Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola, Křepice, Výroční zpráva školní rok 2010/11 Zprávu zpracovala Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy Mgr. Libuše Musilová, za ŠD Dana Zimmermannová

2 Obsah: strana Část I. Základní charakteristika školy 3 Z činnosti ŠD 4 Část II. Údaje o pracovnících školy 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 7 Část V. Rozhodnutí ředitele 7 Část VI. Další údaje o škole 7 1. Aktivity spojené s výukou a výchovou 7 2. Údaje o mimoškolních aktivitách zájmové krouţky mimoškolní výchovné akce pro ţáky mimoškolní akce pro rodiče a ostatní veřejnost Druţební kontakty Spolupráce se zřizovatelem Soutěţe Prezentace školy Péče o zaostávající a problémové ţáky Péče o talentované ţáky Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 16 Část VII. Zhodnocení a závěr 17 Část VIII. Poradenské služby v ZŠ 18 Část IX. Údaje o hospodaření školy 19 Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Křepice, Adresa: Křepice 217, Zřizovatel školy: Obec Křepice Ředitel školy: Mgr. Marcela Fialová Telefon: ZŠ Křepice je škola neúplná s jedním oddělením školní druţiny a jídelnou výdejnou. b Málotřídní nebo neúplné školy Školní rok 2010/2011 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků k Průměrný počet ţáků na třídu Neúplné ZŠ c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 8 ( z toho 2 ţáci z Nikolčic) Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích k ): 11,5 d. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb.: ANO Datum zřízení školské rady: Počet členů: 9 e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zvesela do školy i ze školy V ročníku Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření na škole není. f. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci 923 ŠJ výdejna Školní jídelna výdejna byla ve škole zřízena od l g. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané 0,31 h. Školní družina, která je součástí základní školy ostatní* ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 30 fyz. 1/ přepoč. 0, 82 Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 3

4 Z činnosti ŠD ve školním roce Školní druţina je součástí základní školy. Pracuje zde jedno oddělení s 30 zapsanými ţáky z třídy. Děti v ŠD společně promýšlí, plánují a realizují činnosti, aby nejvhodněji a se zájmem vyuţívaly svůj volný čas.vychovatelka usměrňuje a podporuje smysluplné rozvíjení zájmů dětí a ŠVP je velkým pomocníkem, podle kterého je vypracován i plán ŠD. Posilování, rozvíjení a upevňování kompetencí je naplňováno různými metodami a formami práce. Jsou to didaktické hry, skupinová a samostatná práce. Stále velký důraz je kladen na kamarádské vztahy. Průřezová témata jsou integrovaná do jednotlivých činností a zapisovaná do přehledu výchovně vzdělávací práce. Své znalosti, schopnosti a dovednosti, které děti vyuţívají si navzájem hodnotí mezi sebou v komunitním kruhu. Děti po celý rok plnily úkoly v soutěţi Mlékonto, které je jako kolektiv stmelily a byly vybrány mezi 10 nejúspěšnějších škol z celé republiky. Odměnu přijela osobně předat zástupkyně soutěţe. i. Školní klub ve škole nemáme. Část II Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 6,047/7 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 5,82/6 96% / 85% Mezi pedagogickými pracovníky není uvedena asistentka pedagoga, která měla úvazek 0,4. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 1 mateřská dovolená 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 2 Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 4

