PŘÍLOHA Č. 1. Školní vzdělávací program pro žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením v Základní a mateřské škole při Nemocnici, Kadaň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1. Školní vzdělávací program pro žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením v Základní a mateřské škole při Nemocnici, Kadaň"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 Školní vzdělávací program pro žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením v Základní a mateřské škole při Nemocnici, Kadaň

2 Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA S ÚSMĚVEM zpracován podle RVP ZV Platnost: od Schválen školskou radou: ředitel školy: Mgr. Ivo Havránek od Mgr. Jana Podaná

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ţáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované na úrovni školy směřující k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Organizace výuky a vzdělávání HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ţáků Autoevaluace školy SEZNAM ZKRATEK Příloha A : Projekt NÁVŠTĚVNÍ DEN V NEMOCNICI...13

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: Škola s úsměvem Předkladatel: Základní a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 adresa školy: Základní a Mateřská škola při nemocnici Chomutovská Kadaň ředitel školy: Mgr. Ivo Havránek tel/fax: tel: IČO: IZO: RED-IZO: detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň tel: Zřizovatel školy: Město Kadaň adresa: Město Kadaň Mírové náměstí Kadaň ŠVP zpracovala: Mgr. Eva Růţičková Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr.Drahuše Nováková 1

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola při nemocnici se nachází v budově kadaňské nemocnice v nově zrekonstruovaných prostorách dětského oddělení. Naše škola je plně organizovaná, její součástí je mateřská škola, základní škola s I. a II. stupněm a školní druţina. Dle zájmu se věnujeme i studentům středních škol a středních odborných učilišť. Výchova a výuka hospitalizovaných dětí a ţáků probíhá pouze na dětském oddělení nemocnice. Základní škola - dvě oddělení: I. stupeň ročník II.stupeň ročník Školní druţina - jedno oddělení Mateřská škola - jedno oddělení Počet zapsaných ţáků a dětí za uplynulý školní rok: ZŠ-I.a II.stupeň 324 ţ. ŠD- 324 ţáků MŠ- 160 dětí 2.2 Vybavení školy Součástí školy jsou tyto místnosti: učebna ZŠ společná pro I.a II. stupeň, sborovna ZŠ a MŠ, herna ŠD a MŠ + přilehlý kabinet a suterénní místnost slouţící jako sklad pro různý materiál a pomůcky. Škola má bezbariérový přístup. Učebna i herna jsou vhodně a účelně vybaveny potřebným ţákovským a dalším nábytkem, prostředí je estetické a podnětné. Ve třídě ZŠ chybí větší prostory pro skupinovou práci s ţáky a relaxační činnost. Škola má velmi dobré materiální zázemí pro školní i mimoškolní činnost. Máme vlastní kopírku, která je nezbytná pro naši práci, dvě tiskárny, počítače pro zábavnou i vzdělávací činnost /počítač v učebně ZŠ je nutné dovybavit připojením na internet/, televizor i DVD přehrávač. Pro potřebu vzdělávání jsme vybaveny základními učebnicemi, pracovními sešity a dalšími učebními texty, které podle uţívání na kmenových školách aktuálně doplňujeme. Na základě pedagogických zkušeností si značné mnoţství pomůcek vytváříme samostatně. Jedná se především o třídící materiál, opakovací kartičky, jednoduché didaktické hry apod. Pro smysluplné vyuţití volného času máme k dispozici dostatek hraček, společenských her, zábavného materiálu a velké mnoţství knih a časopisů. 2

