Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola, Křepice, Výroční zpráva školní rok 2010/11 Zprávu zpracovala Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy Mgr. Libuše Musilová, za ŠD Dana Zimmermannová

2 Obsah: strana Část I. Základní charakteristika školy 3 Z činnosti ŠD 4 Část II. Údaje o pracovnících školy 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 7 Část V. Rozhodnutí ředitele 7 Část VI. Další údaje o škole 7 1. Aktivity spojené s výukou a výchovou 7 2. Údaje o mimoškolních aktivitách zájmové krouţky mimoškolní výchovné akce pro ţáky mimoškolní akce pro rodiče a ostatní veřejnost Druţební kontakty Spolupráce se zřizovatelem Soutěţe Prezentace školy Péče o zaostávající a problémové ţáky Péče o talentované ţáky Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 16 Část VII. Zhodnocení a závěr 17 Část VIII. Poradenské služby v ZŠ 18 Část IX. Údaje o hospodaření školy 19 Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Křepice, Adresa: Křepice 217, Zřizovatel školy: Obec Křepice Ředitel školy: Mgr. Marcela Fialová Telefon: ZŠ Křepice je škola neúplná s jedním oddělením školní druţiny a jídelnou výdejnou. b Málotřídní nebo neúplné školy Školní rok 2010/2011 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků k Průměrný počet ţáků na třídu Neúplné ZŠ c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 8 ( z toho 2 ţáci z Nikolčic) Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích k ): 11,5 d. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb.: ANO Datum zřízení školské rady: Počet členů: 9 e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zvesela do školy i ze školy V ročníku Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření na škole není. f. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci 923 ŠJ výdejna Školní jídelna výdejna byla ve škole zřízena od l g. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané 0,31 h. Školní družina, která je součástí základní školy ostatní* ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 30 fyz. 1/ přepoč. 0, 82 Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 3

4 Z činnosti ŠD ve školním roce Školní druţina je součástí základní školy. Pracuje zde jedno oddělení s 30 zapsanými ţáky z třídy. Děti v ŠD společně promýšlí, plánují a realizují činnosti, aby nejvhodněji a se zájmem vyuţívaly svůj volný čas.vychovatelka usměrňuje a podporuje smysluplné rozvíjení zájmů dětí a ŠVP je velkým pomocníkem, podle kterého je vypracován i plán ŠD. Posilování, rozvíjení a upevňování kompetencí je naplňováno různými metodami a formami práce. Jsou to didaktické hry, skupinová a samostatná práce. Stále velký důraz je kladen na kamarádské vztahy. Průřezová témata jsou integrovaná do jednotlivých činností a zapisovaná do přehledu výchovně vzdělávací práce. Své znalosti, schopnosti a dovednosti, které děti vyuţívají si navzájem hodnotí mezi sebou v komunitním kruhu. Děti po celý rok plnily úkoly v soutěţi Mlékonto, které je jako kolektiv stmelily a byly vybrány mezi 10 nejúspěšnějších škol z celé republiky. Odměnu přijela osobně předat zástupkyně soutěţe. i. Školní klub ve škole nemáme. Část II Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 6,047/7 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 5,82/6 96% / 85% Mezi pedagogickými pracovníky není uvedena asistentka pedagoga, která měla úvazek 0,4. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 1 mateřská dovolená 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 2 Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 4

