1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:"

Transkript

1 REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, Koryčany tel.: , IČ:

2 O B S A H : 1. TEXTOVÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POUŽITÉ PODKLADY ZADÁNÍ, CÍLE ŘEŠENÍ PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ, LOKALIZACE VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ HARMONOGRAM PRACÍ FOTODOKUMENTACE A PŘÍLOHY... 10

3 1. TEXTOVÁ ČÁST 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: Město Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice Kraj: Zlínský, okres Uherské Hradiště Katastrální území: Mařatice Parcelní čísla: p.č.kn: 1809/5, 1809/4, 1809/11, 1809/1, 1809/3, 1809/9, 1809/2, 2046/2, 1762/5, 1762/10, 1762/4, 1762/11, 1762/3, 1762/9, 1762/2, 1762/8, 1762/7, 1762/1, 2048/4, 2046/10 Výměra území: 2,24 ha Stupeň: PD Investor: Park Rochus, o.p.s. Sídlo: Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, PSČ IČ: Zhotovitel. Ing. Alena Vránová Sídlo: Zástřizly 41, Koryčany Tel.: IČ: DIČ: CZ POUŽITÉ PODKLADY Digitální podklady (zaměření, katastrální mapa, ortofotomapa) Inventarizace - vlastní terénní průzkum, únor 2010, březen 2011 Park Rochus komponovaná krajina, studie 2009, Atelier List Konzultace projektu na AOPK Zlín 1.3 ZADÁNÍ, CÍLE ŘEŠENÍ Cílem projektu je vytvoření aleje kvetoucích ovocných dřevin podél uvažované Stezky pokladnic Slovácka v návštěvnicky exponované části lokality Rochus. Mimo navrhovanou alej bude obnovena i stromová bariéra mezi místními vinohrady a územím soustavy Natura 2000, do něhož celá zájmové lokalita patří. Jde o evropsky významnou lokalitu Rochus, vyhlášenou z důvodu zvýšené ochrany rostlinných a živočišných druhů. Předkládaný záměr je plně v souladu s koncepcí Parku Rochus, s územním plánem Mařatic a také s předmětem ochrany tohoto území. Tím je zejména ekologická nika bourovce trnkového; parametry výsadeb jsou uzpůsobeny potřebám tohoto druhu (širší rozestupy v aleji a také související management (kosení volných ploch a tvorba střídajících se úseků křovin a volných travnatých palouků) je navržen s ohledem na jeho výskyt. Jednotlivé kroky návrhu vedoucímu k cílovému řešení jsou stanoveny takto: rozpracování koncepce krajinotvorné aleje podél obnovované (nezpevněné) stezky stanovení managementu údržby a rozsahu nezbytného kácení na zájmové lokalitě zhotovení osazovacího plánu stanovení technologií založení vegetačních prvků zhotovení rozpočtu

