Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1

2 Část I. 1. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Telefon: ZŠ, MŠ IČO: REDIZO/IZO: / Bankovní spojení: / Internetové stránky: odloučené pracoviště MŠ a ŠJ, Olšany 75 spádová škola pro ZŠ Olšany je ZŠ Ruda nad Moravou Ředitelka: Mgr. Marie Beranová Zástupkyně /pro případ nepřítomnosti ředitele/: Mgr. Blanka Turková Vedoucí odloučeného pracoviště: Michaela Krňávková Vedoucí školní kuchyně: Michaela Krňávková Účetní: Ing. Eliška Beková Rada školy - byla zaloţena v říjnu 2005 v současné době pracuje ve sloţení: za obec Olšany: Stanislav Vicenec, Ladislav Ţiška, za rodiče: Mgr. Jacek Wawrzyn, Jana Drtilová za ZŠ a MŠ: Mgr. Blanka Turková, Michaela Krňávková 2. Zřizovatel: Obec Olšany Adresa: Olšany 75 Starosta: ing. Josef Dokoupil Kontakty: Telefon: Základní škola v Olšanech je dvojtřídní s ročníkem. V tomto školním roce školu navštěvovalo 30 ţáků. Výuka probíhala ve dvou třídách umístěných v prvním patře. Do první třídy chodili ţáci 1. a 2. ročníku, do druhé třídy ţáci 3., 4. a 5. ročníku. V první třídě bylo 12 a ve druhé 18 ţáků. Ţáci 5. ročníku byli v jazyce českém a anglickém vyučováni samostatně. Výuka probíhala ve 2 třídách v 1. poschodí, v prostorách školní druţiny a v tělocvičně. Dále k výuce slouţila školní zahrada s atriem. Stravování ţáků bylo i v tomto školním roce zajišťováno v místní mateřské škole, kam ţáci pravidelně pod dohledem pracovnic školy docházeli. Materiálně je škola celkem dobře vybavená. V jedné třídě je nový moderní nábytek, 5 počítačů, z toho 4 s připojením na internet a jedna interaktivní tabule. V druhé třídě je 9 počítačů, z toho 4 s připojením na internet, video a DVD přehrávač. V kaţdé učebně je magnetofon s CD přehrávačem. Škola je v současné době vybavena výpočetní technikou (na 1 PC 2,1 ţáka), kterou ţáci mohou vhodně vyuţívat nejen ve vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách, avšak počítačová technika je velmi zastaralá. Fond učebnic a učebních pomůcek odpovídá potřebám školy a je stále doplňován. 2

3 Část II. Přehled učebních plánů V 1. a 2. ročníku výuka probíhala podle ŠVP ZŠ Olšany Sedm divů světa Ve 3., 4. a 5. ročníku výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT České republiky dne pod. Č. j /96 Část III. Údaje o pracovnících školy Organizační schéma školy Rada školy Sp on zo ři šk ol y Účetn í Ře dit elk a Z ř i Měs z tský o úřa v d a tč odd eš ělen l I í škol ství Učitelky ZŠ Učitelky MŠ Vychovatel ka ŠD Provozní pracovnice Ved školní jídelny Pedagogičtí pracovníci: Přehled pracovníků: Pracovní zařazení Úvazek Praxe v oboru ředitelka 1 27 let ano učitelka ZŠ 1 19 let ano učitelka ZŠ 0,41 26 let ne učitelka ZŠ 0,25 Bez praxe ne vychovatelka ŠD 0,61 26 let ano ved. šk. jídelny 0,25 4 roky ne kuchařka 1 17 let ano pracovnice provozu 0,2 4 rok ano Kvali fikac e 3

