi) Forma výuky individuálně ve hře na hudební nástroj individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků ve hře na zobcovou flétnu a na klávesy individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru a v sólovém zpěvu individuálně v sólovém zpěvu a hře na jakýkoli hudební nástroj v rámci studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin kolektivní výuka Povinnou součástí hudebního oboru v prvních třech ročnících je předmět Teorie v praxi, který je realizovaný formou kolektivní výuky. Od čtvrtého ročníku následuje předmět skupinová interpretace, který se týká všech žáků hudebního oboru. Žáci oddělení klávesových nástrojů, elektrické kytary a baskytary mají povinnost výběru minimálně jednoho předmětu z nabídky povinně volitelných vyučovacích předmětů. 6

7 5.2.1 Studijní zaměření: Přípravné studium I Přípravné studium I (Škola malých muzikantů) je přípravou do předmětu Teorie v praxi pro žáky od 5 let věku. Učební plán A je určen žákům, kteří ještě nemají ujasněno své studijní zaměření. Učební plán B, C a D se zaměřuje na děti, které si své studijní zaměření již zvolily. Proto jsou součástí výuky mimo jiné i praktické ukázky hry na hudební nástroje, které se na naší ZUŠ vyučují. Jelikož hudba a zpěv jako vyjadřovací prostředek podporuje komunikační schopnosti a dovednosti, intelekt dítěte rozvíjíme hravou formou s hudebními prvky a využíváme k tomu moderní vyučovací techniky (interaktivní tabule, PC s internetovým připojením, notačním programem atd.). Díky tomu se nám daří předávat nové informace dětem pomocí dvou složek vnímání sluchu a zraku, jejichž propojením se poznatky stávají pamatovatelnými. Záleží nám na přirozeném rozvoji osobnosti dítěte s využitím pěti elementárních oblastí: dítě a jeho tělo prohlubuje význam hudebních aktivit pro fyzické zdraví a pohodu, relaxaci i aktivizaci, rozvoj jemné (hybnost rukou) i hrubé (hybnost celého těla) motoriky a manipulačních dovedností. dítě a jeho psychika - podporuje duševní pohodu, psychickou zdatnost, vnímavost, vůli a cit, rozvoj řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikaci hudbou, jež připravuje k výuce čtení a psaní a rozvíjí fantazii a tvořivost. dítě a ten druhý podněcuje příležitost ke spolupráci, zdravé soutěživosti, vytrvalosti a zodpovědnosti. Hudebně pohybové hry vedou k přijetí a dodržování daných pravidel, dávají prostor k vzájemnému respektování a uznávání druhých. dítě a společnost umožňuje dítěti prožít sounáležitost v určité sociální skupině a tím vytvořit pocit místa ve společnosti a seznámit ho s lidovými písněmi, dětskými hrami a uměleckými díly. Hudba a umění prohlubuje duchovní hodnoty společnosti. dítě a svět vede k poznání, že hudba a umění jsou univerzální řečí lidstva. Jejím prostřednictvím se dítě seznamuje a respektuje kultury a zvyky jiných národů. Naše zkušenosti potvrzují, že využití těchto pěti oblastí ve výuce má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti dítěte a smysluplně ho připravuje k úspěšnému vykročení do studia I. stupně zvoleného hudebního nástroje a předmětu Teorie v praxi. Učební plán A 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Učební plán B 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Přípravná nástrojová hra 1 1 Učební plán C 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Přípravný sólový zpěv 1 1 Učební plán D 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Přípravný sborový zpěv 1 1 Poznámka k učebnímu plánu A, B, C a D: 1. Studium prvního a druhého ročníku probíhá formou společné kolektivní výuky. V případě nástupu žáka ke studiu v jeho šesti letech věku je žák zařazen do druhého ročníku učebního plánu A, B, C nebo D 2. Přípravná nástrojová hra Učební plán B a Přípravný sólový zpěv Učební plán C jsou realizovány formou skupinové výuky 7

