Informační systém PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti"

Transkript

1 Informační systém PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti ISO 9001: TickIT ISO 14001

2 Informační systém PRYTANIS udává směr Tradice více než 15 let vývoje systému Komplexnost komplexní IS i oborové řešení pro dopravu, spedici, logistiku, obchod a opravárenství ISO certifikace od roku 1996 má systém ISO 9001: TickIT od roku 2007 je certifikace rozšířená o ISO Manažerské přehledy systém je schopen exportovat a prezentovat specifické přehledy pro manažery Individuální požadavky systém je flexibilní, řešíme nové specifické požadavky od uživatelů Aktuální informace systém pracuje v reálném čase, není třeba žádné sehrávání či uzávěrky Propojení systémů umožňujeme napojení na rozsáhlé systémy, např. SAP atp. Modularita systém má modulární architekturu, která umožňuje zákazníkovi zvolit vhodnou kombinaci modulů Reference systém používá více než 60 firem z ČR a SR Obchod Logistika Admin satelitní / GSM systémy Zakázky Doprava Ekonomika manažerské informační systémy Internet PaM Partneři speciální informační systémy

3 Moduly IS PRYTANIS Základním krédem při vývoji informačního systému PRYTANIS byla a stále je snaha poskytnout kvalitní, rychlé a přesné informace pro rozhodování, které odráží nejenom nutné požadavky legislativy, ale také moderní trendy v oboru informačních technologií. Současně s tím se neustále snažíme být flexibilní i při řešení nových specifických požadavků od uživatelů IS PRYTANIS. Důrazná orientace na kvalitu systému, vysoká užitná hodnota pro zákazníky a reakce na nejnovější trendy v oblasti informačních systémů, zůstává nadále zachována. Svědčí o tom mimo jiné i vývoj nových aplikací a funkcí systému především v oblasti spedice, logistických skladů, optimalizace svozů a rozvozů, satelitního sledování a dohledu vozidel a ekonomických výstupů. IS PRYTANIS tvoří v současné době více než 60 aplikací, které jsou pro přehlednost a snazší orientaci zahrnuty do jednotlivých modulů: Ekonomika, Doprava, Logistika, Obchod, Personalistika a mzdy, Internet, Zakázky. Celý systém pracuje nad jednou databází, ve které jsou uložena všechna data. To znamená, že údaje se zaznamenají pouze jednou a jsou automaticky přístupné pro všechny moduly. Uživatel má možnost z libovolného místa (lokální síť, vzdálená pobočka, mobilní uživatel, internet) přistupovat vždy k aktuálním datům, nečeká na žádné sehrávání či uzávěrky, systém pracuje v reálném čase. V rámci jedné instalace lze využívat IS PRY- TANIS pro více firem. Modul EKONOMIKA Zahrnuje programy pro řešení oblastí účetnictví, finančnictví, plánování majetku, firemní evidence a obchodních partnerů. Účetnictví Slouží pro účtování všech dokladů pořízených v systému. Většina dokladů se účtuje automaticky podle nastavených účetních předpisů. Účetním obdobím je jeden rok, účetní mohou současně pracovat v různých účetních obdobích. Přes definovatelné rozhraní lze účtovat i případy vzniklé v jiných systémech. Controlling Umožňuje plánovat hodnoty zákazníkem volitelných fyzikálních parametrů (ujeté kilometry, odvezená hmotnost, výtoč, apod.) a evidovat jejich skutečnosti (spočítané IS PRYTANIS, případně zadané ručně) určené na střediska, případně na jednotlivá vozidla, měsíc a rok. Získané hodnoty lze poté vyhodnocovat pomocí uživatelských sestav, které lze kombinovat s finančními obraty a získat tak ukazatele jako tržba na kilometr, mzdové náklady na odvezenou hmotnost a libovolné další. Fakturace Obsahuje