spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU"

Transkript

1 Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

2 kapitola 3 Obsah 9 Úvod Metodika Úprava vstupních dat Návrh vhodného polotovaru Vytvoření souřadného systému v CAD a BASE Robota Ustavení obrobku, polotovaru Určení BASE (souřadného systému) Robota Hrubovací strategie frézovaní Výběr nástroje Prvky Strategie Makro Parametr Výpočet a kontrola NC drah Dokončovací strategie frézování Paralelně s osou Paralelně s křivkou Normála křivky Izoparametricky Z konstantně Ekvidistantní Zpracování NC programů v software CamRob Závěr Citace

3 9 Úvod Metodou obrábění je získán výrobek s charakteristickými vlastnostmi, kde rozměrová přesnost a povrchová drsnost je ovlivněna použitou technologie výroby. Základní metody úběru materiálu se dělí: třískové (mechanické, viz. obr. 1.1), nekonvenční (fyzikálně chemické), speciální. Metoda s velkými úběry materiálu zkracuje výrobní čas na úkor přesnosti a kvality vyráběné součásti. Naopak dokončovací operace s malým úběrem je časově náročná, ale dosahuje lepší kvality a vyšší přesnosti obráběné plochy. Moderní řezné materiály a výkonné obráběcí stroje dovolují kombinaci metod pro získání požadované přesnosti při jednom upnutí. Každá výrobní operace je výsledkem spolupráce několika aplikací, kde kvalitní nastavení je předpokladem pro efektivní obrábění. a) b) Obr. 1.1 Mechanické obrábění a) stopková fréza, b) pilový kotouč. Moderní obráběcí stroje jsou ovládány řídícími programy. Příkazy mají podobu alfa numerických znaků, zarovnané do bloku nebo vět. Hlavní přínos počítačem řízené výroby je pružnější reakce na změny při automatizované výrobě, ale využití je pozorováno v celém spektru strojírenství. Díky této technologie jsou tvarově složité výrobky zcela běžné. Rozměrová přesnost a snížení nákladů na přijatelnou úroveň vyžaduje nové metody a postupy. S příchodem nových generací řezných materiálů roste jejich odolnost a dovoluje pracovat s touto technologie produktivněji. Vysoká produktivita výrobních strojů za ekonomického provozu klade vysoké nároky na její správnou obsluhu. Obsáhlá nabídka na trhu ovládacího software vytváří nepřehledné prostředí, které směřuje k personální specializaci jednotlivých úkonů během výroby. Cílem příručky je usnadnit základní orientaci technologie výroby robotem a programování NC drah v softwaru Tebis a CamRob. 37

4 10 Metodika Postup výroby uvedené problematiky lze rozdělit do několika částí: úpravu vstupních dat, návrh vhodného polotovaru, vytvoření souřadného systému v CAD a BASE robota, ustavení obrobku, polotovaru, najetí BASE (souřadného systému) robota, hrubovací strategie frézovaní, dokončovací strategie frézování, vygenerování NC programů do softwaru CamRob, zpracování NC programů v software CamRob. 38

5 10.1 Úprava vstupních dat Uvedená kapitola popisuje zpracování vstupních dat pro obrábění. Převod mezi formáty, nevhodný design i lidský faktor mohou být zdrojem plošných chyb. Hovorové označení rozbitý upozorňuje na nedostatky CAD modelu, proto je vždy základem daný díl řádně zkontrolovat. Jednotlivé elementy ploch se nesmí překrývat a pro účely obrábění musí navazovat. Příklad špatného napojení vedlejších ploch je zobrazen na obr Obdobně lze popsat síť složenou trojúhelníky, které získáme například digitalizací daného modelu. Počet trojúhelníků je v řádech desetitisíců až statisíců. a) b) Obr. 2.1 a) Chybné napojení navazujících ploch (červeně), b) detail trojúhelníkové sítě. Nalezené chyby CAD modelu mají negativní vliv na další průběh obrábění a jeho konečný výsledek. Doporučená oprava pomocí CAD modulu systému Tebis nebo navrácení modelu zadavateli, může být časově náročná. Doporučením je po dodání prvotních dat provést jejich vizuální kontrolu a nedostatky konzultovat se zákazníkem. Obr. 2.2 Zobrazení kolize NC dráhy softwaru Tebis. Porušené nenavazující sítě, mohou vést k destrukci generované dráhy a propadu nástroje. Na vznik reálné možnosti kolize mezi nástrojem a obrobkem upozorňuje, při správném nastavení, simulace NC drah. Jsou zobrazeny v hladině vrstev, které během technologického postupu vytváříme. Kolizní NC dráha je označena červeným vykřičníkem jako na obr