5 6. Věkové složení učitelů k Věk Učitelé Muţi do 35 let let 0 3 nad 50 let 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 0 6 Rodičovská dovolená 0 1 Ţeny 7. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků včetně řídících pracovníků školy Právo ve škole / SAS systém agend pro školy Spisová a archivní sluţba ve školství Logopedický prevence a podpora správného / vývoje řeči Odměňování pracovníků ve školství / Interaktivní testy jednoduše 16015/ a 1 EU EU peníze školám Učím se rád / Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 32943/ EU Veřejnosprávní kontrola v praxi škol / Aktivní učení v matematice 16659/ EU Gymnastika v TV / Hry, soutěţe a náměty s přírodovědným / EU zaměřením Praktická výuka ČJ na prvním stupni ZŠ / Aktivní učení v M / EU Jaro a léto v písni a pohybu / Aktivizační AJ 3375/ EU Tvořivá AJ 3375/ EU Aktivní učení v matematice 16659/ a 4 EU Anglická gramatika hrou / EU Finanční vzdělávání / EU Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 25791/ EU Vzdělávání učitelů bylo vybíráno dle Projektového záměru dotace z EU, který směřuje k celkovému zkvalitňování a modernizaci výuky. Učitelky měly moţnost vlastního výběru semináře podle svých potřeb a zájmů. Ředitelka podporuje vzdělávání v maximálně moţné míře. 8. Romský asistent: NE Na škole pracuje asistent pedagoga úvazek 0,4/ 1 osoba. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet ţáků k Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo s vyznamenáním Prospělo bez (*) Neprospělo bez (*) Opakují Celkem za I. stupeň *) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2010: 0 Počet pochval za školní rok: 64 Počet napomenutí za školní rok: 6 Počet důtek TU za školní rok: 2 Počet důtek ŘŠ za školní rok: 0 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 0 průměr na jednoho ţáka: 0 4.Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) Na ZŠ Křepice nebyl dle této vyhlášky vzděláván ţádný ţák. 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2010/11 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium přijatí 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 0 Počet ţáků Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 6

7 niţší ročník 14 Celkem 14 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ve škole ţádná inspekce. Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, l 20 0 Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2010/ Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/ Část VI. Další údaje o škole 1. Aktivity spojené s výukou a výchovou 1.1 Plavecký výcvik pro ţáky ročníku 1.2 Lyţařský výcvik 1.3 Výstava hraček a loutek z filmu Krysáci výchovné koncerty: Vánoční S country tanci do stodoly II Písničky z pohádek v Šitbořicích 1.5 Divadelní představení: Tetiny začátek školního roku, pasování prvňáčků Krakonoš divadlo Boleradice Duhová pohádka (prevence sociálně patologických jevů) 1.6 Výukový program s názvem Poznej svého psa Poznej svého psa Den učitelů Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 7

8 1.7 Sběr odpadových surovin 2x 1.8 Adventní dílny s vystoupením ţáků 1.9 Sběr léčivých bylin 1.10 Dopravní výcvik pro ţáky 4. a 5. třídy 1.11 Příprava ţáků na gymnázium 1.12 Úklid okolí školy v průběhu celého školního roku 1.13 Školní výlet do Slavkova a na hrad Veveří 1.14 Výstava Koloniál pana Bajzy v Brně (4. třída) 1.15 Exkurze do kovárny v Těšanech 4. třída 1.16 Výukový program v DDM Hustopeče KONĚ 1.17 Celoroční projekt s názvem Čteme dětem 1.18 Dopoledne v šitbořické škole ( třída) 1.19 Program ke Dni učitelů (5. třída) 1.20 Program ke Dni matek 1.21 Beseda s malířem Adolfem Dudkem (1. 3. třída) 1.22 Den bez úrazů, sportovní dopoledne pro předškoláky 1.23 Sbírky: pro ZŠ praktickou v Prostějově (hračky) Občanské sdruţení Fond Sidus a Ţivot dětem (finanční podpora nemocných, handicapovaných a opuštěných dětí) 1.22 Příprava ţáků na soutěţe: Matematický klokan a Cvrček Bible a my Křepická veverka Dopravní soutěţ Soutěţ v uměleckém přednesu Olympiáda v Nikolčicích Soutěţ v piškvorkách Čteme EU čtenářská gramotnost Křepický slavíček 1.23 Projektové dny: Světový den výţivy Záloţka do knihy spojuje školy Podzimní den Ekosystém voda 2. Údaje o mimoškolních aktivitách Mimoškolní akce, které organizujeme navazují na tradice školy, reagují na zájmy dětí a tím se stávají také účinnou prevencí proti sociálně patologickým jevům. Akce vycházejí Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 8