faktury odeslané, došlé, vnitrofaktury a finanční analýzy. Faktury odeslané většinou vznikají na příslušných fakturačních místech (doprava, zakázky, sklad apod.), možnost nastavení fakturačních řad. Pohledávky vícestupňový a nastavitelný systém vystavování upomínek, evidenci vymáhání pohledávek včetně napojení na registr úpadců, postupování pohledávek a faktoringové operace včetně exportu dat, možnosti blokace spolupráce s problémovými odběrateli. Faktury došlé umožňují nastavit systém odsouhlasování faktur (s využitím aplikace Skenování), jejich vazeb na skladové, dopravní a jiné doklady, blokování plateb, evidenci splátkových kalendářů a leasingových smluv všech typů. Vnitrofaktury slouží pro fakturaci mezi středisky. Finanční analýzy bohatě strukturované rozbory pohledávek a závazků, finančního salda, simulace budoucích finančních toků vlastní firmy a řízení dodavatelsko odběratelských vztahů se zákazníky. Skenování a archivace dokumentů Slouží ke skenování a archivaci dokumentů (faktura došlá, spediční objednávka, apod.) Pokladna Zpracovává hotovostní pohyby (příjmy a výdaje) na libovolném množství (1..999) pokladen v různých měnách s vazbou na knihu faktur přijatých i vydaných. Umožňuje evidenci a vyúčtování pracovních cest, evidenci záloh na cestu i provozních záloh. Zajišťuje výpočet stravného dle platné legislativy s vazbou na zpracování záznamu o provozu vozidla. Obsahuje evidenci kurzu devizového trhu včetně historie i pro ostatní aplikace. Banka Zajišťuje zpracování informací mezi firmou a bankovním ústavem. Jedná se o tvorbu příkazů k úhradě a zpracování výpisů z účtu. Lze definovat libovolné množství bankovních účtů. Pro finanční rozbory jsou k dispozici finanční analýzy (saldo odběratelů, dodavatelů apod.). Majetek Oblast majetku je řešena aplikacemi dlouhodobý majetek, dlouhodobý drobný majetek a pracovní pomůcky. Dlouhodobý majetek v sobě zahrnuje účetní i daňové odpisy, pořízení či vyřazení majetku apod., vše s návazností na účetnictví. Firemní evidence Používá aplikace Evidence nemovitostí, Evidence akcionářů, Evidence doručené a odeslané pošty, Evidence školení i zájezdů (cestovní kancelář), Evidence telefonů. Obchodní partneři Řeší evidenci a údržbu odběratelů a dodavatelů. K jednomu partnerovi lze zadat libovolné množství adres a bankovních spojení, kontaktní osoby a další údaje o firmě. Založený partner je ihned k dispozici všem ostatním aplikacím v rámci celého systému, je udržována plná historie změn. Obchodní případy a informace (CRM) Jsou určené pro rozšíření informací o obchodním partnerovi. Lze vytvářet libovolné typy obchodních případů, k nim zapisovat jednotlivá jednání, úkoly, vyplývající z jednání, přiřazovat dokumenty (v libovolných formátech). Je vidět úplná historie celého obchodního případu až po jeho uzavření. Lze zobrazovat partnery bez jednání, podle vlastností; ke kontaktním osobám lze přiřazovat druhy pošty pro rozesílání různých informací. Dále lze u obchodního partnera evidovat libovolné množství informací z různých zdrojů, které mohou sloužit např. pro vyhodnocování dodavatelů a odběratelů. Modul DOPRAVA Modul Doprava je pro všechny dopravní a spediční firmy jedním z klíčových modulů. Pracuje nad společným hlavním číselníkem všech vozidel, který umožňuje definovat i jednotlivé údržby vozidel. Zajišťuje možnost výpočtu silniční daně, leasingů nebo pojištění vozidel. Doprava se dále dělí na spedici (silniční, leteckou), nákladní dopravu, sběrnou službu, osobní dopravu a HLV (hospodářské listy vozidel).