6 ramena - Praxe 10.2 Návrh vhodného polotovaru Výběr polotovaru patří mezi výchozí operace před samotným obráběním. Rozhodnutí, které ovlivňuje výrobní proces a výsledný produkt, je nutné zvážit z technologické i ekonomické stránky. Samozřejmostí je dodržení požadovaných tolerancí, rozměrů a mechanických vlastností materiálu. Polotovar lze vytvořit v software Tebis několika metodami: obrys součásti tvořené kvádrem (viz. obr. 2.3), profil křivky, přídavek, šestistranný přídavek, obrys součásti z profilovaných kvádrů. Cílem je navrhnout co nejvhodnější tvar s rozměry pro požadovanou součást. Normalizované polotovary jsou cenově výhodné a snadněji dostupné, ale mnohdy nesplňuji rozmanité nároky na vnější rozměry. Při individuální výrobě polotovaru, je důležité, zda je navržený polotovar konstrukčně vyrobitelný a ekonomicky přijatelný. Pro ujasnění, polotovar nekomplikujeme složitými tvary, které ztěžují dodavateli jeho výrobu. Obr. 2.3 Návrh polotovaru pomocí kvádru pro model hlavy. Opačný postup je volen u dodaného polotovaru, kde pro správné naprogramování drah v CAM programu se zadává jeho výchozí tvar. Lze využít dva způsoby pro zjištění jeho rozměru: pokud je polotovar přesně vyrobený ± 0,1mm, stačí použít přesné měřící zařízení (posuvná měřítka, mikrometr atd.), pokud je polotovar tvarově složitější, který nelze změřit mechanickým způsobem, použijeme metodu 3D měřící technologie (optická digitalizace skenování).

7 Průmyslový optický 3D skener poskytuje přesné modely s vysokým rozlišením. Analýzy a kontroly jsou mezičlánkem pro úspěšnou výrobu, které zrychlí přípravný proces. Získání modelu polotovaru pomocí průmyslového 3D skeneru, je zobrazeno na obr a) b) Obr. 2.4 a) Optický scan polotovaru b) ATOS Triple Scan 1. Počítačový model polotovaru je důležité porovnat se skutečným polotovarem pro obrábění. Tento krok je potřebný, neboť při rozdílných rozměrech dochází ke kolizi nástroje s obrobkem. Vzniklé finanční škody při zničení nástroje, popřípadě poškození vřetene nebo robotického ramene, nejsou úměrné přínosu za ušetřený čas. a) b) Obr. 2.5 a) NC dráhy s chybně zadaným polotovarem, b) kolize s reálným polotovarem. Pochyby a nejasnosti o polotovaru, je vhodné neopomíjet a díl několikrát proměřit. Případné odlišnosti od reálných dat je nutné opravit v software Tebis. Obr. 2.5b popisuje špatně vymodelovaný polotovar, který je důvodem vzniku kolize. 41

