Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu Unios MFT PEGATRON Czech zastoupená: panem Jiřím Kalabzou, předsedou ZV a panem Luďkem Rozprýmem, místopředsedou ZV uzavírají Kolektivní smlouvu na dobu neurčitou 1

2 Úvodní ustanovení Podniková kolektivní smlouva stanovuje dohodnuté povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců. Upravuje spolupráci smluvních stran, stanovuje pracovněprávní, mzdové a další nároky zaměstnanců. Kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Tato kolektivní smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. I. Vztahy mezi smluvními stranami Obě smluvní strany mají shodný zájem na efektivním řízení a organizaci práce ve společnosti, a tím na zajišťování potřebných sociálních jistot zaměstnanců. 1.1 Smluvní strany se zavazují: a) vzájemně respektovat postavení smluvních subjektů a případné rozpory, které vzniknou v průběhu platnosti této kolektivní smlouvy, řešit přednostně oboustranným jednáním, b) navzájem konzultovat připravované opatření a záměry, které se dotknou zájmů druhé smluvní strany. Před rozhodnutím jedné smluvní strany bude se vždy přihlížet ke stanovisku druhé smluvní strany. c) zdržet se veškeré diskriminace zaměstnanců z důvodů rasových, politických, náboženských, členství v odborech, věku a pohlaví. 1.2 Zaměstnavatel se zavazuje: a) Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci možnost rezervovat si meetingové místnosti na recepci společnosti a ty může odborová organizace využívat pro své potřeby. b) Zaměstnavatel vytvoří předsedovi a místopředsedovi odborové organizace a zajistí jim na pracovišti přístup na internet. Dále vytvoří loop, jehož součástí budou zástupci odborových organizací a zástupci společnosti a bude jej v případě potřeby aktualizovat. c) Zaměstnavatel bude v souladu s 287 odst. 1 ZP poskytovat informace odborové organizaci. Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Informacemi se rozumí měsíční ekonomické výsledky firmy, počty zaměstnanců, nástupy a výstupy ze zaměstnání s důvody, přehled výstupů na základě 55, čerpání benefitů a úrazovost zaměstnanců. d) Zaměstnavatel bude projednávat s odborovou organizací skutečnosti uvedené v 287 odst. 2 ZP. Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci zastupovanými odborovou organizací, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. e) Zaměstnavatel po předchozím oznámení umožní funkcionářům odborové organizace a funkcionářům a zaměstnancům OS Unios vstup do svých prostor pro plnění jejich úkolů. 2

3 f) Zaměstnavatel provede výběr členských příspěvků formou srážky ze mzdy u těch zaměstnanců, kteří k tomu dali písemný souhlas, a zároveň se zavazuje předat měsíční přehled o provedených srážkách pověřenému zástupci odborové organizace. Přehled bude obsahovat jmenný seznam přispívajících zaměstnanců a celkovou částku, která bude odvedena na příspěvcích. Sražené částky převede do konce měsíce na účet odborové organizace. Zástupce odborové organizace oznámí písemnou formou nejpozději do 25. dne běžného měsíce mzdové účtárně, komu z členů odborové organizace má být zrušena srážka ze mzdy. g) Zaměstnavatel umožní odborové organizaci, aby na dohodnutých místech umístila svoji informační vývěsku. h) Zaměstnavatel umožní odborové organizaci seznámit se zněním kolektivní smlouvy všechny zaměstnance. i) Zaměstnavatel bude odborové organizaci poskytovat podklady pro výkon jejích pravomocí (pracovněprávní předpisy, BOZP, KS apod.) j) Zástupce zaměstnavatele se zúčastní, na pozvání odborové organizace, jednání ZV OS Unios. 1.3 Závazky odborové organizace a) Odborová organizace se zavazuje, že předloží zaměstnavateli na požádání seznam členů závodního výboru a bude jej pravidelně informovat o změnách ve složení výboru. b) Odborová organizace bude informovat zaměstnavatele o svých jednáních týkajících se zájmů zaměstnavatele i zájmu zaměstnanců. c) Odborová organizace umožní účast zástupce zaměstnavatele při jednáních, která se týkají zájmů zaměstnavatele, pokud o to zaměstnavatel požádá. d) Odborová organizace se zavazuje, že pokud zaměstnavatel předloží návrhy opatření, které se týkají počtu alespoň 50 zaměstnanců, odborová organizace sdělí své stanovisko nejpozději do 10 kalendářních dnů. Nezaujme-li do té doby odborová organizace stanovisko, je opatření navrhované zaměstnavatelem platné. e) V naléhavých případech obě strany souhlasí s přijetím stanoviska do 2 pracovních nebo 3 kalendářních dnů. f) Oborová organizace zajistí, aby členové odborového orgánu zachovávali mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, aby nedošlo porušením mlčenlivosti k poškození oprávněných zájmů zaměstnavatele. g) Odborová organizace se zavazuje zachovávat sociální smír po dobu platnosti této kolektivní smlouvy za podmínky dodržování sjednaných závazků. h) Odborová organizace se zavazuje informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem. i) Odborová organizace bude zaměstnavatele podporovat při zavádění nových technologií a opatření, která povedou k racionálnějšímu způsobu hospodaření, lepším výsledkům umožňujícím modernizaci podniku, vytváření dalších pracovních příležitostí i zvýšení výdělkové úrovně. 1.4 Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace a) Pro služební návštěvy odborové organizace platí při vstupu do prostorů zaměstnavatele stejné předpisy, jako pro ostatní návštěvy. Členové odborů mají přístup na pracoviště odborů. b) Zaměstnavatel hradí náklady spojené s kolektivním vyjednáváním. 3