4 1.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Místo leží ve Zlínském kraji, na okraji Prakšické pahorkatiny v nadmořské výšce 285 (poblíž horního konce u kaple sv. Rocha) až 240 m n.m. na katastru Mařatice u Uherského Hradiště. Orientace lokality je západní ve svažitém terénu. Geologickým podkladem jsou spraše a sprašové hlíny. Z hlediska pedologického hodnocení (CULEK 1996) jsou zde běžné hnědozemní černozemě a hnědozemě. Místně se v menší míře uplatňují antropogenní půdy. Jde o lokalitu výsušnou bez výskytu povrchové vody. Zvodnění vrstev mateční horniny je velmi slabé. Ve smyslu biogeografického členění České republiky odpovídá nejlépe charakteristika území Hluckému regionu (CULEK 1996). (Lokalita leží na hranici mezi sosiekoregiony 1.06 Dolnomoravský úval, 2.27 Hlucká pahorkatina a 3.26 Zlínsko-Luhačovická vrchovina.) Reliéf má charakter ploché, erozně-denudační pahorkatiny. Podle QUITTA patří bioregion do teplé oblasti T 2. Podnebí je tedy teplé a přitom poměrně vlhčí. Z hlediska fytogeografického hodnocení vegetačního krytu náleží lokalita Rochus do kolinního vegetačního stupně termofytika charakterizovaného jako starosídelní oblasti s výskyty stepních půd. Z hlediska zemědělského se jedná o výrobní typy kukuřičný a řepařský. Teplejší část charakterizuje pěstování vinné révy (jižní svahy). Vybraná lokalita náleží do 2.vegetačního stupně. 1.5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ, LOKALIZACE Lokalita se nachází na západním svahu Černé hory (kopce Rochus). Spodní konec zájmového území se nachází poblíž vodárenské stanice u panelové komunikace v nadmořské výšce cca 240m n.m. Navrhovaná alej dál stoupá podél uvažované Stezky pokladnic Slovácka, míjí v současné době zakládaný sad starých odrůd až se dostává na křižovatku cest na nejvyšší kótu 285m n.m. nedaleko pod vrcholem kopce s kaplí sv. Rocha. Další výsadby jsou pak uvažovány v zeleném pásu, který odděluje stávající vinice a volnou lesostepní krajinu bývalého vojenského areálu. Stávající dřevinný lem je již značně prořídlý, místy přestárlý, rozlámaný a poškozený okusem / ohryzem. Celé řešené území je navíc součástí soustavy Natura na základě mapování v síti Natura 2000 je v Národním seznamu EVL zařazena od roku Předmětem ochran jsou zde unikátní travino bylinná společenstva (širokolisté suché trávníky, mezofilní a xerofilní křoviny, ovsíkové a pcháčové louky; k významným chráněným druhům patří např. hlaváček letní, zběhovec trojklanný, oman srstnatý, vstavač vojenský, modřenec chocholatý ale např. i jabloň lesní), vzácná společenstva živočichů (zejména hmyzu: bourovec trnkový, kobylka hnědá, křižák pruhovaný) celkově zde bylo průzkumem v letech 2004 až 2006 zastiženo 105 druhů ptáků (žluva hajní, luňák hnědý a červený, krahujec obecný nebo např. strakapoud jižní), 11 druhů savců, 4 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů, 81 druhů střevlíkovitých, 26 druhů mravenců či 52 druhů denních motýlů. Celkově je zde prokázána přítomnost 48 zvláště chráněných druhů (z Vyhl. 395/1992). Současně je zde zaznamenáván trvale zvýšený výskyt spárkaté zvěře (srnec obecný), zajíců a také bažantů, kterým zdejší lesostepní krajina nebývale vyhovuje. Význam celku lze hledat i mimo přírodovědný okruh: zdejší lokalita svou historickou a krajinářskou hodnotou (pradávné soužití člověka s přírodou systémem extenzivního obhospodařování) převyšuje obvyklou regionální úroveň a řadí lokalitu Rochus mezi významná místa střední Evropy. (čerpáno z publikace Mařatice Rochus, Bezděčka/ Rašticová 2009)