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří dvě pracovnice: -učitelka ZŠ / VŠ-PF + speciální pedagogika / -učitelka MŠ a vychovatelka ŠD /SpgŠ obor vychovatelství/ Obě jsou proškoleny v oblasti výpočetní techniky a zajímají se o nové výchovně vzdělávací trendy. 2.4 Charakteristika žáků Ţáky naší školy jsou hospitalizované děti všech typů škol /MŠ, MŠ speciální, ZŠ, ZŠ praktická a speciální, víceletá gymnázia, SŠ a SOU/ z Kadaně, Klášterce nad Ohří a z přilehlých oblastí. Do výuky jsou zařazovány na základě doporučení lékaře. Všichni naši ţáci jsou zdravotně oslabení a proto je práce s nimi přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. Délka pobytu dětí v nemocnici je rozdílná rozlišu- jeme hospitalizaci krátkodobou, opakující se a dlouhodobou. U dlouhodo- bě nemocných je nutná spolupráce s kmenovou školou. Jestliţe byl pobyt ţáka delší neţ 14 dní, je kmenové škole odeslán Osobní záznam, který obsahuje : informace o probraném učivu, rozsahu výuky, ţákově přístupu k práci, chování, jeho hodnocení a klasifikaci. Počet ţáků ve skupině se průběţně mění. Do evidence ZŠ je ţák zařazen dnem přijetí do nemocnice, po skončení hospitalizace je z evidence vyřazen. Ţákům je věnována individuální péče zaměřená na jejich konkrétní potřeby respektující jejich aktuální zdravotní i psychický stav. 2.5 Dlouhodobé projekty Pedagogové naší školy vytvořili projekt Návštěvní den v nemocnici, do kterého zapojili děti z MŠ a ţáky niţších ročníků základních a praktických škol pro oblast Kadaň a Klášterec n.ohří. Cílem je seznámit děti s nemocničním prostředím a přiblíţit jim práci zdravotníků. Pro školní děti je tato akce zaměřena také na prevenci úrazů a k získání či ověření potřebných vědomosti týkajících se oblasti zdravovědy. Zhotovili jsme si látkové figuríny, které vše dětem hravou a zábavnou formou přibliţují. K tomuto účelu navázala škola kontakt s organizací Dětství bez úrazu. Jejím prostřednictvím jsme získali propagační materiál k prevenci úrazů, který nám slouţí nejen k vlastní práci při této akci, ale i jako upomínkové dárky jednotlivým dětem. Podrobné zpracování projektu Návštěvní den a realizace průřezových témat viz. Příloha A. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodinou je součástí léčebného procesu ţáka. Pedagogičtí pracovníci navazují kontakt s rodiči hospitalizovaného dítěte a ti mu po domluvě s učitelkou kmenové školy donesou vlastní pracovní sešity s poţadavkem o tom, co má vypracovat. V případě potřeby rodičů a na základě jejich poţádání, poskytujeme i odbornou pomoc týkající se školní problematiky. Při společných rozhovorech hledáme optimální řešení výukových potíţí jejich dítěte. Rodiče zveme také na různá neformální setkání, která pořádáme u příleţitosti různých oslav: setkání s čertem a 3

7 Mikulášem, ve kterém vystupují ţáci ZUŠ s hudebním programem,vánoční posezení, oslavy MDD. Pro plnění úkolů v oblasti vzdělávací je spolupráce s kmenovou školou ţáka nutnou samozřejmostí. U dlouhodobě nemocných je po propuštění z nemocnice zasílána kmenové škole zpráva o průběhu a výsledcích vzdělávání hospitalizovaného ţáka.,naše škola také spolupracuje s ostatními školami, které vzdělávají ţáky se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním. Rovněţ spolupráce se zdravotníky je nezbytnou součástí kaţdého pracovního dne učitele (kaţdodenní konzultace s lékařem o stavu dítěte, porady s vedením dětského odděléní - 2xročně). 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Základní škola při nemocnici poskytuje vzdělávání a výchovu ţákům se zdravotním oslabením. Název našeho ŠVP : ŠKOLA S ÚSMĚVEM Ze samotného názvu vyplývá celková vize školy: 1. Škola jako součást léčebného procesu žáka, který se po ukončení hospitalizace úspěšně začlenění do výuky kmenové školy. 2. Škola plnící funkci psychoterapeutickou -odpoutat dítě od nepříjemných záţitků souvisejících s pobytem v nemocnici. 3. Škola upřednostňující individuální způsob výuky a potřeby dítěte tzn. forma práce, která se odvíjí od fyzického a psychického stavu ţáka. - uplatňuje se při výuce více ročníků najednou - má pozitivní dopad na ţáka a vede k jeho lepším výsledkům - učitel vytváří výukové podmínky pro radostné učení, pocit úspěšnosti, sebedůvěru ţáka a vlastní aktivitu 4. Škola plnící funkci výchovně preventivní- učíme ţáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví. Škola při nemocnici se snaţí vytvořit přátelské a radostné prostředí pro děti, které se ocitly v náročné a nezvyklé ţivotní situaci. Naším cílem je věnovat se kaţdému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku. Minimalizujeme stres ţáků a obavy rodičů z velké míry zameškaného učiva.vedeme ţáky ke vzájemné komunikaci a spolupráci v novém dětském kolektivu, k toleranci a ohleduplnosti. Učíme ţáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví. Škola se vţdy přizpůsobuje léčebným procesům, pro naplnění našich záměrů je nutná spolupráce se 4

