Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2011/ Hodnocení plánu prevence za rok 2011/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2011/2012) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2011/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2011/ Zpráva metodika informačních technologií za školní rok 2011/ Zpráva školního speciálního pedagoga Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy...67 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1

3 1. Úvod Již tradičně v úvodu zmíním události, které v průběhu školního roku 2011/2012 zahýbaly českým školstvím a naší školou. Nemohu zahájit jinak než zprávou o úžasné a především naprosto suverénní obhajobě olympijského zlata Báry Špotákové na olympijských hrách v Londýně. Jako druhá oštěpařka historie dokázala dne obhájit svůj olympijský triumf a vyhrála by dokonce všemi svými čtyřmi platnými pokusy - neuvěřitelné!! Bára byla naší žákyní, začínala zde s atletikou, je naší atletickou ikonou a zářným příkladem pro všechny naše současné i budoucí atletické naděje. Blahopřejeme Báře k jejímu skvělému triumfu! Bára by mohla hledat inspiraci přímo v naší škole, protože naše atletky, mladší dívky, předvedly dne v Ústí nad Orlicí úžasné představení ve finále Poháru rozhlasu mladších žákyň, kde za účastí konkurence z celé republiky suverénně zvítězily! V souvislosti s touto informací všem s radostí sděluji, že naše práce ve sportovních třídách má svůj smysl a že jsme jedním z nejlépe hodnocených sportovních středisek v ČR za poslední hodnocený roční tréninkový cyklus 2010/2011. V celkovém hodnocení činnosti se Školní atletický klub při ZŠ Pasířská ve spojení s TJ LIAZ umístil v tomto hodnoceném období na 1. místě v Libereckém kraji a na 5. místě v celé České republice. Hodnocení činnosti provádí Český atletický svaz a Krajský atletický svaz formou oponentního řízení. Školní atletický klub při ZŠ Pasířská a TJ Liaz vyhověl a splnil všechna kritéria. Velké poděkování za kvalitní fungování systému sportovního střediska a sportovních tříd zaslouží především hlavní trenérka, paní Dana Jandová. Dále připomenu některé významné události, které proběhly v ČR a v českém školství. Začnu zprávou velice smutnou. Dne zemřel autor nesmrtelného výroku "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí". Zemřel člověk, který bude navěky inspirací pro morální a důstojný život. Zemřel Václav Havel. Byl skutečnou ikonou sametové revoluce a bude nám chybět, neboť skutečných morálních autorit už na tomto světě moc nezbývá. Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v úvodu května 2012 na návrh premiéra nového ministra školství - stal se jím prorektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala. Nahradil ve funkci rezignujícího ministra Josefa Dobeše a měl by vyřešit především problémy spojené se zpožděným čerpáním evropských fondů, s reformou vysokých škol a kontroverzním návrhem předchozího ministra, který řeší reformu financování regionálního školství. Tradičně byly připomenuty státní maturity opět s dalšími problémy, které vyústili např. v odvolání ředitele centra pro přípravu maturit nebo v několik tisíc odvolání neúspěšných studentů, kteří jsou nespokojeni především s hodnocením písemných prací. Nezbytné úspory ve státním rozpočtu zasáhly i regionální školství - v kalendářním roce 2012 musí všechny školy v ČR vázat ze svých rozpočtů na mzdy 2,15 %. Liberecký kraj však školám výrazně pomohl a snížil toto vázání téměř o 1,5 %. Naše škola přijde i přes výraznou pomoc kraje přibližně o Kč ze svého rozpočtu na mzdy. Ještě problémovější je další pokles finančních prostředků na nákup učebnic, učebních pomůcek a vzdělávání učitelů - v porovnání s rokem 2007 tyto prostředky poklesly téměř o 80 % a navíc se musejí z těchto prostředků hradit i tzv. náhrady za nemocenskou. V letošním roce byla zrušena i účelová dotace 800 Kč pro jednoho nastupujícího žáka 1. ročníku. Výhled na léta 2013 a 2014 nevypadá pro školství vůbec optimisticky. MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou v první fázi připraveny pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Anglický jazyk. Konkretizují obsah a náročnost závazných Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 2

