PŘÍLOHA Č. 1. Školní vzdělávací program pro žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením v Základní a mateřské škole při Nemocnici, Kadaň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1. Školní vzdělávací program pro žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením v Základní a mateřské škole při Nemocnici, Kadaň"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 Školní vzdělávací program pro žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením v Základní a mateřské škole při Nemocnici, Kadaň

2 Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA S ÚSMĚVEM zpracován podle RVP ZV Platnost: od Schválen školskou radou: ředitel školy: Mgr. Ivo Havránek od Mgr. Jana Podaná

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ţáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované na úrovni školy směřující k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Organizace výuky a vzdělávání HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ţáků Autoevaluace školy SEZNAM ZKRATEK Příloha A : Projekt NÁVŠTĚVNÍ DEN V NEMOCNICI...13

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: Škola s úsměvem Předkladatel: Základní a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 adresa školy: Základní a Mateřská škola při nemocnici Chomutovská Kadaň ředitel školy: Mgr. Ivo Havránek tel/fax: tel: IČO: IZO: RED-IZO: detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň tel: Zřizovatel školy: Město Kadaň adresa: Město Kadaň Mírové náměstí Kadaň ŠVP zpracovala: Mgr. Eva Růţičková Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr.Drahuše Nováková 1

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola při nemocnici se nachází v budově kadaňské nemocnice v nově zrekonstruovaných prostorách dětského oddělení. Naše škola je plně organizovaná, její součástí je mateřská škola, základní škola s I. a II. stupněm a školní druţina. Dle zájmu se věnujeme i studentům středních škol a středních odborných učilišť. Výchova a výuka hospitalizovaných dětí a ţáků probíhá pouze na dětském oddělení nemocnice. Základní škola - dvě oddělení: I. stupeň ročník II.stupeň ročník Školní druţina - jedno oddělení Mateřská škola - jedno oddělení Počet zapsaných ţáků a dětí za uplynulý školní rok: ZŠ-I.a II.stupeň 324 ţ. ŠD- 324 ţáků MŠ- 160 dětí 2.2 Vybavení školy Součástí školy jsou tyto místnosti: učebna ZŠ společná pro I.a II. stupeň, sborovna ZŠ a MŠ, herna ŠD a MŠ + přilehlý kabinet a suterénní místnost slouţící jako sklad pro různý materiál a pomůcky. Škola má bezbariérový přístup. Učebna i herna jsou vhodně a účelně vybaveny potřebným ţákovským a dalším nábytkem, prostředí je estetické a podnětné. Ve třídě ZŠ chybí větší prostory pro skupinovou práci s ţáky a relaxační činnost. Škola má velmi dobré materiální zázemí pro školní i mimoškolní činnost. Máme vlastní kopírku, která je nezbytná pro naši práci, dvě tiskárny, počítače pro zábavnou i vzdělávací činnost /počítač v učebně ZŠ je nutné dovybavit připojením na internet/, televizor i DVD přehrávač. Pro potřebu vzdělávání jsme vybaveny základními učebnicemi, pracovními sešity a dalšími učebními texty, které podle uţívání na kmenových školách aktuálně doplňujeme. Na základě pedagogických zkušeností si značné mnoţství pomůcek vytváříme samostatně. Jedná se především o třídící materiál, opakovací kartičky, jednoduché didaktické hry apod. Pro smysluplné vyuţití volného času máme k dispozici dostatek hraček, společenských her, zábavného materiálu a velké mnoţství knih a časopisů. 2