8 ramena - Praxe 10.3 Vytvoření souřadného systému v CAD a BASE Robota Výběr souřadného systému pro obrábění, je jeden z mnoha důležitých úkonů v technologii obráběcích procesů, který definuje souřadnice polohy tělesa vůči zvolené vztažné soustavě. Prostorové uspořádání je tvořeno třemi směry pravoúhlého systému (viz. obr. 2.6), ze kterého vychází naprogramované NC dráhy. Data o aktuální poloze bodu jsou odečtena z jeho nadefinovaných os. Polohu souřadného bodu je možno definovat pomocí: soustava souřadnic (kartézská, polární, válcová), počáteční bod (nulový, výchozí), směr souřadných os. Obr. 2.6 Pravoúhlý souřadnicový systém 2. Plošný model vytvořený v software Tebis nebo případně importován z jiného programu, je vázán do tzv. absolutního souřadného systému. Počátek je zobrazen na obr 2.7a. a) b) Obr. 2.7 a) Vytvoření souřadného systému pro pevný stůl b) pracovní počátek robota (BASE). Vizuální kontrola souřadného systému upozorňuje na případné složitosti během definování počátku na robotickém pracovišti. Opravou v Tebisu je zadán nový systém s místem dobrého přístupu. Pro generování nástrojových drah je nutný jednotný

9 souřadný systém, který je stejný pro tvorbu NC kódu i pro pracovní počátek robota base (viz. obr. 2.7). Pro technologie obrábění rotačním stolem, je použita přídavná sedmá osa robota E1. Její programování vyžaduje umístění souřadného systému na střed modelu (viz. obr. 2.8), který odpovídá ose rotačního stolu. a) b) Obr. 2.8 a) Souřadný systém na ose modelu b) base robota uprostřed polotovaru. Samotné upnutí polotovaru na střed rotačního stolu, ovlivňuje celkovou přesnost. Je-li polotovar upnut mimo střed rotace, rotuje s vyosením a zvolený přídavek nemusí být dostačující. Rostoucí nesouosost nepřiměřeně zvětšuje průměr záběru ostří, čímž zkracuje jeho životnost, případně hrozí celkové poškození obráběcího stroje. Obr. 2.9 Base 17 na rotačním stole. Software CAMRob definuje souřadný systém rotačního stolu pod BASE 17, která je fixní a nesmí se přiřadit jiné pracovní BASE robota při najíždění. Na obr. 2.9 je zobrazeno její umístění. 43

10 ramena - Praxe 10.4 Ustavení obrobku, polotovaru Základní postup ustavení obrobku na rotační stůl (viz. obr. 2.10) nebo pevný stůl (viz. obr. 2.12) je popsán v této kapitole. V návaznosti na předchozí problematiku modelu hlavy, je zvoleno upnutí na rotační stůl, kde pro kompletní obrábění a docílení výsledného tvaru je využito úplné rotace o 360. Tato varianta vyžaduje souosé upnutí polotovaru vůči ose rotace stolu. Více pojednává předchozí kapitola číslo 3, kde je kladen důraz na dodržení souososti. Obr Upnutí na rotačním stole. Stabilní upnutí ve výchozí pozici je zajištěno několika postupy. Jednoduchá manipulace a rychlá aplikace jsou vlastnosti přítlačných upínek nebo je využito speciálních technologických přípravků.

11 Obr Rotační stůl 3. Různorodá nabídka rotačních stolů umožnuje individualizaci pro potřeby zákazníka. Jednoosá až tříosá kinematika pohybu zlepšuje vyrobitelnost tvarově náročných dílů. Z hlediska výroby jsou sochy a osově souměrné dílce nejčastěji upínány právě na rotační stůl (viz. obr. 2.11), kde je využita přídavná osa base17. Upnutí bez možností rotace na klasický pevný stůl je znázorněno na obr Rotace stolu je nahrazena technologie obrábění natočení osy nástroje robota kolem obráběcího dílce. Limitním prvkem je osazení nástroje a jeho korekce vůči obráběnému polotovaru. Obr Upnutí na pevném stole. Při ustavení polotovaru se neopomíjí poloha nebo natočení polotovaru. Výchozí pozice je volena pro nejvýhodnější postup obrábění. Nezbytné otočení obrobku a nové najetí base je podmíněno dobrou přesností. Obr Pevný stůl 4. Přímé upnutí polotovaru na pevný nebo rotační stůl naskytuje příležitost vzniku kolize mezi deskou stolu a nástrojem. Vždy je vyhodnocena situace tak, aby při obrábění tvaru 45