5 6. Věkové složení učitelů k Věk Učitelé Muţi do 35 let let 0 3 nad 50 let 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 0 6 Rodičovská dovolená 0 1 Ţeny 7. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků včetně řídících pracovníků školy Právo ve škole / SAS systém agend pro školy Spisová a archivní sluţba ve školství Logopedický prevence a podpora správného / vývoje řeči Odměňování pracovníků ve školství / Interaktivní testy jednoduše 16015/ a 1 EU EU peníze školám Učím se rád / Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 32943/ EU Veřejnosprávní kontrola v praxi škol / Aktivní učení v matematice 16659/ EU Gymnastika v TV / Hry, soutěţe a náměty s přírodovědným / EU zaměřením Praktická výuka ČJ na prvním stupni ZŠ / Aktivní učení v M / EU Jaro a léto v písni a pohybu / Aktivizační AJ 3375/ EU Tvořivá AJ 3375/ EU Aktivní učení v matematice 16659/ a 4 EU Anglická gramatika hrou / EU Finanční vzdělávání / EU Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 25791/ EU Vzdělávání učitelů bylo vybíráno dle Projektového záměru dotace z EU, který směřuje k celkovému zkvalitňování a modernizaci výuky. Učitelky měly moţnost vlastního výběru semináře podle svých potřeb a zájmů. Ředitelka podporuje vzdělávání v maximálně moţné míře. 8. Romský asistent: NE Na škole pracuje asistent pedagoga úvazek 0,4/ 1 osoba. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet ţáků k Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo s vyznamenáním Prospělo bez (*) Neprospělo bez (*) Opakují Celkem za I. stupeň *) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2010: 0 Počet pochval za školní rok: 64 Počet napomenutí za školní rok: 6 Počet důtek TU za školní rok: 2 Počet důtek ŘŠ za školní rok: 0 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 0 průměr na jednoho ţáka: 0 4.Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) Na ZŠ Křepice nebyl dle této vyhlášky vzděláván ţádný ţák. 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2010/11 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium přijatí 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 0 Počet ţáků Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 6

7 niţší ročník 14 Celkem 14 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ve škole ţádná inspekce. Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, l 20 0 Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2010/ Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/ Část VI. Další údaje o škole 1. Aktivity spojené s výukou a výchovou 1.1 Plavecký výcvik pro ţáky ročníku 1.2 Lyţařský výcvik 1.3 Výstava hraček a loutek z filmu Krysáci výchovné koncerty: Vánoční S country tanci do stodoly II Písničky z pohádek v Šitbořicích 1.5 Divadelní představení: Tetiny začátek školního roku, pasování prvňáčků Krakonoš divadlo Boleradice Duhová pohádka (prevence sociálně patologických jevů) 1.6 Výukový program s názvem Poznej svého psa Poznej svého psa Den učitelů Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 7

8 1.7 Sběr odpadových surovin 2x 1.8 Adventní dílny s vystoupením ţáků 1.9 Sběr léčivých bylin 1.10 Dopravní výcvik pro ţáky 4. a 5. třídy 1.11 Příprava ţáků na gymnázium 1.12 Úklid okolí školy v průběhu celého školního roku 1.13 Školní výlet do Slavkova a na hrad Veveří 1.14 Výstava Koloniál pana Bajzy v Brně (4. třída) 1.15 Exkurze do kovárny v Těšanech 4. třída 1.16 Výukový program v DDM Hustopeče KONĚ 1.17 Celoroční projekt s názvem Čteme dětem 1.18 Dopoledne v šitbořické škole ( třída) 1.19 Program ke Dni učitelů (5. třída) 1.20 Program ke Dni matek 1.21 Beseda s malířem Adolfem Dudkem (1. 3. třída) 1.22 Den bez úrazů, sportovní dopoledne pro předškoláky 1.23 Sbírky: pro ZŠ praktickou v Prostějově (hračky) Občanské sdruţení Fond Sidus a Ţivot dětem (finanční podpora nemocných, handicapovaných a opuštěných dětí) 1.22 Příprava ţáků na soutěţe: Matematický klokan a Cvrček Bible a my Křepická veverka Dopravní soutěţ Soutěţ v uměleckém přednesu Olympiáda v Nikolčicích Soutěţ v piškvorkách Čteme EU čtenářská gramotnost Křepický slavíček 1.23 Projektové dny: Světový den výţivy Záloţka do knihy spojuje školy Podzimní den Ekosystém voda 2. Údaje o mimoškolních aktivitách Mimoškolní akce, které organizujeme navazují na tradice školy, reagují na zájmy dětí a tím se stávají také účinnou prevencí proti sociálně patologickým jevům. Akce vycházejí Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 8

9 z Minimálního preventivního programu a na jejich organizaci se podílejí všichni zaměstnanci školy. Řada akcí je organizována ve spolupráci s ŠD. Tradicí se pro školu staly například tyto akce: (soutěţ ve šplhu Křepická veverka, karneval, lyţařský výcvik, výtvarné dílny, soutěţ piškvorky atd.) 2.1 Zájmové kroužky Vedoucími krouţků jsou učitelky, vychovatelka, vyšívání vedla paní Jitka Konečná a krouţek keramiky vedla paní Inka Florusová z DDM Hustopeče. Název krouţku Počet krouţků Počet přihlášených ţáků Dyslektický 1 12 Keramický 1 20 Zábavná matematika 1 7 Přírodovědný 1 8 Pohybové hry 1 19 Vyšívání 1 9 Stolní tenis 1 12 Vaření 1 16 Florball 1 17 Flétny Mimoškolní výchovné akce pro žáky Den otevřených dveří výstava prací ţáků a učitelek k 100. výročí zaloţení školy Sběr (2x) Sběr černého bezu Skákání panáka Korálkování 2x Drakiáda Maskování v přírodě Velikonoční a jarní vazby Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 9