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří dvě pracovnice: -učitelka ZŠ / VŠ-PF + speciální pedagogika / -učitelka MŠ a vychovatelka ŠD /SpgŠ obor vychovatelství/ Obě jsou proškoleny v oblasti výpočetní techniky a zajímají se o nové výchovně vzdělávací trendy. 2.4 Charakteristika žáků Ţáky naší školy jsou hospitalizované děti všech typů škol /MŠ, MŠ speciální, ZŠ, ZŠ praktická a speciální, víceletá gymnázia, SŠ a SOU/ z Kadaně, Klášterce nad Ohří a z přilehlých oblastí. Do výuky jsou zařazovány na základě doporučení lékaře. Všichni naši ţáci jsou zdravotně oslabení a proto je práce s nimi přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. Délka pobytu dětí v nemocnici je rozdílná rozlišu- jeme hospitalizaci krátkodobou, opakující se a dlouhodobou. U dlouhodo- bě nemocných je nutná spolupráce s kmenovou školou. Jestliţe byl pobyt ţáka delší neţ 14 dní, je kmenové škole odeslán Osobní záznam, který obsahuje : informace o probraném učivu, rozsahu výuky, ţákově přístupu k práci, chování, jeho hodnocení a klasifikaci. Počet ţáků ve skupině se průběţně mění. Do evidence ZŠ je ţák zařazen dnem přijetí do nemocnice, po skončení hospitalizace je z evidence vyřazen. Ţákům je věnována individuální péče zaměřená na jejich konkrétní potřeby respektující jejich aktuální zdravotní i psychický stav. 2.5 Dlouhodobé projekty Pedagogové naší školy vytvořili projekt Návštěvní den v nemocnici, do kterého zapojili děti z MŠ a ţáky niţších ročníků základních a praktických škol pro oblast Kadaň a Klášterec n.ohří. Cílem je seznámit děti s nemocničním prostředím a přiblíţit jim práci zdravotníků. Pro školní děti je tato akce zaměřena také na prevenci úrazů a k získání či ověření potřebných vědomosti týkajících se oblasti zdravovědy. Zhotovili jsme si látkové figuríny, které vše dětem hravou a zábavnou formou přibliţují. K tomuto účelu navázala škola kontakt s organizací Dětství bez úrazu. Jejím prostřednictvím jsme získali propagační materiál k prevenci úrazů, který nám slouţí nejen k vlastní práci při této akci, ale i jako upomínkové dárky jednotlivým dětem. Podrobné zpracování projektu Návštěvní den a realizace průřezových témat viz. Příloha A. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodinou je součástí léčebného procesu ţáka. Pedagogičtí pracovníci navazují kontakt s rodiči hospitalizovaného dítěte a ti mu po domluvě s učitelkou kmenové školy donesou vlastní pracovní sešity s poţadavkem o tom, co má vypracovat. V případě potřeby rodičů a na základě jejich poţádání, poskytujeme i odbornou pomoc týkající se školní problematiky. Při společných rozhovorech hledáme optimální řešení výukových potíţí jejich dítěte. Rodiče zveme také na různá neformální setkání, která pořádáme u příleţitosti různých oslav: setkání s čertem a 3

7 Mikulášem, ve kterém vystupují ţáci ZUŠ s hudebním programem,vánoční posezení, oslavy MDD. Pro plnění úkolů v oblasti vzdělávací je spolupráce s kmenovou školou ţáka nutnou samozřejmostí. U dlouhodobě nemocných je po propuštění z nemocnice zasílána kmenové škole zpráva o průběhu a výsledcích vzdělávání hospitalizovaného ţáka.,naše škola také spolupracuje s ostatními školami, které vzdělávají ţáky se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním. Rovněţ spolupráce se zdravotníky je nezbytnou součástí kaţdého pracovního dne učitele (kaţdodenní konzultace s lékařem o stavu dítěte, porady s vedením dětského odděléní - 2xročně). 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Základní škola při nemocnici poskytuje vzdělávání a výchovu ţákům se zdravotním oslabením. Název našeho ŠVP : ŠKOLA S ÚSMĚVEM Ze samotného názvu vyplývá celková vize školy: 1. Škola jako součást léčebného procesu žáka, který se po ukončení hospitalizace úspěšně začlenění do výuky kmenové školy. 2. Škola plnící funkci psychoterapeutickou -odpoutat dítě od nepříjemných záţitků souvisejících s pobytem v nemocnici. 3. Škola upřednostňující individuální způsob výuky a potřeby dítěte tzn. forma práce, která se odvíjí od fyzického a psychického stavu ţáka. - uplatňuje se při výuce více ročníků najednou - má pozitivní dopad na ţáka a vede k jeho lepším výsledkům - učitel vytváří výukové podmínky pro radostné učení, pocit úspěšnosti, sebedůvěru ţáka a vlastní aktivitu 4. Škola plnící funkci výchovně preventivní- učíme ţáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví. Škola při nemocnici se snaţí vytvořit přátelské a radostné prostředí pro děti, které se ocitly v náročné a nezvyklé ţivotní situaci. Naším cílem je věnovat se kaţdému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku. Minimalizujeme stres ţáků a obavy rodičů z velké míry zameškaného učiva.vedeme ţáky ke vzájemné komunikaci a spolupráci v novém dětském kolektivu, k toleranci a ohleduplnosti. Učíme ţáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví. Škola se vţdy přizpůsobuje léčebným procesům, pro naplnění našich záměrů je nutná spolupráce se 4