8 Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Škola malých muzikantů ŠKOLA MALÝCH MUZIKANTŮ 1. ročník 2. ročník - vyjmenuje hudební abecedu - dokáže zapsat houslový klíč - umí popsat notovou osnovu - je schopen spolupracovat a komunikovat s pedagogem i s kolektivem spolužáků - dokáže se orientovat v daných pravidlech hudebně pohybové hry - rozezná noty celé, půlové, čtvrťové a dokáže je zapsat Vyučovací předmět: Přípravná nástrojová hra PŘÍPRAVNÁ NÁSTROJOVÁ HRA 1. ročník 2. ročník - dokáže obecně popsat zvolený nástroj - ovládá základní návyky a dovednosti při hře - dokáže zahrát jednoduchou lidovou píseň - dokáže zahrát celé, půlové a čtvrťové noty - rozezná pomlky celé, půlové a čtvrťové Vyučovací předmět: Přípravný sólový zpěv PŘÍPRAVNÝ SÓLOVÝ ZPĚV 1. ročník 2. ročník - osvojuje si správný a uvolněný pěvecký postoj - držení těla při zpěvu - postupně se seznamuje se základy pěveckého dýchání - tvoří zpěvní tón přirozeným způsobem - seznamuje se s notovým zápisem písně a základními hudebními pojmy (nota celá, půlová, čtvrťová, notová osnova, hudební abeceda apod.) - zvládá dle svých možností interpretaci jednoduchých dětských písní a říkadel (max. kvinty a ve vhodné hlasové poloze) Vyučovací předmět: Přípravný sborový zpěv PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV 1. ročník 2. ročník - osvojuje si uvolněný pěvecký postoj-držení těla (ruce), zpěv ve stoje i sedě (při nácviku) - postupně se seznamuje se základy pěveckého dýchání - zpívá přirozeným způsobem - učí se jednoduché rytmizaci textu hře na tělo s použitím vhodných pohybových prvků, orffovských nástrojů apod. - seznamuje se s notovým zápisem písně a základními hudebními pojmy (nota celá, půlová, čtvrťová, notová osnova, hudební abeceda apod.) - učí se převážně náslechovou metodou interpretaci říkadel a jednoduchých písní - osvojuje si návyky pro pravidelnou domácí přípravu - chápe nutnost domácí přípravy 8

9 Studijní zaměření: Přípravné studium II Studijní zaměření Přípravné studium II je určeno žákům, kteří zahájili studium bez předchozího absolvování prvního stupně základního studia. Učební plán A Přípravná nástrojová hra 1 Učební plán B Přípravný sólový zpěv 1 Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Přípravná nástrojová hra PŘÍPRAVNÁ NÁSTROJOVÁ HRA - umí správně sedět nebo stát při hře - dokáže správně popsat a držet nástroj - umí číst noty studovaných skladeb orientuje se v notovém zápisu - zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb - dokáže využít rozlišení tempa a dynamiky - hraje s doprovodem jiného nástroje - zvládá základy technických prvků hry Vyučovací předmět: Přípravný sólový zpěv PŘÍPRAVNÝ SÓLOVÝ ZPĚV - používá správný pěvecký postoj a uvědomělé budování dechové opory - rozšiřuje svůj hlasový rozsah a celkový přirozený hlasový projev - dbá na zřetelnou artikulaci při zpěvu - zpívá lidové a umělé písně s doprovodem, odpovídající jeho schopnostem - zpívá skladby intonačně čistě - dodržuje zásady hlasové hygieny Vyučovací předmět: Teorie v praxi Je tříleté studium, které propojuje sluchovou a vizuální složku výuky v kombinaci s hrou na hudební nástroj. Každé oddělení má určen svůj výukový den. Žáci jsou vyučováni moderními metodami výuky, ke kterým využíváme práci s interaktivní tabulí, notačním programem a PC připojeným k internetu. Výuku realizujeme prostřednictvím těchto složek 1. teoretická 2. vokální 3. hudebně pohybová 4. instrumentální 5. poslechová Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Teorie