10 Soutěţ Bible a my Soutěţ běh do schodů Soutěţ Poznej dopravní značky Soutěţ v kreslení na počítači Soutěţ v dámě Soutěţ Člověče, nezlob se Soutěţ v puzzlení Soutěţ Křepická veverka pro okolní školy Adventní vazba Turnaj v piškvorkách pro okolní školy Malování na počítači Krmení zvěře v zimě s myslivcem Karneval Soutěţ v kuţelkách Kreslení na chodníku Slavnost slabikáře Soutěţ Nikolčická lyra Výlet na kolech Výrobky z pedigu Country bál Výlet do Slavkova a na Veveří, třídní výlety do Hustopečí, Nového Dvora a Těšan Návštěva předškoláků v ŠD a v první třídě Recitační soutěţ Besedy v MLK Exkurze 4. třídy v těšanské kovárně Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 10

11 Návštěva šitbořické školy Sportovní dopoledne pro předškoláky 2.3 Mimoškolní akce pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost Netradiční třídní schůzky (ukázky práce s dětmi, aktivity dětí s rodiči) Soutěže pro okolní školy: Křepická veverka, Piškvorky Karneval spolupráce s MŠ Adventní vystoupení spojené s výstavou betlémů a dílnami Velikonoční a jarní vazby (pod vedením J. Rabovské z Nikolčic a I. Jelínkové z Velkých Němčic) Korálkování 2x Slavnost slabikáře Výroba ošatek z pedigu Paličkování Patchwork pod vedením paní Boţkové z Nikolčic Edukativní skupinky příprava předškoláků na bezproblémový vstup do školy Country bál Výlet do Beskyd Břišní tance Setkání s předškoláky ve ŠD a v 1.tř. Vystoupení ke Dni matek 3. Družební kontakty spolupráce školy s jinými subjekty Naše škola úzce spolupracuje se ZŠ Šitbořice, V.Němčice, Nikolčice hlavně při pořádání různých soutěţí a aktivit pro ţáky. Návštěva ZŠ Šitbořice, pod vedením ZŠ Nikolčice prázdninový tábor v Baldě u Pličky. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 11

12 Navázání kontaktu se ZŠ Dolná Streda na Slovensku Spolupráce s MŠ: návštěva prvňáků v MŠ, návštěva předškoláků v 1. třídě i v ŠD. Ţáci ZŠ Křepice se zúčastňují sportovních i jiných soutěţí, které organizují okolní školy. Organizace soutěţí pro okolní školy Křepická veverka a piškvorky Vzájemná výměna zkušeností s učiteli okolních škol a hlavně s učiteli druhého stupně pro bezproblémový přechod ţáků na druhý stupeň. Společné akce ZŠ a MŠ: karneval, návštěva divadelních představení, koncerty a sportovní dopoledne Spolupráce s kynologickým klubem v obci, TJ SOKOL, zahrádkáři, myslivci, MLK a s místními poţárníky Spolupráce s PPP Hustopeče a Ţidlochovice + SPC Brno Spolupráce se ZŠ praktická v Hustopečích Spolupráce s MLK Na návštěvě v šitbořické škole Společný tábor s nikolčickou školou v Baldě u Poličky Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 12