8 zdravotní personálem. Cíle: 1. Připravit kvalitně ţáky pro návrat do kmenové školy - zajistit návaznost na výuku. 2. Respektovat osobnost nemocného dítěte a posilovat jeho zdravé sebevědomí, pocit úspěšnosti a napomáhat při vytváření pozitivních vztahů ke svému okolí přátelství, empatie, vzájemná pomoc. 3. Zajišťovat účinnou individuální péči dětem s výukovými problémy. 4. Zohledňovat ţáky talentované - vyuţívat pro jejich rozvoj všechny dostupné školní pomůcky. 5. Přispívat ke smysluplnému naplňování volného času dětí s ohledem na jejich zájmové aktivity. 6. Vést děti k předcházení úrazů a ke zdravému způsobu ţivota. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované na úrovni školy směřující k rozvíjení klíčových kompetencí žáků Klíčové kompetence Kompetence k učení Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Individualizujeme učení podle potřeb ţáka. Vhodnými metodami maximalizujeme u ţáků proţití úspěchu a radosti z vlastních výsledků, vytváříme pozitivní vztah k učení, k sebedůvěře. Vedeme ţáky k sebehodnocení. Dbáme na pochopení a propojení získaných poznatků. Vytváříme podmínky k samostatnému organizování některých her a zájmových činností ţáky, k realizaci jejich vlastních nápadů rozvíjíme tvořivost a aktivitu Zadáváme ţákům zajímavé samostatné úkoly. Kompetence k řešení problému Podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů. Zadáváme ţákům problémové úlohy. Vedeme je, aby hledali různá řešení problému a svoje řešení si dokázali obhájit. Zadáváme úkoly, které vyţadují a podporují aktivitu ţáků. Vedeme ţáky k vyjadřování svých názorů, ke kladení otázek, k věcné argumentaci a diskuzi. Učíme ţáky přiměřeně zvládnout specifické situace nemocničního prostředí. 5

9 Kompetence komunikativní Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci. Vedeme ţáky k osvojení pravidel dialogu při komunikaci se spoluţáky, s učiteli, se zdravotníky a ostatními dospělými. Dbáme, aby ţáci respektovali ostatní, naslouchali druhým a byli zdvořilí. Učíme ţáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a respektovat názor jiných (sebekázeň, uznání autority). Ke komunikaci a informovanosti ve škole vyuţíváme časopisy a ţákovskou knihovnu, internet. Pomáháme nově hospitalizovaným dětem při adaptaci v novém prostředí. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Kompetence sociální a pesonální Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. Učíme ţáky pracovat ve skupině vytvářet si návyk spolupráce a vzájemné pomoci. Vedeme ţáky k vzájemného poznávání a respektování formou skupinového vyučování a zábavných činnosti. Dbáme na respektování dohodnutých pravidel chování ve třídě a na pokoji. Učíme je zároveň k odmítavámu postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy nespravedlnost, agresivita, leţ. Vedeme ţáky k pochopení významu ţivota a zdraví, k osvojení zásad správného ţivotního stylu a ochrany svého zdraví. Kompetence občanské Připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Seznamujeme ţáky s právy a povinnostmi občanů. Vychováváme je k národnostní a rasové snášenlivosti. Seznamujeme ţáky s Chartou práv hospitalizovaných dětí. Učíme ţáky ohleduplnosti k druhým, k respektování zdravotních problémů, postiţení apod. Vedeme ţáky k pochopení významu ţivota a zdraví, k osvojení zásad správného ţivotního stylu a ochrany svého zdraví. Utváříme u dětí představu, jak se chovat v krizových situacích, v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka. Kompetence pracovní Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. Vedeme ţáky k aplikaci vlastních zkušenností a poznatků při různých činnostech, praktických úlohách. Vyzdvihujeme, v čem ţáci vynikají nebo jsou schopni dosáhnout dobrých výsledků. Pestrou nabídkou volnočasových aktivit (výtvarných, pracovních a hudebních ) podněcujeme u ţáků zájem o další orientaci. Vedeme ţáky k prezentaci výsledků vlastní činnosti. 6