v praxi TEORETICKÁ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - rozlišují pojem zvuk a tón - znají vlastnosti tónu - dokážou zapsat houslový a basový klíč - orientují se v notové osnově - dokážou zapsat noty v houslovém - jsou schopni zapsat a číst noty v houslovém a basovém klíči - chápou význam tečky za notou - znají a píší notu a pomlku šestnáctinovou - dokážou vyjmenovat ve správném 9 - orientují se v notovém zápisu houslového a basového klíče - znají stavbu akordů a jejich obratů - znají druhy mollových stupnic a jejich stavbu - znají a tvoří intervaly

10 klíči - znají hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) - ovládají stavbu durové stupnice - znají posuvky a odrážku - orientují se v základním dynamickém a tempovém označení - znají základní hudební pojmy (legato, staccato, repetice, ligatura atd.) - osvojují si základní rytmické členění taktů - znají nástroje svého oddělení (smyčcové, dechové.) pořadí křížky a béčka - pomocí kvintového a kvartového kruhu dokážou odvodit předznamenání stupnic - rozlišují takty jednoduché a složené - prohlubují znalosti v dynamických a tempových označeních - dokáží zaznamenávat jednoduché rytmické motivy - rozpoznají jednoduchou písňovou formu - rozšiřují si povědomí o hudebních nástrojích, jejich seskupeních a funkcích v orchestru - mají povědomí o nejznámějších světových skladatelích a jejich tvorbě - hravou formou rozeznávají a interpretují pomocí nápěvové metody základní intervaly - dokážou graficky zaznamenat velmi jednoduchou melodii a poté transponovat - ovládají základní hudební pojmy, označení, názvosloví a umí je používat - znají dělení hlasů a hudebních nástrojů do skupin - orientují se v základních hudebních obdobích, stylech a žánrech VOKÁLNÍ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - osvojují si na jednoduchých jednohlasých písních a motivech správné pěvecké návyky - rozvíjí za pomoci pedagoga své intonační schopnosti - dokáží zazpívat jednohlasé písně s doprovodem - umí zpívat jednoduchý kánon - zvládají intonaci jednoduchého notového zápisu v rámci durové tonality - umí zazpívat jednoduchý lidový dvojhlas HUDEBNĚ POHYBOVÁ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - vyjadřují pohybem rytmus, náladu písní a skladeb - propojují pohyb a zpěv za hudebního doprovodu - vyjadřují dle svých schopností hudbu v pohybových hrách a tancích (hra na dirigenta, orchestr, tanečníky) INSTRUMENTÁLNÍ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - znají a používají Orffův instrumentář a jiné pomůcky k vytvoření jednoduchého rytmického doprovodu - pronikají za pomoci pedagoga do pravidel společného muzicírování - realizují jednoduché doprovody na melodické nástroje a také na nástroje svého hudebního zaměření - zapojují se za pomoci pedagoga v jednoduchých lidových písních do společného muzicírování (hra na kapelu, orchestr ) POSLECHOVÁ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - poslechem krátkých skladeb nebo písní dokáží rozlišit výrazné charakteristické znaky tempo, charakter, dynamika, barva, nástroj - pomocí krátkých ukázek se seznamují s nejvýznamnějšími díly světových skladatelů - poslechem rozlišují tónorod a charakter lidových písní a skladeb - poslechem určí s pomocí pedagoga nástrojové skupiny i jednotlivé nástroje - jsou vedeni ke koncentrovanějšímu poslechu přiměřeně voleného hudebního díla - vytváří vlastní melodické a rytmické útvary - umí vytvořit pod vedením pedagoga jednoduchý doprovod na svůj nástroj s použitím základních harmonických funkcí - dokáží hrát a číst svůj notový part - připravují se na skupinovou interpretaci nebo kolektivní výuku - orientují se v jednoduchých písňových formách a snaží se vyjádřit svůj názor - poslechem si prohlubují znalosti dějinného vývoje hudby a jsou vedeni k jejímu aktivnímu vnímání Smyslem a účelem studia Teorie v praxi je příprava žáka na hru v orchestrech a souborech školy. Všechny své teoretické i praktické poznatky a zkušenosti nadále žáci rozvíjejí kolektivní hrou v předmětu Skupinová interpretace. 10

