ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E Bc. Lucie Ottová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová"

Transkript

1 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E 2015 Bc. Lucie Ottová

2 ŠKODA ŠKODA AUTO AUTO VYSOKÁ a.s. Vysoká ŠKOLA, škola O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku Návrh finančního plánu podniku Bc. Lucie Ottová Vedoucí práce: Doc. Ing. Romana Čižinská, PhD.

3 Tento list vyjměte a nahraďte zadáním diplomové práce

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Mladé Boleslavi, dne

5 Děkuji doc. Ing. Romaně Čižinské, PhD. za odborné vedení diplomové práce, poskytování rad a informačních podkladů, které mi pomohly při zpracování diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. za poskytnutí materiálů a především ekonomické náměstkyni, paní Mileně Prskavcové, a vedoucí oddělení plánování a kalkulace, paní Ing. Jitce Filipové, za jejich odborné konzultace. V neposlední řadě děkuji své rodině a přátelům za jejich podporu po celou dobu studia a především při psaní mé diplomové práce. 4

6 Obsah Úvod Teoretická východiska finančního plánování Cíle a pojetí finančního plánu Techniky finančního plánování Finanční plánování z časového hlediska Dlouhodobý finanční plán Krátkodobý finanční plán Postup sestavení finančního plánu Plánovaný výkaz zisků a ztrát Plánovaná rozvaha Plánovaný přehled o peněžních tocích Finanční analýza Zdroje informací Analýza poměrovými ukazateli DuPont rozklad Finanční kontrola Typy finanční kontroly Strategická analýza podniku Historie společnosti Struktura vlastníků Organizační struktura společnosti Strategické cíle podniku PEST analýza Porterowa analýza 5 sil Zhodnocení finančního zdraví analyzovaného podniku Ukazatele likvidity Ukazatele zadluženosti Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele s využitím cash flow DuPont Návrh finančního plánu podniku

7 4.1 Cíle společnosti pro rok Návrh jednotlivých položek finančního plánu pro rok Analýza generátorů hodnoty Pro forma výkaz zisku a ztráty Pro forma rozvahy Finanční analýza finančního plánu na rok Ukazatele likvidity plán Ukazatele zadluženosti plán Ukazatele rentability plán Ukazatele aktivity plán Ukazatele s využitím cash flow plán Závěr Seznam literatury Seznam obrázků a tabulek Seznam příloh

8 Seznam použitých zkratek a symbolů AZNP CK ČPK ČR ČSSD ČSÚ EAT EBIT EBT EU HDP KDU-ČSL Ks ODS PO ROA ROCE ROE ROS VaK VK VH Vs. ZK Automobilový závod národní podnik Cizí kapitál Čistý pracovní kapitál Česká republika Česká strana sociálně demokratická Český statistický úřad Čistý zisk zisk po zdanění Zisk před odečtením úroků a daní Zisk před zdaněním Evropská unie Hrubý domácí produkt Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Kus Občanská demokratická strata Právnická osoba Rentabilita celkového kapitálu Rentabilita celkového investovaného kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita tržeb Vodovody a kanalizace Vlastní kapitál Výsledek hospodaření Versus Základní kapitál 7

9 Úvod Finanční plán podniku hraje v podnikových financích stále důležitější roli. Hlavním cílem společností je zvyšování tržní hodnoty. Abychom tento příznivý vývoj zajistili, je nutné stanovit cíle a nástroje, které nám pomohou. Pro vypracování kvalitního finančního plánu je nutné provést komplexní analýzu společnosti, která se skládá především ze strategické a finanční analýzy. Tyto analýzy nám odhalí slabá a silná místa podniku, na která bude nutné se zaměřit. Následně musí být sestaveny pro forma výkazy jako projekce našich očekávání. Cílem této diplomové práce je zpracovat finanční plán podniku Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a následně provést finanční analýzu tohoto plánu pro odhalení finančního zdraví podniku a jeho plánu. Jak již napovídá název, jedná se o vodohospodářský podnik, který působí ve Středočeském kraji, především v okolí Mladé Boleslavi. Jelikož se jedná o pohled na společnost z vnějšku, sestavený finanční plán bude odrážet subjektivní hodnotu společnosti z pohledu tvůrce plánu. Diplomová práce je rozdělena na několik částí. První část práce bude věnována teoretickým východiskům finančního plánování, ze kterých vychází praktická část práce. V další části bude provedena strategická analýza společnosti. Její součástí je i seznámení čtenáře se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. Následně bude provedena PEST analýza, která se zabývá okolím společnosti, tedy trhem, na kterém společnost operuje. Dále bude provedena Porterova analýza, která je zaměřena na konkurenci společnosti, její zákazníky a dodavatele. Následující část bude věnována finanční analýze podniku, která slouží k posouzení zdraví finanční situace podniku. Také v této části odhalíme slabá místa společnosti, na která bude třeba se v plánu zaměřit. V další části již bude sestaven finanční plán podniku. Nejprve budou analyzovány generátory hodnoty, a pak již budou sestaveny pro forma výkazy. Dále bude provedena finanční analýza sestaveného plánu, která nám odhalí, zda jsme v plánu dosáhli stanovených cílů. V závěru práce budou shrnuty poznatky z jednotlivých analýza z finančního plánu společnosti. 8

10 1. Teoretická východiska finančního plánování Podle Šimana a Petery (2010) je finanční plánování myšlenkový proces, jehož účelem je vytvořit scénáře možného dalšího vývoje společnosti a stanovit pro ně vhodné reakce podnikového managementu. To vše musí být podpořeno soustavou výkazů, přehledů, tabulek a komentářů. Finanční plán je nedílnou součástí podnikového plánu podniku. Skládá se z hlavních finančních výkazů: výsledovka, rozvaha a výkaz peněžních toků. (Mařík, 2011). Dále je finanční plán jedním z nejnáročnějších dílčích plánů podniku. Důvodem jsou vstupní data. Finanční plán musí zohledňovat aktivity zaměřené jak na provoz, tak i na růst podniku. Spojují se v něm všechny plány podniku, tutíž má integrující charakter (Koráb, 2007). Podle Brealeyeho a Myerse (2000) je finanční plánování proces, který se skládá ze 4 částí. První částí je analýza finančních a investičních možností společnosti, druhou je promítnutí současných příležitostí do budoucích výsledků. Následuje zvolení různých alternativ, které jsou poté včleněny do výsledného finančního plánu. A na závěr je měření následné výkonnosti v porovnání s cíli, které byly stanoveny ve finančním plánu. Pro vytvoření reálného finančního plánu je třeba dodržovat zásady finančního plánování: První zásadou je systematičnost, která říká, že základní cíl má být sledován systematicky a musí mu podléhat i další cíle. Zásada úplnosti požaduje, aby byly do plánovacího procesu zahrnuty všechny možné činnosti a faktory, které mohou daný plán ovlivnit. Další zásadou je přehlednost, která je důležitá pro všechny, kdo přijdou s plánem do styku, například při kontole plnění. Zásada periodičnosti znamená pravidelnost plánu, tedy že tento plán je zpracováván v pravidelných časových intervalech. Zásada pružnosti nám udává, že každý plán by měl být aktualizován i v průběhu příslušného plánovacího období. Poslední zásadou je klouzavost. To znamená, že nový finanční plán musí zčásti pokrývat plánovací období předchozího plánu. 9