12 ramena - Praxe nedošlo ke kolizi a předešlo se zapnutí pasivní bezpečnosti. Tento pasivní prvek omezuje pohyb nástroje pod zadanou výšku souřadnice osy Z, která nabývá vyšších hodnot než upínací stůl. Zajištění bezpečnosti softwarem Tebis, je dosaženo přídavkem polotovaru v ose Z. V jednodušším případně je polotovar vypodložen na dostatečnou výšku Určení BASE (souřadného systému) Robota Base definuje souřadný systém Robota a je určena průsečíkem 3 os bodu (X,Y,Z). K definování počátku slouží najížděcí hrot, kde válcová broušená špička je upnuta ve vřeteni robota. Ručním ovládáním je zadáno: počátek base, kladný pohyb robota ve směru X, pohyb v rovině XY. Tři body určují základnu (basi) X,Y,Z a rovinu obrábění (obr. 2.14), které je přiřazen název a číslo. Tento číselně označený počátek, zadává souřadný systém v sofware CamRob. Důvodem je převod NC drah z Tebisu pro robota. Celkový počet basi je 32 a robotem lze určit několik různě najetých počátku kromě base 17, která je pevně přiřazena k rotačnímu stolu.

13 Obr Najetí base 5. 47

14 ramena - Praxe 10.6 Hrubovací strategie frézovaní Kapitola představuje několik strategií hrubovacích procesů a postupů na konkrétním příkladu. V oblasti strojírenské technologie je obecně tlak snižovat přídavky na obrábění, které prodlužují strojní čas a zvyšují náklady. Ovšem u rozměrných obrobků je stále odebíráno velké množství materiálu. Příkladem je řešené obrábění kamene, kde polotovar ve formě kvádru zobrazuje obrázek 2.7b. Obr Posloupnost funkce hrubování. Hrubovací operace je přípravný proces pro dokončování. V software Tebis je pro její správné nastavení využito posloupnosti několika záložek, které jsou popsány na obrázku Obr Analýza úkosů.

15 Plošná analýza v software Tebis označuje problematická místa, jako je zaoblení na daném dílu nebo úkosy, které nelze obrobit ve vertikální ose nástroje (viz. obr. 2.16) Výběr nástroje V prvním kroku je zvolen nástroj, který bude při dané strategii použit (viz. obr. 2.17). Tabulka nástrojů je pravidelně aktualizována o nové nástroje a slouží k jejímu výběru. Obr Výběr nástroje z tabulky nástrojů. Není-li požadovaný nástroj uveden v aktuální databázi, jednoduchým postupem je vymodelován v software Tebis (viz. obr. 2.18). Definování nástroje v programu Tebis je členěno: břit, držák, nástroj. Obr Třídění nového nástroje. 49

16 ramena - Praxe Do sestavy nástroje jsou postupně vloženy jednotlivé komponenty v pořadí, nástroj, prodloužení a držák. Sestavit lze pouze komponenty s kompatibilním propojením Prvky V dalším kroku je vybrán obráběný díl a pomocí stejné nabídky jako na obr je zvolena oblast obrábění, přídavek pro obrábění a stop plochy. Obr Výběr obráběného dílu. Stop plochy rozšiřují omezující oblast, za kterou nástroj neobrábí. Nejčastěji se využívá pro zadání minimální hloubky na ose Z, více popsáno v kapitole 2.4. Obr Zadání polotovaru z předchozí operace.