4 II. Pracovněprávní nároky a podmínky 2.1 Zaměstnavatel je povinen uzavřít nejpozději v den vzniku pracovního poměru se zaměstnancem písemnou pracovní smlouvu. Pracovní poměr bude uzavírán na dobu neurčitou, bude-li to v zájmu společnosti. 2.2 Zaměstnavatel zajistí, aby se všichni zaměstnanci podrobili před vznikem pracovního poměru vstupní lékařské prohlídce, v průběhu pracovního poměru pravidelným periodickým prohlídkám a případně při skončení pracovního poměru výstupní prohlídce. Vstupní, periodické a výstupní prohlídky uhradí zaměstnavatel. 2.3 Pracovní doba činí 40 hodin týdně v jednosměnném pracovním režimu, 38,75 hodin ve dvousměnném pracovním režimu a 37,5 hodiny v třísměnném pracovním režimu. V případě potřeby společnosti v obdobích zvýšené výroby, bude zaměstnavatel plošně měnit provozní režim na jednotlivých odděleních v souladu s ustanovením 81 a následujících ZP. Změny směnných režimů budou projednány s odborovou organizací a průkazným způsobem oznámeny zaměstnancům alespoň 3 kalendářní dny předem. Zaměstnavatel bude usilovat o dodržování pravidelného střídání směnných režimů v co největším počtu případů. 2.4 Stanovení začátku a konce pracovní doby a rozvrh pracovních směn včetně přestávek musí být předem projednáno s odborovým orgánem. 2.5 Základní výměra dovolené činí čtyři týdny. 2.6 Rozsah přesčasové práce je maximálně 150 hodin v roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad tento rozsah pouze na základě dohody se zaměstnancem. 2.7 Výkon práce přesčas v pracovních dnech nařídí zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději 4 hodiny předem. O nařízení práce ve dnech pracovního klidu budou zaměstnanci vyrozuměni alespoň 24 hodin před nástupem na takovouto směnu, s výjimkou případů stanovených v 91 odst. 3 zákoníku práce. 2.8 Zaměstnavatel poskytne volno s náhradou mzdy při těchto důležitých osobních překážkách v práci: 1. Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení a) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. V případě ošetření u jednoho lékaře v místě bydliště zaměstnance se za dobu nezbytně nutnou považují 4 hodiny. b) Pracovní volno se poskytne i tehdy, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném, než nejbližším zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je schopno potřebnou zdravotní péči poskytnout. Náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a). 4

5 2. Narození dítěte manželce (družce) zaměstnance Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět. Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne k účasti při porodu manželky (družky). 3. Doprovod a) rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu: - s náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance, nebo jeho manžela. Má-li zaměstnanec nárok na podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy. - bez náhrady mzdy, jde-li o ostatní rodinné příslušníky. b) Doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy - pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce. c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu. 4. Úmrtí rodinného příslušníka Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 5. Vlastní svatba, svatba dětí a rodičů Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu, náhrada mzdy však přísluší pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne rodiči na jeden den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy dítěti při svatbě rodiče. 6. Přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny, jde-li o stěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy. 5