9 z Minimálního preventivního programu a na jejich organizaci se podílejí všichni zaměstnanci školy. Řada akcí je organizována ve spolupráci s ŠD. Tradicí se pro školu staly například tyto akce: (soutěţ ve šplhu Křepická veverka, karneval, lyţařský výcvik, výtvarné dílny, soutěţ piškvorky atd.) 2.1 Zájmové kroužky Vedoucími krouţků jsou učitelky, vychovatelka, vyšívání vedla paní Jitka Konečná a krouţek keramiky vedla paní Inka Florusová z DDM Hustopeče. Název krouţku Počet krouţků Počet přihlášených ţáků Dyslektický 1 12 Keramický 1 20 Zábavná matematika 1 7 Přírodovědný 1 8 Pohybové hry 1 19 Vyšívání 1 9 Stolní tenis 1 12 Vaření 1 16 Florball 1 17 Flétny Mimoškolní výchovné akce pro žáky Den otevřených dveří výstava prací ţáků a učitelek k 100. výročí zaloţení školy Sběr (2x) Sběr černého bezu Skákání panáka Korálkování 2x Drakiáda Maskování v přírodě Velikonoční a jarní vazby Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 9

10 Soutěţ Bible a my Soutěţ běh do schodů Soutěţ Poznej dopravní značky Soutěţ v kreslení na počítači Soutěţ v dámě Soutěţ Člověče, nezlob se Soutěţ v puzzlení Soutěţ Křepická veverka pro okolní školy Adventní vazba Turnaj v piškvorkách pro okolní školy Malování na počítači Krmení zvěře v zimě s myslivcem Karneval Soutěţ v kuţelkách Kreslení na chodníku Slavnost slabikáře Soutěţ Nikolčická lyra Výlet na kolech Výrobky z pedigu Country bál Výlet do Slavkova a na Veveří, třídní výlety do Hustopečí, Nového Dvora a Těšan Návštěva předškoláků v ŠD a v první třídě Recitační soutěţ Besedy v MLK Exkurze 4. třídy v těšanské kovárně Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 10

11 Návštěva šitbořické školy Sportovní dopoledne pro předškoláky 2.3 Mimoškolní akce pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost Netradiční třídní schůzky (ukázky práce s dětmi, aktivity dětí s rodiči) Soutěže pro okolní školy: Křepická veverka, Piškvorky Karneval spolupráce s MŠ Adventní vystoupení spojené s výstavou betlémů a dílnami Velikonoční a jarní vazby (pod vedením J. Rabovské z Nikolčic a I. Jelínkové z Velkých Němčic) Korálkování 2x Slavnost slabikáře Výroba ošatek z pedigu Paličkování Patchwork pod vedením paní Boţkové z Nikolčic Edukativní skupinky příprava předškoláků na bezproblémový vstup do školy Country bál Výlet do Beskyd Břišní tance Setkání s předškoláky ve ŠD a v 1.tř. Vystoupení ke Dni matek 3. Družební kontakty spolupráce školy s jinými subjekty Naše škola úzce spolupracuje se ZŠ Šitbořice, V.Němčice, Nikolčice hlavně při pořádání různých soutěţí a aktivit pro ţáky. Návštěva ZŠ Šitbořice, pod vedením ZŠ Nikolčice prázdninový tábor v Baldě u Pličky. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 11