11 Modely finančního plánování jsou vytvářeny jako modely simulační, tedy modely počítačové. K jejich výhodám patří rychlost, parametrizace a ovládání vstupů modelu. Dále je možné zpracovat plán i ručně, ale při této variantě je třeba uvážit časovou náročnost (Kalouda, 2009). 1.1 Cíle a pojetí finančního plánu Hlavním úkolem finančního plánu je stanovit finanční cíle podniku, a také určit prostředky, díky kterým by tohoto plánu mělo být dosaženo. Jsou v něm zahrnuta rozhodování o způsobu financování běžných činností i investic, a také o investování kapitálu a o peněžním hospodaření (Kislingerová, 2007). Finanční plán má tři rozhodovací polohy: 1) kvantifikovat finanční cíle 2) formulovat finanční politiku 3) navrhnout vývoj financí podniku v souladu s finančními cíli a politikou Cílem řízení každého podniku je dlouhodobá existence a maximalizace tržní hodnoty podniku. V případě akciové společnosti se jedná o maximalizaci tržní ceny akcie. Při finančním plánování v praxi je užíván jako finanční cíl zisk, protože je výrazným faktorem spoluvytvářejícím tržní kurz akcie. Přesto je hlavním souhrnným kritériem hodnocení finančního plánu podniku vývoj jeho tržní hodnoty. Výsledným produktem procesu finančního plánování je finanční plán, který má formu pro forma výkazů. Tento plán funguje jako zjednodušený model budoucích toků a stavů ve finančním systému společnosti. Díky modelovému charakteru je možné pracovat různými variantami, ať už provozními, investičními nebo finančními (Valach, 1999). Pro forma výkazy mají pro manažery význam v několika krocích finančního řízení. V první řadě mohou díky pozorování pro forma výkazů posoudit, zda je očekávaná výkonnost firmy v souladu s obecnými cíly a s očekáváním investorů. Dále je manažeři využívají pro analýzu dopadu navrhovaných provozních změn. Za třetí je používají pro zjišťování budoucí finanční potřeby společnosti. A využívají je také pro předvídání volných peněžních toků v rámci různých operačních plánů a kapitálových požadavků. V závěru finančního plánování manažer vybere plán, který maximalizuje hodnotu pro akcionáře (Daves, Brigham, 2007). 10

12 Existují 3 základní typy plánů. Prvním je plán agresivního růstu, ve kterém jsou vyžadovány značné kapitálové investice, nové produkty nebo také expanze na současných trzích či vstup na nové trhy. Druhým typem jsou plány normálního růstu, ve kterých podnik roste úměrně s trhem. Při tomto tempu nemá růst společnosti vliv na přímé konkurenty. A třetím typem jsou plány útlumu, jejichž cílem je minimalizace kapitálových výdajů. Tento typ je používán především v dobách ekonomického útlumu (Brealey, Myers, 2000). 1.2 Techniky finančního plánování Techniky finančního plánování můžeme rozdělit do dvou skupin: metoda procentního podílu na tržbách a regresní metoda. První metoda vychází z předpokladu konstantního vztahu mezi aktivy, pasivy a tržbami. Zde je potřeba zjistit, kdy je tuto vazbu možné uvažovat a kdy je nemožná. Dalším krokem této metody je rozhodnutí o volbě dodatečných zdrojů tohoto plánu. Při regresní metodě není uvažován fixní poměr mezi tržbami a dalšími veličinami. Zde pracujeme se skutečnými, statisticky získanými, vazbami mezi tržbami a dalšími položkami finančního plánu. I zde je třeba pravdivost vazeb ověřit (Kalouda, 2009). Existují tři přístupy k tvorbě finančních plánů: Metoda intuitivní je velmi subjektivní, vychází ze zkušeností a odhadů finančních plánovačů. Použití této metody je značně riskantní, jelikož plánovač může lehce opomenout důležité vazby a příslušné odhady nemusí být založeny na reálném základě. Není to proces, který by byl vytvářen v počítači, ale jedná se o myšlenky samotného plánovače. Metoda statistická vychází z prodloužení časových řad do budoucnosti. I tato metoda v sobě nese velké riziko. Uplatňuje se zde předpoklad, že se ekonomické veličiny budou vyvíjet tak, jak se vyvíjely v minulosti. 11

13 Metoda kauzální je považována za nejvhodnější a vychází ze čtyř základních skupinových veličin. Vstupní veličiny vychází z údajů o majetku společnosti a jejího hospodářského výsledku, z výstupů ostatních plánů (výrobní, obchodní, personální, investiční) a z makroekonomických predikcí. Žádoucí veličiny nám říkají, které ukazatele a jejich hodnoty jsou žádoucí. Jedná se především o oblast likvidity, aktivity nebo nákladovosti. Výstupní veličiny jsou zbylé veličiny, které nezapadají do prvních dvou skupin. K jejich vypočtení je používán určitý vzorec. Kontrolní veličiny jsou ty, pomocí kterých je sledována provázanost mezi plány jednotlivých výkazů. Například zda VH v plánované rozvaze odpovídá VH v plánované výsledovce (Marek, 2009). 1.3 Finanční plánování z časového hlediska Z časového hlediska můžeme finanční plánování dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Ve finančním plánu jsou obvykle obsaženy cíle, k jejichž realizaci je obvykle zapotřebí delší doba než jeden rok. Z tohoto důvodu je třeba vypracovávat dlouhodobý finanční plán, jehož součástí je krátkodobý plán k prvnímu roku plánovaného období (Valach, 1999) Dlouhodobý finanční plán Jak bylo zmíněno výše, dlouhodobý finanční plán se sestavuje na dobu delší než jeden rok, zpravidla to bývá na tři až pět let. V dlouhodobém horizontu je možné stanovit za finanční cíl zisk. To je způsobeno významným působením investičních a technických opatření, a také podporou marketingu. Tento plán zpravidla obsahuje: analýzu finanční situace, plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje, plán peněžních toků, plánovanou rozvahu, plánovaný výkaz zisků a ztrát, rozpočet investičních výdajů, rozpočet dlouhodobého externího financování (Valach, 1999). 12

14 Dlouhodobý finanční plán nemůže existovat samostatně. Je důležité, aby byl rozložen do finančních plánů na kratší období a aby bylo možné ho průběžně aktualizovat na základě změn, které se stanou v okolí podniku. Pokud by se tak nestalo, finanční plán by se stal pouhým formálním dokumentem (Koráb, 2007) Strategická analýza Dlouhodobé strategické plánování je cenným zdrojem podpory pro finanční plánování. Kromě poskytování informací o preferencích, které mohou být použity ve finančním plánování, také pomáhá při aplikaci dlouhodobého a strategického myšlení (Kavanagh, 2007). Je to velmi důležitá část oceňovacího procesu společnosti, ovšem v českých podmínkách jí stále není věnována dostatečná pozornost. Jejím cílem je vymezit celkový výnosový potenciál oceňované společnosti, který je závislý na vnitřním a vnějším potenciálu podniku. Aby strategická analýza nebyla jen omáčkou, měla by mít konkrétní výsledky. Pro nalezení těchto výsledků musíme najít odpovědi na tři základní otázky. První otázka se týká perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska. Druhá je o vývoji trhu, konkurence a vývoji podnikových tržeb. Poslední otázka žádá identifikaci rizik, která jsou s podnikem spojena Postup strategické analýzy Jeden z možných postupů strategické analýzy se skládá ze tří kroků. Prvním krokem je analýza vnějšího potenciálu, tedy relevantního trhu. Druhým krokem je analýza konkurence a vnitřního potenciálu. Posledním krokem je prognóza tržeb oceňovaného podniku. Relevantní trh a jeho prognóza V počáteční fázi strategické analýzy by měl být nejprve vymezen trh, kterému daná společnost přísluší. Na tuto otázku neexistuje vždy jasná ospověď. Například, je relevantní trh celá Česká republika, nebo jen region. Pro volbu trhu je důležité, aby z něj bylo možné získat základní data a posoudit tak jeho atraktivitu. V následném kroku bude zpracována prognóza vývoje trhu. Základní data o trhu mají tři hlavní atributy. Prvním je velikost trhu, která by měla být odhadnuta na základě celkového prodeje a spotřeby. Tato data lze doplnit 13