8 zdravotní personálem. Cíle: 1. Připravit kvalitně ţáky pro návrat do kmenové školy - zajistit návaznost na výuku. 2. Respektovat osobnost nemocného dítěte a posilovat jeho zdravé sebevědomí, pocit úspěšnosti a napomáhat při vytváření pozitivních vztahů ke svému okolí přátelství, empatie, vzájemná pomoc. 3. Zajišťovat účinnou individuální péči dětem s výukovými problémy. 4. Zohledňovat ţáky talentované - vyuţívat pro jejich rozvoj všechny dostupné školní pomůcky. 5. Přispívat ke smysluplnému naplňování volného času dětí s ohledem na jejich zájmové aktivity. 6. Vést děti k předcházení úrazů a ke zdravému způsobu ţivota. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované na úrovni školy směřující k rozvíjení klíčových kompetencí žáků Klíčové kompetence Kompetence k učení Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Individualizujeme učení podle potřeb ţáka. Vhodnými metodami maximalizujeme u ţáků proţití úspěchu a radosti z vlastních výsledků, vytváříme pozitivní vztah k učení, k sebedůvěře. Vedeme ţáky k sebehodnocení. Dbáme na pochopení a propojení získaných poznatků. Vytváříme podmínky k samostatnému organizování některých her a zájmových činností ţáky, k realizaci jejich vlastních nápadů rozvíjíme tvořivost a aktivitu Zadáváme ţákům zajímavé samostatné úkoly. Kompetence k řešení problému Podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů. Zadáváme ţákům problémové úlohy. Vedeme je, aby hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit. Zadáváme úkoly, které vyţadují a podporují aktivitu ţáků. Vedeme ţáky k vyjadřování svých názorů, ke kladení otázek, k věcné argumentaci a diskuzi. Učíme ţáky přiměřeně zvládnout specifické situace nemocničního prostředí. 5

9 Kompetence komunikativní Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci. Vedeme ţáky k osvojení pravidel dialogu při komunikaci se spoluţáky, s učiteli, se zdravotníky a ostatními dospělými. Dbáme, aby ţáci respektovali ostatní, naslouchali druhým a byli zdvořilí. Učíme ţáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a respektovat názor jiných (sebekázeň, uznání autority). Ke komunikaci a informovanosti ve škole vyuţíváme časopisy a ţákovskou knihovnu, internet. Pomáháme nově hospitalizovaným dětem při adaptaci v novém prostředí. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Kompetence sociální a pesonální Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. Učíme ţáky pracovat ve skupině vytvářet si návyk spolupráce a vzájemné pomoci. Vedeme ţáky k vzájemného poznávání a respektování formou skupinového vyučování a zábavných činnosti. Dbáme na respektování dohodnutých pravidel chování ve třídě a na pokoji. Učíme je zároveň k odmítavámu postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy nespravedlnost, agresivita, leţ. Vedeme ţáky k pochopení významu ţivota a zdraví, k osvojení zásad správného ţivotního stylu a ochrany svého zdraví. Kompetence občanské Připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Seznamujeme ţáky s právy a povinnostmi občanů. Vychováváme je k národnostní a rasové snášenlivosti. Seznamujeme ţáky s Chartou práv hospitalizovaných dětí. Učíme ţáky ohleduplnosti k druhým, k respektování zdravotních problémů, postiţení apod. Vedeme ţáky k pochopení významu ţivota a zdraví, k osvojení zásad správného ţivotního stylu a ochrany svého zdraví. Utváříme u dětí představu, jak se chovat v krizových situacích, v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka. Kompetence pracovní Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. Vedeme ţáky k aplikaci vlastních zkušenností a poznatků při různých činnostech, praktických úlohách. Vyzdvihujeme, v čem ţáci vynikají nebo jsou schopni dosáhnout dobrých výsledků. Pestrou nabídkou volnočasových aktivit (výtvarných, pracovních a hudebních ) podněcujeme u ţáků zájem o další orientaci. Vedeme ţáky k prezentaci výsledků vlastní činnosti. 6