17 Pro funkci hrubování vyžaduje software Tebis definované rozměry polotovaru, ze kterého se generují NC dráhy. Zadání je provedeno výběrem modelu nebo volbou předchozí operace (viz. obr. 2.20) Strategie Výběrem správné strategie hrubování lze předejít mnoha obtížím v další fázi programování. Základní rozdělení hrubovacích strategií je: paralelně s osou, soustředný, paralelně s obrysem. Obr Výběr strategie paralelně s obrysem. Pro uvedený příklad je zvolena strategie hrubování paralelně s obrysem (viz obr. 2.22). Vhodná pro obrábění křehkých nebo odolných materiálů, kde umožňuje konstantní úběr materiálu. Na obr je viditelné nastavení několika položek, které upravují výsledné dráhy nástroje. Vše je záležitostí programátora a jeho přístupu ke zvolené technologie. Běžně je uváděn přísuv (překrytí nástroje v řezu), hloubka řezu (jak hluboko bude nástroj obrábět) a roztřídění (způsob vytvoření přejezdů). 51

18 ramena - Praxe Makro Po nastavení strategie hrubování se přechází k záložce maker. Makrem jsou označeny odjezdy a nájezdy mezi NC dráhami (viz. obr. 2.22). Na NC dráze volíme typ najetí např. prodloužením, po spirále nebo pod úhlem atd. To stejné platí mezi vlastními NC dráhami a odjezdy. Obr Nastavení maker Parametr Posledním krokem při nastavení NC programu jsou parametry (viz obr. 2.23). V této složce probíhá nastavení hlavy stroje, referenční bod (souřadný systém hlavní), natočení (souřadný systém v natočené rovině Z), řezné podmínky, které jsou zadány v tabulce nástrojů.

19 Obr Definice parametru Výpočet a kontrola NC drah Po kompletním nastavení technologie pro obrábění probíhá výpočet NC programu (viz. obr. 2.24). Během výpočtu je umožněna další konfigurace oblastí, změna pořadí nebo najetí dráhy. Obr Výpočet NC dráhy. Bezpečnost při zavádění NC programu je zajištěna simulací a kontrolou nástroje na kolizi (viz. obr. 2.25). Doporučuje se opakovat pro každé nové přepočítání NC drah. Simulace kolizí se člení dle kontrolované oblasti: polotovar / břit, polotovar / stopka, polotovar / držák nástroje, nástroj / hotová součást. 53

20 ramena - Praxe Obr Kontrola kolizí. Je-li kontrola bez kolize, navazuje se v dalším technologickém postupu výroby. Generování výsledné podoby obrobku po hrubování polotovaru, umožňuje software Tebis pomocí virtuálního náhledu, jako na obr. 2.26, který je možno zařadit do stromové struktury. Obr Náhled na virtuální polotovar. Natočení souřadného systému na obr je zobrazeno červenou barvou a odpovídá ose obráběcího nástroje. Běžně se využívá pro obrábění složitého tvaru.

21 Obr Náhled na virtuální polotovar. Na obr je naopak znázorněno obrobení bez natočení souřadného systému, kde je patrné velké množství zbytkového materiálu Dokončovací strategie frézování Název této kapitoly, přivádí řešený příklad do oblasti dokončovací operace. Software Tebis nabízí několik možností pro zvolení správné strategie, které se dělí: paralelně s osou, paralelně s křivkou, normálové ke křivce, izoparametricky, z konstantně, ekvidistantní. Obr Dokončovací strategie Paralelně s osou Směr určuje odklonění dráhy od osy X v rovině XY (viz. obr. 2.29). Sklon definuje úhel vertikálního sklonu ploch pro použití strategie. Hloubka drsnosti je parametr ovlivňující přísuv. 55

22 ramena - Praxe Obr Paralelně s osou Paralelně s křivkou Strategie paralelně ke křivce (viz. obr. 2.30) umožňuje obrábět dle vodící: křivky, dvou křivek, plochy, bez vodícího prvku.