5 1.6 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ Zájmová oblast byla inventarizačním průzkumem dřevin zhodnocena v březnu Jednalo se o mapování stávající vegetace stromů a keřů uvnitř fialově vyznačeného zájmového území. Soupis dřevin dle metodiky mapování je přiložen v tabulkové části PD. Úsek podél cesty pokladnic Slovácka je charakteristický roztroušeným výskytem jednotlivých keřů nebo i větších zapojených skupin (typicky cca m2) s ojedinělým výskytem stromů, které sem byly coby ovocné druhy zavlečeny ptactvem nebo zvěří. Jde o třešně, ořešáky, jabloně případně zplaňující švestky. Keře jsou z naprosté většiny tvořeny hlohem, šípkem, trnkou; objevuje se i svída a myrobalán. V segmentu podél stávajících vinic mají stromy výraznější zastoupení podél plotu vinice najdeme především (přestárlé a rozpadající se) švestky domácí a objevují se zde i akáty a dokonce skupina smrků (na horní hranici zájmového území). Keřové patro (ve stejné etáži jako stromové) je tvořeno trnkou, šípky, bezy; vzácně se objevuje i zimolez obecný. Celý tento pruh je ve špatném zdravotním stavu, dřeviny jako akát nebo smrk jsou zde nepůvodní, mění trofické vlastnosti půdy (akát) nebo vlivem klimatických podmínek chřadnou (smrky). Celá zájmová plocha je mimo dřevinnou vegetaci porostlá vrstvou travin a místy i ruderální vegetace. Dochází zde k postupnému hromadění biomasy a rozšiřování nežádoucích druhů (třtina křovištní, ostružiník, nitrofilní druhy v akátovém podrostu). Řešením je odstranění této nedřevnaté buřeně a sečení ploch alespoň 1x do roka. 1.7 KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ Navrhované výsadby jsou součástí širšího celku - krajiny Rochus. Jádrem tohoto návrhu je realizace části výsadeb podél uvažované Cesty pokladnic Slovácka a také obměna stromového pásu podél stávajících vinic na západním okraji území. Tato část Rochusu je návštěvnicky dosti exponovaná - právě z toho důvodu můžeme záměr nazvat Přírodou za humny. Jde o výsadby realizovatelné z majetkoprávních důvodů v této 1.etapě; dosadby u začátku stezky a ve vrcholových partiích kopce jsou zařazeny do 2.etapy a nejsou součástí této PD. Struktura výsadeb současně odpovídá širšímu záměru využití krajiny - v tomto místě by měly být vysazeny zejména ovocné dřeviny zejména typické krajové odrůdy i druhy původní - plané, viz soupis rostlinného materiálu. Výsledkem bude krajinotvorná nízká alej kvetoucích stromů, vedoucí návštěvníky vzhůru ke kapli sv. Rocha. Tato výsadba by měla být jedním ze čtyř hlavních proudů sbíhajících se k vrcholku hory z okolní krajiny. Popisovaná alej představuje západní proud a měla by být tvořena kvetoucími plodícími stromy. Na rozdíl například od aleje směřující na východ, která bude tvořena habry, babykami a dalšími dřevinami nižšího vzrůstu. Druhým záměrem je vytvoření ochranné clonící bariery na jihovýchodním okraji území mezi zemědělsky využívanou částí krajiny a územím Natura Clona může zabránit zejména spadu zemědělských chemikálií ve formě větrem rozptýleného aerosolu (zejména fungicidy, herbicidy a insekticidy) hlouběji do území. Realizaci výsadeb bude předcházet kácení některých keřových skupin a stromů (u stromů však jen v odůvodněných případech - staré, rozpadlé, silně poškozené skupiny a jedinci + akáty) a také likvidace nežádoucí buřeně a stařiny.