10 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Všichni ţáci naší školy jsou vzhledem k hospitalizaci zdravotně znevýhodněni (zdravotní oslabení po operačním zákroku, úrazu, vyšetření nebo děti s dlouhodobým nebo chronickým onemocněním, děti handicapované, trvale zdravotně postiţené). Dále se můţe přidruţovat tělesné, zrakové, sluchové nebo mentální postiţení, vady řeči nebo vývojové poruchy učení, popřípadě sociální znevýhodnění (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy). Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou zabezpečeny tyto podmínky: zohledňujeme zdravotní hledisko a potřeby ţáka uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky vyuţíváme vhodné učebnice a výukové materiály, názorné a terapeutické pomůcky vytváříme podmínky ke zdárnému průběhu hospitalizace prostředí důvěry, optimismu a empatie, velkou měrou pouţíváme povzbuzení a pochvalu u ţáků s diagnostikovanou poruchou učení klademe ve výuce důraz na tu část projevu /písemný nebo ústní/, ve které podává lepší výkon. V hodnocení zohledňujeme počet jevů, které ţák zvládl. 3.4 Zabezpečení žáků mimořádně nadaných U hospitalizovaných mimořádně nadaných ţáků doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah v daném předmětu. Zadáváme specifické úlohy, respektujeme pracovní tempo a neobvyklé postupy. Snaţíme se poskytnout materiály a pomůcky k rozvoji nadání - sloţitější samostatné úkoly, hlavolamy, kvízy a problémové úlohy. Vycházíme z individuálního vzdělávacího programu kmenové školy, pokud byl pro tohoto ţáka zpracován. Ve vhodných situacích mimořádně nadaní ţáci pomáhají ostatním spoluţákům, čímţ posilujeme jejich sociální cítění a empatii a motivujeme je tak k rovnému přístupu k méně nadaným ţákům. 3.5 Začlenění průřezových témat Moţnosti začlenění průřezových témat do programu školy vyplývají z časového omezení pobytu ţáků v nemocnici a z moţností daných jejich aktuálním zdravotním stavem. Z tohoto důvodu nelze ve škole při nemocnici zajistit zapojení všech ţáků do realizace všech průřezových témat. Některá témata zejména z Osobnostní a sociální výchovy a Multikulturní výchovy jsou běţnou součástí kaţdodenního ţivota dětských pacientů. Ocitají se v neznámém prostředí, uprostřed neznámého kolektivu, který si samy nevybraly a navíc ve zhoršeném zdravotním stavu. Přesto musí tuto náročnou situaci zvládnout. Je proto jedním z prvořadých úkolů všech pedagogů školy při nemocnici, aby jim pomohli nejen se s touto ţivotní zkouškou vyrovnat, ale vytěţit z ní nové zkušenosti, které budou moci uplatnit v budoucím ţivotě. 7

11 Z ostatních průřezových témat se zaměřujeme ještě na Environmentální výchovu a to především na její tematický okruh Vztah člověka k prostředí (téma prostředí a zdraví rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, moţnosti a způsoby jeho ochrany). Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy: 1/ Osobnostní rozvoj 2/ Sociální rozvoj 3/ Morální rozvoj 1/ Osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání-cvič.smysl.vnímání, pozornosti a soustředění, cvič.dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - sebepoznání a sebepojetí- vztah k sobě samému a spolupacientům - seberegulace a sebeorganizace- cvičení sebekontroly a sebeovládání - psychohygiena- dovednosti zvládat stres. situaci 2/ Sociální rozvoj - mezilidské vztahy- chování podporující dob. vztahy, respektování,empatie - komunikace - dovednosti pro verbál. sdělování 3/ Morální rozvoj- hodnoty, postoje, praktická etika -pomáhající prosociální chování Multikulturní výchova Tematické okruhy: 1/ Kulturní diferenciace 2/ Lidské vztahy 1/ Kulturní diferenciace- respektování zvláštností různých etnik 2/ Lidské vztahy- udrţovat tolerant. vztahy - rozvíjet spolupráci s jinými lidmi - tolerance, empatie Environmentální výchova Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí Vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví /rozmanitost vlivů prostředí na zdraví/ - moţnosti a způsoby ochrany zdraví Environmentální výchovu uplatňujeme při zařazení relaxačního bloku s názvem Prevence úrazů a při odpoledních činnostech školní druţiny. Vyuţití vhodných videokazet- Kouzlo nezranitelnosti, Úraz není náhoda, Rozhodni se, Dětství bez úrazu 8