15 o vývoj cen. Tato data nám mají poskytnout první informaci o vývojových tendencích trhu. A nakonec by měla proběhnout segmentace trhu, protože různé složky trhu se vyvíjí různým tempem (Mařík, 2011). Pro prognózu odvětví je rozhodující jeho historický vývoj, tedy především porovnání vývoje tržeb, zisků a cen akcií. Ne vždy je analýza minulých let rozhodující pro budoucí vývoj, ale bez ní se do budoucnosti dívat nelze. Jedním z důležitých atribudů prognózy je nezbytné vhodné stanovení délky období a stanovení volatility zisku. Pro tyto úvahy jsou důležité také vývoje devizových kurzů a úrokových měr. Důležitý je také očekávaný politický vývoj (Kislingerová, 2001). Analýza atraktivity trhu nám pomůže k podrobnějšímu kvalitativnímu hodnocení trhu. Tato analýza nám pomůže odhalit šance a rizika trhu, a také stanovit rizikovou přirážku pro diskontní míru. Pro provedení analýzy atraktivity trhu je nutné stanovit hodnotící kritéria. Tyto faktory jsou: růst trhu, velikost trhu, intenzita přímé konkurence, průměrná rentabilita, bariéry vstupu citlivost trhu na konjunkturu a struktura zákazníků. Posledním krokem této fáze je prognóza trhu nebo jeho segmentů. Pro prognózování je důležité postup přizpůsobit způsobu ocenění. První způsob ocenění je subjektivní ocenění, kde prognóza vychází ze subjektivního názoru investora či oceňovatele. Druhým je objektivizované ocenění, které má vycházet ze současného stavu a z tendencí dalšího vývoje, které jsou prokazatelné. Posledním způsobem je tržní ocenění, které vychází z názorů odborné veřejnosti. Výsledkem této prognózy je analýza hlavních faktorů. Kromě faktorů, které musí oceňovatel volit, existují i hlavní skupiny, které musíme uvažovat téměř vždy. Patří sem faktory národohospodářské, jako je hrubý domácí produkt, spotřeba, průmyslová výroba. Dále sem patří obecné faktory poptávky a specifické faktory pro skupinu produktů. Analýza konkurenční síly Pokračující fází strategické analýzy je odhad vývoje tržních podílů oceňované společnosti do budoucnosti. Prvním krokem této fáze je stanovení tržního podílu oceňovaného podniku. Tento podíl je možné stanovit v korunách i na úrovni fyzických jednotek. Pro ocenění je nejlepší, pokud můžeme stanovit obě vyjádření. 14

16 Dále je nutné identifikovat hlavní konkurenty a najít o nich relevantní údaje jako například informace o jejich finančním hospodaření (Mařík, 2011). Další fází je analýza vnitřního potenciálu podniku. Prvním krokem je zde analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. Provádí se například auditem či inventurou, které nám odhalí současnou situaci v podniku a pomohou nám s odhadem budoucího vývoje. Existují čtyři základní skupiny zdrojů. První jsou hmotné zdroje, jako například stroje, zařízení, budovy, pozemky a dopravní prostředky. Druhým typem jsou lidské zdroje, které nám sdělují počet zaměstnanců, jejich strukturu podle kvalifikace a podobně. Třetí skupinou jsou finanční zdroje, které členíme na vlastní a cizí zdroje. Jejich struktura ovlivňujě stabilitu podniku. A poslední jsou nehmotné zdroje, jako technologie, patenty, licence, know-how a ochranné známky podniku. Aby byla tato analýza vypovídající, nesmí se jednat o pouhý seznam zdrojů. Je třeba se zaměřit na jejich využívání a na vazby mezi nimi. V další fázi je třeba se zaměřit na možnosti využití zdrojů z předešlé analýzy. Patří sem analýza míry rentability, finanční analýza, hodnototvorný řetězec, a také analýza portfolia. Každá z těchto jednotlivých analýz přistupuje k využití zdrojů z jiného pohledu, proto je důležité tyto metody kombinovat. Dalším důležitým nástrojem je SWOT analýza, která je zaměřena na charakteristiku klíčových faktorů, které ovlivňují strategické postavení podniku. SWOT analýza se dělí na dvě charakteristiky. První je vnitřní situace společnosti, tedy silné a slabé stránky. Druhou je vnější prostředí společnosti, tedy příležitosti a hrozby. Cílem této analýzy není tvorba seznamu, ale hluboce strukturovaná analýza, která poskytne užitečné informace. Díky ní můžeme rozvíjet silné stránky, tlumit slabé stránky a v neposlední řadě nás učí být připraven na příležitosti a hrozby. Poslední důležitou součástí je odhad relativní konkurenční síly. Slouží k posouzení klíčových faktorů úspěchu a pomáhá nám zjistit, zda je podnik v rozhodujících indikátorech silnější nebo slabší než konkurenti. Odhad probíhá ve třech krocích. Nejprve je potřeba na základě posouzení vypracovat přehled klíčových faktorů úspěchu. Poté přijde na řadu stanovení vah k těmto faktorům. A na závěr jsou podnik a jeho konkurenti zhodnoceni ve stanovených faktorech. 15

17 U podniku, který má nejvyšší hodnotu vybraného faktoru, je jeho potenciální konkurenční výhoda právě v tomto daném faktoru (Sedláčková, 2006). Odvození závěrů perspektivity trhu a prognóza tržeb Prognóza tržeb by měla vycházet z předchozích dvou kroků, tedy z analýzy a prognózy relevantního trhu a z analýzy konkurenční síly. Dále jsou pro ně také rozhodující výsledky analýzy časových řad tržeb. Nejprve je nutné provést hodnocení perspektivity trhu, které vychází z atraktivity daného trhu a konkurenční síly. Pro účely tohoto bodu je používána matice k posouzení perspektivity trhu. Druhým krokem je již vlastní prognóza růstu tržeb. Nejprve musíme růst trhu z analýzy a prognózy trhu vynásobit růstem tržního podílu z analýzy vnitřního potenciálu. Tímto výpočtem získáme odhad tempa růstu tržeb. Dále musíme provést analýzu z minulých období a zjistit tak průměrný růst tržeb z minulých let. Tyto dva výsledky musíme porovnat (Mařík, 2011). Strategická analýza je tedy proces, jehož výstupem je soubor mnoha analýz a plánů. Jedním z nejdůležitějších plánů je i finanční plán, který je integrujícím komplexním plánem, který je tvořen čtyřmi základními složkami Plánovaný výkaz zisků a ztrát nám zobrazuje plánované náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Plánovaná rozvaha zobrazuje předpokládaný vývoj majetku společnosti, jeho dlouhodobých i krátkodobých aktiv, ale i zdrojů financování. Plán peněžních toků zobrazuje plánované příjmy a výdaje včetně finančního majetku na konci každého období. Soustava finančních ukazatelů, která slouží k posouzení vytvořeného plánu (Fotr, 1999). 16

18 Obrázek 1: Struktura strategického plánu Plán prodeje a marketingu Plán výroby Plán zásobování Plán investic Plán inovací Personální plán Finanční plán Přímá vazba Zpětná vazba Zdroj: vlastní zpracování podle Struktura strategického plánu (Fotr, 1999) Požadavky na strategický plán Pro strategické plány je důležité splnění určité úrovně kvality. Požadavky na tuto kvalitu jsou především: Variantnost, což znamená, že pro vytvoření dobrého plánu je zapotřebí vytvořit několik variant. Tyto varianty by se měly odlišovat především v inovační politice, v zaměření výrobního programu a ve struktuře financování. Tyto jednotlivé varianty je třeba vyhodnotit podle plnění stanovených cílů. Respektování faktorů rizika nám říká, že při přípravě a hodnocení variant plánů je třeba vzít v úvahu proměnlivost okolí společnosti a s tím spojená rizika. 17

19 Posuvný způsob zpracování znamená, že první rok v plánu je dobré rozčlenit na menší úseky, či ho podrobně rozpracovat. Aktualizace znamená, že strategický plán by měl být aktualizován při každé významné externí změně, případně i interní. Je nedostačující, aby plán byl opravován pouze v pravidelných intervalech. Jasná specifikace předpokladů udává, že předpoklady, ze kterých určitý plán vychází, musí být podložené a definované. Patří sem například předpoklad vývoje prodejů a cen, devizových kurzů, úrokových sazeb či průměrných mezd (Fotr, 1999) Krátkodobý finanční plán Krátkodobý, tedy roční, plán je vytvářen za účelem konkretizace záměrů k dosažení dlouhodobých cílů. Je to základní nástroj krátkodobého finančního managementu. Tento plán je vytvářen v následujících krocích: predikce tržeb a plánování inkasa; kalkulace nákladů a zisku; identifikace příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti; sestavení výkazu o peněžních tocích; zjištění potřeby nebo přebytku finančních zdrojů; přezkoumání plánu peněžních toků z hlediska zásad financování (Nývltová, Marinič, 2010). V krátkém horizontu je třeba přizpůsobit cíle aktuálním příležitostem a hrozbám. Externí podmínky je lepší analyzovat jen pro krátké období, protože se tak může předejít mnoha chybám. Nejdůležitější částí krátkodobého finančního plánu je plánovaný výkaz zisků a ztrát v kalkulačním členění. Úkolem krátkodobého plánu podniku je především zajištění jeho solventnosti. Na zvýšení zisku působí tři základní faktory: Nárůst prodaných výrobků a služeb, který může být ovlivněn například obsazením nových trhů, propagací, odsouváním konkurence, novými výrobky nebo zvýšením kvality výrobků a služeb, novým designem, garancí, novou technologií. 18

