P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á"

Transkript

1 NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. června 2015 Č.j.: 2015 / / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/110/573 Počet stran: 8 TCS Taurus Service s.r.o. IČO Plovární 82/ Plzeň P Ř Í K A Z Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu dle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní orgán ) rozhodla dle 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) v řízení se společností TCS Taurus Service s.r.o., IČO , se sídlem Plovární 82/3, Plzeň takto: I. Společnost TCS Taurus Service s.r.o., IČO , se sídlem Plovární 82/3, Plzeň, přechovává a rozšiřuje za účelem prodeje napodobeninu cizozemské mince nominální hodnoty 2, na jejíž lícní (společné) straně je vyobrazení symbolu 12 navzájem propojených hvězd a číslice tvarem napodobující číslici na cizozemské minci nominální hodnoty 2, t e d y v rozporu s povinností stanovenou v ustanovení 14 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí přechovává a rozšiřuje za účelem prodeje napodobeninu cizozemské mince, aniž byla splněna technická kritéria stanovená prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím, č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 28 odst. 1 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí ve znění pozdějších předpisů; z a c o ž s e j í u k l á d á podle ustanovení 28 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí ve znění pozdějších předpisů peněžitá pokuta ve výši Kč (slovy deset tisíc korun českých).

2 Pokutu je společnost TCS Taurus Service s.r.o., IČO , se sídlem Plovární 82/3, Plzeň, povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. II. Společnosti TCS Taurus Service s.r.o., IČO , se sídlem Plovární 82/3, Plzeň, se podle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost TCS Taurus Service s.r.o., IČO , se sídlem Plovární 82/3, Plzeň, povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. O D Ů V O D N Ě N Í Skutková zjištění 1. Předmětem podnikání společnosti TCS Taurus Service s.r.o., IČO , se sídlem Plovární 82/3, Plzeň (dále jen účastník řízení ) je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společníky účastníka řízení jsou Dr. Michael Göde, nar. 4. května 1956 s obchodním podílem o velikosti 1 % a společnost Antaris Solar GmbH, Aschaffenburg (DE), Zweigniederlassung Kreuzlingen, registrační číslo: CHE , Kreuzlingen, Leubernstrasse 6, 8280, Švýcarská konfederace s obchodním podílem o velikosti 99 %. 2. Správní orgán na základě výkonu dohledové činnosti zjistil dne , že na internetových stránkách je pod názvem Návrh dvoueurové mince Česko a Zcela první návrhy eura Česko volně nabízena k zakoupení napodobenina cizozemské mince nominální hodnoty 2 (viz. obrázky). 2

3 3. Provozovatelem internetové stránky je společnost HMK GmbH, IČO CHE , Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen, Švýcarsko (dále jen HMK GmbH ). HMK GmbH v České republice využívá k poskytování zákaznického servisu služeb účastníka řízení a je s účastníkem řízení personálně propojena, neboť společník účastníka řízení Dr. Michael Göde, nar. 4. května 1956 působí současně ve společnosti HMK GmbH jako manažer. Pro svoji 3

4 činnost na území České republiky využívá HMK GmbH a účastník řízení název Český Mincovní Obchod. 4. Z provedení předmětné napodobeniny je zřejmé, že na lícní (společné) straně je vyobrazen symbol 12 navzájem propojených hvězd a číslice 2 (viz. obrázek). Podobný prvek a číslice 2 se vyskytuje na lícní (společné) straně cizozemské mince nominální hodnoty Správní orgán provedl na internetových stránkách dne kontrolní nákup 1 kusu Návrh dvoueurové mince Česko za částku 509 Kč. Na základě objednávky obdržel kontrolující pracovník správního orgánu potvrzení objednávky, podle které mu bude doručen Návrh dvoueurové mince Česko výrobní číslo V potvrzení objednávky se mj. uvádí: Chcete-li využít svého práva odstoupit od smlouvy, je nutné nás: Český Mincovní Obchod, zákaznický servis, Plovární 82/3, Plzeň-Jižní Předměstí, pevná linka: , mobilní č.: , (adresa sídla: HMK GmbH, zastoupená jednatelem Janem-Nicolasem Fantlem, Leubernstrasse 6, 8280 Kreuzlingen, Švýcarsko) informovat formou jednoznačného sdělení a dále Zboží jste nám povinni zaslat nebo předat na své náklady a to na adresu Český Mincovní Obchod, zákaznický servis, Plovární 82/3, Plzeň-Jižní Předměstí. 6. Objednávka byla odeslána s uvedením odesílatele: Č.M.O., P.O.Box 10, Depo Plzeň 71. Součástí zásilky byla i faktura č vystavená dne Na faktuře je uvedena korespondenční adresa ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, zákaznický servis provozuje TCS Taurus Service s.r.o., IČO: se sídlem Plovární 82/3, Plzeň-Jižní Předměstí zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka a kontakt Tel.: , Tel.: (cena volání je podle Vašeho tarifu) Web: 7. V zásilce byl rovněž přiložen dopis nadepsaný Nechte se unést do fascinujícího světa sběratelské vášně!, ve kterém se mj. uvádí: Naši kompetentní spolupracovníci jsou 4

