Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH"

Transkript

1 Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: Park Situace inventarizace, kácení m 1: Park Situace návrh m 1: Velký rybník Situace inventarizace, kácení m 1: Velký rybník Situace návrh m 1: Hřiště Situace inventarizace, kácení, návrh m 1: Poboří Situace inventarizace, kácení, návrh m 1:500 2 TEXTOVÁ ČÁST: 2 Technická zpráva a její přílohy: 2.1 Tabulky inventarizace dřevin: Park, Velký rybník, Hřiště, Poboří v kompletaci s plány po lokalitách 2.2 Tabulky kácených dřevin: Park, Velký rybník, Hřiště, Poboří v kompletaci s plány po lokalitách 2.3 Tabulky navržených dřevin: Park, Velký rybník, Hřiště, Poboří v kompletaci s plány po lokalitách 2.4 Tabulka - přehledem řešených lokalit dotčená parcelní čísla na konci TZ 2.5 Tabulka celkový výkaz výměr na konci TZ 2.6 Fotografická příloha: Park, Velký rybník, Hřiště, Poboří v kompletaci s plány po lokalitách 3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET paré 1-3 VÝKAZ VÝMĚR (ROZPOČET BEZ UVEDENÍ CEN) paré VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ ING. SÍTÍ (odevzdáno v el. podobě) 1

2 1. ÚVODNÍ ÚDAJE 1.1. Identifikační údaje akce NÁZEV: KRAJ : OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : OBEC: STUPEŇ PD: Revitalizace zeleně v Plaňanech Středočeský Kolín Plaňany, Poboří Plaňany Prováděcí projektová dokumentace DATUM ZPRACOVÁNÍ PD : říjen listopad Identifikační údaje objednatele NÁZEV : Městy Plaňany SÍDLO : Tyršova Plaňany IČ: ZASTOUPEN: starostou p. Mgr. Martinem Charvátem 1.3. Identifikační údaje zhotovitele dokumentace NÁZEV : Ing. Jarmila Hrůzová SÍDLO : Vilémov Vilémov IČ: AUTORIZACE ČKA: KONTAKT: tel SPOLUPRÁCE ÚSES: Ing. Zuzana Baladová Palackého Pardubice IČ: Č. autorizace ČKA: tel

3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA, PŘEDMĚT A CÍLE PROJEKTU 2.1. Základní charakteristika projektu Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na regeneraci stávající zeleně a založení nové zeleně v Plaňanech v parku, kolem Velkého rybníka, u hřiště a v obci Poboří mezi návsí a hřbitovem Indikátory projektu Celkový počet vysazených stromů: Celkový počet vysazených keřů: Celkový počet ošetřených dřevin: Celková plocha zakládané zeleně: Celková plocha regenerované zeleně: Celková délka zakládaného stromořadí: Celková délka regenerovaného stromořadí: 123 ks 500 ks 59 ks 0,0915 ha 3,31 ha 0,501 km 0,16 km 2.2. Souhrnná charakteristika řešeného území, předmět projektu Předmětem projektu je komplexní řešení úprav zeleně ve vybraných lokalitách, a to se zaměřením především na: Ošetření dřevin zejména se zaměřením na zajištění provozní bezpečnosti stromů Obnovu dožilých a neperspektivních dřevin Novou výsadbu v místech, kde stávající vzrostlá zeleň chybí Posílení biologické rozmanitosti řešeného území Nekonfliktnost s dalšími zájmy v řešeném území Projektová dokumentace na zvolených plochách řeší Ošetřování a kácení stávajících dřevin Novou výsadbu dřevin Související práce spojené s celkovou revitalizací zeleně v rámci řešených ploch (likvidace náletových dřevin a pařezů, obnovu trávníků) 2.3. Cíle a zdůvodnění projektu Na základě terénních průzkumů a konzultacích se zástupci městyse Plaňany byly vybrány čtyři různé lokality, důležité nejen z hlediska životního prostředí, ale i z hlediska společenského. Lokalita č. 1 Plaňany Park je významná ucelená větší plocha se vzrostlou zelení, která je využívaná nejen k procházkám rodičů s dětmi chodí krmit divoké kachny, ale hlavně se parkem prochází od školy a obchodů směrem domů a naopak. Ze společenského hlediska je park významný umístěním Pomníku padlým a dvou kamenů s pamětními deskami, u Lípy svobody 1945 a u lípy Gabriely Preissové. Lokalita č. 2 Plaňany Velký rybník je poměrně rozsáhlá lokalita při okraji obce, která je hojně využívána ke krátkodobé rekreaci, tj. rodinným procházkám, ke sportovnímu vyžití, k pořádání společenských akcí, a k neposlední řadě zde mladí hasiči nacvičují dovednosti. Lokalita č. 3 Plaňany Hřiště se nachází na protějším okraji obce. Opět se jedná o hojně využívanou plochu, zde převážně ke sportu. Nejen fotbalové hřiště, ale i obslužná komunikace slouží ke sportovnímu vyžití dětí při školní výuce, ale i ve volném času. Koryto Blinky (za fotbalovým hřištěm) je v tomto úseku je bez vegetace a na pruh trávníku kolem obslužné komunikace navazuje pole, jediná skupina vzrostlých stromů bříz a akátů je bez delší perspektivy, to vše je důvodem pro založení nové zeleně, která doplní a v budoucnosti nahradí stávající. Lokalita č. 4 Poboří od návsi ke hřbitovu jedná se o propojení centra obce s alejí a plochou zeleně před hřbitovem. Alej vzrostlých javorů, jasanů, dubů a lípy, která vede ke hřbitovu, je dominantou prostoru. 3