20 Nárůst průměrné ziskové přirážky, například v případě uvádění nových výrobků na trh, výrobky s mimořádnými vlastnostmi a zboží zaměřené na náročné zákazníky. Pokles nákladů při zachování úrovně cen, například nížší ceny nakupovaných materiálů a dílů, snížení počtu pracovních míst, nižší kapitálové náklady nebo revalvace měnového kurzu. Dále zde mohou hrát roli konstrukční změny, nové technologie, zvýšení produktivity práce nebo normy spotřeby materiálu. Vedle krátkodobého finančního plánu jsou také používány kalkulace a rozpočty. Souhrnně se tyto nástroje nazývají finanční nástroje operativního řízení. Nezbytný podíl na celkovém ročním rozpočtu mají rozpočty nákladů a výnosů. Rovněž jsou vytvářeny rozpočtové výkazy, tedy rozpočtová rozvaha, rozpočtový výkaz zisků a ztrát a rozpočet peněžních toků. Krátkodobý finanční plán a podnikový rozpočet jsou dva živé organismy, které se vzájemně podporují. Pokud se objeví doplňující informace, se kterou finanční plán nepočítal, pak bude plán upraven. Naopak může být upraven rozpočet na základě finančního plánu (Valach, 1999). 1.4 Postup sestavení finančního plánu Finanční plán se skládá ze základních účetních výkazů, tedy rozvahy, výkazu zisku a ztráty a také z výkazu cash flow. Pro sestavení finančního plánu je třeba vycházet z konzultací s managementem podniku. Avšak pokud jde o finanční plán v rámci ocenění podniku a zjištění tržní objektivizované hodnoty, je třeba být obezřetný a automaticky nepřebírat plány od vedení společnosti (Mařík, 2011) 19

21 Obrázek 2: Postup finančního plánování Vývoj odvětví Vývoj tržního podílu Plán prodeje v hmotných jednotkách + Vývoj cen 1. generátor hodnoty Tržby 2. generátor hodnoty Provozní zisková marže Provozní nákladové položky Výnosové a nákladovépoložky nesouvisející s provozem VÝSLEDOVKA 3. generátor hodnoty Provozní kapitál: - Zásoby - Pohledávky - Krátkodobé závazky Výsledek hospodaření, odpisy Odpisy Úroky 4. generátor hodnoty Plán investic Investiční výdaje Plán financování Splátky a pořizování finančních zdrojů VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ Provozní cash flow Investiční cash flow Finanční cash flow Výše dlouhodobých finančních zdrojů Položky majetku a závazků nesouvisející s provozem Stav peněžních prostředků ke konci roku Dlouhodobý majetek Výsledek hospodaření ROZVAHA Výše zásob, pohledávek a krátkodobých závazků Zdroj: Vlastní zpracování podle Postup sestavování finančního plánu (Mařík, 2011) 20

22 1.4.1 Plánovaný výkaz zisků a ztrát Nyní budeme popisovat jeden z mnoha postupů zpracování finančního plánu výkazu zisku a ztráty. Zvolená výsledovka je v druhovém členění. Pro plán tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb slouží jako nejdůležitější podklad obchodní plán, který vychází z marketingových studií. Dále mají na vývoj tržeb vliv například kapacity výroby nebo inflace. Hodnoty uváděné ve finančním plánu lze uvádět v absolutní hodnotě nebo pomocí indexů, které se vztahují k úrovni daných tržeb v minulých obdobích. V případě plánu změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby je třeba hodnotu převzít z plánované rozvahy. Plánování aktivace má dva způsoby. První možnost se odvíjí přímo z plánu aktivace majetku a vnitropodnikových služeb. Druhý způsob je založen na předpokládaných indexech růstu příslušných výnosů. Plán nákladů spotřebovaných nákupů má čtyři položky: spotřeba materiálu, energie, neskladovatelných dodávek a prodaného zboží. Při plánování těchto položek je velice důležité rozlišení nákladů na přímé a nepřímé. Přímé jednicové náklady odvozujeme z cenové a nákladové kalkulace a z plánovaných tržeb. Plánované hodnoty režijních nákladů (přímých i nepřímých) se získávají z rozpočtu výrobní, správní a odbytové režie. Během plánování nákladů na prodané zboží musíme vycházet ze dvou veličin. První je plánovaná výše tržeb za zboží, druhá je očekávaná obchodní marže. Plán služeb se vytváří na základě dalších plánů podniku, jako jsou plány údržby, dlouhodobých finančních zdrojů nebo marketingového rozpočtu. Nákladové položky jsou v tomto plánu rozdělené a to na položky: opravy a udržování, reprezentace, nájemné, reklama, cestovné a ostatní služby. Hlavní částí plánu osobních nákladů jsou plánované mzdové náklady. Při počítání mrzových nákladů se vychází ze tří veličin. První je průměrné mzdy v minulém období, druhá je očekáváný index růstu průměrné mzdy a třetí je plánovaný průměr fyzického stavu pracovníků. Z praxe vyplývá, že je dobré plánovat zvlášť jednotlivé profese, především oddělit od sebe plán dělnického personálu a plán THP. Další položky plánu se v určitém poměru vztahují 21

23 ke mzdovým nákladům a převážně se stanovují ve stejné výši jako v minulém období. Daně a poplatky se plánují poměrně dobře. Silniční daň se stanoví na základě počtu vozidel, které jsou majetkem společnosti, daň z nemovitosti se vypočítá na základě výměr pozemků a ceny půdy atd. Sestavení plánu odpisů může být velmi jednoduchou položkou za předpokladu, že je tento plán sestavován pravidelně. Pokud to tak není, je jeho sestavení naopak velmi obtížné. Do plánu dalších provozních položek patří například tržby z prodeje dlouhodobémo majetku a materiálu nebo zůstatková cena prodaného DM a materiálu. Hodnoty těchto položek jsou většinou přebírány z investičního plánu. Také sem patří tvorba rezerv a časové rozlišení provozních nákladů. Hodnoty těchto položek se plánují jednak pro daňově uznatelné rezervy a na druhé straně pro ostatní rezervy. Pro daňově uznatelné rezervy musíme vycházet ze zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. V případě ostatních rezerv je třeba vycházet z přijaté podnikové strategie. U ostatních provozních výnosů a nákladů je převážně využívána indexová metoda. Tyto hodnoty tedy vychází z hodnot, kterých bylo dosaženo v minulosti. V plánu finančních výnosů a nákladů se téměř ve všech případech jedná o nulové nebo zanedbatelné položky. Při plánování mimořádných výnosů a nákladů je obvykle využívána metoda indexů. A hodnota daně z příjmu se přebírá z plánovaného propočtu daně z příjmu (Marek, 2009). 22