11 5.2.4 Vyučovací předmět: Skupinová interpretace Předmět Skupinová interpretace je povinný pro všechny žáky hudebního oboru. Žáci oddělení klávesových nástrojů mají povinnost výběru minimálně jednoho předmětu z nabídky povinně volitelných předmětů. Na naší škole působí pod vedením zkušených pedagogů několik souborů a orchestrů, které dosahují vynikajících výsledků. Hrou v souborech jsou žáci vedeni ke spolehlivosti a odpovědnosti za společné výkony a výsledky kolektivu a udržování přátelských a sociálních vztahů. Tímto jsou připravováni k budoucímu začlenění a úspěšnému vykročení do pracovního a společenského života. Nepřehlédnutelným faktem je také působení mnohých absolventů v různých amatérských seskupeních a orchestrech. Tímto se pro ně hudba stává smysluplným zdrojem radosti, zábavy a relaxace po celý život. Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Skupinová interpretace 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník - orientuje se v notovém zápisu svého partu (1. volta, 2. volta, D. S. al Coda, D. C. al Coda, ritardando, accelerando, dynamická znaménka atd.) - reaguje na gesta dirigenta (vedoucího souboru) a na ostatní spoluhráče, ve zkouškách souboru je disciplinovaný - zná charakter skladby, ovládá svůj part a dokáže se přizpůsobit intonačně i rytmicky ostatním - již od prvních začátků účinkování v kolektivní hře přijímá spoluodpovědnost za výsledky souboru na vystoupeních a soutěžích, je samostatný při vystoupení (sám si připraví nástroj ke hře, umí sestavit notový stojan a upravit ho do patřičné výšky) - rozvíjí a prohlubuje svou harmonickou představivost, intonační a rytmickou přizpůsobivost a přesnost - na základě dosavadních zkušeností a dovedností pracuje s technickými a výrazovými prostředky svého nástroje - dbá a řídí se pokyny dirigenta, orientuje se v notovém zápise - umí zahrát jednoduchý part z listu, rozvíjí schopnost souhry - řídí se základními pravidly pro společné veřejné vystupování ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - je schopen zahrát náročnější part z listu - v případě sólové interpretace skladby nemá problém s intonační a rytmickou reakcí na doprovod - dle svých dosavadně nabytých zkušeností pracuje s technickými i výrazovými prostředky svého nástroje - zodpovědně přistupuje ke kolektivní práci a jeho výsledku, je vzorem ostatním spoluhráčům a méně zkušeným hráčům - využívá všech svých vědomostí při interpretaci (členění skladby, interpretační pravidla) Vyučovací předmět: Klavírní seminář Tento povinně volitelný předmět je určen pro žáky oddělení klávesových nástrojů, kteří se po absolvování tříletého studia Teorie v praxi nemají možnost zařadit do jakékoli formy skupinové interpretace. Pod vedením zkušeného pianisty a pedagoga mají možnost proniknout do tajů praktické hry a všech věcí kolem a v neposlední řadě i nahlédnout v širším slova smyslu pod pokličku hudby. Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Klavírní seminář 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník - orientuje se v základních hudebních obdobích, dokáže zařadit nejvýznamnější skladatele do hudebních období (s důrazem na klavírní tvorbu) - zná historii a vývoj klavíru, stavbu nástroje - interpretuje skladby nastudované v hodinách hry na klavír před ostatními žáky - dokáže slovně vyjádřit emoce, které v něm poslech skladby vyvolává - má přehled o nejčastěji používaných hudebních formách a jejich stavbě - zná obsazení hudebních uskupení, ve kterých se používá klavír (např. klavírní trio) - umí určit základní harmonické funkce a vytvořit jednoduchý doprovod k lidovým písním - umí tvořit náročnější doprovod za využití velkého rozkladu akordu - je schopen dirigovat základní schémata a umí se řídit podle dirigenta - umí zahrát jednoduchý doprovod k jinému hudebnímu nástroji nebo zpěvu, přizpůsobit se sólistovi - orientuje se v rozdělení hudebních nástrojů - zná nejčastěji používané prvky hudebního názvosloví a jejich význam - navštěvuje koncerty a hudební semináře v rámci výuky klavírního semináře 11

12 ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - je schopen zařadit typickou hudební ukázku do správného období hudební historie, popř. poznat autora skladby (s velkým důrazem na klavírní tvorbu) - má přehled o nejslavnějších klavírních interpretech a klavírních soutěžích - dokáže aktivně sledovat notový zápis při poslechu skladby, porovnává výkony různých interpretů klavírní hudby - subjektivně porovnává klavírní skladby a jejich orchestrální verze - interpretuje skladby nastudované v hodinách hry na klavír před ostatními žáky - dokáže posoudit kvalitu uměleckého výkonu - umí zahrát jednoduchý doprovod k jinému hudebnímu nástroji nebo zpěvu, přizpůsobit se sólistovi - prohlubuje své znalosti o hudebních formách - diskutuje nad interpretačně problematickými místy v klavírní literatuře a navrhuje nejvhodnější řešení - využívá vědomosti při interpretaci (členění skladby, interpretační pravidla,...) - navštěvuje koncerty a hudební semináře v rámci výuky klavírního semináře - umí tvořit náročnější doprovod za využití velkého rozkladu akordu a rozšířených harmonických funkcí - umí harmonizovat melodii na základě rozboru akordů a harmonických funkcí Vyučovací předmět: Grygeriánek Netradiční pěvecký sbor je jedním z povinně volitelných předmětů oddělení klávesových nástrojů a je určen pro žáky, kteří se po absolvování tříletého studia Teorie v praxi nemají možnost zařadit do jakékoli formy skupinové interpretace. Repertoár sboru bude složen převážně z moderních písní tzv. rádiovek. Hlavním cílem je vytvořit kolektivní výuku, která by žáky bavila, a ve které by se sami mohli podílet na výběru písní. V rámci tohoto předmětu se žáci budou zdokonalovat v hudební teorii a získávat obecné povědomí o základní technice zpěvu a jejím praktickém využití ve sborovém zpívání. Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Grygeriánek I. STUPEŇ II. STUPEŇ ročník ročník - ovládá základy pěvecké techniky - zvládá uvolněný pěvecký postoj, správný hlasový začátek a základní pěvecké návyky - ovládá správnou techniku dýchání při zpěvu - je schopen zpívat dvojhlasně a trojhlasně - na příkladech určitých písní si žák opakuje znalosti hudební teorie - umí určit tempo, tóninu a dynamiku skladby - pomocí moderních písní se seznamuje s hudebními styly populární hudby - aktivně se podílí na výběru repertoáru - v písních se dokáže sám doprovodit na klavír či jiné hudební nástroje - používá bicích nástrojů jako doprovodné linky vybraných písní - umí používat základní dirigentská gesta a sám dokáže dirigovat celý sbor - je schopen zazpívat jednoduchý sborový part z listu 12