13 4. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Obec se snaţí v rámci svých moţností poskytnout dětem co nejlepší podmínky ke vzdělávání. Na školní rok 2010/2011 byla zastupitelstvem opět schválena výjimka z počtu ţáků. Můţeme tedy vyučovat hlavní předměty v samostatných ročnících a zaměřit se na individuální práci se slabšími i nadanějšími dětmi. Povolení výjimky z počtu ţáků přináší podporu platů učitelů z obecní pokladny, neboť škola dostává peníze na činnost z KÚ dle tzv. agregovaných normativů v závislosti na počtu ţáků. Bez finanční pomoci OÚ by se musely některé ročníky spojit. To by pravděpodobně způsobilo některým ţákům zhoršení prospěchu, také odchod řady dětí ze školy a tím další pokles finančních prostředků ze strany KÚ. Dle potřeby obec zajišťuje nutné opravy budovy, finančně podporuje dovoz obědů, výuku náboţenství, dohody a některé akce pro děti. Oprava podlah v přízemí budovy a výměna oken v bytě školy byly přesunuty na příští období. O prázdninách byly ve škole provedeny jen drobné opravy. 5. Soutěže Piškvorky Běh ve Velkých Němčicích Běh ve Velkých Němčicích Lucie Kovácsová 3. místo Adam Jeřábek 3. místo Filip Kovařík 2. místo Samuel Kapusta 2. místo Daniela Strouhalová 3. místo Výtvarná soutěž s názvem Pravěk Táňa Kolková vylosovaná práce Křepická veverka Veronika Smetanová 1. místo Jan Vyhlídal 2. místo Adéla Stejskalová 3. místo Bible a my Anežka Procházková okresní kolo 3. místo Anežka procházková 1. místo v celostátním kole (nejlepší z soutěţících) Běh v Nikolčicích Lucie Kovácsová 1. místo Vojtěch Rabovský 2. místo Adam Jeřábek 3. místo Ondřej List 3. místo Samuel Kapusta 2. místo Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 13

14 Recitační soutěž Tereza Papežová okresní kolo 1. místo Piškvorky Adam Jeřábek 2. místo Hedvika Procházková 2. místo Jiří Lang 2. místo Jan Procházka 3. místo Pavlína Rujzlová 3. místo Martin Papeţ 3. místo Nikolčická lyra Ondřej List - sólo 1. místo Martin Papeţ - sólo 3. místo Kristýna Nevídalová kánon 2. místo Daniel Brychta kánon 2. místo Pavlína Rujzlová vícehlas 3. místo Hedvika Procházková vícehlas 3. místo Daniela Strouhalová vícehlas 3. místo Adéla Stejskalová - vícehlas 3. místo Dopravní soutěž oblastní kolo Anežka Procházková, Jiří Lang, Martin Papež, Simona Papežová 1. místo + 2. místo v okresním kole V okresním kole dopravní soutěže byl vyhodnocen Martin Papež jako nejlepší cyklista ze všech soutěžících. Olympiáda v atletice - v Nikolčicích Daniela Strouhalová 3. místo ve skoku do dálky Soutěž MLÉKONTO školní družina 6. místo v ČR Soutěž Čti a tvoř 3. i 5. třída 1. místo v ČR 1. i 4. třída 2. místo v ČR 2. třída 4. Místo v ČR 6. Prezentace školy Na prezentaci školy se podílí celý kolektiv ZŠ včetně asistentky, paní školnice a kuchařky. Příspěvky do Křepického zpravodaje, Učitelských novin a regionálního tisku Webové stránky Školní časopis Ahoj křepelky Úspěchy ţáků v mnoha soutěţích Netradiční třídní schůzky Slavnost slabikáře Škola se také prezentuje organizováním různých akcí pro veřejnost, např.: - Vánoční, velikonoční a jiné tvořivé dílny - Adventní zpívání Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 14