4 Cílem projektu je navázat na již provedené zásahy a opatření, které obec realizovala převážně vlastními silami. Rozsahem a hloubkou opatření tohoto projektu to bude významný krok na cestě k celkové regeneraci poměrně rozsáhlých ploch zeleně v Plaňanech a přidružených obcích Vazba projektu na strategické dokumenty Projekt je v souladu s cíli a záměry územního plánování a s územně plánovací dokumentací. Záměr předkládaného projektu je v souladu se Státní politikou životního prostředí, Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR a Strategií udržitelného rozvoje ČR. 1. Městys Plaňany má zpracován strategický dokument obce Rozvojový dokument městyse Plaňany pro roky Zde je kladen i důraz na životní prostředí a rozvoj a péči o zeleň. Projekt je plně v souladu s tímto rozvojovým dokumentem. V materiálu jsou přímo citovány dotčené lokality se zelení viz příloha. 2. Obec je též členem regionální MAS Podlipansko,o.p.s. a projekt je v souladu se Strategií regionu i se SPL= Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny (MAS) Podlipansko,o.p.s. : Projekt je v souladu s Integrovanou rozvojovou strategií: , na téma Kvalita života - REGION PODLIPANSKO, MAS PODLIPANSKO, o.p.s. Strategický tým MAS PODLIPANSKO, o.p.s. vypracoval Integrovanou rozvojovou strategii jako základní strategický dokument pro rozvoj území Podlipanska v letech Dokument dává předpoklad k účelnému a efektivnímu využívání všech zdrojů. Předpokládá využití potenciálu všech rozvojových sil v regionu, aktivizaci zdrojů podnikatelského sektoru, ale i využití prostředků Evropské unie, státu a Středočeského kraje, aby realizací projektů region Podlipansko směřoval k udržitelnému a vyváženému rozvoji. Přehled priorit Strategie: Priorita 2 Usilujeme o zachování historického rázu zemědělské krajiny regionu s využitím moderních způsobů hospodaření. Pomáháme vytvářet hezké prostředí s typickými krajinnými prvky a charakteristickou architekturou českého venkova. Budeme posilovat odpovědnost občanů regionu při nakládání se zdroji a zacházení s odpady. Opatření 2.4. Motivovat a vytvářet programy pro zlepšení vzhledu obcí a ploch v obcích i mezi obcemi. Opatření 2.5. Pozemkové úpravy a územní plány dělat s ohledem na strategie obcí a regionu tak, aby byla zajištěna prostupnost krajiny. Podporovat budování cest, naučných stezek, cyklostezek, hipostezek, biokoridorů, regionálních železničních tratí. MAS PODLIPANSKO, o.p.s.: Strategický plán LEADER Cesty k lidem, Aktualizace 2011 Integrovaná strategie území (celková strategie, ISÚ) představuje stanovení základních směrů dalšího rozvoje a stanovení hlavních problémů, které budou prioritně prostřednictvím tohoto dokumentu řešeny. Navazuje na poznatky získané z analytické části a rozborů v rámci SWOT analýzy. Vychází tedy ze specifických potřeb území MAS Podlipansko. Strategický plán LEADER je výsekem této strategie. V dalších částech ISÚ je řešena oblast životního prostředí jak odkanalizování a zásobování vodou, tak tvorba biokoridorů, lesoparků, ale i odbahňování rybníků. Neopomenutelné v této oblasti je nakládání s bioodpady a využití biomasy, jako alternativního zdroje energie. Této problematice se MAS Podlipansko plánuje věnovat v rámci OP ŽP a v rámci spolupráce s partnerskou MAS ve Francii. Stručný popis opatření: 1. Venkov a kulturní dědictví Projekty budou zaměřeny na opravu kulturního dědictví ve venkovské krajině. Preferovány budou komplexní projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro nekomerční aktivity. Možné investice v rámci realizace projektů tohoto opatření: - opravy a rekonstrukce památkových objektů, - budování nových stálých expozic (muzea, výstavy), - revitalizace historických parků, - obnova drobných staveb v krajině (kapličky, křížky, boží muka, zvoničky...), - restaurování movitých památek (hudební nástroje - varhany, obrazy, knihy..) - úprava veřejného prostranství (doplňkově), Dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější perspektivě Strategický plán LEADER je pro MAS Podlipansko dokumentem, který neřeší pouze témata oblastí podpory, ale rovněž způsoby, jak bude tato podpora rozdělována a následně realizována v území MAS. a) Dopady a přínosy spojené s prioritami 4

5 Předpokládáme, že realizace SPL bude v dlouhodobějším horizontu pozitivně ovlivňovat dění v území MAS Podlipansko. Dlouhodobé přínosy SPL: Podlipansko je krásné Upravenější obce i krajina okolo Větší prostor pro pohyb po okolí obcí Záchrana historických památek a jejich následné využití pro NNO Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích, zvýšení bezbariérovosti Viz přílohy - samostatné vyjádření MAS Podlipansko k projektu). 3. Projekt splňuje i podmínky následujících strategických cílů Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje : Strategický cíl: D. Životní prostředí Hlavním záměrem je zlepšit kvalitu životního prostředí a zajistit trvalou péči o životní prostředí. STRATEGICKÝ CÍL D.1 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ KRAJE Záměrem je zlepšení kvality životního prostředí a zajištění trvalé péče o životní prostředí. Strategický cíl D.1.1 Zvyšování ekologické stability krajiny Strategický cíl D.1.3 Ochrana volné krajiny 2.5. Vazba projektu na již realizovaná opatření Projekt navazuje na již provedené práce. V parku byly v posledních pěti letech průběžně prováděny odbornou firmou bezpečnostní řezy na vzrostlých stromech a kácení havarijních dřevin. Ten samý zákrok byl prováděn i v aleji v Poboří. Kolem Velkého rybníka byla započata výsadba dřevin. Obec má v současnosti již 3 projekty, na které tento projekt navazuje: Městys Plaňany, získal podporu na tyto projekty/akce: 2010 Poskytovatel: Fond obnovy památek Středočeského kraje - Název akce:rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého III.etapa., Celkové náklady: Kč (součástí byla i úprava zeleně v okolí památky) 2011 Poskytovatel: SZIF, Název akce: Přes Plaňany, pěšky, bezpečně a podle šipek, celkové náklady: Kč Poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí, PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Název akce: Protipovodňová opatření pro městys Plaňany, Celkové náklady: Kč podána žádost do OPŽP - projekt: Rekonstrukce rybníka v Hradeníně (osa 6.4) V r obec z vlastního rozpočtu již vyčistila celé koryto potoka Blinky v Plaňanech Celkový vliv navrhovaných úprav na životní prostředí Realizací navrhovaných úprav nedojde k žádnému negativnímu vlivu na životní prostředí, úpravy naopak přímo směřují ke zlepšení životního prostředí v celém řešeném území. 3. POUŽITÉ PODKLADY Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly tyto dokumenty: Územní plán obce Terénní průzkumy zhotovitele Letecké snímky, katastrální mapy Fotodokumentace - archivní fotografie a historické pohlednice Ivan Vokřál seminární práce Obecní park Plaňany 2004 (studium památkové péče NPÚ Praha) 4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4.1. Přehled všech lokalit 5

