Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu Unios MFT PEGATRON Czech zastoupená: panem Jiřím Kalabzou, předsedou ZV a panem Luďkem Rozprýmem, místopředsedou ZV uzavírají Kolektivní smlouvu na dobu neurčitou 1

2 Úvodní ustanovení Podniková kolektivní smlouva stanovuje dohodnuté povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců. Upravuje spolupráci smluvních stran, stanovuje pracovněprávní, mzdové a další nároky zaměstnanců. Kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Tato kolektivní smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. I. Vztahy mezi smluvními stranami Obě smluvní strany mají shodný zájem na efektivním řízení a organizaci práce ve společnosti, a tím na zajišťování potřebných sociálních jistot zaměstnanců. 1.1 Smluvní strany se zavazují: a) vzájemně respektovat postavení smluvních subjektů a případné rozpory, které vzniknou v průběhu platnosti této kolektivní smlouvy, řešit přednostně oboustranným jednáním, b) navzájem konzultovat připravované opatření a záměry, které se dotknou zájmů druhé smluvní strany. Před rozhodnutím jedné smluvní strany bude se vždy přihlížet ke stanovisku druhé smluvní strany. c) zdržet se veškeré diskriminace zaměstnanců z důvodů rasových, politických, náboženských, členství v odborech, věku a pohlaví. 1.2 Zaměstnavatel se zavazuje: a) Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci možnost rezervovat si meetingové místnosti na recepci společnosti a ty může odborová organizace využívat pro své potřeby. b) Zaměstnavatel vytvoří předsedovi a místopředsedovi odborové organizace a zajistí jim na pracovišti přístup na internet. Dále vytvoří loop, jehož součástí budou zástupci odborových organizací a zástupci společnosti a bude jej v případě potřeby aktualizovat. c) Zaměstnavatel bude v souladu s 287 odst. 1 ZP poskytovat informace odborové organizaci. Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Informacemi se rozumí měsíční ekonomické výsledky firmy, počty zaměstnanců, nástupy a výstupy ze zaměstnání s důvody, přehled výstupů na základě 55, čerpání benefitů a úrazovost zaměstnanců. d) Zaměstnavatel bude projednávat s odborovou organizací skutečnosti uvedené v 287 odst. 2 ZP. Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci zastupovanými odborovou organizací, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. e) Zaměstnavatel po předchozím oznámení umožní funkcionářům odborové organizace a funkcionářům a zaměstnancům OS Unios vstup do svých prostor pro plnění jejich úkolů. 2

3 f) Zaměstnavatel provede výběr členských příspěvků formou srážky ze mzdy u těch zaměstnanců, kteří k tomu dali písemný souhlas, a zároveň se zavazuje předat měsíční přehled o provedených srážkách pověřenému zástupci odborové organizace. Přehled bude obsahovat jmenný seznam přispívajících zaměstnanců a celkovou částku, která bude odvedena na příspěvcích. Sražené částky převede do konce měsíce na účet odborové organizace. Zástupce odborové organizace oznámí písemnou formou nejpozději do 25. dne běžného měsíce mzdové účtárně, komu z členů odborové organizace má být zrušena srážka ze mzdy. g) Zaměstnavatel umožní odborové organizaci, aby na dohodnutých místech umístila svoji informační vývěsku. h) Zaměstnavatel umožní odborové organizaci seznámit se zněním kolektivní smlouvy všechny zaměstnance. i) Zaměstnavatel bude odborové organizaci poskytovat podklady pro výkon jejích pravomocí (pracovněprávní předpisy, BOZP, KS apod.) j) Zástupce zaměstnavatele se zúčastní, na pozvání odborové organizace, jednání ZV OS Unios. 1.3 Závazky odborové organizace a) Odborová organizace se zavazuje, že předloží zaměstnavateli na požádání seznam členů závodního výboru a bude jej pravidelně informovat o změnách ve složení výboru. b) Odborová organizace bude informovat zaměstnavatele o svých jednáních týkajících se zájmů zaměstnavatele i zájmu zaměstnanců. c) Odborová organizace umožní účast zástupce zaměstnavatele při jednáních, která se týkají zájmů zaměstnavatele, pokud o to zaměstnavatel požádá. d) Odborová organizace se zavazuje, že pokud zaměstnavatel předloží návrhy opatření, které se týkají počtu alespoň 50 zaměstnanců, odborová organizace sdělí své stanovisko nejpozději do 10 kalendářních dnů. Nezaujme-li do té doby odborová organizace stanovisko, je opatření navrhované zaměstnavatelem platné. e) V naléhavých případech obě strany souhlasí s přijetím stanoviska do 2 pracovních nebo 3 kalendářních dnů. f) Oborová organizace zajistí, aby členové odborového orgánu zachovávali mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, aby nedošlo porušením mlčenlivosti k poškození oprávněných zájmů zaměstnavatele. g) Odborová organizace se zavazuje zachovávat sociální smír po dobu platnosti této kolektivní smlouvy za podmínky dodržování sjednaných závazků. h) Odborová organizace se zavazuje informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem. i) Odborová organizace bude zaměstnavatele podporovat při zavádění nových technologií a opatření, která povedou k racionálnějšímu způsobu hospodaření, lepším výsledkům umožňujícím modernizaci podniku, vytváření dalších pracovních příležitostí i zvýšení výdělkové úrovně. 1.4 Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace a) Pro služební návštěvy odborové organizace platí při vstupu do prostorů zaměstnavatele stejné předpisy, jako pro ostatní návštěvy. Členové odborů mají přístup na pracoviště odborů. b) Zaměstnavatel hradí náklady spojené s kolektivním vyjednáváním. 3