4 očekávaných výstupů a stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Jsou připraveny pro 5. a 9. ročník. Zmíním i několik významnějších legislativních změn v oblasti školství, které budou určitě zajímat všechny strany zainteresované na vzdělávání našich dětí. V první řadě změny Školského zákona č. 561/2004 Sb., s účinností od Novelou zákona se ručí povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy. Tato zpráva již není součástí povinné dokumentace, ale škola ji může zpracovávat i nadále - je to zcela na jejím zvážení. Další významnou změnou je stanovení funkčního období ředitelů škol v délce šesti let. Poté lze na kterékoliv škole v České republice vyhlásit konkurz na pozici ředitele. Město Jablonec nad Nisou, se podobně jako drtivá většina měst a obcí rozhodlo vyhlásit tyto konkurzy na všech svých školách. Na většině škol proběhly konkurzy v závěru školního roku - v naší škole toto konkurzní řízení proběhne v závěru školního roku 2012/2013. Další dlouho očekávaná novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících nabyla své účinnosti od data Především daleko volněji a prostupněji stanovuje podmínky získání odborné kvalifikace ve školství. Např. pro práci učitele na prvním stupni ZŠ může být odborně kvalifikovaný vysokoškolsky vzdělaný učitel MŠ a učitel 2. stupně základní i střední školy. Práci učitele na 2. stupni základní školy může vykonávat odborně kvalifikovaný vysokoškolsky vzdělaný učitel střední školy a učitel 1. stupně základní školy. Další významné změny přináší novela Vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání s účinností ke dni Přináší několik zásadních změn. Škola odpovídá za všechny žáky i v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žáci mohou mít v dopolední výuce nejvýše 6 hodin a tentokrát se to týká i žáků 1. stupně. Některé desetiminutové přestávky lze zkrátit na pět minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním až na 30 minut. Výuka plavání je povinná, jen pokud ji škola zařadí do svého školního vzdělávacího programu. V novele nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech byla zavedena jednotná pětitřídní platová tabulka pro kvalifikované i nekvalifikované pedagogické pracovníky a zrušen tzv. věkový automat. I naše škola se v souladu s rozhodnutím MŠMT a krajského úřadu zúčastnila v květnu 2012 premiérového celoplošného elektronického testování žáků 5. a 9. tříd. Ještě před jeho realizací jsme ani netušili, že toto testování bude uskutečněno a tradičně jsme objednali již v říjnu roku 2011 podobné testy pro naše děti. Činíme tak od roku 2008 každý rok a tuto myšlenku jsme uvedli v život v tomto školním roce již počtvrté v řadě. Naše děti v 5. a 9. ročnících tedy byly ve školním roce 2011/2012 testovány dvakrát. Bližší informace o výsledcích najdete v jiné části výroční zprávy. V naší škole jsme druhým rokem uzavřeli, s výjimkou některých výstupů týkajících se vzdělávání učitelů, projekt z oblasti podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách) - tzv. šablony klíčových aktivit. V tomto školním roce jsme z této dotace kompletně zrekonstruovali i druhou učebnu informatiky. Jednou z nejvýznamnějších informací v úvodu je zpráva o otevření Školního poradenského pracoviště v naší škole. Vzhledem k trvalému nárůstu počtu dětí s různými specifickými obtížemi a potřebami je to zpráva, která musí zaujmout a potěšit každého z rodičů našich dětí. V rámci projektu RAMPS VIP III, který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, jež zajišťují školní psychologové, školní speciální pedagogové, metodici pro školní poradenská pracoviště a další odborní pracovníci, lze od v naší škole využít poradenských služeb školního speciálního pedagoga. Ve své práci se orientuje na pomoc třem hlavním zainteresovaným stranám - žákům, rodičům popř. zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, poskytuje adekvátní intervenční podporu se snahou co nejlépe zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávacích služeb školy a pomáhá též Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 3