12 Navázání kontaktu se ZŠ Dolná Streda na Slovensku Spolupráce s MŠ: návštěva prvňáků v MŠ, návštěva předškoláků v 1. třídě i v ŠD. Ţáci ZŠ Křepice se zúčastňují sportovních i jiných soutěţí, které organizují okolní školy. Organizace soutěţí pro okolní školy Křepická veverka a piškvorky Vzájemná výměna zkušeností s učiteli okolních škol a hlavně s učiteli druhého stupně pro bezproblémový přechod ţáků na druhý stupeň. Společné akce ZŠ a MŠ: karneval, návštěva divadelních představení, koncerty a sportovní dopoledne Spolupráce s kynologickým klubem v obci, TJ SOKOL, zahrádkáři, myslivci, MLK a s místními poţárníky Spolupráce s PPP Hustopeče a Ţidlochovice + SPC Brno Spolupráce se ZŠ praktická v Hustopečích Spolupráce s MLK Na návštěvě v šitbořické škole Společný tábor s nikolčickou školou v Baldě u Poličky Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 12

13 4. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Obec se snaţí v rámci svých moţností poskytnout dětem co nejlepší podmínky ke vzdělávání. Na školní rok 2010/2011 byla zastupitelstvem opět schválena výjimka z počtu ţáků. Můţeme tedy vyučovat hlavní předměty v samostatných ročnících a zaměřit se na individuální práci se slabšími i nadanějšími dětmi. Povolení výjimky z počtu ţáků přináší podporu platů učitelů z obecní pokladny, neboť škola dostává peníze na činnost z KÚ dle tzv. agregovaných normativů v závislosti na počtu ţáků. Bez finanční pomoci OÚ by se musely některé ročníky spojit. To by pravděpodobně způsobilo některým ţákům zhoršení prospěchu, také odchod řady dětí ze školy a tím další pokles finančních prostředků ze strany KÚ. Dle potřeby obec zajišťuje nutné opravy budovy, finančně podporuje dovoz obědů, výuku náboţenství, dohody a některé akce pro děti. Oprava podlah v přízemí budovy a výměna oken v bytě školy byly přesunuty na příští období. O prázdninách byly ve škole provedeny jen drobné opravy. 5. Soutěže Piškvorky Běh ve Velkých Němčicích Běh ve Velkých Němčicích Lucie Kovácsová 3. místo Adam Jeřábek 3. místo Filip Kovařík 2. místo Samuel Kapusta 2. místo Daniela Strouhalová 3. místo Výtvarná soutěž s názvem Pravěk Táňa Kolková vylosovaná práce Křepická veverka Veronika Smetanová 1. místo Jan Vyhlídal 2. místo Adéla Stejskalová 3. místo Bible a my Anežka Procházková okresní kolo 3. místo Anežka procházková 1. místo v celostátním kole (nejlepší z soutěţících) Běh v Nikolčicích Lucie Kovácsová 1. místo Vojtěch Rabovský 2. místo Adam Jeřábek 3. místo Ondřej List 3. místo Samuel Kapusta 2. místo Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 13

14 Recitační soutěž Tereza Papežová okresní kolo 1. místo Piškvorky Adam Jeřábek 2. místo Hedvika Procházková 2. místo Jiří Lang 2. místo Jan Procházka 3. místo Pavlína Rujzlová 3. místo Martin Papeţ 3. místo Nikolčická lyra Ondřej List - sólo 1. místo Martin Papeţ - sólo 3. místo Kristýna Nevídalová kánon 2. místo Daniel Brychta kánon 2. místo Pavlína Rujzlová vícehlas 3. místo Hedvika Procházková vícehlas 3. místo Daniela Strouhalová vícehlas 3. místo Adéla Stejskalová - vícehlas 3. místo Dopravní soutěž oblastní kolo Anežka Procházková, Jiří Lang, Martin Papež, Simona Papežová 1. místo + 2. místo v okresním kole V okresním kole dopravní soutěže byl vyhodnocen Martin Papež jako nejlepší cyklista ze všech soutěžících. Olympiáda v atletice - v Nikolčicích Daniela Strouhalová 3. místo ve skoku do dálky Soutěž MLÉKONTO školní družina 6. místo v ČR Soutěž Čti a tvoř 3. i 5. třída 1. místo v ČR 1. i 4. třída 2. místo v ČR 2. třída 4. Místo v ČR 6. Prezentace školy Na prezentaci školy se podílí celý kolektiv ZŠ včetně asistentky, paní školnice a kuchařky. Příspěvky do Křepického zpravodaje, Učitelských novin a regionálního tisku Webové stránky Školní časopis Ahoj křepelky Úspěchy ţáků v mnoha soutěţích Netradiční třídní schůzky Slavnost slabikáře Škola se také prezentuje organizováním různých akcí pro veřejnost, např.: - Vánoční, velikonoční a jiné tvořivé dílny - Adventní zpívání Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 14