15 - Zájezdy - Nabídka zájmových aktivit v budově školy pro veřejnost paličkování, břišní tance - Country tance - Dětský karneval - Vystoupení ke Dni matek Den otevřených dveří ke 100. výročí zaloţení školy 7. Péče o zaostávající a problémové žáky: Individuální přístup k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, úzká spolupráce s rodinou, kontakt s PPP, doučování ţáků, jsou samozřejmostí kaţdého pedagoga naší školy. Řídíme se pokyny Školského zákona a stanovených vyhlášek. Ve školním roce 2010/2011 byli ve škole opět integrováni 2 ţáci s logopedickými vadami. Výuka těchto ţáků probíhala ve spolupráci s SPC Brno, s logopedkou paní Petlákovou z Hustopečí a za pomoci asistentky pedagoga. Průběh integrace je dvakrát za rok vyhodnocován třídní učitelkou a paní Doleţelovou z SPC Ibsenova Brno. Stejně jako v předcházejících letech dělají integrovaní ţáci v rámci svých moţností pokroky. Pod vedením třídní učitelky s nimi pracuje také asistentka pedagoga.ve třídě je těmto dětem zajištěno bezpečné prostředí zaloţené na vzájemné toleranci, pochopení a spolupráci ze strany vyučujících i spoluţáků. Na základě zkušeností z minulých let zařazovaly učitelky do výuky aktivity a techniky, které se zaměřují na posilování vztahů ve třídě (spolupráce, naslouchání, vzájemná pomoc, pocit sounáleţitosti, respektování názoru druhých apod.). Přes veškeré úsilí je nutno konstatovat, ţe vztahy mezi dětmi ve škole ani na veřejnosti nejsou příkladné. Koncem školního roku jsme řešili s pomocí SPP Břeclav projevy skrytého šikanování nové ţákyně, která měla po nastěhování problém se začleněním do kolektivu spoluţáků. Drobné problémy výukové i kázeňské konzultujeme s rodiči osobně nebo formou písemného upozornění. Společně pak hledáme vhodné řešení. Případné projevy neţádoucího chování včas řešíme. Mezi dětmi je stále hodně agresivity i nekázně. Řešení tohoto problému však není však jen na učitelkách. Základen je jednotné působení na dítě ze strany rodiny i školy. Proto škola dlouhodobě usiluje o prohloubení spolupráce s rodiči, o navázání těsnějšího kontaktu, kdy se na základě vzájemné důvěry různé problémy s dětmi mnohem lépe řeší. Většině učitelek se navázání dobrých vztahů s rodiči daří. 8. Péče o talentované žáky: Individuální přístup k talentovaným ţákům je také samozřejmostí kaţdého pedagoga na naší škole. Učitelky mají pro nadané ţáky připraveny řadu zajímavých náročnějších úkolů (kříţovky, kvízy, referáty ), jejichţ řešení rozvíjí u dítěte logické myšlení, Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 15

16 tvořivost a fantazii. Řešením náročnějších úkolů se ţáci zároveň učí trpělivosti a umění obhájit a vysvětlit své řešení. Během výuky je ţákům umoţněna také vzájemná pomoc, kdy můţe ţák s lepšími studijními výsledky poradit, popřípadě vysvětlit spoluţákovi řešení daného úkolu. Ve vyšších ročnících vyuţíváme také tzv. Peer programy(děti učí děti), kdy ţák sám zpracuje na určité téma referát. Na chvíli převezme roli učitele a pak ho třídě přednese s vyuţitím vlastnoručně vyrobených pomůcek. Tato forma práce všechny ţáky velmi baví, posluchači jsou pozornější a obě strany (posluchači i přednášející) mají z výuky nevšední záţitek, ze kterého jim mnoho informací zůstane v paměti. Pro samostatnou práci mohou ţáci vyuţívat třídní knihovničky nebo internetu, který je dostupný jiţ ve všech třídách. Nadané děti mají také moţnost prosadit se v různých soutěţích, kterých se škola účastní nebo které organizuje. Svůj talent a nadání mohou uplatnit a rozvíjet v řadě zájmových krouţků či v mimoškolních aktivitách, kterých škola nabízí velké mnoţství. Předností naší školy je příprava nadaných ţáků k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium. 9.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má vypracovanou tzv. Školní preventivní strategii s názvem Zvesela do školy i ze školy. Je změřena na všechny ţáky ročníku základní školy se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a některými typy specifických vývojových poruch chování. Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého ţivotního stylu jsou: Zvyšování sociální kompetence Posilování komunikačních dovedností Vytváření pozitivního sociálního klimatu Formování postojů ke společensky akceptovaným normám Cíle a konkrétní úkoly jsou podrobně zpracovány v dokumentu Školní preventivní strategie, která je zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů. Tento program kaţdoročně zpracovává preventistka sociálně patologických jevů s koordinátorkou volnočasových aktivit na škole. Na realizaci zmíněné Školní preventivní strategie se podílí všichni zaměstnanci školy. Přestoţe jsme letos na konci školního roku řešili v jedné třídě skrytou šikanu, v průběhu školního roku jsme nemuseli řešit ţádné závaţnější přestupky proti školnímu řádu. Školní preventivní strategie je tedy celkem efektivní a budeme v ní pokračovat ve stejném duchu i nadále. Zvýšené úsilí bude opět věnováno posilování kamarádských vztahů a rozvíjení spolupráce mezi rodinou a školou. 10. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů V letošním roce se škola zapojila do projektu Záloţka do knihy spojuje školy a navázala tak kontakt se slovenskou školou z obce Dolná Streda okres Trnava. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů. V letošním školním roce čerpáme finanční prostředky z dotace EU šablony. 12. Spolupráce s odborovou organizací Na škole je odborová organizace, s níţ je uzavřena tzv. kolektivní smlouva. Z pohledu ředitelství je spolupráce s odborovou organizací dobrá. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 16