24 1.4.2 Plánovaná rozvaha Při procesu vytváření plánu rozvahy se musí postupně naplňovat jednotlivé položky stran aktiv a pasiv. Aktiva Pohledávky za upsaným základním kapitálem jsou u většiny společností nulovou položkou. Mění se v závislosti na plánu dlouhodobých finančních zdrojů (prioritní nebo kmenové akcie). Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým majetkem nehmotným, hmotným a finančním. Základními podklady pro jeho tvorbu jsou investiční a odpisový plán, ze kterých se získává většina relevantních údajů. Z investičního plánu lze získat informace týkající se pořizovaného, vyřazovaného dlouhodobého majetku, a také majetku, který je zařazován do užívání. Zůstatková cena této položky aktiv na konci příslušného plánovaného období se může vypočítat jako rozdíl zůstatkových cen vlastněného majetku na počátku období a vstupních cen majetku nově pořízeného na jedné straně a součtu odpisů na straně druhé Plán oběžných aktiv se dále člení na plán zásob, plán dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a plán krátkodobého finančního majetku. Časové rozlišení aktiv se plánuje velmi obtížně a v mnoha případech se jedná o zanedbatelnou položku. Pasiva Vlastní kapitál a jeho plánovaný zůstatek ke konci období je ovlivněn plánem rozdělení hospodářského výsledku, plánem dlouhodobých finančních zdrojů a především plánovanou výší VH z plánované výsledovky. Cizí zdroje se skládají z plánu rezerv, dlouhodobých a krátkodobých závazků a dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů. Plánované rezervy vychází z výsledovky z položek tvorby a zúčtování rezerv. Za krátkodobé závazky se považují především závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky. Nejvhodnější metodou plánování je i zde použití ukazatelů aktivity (obratovosti). Finální stav krátkodobých závazků je ve finančním plánu výsledek součinu požadované doby splatnosti závazků a průměrné výše denních tržeb/nákladů. Finální stav bankovních úvěrů je zjišťován pomocí uzavřených a očekávaných úvěrových smluv. 23

25 Časové rozlišení pasiv se stejně jako u aktiv plánuje velmi obtížně a velmi často jde o zanedbatelnou položku (Marek, 2009) Plánovaný přehled o peněžních tocích Pro potřeby finančního plánu je postačující, aby plán peněžních toků byl sestavován ve zjednodušené formě. Základem pro vypracování plánu peněžních toků jsou výsledky z plánované výsledovky a plánované rozvahy. U tohoto plánu je nutné vyjádření změny stavu peněžních prostředků jen na základě změny stavu dalších aktiv nebo pasiv. Důležitý prostor zde zaujímají také dividendy a odpisy (Marek, 2009). 1.5 Finanční analýza Finanční analýza je nástroj používaný pro posouzení a zhodnocení finančního zdraví podniku. Finanční situace je souhrnný vícekriteriální model, který se skládá z dílčích analýz a jejich vazeb. Má důležitou roli nejen pro posuzování současné situace společnosti, ale také pro její budoucí vývoj (Dluhošová, 2010). Po sestavení finančního plánu a jeho následné finanční analýzy můžeme potvrdit nebo změnit předpoklad o budoucím fungování podniku. Dále lze doplnit podklady pro analýzu rizika, která je potřebná při stanovení diskontní míry (Mařík, 2011) Zdroje informací Pro získání hodnověrných výsledků finanční analýzy je zapotřebí využívat kvalitních vstupních dat, která lze čerpat z mnoha zdrojů. Tyto zdroje lze členit na finanční a nefinanční, a také na kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné. Z tohoto členění lze získat tři skupiny zdrojů informací. První skupinou jsou finanční data, což jsou například účetní výkazy, výroční zprávy, burzovní informace, prognózy managementu a finančních analytiků. Druhou skupinou jsou kvantifikovatelné nefinanční informace, jako je podniková evidence a statistiky, interní směrnice, ekonomická statistika. Poslední skupina jsou nekvantifikovatelné informace, například zprávy auditorů a vedení podniku, nezávislé předpovědi, odhady analytiků (Lednický, 2006). Ve výsledcích finanční analýzy se výrazně odráží hledisko času. Z tohoto důvodu je třeba rozlišovat veličiny na stavové a tokové. Stavové veličiny jsou například údaje z rozvahy, tedy takové, které se vztahují k danému časovému okamžiku. 24

26 Oproti tomu tokové veličiny jsou takové, které vyjadřují daný časový interval. Jsou to například údaje z výkazu zisku a ztráty. Dalším důležitým faktorem je délka časové řady. Pokud by byla vytvářena finanční analýza z krátké časové řady, budeme mít méně informací, což v závěru může znamenat více nepřesností v interpretaci výsledků (Růčková, 2011) Analýza poměrovými ukazateli Poměrové ukazatele dávají do poměru položky účetních výkazů, takže nám dávají představu o finanční situaci společnosti z jiného úhlu pohledu. Zpravidla se poměrové ukazatele dělí do několika skupin podle toho, na jakou část účetních výkazů se zaměřují. Proto vznikly soustavy ukazatelů. Společnost je složitý organismus a proto se nestačí zaměřit jen na jednu stránku společnosti. Aby mohl podnik dlouhodobě existovat, pak nestačí, aby byl pouze rentabilní, ale musí být také likvidní a přiměřeně zadlužený. Teprve poté může být splněn předpoklad going concernu (Kislingerová, Hnilica, 2008). Ukazatele likvidity Ukazatel likvidity podniku vyjadřuje schopnost společnosti uhradit včas své závazky. Pokud podnik není dostatečně likvidní, znamená to, že není schopen využívat svých příležitostí k zisku nebo není schopen hradit své běžné závazky. Výsledkem těchto dvou faktorů může být platební neschopnost společnosti, která může vést až k bankrotu podniku. Opačným problémem je vysoká likvidita. V tomto případě má společnost své finanční prostředky vázané v aktivech, což má negativní vliv pro vlastníky společnosti (Růčková, 2011). Ukazatele rentability Podle Valacha (1999) se ukazatele rentability používají zejména pro hodnocení a posouzení celkové efektivnosti podniku. Dále se jejich pomocí vyjadřuje intenzita reprodukce, využívání a zhodnocení vloženého kapitálu. Ukazatele rentability čerpají informace ze dvou výkazů, proto jsou také nazývány mezivýkazové. Prvním je výkaz zisku a ztráty a druhým je rozvaha. Z výsledovky získává data o velikosti zisku, v rozvaze zjišťuje objem kapitálu. 25

27 Pro potřeby ukazatelů rentability jsou důležité různé typy zisku. Těmi nejčastějšími jsou: EBIT = zisk před odečtením úroků a daní EAT = zisk po zdanění neboli čistý zisk EBT = zisk před zdaněním = provozní zisk snížený o finanční a mimořádný VH, od kterého ještě nebyly odečteny daně (Růčková, 2011). Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity slouží k vyhodnocení, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Aktiva se člení na celková, dlouhodobá a oběžná. Pro každé odvětví jsou charakteristické jiné hodnoty, proto je zde nutné vyhodnocovat ukazatele ve vztahu k odvětví, kterého je podnik součástí. Podle toho, jak hodnoty poměřujeme, můžeme ukazatele členit na rychlost obratu, ta nám říká, kolikrát se aktiva obrátí za dané období a dobu obratu, která udává počet dní jedné obrátky (Kislingerová, Hnilica, 2008). Ukazatele zadluženosti Ukazatele zadluženosti zkoumají úroveň zadluženosti podniku, neboli zkoumají, z jak velké části používá společnost k financování svých aktviv a činností cizí zdroje dluh. Pokud by společnost k financování používala pouze vlastní zdroje, pak by byla snižována celková výnosnost vloženého kapitálu. Na druhé straně používání pouze cizích zdrojů znamená potíže při jeho získávání, a také legislativa vyžaduje vložení určité míry vlastních zdrojů. (Valach, 1999) Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele tržní hodnoty pracují, na rozdíl od ostatních poměrových ukazatelů, s tržními hodnotami veličin. Pomocí burzovních ukazatelů vyjadřují hodnocení společnosti. Dávají důležité informace především investorům ohledně hodnocení návratnosti investovaných prostředků (Růčková, 2011). Ukazatele s využitím cash flow Ukazatele s využitím cash flow nám pomáhají posoudit, k jakému výsledku míří finanční situace společnosti a také nám dávají varovné signály, pokud společnost má platební potíže (Růčková, 2011). 26