5 Vám osobně k dispozici každý pracovní den na telefonním čísle / nebo na ové adrese 8. Celková částka za objednané zboží včetně poštovného činila 608 Kč a byla uhrazena poštovní poukázkou typu A na bankovní účet č.: / pod v.s., adresa majitele účtu ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, Plovární 82/3, Plzeň-Jižní Předměstí. Právní posouzení správního orgánu 9. Správní orgán nejdříve provedl expertní posouzení napodobeniny cizozemské mince z pohledu obecně závazných právních norem. 10. Podle ustanovení 14 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí platí, že Hmotné nebo nehmotné reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek nebo mincí a předměty, které je úpravou napodobují, mohou být zhotoveny nebo prodány pouze při splnění technických kritérií stanovených prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím. Totéž platí pro případ jejich dovezení, přechovávání nebo rozšiřování za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely. 11. Jelikož se jedná o napodobeninu euromince, musí správní orgán aplikovat přímo použitelný předpis Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím. Konkrétně se jedná o Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2014, o medailích a žetonech podobných euromincím ve znění Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008 (dále jen Nařízení ). 12. Podle čl. 2 odst. 1 Nařízení platí, že S výhradou článků 3 a 4 se zakazuje výroba a prodej medailí a žetonů a jejich dovoz a rozšiřování za účelem prodeje a nebo pro jiné obchodní účely, a) pokud se na nich objevují výrazy euro, eurocent nebo symbol eura; b) pokud se jejich velikost nachází uvnitř referenčního pásma nebo c) pokud se na nich objevuje vzor, který je podobný: i. některému vzoru či části vzoru, který se objevuje na euromincích, zejména výrazům euro nebo eurocent, dvanácti hvězdám Evropské unie, vyobrazení zeměpisného zastoupení a číslicím, tak jak jsou zobrazeny na euromincích, ii. symbolům, které představují svrchovanost členských států, tak jak jsou zobrazeny na euromincích, zejména podobiznám hlav státu, státním znakům, značkám mincoven a rytců, názvu členského státu, iii. tvaru nebo vzoru hrany euromincí nebo iv. symbolu eura. 13. Předmětná napodobenina euromince má na své lícní (společné) straně vyobrazen symbol 12 navzájem propojených hvězd a nominální hodnotu. Průměr napodobeniny je 35mm. Číslice uvedená na napodobenině je svým provedením podobná číslici zobrazené na eurominci nominální hodnoty Správní orgán konstatuje, že není možné v tomto případě aplikovat výjimku podle čl. 3 odst. 1 Nařízení, neboť na předmětné napodobenině je uvedena nominální hodnota. 5

6 Není možné aplikovat ani výjimku podle čl. 3 odst. 2 Nařízení, neboť napodobenina má průměr 35mm a nachází se tak mimo referenční pásmo podle čl. 1 písm. f) Nařízení. Rovněž není možné aplikovat výjimku podle čl. 4 Nařízení, neboť napodobenina není označena v souladu s tímto článkem a správnímu orgánu není známo, že by účastník řízení měl zvláštní povolení Komise. 15. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl správní orgán k závěru, že na předmětné napodobenině euromince jsou zobrazeny vzory podobné dvanácti hvězdám Evropské unie a číslice, tak jak jsou zobrazeny na euromincích. Výroba, prodej, dovoz a rozšiřování za účelem prodeje a nebo pro jiné obchodní účely předmětné napodobeniny euromince je v rozporu s ustanovením čl. 2 odst. 1 písm. c) bod i) Nařízení. 16. Podle ustanovení 14 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí je zakázáno zhotovení, prodej, dovoz, přechovávání a rozšiřování za účelem prodeje a nebo pro jiné obchodní účely hmotných reprodukcí cizozemských mincí a předmětů, které je úpravou napodobují a nejsou zhotoveny v souladu s Nařízením. 17. Účastník řízení poskytuje pro společnost HMK GmbH na území České republiky zákaznický servis a využívá k tomu názvu ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD. Objednávka byla správnímu orgánu doručena z adresy v České republice shodné se sídlem účastníka řízení a zaplacena na bankovní účet, jehož majitelem je podle poštovní poukázky právě účastník řízení. 18. Obsahem objednávky byly mj. listiny, na kterých jsou uvedeny kontaktní údaje na účastníka řízení. V případě odstoupení od smlouvy jsou zákazníci povinni zboží zaslat na adresu účastníka řízení. Veškerý kontakt zákazníků je vyřizován přes kontaktní údaje účastníka řízení. Je tedy zřejmé, že objednávky jsou na území České republiky vyřizovány s využitím služeb účastníka řízení. 19. S ohledem na výše uvedené skutečnosti konstatuje správní orgán, že jednání účastníka řízení porušuje ustanovení 14 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, neboť účastník řízení přechovává a rozšiřuje za účelem prodeje napodobeniny euromince nominální hodnoty 2, jejichž provedení je v rozporu s čl. 2 odst. 1 písm. c) bod i) Nařízení. Sankce 20. Podle ustanovení 28 odst. 1 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí platí, že Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 14 zhotoví, doveze, přechovává nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely, anebo prodá hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje. 21. Správní orgán má za prokázané, že se účastník řízení dopustil správního deliktu tím, že přechovává a rozšiřuje za účelem prodeje napodobeniny euromince nominální hodnoty 2, jejichž provedení je v rozporu s 14 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. Podle ustanovení 28 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí se za správní delikt podle ustanovení 28 odst. 1 téhož zákona uloží pokuta až do výše Kč. 6