15 - Zájezdy - Nabídka zájmových aktivit v budově školy pro veřejnost paličkování, břišní tance - Country tance - Dětský karneval - Vystoupení ke Dni matek Den otevřených dveří ke 100. výročí zaloţení školy 7. Péče o zaostávající a problémové žáky: Individuální přístup k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, úzká spolupráce s rodinou, kontakt s PPP, doučování ţáků, jsou samozřejmostí kaţdého pedagoga naší školy. Řídíme se pokyny Školského zákona a stanovených vyhlášek. Ve školním roce 2010/2011 byli ve škole opět integrováni 2 ţáci s logopedickými vadami. Výuka těchto ţáků probíhala ve spolupráci s SPC Brno, s logopedkou paní Petlákovou z Hustopečí a za pomoci asistentky pedagoga. Průběh integrace je dvakrát za rok vyhodnocován třídní učitelkou a paní Doleţelovou z SPC Ibsenova Brno. Stejně jako v předcházejících letech dělají integrovaní ţáci v rámci svých moţností pokroky. Pod vedením třídní učitelky s nimi pracuje také asistentka pedagoga.ve třídě je těmto dětem zajištěno bezpečné prostředí zaloţené na vzájemné toleranci, pochopení a spolupráci ze strany vyučujících i spoluţáků. Na základě zkušeností z minulých let zařazovaly učitelky do výuky aktivity a techniky, které se zaměřují na posilování vztahů ve třídě (spolupráce, naslouchání, vzájemná pomoc, pocit sounáleţitosti, respektování názoru druhých apod.). Přes veškeré úsilí je nutno konstatovat, ţe vztahy mezi dětmi ve škole ani na veřejnosti nejsou příkladné. Koncem školního roku jsme řešili s pomocí SPP Břeclav projevy skrytého šikanování nové ţákyně, která měla po nastěhování problém se začleněním do kolektivu spoluţáků. Drobné problémy výukové i kázeňské konzultujeme s rodiči osobně nebo formou písemného upozornění. Společně pak hledáme vhodné řešení. Případné projevy neţádoucího chování včas řešíme. Mezi dětmi je stále hodně agresivity i nekázně. Řešení tohoto problému však není však jen na učitelkách. Základen je jednotné působení na dítě ze strany rodiny i školy. Proto škola dlouhodobě usiluje o prohloubení spolupráce s rodiči, o navázání těsnějšího kontaktu, kdy se na základě vzájemné důvěry různé problémy s dětmi mnohem lépe řeší. Většině učitelek se navázání dobrých vztahů s rodiči daří. 8. Péče o talentované žáky: Individuální přístup k talentovaným ţákům je také samozřejmostí kaţdého pedagoga na naší škole. Učitelky mají pro nadané ţáky připraveny řadu zajímavých náročnějších úkolů (kříţovky, kvízy, referáty ), jejichţ řešení rozvíjí u dítěte logické myšlení, Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 15