28 1.5.3 DuPont rozklad Du Pont rozklad patří k nejznámějším souhrnným ukazatelům. Jedná se o pyramidovou soustavu ukazatelů, které rozkládají vrcholový ukazatel aditivní nebo multiplikativní metodou. V případě Du Pont rozkladu je vrcholovým ukazatelem rentabilita vlastního kapitálu. Hlavním cílem této soustavy je analýza vazeb v rámci pyramidy (Růčková, 2011). Pravá strana pyramidy nám ukazuje pákový efekt, který je zaměřen na odhalení vlivu cizího kapitálu na ROE. Zadluženost se může projevit pozitivně tehdy, pokud firma dosáhne takového zisku, který bude vyšší než nákladové úroky. Druhá strana pyramidy se zaměřuje na ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, který se dále člení na rentabilitu tržeb a obrat celkových aktiv. Rentabilita tržeb nám udává ziskovou marži. Obecně zvýšení rentability tržeb působí pozitivně na vývoj rentability vlastního kapitálu. Posledním ukazatelem, který zde má vliv je obrat aktiv, jehož růst taktéž působí na vývoj ROE pozitivně. Obrázek 3: Du Pont rozklad Rentabilita vlastního kapitálu ROA x Aktiva celkem / vlastní kapitál Rentabilita tržeb / Obrat celkových aktiv EAT / tržby tržby / Aktiva celkem Zdroj: Vlastní zpracování podle Růčkové (2011) 27

29 1.6 Finanční kontrola Při vytváření finančního plánu je nutné počítat s faktem, že skutečnost bude odlišná. Proto je nutné porovnat finanční plán se skutečnými účetními výkazy a zjistit odchylky, které je třeba následně řešit. Za tímto účelem je prováděna finanční kontola, která poskytne informace důležité pro opatření k nápravě a ke splnění plánovaných cílů. Pro finanční kontrolu je důležité splnit 8 předpokladů: hlásit odchylky bezodkladně, pohled dopředu, všímat si strategicky významných bodů, pružný pohled na hodnocení závisle proměnných, dbát na hospodárnost, snaha o objektivitu, postarat se o srozumitelnost pro vedení a navrhnout opatření k nápravě Typy finanční kontroly Operativní kontrola je zaměřena na zisk, peněžní toky, oběžná aktiva a krátkodobá pasiva. V těchto ukazatelích nejlépe rozpoznáme poruchy, které nastanou v běžném chodu podniku. V takovém případě je nejlepší ihned chyby napravit, než začnou vážně ohrožovat chod podniku. Kontrola je prováděna v pravidelných intervalech (měsíc nebo čtvrtletí) a jsou zjišťovány odchylky skutečnosti od plánu. Na konci roku se porovnají odchylky skutečnosti od plánu za celý sledovaný rok. Zároveň s finančními výsledky se také kontrolují jiné stránky společnosti, jako výroba nebo personální strategie. Díky tomu získáme ucelený obraz, jaké jsou příčiny a důsledky finanční situace. Strategická kontrola je zaměřena na kontolu dodržování plánovaných cílů ve finanční oblasti, tedy především na finanční strukturu, interní i externí finanční zdroje, a také na investiční výstavbu. Hlavním úkolem finančního oddělení je zajištění potřebného kapitálu pro rozvoj podniku. Pro zdravou finanční situaci společnosti je důležité včas rozpoznat hrozbu nedostatku kapitálu nebo také riziko překapitalizace a včas začít tento problém řešit. Pokud nastane omyl v oblasti dlouhodobého majetku nebo kapitálu, tato chyba nelze napravit v krátké době a často má za následek velké ztráty a rizika. 28

30 Strategická kontrola je zaměřena především na vnější ekonomické prostředí. Je zde stanoven systém indikátorů příležitostí a hrozeb, pro které jsou stanoveny maximální možné odchylky od cílených hodnot (Valach, 1999). 29

31 2 Strategická analýza podniku Tato diplomová práce bude zaměřena na návrh finančního plánu vodohospodářského podniku Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. Základní údaje o společnosti: Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Právní forma: Akciová společnost Datum vzniku: 1. ledna 1994 zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm /93 Firma založena: Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s. p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne č. j. 24/ Identifikační číslo: Sídlo: Základní kapitál společnosti: (zapsaný v Obchodním rejstříku) Hlavní předmět podnikání: Mladá Boleslav Čechova Kč Provozování vodovodů a kanalizací Ochranné známky společnosti: Voda je život, chraňme ji! Zdroj: Výroční zpráva Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. pro rok

32 2.1 Historie společnosti Historie vodovodů a kanalizací začala ještě dávno před vznikem samotné společnosti. Zásadní vliv zde měl vývoj vodovodního a kanalizačního systému v celém světě a především v Českých zemích. Proto tato kapitola bude zaměřena i na vývoj vodovodních a kanalizačních systémů od úplného začátku Vodovody Jedním z nejdůležitějších faktorů života je voda, a proto také lidská obydlí vznikala vždy tam, kde se v okolí nacházel zdroj vody. Časem se pro člověka staly velmi důležité také jiné faktory, které musely být při výběru lokality zohledněny. Jedním tímto faktorem byla bezpečnost a druhým naleziště surovin (stříbro, uhlí, železná ruda, ). Sídla se tak stěhovala i do míst, kde voda nebyla dostupná a bylo třeba tento problém řešit. Vznikla zde otázka, jak dopravit vodu do těchto těžko přístupných míst, což vedlo ke vzniku vodárenství. Mladá Boleslav byla založena Boleslavem II. na konci 10. století. Pro výstavbu hradu si zvolil toto území především kvůli řece Jizeře a potoku Klenici, které dobře sloužily jako zdroj vody. Město bylo postaveno na skalním ostrohu, a tak voda musela být donášena. To bylo namáhavé, a tak vznikal požadavek na dopravu vody potrubím. V roce 1494 bylo v Mladé Boleslavi vybudováno první dřevěné potrubí. Vodu zde čerpal vodní stroj, neboli čerpadlo, které bylo poháněno vodním kolem. Tento první vodovod zde fungoval až do poloviny 19. století. Poté ovšem jeho kapacita přestala stačit a dřevěné potrubí se postupně nahrazovalo litým železným. V počátku 20. let byl zadán požadavek na vypracování posudku a návrhu na opravu a modernizaci městského vodovodu (Pavlík, 2004) Kanalizace Otázka odkanalizování byla vždy velmi důležitá. Od počátku lidské civilizace bylo třeba řešit, co s odpady. Dokud se jednalo o menší vesnice a osady, nebylo třeba zásadnějších řešení. Později však začala vznikat velká města, kde již bylo třeba otázky hygieny zásadně řešit. Již ve starověkých městech měli velmi propracované odpadní systémy, které odváděly odpadní vody z lázní, veřejných toalet a v případě velkých sídel i soukromých toalet. 31

33 S příchodem středověku přišly také velmi hrubé mravy a náboženská upjatost. Hygiena byla ve středověkých sídlech opravdu velmi špatná. Odpad se vršil v ulicích i v okolí sídel. Většina odpadu se shromažďovala v příkopech pod hradbami. Na obnovení hygienického standardu si Evropa musela počkat ještě mnoho století. Až do 20. století Mladá Boleslav bojovala s odpadními vodami. Vše bylo odváděno historickým příkopem na Krásné louce do Jizery a na druhé straně mnoha příkopy a stokami do Klenice. Výsledkem byl velký zápach a špína v obou tocích. Ke zlepšení situace přispělo vybudování soustavné stokové sítě. Nejprve však voda nebyla čistěna a byla pouze regulovaně odváděna do Klenice a Jizery. Koncem 20. století se vše začalo měnit k lepšímu a Mladá Boleslav dosáhla standardů stanovených Evropskou unií (Pavlík, 2009) Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. Mladá Boleslav je již více než jedno století jedním z nejdůležitějších průmyslových center v České republice. Zpočátku zde převládal především textilní průmysl a zemědělství, ale s příchodem Škody Auto se Mladá Boleslav stávala automobilovým městem. Tento hospodářský rozvoj s sebou však přinesl velké nároky na pitnou i užitkovou vodu, které v této lokalitě bylo vždy více poptáváno než nabízeno. Zásadní problémy přišly v období po druhé světové válce, tedy v 50. a 60. letech. Průmysl se rychle rozvíjel a započala rychlá bytová výstavba, se kterou výrazně vzrostla potřeba užitkové i pitné vody. Plány však byly podhodnocené. Situace se vyhrotila v roce 1962, kdy v důsledku zkoušek nového závodu AZNP byla přerušena dodávka vody pro celé město i automobilku. Teprve tehdy byly orgány donuceny jednat. Vznikl tedy plán na vybudování moderního vodárenského systému, který měl zajistit zdroje pitné vody s minimální kapacitou 200 l s -1. Začaly se tedy hledat nové vrty, které si kvůli vyššímu obsahu železa vynutily i úpravu vody. Velmi významným zdrojem pitné vody pro Mladou Boleslav je dodnes pramen s úpravnou vody Rečkov, který byl poprvé zprovozněn v roce Velmi významným přelomem se i pro společnost stal rok Skončila doba levné pitné vody a dotování státu provozovatelům vodáren. V době komunismu 32