6 Seznam lokalit Lokalita č. 1: Park Lokalita č. 2: Velký rybník Lokalita č. 3: Hřiště Lokalita č. 4: Poboří od návsi ke hřbitovu Seznam dotčených parcel Seznam dotčených parcel je uveden v samostatné příloze 2.4 Tabulka přehled řešených lokalit dotčená parcelní čísla Tabulka rozdělení řešených ploch dle prioritních os žádosti Podle tohoto členění je projekt rozdělen na plochy, které jsou dle Územního plánu v intravilánu nebo extravilánu, a také dle Prioritních os žádosti 6.3 a 6.5. Toto členění je zohledněno i v rozpočtu. Intravilán Extravilán ÚSES 6.3 Zeleň 6.5 ÚSES 6.3 Zeleň kraj.prvek Pozemky p.č., k.ú Plaňany Pozemky p.č., k.ú Plaňany Pozemky p.č., k.ú Plaňany Pozemky p.č., k.ú Poboří 1 PARK 84/3, 86/2, 758/30, 85/4, 85/8, 689/5, 687/2 2 VELKÝ RYBNÍK 168/1, jsou součástí celku, ale nic se na nich nerealizuje 199/3, 815/1 194, 195/3, 201/1, 201/3, 815/2, 815/4, 816, HŘIŠTĚ 639/9 629/44 629/37 4 POBOŘÍ 618/4 369/1, 611/3, 612, 613, PROVEDENÉ PRŮZKUMY Průzkum byl proveden ve všech lokalitách terénním šetřením v období od září do října Byla provedena inventarizace dřevin (inventarizační tabulky viz samostatná příloha u jednotlivých lokalit) Inventarizace dřevin Inventarizace dřevin byla provedena během září a října Každá zaměřená dřevina nebo souvislý porost byly rodově a druhově určeny a označeny číslem a zakresleny do mapových podkladů. Dřeviny byly klasifikovány dle Metodiky inventarizace a klasifikace Prof. J. Machovce, CSc., jednotlivé hodnoty zaneseny do tabulky. Dále byly zjišťovány hodnoty dle Metodiky oceňování dřevin Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které byly také zaznamenány do inventarizační tabulky. Zjišťovaly se tato údaje: Rod a druh dřeviny, Průměr kmene ve výšce 130cm nad zemí, Průměr koruny, Výška, Výška nasazení koruny, Zdravotní stav, Vitalita, Sadovnická hodnota, Věková kategorie, Poznámka. Inventarizace a klasifikace dřevin dle Prof. J. Machovce, CSc. Druhové určení Každá zaměřovaná dřevina byla rodově a druhově určena a označena číslem. Pokud nešlo druh jednoznačně určit, označil se rodově s přívlastkem sp. /species/, např. Prunus sp. apod. Zaměření velikostních hodnot 6

7 Průměr kmene se měřil v centimetrech v prsní výšce 1,3m a je uváděn v naměřených hodnotách. Průměr koruny se měřil v metrech jako půdorysný průmět koruny. Výška koruny a výška nasazení koruny se měřila v metrech. Sadovnická hodnota - SH Toto kritérium shrnuje integrujícím způsobem prakticky všechny kvality dřevin, které nebylo možno vyjádřit naměřenými hodnotami. Stupnice je pětimístná, nejkvalitnější dřeviny obdržely pět a nejméně hodnotné jeden bod. 5 bodů - Dřeviny zdravé a nepoškozené, tvarem i celkovým habitusem koruny odpovídají druhu, bez poškození, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté, avšak v plném růstu a vývoji. Tyto dřeviny by měly být zachovány v každém případě. 4 body - Zdravé dřeviny typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu, jen nepatrně narušené nebo poškozené, velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu cílové velikosti. K jejich odstranění lze přistoupit až po vyčerpání všech i poměrně nákladných řešeních a jen ve zcela výjimečných případech. 3 body - Dřeviny zdravé, jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, mohou se tvarově lišit od původního typu, mohou být vyvětvené, ale s předpokladem obrůstání, dřeviny s jednostrannou, ale stabilní korunou. Dřeviny mladé, které ještě nedosáhly rozměrů daného druhu. Dřeviny s předpokladem, že se dlouho udrží. Odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje. 2 body - Dřeviny značně poškozené, vysoko vyvětvené, bez předpokladu obrůstání, staré, málo vitální. Předpoklady dalšího vývoje jsou omezené, jak v čase, tak v kvalitě. Počítá se s jejich postupným odstraněním. Výjimku tvoří pouze dřeviny mimořádně dendrologicky hodnotné - unikáty. 1 bod - Dřeviny silně poškozené, nemocné, napadené, odumírající a odumřelé. Dřeviny bez jakýchkoliv předpokladů dalšího vývoje. Při řešení ploch a výhledu sadovnických úprav je nezbytné tyto dřeviny okamžitě nebo v co nejkratší možné době odstranit. Jsou to dřeviny, které v porostech vadí. Sadovnická hodnota byla zjišťována u stromů. U keřů a mladých stromů se předpokládá SH 3. Údaje zjišťované dle Metodiky oceňování dřevin Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Průměr kmene měřen na pařezu Pokud nešlo změřit průměr kmene /kmenů/ v prsní výšce, je uveden průměr kmene na pařezu. Vitalita Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organizmy. Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace koruny, malformace větvení a vývoj sekundárních výhonů. Použitá stupnice pro hodnocení: 0 výborná 1 mírně narušená 2 zřetelně narušená /stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny/ 3 výrazně snížená /začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny/ 4 zbytková vitalita /větší část koruny odumřelá/ 5 odumřelý strom Zdravotní stav Jedná se o zhodnocení stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe přítomnost různých růstových defektů /např. tlakové vidlice/, mechanická poškození /rány, stržená kůra, / a napadení patogenními organizmy, především dřevokaznými houbami. Použitá stupnice pro hodnocení: 0 výborný 1 dobrý /defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků/ 2 zhoršený /narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah/ 3 výrazně zhoršený /souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu/ 4 silně narušený /bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva/ 5 havarijní /akutní riziko rozpadu/ 5.2. Vyhodnocení a navržené pěstební opatření Na základě zjištěných údajů bylo pro každou dřevinu navrženo pěstební opatření. Dřeviny, které pěstební zásah nepotřebují, nebo u nich není předpoklad desetileté udržitelnosti, budou bez zásahu. Navržené opatření bylo zaneseno do tabulky inventarizace konkrétně ke každé dřevině. Vzhledem ke zjištěné dřevinné skladbě jednotlivých lokalit jsou v návrhu doplněny tyto výsadbou další druhů tak, aby se zvýšila rozmanitost výsadeb, vždy s ohledem a vazbou na okolí. 6. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 7