5 budovat zdravé klima školy. Bližší informace k práci střediska lze nalézt především na našich webových stránkách a také v jiné části výroční zprávy. V úvodu též zmíním významnou návštěvu související se slavnostním zahájením nového školního roku 2012/2013 v našich prvních třídách. Naše prvňáčky přišel osobně pozdravit hejtman Libereckého kraje, Mgr. Stanislav Eichler. Pamětní list s jeho vzkazem naleznete v přílohách výroční zprávy. Máme za sebou již druhý rok provozu elektronických žákovských knížek, ke kterým už naši rodiče našli svoji cestu a bez problémů je využívají. V tomto školním roce (2011/2012) jsme přešli na elektronickou formu další důležité povinné dokumentace, kterou jsou třídní knihy a rozšířili jsme modul komunikace s rodiči prostřednictvím programu Bakaláři. Školní vzdělávací program naší školy poprvé prostoupil ve školním roce 2012/2013 všemi ročníky. Zmínil bych i významnou rekonstrukci naší školní kuchyňky, která změnila zřejmě poprvé od svého založení svoji podobu. Jednalo se o významnější investiční akci související s montáží nové kuchyňské linky, nových sporáků, nákupem stolů a židlí a položením lina na podlahu kuchyňky. Opět se nám podařilo realizovat všechny tradiční akce, které jsou již nedílnou součástí našeho školního života v průběhu posledních tří let všechny z nich jsou podrobně komentovány v dalších částech výroční zprávy. V následujících částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se v naší škole událo. Přeji Vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli spokojeni. 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Sídlo: Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 4

6 IZO školy: Identifikátor zařízení: Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Jiří Vondráček Zástupce ředitele školy: Mgr. Ladislav Chmelík Výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Machová Metodik prevence: Mgr. Anna Pastuchová* Koordinátor ŠVP: Mgr. Marta Ciprová Koordinátor EV: Mgr. Bohumila Harvanová * od byla jmenována do funkce metodika prevence paní učitelka Alena Vojtěchová Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Milan Staněk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 5

7 Ve školské radě proběhly v závěru školního roku významné změny v jejím složení. Po skončení funkčního období dnem opustili naší školskou radu oba zástupci rodičů, pan Jaroslav Pánek a pan Tomáš Gärtner, a oba zástupci pedagogů, stávající předseda, pan Vladimír Drábek, a paní Ludmila Veverková. Jejími řádně zvolenými nástupci se staly paní Gabriela Štanclová a paní Jitka Kotyková, noví zástupci rodičů, a pan Milan Staněk a paní Drahomíra Svobodová, noví zástupci pedagogů. Na závěrečné červnové schůzi školské rady byl zvolen i její předseda, kterým se stal pan Milan Staněk, a místopředsedkyně, kterou se stala paní Jolana Stejskalová. Všem odcházejícím členům školské rady bych rád na stránkách výroční zprávy poděkoval za jejich aktivní tříleté působení v tomto orgánu. Školská rada se pravidelně schází ke svým jednáním v minulém školním roce třikrát ( , a ) a z každého jednání je pořizován zápis, jehož aktuální verze je zveřejňována na webových stránkách školy Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program (již ve všech ročnících) 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Občanské sdružení Pasířská nadále smysluplně plní svoji základní funkci, kterou je především zastřešování nabídky a fungování zájmových útvarů na naší škole a nadále nám přinášelo zajímavou finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí i finanční podporu akcí, které jsme pořádali pro děti i rodiče. Dne proběhla v prostorách základní školy výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní si v průběhu schůze vyslechli Výroční zprávu o činnosti občanského sdružení za období březen 2011 až březen 2012, Zprávu o hospodaření a Revizní zprávu o hospodaření za rok 2011 a Návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. Zajímavá a velice podnětná byla opět již tradiční diskuze o stavu nabídky zájmových kroužků v naší škole. Zde s uspokojením konstatuji, že se blýská na lepší časy. Od data byly otevřeny v naší škole tři kroužky mladých včelařů pod vedením Mgr. Venduly Palatové a děti mají o tento kroužek velký zájem. V této souvislosti jsme i podpořili umístění dvou včelích úlů na důstojném místě na pozemku školy (jsou řádně oploceny a zabezpečeny) zde též odkazuji na vlastní zprávu paní Palatové o činnosti včelařského kroužku, kterou naleznete mezi přílohami výroční zprávy. V závěru školního roku jsme provedli průzkum zájmu dětí o další zajímavé zájmové kroužky, které jim chceme nabídnout od data kroužek mladých skautů (zde skauti hledají především dívky ve věku 6 11 let pro vytvoření oddílu světlušek ), dále dva kroužky paní Veličkové aerobic (dívky třídy) a angličtina (1. 2.roč.) a turistický kroužek paní Štanclové (děti roč.). Upozorňuji také v této části, že v přílohách naleznete zprávu paní Mgr. Palatové o činnosti včelařských kroužků se zajímavou fotodokumentací. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 6