34 patřily mladoboleslavské vodovody ke státnímu podniku Středočeské vodovody a kanalizace Praha. Po pádu komunismu byl vypracován privatizační projekt Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s.p., jehož cílem bylo rozdělení státního podniku a převod jeho částí do soukromého vlastnictví. K 1. lednu 1994 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., která byla založena Fondem národního majetku ČR. V dnešní době Mladá Boleslav zažívá intenzivní růst především díky automobilce Škoda Auto a.s. Současná vodohospodářská infrastruktura dovoluje růst na zhruba příštích 20 let. Proto společnost stále pracuje na zdokonalování a modernizaci. Nejdůležitějšími kroky byly v poslední době projekty Mladoboleslavsko I. a Mladoboleslavsko II. (Pavlík, 2004). 2.2 Struktura vlastníků Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav je akciovou společností, jejíž základní kapitál k činil Kč. Největší podíl na základním kapitálu mají města a obce. V roce 2013 tento podíl činil 94,5 %. V témže roce byly mezi veřejností umístěny akcie s podílem na ZK 3,8 %. Akcie této společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. Základní kapitál společnost je rozvržen na: akcií znějících na majitele akcií znějících na jméno, které jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Jmenovitá hodnota každé jedné akcie společnosti je Kč. Tabulka 1: Přehled akcionářů, jejichž podíl na ZK činil k více než 5% Statutární město Mladá Boleslav ks akcií 36,93 % Město Benátky nad Jizerou ks akcií 8,26 % Město Mnichovo Hradiště ks akcií 8,23 % Město Bakov nad Jizerou ks akcií 8,12 % Město Bělá pod Bezdězen ks akcií 6,46 % Město Kosmonosy ks akcií 5,02 % Zdroj: Výroční zpráva Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s pro rok

35 2.3 Organizační struktura společnosti Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav má centrální budovu v Mladé Boleslavi, ve které sídlí top management společnosti, finanční oddělení s účtárnou, personální oddělení a technologie. Základní normou, kterou se organizace řídí, je Organizační řád, který byl vydán představenstvem společnosti. Orgány společnosti jsou představenstvo, valná hromada a dozorčí rada. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnosti společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. A třetím orgánem je dozorčí rada, která je kontrolním orgánem a dohlíží na činnosti představenstva. Společnost je řízena představenstvem společnosti. Používanou formou jsou příkazy ředitele, které jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti, a tedy i pro členy představenstva. K jednání za společnost je oprávněno celé představenstvo, nebo předseda představenstva společně s jedním ze členů představenstva. Představenstvo se skládá z členů, kteří jsou voleni, případně i odvoláváni, na dobu čtyř let. V dalším kroku si samo představenstvo zvolí svého předsedu a místopředsedu. Vrcholové vedení má na starosti ředitel společnosti spolu s odbornými náměstky jednotlivých úseků. Ředitele volí a odvolává představenstvo společnosti. V současné době je ředitel společnosti také zvoleným předsedou představenstva. Druhým členem vedení je technický náměstek, který zodpovídá za rozvoj vodovodů, kanalizací a ostatních technologií v souladu s právními předpisy. Krom toho zajišťuje také investiční politiku, modernizaci rekonstrukci a opravy budov, strojů a techniky a v neposlední řadě také přípravu a zajištění nových staveb. Dále také zařizuje nezávislou laboratorní činnost. Dalším členem je výrobní náměstek, jehož úkolem je zajištění dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Jeho dalším úkolem je zajištění bezporuchového provozu při nákupu, skladování a výdeji materiálu. Posledním členem vedení společnosti je ekonomický náměstek, jehož hlavním úkolem je zajistit veškeré činnosti, které souvisí s hospodařením, financováním, účetnictvím a také fakturací a odbytem společnosti. 34

36 V roce 2013 měla společnost 267 zaměstnanců. Přilbližně dvě třetiny těchto zaměstnanců zastávají dělnické profese a zhruba jedna třetina je technickohospodářských pracovníků, mezi které patří i 21 řídících pracovníků. Tito řídící pracovníci jsou ředitel společnosti, tři odborní náměstci (ekonomický, výrobní, technický) a 17 vedoucích organizačních složek. Tabulka 2: Vývoj počtu zaměstnanců Celkem zaměstnanců Z toho řídících pracovníků Prům. počet zaměstnanců Zdroj: Výroční zpráva Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s pro rok

37 2.4 Strategické cíle podniku Hlavním cílem společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. je každodenní nepřetržitá služba veřejnosti a to za prvé v oblastech zásobování pitnou vodou a za druhé v podobě odvádění a čištění odpadních vod. Společnost má 8 základních strategických cílů. Prvním cílem je trvalé zvyšování kvality dodávané pitné vody za splnění zvyšujících se legislativních požadavků. Druhým bodem je trvalé zvyšování dosažené spolehlivosti dodávek kvalitní pitné vody. Součástí tohoto bodu je také neustálé zvyšování kvality služeb a snižování ztrát vody. Třetím bodem je trvalé zvyšování kvantity odváněných a čištěných odpadních vod. Odpadní vody jsou ovlivňovány legislativou, která klade stále přísnější nároky na kvalitu vypouštěných odpadních vod zpět do přírody. Čtvrtým cílem je trvalé zvyšování péče o zákazníky společnosti a o kvalitu jejích služeb. Pro realizaci tohoto cíle společnost využívá všech možných dostupných prostředků, kterými je možné informovat veřejnost o vodohospodářské problematice a o novinkách v rámci společnosti. Důležitou součástí je také rozvoj zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Pátým bodem je zachování jednotné kolegiální ceny vodného a stočného pro celý region. Při stanovení ceny je nutné přihlížet k růstu inflace, a také zajistit společnosti prostředky pro technický rozvoj společnosti. Důležitým aspektem tvorby ceny je udržení sociální přijatelnosti cen. Šestým cílem je trvalé zvyšování základního kapitálu společnosti, a to především o nepeněžité vklady vodohospodářského majetku měst a obcí. Sedmým bodem je trvalá a cílevědomá péče o majetek společnosti. Vodohospodářský majetek má dlouhou fyzickou i morální životnost. Společnost udržuje svůj vodohospodářský majetek způsobem, který není levný, ale z dlouhodobého hlediska je optimální. Společnost by mohla postupovat i způsobem, ve kterém by se zaměřovala na ekonomický prospěch, avšak bez ohledu na budoucnost. Posledním cílem je trvale uplatňovat, udržovat, prověřovat a zlepšovat IMS (Rozvojová koncepce do roku 2016, 2004). 36