8 6.1. Přírodní podmínky Území městyse Plaňany se rozkládá na jižním okraji České tabule, v nadmořské výšce 210 až 294 m n. m. Dle Quittova členění se jedná o teplou oblast T2, kdy průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 10 C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 a -3 C a průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne mm srážek Ochrana přírody a krajiny Žádná z řešených lokalit není registrovaným významným krajinným prvkem dle 6 zákona č. 114/92, lokalita č. 1 a 2 je součástí významného krajinného prvku dle 3, odst. b) zákona 114/92. Park a lokalita hřiště jsou součástí interakčního prvku ÚSES, Velký rybník je lokálním biokoridorem, hřiště se okrajově dotýká lokálního biokoridoru podél potoku Blinka a Poboří je částečně součástí lokálního biokoridoru a dotýká se lokálního biocentra, částečně se překrývá s interakčním prvkem ÚSES Ostatní chráněná území, kulturní památky V řešeném území se nenacházejí jiná chráněná území a kulturní památky, v parku u městského úřadu v Plaňanech je evidován drobný objekt památkového zájmu - památník padlých a v Poboří pomník padlých z I. světové války. 7. PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 7.1. Podmiňující investice Realizace žádného navrhovaného opatření není podmíněna jinou investicí, která by musela být prováděna v součinnosti s projektem nebo by mu musela předcházet Kácení stromů Veškeré stromy, určené ke kácení, jsou detailně popsány v inventarizaci stávajících dřevin. Seznamy stromů ke kácení jsou samostatnými přílohami zprávy, dle jednotlivých lokalit. 2.2 Tabulky kácených dřevin Vytyčení pozemků Řešené území je v terénu zřetelně vymezeno, vytyčení hranic pozemků není nutné Sortiment dřevin k výsadbě Navržený sortiment dřevin vychází z přirozených druhů, charakteristických pro daný region s přihlédnutím k specifikům urbanizovaného prostředí. Tyto druhy jsou doplněny některými introdukovanými dřevinami nebo zahradnickými kultivary původních druhů. Vzrostlé stromy jsou doplněny podle možnosti i keři tak, aby bylo dosaženo maximální možné zvýšení biodiverzity řešených ploch. Seznamy navržených dřeviny jsou v příloze TZ 2.3 Tabulky navržených dřevin pro každou lokalitu Ing. sítě a jejich ochranná pásma O 2 písemné vyjádření správce a situace sítí ČEZ písemné vyjádření správce a situace sítí 8