10 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Všichni ţáci naší školy jsou vzhledem k hospitalizaci zdravotně znevýhodněni (zdravotní oslabení po operačním zákroku, úrazu, vyšetření nebo děti s dlouhodobým nebo chronickým onemocněním, děti handicapované, trvale zdravotně postiţené). Dále se můţe přidruţovat tělesné, zrakové, sluchové nebo mentální postiţení, vady řeči nebo vývojové poruchy učení, popřípadě sociální znevýhodnění (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy). Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou zabezpečeny tyto podmínky: zohledňujeme zdravotní hledisko a potřeby ţáka uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky vyuţíváme vhodné učebnice a výukové materiály, názorné a terapeutické pomůcky vytváříme podmínky ke zdárnému průběhu hospitalizace prostředí důvěry, optimismu a empatie, velkou měrou pouţíváme povzbuzení a pochvalu u ţáků s diagnostikovanou poruchou učení klademe ve výuce důraz na tu část projevu /písemný nebo ústní/, ve které podává lepší výkon. V hodnocení zohledňujeme počet jevů, které ţák zvládl. 3.4 Zabezpečení žáků mimořádně nadaných U hospitalizovaných mimořádně nadaných ţáků doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah v daném předmětu. Zadáváme specifické úlohy, respektujeme pracovní tempo a neobvyklé postupy. Snaţíme se poskytnout materiály a pomůcky k rozvoji nadání - sloţitější samostatné úkoly, hlavolamy, kvízy a problémové úlohy. Vycházíme z individuálního vzdělávacího programu kmenové školy, pokud byl pro tohoto ţáka zpracován. Ve vhodných situacích mimořádně nadaní ţáci pomáhají ostatním spoluţákům, čímţ posilujeme jejich sociální cítění a empatii a motivujeme je tak k rovnému přístupu k méně nadaným ţákům. 3.5 Začlenění průřezových témat Moţnosti začlenění průřezových témat do programu školy vyplývají z časového omezení pobytu ţáků v nemocnici a z moţností daných jejich aktuálním zdravotním stavem. Z tohoto důvodu nelze ve škole při nemocnici zajistit zapojení všech ţáků do realizace všech průřezových témat. Některá témata zejména z Osobnostní a sociální výchovy a Multikulturní výchovy jsou běţnou součástí kaţdodenního ţivota dětských pacientů. Ocitají se v neznámém prostředí, uprostřed neznámého kolektivu, který si samy nevybraly a navíc ve zhoršeném zdravotním stavu. Přesto musí tuto náročnou situaci zvládnout. Je proto jedním z prvořadých úkolů všech pedagogů školy při nemocnici, aby jim pomohli nejen se s touto ţivotní zkouškou vyrovnat, ale vytěţit z ní nové zkušenosti, které budou moci uplatnit v budoucím ţivotě. 7

11 Z ostatních průřezových témat se zaměřujeme ještě na Environmentální výchovu a to především na její tematický okruh Vztah člověka k prostředí (téma prostředí a zdraví rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, moţnosti a způsoby jeho ochrany). Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy: 1/ Osobnostní rozvoj 2/ Sociální rozvoj 3/ Morální rozvoj 1/ Osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání-cvič.smysl.vnímání, pozornosti a soustředění, cvič.dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení - sebepoznání a sebepojetí- vztah k sobě samému a spolupacientům - seberegulace a sebeorganizace- cvičení sebekontroly a sebeovládání - psychohygiena- dovednosti zvládat stres. situaci 2/ Sociální rozvoj - mezilidské vztahy- chování podporující dob. vztahy, respektování,empatie - komunikace - dovednosti pro verbál. sdělování 3/ Morální rozvoj- hodnoty, postoje, praktická etika -pomáhající prosociální chování Multikulturní výchova Tematické okruhy: 1/ Kulturní diferenciace 2/ Lidské vztahy 1/ Kulturní diferenciace- respektování zvláštností různých etnik 2/ Lidské vztahy- udrţovat tolerant. vztahy - rozvíjet spolupráci s jinými lidmi - tolerance, empatie Environmentální výchova Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí Vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví /rozmanitost vlivů prostředí na zdraví/ - moţnosti a způsoby ochrany zdraví Environmentální výchovu uplatňujeme při zařazení relaxačního bloku s názvem Prevence úrazů a při odpoledních činnostech školní druţiny. Vyuţití vhodných videokazet- Kouzlo nezranitelnosti, Úraz není náhoda, Rozhodni se, Dětství bez úrazu 8