4 IS PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti Spedice V aplikaci Spedice vznikají z přijatých požadavků na přepravu objednávky došlé, ze kterých se vytváří objednávky odeslané (přepravní smlouvy). Tyto jsou pak směrovány buď na externího dopravce nebo na vlastní vozidla. V případě vystavení objednávky na vlastní vozidlo se data o přepravě automaticky přenesou do aplikace Nákladní doprava, kde slouží jako podklad pro vytvoření ZPVND (záznam o provozu vozidla, stazka). Místa nakládek, vykládek, clení atd. v trase objednávky mohou být napojena na kilometrovník s možností zobrazení optimální trasy a předpokládaných nákladů na realizaci přepravy. Fakturovat lze každou objednávku zvlášť nebo hromadně na základě definovaného výběru objednávek. Součástí aplikace Spedice je množství přehledů, které v různém členění zobrazují data pořízená ve spedici a v ostatních souvisejících aplikacích (např. Nákladní doprava, Faktury došlé, atd.). Letecká spedice Základem aplikace Letecká spedice jsou číselníky destinací, letišť, leteckých společností, tarify podle váhy nebo rozměrů zásilky, vztažených k letišti pro danou destinaci a přepravce, číselník obchodních partnerů popř. obchodních zástupců v dané destinaci. Automaticky vytváří veškeré potřebné doklady k odeslání nebo přijetí zásilky (Cargo manifest, Shipper list, MAWB, HAWB, invoice atd.). Umožňuje konsolidaci (sdružování) více zásilek do stejné destinace, a tím i optimalizaci ceny přepravy. Aplikace obsahuje řadu statistik pro sledování efektivnosti letecké spedice. Nákladní doprava V aplikaci Nákladní doprava se řeší zejména zpracování ZPVND a jeho návaznost na fakturaci, výpočet mezd řidičů, údržbu vozidel a spotřebu pohonných hmot. Vytvářet ZPVND lze pomocí plánu nákladní dopravy nebo na základě objednávek evidovaných v aplikaci Spedice. ZPVND může být sestaven z libovolného množství objednávek a může se na něm účastnit libovolný počet členů posádky. Výkony se mohou zadávat analyticky nebo kumulovaně. Fakturaci přeprav je možné provádět buď ve Spedici nebo přímo v Nákladní dopravě i s možností vnitropodnikových faktur mezi dispečinkem spedice a dopravy. Sběrná služba Slouží pro svoz a rozvoz kusových zásilek. Pro identifikaci místa určení zásilky využívá PSČ a číselník Obchodních partnerů. Na základě PSČ definuje, ze kterého překladiště (depa) bude uskutečněn vlastní rozvoz (svoz) zásilky. Přesun zásilek mezi jednotlivými překladišti může být řešen přes aplikace Nákladní doprava, Spedice. Cena za doručení zásilky je stanovena definovatelným algoritmem. O stavu zásilky jsou zasílány zprávy (status zprávy zásilky) v EDI souboru, které je možno aktualizovat v nastaveném časovém intervalu. Všechny přepravované zásilky i její komponenty jsou označeny čárovým kódem a do systému jsou zadávány přes čtečky čárového kódu. Pro zadávání nových zásilek je možné využít WEB aplikaci. Dohledové systémy IS PRYTANIS může v reálném čase komunikovat se satelitními/gsm systémy. Lze automaticky odesílat objednávky do vozidel včetně všech dispozic, kontrolovat doručení, potvrzení, případně odmítnutí objednávky řidičem, kontrolovat prostorové i časové odchýlení vozidla od zadané trasy. Pokud řidič zadává jednotlivé činnosti do terminálu ve vozidle, po ukončení jízdy se tyto údaje importují do IS PRYTANIS, kde vznikne kompletní záznam o provozu vozidla (stazka). Je možné porovnávat plánovanou trasu se skutečnou a zobrazit je na grafické mapě. Osobní doprava Obsahuje aplikace nezbytné pro vedení agendy spojené s provozováním osobní pravidelné i nepravidelné dopravy. Základem pravidelné osobní dopravy je aplikace Jízdní řády, která umožňuje sestavení, tisk, import i export jízdních řádů osobní pravidelné dopravy. Vytvořené jízdní řády se přenáší do aplikace Turnusy, kde se provádí sestavení turnusů z linek jízdních řádů. V části plánování se vytvoří denní přepravní plán s využitím nastavených variant střídání řidičů a vozidel. Plán slouží jako podklad pro vytvoření záznamu o provozu vozidla (ZPV). Zpracovaní tržeb pravidelné osobní dopravy probíhá v aplikaci Přepravní pokladna. Aplikace Rentabilita osobní dopravy umožňuje načítat tržby z elektronických strojků v autobusech (Mikroelektronika, Emtest) a porovnávat je se skutečně odvedenými tržbami. Dalším výstupem jsou uživatelsky definovatelné přehledy tržeb na linku a spoj, sloužící jako podklad pro jednání o dotacích pravidelné autobusové dopravy. Aplikace Nepravidelná osobní doprava umožňuje evidenci objednávek zájezdů, předkalkulaci nákladů na zájezd, plánování přeprav a vytvoření ZPV. Hospodářské listy vozidel Lze pracovat s kombinovaným plánem pravidelné i nepravidelné dopravy. Aplikace Hospodářské listy vozidel (HLV) zobrazuje hospodářský výsledek vozidel, skupin vozidel, případně celého střediska nebo firmy. Množina hodnot sledovaných v HLV je definována uživatelem systému PRYTANIS. Jednotlivé položky HLV mohou zobrazovat libovolné údaje z aplikací Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava, Zakázky, Mzdy a samozřejmě z Účetnictví, ve kterém jsou doklady z celého modulu Ekonomika. HLV mohou být sledovány nárůstově od libovolného období i s možností porovnávat odpovídající si období v různých letech. Dispečerské pracoviště Umožňuje přehled využitelnosti jednotlivých vozidel, jejich činnosti a vytíženosti v daném časovém období. Dispečerům nabízí komplexní pohled na to, která vozidla jsou na cestě, co přepravují, kdy budou opět k dispozici, případně jestli nejsou momentálně mimo provoz. Umožňuje práci s objednávkami došlými a odeslanými, jejich vytváření a editaci.