6 7. Nepředvídatelné přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. 8. Znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, kterého používá těžce postižený na zdraví Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání 9. Pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovně lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 10. Pohřeb zaměstnance Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu zaměstnance, tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. 11. Vyhledání zaměstnání Pracovní volno bez náhrady mzdy před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až e) ZP, nebo dohodou z týž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. 12. Nad rámec stanovený vyhl. č. 590/2006 Sb. se zaměstnancům poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a bez ztráty docházkového bonusu: - pro členy ZV OS Unios při účasti na školeních a akcích pořádaných vyšším odborovým orgánem v max. rozsahu 6 dnů ročně bez ohledu na počet členů ZV OS. - v délce jednoho dne zaměstnanci doprovázejícímu dítě ve vlastní péči do první třídy při zahájení školního roku, v případě, že oba rodiče jsou zaměstnanci PEGATRON Czech, s.r.o., volno se poskytne jednomu z nich. 2.9 Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. 6

7 III. Mzdová část Odměňování zaměstnanců se řídí zákoníkem práce 262/2006 Sb. Vnitřní mzdový předpis pro odměňování zaměstnanců je k dispozici u vedoucích zaměstnanců, na intranetu odboru HR (\\ACZ-fs-01\ACZ_HR_PUB\Inner Regulations) a u vedení odborové organizace. 3.1 Vývoj mezd Zaměstnavatel se zavazuje zvýšit průměrnou základní měsíční mzdu v roce 2014 oproti základní měsíční mzdě v předchozím roce průměrně o 1,5%. Navýšení základní mzdy konkrétního zaměstnance proběhne v závislosti na hospodářském výsledku v roce 2013 a na výši inflace v roce 2013, s přihlédnutím k výsledkům hodnocení pracovního výkonu, s platností od 1. července Smluvní strany se dále dohodly, že u zaměstnanců, kteří splňují požadavky dané interními a korporátními normami, může dojít s platností od k povýšení, které je spojeno s novou výší základní mzdy, která odpovídá nově získané pracovní pozici. 3.2 Zařazování pracovních činností a zaměstnanců do tarifních tříd Pracovní činnosti vykonávané v podniku jsou zařazeny do tarifních tříd. Přehled tarifních tříd, struktura pracovních pozic a mezd je v případě potřeby k dispozici k nahlédnutí členům ZV OS Unios u HR Managera. Position name in PCZ PCZ grade Operator 1 Keeper 1 Inspector 1 MF Operator 1 MF Keeper 1 FL Driver 1 Assistant 2 Technician 2 Officer 2 Team Leader 2 Senior Team Leader 3 Assistant Engineer 3 Senior Officer 3 Professional I 3 Supervisor 4 Engineer I 4 Professional II 4 Senior Supervisor 5i Engineer II 5i Senior Professional I 5i Senior Engineer 5ii Associate Manager 5ii Senior Professional II 5ii Manager I 6 Project manager I 6 Manager II 7 Project manager II 7 Senior Manager Director 8 8 7