4 II. Pracovněprávní nároky a podmínky 2.1 Zaměstnavatel je povinen uzavřít nejpozději v den vzniku pracovního poměru se zaměstnancem písemnou pracovní smlouvu. Pracovní poměr bude uzavírán na dobu neurčitou, bude-li to v zájmu společnosti. 2.2 Zaměstnavatel zajistí, aby se všichni zaměstnanci podrobili před vznikem pracovního poměru vstupní lékařské prohlídce, v průběhu pracovního poměru pravidelným periodickým prohlídkám a případně při skončení pracovního poměru výstupní prohlídce. Vstupní, periodické a výstupní prohlídky uhradí zaměstnavatel. 2.3 Pracovní doba činí 40 hodin týdně v jednosměnném pracovním režimu, 38,75 hodin ve dvousměnném pracovním režimu a 37,5 hodiny v třísměnném pracovním režimu. V případě potřeby společnosti v obdobích zvýšené výroby, bude zaměstnavatel plošně měnit provozní režim na jednotlivých odděleních v souladu s ustanovením 81 a následujících ZP. Změny směnných režimů budou projednány s odborovou organizací a průkazným způsobem oznámeny zaměstnancům alespoň 3 kalendářní dny předem. Zaměstnavatel bude usilovat o dodržování pravidelného střídání směnných režimů v co největším počtu případů. 2.4 Stanovení začátku a konce pracovní doby a rozvrh pracovních směn včetně přestávek musí být předem projednáno s odborovým orgánem. 2.5 Základní výměra dovolené činí čtyři týdny. 2.6 Rozsah přesčasové práce je maximálně 150 hodin v roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad tento rozsah pouze na základě dohody se zaměstnancem. 2.7 Výkon práce přesčas v pracovních dnech nařídí zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději 4 hodiny předem. O nařízení práce ve dnech pracovního klidu budou zaměstnanci vyrozuměni alespoň 24 hodin před nástupem na takovouto směnu, s výjimkou případů stanovených v 91 odst. 3 zákoníku práce. 2.8 Zaměstnavatel poskytne volno s náhradou mzdy při těchto důležitých osobních překážkách v práci: 1. Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení a) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. V případě ošetření u jednoho lékaře v místě bydliště zaměstnance se za dobu nezbytně nutnou považují 4 hodiny. b) Pracovní volno se poskytne i tehdy, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném, než nejbližším zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je schopno potřebnou zdravotní péči poskytnout. Náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a). 4