5 IS PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti Modul LOGISTIKA Modul Logistika je určen pro evidenci zboží v logistických skladech. Je možno evidovat libovolný počet skladů a v každém z nich může být více majitelů zboží s různě nastavenými vlastnostmi a chováním. U každého zboží je možné definovat, které údaje (výrobní číslo, šarže, datum příjmu, datum výroby, datum expirace) se budou u zboží evidovat. Přijímané zboží na sklad je sledováno od předběžného příjmu, přes potvrzení příjmu až po naskladnění do konkrétních skladových pozic. Při výdeji je možné kontrolovat zakázku od jejího založení, sledovat zablokované zboží do zakázky, její vyskladnění, kompletaci až po expedici. Je možné připravit data pro zajištění přepravy zboží. Pohyby zboží od příjmu, přeskladnění až po výdej celopaletových nebo kompletovaných zakázek lze provádět online terminály se snímačem čárových kódů. Eviduje se také poškozené zboží, jednotliví dodavatelé a odběratelé a jejich paletová konta. Modul umožňuje načítání a export dokladů v různých formátech, automatické zasílání hlášení majitelům zboží, komplexní řešení inventur. Modul OBCHOD Modul Obchod obsahuje následující aplikace: Nákup Nákup (objednávky odeslané) řeší problematiku nákupu zboží. Lze vytvářet objednávky odeslané s vazbou na dodavatelské podmínky. Ke každému dodavateli je možno přiřadit jiný tiskový formulář, samozřejmostí jsou analýzy objednaného, dodaného a nedodaného zboží. Sklad Sklad umožňuje evidovat libovolné množství materiálu ve více skladech. U zboží lze definovat jakékoliv množství cizojazyčných názvů, libovolné množství měrných jednotek. Jednotlivým odběratelům je možno přiřadit libovolné množství slev, ceník zboží, pevnou (smluvní) cenu a tiskový formulář dodacího listu. U ceníků lze omezit jejich časovou platnost. Při příjmu na sklad se využívá vazba na objednávku. Slevy lze rozdělit na položkové (množstevní, hodnotové, zboží zdarma) a dokladové (množstevní, hodnotové, zboží zdarma, refundace, za splatnost atd.). Mimo standardní prodej je umožněn výdej na zakázku, vozidlo, výdej drobného majetku, pracovních pomůcek, PHM (s vazbou na evidenci pneumatik, evidenci drobného majetku a pracovních pomůcek, napojení na automatizované čerpací stanice). Odbyt Odbyt umožňuje evidovat požadavkové listy (objednávky došlé) od odběratelů nebo vlastních středisek (interní objednávka). Využívá nadefinovaných slev, popř. cen ve skladu. Zadané zboží může být automaticky blokováno pro daného odběratele. Existuje možnost postupného vydodání zboží a automatické generování dodacího listu, faktury popř. příjmového pokladního dokladu. Analýzy prodeje podle odběratele, podle skupin zboží a podle jednotlivých druhů zboží. Modul Personalistika a mzdy Modul eviduje a udržuje všechny osobní a mzdové údaje o za- -městnanci. Je důsledně chráněn nastavením práv přístupu jednotlivých uživatelů. U všech mzdových a stěžejních osobních údajů je udržována a sledována historie. Personalistika kromě základních osobních údajů eviduje lékařské prohlídky, absolvovaná školení a kurzy, vydané doklady, řidičské průkazy, úroveň vzdělání, rodinné příslušníky apod. Automaticky upozorňuje na prošlé lékařské prohlídky a cyklická školení. Zpracování mezd se děje v plném souladu s platnou legislativou včetně pravidelných výstupů pro spořitelnu, penzijní fondy, statistický úřad, zdravotní a sociální pojištění apod. Je možno nastavit různé a individuální způsoby výpočtu prémií a osobního ohodnocení. Výplaty lze zaměstnancům zasílat na účet, hotově, složenkou anebo též do aplikace Podniková spořitelna. Mzdy lze napojit na libovolný docházkový systém. Data jsou převáděna automaticky z pracovních lístků aplikace Zakázky a záznamů o provozu vozidel z aplikace Osobní a Nákladní doprava. Vypočtené mzdy jsou automaticky převáděny do aplikace Účet- -nictví a příkazy k úhradě do aplikace Banka. K dispozici jsou rozbory mezd dle mnoha různých hledisek (případně i uživatelsky nastavitelných), tvorba evidenčních listů důchodového zabezpečení, podrobné mzdové listiny apod. Modul Internet Představuje rámec pro aplikace využívající technologie internetu/ intranetu, které umožňují plnohodnotný vzdálený přístup k datům IS PRYTANIS prostřednicvím WWW prohlížeče. V současné době je k dispozici aplikace Internetový spediční portál. Ten umožňuje zadávání a kontrolu probíhajících spedičních objednávek v reálném čase jak z pohledu přepravce, tak i z pohledu zákazníka. Tuto aplikaci upravujeme dle požadavků klienta. Modul Zakázky Celý IS PRYTANIS je provázaný zakázkami. Zakázka je cokoli, co bude možno později nějakým způsobem vyhodnocovat či analyzovat. Zakázka je součástí účetní věty, z čehož vyplývá, že každý doklad, který se účtuje, obsahuje zakázku, kterou pořizovatel dokladu ani nemusí vidět je to otázka nastavení celého systému. Podle typu zakázky se stejné doklady účtují různě. Samotné zakázky umožňují definovat opravárenské zakázky, zakázky pro výrobu na sklad, dopravní zakázky, účetní zakázky, zakázky vozidel a zaměstnanecké zakázky. Většina typů zakázek má přímou vazbu na sklad, vozidla, fakturaci, pokladnu a mzdy. V rámci zakázky lze pořizovat pracovní lístky návaznost na ceník, zálohy, subdodávky, lze prohlížet doklady ze skladu. Platba zakázky probíhá pomocí dodacího listu zakázky, na jehož základě automaticky vzniká faktura či příjmový pokladní doklad. Umožňuje vytvářet libovolné množství ceníků prací a vázat je na typ vozidla. Součástí modulu zakázky je také aplikace pro vedení evidence stanic měření emisí. Lze používat i knihu oprav interních vozidel provázanou s aplikací Zakázky.