8 3.3 Mzdové příplatky Zaměstnavatel poskytne v souladu s všeobecně závaznými předpisy (následující druhy příplatků): - příplatek za práci přesčas: + 25% průměrného výdělku - příplatek za práci přesčas v sobotu, + 25% průměrného výdělku - sobotní a nedělní příplatek + 10% průměrného výdělku - příplatek za práci přesčas v neděli + 50% průměrného výdělku - příplatek za práci přesčas ve svátek: + 100% průměrného výdělku - příplatek za práci v noci + 10% průměrného výdělku 3.4 Měsíční Prémie Měsíční prémie za výkon ve výši 0-30% ze základní měsíční hrubé mzdy pro pozice Operátor a ve výši 0 20% ze základní měsíční hrubé mzdy pro ostatní pozice mohou být vypláceny všem zaměstnancům PEGATRON Czech s.r.o. po skončení zkušební doby. Rozpočet výše měsíčního bonusu se vypočítává z měsíční produktivity při nastaveném cíli produktivity 90 %, od které se odečítají vážené materiálové ztráty způsobené při výrobě v PCZ. Konkrétní výši rozpočtu měsíčního bonusu určuje generální ředitel. a) Výsledná částka měsíčních prémií je určena vedoucím zaměstnancem s přihlédnutím k pracovnímu výkonu zaměstnance hodnocenému podle kritérií určených v Mzdovém řádu. b) Měsíční prémie jsou vždy vypláceny ve výplatním termínu za hodnocený měsíc spolu se mzdou. 3.5 Stabilizační bonus Výše stabilizačního bonusu u každého zaměstnance bude fixně 8,3% z jeho základní mzdy. Tento bonus je automaticky měsíčně upravován na základě neodpracované doby, za dny nemoci a neomluvené absence. Rozhodné období pro výpočet bonusu je stanoveno ode dne nástupu do pracovního poměru až do posledního pracovního dne v kalendářním měsíci. Zaměstnanec, který ukončí, nebo s kterým je ukončen pracovní poměr v průběhu kalendářního měsíce, tedy není v pracovním poměru k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, nárok na stabilizační bonus ztrácí. Nově nastupujícím zaměstnancům od vznikne nárok na stabilizační bonus až po roce odpracovaném ve společnosti. 3.6 Měsíční docházkový bonus a) Měsíční prémie za docházku mohou být vypláceny všem zaměstnancům společnosti za podmínek přesně definovaných ve mzdovém řádu. b) Měsíční docházkový bonus je vždy vyplácen ve výplatním termínu za hodnocený měsíc spolu se mzdou. 8

9 3.7 Čtvrtletní bonus Zaměstnancům může být vyplacena čtvrtletní bonusová složka. Podmínky vyplácení čtvrtletního bonusu: Čtvrtletní bonus je stanovován pro všechny zaměstnance PCZ na základě plnění zisku společnosti. Jeho výše je stanovena na 6% z čistého čtvrtletního IMP zisku vytvořeného na všech CSC projektech. Maximální částka pro vyplacení čtvrtletního bonusu pro všechny útvary je stanovena na Kč ,-. Výplata tohoto bonusu musí být schválena generálním ředitelem. Výpočet konečného % bonusu provádí finanční tým GM. Čtvrtletní bonus je vyplácen ve čtyřech výplatních termínech. Každé období je vyhodnoceno po jeho ukončení. Tato období jsou definována následovně: 1. čtvrtletí: leden březen výplatní termín: duben 2. čtvrtletí: duben červen výplatní termín: červenec 3. čtvrtletí: červenec září výplatní termín: říjen 4. čtvrtletí: říjen prosinec výplatní termín: leden 3.8 Mzda při výkonu jiné práce Nemůže-li konat zaměstnanec práci pro jím nezaviněný prostoj ( 207 ZP) a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Nemůže-li konat zaměstnanec práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Podle 41 odst. 5 zák. práce zaměstnance v těchto případech nelze převést na jinou práci bez jeho souhlasu. 3.9 Splatnost mzdy 1. Mzda se vyplácí zaměstnancům v zákonných penězích. 2. Mzda je splatná měsíčně, vždy zpětně za uplynulý odpracovaný kalendářní měsíc. 3. Mzda je vyplácena pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance u peněžního ústavu. O případnou změnu vyplácení mzdy musí zaměstnanec písemně požádat mzdovou účtárnu před koncem kalendářního měsíce, za který požaduje vyplatit mzdu např. na jiný účet. Společnost provede převod mezd na bankovní účty svých zaměstnanců k 7. pracovnímu dni následujícího měsíce. 4. Zaměstnanci je mzda vyplacena v tomto stanoveném výplatním termínu i v případě, že výplatní termín připadne na období čerpání dovolené na zotavenou zaměstnance. 5. Zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemný doklad (výplatní lístek), obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Mzdová účetní zaměstnavatele je povinna předložit zaměstnanci na jeho žádost k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla mzda vypočtena. Případné reklamace uplatňuje zaměstnanec u svého nadřízeného nebo u mzdové účetní. 6. Zjistí-li zaměstnanec dodatečně po převzetí mzdy přeplatek ve vyúčtování mzdy, je povinen to bezodkladně oznámit mzdové účetní, nebo svému nadřízenému. 7. Zaměstnanec je povinen oznámit mzdové účetní, popř. jinému pracovníkovi personálního oddělení bezodkladně všechny nároky na nemocenské dávky a všechny skutečnosti, mající vliv na správný výpočet výše mzdy. 9