7 22. Podle ustanovení 32 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí správní orgán při určení výměry pokuty přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Pokuta musí být individualizována do té míry, že v konkrétním případě povede k naplnění obou jejích účinků, a to účinku preventivního i represivního. 23. Správní orgán se za uvedené porušení rozhodl uložit sankci ve formě peněžité pokuty. Sankce ve formě peněžité pokuty byla správním orgánem zvolena z hlediska individuální prevence především s cílem odradit účastníka řízení, aby v porušování právních předpisů pokračoval, a přimět ho, aby se do budoucna podobného jednání vyvaroval, a současně v rámci generální prevence dává správní orgán všem subjektům najevo, že jednání tímto způsobem porušující právní předpisy hodnotí jako závažné správní delikty, jejichž následkem je uložení peněžitého postihu. 24. Ustanovení 14 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek jasně stanovuje pravidla pro reprodukování a napodobování euromincí takovým způsobem, aby zhotovené reprodukce a napodobeniny nebylo možné, byť nedopatřením, zneužít v peněžním oběhu. Jednání účastníka řízení je v jednoznačném rozporu s chráněným zájmem zákona. 25. Správní orgán vzal při rozhodování o stanovení konkrétní výše pokuty za spáchaný správní delikt v úvahu jako polehčující okolnost skutečnost, že se jedná o první porušení povinnosti ze strany účastníka řízení ve vztahu k přechovávání a rozšiřování napodobenin mincí. 26. Správní orgán při rozhodování o výši pokuty rovněž přihlédl k tomu, že účastník řízení v listinách, které byly součástí objednávky, se prezentuje jako mezinárodně uznávaný partner a dále zákazníkům slibuje: Budete v péči zkušených odborníků, kteří pro Vás vyberou jen to nejlepší a nejkrásnější z celého světa. Správní orgán tedy musí zohlednit i skutečnost, že účastník řízení je osobou znalou v oblasti medailérství. Lze tak předpokládat, že si jakožto profesionál v oboru bude počínat s vyšší mírou odbornosti a obezřetnosti než laik. 27. Při úvaze o konkrétní výši pokuty vzal správní orgán v úvahu jak represivní, tak preventivní účinek ukládané pokuty, když cílem ukládané pokuty je nejen potrestat účastníka řízení, ale též odradit ho od dalšího takového jednání. Z těchto důvodů, jakož i z důvodů shora uvedených, přistoupil správní orgán k uložení pokuty ve výši uvedené ve výroku příkazu, tj. ve výši Kč. Výše ukládané pokuty je s ohledem na závažnost jednání účastníka řízení a s ohledem na represivní a preventivní účinek tohoto příkazu odpovídající. 28. Ustanovení 150 odst. 1 správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost formou písemného příkazu. Správní orgán přistoupil k vydání příkazu, neboť v tomto případě považuje skutková zjištění za dostatečná. Odůvodnění povinnosti uhradit náklady řízení 29. Podle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníkovi řízení, který vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Paušální částka je stanovena prováděcím předpisem ke správnímu řádu, kterým je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 7

8 nákladů řízení. Z ustanovení 6 odst. 1 této vyhlášky vyplývá, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí Kč. 30. Vzhledem ke skutečnosti, že vedené správní řízení bylo, jak bylo podrobně podáno výše, vyvoláno porušením právní povinnosti účastníkem řízení, uložil mu správní orgán povinnost nahradit náklady tohoto správního řízení paušální částkou ve výši Kč. P O U Č E N Í Proti tomuto příkazu lze podat odpor dle ustanovení 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. otisk úředního razítka podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 8

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. dubna 2015 Č.j.: 2015 / 41256 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/70/573 Počet stran: 10 Hotel Merkur s.r.o. IČO 254 14 593 Anenské

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/9716/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5105/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004C0W2* UOHSX004C0W2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2012/VZ-11394/2012/512/JMa V Brně dne 23. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Návrh se v části o zaplacení částky 565,- Kč podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá.

Návrh se v části o zaplacení částky 565,- Kč podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. - F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/4109/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Všeobecné obchodní podmínky společnosti Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX002EV73* Zn. SPR-7052/09-18 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

N á l e z. O d ů v o d n ě n í :

N á l e z. O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2831/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více