6 Referenční projekty Největší devizou každého informačního systému jsou spokojení uživatelé. IS PRYTANIS, používaný v současné době stovkami uživatelů po celé České a Slovenské republice, se stal dnes již nedělitelnou součástí takových společností jako jsou ANEXIA s.r.o. AWT Rekultivace a.s. BORS Břeclav a.s. CEDES Logistik s.r.o. CEE Logistics a.s. CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. CROSS SPEED, s.r.o. ČESMAD BOHEMIA ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. ESA s. r.o. FTL First Transport Lines, a. s. J.M.I.T. a.s. Jablotron ALARMS a.s. KAFKA TRANSPORT a.s. LITRA s.r.o. M+L LOGISTIK s.r.o. MÄSER spol. s r.o. NICOTRANS a.s. SKAND Skalica, spol. s r.o. Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. SPETRA CZ s.r.o. ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o. Šmídl s.r.o. Tourbus, a.s. TQM holding s.r.o. Trnavská NAD, a.s. Yusen Logistics (Czech) s.r.o. ZLINER, a.s. Výběr informačního systému je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v každé společnosti. Přejeme Vám, aby Vaše volba byla správná. 12/2012 UNIS COMPUTERS, a.s. UNIS COMPUTERS, a.s. Jundrovská 31, Brno tel.: fax: Pobočka: Zelený pruh 95/97, Praha 4 tel.:

Detaily mlýnské výroby

Detaily mlýnské výroby Detaily mlýnské výroby strana 2 Obsah 1. Členění mlýnské produkce... 3 1.1 Základní sortimentní členění... 3 1.1.1 První úroveň členění... 3 1.1.2 Druhá úroveň členění... 3 1.1.3 Třetí úroveň členění...

Více

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava Stejně jako v roce 2010, dochází v roce 2011 meziročně ke zvýšení výkonů a tržeb většiny společností podnikajících v kamionové dopravě. Samozřejmě hospodaření

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM

INFORMAČNÍ SYSTÉM www.prytanis.cz INFORMAČNÍ SYSTÉM Fakta o informačním systému PRYTANIS, na který se můžete opravdu spolehnout: IS PRYTANIS byl uveden do provozu a je vyvíjen již od roku 1993. S IS PRYTANIS pracuje již

Více

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava Stránka 1 z 8 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava Součástí této analýzy je 113 společností, které provozují kamionovou dopravu. Z finančních výsledků vyplývá, že celkové tržby celé skupiny od

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace V Přerově, 18. června 2012 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.51 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Informační systémy pro cestující

Informační systémy pro cestující Informační systémy pro cestující Rozdělení informací pro cestující: statické (vývěsné a knižní jízdní řády, mapy a schémata dopravní sítě, apod.) - poskytované v informačních místech dopravců (internetové

Více

Informační systém pro střední a větší společnosti

Informační systém pro střední a větší společnosti Informační systém pro střední a větší společnosti podnikový informační systém (ERP) Profi l společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o.

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o. SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA I OBSAH I O programu 2 II Vstup dat 4 III Opravy s prohlížením 8 IV Tisk zakázek 12 V Export,import 17 VI Hromadné rušení dat 19 VII Číselníky 21 1 Ceník prací... 22

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

Kmenové údaje. Všeobecně

Kmenové údaje. Všeobecně Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Dle ustanovení zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00 FINANCE verze 5.00 Uživatelská příručka DATA Software s.r.o. Opava O B S A H 1. ÚVOD... 4 1.1. ČLENĚNÍ PŘÍRUČKY... 4 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ MODULU... 5 1.3. TECHNICKÉ POŽADAVKY... 8 1.4. INSTALACE

Více

Creditinfo - Odvětvové analýzy jsou uceleným souborem informací o nejvýznamnějších odvětvích ekonomiky ČR, které zahrnují kromě makroekonomického

Creditinfo - Odvětvové analýzy jsou uceleným souborem informací o nejvýznamnějších odvětvích ekonomiky ČR, které zahrnují kromě makroekonomického Creditinfo - Odvětvové analýzy jsou uceleným souborem informací o nejvýznamnějších odvětvích ekonomiky ČR, které zahrnují kromě makroekonomického vývoje, analýzy stavu a vývoje odvětví především analýzu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Zajišťujeme mezinárodní kamionovou dopravu po celé Evropě. Naši dispečeři s mnohaletými zkušenostmi jsou připraveni plnit požadavky našich zákazníků.

Zajišťujeme mezinárodní kamionovou dopravu po celé Evropě. Naši dispečeři s mnohaletými zkušenostmi jsou připraveni plnit požadavky našich zákazníků. F I R E M N Í P R O F I L Zajišťujeme mezinárodní kamionovou dopravu po celé Evropě. Naši dispečeři s mnohaletými zkušenostmi jsou připraveni plnit požadavky našich zákazníků. K udržení vysoké kvality

Více

Zkušenosti Ústeckého kraje se soutěžemi ve veřejné linkové dopravě

Zkušenosti Ústeckého kraje se soutěžemi ve veřejné linkové dopravě Doprava Ústeckého kraje Zkušenosti Ústeckého kraje se soutěžemi ve veřejné linkové dopravě Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Původní dopravní systém Původní zajištění dopravy v