5 2. Narození dítěte manželce (družce) zaměstnance Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět. Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne k účasti při porodu manželky (družky). 3. Doprovod a) rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu: - s náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance, nebo jeho manžela. Má-li zaměstnanec nárok na podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy. - bez náhrady mzdy, jde-li o ostatní rodinné příslušníky. b) Doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy - pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce. c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu. 4. Úmrtí rodinného příslušníka Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 5. Vlastní svatba, svatba dětí a rodičů Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu, náhrada mzdy však přísluší pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne rodiči na jeden den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy dítěti při svatbě rodiče. 6. Přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny, jde-li o stěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy. 5

6 7. Nepředvídatelné přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. 8. Znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, kterého používá těžce postižený na zdraví Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání 9. Pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovně lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 10. Pohřeb zaměstnance Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu zaměstnance, tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. 11. Vyhledání zaměstnání Pracovní volno bez náhrady mzdy před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až e) ZP, nebo dohodou z týž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. 12. Nad rámec stanovený vyhl. č. 590/2006 Sb. se zaměstnancům poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a bez ztráty docházkového bonusu: - pro členy ZV OS Unios při účasti na školeních a akcích pořádaných vyšším odborovým orgánem v max. rozsahu 6 dnů ročně bez ohledu na počet členů ZV OS. - v délce jednoho dne zaměstnanci doprovázejícímu dítě ve vlastní péči do první třídy při zahájení školního roku, v případě, že oba rodiče jsou zaměstnanci PEGATRON Czech, s.r.o., volno se poskytne jednomu z nich. 2.9 Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. 6

7 III. Mzdová část Odměňování zaměstnanců se řídí zákoníkem práce 262/2006 Sb. Vnitřní mzdový předpis pro odměňování zaměstnanců je k dispozici u vedoucích zaměstnanců, na intranetu odboru HR (\\ACZ-fs-01\ACZ_HR_PUB\Inner Regulations) a u vedení odborové organizace. 3.1 Vývoj mezd Zaměstnavatel se zavazuje zvýšit průměrnou základní měsíční mzdu v roce 2014 oproti základní měsíční mzdě v předchozím roce průměrně o 1,5%. Navýšení základní mzdy konkrétního zaměstnance proběhne v závislosti na hospodářském výsledku v roce 2013 a na výši inflace v roce 2013, s přihlédnutím k výsledkům hodnocení pracovního výkonu, s platností od 1. července Smluvní strany se dále dohodly, že u zaměstnanců, kteří splňují požadavky dané interními a korporátními normami, může dojít s platností od k povýšení, které je spojeno s novou výší základní mzdy, která odpovídá nově získané pracovní pozici. 3.2 Zařazování pracovních činností a zaměstnanců do tarifních tříd Pracovní činnosti vykonávané v podniku jsou zařazeny do tarifních tříd. Přehled tarifních tříd, struktura pracovních pozic a mezd je v případě potřeby k dispozici k nahlédnutí členům ZV OS Unios u HR Managera. Position name in PCZ PCZ grade Operator 1 Keeper 1 Inspector 1 MF Operator 1 MF Keeper 1 FL Driver 1 Assistant 2 Technician 2 Officer 2 Team Leader 2 Senior Team Leader 3 Assistant Engineer 3 Senior Officer 3 Professional I 3 Supervisor 4 Engineer I 4 Professional II 4 Senior Supervisor 5i Engineer II 5i Senior Professional I 5i Senior Engineer 5ii Associate Manager 5ii Senior Professional II 5ii Manager I 6 Project manager I 6 Manager II 7 Project manager II 7 Senior Manager Director 8 8 7