6 Alej podél stezky se navrhuje jako dvouřadá (v původním návrhu dokonce i víceřadá od záměru bylo prozatím z fin. důvodů odstoupeno) místy pouze jednořadá po obou stranách stezky z několika druhů dřevin alejových stromů. Základní spon (vzdálenost mezi jednotlivými stromy) činí 8m. Poměrně velký spon byl zvolen z důvodu nenarušování biotopu chráněného bourovce trnkového, kterému vyhovují spíše střídající se palouky s volnými plochami. Vzájemný rozestup řad (rozpal mezi jednotlivými řadami výsadeb) činí 4m, přičemž stromy v první řadě jsou oproti druhé řadě (a současně první řadě na druhé straně cesty) posunuty o polovinu vzdálenosti takže se střídají. Systém dvojitých řad není navržen všude, místně se alej redukuje pouze na první linie podél cesty. Spon 8m a rozestup řad 4m je dodržen i u clonící aleje podél stávající vinic. 1.8 ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ Druhové složení odpovídá klimatickým nárokům tohoto vegetačního stupně: upřednostněny jsou druhy ovocné, případně jejich plané původní odrůdy, pomístně se využívá i efektu soliterního stromu velkokorunného. Ve výsadbách jsou zastoupeny jabloně, švestky, oskeruše, hrušně, třešně ale například i mišpule a kdouloně (coby druhy okrajů polí, vinic a záhumenků). Funkci výraznější solitery má například lípa nebo dub. Pro rychlejší efekt a také kvůli kompetiční výhodě se navrhují balové odrostky s obvodem kmínku 10-12cm, cm a v některých případech (velké solitery) až 14-16cm. Takové výsadby by při správné výchově měly již po několika málo letech plnit výše uvedené funkce a tvořit na první pohled viditelnou alej. Vzhledem k některým specifikům zdejší lokality bude nutné vysazované dřeviny zvláště pečlivě stabilizovat pro následující léta růstu to se týká zejména životně nutné ochrany proti okusu / ohryzu srnčí zvěří (z jiných segmentů Rochusu, kde byly v minulosti stromy vysazovány je zřejmé, že bez kvalitní ochrany nemají sazenice sebemenší šanci na perspektivní růst) a týká se to také vláhové podpory sazenic. Výsušná lokalita s nedostatkem půdní vlhkosti vyžaduje výsadbu se zavlažovací trubicí (vyplněnou např. keramzitem) a častější zálivku do doby stabilizace a zajištění výsadeb. Technologie výsadeb je popsána níže. 1.9 TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ Management údržby a příprava území pro výsadbu K odstranění stávajících dřevin (v rozsahu zaznačeném ve výkresech inventarizace) se přikračuje ze dvou důvodů jednak z důvodu vyklizení výsadbového prostoru nových stromů (umožňujícím následnou údržbu v dalších letech) a také z důvodů vlastní redukce jejich plochy což odpovídá záměru ochrany zdejších chráněných druhů, zejména zmiňovaného bourovce trnkového. Cílem je udržovat charakter stepní krajiny se střídajícími se hloučkovitými keřovými skupinami a volných travnatých / bylinných palouků bez nežádoucí buřeně. Problémy zde v současné době působí zejména třtina a úporný ostružiník, který by ostatně vážně ohrožoval i navrhovanou výsadbu. Kácení stávajících dřevin je i tak omezeno na nejnutnější míru a vyžínání buřeně je směřováno jen na nejbližší okolí navrhované výsadby (vyznačeno šrafou). Drobnější dřeviny budou odřezány (ručně nebo mechanizací za traktorem) při povrchu půdy, pařez může být ponechán (pravidelným sečením ploch se dřevina neobnoví), u kusů se

7 silnějším kmínkem (nad 8 cm) a u agilních svíd se doporučuje pařez vytrhnout (stačí zasypat místním materiálem, štěpkou) nebo odfrézovat. Obecně jsou dřeviny likvidovány i s pařezem tam, kde by v budoucnu mohly po obnovení utlačovat stávající výsadby nebo jsou likvidovány i s kořeny kvůli své invazivní povaze. Kácení s kořeny / bez kořenů je rozlišeno v tabulce inventarizace dřevin. Obzvláště vzrostlé křoviny (některé hlohy) a také svídy budou opět odstraněny včetně pařezu, což usnadní následnou údržbu. Maximum odstraněné dřevní hmoty bude na místě zpracováno na štěpku a rozprostřeno k vysazovaným stromům případně v trase stezky jako improvizovaný podklad (bude určeno investorem v průběhu realizace). Hrubá dřevní hmota nehodící se ke štěpkování bude odvezena (do 5km); způsob využití určí vlastník dřeva investor. Dřevnatá buřeň nebo roští smí být spáleno (mimo území Natura 2000). Po odklizení dřevní hmoty bude v celém rozsahu zájmového území (tedy i mezi nekácenými keři a skupinami uvnitř zájmového území) provedeno vyžínání buřeně a přerostlých bylinných porostů. K tomu lze použít malou motorovou mechanizaci. Pokud to hustota porostu dovolí, je možné tuto hmotu přímo mulčovat a ponechat na místě; v případě jejího masivního výskytu nebo v místech, kde se již nyní hromadí nerozkládaná biomasa, je nutno porost shrabat, odvézt a zlikvidovat (spálením, ale mimo území Rochus!). Celoplošné vyžínání buřeně a odstranění nahromaděné stařiny je klíčové pro udržení charakteru zdejšího biotopu a také pro zajištění nových výsadeb, které by buřeň mohla snadno zlikvidovat. Přípustným obdobím pro kácení a likvidaci křovin je (vzhledem k ekologii bourovce trnkového a dalších chráněných druhů) období srpna až první poloviny září. Toto přípustné období musí být uvedeno v Rozhodnutí o povolení kácení dřevin a důsledně dodrženo! Velká část skupin určených ke kácení podél vinice je vybrána ke zmlazení právě z důvodu podpory ekotopu tohoto chráněného motýla. Ve skupinách se navrhuje zmlazení vyřezáním starých přerostlých jedinců rodu Prunus sp. a Crateagus sp. s ponecháním pařezu. Současně budou rozsáhlé skupiny křovin tímto způsoben rozděleny na menší a z jižní osluněné strany vytvoří žádoucí strukturu vhodnou k dalšímu rozvoji populace motýla. Výsadba a zajištění alejových stromů Výsadby stromů proběhne dle výkresu Osazovací plán. K výsadbě jsou použity výpěstky stromů odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN Výpěstky okrasných dřevin listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromů, o obvodu kmene a (16)cm (dle soupisu rostlinného materiálu). Výpěstky budou dále odpovídat těmto požadavkům: -kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu -koruna víceletá, pravidelná, s jedním terminálním výhonem a vedlejšími větvemi -zemní baly pevné a dobře prokořeněné, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny, 3x přesazovaný -musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobenými poškozeními, s kořeny zdravými Stromy budou svým původem (celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických oblastí jako je region řešeného území. Pro jednotnost vzhledu výsadeb je nutné, aby dodané stromy vždy stejného druhu pocházely z jednoho místa původu (jedné školky). Výběr rostlinného materiálu ve zvolené školce bude probíhat za osobní účasti zástupce investora.