8 Seznam volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů naleznete v přiložené tabulce. TŘÍDA PŘEDMĚT POZNÁMKA 2.A,B Čj - seminář 2.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 3.A,B Čj - seminář 3.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 4.A,B Čtenářská a inform. gram.- ČIG Projekt OPVK 1.4. šablony 4.A,B Matematika - seminář 4.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 5.A,B M - seminář 5.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 6.A Sportovní příprava 6.B Sportovní hry Aj - konverzace 7.A Sportovní příprava 7.B 7.A,B Sportovní hry, Výpočetní technika Nj seminář 8.A Sportovní příprava 8.B Sportovní hry Výpočetní technika 8.A,B 9.A 9.B 9.A,B Nj seminář Čj - seminář, Výpočetní technika Čj - seminář, Výpočetní technika Nj - seminář VEDOUCÍ KROUŽEK ROČNÍK Mgr. Vladimír Drábek Stadtherrová Věra Mgr. Vendula Palatová Tomášová Ivana Míčové hry Sportovní Kroužek mladých včelařů (3 kroužky) Keramika Cironisová Iva Logopedie Klenerová Naďa Keramika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 7

9 2.4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. Po skončení školního roku 2010/11 nás opustil po 6 letech působení v naší škole pan učitel David Mánek, který zvítězil v konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Josefův Důl a do této funkce nastoupil dne K datu jsme za pana Mánka přijali začínající paní učitelku Bohumilu Harvanovou. K datu nás opustila z osobních důvodů paní učitelka Petra Mudrová (tyto důvody nejsou však v žádném případě spojené s nespokojeností v naší škole vrací se učit do místa svého bydliště). Rád bych ji též na stránkách výroční zprávy popřál hodně štěstí v jejím dalším pedagogickém působení. Paní učitelku Mudrovou zastoupí ve 2. třídě nová paní učitelka, Mgr.Tereza Makuševová. Od data se k nám vrací po mateřské dovolené paní učitelka Dana Kleinová (Pomališová), učitelka s aprobací Aj,Tv). V závěru školního roku nám na delší dobu onemocněla paní učitelka Miroslava Krutská a od data ji dočasně zastoupí paní učitelka Jitka Krotilová (převážně výuka dějepisu a zeměpisu). Rád bych též prostřednictvím výroční zprávy popřál paní učitelce Krutské brzké uzdravení. Ve školní družině a školní jídelně nedošlo ve školním roce 2011/2012 k žádným personálním změnám. Pedagogický sbor ve školním roce 2011/2012 (k datu ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 8