12 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Člověk a zdraví český jazyk a literatura český jazyk matematika a její aplikace matematika Člověk a jeho svět - relaxační blok Výchova ke zdraví - relaxační blok I.st ročník II.st ročník I.st ročník II.st ročník I.st ročník II.st ročník 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Celková stanovená dotace je 22 hodin týdně. Učební plán školy je rozdělen na I. a II. stupeň, ţáci jsou vyučováni pouze v hlavních předmětech český jazyk a matematika.vyučování se přizpůsobuje vzdělávacím programům kmenových škol včetně pouţívaných učebnic. Pro kaţdého ţáka je zajišťována individuální, optimální forma vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví pracujeme v rámci relaxačního bloku zařazovaného jednou týdně s tematickým okruhem Výchova ke zdraví. Zaměřujeme se v ní na prevenci, ochranu a odpovědnost za své zdraví, na předcházení úrazů a předvídání rizikových situací. 4.3 Organizace výuky a vzdělávání Výuka probíhá v rozsahu závislém na zdravotním stavu ţáka, závaţnosti onemocnění (izolace, JIP) a léčebném reţimu (vyšetření,vizity atd.). Aby byla zajištěna její kontinuita, navazujeme při výuce na učivo kmenové školy nebo dle výběru ţáka zařazujeme takové učivo, které bylo v jeho škole z důvodu nemoci zameškáno nebo nedostatečně pochopeno. Ţáci pracují buďto s vlastními pracov. sešity a učebnicemi nebo s učebnicemi a pracovními listy naší školy. Výuka je organizována individuálně nebo ve skupinách převáţně ve třídě ZŠ (I.,II. stupeň) nebo na pokojích děts. oddělení u lůţka pacienta a vychází ze schválených vzdělávacích programů kmenových škol. Nejsou opomíjeny ani relaxační chvilky. Vyučujeme základním předmětům tj. český jazyk a matematika. Individuálními výchovně vzdělávacími metodami volíme takové postupy, které dětem přinášejí radost z dosaţených výsledků. Na ţáky dlouhodobě nemocné se po ukončení hospitalizace posílá na kmenovou školu písemné hodnocení jejich prospěchu a chování a zároveň se ţádá o zaslání zpětné zprávy o zapojení ţáka do výuky. 9

13 Režim ZŠ Rozvrh hodin výuka II.stupně dle potřeby u lůţka nebo ve třídě, ostatní ţáci jsou na pokojích svačina zajišťuje sestra, příprava na výuku výuka I.stupně dle potřeby u lůţka nebo ve třídě, ostatní ţáci jsou na pokojích 12, výuka I.a II.stupně dva dny v týdnu podle potřeby u lůţka nebo ve třídě Pondělí Úterý Středa Dopolední výuka 8,00 9,30 10,00 11,30 matematika český jazyk relax. blok- Člověk a jeho svět Výchova ke zdraví /1. a 3. středa v měsíci / český jazyk, matematika /2. a 4. středa v měsíci/ Odpolední výuka 12,30 13,15 2x týdně / 1 hod Čtvrtek matematika Pátek český jazyk Celkem hodin 20 hodin 2 hodiny 10

14 5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5.1 Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení ţáků jsou zpracována vyhláškou MŠMT ČR č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení ţáků. Cílem hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu o úrovni jeho stavu znalostí a vědomostí. Hodnocení musí probíhat s ohledem na zdravotní stav ţáka. Součástí hodnocení vyučujícím je sebehodnocení ţáka s učitelovým doplněním další motivace (pochvala, povzbuzení, ocenění). Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat, co se mu nedaří,co mu ještě nejde,jak bude pokračovat dál. Hodnocení práce a chování ţáka je zasíláno kmenové škole formou Osobního záznamu ţáka v případě hospitalizace přesahující dobu 10 pracovních dnů.tento záznam vystavuje vyučující učitel a předkládá jej řediteli školy k podpisu. V případě kratší hospitalizace je ţák s hodnocením seznamován průběţně - hodnotíme známkou i slovně. Zákon. zástupci ţáka jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání informováni při návštěvách. Podklady pro klasifikaci učitel získává soustavným sledováním výkonu ţáka,posouzením a vypracováním samostatných prací, případně uloţených úkolů. 5.2 Autoevaluace školy Hlavním cílem je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němţ se realizuje výuka. Tyto informace slouţí jako zpětná vazba k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění švp. Některé aspekty školy budou vyhodnocovány např. při pravidelných rozhovorech pracovníků s vedením školy, při skupinových diskuzích, na poradách pedagogických pracovníků. Jiné budou sledovány na základě shromaţďování ţákovských prací, dotazníků zadávaných ţákům, zdravotníkům. Zaměření autoevaluace Cíle Kritéria Nástroje Časový harmonogram Podmínky ke vzdělávání Zlepšení stávajících podmínek Zkvalitnění výuky Dialog s vedením Výsledky vzdělávání Udrţet soulad s kmenovou školou. Pomáhat individuálně v učení Zlepšování ţáků, uspěšný návrat do KŠ Anylýza výsledků učení Školní klima Spokojenost ţáků a učitelů ve škole Spokojený ţák. Klidný učitel. Pozorování Dotazník Rozhovor Personální oblast školy Odborný růst pedagogických pracovníků Vyuţití DVPP ve výuce Hospitace Rozhovor Spolupráce se ZP Dobrá spolupráce školy a zdravotníků Vzájemná informovanost shoda v péči o ţáky. Vzájemná pozorování Rozhovor Dle potřeby Průbězně Průběţně Průběţně Porady 2x ročně 11