12 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Člověk a zdraví český jazyk a literatura český jazyk matematika a její aplikace matematika Člověk a jeho svět - relaxační blok Výchova ke zdraví - relaxační blok I.st ročník II.st ročník I.st ročník II.st ročník I.st ročník II.st ročník 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Celková stanovená dotace je 22 hodin týdně. Učební plán školy je rozdělen na I. a II. stupeň, ţáci jsou vyučováni pouze v hlavních předmětech český jazyk a matematika.vyučování se přizpůsobuje vzdělávacím programům kmenových škol včetně pouţívaných učebnic. Pro kaţdého ţáka je zajišťována individuální, optimální forma vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví pracujeme v rámci relaxačního bloku zařazovaného jednou týdně s tematickým okruhem Výchova ke zdraví. Zaměřujeme se v ní na prevenci, ochranu a odpovědnost za své zdraví, na předcházení úrazů a předvídání rizikových situací. 4.3 Organizace výuky a vzdělávání Výuka probíhá v rozsahu závislém na zdravotním stavu ţáka, závaţnosti onemocnění (izolace, JIP) a léčebném reţimu (vyšetření,vizity atd.). Aby byla zajištěna její kontinuita, navazujeme při výuce na učivo kmenové školy nebo dle výběru ţáka zařazujeme takové učivo, které bylo v jeho škole z důvodu nemoci zameškáno nebo nedostatečně pochopeno. Ţáci pracují buďto s vlastními pracov. sešity a učebnicemi nebo s učebnicemi a pracovními listy naší školy. Výuka je organizována individuálně nebo ve skupinách převáţně ve třídě ZŠ (I.,II. stupeň) nebo na pokojích děts. oddělení u lůţka pacienta a vychází ze schválených vzdělávacích programů kmenových škol. Nejsou opomíjeny ani relaxační chvilky. Vyučujeme základním předmětům tj. český jazyk a matematika. Individuálními výchovně vzdělávacími metodami volíme takové postupy, které dětem přinášejí radost z dosaţených výsledků. Na ţáky dlouhodobě nemocné se po ukončení hospitalizace posílá na kmenovou školu písemné hodnocení jejich prospěchu a chování a zároveň se ţádá o zaslání zpětné zprávy o zapojení ţáka do výuky. 9

13 Režim ZŠ Rozvrh hodin výuka II.stupně dle potřeby u lůţka nebo ve třídě, ostatní ţáci jsou na pokojích svačina zajišťuje sestra, příprava na výuku výuka I.stupně dle potřeby u lůţka nebo ve třídě, ostatní ţáci jsou na pokojích 12, výuka I.a II.stupně dva dny v týdnu podle potřeby u lůţka nebo ve třídě Pondělí Úterý Středa Dopolední výuka 8,00 9,30 10,00 11,30 matematika český jazyk relax. blok- Člověk a jeho svět Výchova ke zdraví /1. a 3. středa v měsíci / český jazyk, matematika /2. a 4. středa v měsíci/ Odpolední výuka 12,30 13,15 2x týdně / 1 hod Čtvrtek matematika Pátek český jazyk Celkem hodin 20 hodin 2 hodiny 10

14 5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5.1 Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení ţáků jsou zpracována vyhláškou MŠMT ČR č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení ţáků. Cílem hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu o úrovni jeho stavu znalostí a vědomostí. Hodnocení musí probíhat s ohledem na zdravotní stav ţáka. Součástí hodnocení vyučujícím je sebehodnocení ţáka s učitelovým doplněním další motivace (pochvala, povzbuzení, ocenění). Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat, co se mu nedaří,co mu ještě nejde,jak bude pokračovat dál. Hodnocení práce a chování ţáka je zasíláno kmenové škole formou Osobního záznamu ţáka v případě hospitalizace přesahující dobu 10 pracovních dnů.tento záznam vystavuje vyučující učitel a předkládá jej řediteli školy k podpisu. V případě kratší hospitalizace je ţák s hodnocením seznamován průběţně - hodnotíme známkou i slovně. Zákon. zástupci ţáka jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání informováni při návštěvách. Podklady pro klasifikaci učitel získává soustavným sledováním výkonu ţáka,posouzením a vypracováním samostatných prací, případně uloţených úkolů. 5.2 Autoevaluace školy Hlavním cílem je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němţ se realizuje výuka. Tyto informace slouţí jako zpětná vazba k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění švp. Některé aspekty školy budou vyhodnocovány např. při pravidelných rozhovorech pracovníků s vedením školy, při skupinových diskuzích, na poradách pedagogických pracovníků. Jiné budou sledovány na základě shromaţďování ţákovských prací, dotazníků zadávaných ţákům, zdravotníkům. Zaměření autoevaluace Cíle Kritéria Nástroje Časový harmonogram Podmínky ke vzdělávání Zlepšení stávajících podmínek Zkvalitnění výuky Dialog s vedením Výsledky vzdělávání Udrţet soulad s kmenovou školou. Pomáhat individuálně v učení Zlepšování ţáků, uspěšný návrat do KŠ Anylýza výsledků učení Školní klima Spokojenost ţáků a učitelů ve škole Spokojený ţák. Klidný učitel. Pozorování Dotazník Rozhovor Personální oblast školy Odborný růst pedagogických pracovníků Vyuţití DVPP ve výuce Hospitace Rozhovor Spolupráce se ZP Dobrá spolupráce školy a zdravotníků Vzájemná informovanost shoda v péči o ţáky. Vzájemná pozorování Rozhovor Dle potřeby Průbězně Průběţně Průběţně Porady 2x ročně 11