8 3.3 Mzdové příplatky Zaměstnavatel poskytne v souladu s všeobecně závaznými předpisy (následující druhy příplatků): - příplatek za práci přesčas: + 25% průměrného výdělku - příplatek za práci přesčas v sobotu, + 25% průměrného výdělku - sobotní a nedělní příplatek + 10% průměrného výdělku - příplatek za práci přesčas v neděli + 50% průměrného výdělku - příplatek za práci přesčas ve svátek: + 100% průměrného výdělku - příplatek za práci v noci + 10% průměrného výdělku 3.4 Měsíční Prémie Měsíční prémie za výkon ve výši 0-30% ze základní měsíční hrubé mzdy pro pozice Operátor a ve výši 0 20% ze základní měsíční hrubé mzdy pro ostatní pozice mohou být vypláceny všem zaměstnancům PEGATRON Czech s.r.o. po skončení zkušební doby. Rozpočet výše měsíčního bonusu se vypočítává z měsíční produktivity při nastaveném cíli produktivity 90 %, od které se odečítají vážené materiálové ztráty způsobené při výrobě v PCZ. Konkrétní výši rozpočtu měsíčního bonusu určuje generální ředitel. a) Výsledná částka měsíčních prémií je určena vedoucím zaměstnancem s přihlédnutím k pracovnímu výkonu zaměstnance hodnocenému podle kritérií určených v Mzdovém řádu. b) Měsíční prémie jsou vždy vypláceny ve výplatním termínu za hodnocený měsíc spolu se mzdou. 3.5 Stabilizační bonus Výše stabilizačního bonusu u každého zaměstnance bude fixně 8,3% z jeho základní mzdy. Tento bonus je automaticky měsíčně upravován na základě neodpracované doby, za dny nemoci a neomluvené absence. Rozhodné období pro výpočet bonusu je stanoveno ode dne nástupu do pracovního poměru až do posledního pracovního dne v kalendářním měsíci. Zaměstnanec, který ukončí, nebo s kterým je ukončen pracovní poměr v průběhu kalendářního měsíce, tedy není v pracovním poměru k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, nárok na stabilizační bonus ztrácí. Nově nastupujícím zaměstnancům od vznikne nárok na stabilizační bonus až po roce odpracovaném ve společnosti. 3.6 Měsíční docházkový bonus a) Měsíční prémie za docházku mohou být vypláceny všem zaměstnancům společnosti za podmínek přesně definovaných ve mzdovém řádu. b) Měsíční docházkový bonus je vždy vyplácen ve výplatním termínu za hodnocený měsíc spolu se mzdou. 8

9 3.7 Čtvrtletní bonus Zaměstnancům může být vyplacena čtvrtletní bonusová složka. Podmínky vyplácení čtvrtletního bonusu: Čtvrtletní bonus je stanovován pro všechny zaměstnance PCZ na základě plnění zisku společnosti. Jeho výše je stanovena na 6% z čistého čtvrtletního IMP zisku vytvořeného na všech CSC projektech. Maximální částka pro vyplacení čtvrtletního bonusu pro všechny útvary je stanovena na Kč ,-. Výplata tohoto bonusu musí být schválena generálním ředitelem. Výpočet konečného % bonusu provádí finanční tým GM. Čtvrtletní bonus je vyplácen ve čtyřech výplatních termínech. Každé období je vyhodnoceno po jeho ukončení. Tato období jsou definována následovně: 1. čtvrtletí: leden březen výplatní termín: duben 2. čtvrtletí: duben červen výplatní termín: červenec 3. čtvrtletí: červenec září výplatní termín: říjen 4. čtvrtletí: říjen prosinec výplatní termín: leden 3.8 Mzda při výkonu jiné práce Nemůže-li konat zaměstnanec práci pro jím nezaviněný prostoj ( 207 ZP) a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Nemůže-li konat zaměstnanec práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Podle 41 odst. 5 zák. práce zaměstnance v těchto případech nelze převést na jinou práci bez jeho souhlasu. 3.9 Splatnost mzdy 1. Mzda se vyplácí zaměstnancům v zákonných penězích. 2. Mzda je splatná měsíčně, vždy zpětně za uplynulý odpracovaný kalendářní měsíc. 3. Mzda je vyplácena pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance u peněžního ústavu. O případnou změnu vyplácení mzdy musí zaměstnanec písemně požádat mzdovou účtárnu před koncem kalendářního měsíce, za který požaduje vyplatit mzdu např. na jiný účet. Společnost provede převod mezd na bankovní účty svých zaměstnanců k 7. pracovnímu dni následujícího měsíce. 4. Zaměstnanci je mzda vyplacena v tomto stanoveném výplatním termínu i v případě, že výplatní termín připadne na období čerpání dovolené na zotavenou zaměstnance. 5. Zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemný doklad (výplatní lístek), obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Mzdová účetní zaměstnavatele je povinna předložit zaměstnanci na jeho žádost k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla mzda vypočtena. Případné reklamace uplatňuje zaměstnanec u svého nadřízeného nebo u mzdové účetní. 6. Zjistí-li zaměstnanec dodatečně po převzetí mzdy přeplatek ve vyúčtování mzdy, je povinen to bezodkladně oznámit mzdové účetní, nebo svému nadřízenému. 7. Zaměstnanec je povinen oznámit mzdové účetní, popř. jinému pracovníkovi personálního oddělení bezodkladně všechny nároky na nemocenské dávky a všechny skutečnosti, mající vliv na správný výpočet výše mzdy. 9