Více

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Kamionová doprava V době, kdy v mnoha oborech klesá poptávka a střednědobý vývoj nelze odhadnout, představuje znalost konkurence a postavení vlastní společnosti v oboru základní

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu OU Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd I. Akademičtí pracovníci 1. mzdová třída Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných

Více

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0 Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0 WebCzech E-commerce PRO 3.0 je již třetí verzí jednoho z nejúspěšnějších systémů pro výstavbu a provoz vlastního elektronického

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Uživatelský manuál pokladního systému Cash OnLine

Uživatelský manuál pokladního systému Cash OnLine Uživatelský manuál pokladního systému Cash OnLine stránka #1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali náš pokladní systém. Cash OnLine je vyvíjen s tou největší péčí a důrazem na spolehlivost a bezpečnost

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 - modul pro STEREO 24 MODUL ZetZe 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Stereo 24. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

KS mzdy. Popis programového vybavení

KS mzdy. Popis programového vybavení KS mzdy Popis programového vybavení Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím společnosti KS-program, spol. s.r.o. Vsetín. Tento dokument

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkce související s Kontrolním hlášením Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH, uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit

Více

Novinky v programu Účtárna 2.05

Novinky v programu Účtárna 2.05 Novinky v programu Účtárna 2.05 Podpora pro export do CSÚIS ve výkazech lez provést export dat do účetního systému CSÚIS. Umístění: tlačítko Různé - Export do CSÚIS. Výkazy a rozpočty. kap. 8.2 Tisk a

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů 4 ÚŘEDNÍCI Úředníci evidují, organizují, ukládají, počítačově zpracovávají a vyhledávají informace a provádějí řadu úkolů spojených s peněžními operacemi, zajišťováním cest, žádostmi o informace a sjednáváním

Více

Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016)

Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016) Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016) Symbol označuje nové aplikace, symbol opravu chyby. Účetnictví List (seznam) faktur přijatých / vydaných / záloh Do listu faktur byl doplněn skrytý sloupec

Více

Veřejná doprava On line 2015

Veřejná doprava On line 2015 Veřejná doprava On line 2015 Modernizace odbavovacího systému Královéhradeckého a Pardubického kraje II. Fáze Dispečink integrovaného dopravního systému IREDO Ing. Jiří Pálka jednatel společnosti OREDO

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSOSLEZSO METODICÝ OYN RO VYAZOVÁNÍ VÝDAJŮ verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Druh výdajů (dle Soupisky faktur) Stavební práce (Investiční náklady) Způsob prokazování

Více

Personalistika Ron software

Personalistika Ron software Personalistika RON SOFTWARE Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení

Více

Jednotlivé výrobky a zařízení řídící systém,

Jednotlivé výrobky a zařízení řídící systém, Jednotlivé výrobky a zařízení řídící systém, váhy, podavače, dopravníky,... Navažování Míchání směsí Doprava surovin Automatizace Řídící Firma DITES spol. s r.o. nabízí kompletní celky zejména pro obory:

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz

olga.kristofikova@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

7-8/2011 - ČERVENEC-SRPEN VÍTEJTE Obsah Úvodník TOP Téma: Sledujeme kontejnery 3 Novinky z Webdispečinku 9 1. Nadmořská výška 2. Dallas čip Novinka v legislativě 9 Dovolená je tu! 10 Redakce Adresa redakce:

Více

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Obsah: Kontakt: Základní informace LAURYN v.o.s. Vlastnosti IS R-PLAN Přeloučská 255 Další rozvoj IS R-PLAN CZ - 530 06 Pardubice 6 Modul Rozpis

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de Konten BWA Bilanz AfA Salden >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de >Ergonomie// Náš Software byl vyvinut v uzké spolupráci s našimi uživateli. Přání a praxe našich zákazníků oslovují

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 18.11.2014 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - pokladny Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Prezentace benefitního programu ČMKOS. Odbory Plus

Prezentace benefitního programu ČMKOS. Odbory Plus Prezentace benefitního programu ČMKOS Odbory Plus Kdo jsme - Věrnostní program s cílem zlevnit odborářům zboží a služby běžné spotřeby - Kdo za tím stojí ČMKOS a předsedové jednotlivých odborových organizací