23 Obr Paralelně s křivkou. Na obr je zobrazen detail vodící křivky vůči paralelně spočítané dráze nástroje Obr Detail dráhy nástroje paralelně s křivkou. 57

24 ramena - Praxe Normála křivky Strategie obrábění normálově ke křivce (viz. obr. 2.32) je volena s vodící prvkem: křivka, dvě křivky, plocha, bez vodícího prvku. Obr Normálové křivky. Obr popisuje detail křivky vůči normálově spočítané dráze nástroje Obr Detail dráhy strategie normála křivky.

25 Izoparametricky Strategie izoparametrického obrábění (viz. obr a obr. 2.35) lze obrábět pouze jednu plochu typu surface. U této strategie je směr NC dráhy tvořen izoparametrem obráběné plochy. Obr Izoparametricky podélně. Obr Izoparametricky kolmo. 59

26 ramena - Praxe Z konstantně Strategie generuje vedení nástroje po povrchu obráběného tvaru v ose Z souřadného systému (viz. obr. 2.36). Obr Strategie Z konstantně. Detail generované dráhy touto strategie je zobrazen na obr Obr Detail dráhy nástroje normála křivky.

27 Ekvidistantní Ekvidistantní strategie využívá až 25 vodících prvků, které kopírují jednotlivé plochy, křivky jsou uzavřené a nesmí přesáhnout hranici obráběné oblasti. Je dosaženo větší variability v uspořádání drah a zadání sklonu nástroje, vytváří z této strategie ideální volbu pro tvarové dokončování (viz. obr. 2.38). Lze volit různé směry obrábění jako je sousledné, nesousledné a pendlování. V případě najíždění po spirále nelze využít pendlování. Obr Strategie ekvidistanta. Na obr je zobrazen detail dráhy nástroje vytvořený ekvidistantní strategie. Obr Detail dráhy nástroje normála křivky. 61

28 ramena - Praxe U této strategie nástroj kopíruje bez ohledu na složitost tvaru paralelní odstup NC dráhy (přísuv) a výsledná kvalita povrchu je velmi dobrá. Obdobné vlastnosti mají i jiné strategie jako například izoparametricky nebo Z konstantně. Obr Dokončení ekvidistantní strategie. Objemné a tvarově složité díly jsou nejčastěji obráběné po částech vytvořením stop plochy nebo volbou oblasti obrábění. Na obr je červenou barvou zobrazena stop plocha, která dělí obráběný díl na dvě části. Pro získání detailnější struktury je nástroj natočen kolmo na stop plochu pomocí souřadného systému. Vypočtené dráhy se následně exportují, více popisuje kapitola 2.8.

29 10.8 Zpracování NC programů v software CamRob Software CamRob testuje, převádí a generuje integrované vizualizace zadaného NC kódu. Jednoduchým postupem je simulováno celé obrábění pro uvedený příklad (viz. obr ). Uživatelské prostředí a model pracoviště popisuje obr Obr Prostředí software CamRob. V panelu simulátoru se definuje rozšířené nastavení, jako je určení base, filtrů, číslo nástroje, a v neposlední řadě strategie. Nastavení strategie je myšlena nejideálnější poloha robota pro daný NC program (viz. obr ). 63

30 ramena - Praxe Obr Simulace obrábění v CamRobu. Návrh vstupní pozice vřetena, zahájí vlastní výpočet kinematiky robota. Simulace ihned vyhodnotí kolizní stavy, které se dále korigují pro kompletní generování NC drah. Je-li při procesu generování řídícího programu robota nalezen kolizní stav, výpočet se zastaví a uživatele upozorní výstražná tabulka. Následné posunutí virtuálním vřetenem změní vstupní natočení a dojde k přepočtu programu. Konečný program bez jakékoliv kolize je uložen a pomocí funkce NC Job nahrán do řídícího počítače. Obr Nastavení strategie (natočení) obrábění.