10 IV. Odstupné Zaměstnanci, kterému skončí pracovní poměr výpovědí, nebo dohodou z důvodů uvedených v 52 písm.a) až c) ZP, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši a) Jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok, b) Dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky, c) Trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň dva roky a méně než pět let, d) Pětinásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň pět let Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm.d) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. V. Další zaměstnanecké benefity 5.1 Dovolená nad rámec stanovený Zákoníkem práce Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než jeden rok a méně než dva roky od data nástupu, náleží jeden den dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než dva roky a méně než tři roky od data nástupu, náleží dva dny dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než tři roky a méně než čtyři roky od data nástupu, náleží tři dny dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než čtyři roky a méně než pět let od data nástupu, náleží čtyři dny dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než pět let od data nástupu, náleží pět dní dovolené navíc. 5.2 Sick days Zaměstnancům, kteří v posledních dvou letech nebyli v pracovní neschopnosti, náleží tři dny omluveného volna (sick days) s náhradou mzdy ve výši 80% průměrného výdělku, které mohou využít v případě nevolnosti. Toto omluvené volno, které musí schválit vedoucí pracovník, nenahrazuje první tři dny pracovní neschopnosti (karenční dobu nemoci). Tři dny omluveného volna lze čerpat pouze vcelku, nedají se rozdělit do několika období a lze je čerpat 1x za období jednoho kalendářního roku. 10

11 5.3 Pojištění Zaměstnancům, kteří jsou vysláni na služební cestu do zahraničí poskytne zaměstnavatel zdravotní připojištění. 5.4 Vitamínové balíčky Zaměstnancům budou jednou ročně poskytovány zdravotní vitamínové balíčky nebo očkování v období zvýšeného výskytu infekčních onemocnění spojených se sníženou imunitou (standardně počátkem zimy). 5.5 Kvalifikační dohoda Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem kvalifikační dohodu, ve které se zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení nebo prohloubení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a hmotného zabezpečení a zaměstnanec se zavazuje setrvat v pracovním poměru po určitou dobu nebo uhradit náklady spojené se zvyšováním nebo prohlubováním kvalifikace. 5.6 Příspěvek na stravné Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek na stravné ve výši 55% z ceny jednoho jídla za odpracovanou směnu. Za odpracovanou směnu se považuje také odpracování části směny delší než 3 hodiny. V případě, že zaměstnanec odpracuje během jednoho kalendářního dne více než 11 hodin, vzniká mu nárok na další dotované jídlo. 5.7 Příspěvek na penzijní připojištění. Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou, který má uzavřenou pojistnou smlouvu o penzijním připojištění s penzijním fondem, poskytovat měsíčně příspěvek na toto pojištění. Pro zaměstnance pracující ve společnosti do dvou let od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 200 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než dva roky a méně než tři roky od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 300 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než tři roky a méně než čtyři roky od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 400 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než čtyři roky a méně než pět let od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 500 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než pět let od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 600 Kč. Pravidla pro čerpání tohoto příspěvku jsou definovány ve vnitrofiremní směrnici Podmínky pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění svých zaměstnanců. Zaměstnavatel nebude zaměstnanci poskytovat příspěvek v případě, že zaměstnanec bez vážných důvodů přestane platit příspěvek na penzijní připojištění. 5.8 Sportovní a kulturní aktivity Společnost podporuje sportovní a kulturní aktivity zaměstnanců tím, že přispívá na pořádání nebo účast zaměstnanců na vybraných akcích. 5.9 Zvýhodněný tarif mobilního operátora Společnost ve spolupráci se společností T-Mobile a společností Mobile Systems nabízí zvýhodněnou cenu mobilního volání pro zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a agenturní zaměstnance, a to v návaznosti na tarif, který si vyberou. 11