15 6. SEZNAM ZKRATEK ZŠ ŠD MŠ SŠ SOU ZUŠ MDD ŠVP JIP DVPP základní škola školní druţina mateřská škola střední škola střední odborné učiliště zájmově umělecká škola Mezinárodní den dětí školní vzdělávací program jednotka intenzivní péče další vzdělávání pedagogických pracovníků 12

16 Příloha A : Projekt NÁVŠTĚVNÍ DEN V NEMOCNICI Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1.stupeň, 1.období, 1.třída Rozvíjené klíčové kompetence KK k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich systematizace je efektivně vyuţívá při různých činnostech KK k řešení problemů vnímá nejrůznější problémové situace mimo školu, samostatně řeší problémy KK komunikativní naslouchá promluvám druhých lidí - vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse KK sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině KK pracovní dodrţuje vymezená pravidla Integrace průřezových témat Mezioborové přesahy a vazby Organizace řízení učební činnosti Organizace prostorová Organizace časová Vyučovací metoda Pomůcky a prostředky OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání - Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace EV Vztah člověka k prostředí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova, Hudební výchova skupinová, individuální třída ZŠ, třída MŠ čtyřdenní projekt komplexní kooperativní učení, poslech, rozhovor, dramatizace, praktická ukázka, komunikační kruh látkové figuríny Kačka a Kubík, pomůcky k TH Na lékaře, obrázky, kvízové karty, dopravní značky, kartičky- názvy částí těla, karty s písmeny, kříţovkové pole, předměty denní hygieny, tabule, obrázky k písni, pastelky, dotazník, pracovní listy 13

17 Projekt Návštěvní den v nemocnici Záměr projektu - Do nemocnice beze strachu Cíl projektu seznámit děti s prostředím dětského oddělení nemocnice, s prací lékařů a sester, prověřit znalosti dětí z oblasti zdravovědy návštěva lékaře a pobyt v nemocnici, části lidského těla, péče o zdraví člověka a prevence úrazů Cílová skupina - ţáci 1. třídy : ZŠ, ZŠS (třídy školy speciální) předškoláci MŠ Průběh projektu : 3 části 1. Přípravná část navázání kontaktu s organizací Dětství bez úrazu vyzvání ke spolupráci 2 dny - zhotovení a rozeslání pozvánek k návštěvě 2. Vlastní průběh přivítání a seznámení s Kačkou a Kubíkem 1 den - prohlídka děts.oddělení, seznámení s personálem a některými léčebnými metodami - skupinová práce ve třídě ZŠ a MŠ řešení různých úkolů z oblasti zdravovědy a dopravní výchovy přizvání ke spolupráci vyplnění dotazníku /ZŠ/ - zhotovení výtvarné práce /MŠ/ - rozloučení s Kačkou a Kubíkem, předání upomínkových dárků věnovaných nadací Dětství bez úrazu 3. Závěrečná část dokladace prací /dotazník, kresba/ 1 den - předání fotodokumentace z návštěvy jednotlivým školám Zastoupení učiva v předmětech Český jazyk hlásková analýza při skládání slov řešení kříţovky - čtení slov a krátkých vět Člověk a jeho svět význam práce lékaře, části lidského těla, péče o zdraví, bezpečné chování chodce, cyklisty a dítěte při hrách, zdravý ţivotní styl Výtvarná výchova ilustrace na téma Návštěva v namocnici Hudební výchova zpěv písně Pět malých opiček - podle obrázkové osnovy a s rytmickým doprovodem Vypracovala : Mgr. Eva Růţičková 14

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více