17 Část VII. Zhodnocení a závěr Výuka a výchova jsou zaměřeny na naplňování vzdělávacích cílů stanovených školským zákonem, naplňování priorit vyplývajících z koncepčních záměrů školy a z hlavního zaměření výchovy školy. Činnost školy navazuje na zkušenosti z minulých období. Realizace výuky dle ŠVP (1. 4. ročník) probíhá bez problémů. Byly zrealizovány téměř všechny plánované akce, projekty a bloky. Stanovené výstupy ţáci dle individuálních schopností ovládají, ale učivo je nutné stále procvičovat, rozvíjet a prohlubovat. Průřezová témata byla důsledně integrována do předmětů a v třídních knihách zapisována. Stejně jako v předchozích letech byla prioritním zájmem školy kvalitní výuka, důsledná výchova a psychická pohoda dětí i všech zaměstnanců. Také v uplynulém školním roce byla základem naší práce tradiční frontální výuka, kterou zpestřujeme různými didaktickými hrami a soutěţemi. Ve vyučování střídáme různé metody a formy práce. Škola má dobré zkušenosti s integrací mentálně postiţených ţáků. Díky zodpovědnému přístupu třídních učitelek, dobré spolupráci s rodiči a podpoře ředitelky je integrace postiţených ţáků bezproblémová. Problémy jsou ze strany KÚ s financováním asistentky. Kaţdodenním vyučováním prolíná rozvíjení spolupráce a komunikace, snaţíme se u ţáků posilovat ohleduplnost a toleranci. Učitelky vyuţívají moţnosti k dalšímu vzdělávání, nové poznatky a zkušenosti pak uplatňují ve vyučování i v krouţcích a při tvorbě nového školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 dosáhla škola vynikajících výsledků v mnoha soutěţích, v organizování zájmové činnosti pro ţáky i veřejnost, v oblasti přijímání ţáků na víceletá gymnázia a ve srovnávacích testech SCIO. Cíle, které si škola stanovila v Koncepčním záměru ZŠ Křepice jsou průběţně dle moţností plněny. Nepodařilo se pouze zatím zajistit kvalifikovaného pedagoga na výuku anglického jazyka, ale učitelky navštěvují řadu jazykových seminářů a nové poznatky důsledně v hodinách AJ uplatňují. Podmínky pro vzdělávání ve škole jsou dobré ve třídách je nízký počet ţáků, coţ umoţňuje kvalitní individuální přístup, třídy jsou dobře vybaveny nábytkem, pomůckami a počítači připojenými k internetu. Vzhledem k nízkému počtu dětí se nám však nedaří udrţet naplněnost tříd, proto jsme poţádali obecní úřad o schválení výjimky z počtu ţáků. Díky finanční pomoci OÚ mohlo probíhat vzdělávání ţáků v hlavních předmětech samostatně. Nedostatkem školy jsou nedostačující prostory pro pomůcky, nevyhovující a nevyuţité a nepříliš estetické okolí školy a skutečnost, ţe chybí tělocvična. Stále více také pociťujeme potřebu lepších prostor pro ukládání pomůcek. Stávající prostory školy jsou plně vyuţity, počet ţáků ve škole klesá a rekonstrukce školy ve smyslu rozšíření prostor se neplánuje. Jediné řešení nastane po uvolnění prostor školy, které dosud slouţí k bydlení. Pak by mohla mít škola třeba větší jídelnu, samostatnou druţinu či menší tělocvičnu. Stálými spolupracovníky školy jsou: RNDr. Bohumil Fiala, který se stará o chod veškeré didaktické techniky, pan farář vyučující náboţenství, paní Jitka Konečná vedoucí krouţku vyšívání, paní Inka Florusová, vedoucí krouţku keramiky, paní Anna Valová dováţející obědy a pan Karel Kovařík, jeţ stále připravuje přírodovědné nástěnky se soutěţními otázkami a podílí se na organizaci přírodovědných vycházek. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 17