12 6.1 Všeobecné ujednání VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a při plnění dalších úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovených právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon dozoru nad BOZP/zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb./ ve znění pozdějších předpisů Zaměstnavatel se za tím účelem zavazuje: a) včas informovat, nejméně 3 dny před jeho uskutečněním, příslušný odborový orgán o jednání týkajícího se oblasti BOZP, b) informovat příslušný odborový orgán, vyslechnout jeho informace, připomínky a návrhy k organizaci školení, instruktážích a pokynech k BOZP o zaměstnancích, určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie a k organizování evakuace zaměstnanců o výběru a zajišťování odborně způsobilých zaměstnanců k prevenci rizik o každé další záležitosti, která může ovlivnit oblast BOZP o termínu výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a po jeho provedení o výsledku provedené kontroly o svém rozhodnutí a návrhu na zařazení práce do příslušných kategorií z hlediska ochrany zdraví při práci, výsledcích provedených měření koncentrací a intenzit rizikových faktorů a rozhodnutích orgánu ochrany veřejného zdraví o vzniku pracovního úrazu a zjištěné nemoci z povolání. c) projednat za účelem dosažení shody s příslušným odborovým orgánem následující otázky a opatření týkající se oblasti BOZP: opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců, opatření, která se týkají snížení rizika duševní a tělesné únavy, jiných druhů tělesné zátěže a úpravy pracovišť a pracovních podmínek, opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů, resp. k jejich omezení, celkový rozsah přesčasové práce, otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace práce v noci. 6.2 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel organizuje na všech svých pracovištích a zařízeních prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dohodě s příslušným odborovým orgánem, a to minimálně jedenkrát ročně ( 108ZP). V rámci této dohody se zaměstnavatel zavazuje: a) předložit příslušnému odborovému orgánu nejpozději v měsíci dubnu ke schválení opatření k provedení prověrek BOZP obsahující zejména jejich rozsah a zaměření, 12

13 b) podle návrhu příslušného odborového orgánu doplnit prověrkové komise o funkcionáře odborové organizace, c) v průběhu prověrek BOZP spolupracovat s příslušným odborovým orgánem a vyjadřovat se k jeho návrhům a připomínkám, d) využívat všech vhodných opatření vůči těm vedoucím zaměstnancům, kteří narušují zdárný průběh prověrek BOZP e) předložit nejpozději do konce měsíce června příslušnému odborovému orgánu k projednání závěrečnou zprávu o výsledku prověrek a harmonogram opatření k odstranění závad zjištěných při prověrkách f) v dohodnutých termínech předkládat příslušnému odborovému orgánu zprávy o odstraňování závad zjištěných při prověrkách BOZP. 6.3 Školení zaměstnanců Zaměstnavatel ve spolupráci se zařízením závodní preventivní péče zajistí vyškolení potřebného množství zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců, a jejich vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti Zaměstnavatel je dále povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a pravidelně ověřovat jejich znalost s frekvencí jednou za dva roky. 6.4 Pracovní úrazy, nemoci z povolání a jejich odškodnění Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti příslušného odborového orgánu ( 105 ZP). Příslušný odborový orgán předá do 30 dnů ode dne uzavření podnikové kolektivní smlouvy zaměstnavateli seznam funkcionářů, pověřených na jednotlivých pracovištích k účasti na tomto vyšetřování Odborový orgán bude o pracovním úrazu neprodleně informován prostřednictvím u a dále v rámci jednání zdravotně-bezpečnostní komise Zaměstnavatel se zavazuje projednat s příslušným odborovým orgánem opatření proti opakování podobných pracovních úrazů, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl záznam o úrazu sepsán Zaměstnavatel se zavazuje zajistit odborovým orgánům možnost pravidelně kontrolovat, zda řádně vyšetřuje pracovní úrazy, a umožnit odborovým orgánům účast při zjišťování příčin pracovních úrazů ( 322odst. 1 písm. b) ZP). Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz a zašle záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení orgánům uvedených v 4 odst. 2 a 5 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a Odborovému svazu UNIOS Praha Zaměstnavatel projedná způsob a rozsah náhrady škody, vzniklé pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání s příslušným odborovým orgánem a poškozeným zaměstnancem do 30 dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dozvěděl. 13