31 Pro další postup přípravy je doporučena kontrola popisu nástrojů v zásobníku a jejich správné uložení. Obdobně jako v předchozích kapitolách je nutné zajistit správné definování nástroje, především jeho průměr a vyložení. Sestava robotického pracoviště vyžaduje neustálé monitorování provozních kapalin a údržbu prvků pro přívod stlačeného vzduchu a chladící vody. Kapalina při obrábění zastává důležitou funkci, od které se odvíjí kvalita povrchu a hlavně životnost nástrojů. Po vytvoření NC programu a správné konfiguraci výrobního procesu, následuje reálné obrábění robotem. Vybraný program je zkopírován do aktivní složky robota, ze které je spuštěn. Vizuální kontrolou, při staženém posuvu je zajištěno bezpečné najetí počátku NC drah. Minimalizuje se vznik kolize a následné poškození obráběného tvaru nebo nástroje robota. Z důvodu bezpečnosti a případné chyby programátora jsou na pracovišti nainstalovány elektronické bezpečnostní prvky. Tyto prvky zabraňují obsluze vstup na pracoviště při jeho spuštění v automatickém režimu. Při správném najetí programu je možné zvýšit rychlost obrábění, dle předem nastavených hodnot. Programy jsou spouštěné s návaznosti na vytvoření v software Tebis. Po ukončení posledního programu je ofrézovaný tvar zhodnocen a případně odepnut. 65

32 kapitola 11 kapitola 7 kapitola 8a 3 kapitola 9 kapitola Závěr Obrábění robotem je svojí volnosti pohybu výhodné z několika důvodů. Pracovní rozsah překonává obráběcí centra a umožnuje zpracování rozměrných součástí. Při využití rotačního stolu lze obrábět na jedno upnutí ze všech stran. Kladem robotického pracoviště je i vysoká odolnost vůči nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Z druhé strany se nejedná o nejpřesnější technologie a snížená tuhost konstrukčního uspořádání vyžaduje specifický přístup programování. Pro řešení výroby zvolené součásti je vytvořen kompletní technologický postup. Program je složen z hrubovací a dokončovací operace, které předchází volba polotovaru a jeho upnutí. CAM nástavba Tebis nabízí obsáhlé možnosti pro individualizaci uvedeného řešení. Vytvořené a doporučené strategie jsou voleny s ohledem na objektivitu problematiky obrábění, kde cílem publikace je získání základní orientace výrobního procesu. 66

33 kapitola 1 kapitola 12 kapitola 3 kapitola 4 kapitola 5 12 Citace 1. ATOS Triple Scan - Revolutionary scanning technique. GOM MBH. GOM optical Measusuring Techniques [online]. Mittelweg Braunschweig Germany [cit ]. Dostupné z: 2. CENTRE OF COMPUTER GRAPHICS AND VISUALIZATION. Transformace prakticky v managed DirectX [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Kuka-two axis positioner. KUKA ROBOTER GMBH. Kuka-robotics [online] [cit ]. Dostupné z: tionierer.htm 4. BERND SIEGMUND GMBH. Svařovací stoly. Aehrenstrasse 29, Grossaitingen Dostupné z: ,1623.php 5. KUKA ROBOTER GMBH. KUKA System Software 5.2, 5.3, 5.4 [online] [cit ]. ISBN KSS 5.2, 5.3, 5.4 END V3.3. Dostupné z: 67

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 virtuální socha data načtená skenerem editace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 Název projektu: Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice Poptávaný celek: Technologická část pracoviště

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU Na počátku roku 2014 byla započata spolupráce SPŠKS v Hořicích s NPÚ v Ústí nad Labem, jejímž cílem je vytvoření věrných kamenosochařských kopií 17 alabastrových

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Teorie bezkontaktního měření rozměrů Teorie bezkontaktního měření rozměrů Zpracoval: Petr Zelený Pracoviště: KVS Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm Automatizované ostření nástrojů FORTIS Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu až do 340 mm až do 250 mm fortis VELKÝ VÝKON NÍZKÁ CENA Pripojit, ˇ zapnout a jede se! Jednoduše, rychle a presne