8 Před vlastní výsadbou je nutné prověřit propustnost výsadbové jámy, při nepříznivých odtokových poměrech použít drenáž. Jáma bude vyhloubena v šířce odpovídající 1,5 násobnému průměru kořenového systému nebo kořenového balu. Při hloubení jámy je nutno zabránit zhutnění stěn a dna, proto narušit stěny výsadbové jámy ve zhutněných půdách jako prevenci květináčového efektu. Poznámka: Tzv. květináčový efekt nastává, pokud kořeny nemohou dostatečně pronikat do okolního zhutněného nebo jinak nepříznivého substrátu. V jeho důsledku je ohrožena stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silněji projeví zejména při výrazně rozdílných vlastnostech substrátu ve výsadbové jámě a substrátu v jeho okolí. Lze ho zmírnit právě rozrušením stěn výsadbové jámy. Zmírňující efekt má též hranatý tvar jámy. Půda bude vyměněna za pěstební substrát na 50%. V hloubce větší než 30 (40) cm by neměl být použit substrát s významným obsahem organických látek. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN Hnojení bude provedeno tabletovým hnojivem (40g ke každé rostlině). Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti 15 cm hutněn výhradně statickým zatížením (např. ruční pěchy). Zásadně nesmí být použito strojového vibračního hutnění. Stromy budou vysazovány do vzájemných vzdáleností podle osazovacího plánu (jednotlivé stromy 8m od sebe, vzdálenost vlastních řad 4m). Strom bude vysazen s balem. Je nutné uvolnit kořenový krček rozstřižením drátu v případě výsadby s fixací kořenového balu, úplně odstranit fixaci balu v případě, že je pro fixaci použit materiál, který se v půdě nerozloží, rozvolnit kořenový systém v případě, že je použito kontejnerované sazenice, jejíž kořeny se přizpůsobují obalu (jsou stočené). Dbát na to, aby kořenový krček stromu byl usazen zároveň s okolním terénem, nesmí být ani pod terénem, ani nad terénem. Ve výsadbové jámě stromů budou vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám (viz přírodní podmínky) umístěny pro vylepšení příjmu zálivkové vody závlahové sondy. Závlahová sonda bude zhotovena z perforované flexibilní hadice o průměru 100 mm, délky 3,5 m, vyplněná liaporem (keramzitem) frakce 8-16 mm. Sonda bude aplikována vodorovně po obvodu zemního balu stromu v hloubce 30cm pod povrchem záhonu. Jeden její konec bude vyveden do středu kotvícího systému a nad povrch mísy. Závlahová hadice bude poté zaříznuta přesně s daným povrchem a bude opatřena krytem proti vysýchání. Do doby stabilizace sazenice je tato úprava s pravidelnou zálivkou klíčová pro úspěšný rozvoj jedince! Bude zřízena výsadbová mísa, která usnadní a zefektivní zálivku. Stromy vysázené do rostlého terénu (půdy), jsou mulčovány. Mulčování výsadbové mísy bude provedeno mulčovací kůrou (vrstva mulče 100 mm). V případě potřeby bude po dokončení výsadby proveden odborný povýsadbový výchovný řez. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. Strom bude pevně ukotven třemi dřevěnými kůly, jež budou navzájem zpevněny příčkami. Kmen se obalí jutou ve dvou vrstvách. Úvazky kmene musejí být instalovány tak, aby nezpůsobovaly jeho poškození! Vysazované stromy musí být nutně chráněny před okusem a ohryzem zvěří doporučuje se na podpůrné kůly k sazenicím instalovat ochranné pletivo a pevně je přiháčkovat ke kůlům i k zemi. Toto opatření je vzhledem k četnému výskytu spárkaté zvěře nesmírně důležité. Dokončovací péče bude zahrnovat zálivku (100 l/ks, 2 opakování během výsadby, podle období sázení a aktuální potřeby zvýšit).