9 RWE písemné vyjádření správce a situace sítí VODOS písemné vyjádření správce a zákres z mapových podkladů poskytnutých objednatelem Informativní průběh inženýrských sítí byl překreslen do výkresové dokumentace. Tento zákres nenahrazuje vytyčovací schémata sítí, před zahájením zemních prací musí být vždy provedeno vytyčení. Originály vyjádření správců sítí jsou uloženy u objednatele této dokumentace. 8. POPIS SOUČASNÉHO STAVU A NAVRŽENÝCH ÚPRAV 8.1. PARK Současný stav Návrh Obecní park v Plaňanech byl vytvořen v roce 1886 na místě zavezeného bahniště, byl pravděpodobně vytvořen pod vlivem velkoměstských parků, které tehdy vznikaly. Koncem 19. Století Okrašlovací spolek vysázel hlohy a trnovníky s kulovitou korunou. Zároveň byl narovnán tok Blinky a břehy byly zpevněny kamenem. Tehdejší úpravy byly formální s osovou souměrností a směřovaly do středu, kde byl altán byl pozemek parku zvýšen a byla postavena ohradní zeď. V 70. letech byl opět terén zvýšen vyvezením rybníka do úrovně přilehlé komunikace. V roce 1991 byl par vyčištěn od náletových dřevin, v roce proběhlo vyčištění potoka a v roce 2003 zahájena výstavba kanalizace, jejíž část vede parkem za potokem. V roce 2011 byla provedena inventarizace zeleně a zpracován záměr na obnovu parku a občanský sdružením Plaňanští zvoníci byla podána žádost o dotaci v akci Život pod stromy, ale záměr se nepodařilo uskutečnit, dotaci záměr neobdržel. Ve vstupní části parku je umístěn Pomník padlým od sochaře Drobníka z Kolína (1921). Původně stál na náměstí, v roce 1932 byl přemístěn na současné místo. Zde byly využity poměrně pravidelné záhony květin a keřů, které usměrní pohled. Hned za pomníkem byly ale postaveny nepravidelné pískované cesty. V parku jsou od počátku 20. století dvě 2 pamětní desky zasazené do žulových kamenů jedna u lípy svobody r.1945 a druhá spisovatelce Gabriele Preissové z roku 1972 u její lípy, jejíhož vysazení se v roce 1933 osobně zúčastnila. Zachovala se i původní z roku 1933 na menším kameni za lípou. V současné době kolem parku už není ohradní zeď. Podélně protéká parkem v regulovaném korytu Blinecký potok a přes něj vedou dvě lávky a na ně navazující chodníky. Park je poměrně frekventovaný, obzvlášť atraktivní je pro procházky s dětmi krmí se zde ochočené divoké kachny. V současné době jsou v parku vzrostlé, převážně listnaté stromy v travnatých plochách. Věkové zastoupení je od nejstarších , několik jedinců možná i přes 100 let, dále 40-60, 20-40, a Postupně byly v posledních letech vykáceny havarijní nebezpečné stromy, převážně břízy a olše. Ale přesto ještě v parku zůstává spousta dožívajících bříz, u kterých byly sice odstraněny suché větve, ale hrozí jejich vyvrácení či zlomení. U ostatních dřevin byl také v minulosti proveden bezpečnostní řez, ale v současné době mají nepříznivě vysoko těžiště, koruny s vytáhlými dlouhými větvemi, s výskytem suchých větví. Keře se zde vyskytují ojediněle. V návrhu jsou všechny perspektivní dřeviny zachovány, a pokud je potřeba, je navrženo i jejich ošetření. Dřeviny nebezpečné nebo dřeviny, jejichž stav nelze zásahem stabilizovat, jsou navrženy k vykácení. Jedná se převážně o dožívající nebezpečné břízy. Je navržena výsadba stromů, převážně listnatých, domácího původu. Pokud jsou navrženy dřeviny jiné, tak je to proto, aby se park barevně oživil a výhradně na plochách, které jsou v intravilánu a nejsou součástí ÚSES. Navrženy jsou stromy dlouhodobé, středně dlouhodobé a krátkodobé. Jejich rozmístění je s ohledem na předpokládanou perspektivu stávajících stromů a zároveň respektuje ochranná pásma Ing. sítí. Součástí návrhu je i výsadba jednostranného stromořadí jeřábu muku kolem komunikace, výsadbová vzdálenost stromů je 7m. Po odbahnění rybníku a dokončení terénních úprav u přečerpávací stanice tlakové kanalizace se počítá s rozšířením parku na přilehlou plochu. Navržené stromořadí už nyní pocitově propojí chodník s parkem a procházky obyvatel tak budou příjemnější. Obec plánuje komunikaci využívat pouze jako obslužnou. Keřů je navrženo pouze několik - dříny a vilíny (na ploše mimo ÚSES), a to pro jejich dobu a atraktivitu kvetení. Živý plot v zatáčce u památníku je navržen ke zrušení. Plot je většinu vegetační doby nevzhledný, prosychající, napadený mšicí, a navíc je v rozhledovém poli křižovatky. Za potokem, podél oplocení se vysází živý plot z přesazovaných zimostrázů od hřiště, plánovaná výška plotu cca120cm, hustota výsadby 3ks/m. 9

10 8.2. VELKÝ RYBNÍK Současný stav Návrh Lokalita Velký rybník se nachází na západním okraji Plaňan. Jedná se o prostor vymezený z východu hospodářsky využívanými pozemky, z jihu kamennou ohradní zdí zahrad rodinných domů a bývalým mlýnským náhonem, ze západu železniční tratí a na severu končí hranou svahu, nad Blinkou. Lokalita v doteku s regionálním biokoridorem (za železniční tratí) a samotná plocha je součástí biokoridoru lokálního. Při východním okraji vede k budově ČOV obslužná komunikace, na začátku uzavřená závorou. Přes plochu, mezi rybníky vedou další dvě zpevněné cesty směrem k železničním přejezdům. Dominantou jsou vodní plochy jednoho velkého a tří menších rybníků. Vlevo od vjezdu do areálu je prostorná louka, která je využívaná pro různé společenské a sportovní akce. Areál je vůbec hojně využíván ke krátkodobé rekreaci, tj. k rodinným procházkám, obslužná komunikace je využívána dětmi a mládeží k jízdě na kole, skejtu a inlajnech. Vegetace je zde různého původu, přirozená, tj. keřové a stromové vrby na mokřadním stanovišti, dále vrby, keřové myrobalány a břízy v břehovém porostu rybníka. Záměrně vysazované dřeviny jsou cca ve třech věkových kategoriích, nejstarší jsou stromy kolem náhonu, cca let, další výsadby proběhly asi před 15ti lety, to jsou hlavně jehličnaté dřeviny, borovice a smrky pichlavé a několik skupin listnatých keřů, např. tavolníků a zlatic. Nejmladší výsadby jsou z nedávné doby, dřeviny ve věkové kategorii 0-10let. Jsou to jednak duby vysázené kolem obslužné komunikace, bohužel výpěstky s nízko nasazenými korunami, které se u 8ks nedají zapěstovat na vyšší. Dále jsou to solitérně vysázené listnaté stromy, jasany, habr, lípa, a 25ks smrků pichlavých s výrazným stříbřitým vybarvením, vysázených v řadách za rybníkem. Trávník je zde pravidelně kosen, pouze mezi betonovým korytem a tratí (u malých nádrží) je neudržovaná plocha s převažujícím porostem kopřiv. Stávající zeleň je v návrhu zachována, kromě mladých smrků pichlavých, ty budou všechny odstraněny. Starší smrky pichlavé budou odstraněny postupně v následujících letech, a to v období před Vánocemi se využijí jako vánoční stromy pro školku, školu, obec (mimo rozpočet tohoto projektu). Mladé duby od obslužné komunikace, ty které nelze zapěstovat do vhodného tvaru k silnici, budou přesázeny v rámci lokality na místa, kde nebudou jejich nízko nasazené koruny překážkou provozu, většina na druhou stranu rybníka, jeden do travnaté plochy u skupiny vrb. Ponechané duby se řezem upraví a doplní se výsadbou nových alejových stromů opět dubů. 4 další duby budou vysázeny mezi cestu a malé nádrže. Kolem rybníku je navržena dosadba několika bříz a hlavně olší, které se zde vyskytují v omezeném množství. Doplněno výsadbou keřových menších vrb a pěti vrb košíkářských, aby bylo kam chodit na velikonoční proutky. Ponechané borovice na hraně svahu nad tratí budou doplněny výsadbou původních keřů, tj. hlohů, trnek, brslenů, aby se doplnila monokultura jehličnatých stromů. Mohutnější skupina původních keřů je navržena mezi tratí a betonovým korytem, svídy, dříny, hlohy, brsleny, ptačí zoby, zimolezy, trnky, vtroušeně jednotlivě keřové babyky a střemchy. Tato skupina oddělí lokalitu od železniční trati a zároveň zakryje pohled na štěrkovnu za tratí. Všechny navržené dřeviny v extravilánu i intravilánu jsou dřeviny původní HŘIŠTĚ Současný stav Řešená plocha se nachází v těsné blízkosti sportoviště. Jedná se pás trávníku mezi polem a obslužnou komunikací a zelený pás mezi dvěma fotbalovými hřišti, který končí u Blinského potoka. Obslužná komunikace je využívána k běhu dětí při školní výuce. V současné době je zde vysázen živý plot z mladých keřů zimostrázu. Na svahu mezi hřištěm a komunikací roste jedna trnka a skupina bříz. Bříza a dále trnovníky akáty rostou i mezi dvěma hřišti, na konci blíž k potoku jedna třešeň. Stávající stromové patro na stanovišti už dlouho nevydrží, průběžně se kácí nebezpečné stromy. V širokém okolí není jiná vzrostlá zeleň Návrh Stávající stromy jsou v návrhu zachovány tak dlouho, jak to umožní jejich stav s ohledem na bezpečnost provozu poměrně častý pohyb obyvatel, hlavně dětí. Zimostrázy jsou navrženy k odstranění, nehodí se do krajiny, část jich bude vysázena v lokalitě č. 1 parku 85ks a část v č. 4 Poboří 35ks. Zbylých 180ks bude odstraněno. Vyzvednutí keřů k přesázení je součástí rozpočtu lokality park a Poboří, odstranění keřů je v rozpočtu části Hřiště. Po odstraňovaných dřevinách se založí trávník. Kolem obslužné komunikace je navrženo stromořadí listnatých alejových stromů, ve výsadbovém sponu 6m. Každý druhý strom bude jeřáb obecný (krátkodobá dřevina), mezi nimi budou vysázeny břízy (středně dlouhodobé) a babyky, vtroušeně habry (dřeviny dlouhodobé). Tento způsob založení stromořadí byl zvolen proto, aby stromy co nejdříve poskytovaly stín 10