4 školnice 0,9 18 let ano učitelka MŠ 1 34 let ano učitelka MŠ 0,75 5 let ano školnice 0,5 11 let ano Fyzický počet pracovníků 9 Přepočtený počet pracovníků 7,87 Část IV. Údaje o zařazování dětí K zápisu do 1. ročníku konaného dne se dostavilo 10 dětí (10 chlapců). 8 dětí bylo zapsáno do prvního ročníku k plnění povinné školní docházky. Všem rodičům bylo zasláno rozhodnutí o zařazení do prvního ročníku. Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Třídní učitel I Mgr.Marie Beranová II Mgr. Blanka Turková Celkem Všech 30 ţáků postupuje do vyššího ročníku. Kárná opatření nebyla nikomu udělena a nikomu nebyla sníţená známka z chování. Ţáci pátého ročníku odcházejí do ZŠ v Šumperku (1 ţákyně), do Gymnázia v Šumperku (1 ţákyně) a ZŠ v Rudě (6 ţáků), kde budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Do hodin náboţenství chodili 4 ţáci. Do školní druţiny se přihlásilo 25 ţáků a její provoz byl stanoven do hod. Na škole pracovaly krouţky: sportovní výtvarný dovedné ruce herní klub Do činnosti těchto krouţků byli zapojeni všichni ţáci. Výsledky vzdělávání: rekapitulace za školu viz příloha č. 1 Část VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 4

5 V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. Část VII. Změny ve vedení školy Nebyla provedena změna ve vedení školy. Část VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Marie Beranová Problematika vzdělávání nadaných ţáků Šumperk Jubilejní setkání ředitelů malotřídních škol Olšany Celý školní rok Anglický jazyk pro začátečníky Zábřeh Mgr. Blanka Turková a Činnostní učení ve vyučování Aj Šumperk Celý školní rok Anglický jazyk pro začátečníky Zábřeh Lucie Formánková a Činnostní učení ve vyučování Aj Šumperk Michaela Krňávková školení Hygienické minimum ve stravovacích sluţbách školení Hudba kolem nás Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 9.9. kulturní akce - divadelní představení - divadlo Šumperk - Princezna Pampeliška cvičení v přírodě - výlet na olšanské hory, cílem cvičení - chování v krizových situacích,např. kdyţ se někdo ztratí, seznámení se základy poskytování první pomoci vítání občánků program připravila MŠ kulturní akce - kulturní dům Šumperk - Koncert J Uhlíře Vila Doris výukový program Stříbrná nitka ţivot v horském potoce Adventní kalendář ţáci ZŠ dostávají kaţdý den dárky, které pro ně připravili pracovníci školy, rodiče a sponzoři 5

6 5.12. Mikulášská nadílka se ţáky ZŠ vánoční besídka - tentokrát se konala v budově školy, ţáci si pro rodiče připravili krátké vystoupení, které přiblíţilo vánoční atmosféru návštěva Vánoční výstavy v ÚSP Vánoční besídka pro rodiče v MŠ posezení u stromečku s rozbalováním dárků MŠ vyhodnocení soutěţe,,stanu se Šikulkou měsíční motivační projekt MŠ vánoční besídka pro ţáky ZŠ spojená s výrobou různých dárků program s psychology - tzv. proţitkový seminář zaměřený na sociální vztahy ve třídě. Ţáci si formou různých her uvědomovali svoje postavení ve třídě, mezi spoluţáky, snaţili se řešit problémové situace mezi sebou ve třídě přírodovědný program - Vila Doris Šumperk. Téma: společenstva hmyzu. Ţáci se seznámili se způsobem ţivota včel, mravenců, čmeláků, vos, dozvěděli se, ţe kaţdý ţivočich ţijící ve společenství má svůj úkol. Formou her si to také vyzkoušeli proţitkový seminář vytváření vztahů v kolektivu velikonoční výstava - ţáci v těchto dnech představovali svoji celoroční práci, komunikovali s dospělými, předváděli svoje vystoupení Den Země - Šumperk - při této akci si ţáci uvědomili, ţe je potřeba o svou Zemi pečovat a chránit ji, seznámili se s různými způsoby třídění odpadů a jejich recyklací, měli moţnost si vyrobit různé upomínkové předměty z přírodních materiálů divadelní představení v ZŠ Bohutín + dopravní výchova jízda na kole vystoupení ke Dni matek v MŠ divadelní představení v ZŠ Bušín + dopravní výchova chůze po komunikaci, dopravní značky 3.6. výlet na kolech pro předškoláky trasa Olšany-Klášterec-Bohutín-Ruda nad Mor.-Olšany 4.6. cvičení v přírodě společná akce s MŠ - výlet na olšanské hory - cestou ţáci pozorovali rostliny, různé druhy stromů, ţivočichy, seznámili se s pravidly chování v lese, s úklidem po táboření 5.6. společné fotografování 9.6. Školní výlet - ZOO Lešná - ţáci pozorovali ţivočichy ţijící na naší planetě ve všech světadílech, seznamovali se s jejich způsobem ţivota, četli si o nich různé zajímavosti. Z výletu byli všichni nadšeni 6