10 IV. Odstupné Zaměstnanci, kterému skončí pracovní poměr výpovědí, nebo dohodou z důvodů uvedených v 52 písm.a) až c) ZP, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši a) Jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok, b) Dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky, c) Trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň dva roky a méně než pět let, d) Pětinásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň pět let Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm.d) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. V. Další zaměstnanecké benefity 5.1 Dovolená nad rámec stanovený Zákoníkem práce Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než jeden rok a méně než dva roky od data nástupu, náleží jeden den dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než dva roky a méně než tři roky od data nástupu, náleží dva dny dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než tři roky a méně než čtyři roky od data nástupu, náleží tři dny dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než čtyři roky a méně než pět let od data nástupu, náleží čtyři dny dovolené navíc. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti více než pět let od data nástupu, náleží pět dní dovolené navíc. 5.2 Sick days Zaměstnancům, kteří v posledních dvou letech nebyli v pracovní neschopnosti, náleží tři dny omluveného volna (sick days) s náhradou mzdy ve výši 80% průměrného výdělku, které mohou využít v případě nevolnosti. Toto omluvené volno, které musí schválit vedoucí pracovník, nenahrazuje první tři dny pracovní neschopnosti (karenční dobu nemoci). Tři dny omluveného volna lze čerpat pouze vcelku, nedají se rozdělit do několika období a lze je čerpat 1x za období jednoho kalendářního roku. 10

11 5.3 Pojištění Zaměstnancům, kteří jsou vysláni na služební cestu do zahraničí poskytne zaměstnavatel zdravotní připojištění. 5.4 Vitamínové balíčky Zaměstnancům budou jednou ročně poskytovány zdravotní vitamínové balíčky nebo očkování v období zvýšeného výskytu infekčních onemocnění spojených se sníženou imunitou (standardně počátkem zimy). 5.5 Kvalifikační dohoda Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem kvalifikační dohodu, ve které se zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení nebo prohloubení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a hmotného zabezpečení a zaměstnanec se zavazuje setrvat v pracovním poměru po určitou dobu nebo uhradit náklady spojené se zvyšováním nebo prohlubováním kvalifikace. 5.6 Příspěvek na stravné Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek na stravné ve výši 55% z ceny jednoho jídla za odpracovanou směnu. Za odpracovanou směnu se považuje také odpracování části směny delší než 3 hodiny. V případě, že zaměstnanec odpracuje během jednoho kalendářního dne více než 11 hodin, vzniká mu nárok na další dotované jídlo. 5.7 Příspěvek na penzijní připojištění. Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou, který má uzavřenou pojistnou smlouvu o penzijním připojištění s penzijním fondem, poskytovat měsíčně příspěvek na toto pojištění. Pro zaměstnance pracující ve společnosti do dvou let od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 200 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než dva roky a méně než tři roky od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 300 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než tři roky a méně než čtyři roky od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 400 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než čtyři roky a méně než pět let od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 500 Kč. Pro zaměstnance pracující ve společnosti více než pět let od data nástupu činí výše tohoto příspěvku 600 Kč. Pravidla pro čerpání tohoto příspěvku jsou definovány ve vnitrofiremní směrnici Podmínky pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění svých zaměstnanců. Zaměstnavatel nebude zaměstnanci poskytovat příspěvek v případě, že zaměstnanec bez vážných důvodů přestane platit příspěvek na penzijní připojištění. 5.8 Sportovní a kulturní aktivity Společnost podporuje sportovní a kulturní aktivity zaměstnanců tím, že přispívá na pořádání nebo účast zaměstnanců na vybraných akcích. 5.9 Zvýhodněný tarif mobilního operátora Společnost ve spolupráci se společností T-Mobile a společností Mobile Systems nabízí zvýhodněnou cenu mobilního volání pro zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a agenturní zaměstnance, a to v návaznosti na tarif, který si vyberou. 11