11 podél plochy, která se využívá ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití. Jeřáb jako dřevina krátkodobá se po dožití odstraní a zůstanou dřeviny střednědobé a dlouhodobé v cílovém sponu 12m. Mezi hřišti je navržena dosadba listnatých alejových stromů tak, aby mohly zůstat dočasně i stromy stávající. Směrem k Blince je navržena masivní skupina původních keřů se třemi stromy. Je to kvůli tomu, že v širokém okolí nejsou žádné přirozené keřové porosty. Vysazovat se budou javory, břízy, třešeň ptačka, střemcha, lípa. Z keřů jsou to svídy, dřín, hloh, brslen, zimolez a trnka. V tomto prostoru bude výsadba se 100% výměnou půdy v jamkách, protože je zde navážka a předchozí snaha o výsadby nedopadla dobře. Tvar stromů vysokokmenů je v tomto případě nutností, protože se mezi stromy projíždí technikou. Všechny navržené dřeviny v extravilánu i intravilánu jsou dřeviny původní POBOŘÍ OD NÁVSI KE HŘBITOVU Současný stav Řešená plocha se nachází mezi návsí a hřbitovem a je tvořena skupinou dřevin u pomníku padlých, dále doprovodnou zelení komunikace na prvé straně (levá strana s jasany není do tohoto projektu zahrnuta, je na pozemcích Středočeského kraje) a pokračuje od silnice alejí vedoucí ke hřbitovu. Součástí je i travnatá plocha s dřevinami vymezená alejí, silnicí a porosty na okraji pole. Dominantou prostoru je oboustranné stromořadí vedoucí ke hřbitovu, stromy, převážně javory mléče, vtroušeně jasany, lípa a javor klen, ve věkové kategorii let. Několik jedinců bylo již v aleji vykáceno, na ostatních stromech byl průběžně prováděn bezpečnostní řez. Plocha před stromořadím byla asi tak před 15ti lety posázena listnatými a jehličnatými dřevinami, některé (například jalovec čínský) se do krajiny nehodí. Podél silnice v zeleném pruhu rostou mezerovitě ovocné stromy a jeden zasychající javor jasanolistý. U pomníku a zastávky autobusu je skupina převážně bříz, s třemi lípami v blízkosti komunikace Návrh Stromořadí u hřbitova, předpokládá se jeho postupná obnova. Kácí se 2ks stromů, které nelze řezem stabilizovat. 13ks stromů se ošetřuje řezem. Dosazují se 4ks stromů, z toho 3ks javorů klenů (ty byly vybrány s ohledem na to, že stávající nejkvalitnější strom je právě javor klen) a 1ks dubu letního, a to v místě, kde je stromořadí už v blízkosti rybníka. Na ploše před stromořadí je navrženo kácení nevzhledné a nesourodé skupiny dřevin u pumpy, které se navíc druhově nehodí do krajiny. V travnatém pruhu u silnice je navržena dosadba 4ks švestek domácích a výsadba 1ks lípy vedle javoru jasanolistého. Předpokládá se brzký úhyn tohoto stromu a lípa jej nahradí. U památníku je navrženo ošetření dvou lip, prostřední, u které není předpoklad 10tileté udržitelnosti, se bude udržovat mimo rozpočet toho projektu. Skupina bříz a jehličin zůstává bez zásahu. V blízkosti památníku je navrženo vysázení nízkého živého tvarovaného plotu ze zimostrázů (přesázené keře od hřiště). Hustota výsadby živého plotu je 4ks/m, plánovaná výška 40-60cm. Všechny navržené dřeviny v extravilánu a na plochách ÚSES jsou dřeviny původní. 9. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA REALIZACI NAVRŽENÝCH ÚPRAV 9.1. Pěstební zásahy Kácení stromů Kácení bude prováděno tak, aby nedošlo k poškození ponechaných stromů. Součástí kácení je pořezání, naložení a likvidace vytěžené dřevní hmoty, odfrézování pařezu min. 5 cm pod úroveň terénu a úklid celého staveniště po ukončení prací Ošetření stromů 11