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I

Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: Třetí Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: Dílenské programování

Více

Návod připojení a základní práce s programem RT ToolBox

Návod připojení a základní práce s programem RT ToolBox Návod připojení a základní práce s programem RT ToolBox Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Simulace obráběcích strojů

Simulace obráběcích strojů Simulace obráběcích strojů GibbsCAM 2007 Patentové upozornění Tento dokument obsahuje náležité informace od Gibbs and Associates a smí být použit pouze na základě a ve shodě s licencí udělenou majiteli

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

SINUMERIK 840D/810D/FM-NC

SINUMERIK 840D/810D/FM-NC SINUMERIK 84D/81D/FM-NC Návod k obsluze Vydání Úvod 1 Obsluhovací komponenty 2 SINUMERIK 84D/81D/FM-NC 3 Stroj 4 Parametry 5 Návod k obsluze Program 6 7 Diagnostika 8 Uvedení do provozu 9 Platné pro 1

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. STUDUM OTÁčENÍ TUHÉHO TěLESA TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Pracovní úkol (1) Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. (2) Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Inspekce tvaru součásti

Inspekce tvaru součásti Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Obrábění tvarových ploch

Obrábění tvarových ploch standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Obrábění tvarových ploch EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 Frézování/ Soustružení GibbsCAM Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 4/ 2007 Patentové upozornění Tento dokument obsahuje náležité informace od Gibbs and Associates a smí být použit

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

CRYSTA-PLUS M. Všestranný manuální měřicí systém, pro 3-D měřicí úlohy. Efektivní v nákladech, všestranný a jednoduchý. Souřadnicové měřicí stroje

CRYSTA-PLUS M. Všestranný manuální měřicí systém, pro 3-D měřicí úlohy. Efektivní v nákladech, všestranný a jednoduchý. Souřadnicové měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje CRYSTA-PLUS M PRE1203(4) Všestranný manuální měřicí systém, pro 3-D měřicí úlohy. Efektivní v nákladech, všestranný a jednoduchý. CRYSTA-PLUS M: Nekompromisní přesnost ručního

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Petr KELLER, Ph.D. PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ PREZENTACE PŘEDNÁŠEK 2. ČÁST 2005 Programování CNC strojů přehled témat

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy

Více

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů www.siemens.com/nx E x

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Funkce, funkční závislosti Lineární funkce

Funkce, funkční závislosti Lineární funkce Funkce, funkční závislosti Lineární funkce Obsah: Definice funkce Grafické znázornění funkce Konstantní funkce Lineární funkce Vlastnosti lineárních funkcí Lineární funkce - příklady Zdroje Z Návrat na

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

PltCZ2013A4:Layout 1 11/07/13 09:15 Pagina 1. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software. Laser pro každého

PltCZ2013A4:Layout 1 11/07/13 09:15 Pagina 1. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software. Laser pro každého PltCZ2013A4:Layout 1 11/07/13 09:15 Pagina 1 The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser pro každého PltCZ2013A4:Layout 1 11/07/13 09:16 Pagina 2 Pro každého, na vše PLATINO je

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh:

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky 65 Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky Vladimír Dokoupil, Jan Hudec Abstrakt: Příspěvek shrnuje aktuální stav v segmentu stavebnicových a rekonfigurovatelných strojů

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického 1 Pracovní úkol 1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200 V (s minimálním krokem 0.1-0.3 V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Roboty a manipulátory. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Roboty a manipulátory. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Roboty a manipulátory Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Robotika - úvod Definice průmyslového robotu Historie automatický stroj, obsahující manipulátor se dvěma a více pohybovými osami a programovatelný

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

Značení krystalografických rovin a směrů

Značení krystalografických rovin a směrů Značení krystalografických rovin a směrů (studijní text k předmětu SLO/ZNM1) Připravila: Hana Šebestová 1 Potřeba označování krystalografických rovin a směrů vyplývá z anizotropie (směrové závislosti)

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více