15 6. SEZNAM ZKRATEK ZŠ ŠD MŠ SŠ SOU ZUŠ MDD ŠVP JIP DVPP základní škola školní druţina mateřská škola střední škola střední odborné učiliště zájmově umělecká škola Mezinárodní den dětí školní vzdělávací program jednotka intenzivní péče další vzdělávání pedagogických pracovníků 12

16 Příloha A : Projekt NÁVŠTĚVNÍ DEN V NEMOCNICI Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1.stupeň, 1.období, 1.třída Rozvíjené klíčové kompetence KK k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich systematizace je efektivně vyuţívá při různých činnostech KK k řešení problemů vnímá nejrůznější problémové situace mimo školu, samostatně řeší problémy KK komunikativní naslouchá promluvám druhých lidí - vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse KK sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině KK pracovní dodrţuje vymezená pravidla Integrace průřezových témat Mezioborové přesahy a vazby Organizace řízení učební činnosti Organizace prostorová Organizace časová Vyučovací metoda Pomůcky a prostředky OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání - Sociální rozvoj Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace EV Vztah člověka k prostředí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova, Hudební výchova skupinová, individuální třída ZŠ, třída MŠ čtyřdenní projekt komplexní kooperativní učení, poslech, rozhovor, dramatizace, praktická ukázka, komunikační kruh látkové figuríny Kačka a Kubík, pomůcky k TH Na lékaře, obrázky, kvízové karty, dopravní značky, kartičky- názvy částí těla, karty s písmeny, kříţovkové pole, předměty denní hygieny, tabule, obrázky k písni, pastelky, dotazník, pracovní listy 13

17 Projekt Návštěvní den v nemocnici Záměr projektu - Do nemocnice beze strachu Cíl projektu seznámit děti s prostředím dětského oddělení nemocnice, s prací lékařů a sester, prověřit znalosti dětí z oblasti zdravovědy návštěva lékaře a pobyt v nemocnici, části lidského těla, péče o zdraví člověka a prevence úrazů Cílová skupina - ţáci 1. třídy : ZŠ, ZŠS (třídy školy speciální) předškoláci MŠ Průběh projektu : 3 části 1. Přípravná část navázání kontaktu s organizací Dětství bez úrazu vyzvání ke spolupráci 2 dny - zhotovení a rozeslání pozvánek k návštěvě 2. Vlastní průběh přivítání a seznámení s Kačkou a Kubíkem 1 den - prohlídka děts.oddělení, seznámení s personálem a některými léčebnými metodami - skupinová práce ve třídě ZŠ a MŠ řešení různých úkolů z oblasti zdravovědy a dopravní výchovy přizvání ke spolupráci vyplnění dotazníku /ZŠ/ - zhotovení výtvarné práce /MŠ/ - rozloučení s Kačkou a Kubíkem, předání upomínkových dárků věnovaných nadací Dětství bez úrazu 3. Závěrečná část dokladace prací /dotazník, kresba/ 1 den - předání fotodokumentace z návštěvy jednotlivým školám Zastoupení učiva v předmětech Český jazyk hlásková analýza při skládání slov řešení kříţovky - čtení slov a krátkých vět Člověk a jeho svět význam práce lékaře, části lidského těla, péče o zdraví, bezpečné chování chodce, cyklisty a dítěte při hrách, zdravý ţivotní styl Výtvarná výchova ilustrace na téma Návštěva v namocnici Hudební výchova zpěv písně Pět malých opiček - podle obrázkové osnovy a s rytmickým doprovodem Vypracovala : Mgr. Eva Růţičková 14

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 Detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více