18 Z výše uvedených údajů o činnosti školy je patrné, ţe díky podpoře obecního zastupitelstva a hlavně díky obětavé práci všech zaměstnanců zůstává škola po stránce vybavení, kvality výuky, nabídky volnočasových aktivit a ve výsledcích různých soutěţí na velmi dobré úrovni. Dokazují to hlavně vynikající výsledky ve srovnávacích testech SCIO pro ţáky 3. a 5. ročníku a úspěchy v okrskových, okresních a celostátních soutěţích MLÉKONTO, BIBLE A MY, DOPRAVNÍ SOUTĚŢ, RECITAČNÍ SOUTĚŢ a ČTI A TVOŘ. Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosaţené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Kursy, semináře VŠ školní metodik prevence 1 Kursy, semináře VŠ úvazek kvalifikace, dosaţené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) Další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: Školní metodik prevence: Semináře: Pracovní setkání metodiků prevence Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 18

19 uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky V letošním školním roce jsme v oblasti prevence nepodali žádost o grant. b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj - EU výše finanční částky (v Kč) ,80 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Mentální 4. 2 Poruchy učení 1.(pouze do pololetí) 1 celkem 3 Část IX. Údaje o hospodaření školy 1. Plnění rozpočtu za rok 2010 Celkový rozpočet školy na rok 2010 byl v hlavních ukazatelích splněn následovně: Celkové výnosy ,13 Celkové náklady ,13 Hospodářský výsledek za rok 2010 = 0 2. Dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 ZŠ ŠD ŠJ AS Celkem Mzdové prostředky OPPP Odvody FKSP ONIV Dotace - 1. třída Celkem Čerpání finančních prostředků v rámci ONIV Čerpání Cestovné Vzdělávání Pomůcky,učebnice Odborná literatura Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 19

20 Plavání Zákonné pojistné Pracovní oděvy 983 Ostatní náklady - nemoc Celkem Porovnání rozpočtu a jeho čerpání Rozpočet Čerpání Rozdíl Mzdové prostředky OPPP Odvody FKSP ONIV Dotace 1. třída Celkem Poskytnutá dotace ze státního rozpočtu na pokrytí mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů byla v roce 2010 vyčerpána na 100,00 %. 3. Dotace zřizovatele Porovnání rozpočtu a jeho čerpání Rozpočet Další příjmy Celkem Čerpání Hospodářský výsledek , , , Fondy organizace Škola eviduje tyto fondy: investiční (IF), rezervní (RF), fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a fond rezervní sponzorské dary.fond odměn škola dosud nevytvořila. a) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Zůstatek k ,64 Dotace Výdaje ,50 Zůstatek k ,14 b) fond rezervní Stav k ,67 Příjem ,71 Výdaje ,20 Zůstatek k ,18 c) fond investiční fond reprodukce majetku Stav k Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 20

21 Odpisy za rok ,- Čerpání v roce Zůstatek k d) fond rezervní sponzorské dary Zůstatek ,39 Příjmy Čerpání Zůstatek ,39 e) Rezervní fond z ostatních titulů EU šablony Stav k ,80 5. Zpráva o použití prostředků DVPP Ředitelka maximálně podporuje účast na seminářích, školeních a kurzech, zvyšuje se tím celková úroveň školy a profesionalita všech zaměstnanců školy. Všechny učitelky nové poznatky a dovednosti ze seminářů uplatňují ve výuce i v mimoškolní činnosti. Vzdělávání pracovníků bylo hrazeno: a) ze státního rozpočtu d) z dotace obce a) Vzdělávání + cestovné - státní rozpočet ONIV Cestovné Vzdělávání Celkem DVPP b) Vzdělávání + cestovné obecní rozpočet Cestovné Cestovné Vzdělávání Celkem Celkem Výsledky kontrol Mimo kontroly provedené v rámci kontrolního systému byly v roce 2010 na škole provedeny zřizovatelem 2 veřejnosprávní kontroly na úseku hospodaření. Souhrnné hodnocení výsledků finančních kontrol za rok Hodnocení vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém Základní školy Křepice, (dále jen škola ), se plně osvědčil v denní činnosti školy. Je přiměřený potřebám školy a pomáhá při hodnocení účelnosti vynakládaných finančních prostředků. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 21

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více