16 tvořivost a fantazii. Řešením náročnějších úkolů se ţáci zároveň učí trpělivosti a umění obhájit a vysvětlit své řešení. Během výuky je ţákům umoţněna také vzájemná pomoc, kdy můţe ţák s lepšími studijními výsledky poradit, popřípadě vysvětlit spoluţákovi řešení daného úkolu. Ve vyšších ročnících vyuţíváme také tzv. Peer programy(děti učí děti), kdy ţák sám zpracuje na určité téma referát. Na chvíli převezme roli učitele a pak ho třídě přednese s vyuţitím vlastnoručně vyrobených pomůcek. Tato forma práce všechny ţáky velmi baví, posluchači jsou pozornější a obě strany (posluchači i přednášející) mají z výuky nevšední záţitek, ze kterého jim mnoho informací zůstane v paměti. Pro samostatnou práci mohou ţáci vyuţívat třídní knihovničky nebo internetu, který je dostupný jiţ ve všech třídách. Nadané děti mají také moţnost prosadit se v různých soutěţích, kterých se škola účastní nebo které organizuje. Svůj talent a nadání mohou uplatnit a rozvíjet v řadě zájmových krouţků či v mimoškolních aktivitách, kterých škola nabízí velké mnoţství. Předností naší školy je příprava nadaných ţáků k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium. 9.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má vypracovanou tzv. Školní preventivní strategii s názvem Zvesela do školy i ze školy. Je změřena na všechny ţáky ročníku základní školy se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a některými typy specifických vývojových poruch chování. Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého ţivotního stylu jsou: Zvyšování sociální kompetence Posilování komunikačních dovedností Vytváření pozitivního sociálního klimatu Formování postojů ke společensky akceptovaným normám Cíle a konkrétní úkoly jsou podrobně zpracovány v dokumentu Školní preventivní strategie, která je zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů. Tento program kaţdoročně zpracovává preventistka sociálně patologických jevů s koordinátorkou volnočasových aktivit na škole. Na realizaci zmíněné Školní preventivní strategie se podílí všichni zaměstnanci školy. Přestoţe jsme letos na konci školního roku řešili v jedné třídě skrytou šikanu, v průběhu školního roku jsme nemuseli řešit ţádné závaţnější přestupky proti školnímu řádu. Školní preventivní strategie je tedy celkem efektivní a budeme v ní pokračovat ve stejném duchu i nadále. Zvýšené úsilí bude opět věnováno posilování kamarádských vztahů a rozvíjení spolupráce mezi rodinou a školou. 10. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů V letošním roce se škola zapojila do projektu Záloţka do knihy spojuje školy a navázala tak kontakt se slovenskou školou z obce Dolná Streda okres Trnava. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů. V letošním školním roce čerpáme finanční prostředky z dotace EU šablony. 12. Spolupráce s odborovou organizací Na škole je odborová organizace, s níţ je uzavřena tzv. kolektivní smlouva. Z pohledu ředitelství je spolupráce s odborovou organizací dobrá. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 16