9 Rozvojová péče v následujícím roce po výsadbě (nebo na podzim v případě jarních výsadeb) zahrnuje odstranění přerostlého plevele a buřeně v nejbližším okolí sazenice, opravy individuální ochrany stromů proti poškození a zálivku. Další potřebné úkony nebo údržbu v letech následujících zajišťuje investor akce na svoje vlastní náklady. Obecné podmínky pro přípravu vegetační vrstvy definuje ČSN Obecné podmínky pro výsadbu (založení) dřevin definuje ČSN DIN ČSN Přípustnou dobou pro výsadbu dřevin je podzimní období od opadu listů (cca 1/2 října) do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2 dubna) HARMONOGRAM PRACÍ Vzhledem k výše uvedeným limitním podmínkám se navrhuje tento rámcový harmonogram prací: zahájení prací 2013 kácení stromů a likvidace křovin; sečení buřeně 1.srpen až 31.srpna 2013 realizace výsadeb dle klimatických podmínek, zřízení individuální ochrany 15.říjen až 15.listopad 2013 případné dokončení výsadeb 15.březen až 15.duben 2014 následná péče o výsadbu (zálivka příp. likvidace buřeně) srpen 2014 a srpen 2015 ukončení prací 2015 Případné změny harmonogramu z podnětu realizační firmy musí být konzultovány s investorem akce a AOPK Zlín. V Zástřizlech 2/2013 Ing. Alena Vránová

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ textová zpráva technická zpráva k projektové dokumentaci Zpracovala: Mgr. Lucie Brázdová / květen 2011 Změny zpracovala: Ing. Daniela Vítovská / únor 2013 Výsadby

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ Ivo MÜHLHANSL (MS Borovina, Vidonín, tel: 605 223 601), Ing. Václav HLAVÁČ (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), František HAVLÁT (MS Vlkov u Velké Bíteše, tel: 603 982 931, tel.fax:

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Úprava krajiny pro zvěř

Úprava krajiny pro zvěř Úprava krajiny pro zvěř Člověk je stejně jako zvěř a všichni ostatní volně žijící živočichové nedílnou součástí přírody a druhového bohatství této Země. Naše planeta tvoří pro všechny základní předpoklad

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel: zastoupené: adresa: IČO: Město Poděbrady PhDr. Ladislavem Langrem Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady 00239640

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územ.plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou Přírodní zahrada v mateřské škole Přírodní zahrada je velmi hodnotným životním prostorem. Představuje pestrý a biologicky

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více