12 Vzhledem ke stavu stávajících dřevin budou prováděny zejména tyto druhy řezů: ŘEZY ZAKLÁDACÍ Výchovný řez (RV) cílem řezu je vytvoření charakteristického tvaru koruny, typického pro daný druh či kultivar s předpokladem vytvořit zdravou, vitální, funkční a stabilní korunu v období dospělosti stromu, u silnic založenou v takové výšce, aby byl zajištěn průjezdní profil komunikace. ŘEZY UDRŽOVACÍ Zdravotní řez (RZ) - komplexní opatření, jehož cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti, při zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. Redukční řezy lokální Lokální redukce směrem k překážce (RL-SP) jedná se o redukci větví směrem k nadzemnímu vedení Ing. sítí. ŘEZY STABILIZAČNÍ Redukce obvodová (RO) redukce koruny u dospělého jedince s cílem snížit riziko vývratu, zlomu či rozpadu koruny. Probíhá převážně ve svrchní třetině stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny stromu. Konkrétní navržená opatření jsou specifikována v tabulkách inventarizace 2.1 a detailní rozsah ošetření bude upřesněn bezprostředně před zahájením prací podle posouzení aktuálního stavu jednotlivých dřevin. Součástí ošetřování je pořezání, naložení a likvidace vytěžené dřevní hmoty a úklid celého staveniště po ukončení prací. Veškeré práce prováděny v souladu se standardem SPPK A02 002: 2012 VAZBY Jsou navrženy v minimálním rozsahu, a to u stromů, které jsou v blízkosti pohybu obyvatel, a stabilitu větví nelze zajistit jiným způsobem. Jsou navrženy vazby pružné a jejich tonáž je specifikována v inventarizačních tabulkách Zakládání zeleně Obecné požadavky na zakládání a údržbu zeleně Při zakládání a následném ošetřování zeleně budou respektovány normy ČSN Rostliny a jejich výsadba, ČSN Práce s půdou a ČSN Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy Stromy Jamka - velikost 0,05-0,125m 3 (odrostky), 0,125-0,4m 3 (jehličnaté a stromy s výměnou půdy), 0,4-1m 3 s přimícháním půdního kondicionéru (například Terracottem) do výsadbového média v množství 0,2 a 0,3kg/jamka. Většina jamek bude hloubena bez výměny půdy, pouze výsadby za hřištěm budou s výměnou půdy na 100% substrátem nebo kvalitní ornicí, protože se zde sází do navážky. Kotvení stromů - je třemi kůly pevně spojenými příčníky, s úvazkem. Výchovný řez po výsadbě individuální řez dle druhu stromu, vedoucí k vytvoření charakteristickému tvaru koruny, s podporou vývoje terminálu, při kterém se odstraní cca 30% asimilačního aparátu. Ochrana proti okusu zvěří mechanická je navržena všude tam, kde hrozí reálné riziko poškození dřevin volně žijící zvěří, to je v lokalitě 2, 3 a 4. Ochrana proti poškození vyžínačem plastová, např. Tree Protect, bude použita v parku, v ostatních lokalitách ne, tam budou chráničky proti okusu. Zálivka součástí výsadbových prací je 1x zálivka v celkovém množství 50 a 100 litrů vody/strom, zálivka bude v průběhu výsadby aplikována postupně ve dvou dávkách. Mulčování půdy - 1m 2 ke každému stromu, jako mulč bude použita dřevní štěpka nebo borka, tl. vrstvy 10 cm v neslehnutém stavu. Výsadbový materiál listnaté alejové stromy nebo vysokokmeny zemním balem o velkosti mm, o obvodu kmene 10-12, 12-14, respektive 300/350 (blíže specifikováno v rozpočtu), u stromů ve stromořadích s výškou nasazení koruny min. 2,3 m nebo s možností zapěstování na tuto výšku. 12

13 - ovocné stromy budou sázeny ve formě vysokokmenů se zapěstovanou korunkou, prostokořenné, preferovány budou tradiční a krajové odrůdy ovocných dřevin. - jehličnaté dřeviny o velikosti 175/200, zemní bal mmm Keře Zatravnění SKUPINOVÁ VÝSADBA (živé ploty) Způsob založení výsadeb: Budou realizovány souvislé skupinové výsadby keřů nebo výsadba živých plotů (lokalita park a Poboří). Tyto výsadby budou spojeny do souvislých mulčovaných záhonů. Spon keřů ve skupinách bude 1ks nebo 0,5ks na 1m2plochy. Hustota výsadby živých plotů bude Příprava ploch pro výsadbu: Plochy pro výsadbu budou před zahájením prací chemicky odpleveleny Roundupem nebo mechanicky vyčištěny, záhon bude v celé ploše ručně zryt do hloubky min. 15 cm. Pro výsadby původních keřů u hřiště a Velkého rybníku bude příprava spočívat pouze v odplevelení plochy. Jamka - velikost 0,01-0,02m 3, bez výměny půdy Zálivka - součástí výsadbových prací je 1x zálivka v celkovém množství 50 litrů vody/m 2 záhonu, zálivka bude v průběhu výsadby aplikována postupně ve dvou dávkách. Mulčování půdy - záhony budou souvisle mulčovány štěpkou nebo borkou, tl. vrstvy 10 cm v neslehnutém stavu. Ve skupinách původních keřů (lokalita Velký rybník a hřiště) budou keře mulčovány jednotlivě a to 0,7m 2 /ks. Výsadbový materiál - kontejnerovaný, výsadbová velikost převážně nebo cm (blíže specifikováno v rozpočtu) SOLITÉRNÍ KEŘE Způsob založení výsadeb: Jednotlivě v travnaté ploše vysázené větší solitérní keře. Jamka - velikost 0,05-0,125m 3, bez výměny půdy Zálivka - součástí výsadbových prací je 1x zálivka v celkovém množství 50 litrů vody/keř, zálivka bude v průběhu výsadby aplikována postupně ve dvou dávkách. Mulčování půdy 1m 2 ke každému stromu, jako mulč bude použita dřevní štěpka nebo borka, tl. vrstvy 10 cm v neslehnutém stavu. Výsadbový materiál listnaté a jehličnaté keře s balem mm, velikost , 100 a více (dle rozpočtu). V řešeném území se předpokládá pouze dílčí obnova poškozených nebo extrémně nekvalitních travnatých ploch a založení trávníku po odstraňovaných pařezech. Půda pro trávník bude kvalitně připravena, k založení trávníku bude použita travní směs parková, bez příměsí pícních trav a jetelovin. Ve stinných partiích bude k obnově trávníku použito travní směsi vhodné pro zastíněná stanoviště Vytyčení Ing. sítí Informativní průběh inženýrských sítí byl překreslen do výkresové dokumentace. Tento zákres nenahrazuje vytyčovací schémata sítí, před zahájením zemních prací musí být vždy provedeno vytyčení. Originály vyjádření správců sítí jsou uloženy u objednatele této dokumentace. Po vytyčení skutečného vedení sítí před zahájením prací se upraví výsadbové vzdálenosti dřevin tak, aby byla dodržena stanovená ochranná pásma. 10. NÁSLEDNÁ PÉČE (není součástí rozpočtu tohoto projektu) Stávající ošetřované stromy Jsou navrhována opatření, vyžadující následnou údržbu (vazby, stabilizační řezy). Potřeba opakovaného ošetřování (zejm. výchovné řezy na stávajících, nikoli nově vysazovaných dřevinách) v období udržitelnosti projektu je vyvolána biologicky vývojem stromu a není následnou péčí ve smyslu tohoto projektu Stromy Nové výsadby 13