12 6.1 Všeobecné ujednání VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a při plnění dalších úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovených právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon dozoru nad BOZP/zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb./ ve znění pozdějších předpisů Zaměstnavatel se za tím účelem zavazuje: a) včas informovat, nejméně 3 dny před jeho uskutečněním, příslušný odborový orgán o jednání týkajícího se oblasti BOZP, b) informovat příslušný odborový orgán, vyslechnout jeho informace, připomínky a návrhy k organizaci školení, instruktážích a pokynech k BOZP o zaměstnancích, určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie a k organizování evakuace zaměstnanců o výběru a zajišťování odborně způsobilých zaměstnanců k prevenci rizik o každé další záležitosti, která může ovlivnit oblast BOZP o termínu výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a po jeho provedení o výsledku provedené kontroly o svém rozhodnutí a návrhu na zařazení práce do příslušných kategorií z hlediska ochrany zdraví při práci, výsledcích provedených měření koncentrací a intenzit rizikových faktorů a rozhodnutích orgánu ochrany veřejného zdraví o vzniku pracovního úrazu a zjištěné nemoci z povolání. c) projednat za účelem dosažení shody s příslušným odborovým orgánem následující otázky a opatření týkající se oblasti BOZP: opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců, opatření, která se týkají snížení rizika duševní a tělesné únavy, jiných druhů tělesné zátěže a úpravy pracovišť a pracovních podmínek, opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů, resp. k jejich omezení, celkový rozsah přesčasové práce, otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace práce v noci. 6.2 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel organizuje na všech svých pracovištích a zařízeních prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dohodě s příslušným odborovým orgánem, a to minimálně jedenkrát ročně ( 108ZP). V rámci této dohody se zaměstnavatel zavazuje: a) předložit příslušnému odborovému orgánu nejpozději v měsíci dubnu ke schválení opatření k provedení prověrek BOZP obsahující zejména jejich rozsah a zaměření, 12

13 b) podle návrhu příslušného odborového orgánu doplnit prověrkové komise o funkcionáře odborové organizace, c) v průběhu prověrek BOZP spolupracovat s příslušným odborovým orgánem a vyjadřovat se k jeho návrhům a připomínkám, d) využívat všech vhodných opatření vůči těm vedoucím zaměstnancům, kteří narušují zdárný průběh prověrek BOZP e) předložit nejpozději do konce měsíce června příslušnému odborovému orgánu k projednání závěrečnou zprávu o výsledku prověrek a harmonogram opatření k odstranění závad zjištěných při prověrkách f) v dohodnutých termínech předkládat příslušnému odborovému orgánu zprávy o odstraňování závad zjištěných při prověrkách BOZP. 6.3 Školení zaměstnanců Zaměstnavatel ve spolupráci se zařízením závodní preventivní péče zajistí vyškolení potřebného množství zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců, a jejich vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti Zaměstnavatel je dále povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a pravidelně ověřovat jejich znalost s frekvencí jednou za dva roky. 6.4 Pracovní úrazy, nemoci z povolání a jejich odškodnění Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti příslušného odborového orgánu ( 105 ZP). Příslušný odborový orgán předá do 30 dnů ode dne uzavření podnikové kolektivní smlouvy zaměstnavateli seznam funkcionářů, pověřených na jednotlivých pracovištích k účasti na tomto vyšetřování Odborový orgán bude o pracovním úrazu neprodleně informován prostřednictvím u a dále v rámci jednání zdravotně-bezpečnostní komise Zaměstnavatel se zavazuje projednat s příslušným odborovým orgánem opatření proti opakování podobných pracovních úrazů, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl záznam o úrazu sepsán Zaměstnavatel se zavazuje zajistit odborovým orgánům možnost pravidelně kontrolovat, zda řádně vyšetřuje pracovní úrazy, a umožnit odborovým orgánům účast při zjišťování příčin pracovních úrazů ( 322odst. 1 písm. b) ZP). Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz a zašle záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení orgánům uvedených v 4 odst. 2 a 5 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a Odborovému svazu UNIOS Praha Zaměstnavatel projedná způsob a rozsah náhrady škody, vzniklé pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání s příslušným odborovým orgánem a poškozeným zaměstnancem do 30 dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dozvěděl. 13