14 6.4.6 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit poškozenému zaměstnanci na základě předloženého dokladu náklady, vynaložené na vyhotovení /vystavení/ lékařského posudku v souvislosti se stanovením výše bolestného nebo ztížení společenského uplatnění Zaměstnavatel poskytne, v případě, kdy zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře, jednorázové odškodnění pozůstalých v rozsahu své odpovědnosti ( 375 a 378 ZP) ve výši: - manžel/-lka ,- Kč - nezaopatřené dítě ,- Kč - rodiče v případě, že žili ve společné domácnosti ,- Kč Zaměstnavatel se zavazuje na základě žádosti příslušného odborového orgánu zpřístupnit mu podle 108 ZP doklady o evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání. 6.5 Zabezpečení činnosti příslušného odborového orgánu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Členové příslušného odborového orgánu nesmějí být pro výkon své činnosti na úseku BOZP diskriminováni nebo znevýhodněni ve svých nárocích; nesmějí být pro výkon své činnosti ani zvýhodněni Zaměstnavatel pro řádný výkon činnosti příslušného odborového orgánu na úseku BOZP se zavazuje vytvořit následující podmínky: a) poskytnout přísl. odborovému orgánu k výkonu jeho činnosti pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku /jiný úkon v obecném zájmu - 277ZP/ v rozsahu 2 hodin měsíčně členům příslušného odborového orgánu b) zpřístupnit přísl. odborovému orgánu na jeho žádost: - právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP - doklady o výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 6.6 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům, z jejichž pracovní náplně vyplývá, že jsou povinni užívat pracovní oděv po celou pracovní dobu, měsíčně finanční příspěvek jako náhradu za údržbu ochranného pracovního oděvu. 100,-Kč pro zaměstnance divize MFT, QA, ENG, ADM, GM Office a 50,- Kč pro zaměstnance divize CSC. 14

15 VII. Závěrečná ustanovení Neplnění povinností a závazků vyplývajících z ustanovení kolektivní smlouvy se považuje za porušování právních předpisů. Všechny změny a doplňky kolektivní smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran. Obě strany se dohodly vyhodnotit společně plnění této kolektivní smlouvy k a k daného roku. Kolektivní smlouva je z á v a z n á pro smluvní strany i jejich právní nástupce. Smluvní strany se zavazují své právní nástupce o existenci kolektivní smlouvy včas informovat a o změně právního nástupce písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Kolektivní smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotovení, z nichž dvě obdrží zaměstnavatel a dvě odborová organizace. S obsahem kolektivní smlouvy je závodní výbor povinen seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výjimkou části III.3.1Vývoj mezd, která se uzavírá s platností do 30. června Kolektivní smlouva nabývá účinnosti dnem Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. V Ostravě dne Razítko zaměstnavatele: Keith Wong Generální ředitel PEGATRON Czech s.r.o.... Jiří Kalabza Předseda ZV MFT PEGATRON Czech... Luděk Rozprým Místopředseda ZV MFT PEGATRON Czech Razítko ZV MFT PEGATRON Czech: 15

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o. na rok 2013 uzavřená mezi Metrostav a.s. se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Kolekvní smlouva vyššího stupně

Kolekvní smlouva vyššího stupně 1 z 18 29.6.2015 15:24 Vysknout Kolekvní smlouva vyššího stupně KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Marnem Pýchou 1.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více