13 5.2.7 Studijní zaměření: Hra na klavír Klavír patří k nejrozšířenějším klávesovým nástrojům. Je to nástroj sólový, má využití ve čtyřruční, komorní a orchestrální hře a také v doprovodech sólového a sborového zpěvu a jiných hudebních nástrojů. Velké technické a zvukové možnosti nástroje inspirovaly skladatele od 18. stol. až do dneška ke vzniku rozsáhlého repertoáru. Žáci mají možnost se připravit k dalšímu studiu na středních nebo vysokých pedagogických a uměleckých školách. Učební plán I. stupeň II. stupeň Ročník Hra na klavír Teorie v praxi Povinně volitelné vyučovací předměty Skupinová interpretace Klavírní seminář Grygeriánek Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: 1. Součástí předmětu Hra na klavír jsou tyto činnosti: hra z listu, čtyřruční hra a elementární improvizace 2. si po konzultaci s třídním pedagogem zvolí jeden z povinně volitelných vyučovacích předmětů jako povinný 3. Týdenní hodinová dotace pro Přípravné studium I je uvedena v učebním plánu B studijního zaměření Přípravného studia I Přípravná nástrojová hra 5.2.1, pro Přípravné studium II je uvedena v učebním plánu A Přípravná nástrojová hra Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Hra na klavír PŘÍPRAVNÉ STUDIUM I - osvojuje si základní návyky a dovednosti (sedí u nástroje uvolněně, postavení ruky) - rozvíjí si hravou formou přirozenou hudebnost a sluchovou představivost pomocí říkadel, krátkých pohádkových příběhů a písniček - seznamuje se základními druhy úhozů volným přenášením rukou po celé klaviatuře - rozvíjí elementární smysl pro rytmus tleskáním, využívá přirozenou rytmizovanou řeč říkadla a hádanky - získává vztah ke hře na klavír společným muzicírováním s učitelem - osvojuje si základní návyky pro pravidelnou domácí přípravu 1. ročník 2. ročník 3. ročník - hraje říkadla a lidové písně v rozsahu pěti tónů s doprovodem pedagoga - osvojuje si koordinaci rukou při hře oběma rukama současně - zvládá úhozy portamento, staccato, legato - orientuje se na klaviatuře - hraje cvičení na přípravu stupnic a akordů a 2 durové stupnice do 2 # každou rukou zvlášť a akordy ke hraným stupnicím - seznamuje se s dynamickými znaménky f, p, mf - orientuje se v notovém zápise, rozeznává hodnoty not a pomlk - umí číst noty v rámci studovaných skladeb v houslovém i basovém klíči - zvládá technická cvičení - je schopen hrát oběma rukama současně - hraje durové stupnice do 4 # zvlášť i oběma rukama v protipohybu a tónický kvintakord s obraty ke hraným stupnicím hraje zvlášť - zdokonaluje se v dynamice - rozlišuje tempo pomalé, rychlé - hraje durové stupnice do 5 # a 2 a akordy ke hraným stupnicím oběma rukama dohromady v rovném pohybu - hraje mollové stupnice do 2 # každou rukou zvlášť - hraje etudy a technická cvičení k různým druhům klavírní techniky v rytmických a úhozových variantách - soustavně prohlubuje motorické schopnosti - seznamuje se s polyfonií a melodickými ozdobami - je schopen hrát čtyřručně - je schopen interpretovat jednu z nastudovaných skladeb zpaměti na veřejnosti - pracuje na kvalitě a tvoření tónu - je schopen zahrát lidové písně s jednoduchým doprovodem tóniky a dominanty - rozlišuje jednoduché hudební útvary (pochod, polka, valčík, menuet)- rozlišuje melodii od doprovodu - vnímá náladu skladby a s pomocí pedagoga je schopen vyjádřit ji elementárními výrazovými prostředky - využívá dynam. možností nástroje a s pomocí pedagoga používá pedál 13

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První SZUŠ MIS music o.p.s. v Kopřivnici Otevřená brána k umění Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE...6 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3 Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar ne jako povinnost. Albert Einstein OBSAH: 1 Identifikační údaje 5 2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více