10 Přehled pracovníků školy k datu (úvod školního roku) Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 24 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 33 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 27 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 24 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 21 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 5 roky 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 32 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 26 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 9 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 30 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,Ch 28 let 1,00 Učitelka 2.st. Kvalifikovaná Aj,Tv 10 let 0,68 učitelka 2.st. kvalifikovaná - aprob. Rj,Tv 35 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 25 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 18 let 1,00 učitelka 2.st.* kvalifikovaná - Rj,D 10 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Ov,Tv 9 let 0,23 učitel 2.st. nekvalifikovaný Ov,Tv 4 roky 0,82 učitel 2.st. kvalifikovaná - Čj,Nj 5 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 30 let 0,81 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Nj 36 let 0,64 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 32 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 29 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 17 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 32 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná Př,Z 1 rok 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 25 let 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 20 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 23 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 20 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,60 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,50 uklízečka 0,80 uklízečka 0,90 uklízečka 0,40 uklízečka 0,50 vedoucí školní jídelny 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,375 * zástup po dobu nemoci jiné paní učitelky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 9

11 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk celkem Základní celkem 1,82 5,91 6,50 12,61 0,64 27,48 škola z toho ženy 1,00 5,91 5,50 9,61 0,64 22,66 Školní celkem 0,00 0,00 1,50 1,80 0,00 3,30 družina z toho ženy 0,00 0,00 1,50 1,80 0,00 3,30 Pedag. celkem 1,82 5,91 5,00 10,81 0,64 24,18 sbor z toho ženy 1,00 5,91 4,00 7,81 0,64 19,36 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 21,14 0,00 2,22 0,82 24,18 Zde opět upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů na naší škole (změna zákona o pedagogických pracovnících tento problém výrazně zjednodušila), k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé druhého stupně by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy Paní učitelka Miroslava Machová úspěšně ukončila studia výchovného poradenství k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.). Paní učitelka Marie Hoskovcová úspěšně dokončila studia k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) Stávající koordinátor (Mgr. Mánek) odešel k datu ) ve funkci jej nahradila od data Mgr. Marta Ciprová (ke studiu je přihlášena, avšak stále čekáme, zda bude pro dostatečný počet uchazečů otevřeno) Paní učitelka Vojtěchová úspěšně ukončila první rok svého studia (v souladu s vyhl. 317/2005) a od data tuto funkci převezme. Paní Bohumila Harvanová (dosud bez studia dle vyhl. 317/2005). 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

12 Zápis do 1. ročníku Dne proběhl v naší škole tradiční zápis dětí do 1.ročníku. Od jedné hodiny odpolední do šesti hodin procházeli školou rodiče se svými potomky a společně prožívali statečný boj svých dětí na jednotlivých stanovištích. Celý zápis opět probíhal tradičně formou soutěže. Učitelé připravili pro děti stanoviště s úkoly, za které budoucí prvňáčci získávali razítka na své zápisové listy. Nejednalo se však o pouhé hraní. Zkušené učitelky pečlivě vymýšlely zadání tak, aby otestovaly nejrůznějšími způsoby připravenost dětí na školní docházku. Děti se představovaly, kreslily, vybarvovaly, stříhaly, říkaly básničky, zpívaly, poznávaly geometrické tvary a číslice. Poté, co prošly zdárně všemi stanovišti a získaly všechna potřebná razítka, mohly si v závěru svého putování vybrat z velkého množství dárků, které pro ně vyrobily naše školní děti a dostaly též malou sladkou odměnu. Věříme, že se všem dětem i jejich rodičům zápis líbil a spokojeně odcházeli ze školy a těší se na své první opravdové zážitky v základní škole. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 50 Z toho počet odkladů 12 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupí 38 Uvažovaný počet budoucích 1. tříd 2 Ze statistiky zápisu vyplývá, že k nám přišlo o 9 dětí méně než v loňském roce. Nestalo se tak z důvodů, že by k nám nenastoupily děti z našeho spádového obvodu, ale naopak. Posílilo nás 10 dětí z jiných spádových obvodů a 3 děti z okolních obcí a z našeho obvodu nastoupilo do jiných škol 6 dětí. Největším problémem je vysoký počet odkladů v poměru k počtu zapisovaných dětí máme počet odkladových dětí nejvyšší. Konstatuji též, že na rozdíl od jiných spádových obvodů se v tom našem narodilo méně dětí, které by měly nastupovat k do školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