14 6.4.6 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit poškozenému zaměstnanci na základě předloženého dokladu náklady, vynaložené na vyhotovení /vystavení/ lékařského posudku v souvislosti se stanovením výše bolestného nebo ztížení společenského uplatnění Zaměstnavatel poskytne, v případě, kdy zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře, jednorázové odškodnění pozůstalých v rozsahu své odpovědnosti ( 375 a 378 ZP) ve výši: - manžel/-lka ,- Kč - nezaopatřené dítě ,- Kč - rodiče v případě, že žili ve společné domácnosti ,- Kč Zaměstnavatel se zavazuje na základě žádosti příslušného odborového orgánu zpřístupnit mu podle 108 ZP doklady o evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání. 6.5 Zabezpečení činnosti příslušného odborového orgánu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Členové příslušného odborového orgánu nesmějí být pro výkon své činnosti na úseku BOZP diskriminováni nebo znevýhodněni ve svých nárocích; nesmějí být pro výkon své činnosti ani zvýhodněni Zaměstnavatel pro řádný výkon činnosti příslušného odborového orgánu na úseku BOZP se zavazuje vytvořit následující podmínky: a) poskytnout přísl. odborovému orgánu k výkonu jeho činnosti pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku /jiný úkon v obecném zájmu - 277ZP/ v rozsahu 2 hodin měsíčně členům příslušného odborového orgánu b) zpřístupnit přísl. odborovému orgánu na jeho žádost: - právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP - doklady o výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 6.6 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům, z jejichž pracovní náplně vyplývá, že jsou povinni užívat pracovní oděv po celou pracovní dobu, měsíčně finanční příspěvek jako náhradu za údržbu ochranného pracovního oděvu. 100,-Kč pro zaměstnance divize MFT, QA, ENG, ADM, GM Office a 50,- Kč pro zaměstnance divize CSC. 14

15 VII. Závěrečná ustanovení Neplnění povinností a závazků vyplývajících z ustanovení kolektivní smlouvy se považuje za porušování právních předpisů. Všechny změny a doplňky kolektivní smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran. Obě strany se dohodly vyhodnotit společně plnění této kolektivní smlouvy k a k daného roku. Kolektivní smlouva je z á v a z n á pro smluvní strany i jejich právní nástupce. Smluvní strany se zavazují své právní nástupce o existenci kolektivní smlouvy včas informovat a o změně právního nástupce písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Kolektivní smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotovení, z nichž dvě obdrží zaměstnavatel a dvě odborová organizace. S obsahem kolektivní smlouvy je závodní výbor povinen seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výjimkou části III.3.1Vývoj mezd, která se uzavírá s platností do 30. června Kolektivní smlouva nabývá účinnosti dnem Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. V Ostravě dne Razítko zaměstnavatele: Keith Wong Generální ředitel PEGATRON Czech s.r.o.... Jiří Kalabza Předseda ZV MFT PEGATRON Czech... Luděk Rozprým Místopředseda ZV MFT PEGATRON Czech Razítko ZV MFT PEGATRON Czech: 15

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 mezi Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu, W. Churchilla 2, Praha 3, IČ 48551813, zastoupeným

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně uzavřené na léta 2005 2008 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek číslo 3 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 11/2014 Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Vláda nařizuje podle 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako každým rokem v jeho závěru připravujeme kolektivní smlouvy a chystáme se na kolektivní vyjednávání. Většina z vás má s přípravou kolektivní smlouvy i samotným procesem

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Statutární město Ostrava o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A

Úplné znění. kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra. (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Úplné znění kolektivní smlouvy Ministerstva vnitra (k 1. 11. 2012) K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné a 1. základní odborová

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE. uzavrené. Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací. Odborovým svazem KOVO

KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE. uzavrené. Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací. Odborovým svazem KOVO D ODA TEK c.3 T VVT V KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE uzavrené mezi v Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací zastupující príslušné zamestnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H :

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H : KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami zaměstnavatelem:.. se sídlem IČ: a odborovou organizací : Základní organizace při... se sídlem. IČ:.. O B S A H : A) Základní ustanovení A1. Účel, obsah

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka, zastoupenou ředitelem p. Mgr. Milanem Purnochem ( dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více