17 Část VII. Zhodnocení a závěr Výuka a výchova jsou zaměřeny na naplňování vzdělávacích cílů stanovených školským zákonem, naplňování priorit vyplývajících z koncepčních záměrů školy a z hlavního zaměření výchovy školy. Činnost školy navazuje na zkušenosti z minulých období. Realizace výuky dle ŠVP (1. 4. ročník) probíhá bez problémů. Byly zrealizovány téměř všechny plánované akce, projekty a bloky. Stanovené výstupy ţáci dle individuálních schopností ovládají, ale učivo je nutné stále procvičovat, rozvíjet a prohlubovat. Průřezová témata byla důsledně integrována do předmětů a v třídních knihách zapisována. Stejně jako v předchozích letech byla prioritním zájmem školy kvalitní výuka, důsledná výchova a psychická pohoda dětí i všech zaměstnanců. Také v uplynulém školním roce byla základem naší práce tradiční frontální výuka, kterou zpestřujeme různými didaktickými hrami a soutěţemi. Ve vyučování střídáme různé metody a formy práce. Škola má dobré zkušenosti s integrací mentálně postiţených ţáků. Díky zodpovědnému přístupu třídních učitelek, dobré spolupráci s rodiči a podpoře ředitelky je integrace postiţených ţáků bezproblémová. Problémy jsou ze strany KÚ s financováním asistentky. Kaţdodenním vyučováním prolíná rozvíjení spolupráce a komunikace, snaţíme se u ţáků posilovat ohleduplnost a toleranci. Učitelky vyuţívají moţnosti k dalšímu vzdělávání, nové poznatky a zkušenosti pak uplatňují ve vyučování i v krouţcích a při tvorbě nového školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 dosáhla škola vynikajících výsledků v mnoha soutěţích, v organizování zájmové činnosti pro ţáky i veřejnost, v oblasti přijímání ţáků na víceletá gymnázia a ve srovnávacích testech SCIO. Cíle, které si škola stanovila v Koncepčním záměru ZŠ Křepice jsou průběţně dle moţností plněny. Nepodařilo se pouze zatím zajistit kvalifikovaného pedagoga na výuku anglického jazyka, ale učitelky navštěvují řadu jazykových seminářů a nové poznatky důsledně v hodinách AJ uplatňují. Podmínky pro vzdělávání ve škole jsou dobré ve třídách je nízký počet ţáků, coţ umoţňuje kvalitní individuální přístup, třídy jsou dobře vybaveny nábytkem, pomůckami a počítači připojenými k internetu. Vzhledem k nízkému počtu dětí se nám však nedaří udrţet naplněnost tříd, proto jsme poţádali obecní úřad o schválení výjimky z počtu ţáků. Díky finanční pomoci OÚ mohlo probíhat vzdělávání ţáků v hlavních předmětech samostatně. Nedostatkem školy jsou nedostačující prostory pro pomůcky, nevyhovující a nevyuţité a nepříliš estetické okolí školy a skutečnost, ţe chybí tělocvična. Stále více také pociťujeme potřebu lepších prostor pro ukládání pomůcek. Stávající prostory školy jsou plně vyuţity, počet ţáků ve škole klesá a rekonstrukce školy ve smyslu rozšíření prostor se neplánuje. Jediné řešení nastane po uvolnění prostor školy, které dosud slouţí k bydlení. Pak by mohla mít škola třeba větší jídelnu, samostatnou druţinu či menší tělocvičnu. Stálými spolupracovníky školy jsou: RNDr. Bohumil Fiala, který se stará o chod veškeré didaktické techniky, pan farář vyučující náboţenství, paní Jitka Konečná vedoucí krouţku vyšívání, paní Inka Florusová, vedoucí krouţku keramiky, paní Anna Valová dováţející obědy a pan Karel Kovařík, jeţ stále připravuje přírodovědné nástěnky se soutěţními otázkami a podílí se na organizaci přírodovědných vycházek. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 17

18 Z výše uvedených údajů o činnosti školy je patrné, ţe díky podpoře obecního zastupitelstva a hlavně díky obětavé práci všech zaměstnanců zůstává škola po stránce vybavení, kvality výuky, nabídky volnočasových aktivit a ve výsledcích různých soutěţí na velmi dobré úrovni. Dokazují to hlavně vynikající výsledky ve srovnávacích testech SCIO pro ţáky 3. a 5. ročníku a úspěchy v okrskových, okresních a celostátních soutěţích MLÉKONTO, BIBLE A MY, DOPRAVNÍ SOUTĚŢ, RECITAČNÍ SOUTĚŢ a ČTI A TVOŘ. Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosaţené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Kursy, semináře VŠ školní metodik prevence 1 Kursy, semináře VŠ úvazek kvalifikace, dosaţené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) Další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: Školní metodik prevence: Semináře: Pracovní setkání metodiků prevence Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 18