13 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Tradičně přikládám dvě krásné fotografie našich prvňáčků, kteří slavnostně dne vstoupili do naší školy: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

14 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace 2.6. Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) statistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku o nepřijetí do 1. ročníku o přijetí do vyššího ročníku o nepřijetí do vyššího ročníku o povolení individuálního vzdělávání žáka o zrušení individuálního vzdělávání žáka o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ o odkladu školní docházky o dodatečném odkladu školní docházky o povolení individuálního vzdělávacího plánu o opakování ročníku jiné důvody celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Součást základní škola školní družina školní jídelna Počet tříd, odd počet žáků, dětí MŠ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

15 Velice příjemnou skutečností je stále stoupající počet dětí v naší škole při nezměněném počtu tříd. V posledních čtyřech letech se počty v souladu se statistickými výkazy o základní škole zvyšovaly z původních 359 dětí k datu , přes 364 dětí k datu , 382 dětí k datu až k současným 395 dětem k datu Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu (tři z nich mají k dispozici interaktivní tabuli). Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, rodinné výchovy (v tomto školním roce kompletně zrekonstruována viz jiná část výroční zprávy), 2 učebny cizích jazyků s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, školní dílny, dvě učebny pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek, apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou z polyténu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť (do nich jsme na vlastní náklady nechali ve školním roce 2009/2010 instalovat sprchové kouty). V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. V posledním školním roce jsme zrekonstruovali naši školní kuchyňku, která změnila zřejmě poprvé od svého založení svoji podobu. Jednalo se o významnější investiční akci související s montáží nové kuchyňské linky, nových sporáků, nákupem stolů a židlí a položením lina na podlahu kuchyňky. Vzhledem k výrazné redukci částky ze státní dotace určené mimo jiné na nákup učebních pomůcek, pociťujeme opět v tomto kalendářním roce výrazné problémy spojené s nákupem učebnic a potřebných učebních pomůcek. V souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává prioritou pro rok příští a léta následná rekonstrukce WC. Zde se blýská na lepší časy. Po dohodě se zřizovatelem naší školy, Městem Jablonec nad Nisou, byl tento problém zařazen mezi havarijní stavy související s majetkem města a oprava sociálních zařízení by měla proběhnout v průběhu hlavních prázdnin po skončení školního roku 2012/ Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

16 Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 20010/2011 školní rok 2011/2012 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka V porovnání se školním rokem 2010/2011 došlo k významnějšímu poklesu v počtu omluvené absence, proti tomu však k nárůstu počtu neomluvených hodin. Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st. 2 6 sníž. známka z chování - 3.st. 5 8 Zde je statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku (významně se na tomto nárůstu podílela opět jedna problematičtější třída). Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ stupeň stupeň Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2011/2012: V prospěchu jsou opět statisticky významné rozdíly mezi průměry např. některých paralelních tříd (4.A a 4.B; 3.A a 3.B; 8.A a 8.B zde rozdíl přímo propastný s odstrašujícím průměrem v matematice v 8.B, ale není to nijak překvapující) a nízký průměr u některých vybraných tříd (Aj a M 3.B). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE během školního roku 2011/2012 Výroční zpráva je vypracovaná v souladu s ustanovením 11 a 12 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne 22. 11. 2011.

září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne 22. 11. 2011. za rok 2010/2011 zpracovala: Mgr. Hana Pavlíková září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Paré č. 2: Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne 22. 11. 2011. Slovo na

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více