14 První vegetační období po realizaci: Zalití stromů v dávce 100l/strom - dle potřeby, předpoklad Vypletí výsadbové mísy Kontrola, popř. obnova kotvení a úvazků Výchovný a zdravotní řez Druhé vegetační období po realizaci: Zalití stromů v dávce 100l/strom- dle potřeby, předpoklad Vypletí výsadbové mísy Kontrola, popř. obnova kotvení a úvazků Výchovný a zdravotní řez Třetí vegetační období po realizaci: Zalití stromů v dávce 100l/strom- dle potřeby, předpoklad Vypletí výsadbové mísy Odstranění kotvení Výchovný a zdravotní řez Čtvrté a další vegetační období po realizaci: Zalití stromů v dávce 100l/strom pouze v případě potřeby Vypletí výsadbové mísy Výchovný a zdravotní řez 5x 1x 2x 2x 1x 2x 1x 1x 1x Keře První vegetační období po realizaci: Zalití záhonu s keři v dávce l/ks- dle velkosti výpěstku, předpoklad Ruční vypletí a vyčištění mulčované plochy Ve skupinách keřů (V. rybník a Hřiště) vyžínání prostoru kolem keřů Výchovný a zdravotní řez, popř. vč. odstranění odkvetlých květů Druhé a třetí vegetační období po realizaci (četnost prací v každém roce: Zalití záhonu s keři v dávce l/ks- dle velkosti výpěstku, předpoklad Ruční vypletí a vyčištění mulčované plochy Ve skupinách keřů (V. rybník a Hřiště) vyžínání prostoru kolem jednotl. keřů Výchovný a zdravotní řez, popř. vč. odstranění odkvetlých květů Čtvrté a další vegetační období po realizaci: Zalití záhonu s keři v dávce l/ks- dle velkosti výpěstku, v případě potřeby Ruční vypletí a vyčištění mulčované plochy Ve skupinách keřů (V. rybník a Hřiště) vyžínání prostoru kolem jednotl. keřů Výchovný a zdravotní řez, popř. vč. odstranění odkvetlých květů 5x 2x 2x 1x 2x 1x 11. ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ, ETAPIZACE Práce budou zahájeny na podzim roku 2014 a budou dokončeny nejpozději do poloviny roku Předpokládaná etapizace: Výsadby dřevin: září - listopad 2014 Kácení dřevin: říjen - listopad 2014 Ošetřování dřevin: duben srpen 2015 Dokončení akce, administrace: do konce září

15 12. ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Rozpočet je zpracován jako položkový. Obsah jednotlivých položek pro výsadbové práce koresponduje s Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Výše cen jednotlivých položek byla upravena tak, aby celková cena nepřekročila Náklady obvyklých opatření AOPK. V cenách materiálu jsou náklady na pořízení, dopravu a meziskládkování. V cenách všech prací je zahrnuta i likvidace vzniklého odpadu včetně úklidu. Ceny za kácení a ošetřování dřevin byly stanoveny na základě odborného posouzení individuálně pro každý strom zvlášť. 15

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

Toužetín. Územní plán ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TOUŽETÍN

Toužetín. Územní plán ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TOUŽETÍN Územní plán Toužetín Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: srpen 2011 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TOUŽETÍN Územní plán

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) (Zemědělská příloha) OBSAH: 1. Údaje o pozemcích dotčené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Z D I S L AVA O DŮVO D NĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Z D I S L AVA O DŮVO D NĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N Z D I S L AVA O DŮVO D NĚNÍ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: ING. ARCH. JAN SEDLÁK, PROJEKČNÍ ATELIER LISTOPAD 2013 1 Pořizovatel: Magistrát

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Územní plán. včetně místních částí Pašínovice, Sedlo u Komařic, Stradov TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Územní plán. včetně místních částí Pašínovice, Sedlo u Komařic, Stradov TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán KOMAŘICE včetně místních částí Pašínovice, Sedlo u Komařic, Stradov NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tento územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Komařice

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-107893/2007/00PNI/EIA/351-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb Územní plán PLEŠE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ivana Přibylová funkce: referent Městského úřadu

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové EMPLA AG spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Posouzení Územního plánu Prosečné z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r.

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 0 5.10.2013 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem S E M I N Á Ř H O S P O D A Ř E N Í S V O D O U V K R A J I N Ě 27. 10. 2015, Brno, Nadace Partnerství

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBRATAŇ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBRATAŇ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBRATAŇ Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 500 / 2006 Sb., o územně

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více