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Vít Pečínka ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management

Více

METODIKA ZAVEDENÍ IDS JK A ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEB Z PŘESTUPNÍCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ

METODIKA ZAVEDENÍ IDS JK A ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEB Z PŘESTUPNÍCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ Příloha č. 5 METODIKA ZAVEDENÍ IDS JK A ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEB Z PŘESTUPNÍCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ Verze 4.2 ze dne 17. 3. 2016. M-line a.s. BC Dopravní systémy s.r.o. 1 OBSAH 1. TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ Konference Elektronické platby v dopravě II Sdružení pro dopravní telematiku ČR 21. února 2008 Ing. Miloslav Kulich předseda představenstva a ředitel

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ SMĚRNICE Č. 4/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Logistické služby. Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby

Logistické služby. Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby Logistické služby Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby Systémové řešení pro každou výrobu Vyvinuli jsme a nyní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Novinky ve verzi 2.11 (datum vydání 20. 10. 2015)

Novinky ve verzi 2.11 (datum vydání 20. 10. 2015) Novinky ve verzi 2.11 (datum vydání 20. 10. 2015) Rozpis odebraných služeb na dokladech vytvářených hromadně (např. zálohové platby za obědy) lze nově zkrátit pouze na celkové součty za jednotlivé podúčty.

Více

Minimální mzda v ČR od 1.1.2016

Minimální mzda v ČR od 1.1.2016 Minimální mzda se navyšuje o 700,- Kč Minimální mzda v ČR od 1.1.2016 (připravilo JOB-centrum Ostrava, s.r.o., stav k 17.12.2015) Růst minimální mzdy bude v roce 2016 vyšší, protože se nedohodli odboráři

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

modul AMC ENGINE verze 5.7 Evidence a procesy ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ www.alstanet.cz

modul AMC ENGINE verze 5.7 Evidence a procesy ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ www.alstanet.cz AMC ENGINE verze 5.7 Bez nutnosti instalace Aplikační objekty a uživatelské role Sofistikované nastavení filtrů a kontingenčních tabulek Uživatelská nastavení Export a tisk Aplikace je postavena na třívrstvé

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky software ProfiPost ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ovládání frankovacích strojů přes PC evidence příchozí a odchozí pošty implementace frankovacích strojů do informačních systémů ALBACON,

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzů Přílohy schémata. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Pracovní materiály pro účastníky kurzů Přílohy schémata. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Pracovní materiály pro účastníky kurzů Přílohy schémata Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Modul 8 Manažerské účetnictví a controlling vytvořený v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol.

Více

SQL Ekonom specializované řešení technické služby

SQL Ekonom specializované řešení technické služby Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom specializované řešení technické služby Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1.1.2009 Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1. Obecné - téměř u všech vystavovaných dokladů (faktury, dodací list, zakázkový list apod.) doplněno nastavení, kdo doklad vyřizuje a telefon na něj s

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

ESYCO NEWS. Verze 1.8.73.6. Na adrese zavedeno textové pole Kód RÚIAN. Maximální délka je 12 znaků.

ESYCO NEWS. Verze 1.8.73.6. Na adrese zavedeno textové pole Kód RÚIAN. Maximální délka je 12 znaků. ESYCO NEWS Verze 1.8.73.6 Obchod - Klienti - Dodavatelé/Odběratelé - Seznam všech adres Na adrese zavedeno textové pole Kód RÚIAN. Maximální délka je 12 znaků. Obchod - Doklady prodejní/nákupní - Smlouvy

Více

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21 DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21 MODUL ZetZe 49 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Distribuce ceníku zákazníkům pro Stereo 21. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším

Více

UNIVERSAL SHOP. www.uninet.cz/pokladny, pokladny@uninet.cz. Přehlednost. Pokladní modul POS

UNIVERSAL SHOP. www.uninet.cz/pokladny, pokladny@uninet.cz. Přehlednost. Pokladní modul POS UNIVERSAL SHOP www.uninet.cz/pokladny, pokladny@uninet.cz Pokladní modul POS Program POS je výkonný síťový pokladní modul pro obchody a restaurace pracující na platformě Windows XP, Vista a Win7, námi

Více

Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44

Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44 Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Adresy v úkolech firmy pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více