38 2.5 PEST analýza Obrázek 4: PEST analýza Politická situace Technická situace VaK Ekonomická situace Sociální situace Zdroj: Vlastní zpracování Politická a legislativní situace Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. je česká společnost, která je z 95 % v majetku měst a obcí v okolí Mladé Boleslavi, nachází se tedy ve středních Čechách. Česká republika je zemí demokratickou s nestabilní politickou situací. Od vzniku samostatné České republiky se u moci střídají pravicové, levicové, případně i středové strany. V současné době je u moci středová strana ANO a vytváří koalici společně s ČSSD a KDU-ČSL. Od roku 2004 je Česká republika součástí Evropské Unie, což pro republiku znamená nutnou harmonizaci legislativy. Společnost provozuje vodovody a kanalizace v Mladé Boleslavi a jejím okolí. Politická situace města Mladá Boleslav je oproti celostátní situaci stabilní. Od roku 2006 je zde u moci pravicová strana ODS. V čele města je již druhé volební období primátor MUDr. Raduan Nwelati. Současná situace ve světě je velmi nestabilní. V České republice máme vody dostatek, avšak jinde ve světě trpí mnoho lidí akutním nedostatkem pitné vody. Nejkritičtější místa se nachází v Asii a Africe. Například jezero Bajkal, které je hlavním zdrojem pitné vody na Sibiři se v současné době nachází na nejnižší 37

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Šillerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Zhodnocení ekonomické situace podniku

Zhodnocení ekonomické situace podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zhodnocení ekonomické situace podniku The evaluation of the economic situation of the organization Markéta ŠEBKOVÁ Cheb 2013 Prohlašuji,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

The comparison of two companies using financial analysis

The comparison of two companies using financial analysis ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Využití finanční analýzy ke komparaci dvou podniků The comparison of two companies using financial analysis Petra Jelínková Plzeň 2014

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví

Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví Název bakalářské práce: Analýza finanční situace hotelu Vypracovala: Yanina Malgač Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek 1 P r o h l á š e n í

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně

Více

Měření konkurenceschopnosti nábytkářského podniku

Měření konkurenceschopnosti nábytkářského podniku Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Měření konkurenceschopnosti nábytkářského podniku Diplomová práce 2012 Bc. Mlčáková Lucie Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Měření konkurenceschopnosti

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU

FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU RODINNÉHO TYPU

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POSOUZENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ FIRMY POMOCÍ ANALÝZY

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. D i p l o m o v á p r á c e. Michaela Topolová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. D i p l o m o v á p r á c e. Michaela Topolová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Michaela Topolová 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec D i p l

Více

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Plánování představuje rozhodovací proces, který spočívá v navrhování, hodnocení a výběru cílů a odpovídajících prostředků k jejich dosažení.

Plánování představuje rozhodovací proces, který spočívá v navrhování, hodnocení a výběru cílů a odpovídajících prostředků k jejich dosažení. PLÁNOVÁNÍ Co rozumíme pod pojmem plánování? Plánováním se obecně rozumí určitá činnost, která zabezpečuje spojení mezi současnou situací a takovou situací, kterou bychom chtěli mít v budoucnosti. Plánování

Více

JIHOČESKÁ UNIVEZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ

JIHOČESKÁ UNIVEZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ JIHOČESKÁ UNIVEZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR: ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vnitřního

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Finanční analýza konkrétního podniku Bc. Zuzana Jozífová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Hodnocení podnikatelské výkonnosti Pardubického pivovaru a. s. Bc. Eliška Holubová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnocení efektivnosti investičního projektu

Hodnocení efektivnosti investičního projektu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Hodnocení efektivnosti investičního projektu Vypracoval: Mgr. Alice Hypšová Vedoucí práce: Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Obsah: Úvod 1. Provozní rozpočet 1.1. Výnosy 1.2. Náklady 1.3. Výsledek hospodaření 2. Kapitálový rozpočet 3. Tvorba rozpočtu 4. Závěr 5. Tabulková část

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Pavlína Kovářová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program:

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY Analýza finanční situace podniku Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s. Bakalářská práce Martin Šebesta

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Finanční rovnováha podniku

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Finanční rovnováha podniku JIHOČESKÁ U IVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKO OMICKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Ekonomiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Finanční

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ EVULATION OF THE SITUATION

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury

Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury Obsah Anotace...3 - Klíčová slova... - 3 - Bibliografická citace... - 4 - Čestné prohlášení... - 5 - Poděkováni... - 6 - Obsah... - 7 - Úvod... - 9 - Cíl a metody diplomové práce...- 10-1 Teoretické poznatky

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Současné vývojové tendence finančního řízení podniku Current trends of business financial management Bc. Veronika Panáková Plzeň 2015 Čestné

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku (Teze k diplomové práci) Autor diplomové práce: Martin

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola Studijní program: B6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY FINANCIAL ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY FINANCIAL ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY FINANCIAL ANALYSIS

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje

Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Matrosau Uladzislau Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. katedra Hotelnictví

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Finanční analýza podniku PROFI CREDIT Czech, a.s. FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ. Bc. Martina Hovorková.

UNIVERZITA PARDUBICE. Finanční analýza podniku PROFI CREDIT Czech, a.s. FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ. Bc. Martina Hovorková. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Finanční analýza podniku PROFI CREDIT Czech, a.s. Bc. Martina Hovorková Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA

Více

Analýza finanční situace podniku. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce

Analýza finanční situace podniku. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav podnikové ekonomiky Bakalářská práce Analýza finanční situace podniku Autorka: Zdeňka Vlasáková Vedoucí práce: Ing. Ivana

Více

Zhodnocení hospodaření firmy AB, s. r. o. pomocí finanční analýzy za období 2010 2013. Veronika Vysloužilová

Zhodnocení hospodaření firmy AB, s. r. o. pomocí finanční analýzy za období 2010 2013. Veronika Vysloužilová Zhodnocení hospodaření firmy AB, s. r. o. pomocí finanční analýzy za období 2010 2013 Veronika Vysloužilová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, ţe: odevzdáním bakalářské

Více

Statistika - základní informační zdroj ekonomické analýzy

Statistika - základní informační zdroj ekonomické analýzy Statistika - základní informační zdroj ekonomické analýzy ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Zdroje dat, národní účetnictví, časové řady, konjunkturní analýzy Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Kvalitu ekonomické

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti The analysis of cost of management in the company Jolana Levorová Plzeň 2013 1 2 Čestné

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) #

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Jaroslava Durčáková Vývoj kursu české koruny k americkému dolaru a k euru v posledních deseti letech zřejmě mnoho firem přesvědčil

Více

Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů 4.přednáška Soustavy poměrových ukazatelů Jednotlivé pom. ukazatele jeden rys, jedna oblast - hodnocení mohou vycházet různá snahy sloučit všechna hodnocení do soustav ukazatelů - mnoha druhů a popisujících

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC. Diplomová práce LUCIE HANUSOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC. Diplomová práce LUCIE HANUSOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC Diplomová práce LUCIE HANUSOVÁ 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec D i p l o m o v á p r á c

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím

Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím Posouzení finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím Duben 2013 Obsah: 1. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... - 4-2. ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE MĚSTA... - 6-3. DLUHOVÁ SLUŽBA... - 10-3.1. STÁVAJÍCÍ

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ SOFTWARU VISUAL BASIC A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ SOFTWARU VISUAL BASIC A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Finanční analýza společnosti PEGAS NONWOVENS S.A.

Finanční analýza společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Finanční analýza společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Finanční analýza podniku Rodinný pivovar BERNARD a. s.

Finanční analýza podniku Rodinný pivovar BERNARD a. s. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Finanční analýza podniku Rodinný pivovar BERNARD a. s. Autor bakalářské

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Obecný úvod, mikro a makroekonomika

Obecný úvod, mikro a makroekonomika Obecný úvod, mikro a makroekonomika 1 Vyjmenujte alespoò tøi pøíklady sít`ových odvìtví. 2 Která z následujících odvìtví nejsou sít`ová? Energetika, zemìdìlství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví...

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 9 Číslo 6, 2007 UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

MaEk 2015 3. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY. Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku.

MaEk 2015 3. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY. Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku. 2. Kdy je potřeba sestavovat finanční plán? 3. Jakým způsobem je možné plánovat výnosy? 4. Jak

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza finanční situace vybraného podniku. Klára Homzová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza finanční situace vybraného podniku. Klára Homzová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza finanční situace vybraného podniku Klára Homzová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Finanční analýza firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Bc. David Ježek Diplomová práce 2009 ANOTACE Těžištěm práce je výpočet finanční analýzy ve

Více

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petr Langer

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petr Langer Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petr Langer Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více