19 uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky V letošním školním roce jsme v oblasti prevence nepodali žádost o grant. b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj - EU výše finanční částky (v Kč) ,80 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků Mentální 4. 2 Poruchy učení 1.(pouze do pololetí) 1 celkem 3 Část IX. Údaje o hospodaření školy 1. Plnění rozpočtu za rok 2010 Celkový rozpočet školy na rok 2010 byl v hlavních ukazatelích splněn následovně: Celkové výnosy ,13 Celkové náklady ,13 Hospodářský výsledek za rok 2010 = 0 2. Dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 ZŠ ŠD ŠJ AS Celkem Mzdové prostředky OPPP Odvody FKSP ONIV Dotace - 1. třída Celkem Čerpání finančních prostředků v rámci ONIV Čerpání Cestovné Vzdělávání Pomůcky,učebnice Odborná literatura Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 19

20 Plavání Zákonné pojistné Pracovní oděvy 983 Ostatní náklady - nemoc Celkem Porovnání rozpočtu a jeho čerpání Rozpočet Čerpání Rozdíl Mzdové prostředky OPPP Odvody FKSP ONIV Dotace 1. třída Celkem Poskytnutá dotace ze státního rozpočtu na pokrytí mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů byla v roce 2010 vyčerpána na 100,00 %. 3. Dotace zřizovatele Porovnání rozpočtu a jeho čerpání Rozpočet Další příjmy Celkem Čerpání Hospodářský výsledek , , , Fondy organizace Škola eviduje tyto fondy: investiční (IF), rezervní (RF), fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a fond rezervní sponzorské dary.fond odměn škola dosud nevytvořila. a) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Zůstatek k ,64 Dotace Výdaje ,50 Zůstatek k ,14 b) fond rezervní Stav k ,67 Příjem ,71 Výdaje ,20 Zůstatek k ,18 c) fond investiční fond reprodukce majetku Stav k Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 20

21 Odpisy za rok ,- Čerpání v roce Zůstatek k d) fond rezervní sponzorské dary Zůstatek ,39 Příjmy Čerpání Zůstatek ,39 e) Rezervní fond z ostatních titulů EU šablony Stav k ,80 5. Zpráva o použití prostředků DVPP Ředitelka maximálně podporuje účast na seminářích, školeních a kurzech, zvyšuje se tím celková úroveň školy a profesionalita všech zaměstnanců školy. Všechny učitelky nové poznatky a dovednosti ze seminářů uplatňují ve výuce i v mimoškolní činnosti. Vzdělávání pracovníků bylo hrazeno: a) ze státního rozpočtu d) z dotace obce a) Vzdělávání + cestovné - státní rozpočet ONIV Cestovné Vzdělávání Celkem DVPP b) Vzdělávání + cestovné obecní rozpočet Cestovné Cestovné Vzdělávání Celkem Celkem Výsledky kontrol Mimo kontroly provedené v rámci kontrolního systému byly v roce 2010 na škole provedeny zřizovatelem 2 veřejnosprávní kontroly na úseku hospodaření. Souhrnné hodnocení výsledků finančních kontrol za rok Hodnocení vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém Základní školy Křepice, (dále jen škola ), se plně osvědčil v denní činnosti školy. Je přiměřený potřebám školy a pomáhá při hodnocení účelnosti vynakládaných finančních prostředků. Výroční zpráva ZŠ Křepice za školní rok 2010/2011 Strana 21

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2011/12

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2011/12 Základní škola, Křepice, Výroční zpráva školní rok 2011/12 Zprávu zpracovaly: Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy, Mgr. Libuše Musilová, za ŠD Dana Zimmermannová, Mgr. Soňa Procházková, výchovná poradkyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva Základní škola, Křepice, Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Zprávu zpracovala Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy, Mgr. Libuše Musilová, za ŠD Dana Zimmermannová, Mgr. Soňa Procházková, výchovná poradkyně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Školní 108, 373 61 Hrdějovice Identifikátor školy:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 Č.j. 294 / 2011 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy Název školy (dle zřizovací listiny ): 1.1. Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název školy, adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŽATČANY 20 664 53 IČ: 75023482 Sídlo

Více