7 projekt - barevný týden 18.6 výlet MŠ do Bušína tam autobusem, nazpět pěšky Projekt - Hledání pokladu procvičení všech naučených činností a zručností Fotbalový turnaj v Chromči - byli jsme úspěšní, po dvou letech jsme se konečně umístili na 3. místě a získali pohár Olympijské hry v Bohutíně - ţáci si změřili svoje síly s ostatními spoluţáky v různých disciplínách, akce se vydařila, mnozí byli úspěšní Výlet na kolech do Bludova na koupaliště. Ţáci se seznámili se základními pravidly silničního provozu Spaní ve škole, táborák, hry a soutěţe rozloučení s předškoláky Sportovní hry a Rudě nad Moravou - ţáci se zúčastnili sportovního čtyřboje:běhu na 50m, skoku do dálky, hodu míčkem a vytrvalostního běhu Doplňkové činnosti, organizované v odpoledních hodinách ve školní druţině: 1. Projekt Bylo, nebylo. Ţáci se učí znát zdroje poznávání ( encyklopedie, internet, ). Zaměřuji se na historicky vývojové etapy poznání ( automobil, světlo, letadla,.) 2. Příprava velikonoční výstavy výtvarné a pracovní činnosti Ţáci 1. a 2. ročníku nacvičují pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků 2.2. Ţáci 3. a 4. ročníku nacvičují pohádku Kámen. 3. Celoroční hra Staré pověsti české, kde kaţdý měsíc plníme úkoly, které zadává časopis Pastelka. 4. Ţáci se pravidelně seznamují se zásadami a pravidly dopravní výchovy. 5. V lednu 2009 proběhl turnaj v basketbale, kterého se zúčastnily téměř všichni ţáci. 6. Únor 2009 dětský karneval. 7. Březen paraolympiáda Celorepublikového projekty Po celý rok se naše škola zapojila do Recyklohraní v průběţném pořadí soutěţe jsme na 1. místě v Olomouckém kraji a tím jsme získali drobné dárky a celodenní ekologický program. Ţáci 5.ročníku se zapojili do internetové soutěţ Hravě, ţij zdravě. Školní projekty Vědomostní soutěţe, hry a logické hádanky Víš, znáš, umíš? Zelený den projekt zaměřený na pomoc a spolupráci. Kartičkový den projekt prověřující vědomosti a znalosti jednotlivých ţáků. 7

8 Část IX. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Začátkem školního roku byli všichni vyučující seznámeni s minimálním preventivním programem. Byl úspěšně plněn komplexní program preventivní péče. Rodiče byli pravidelně na třídních schůzkách seznamováni s problematikou prevence. V oblasti zdravého ţivotního stylu bylo na ţáky vhodně působeno v průběhu celého roku, a to v především v hodinách prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy. Zdravá výţiva byla propagovaná a zajišťovaná v moţnosti stravování v jídelně MŠ. Ve všech oblastech nám byla výrazným pomocníkem interaktivní tabule. Učitelé si na Internetu našli programy, které byly v hodinách i mimo vyučování intenzivně vyuţívány. V příštím roce chceme navázat na tuto činnost a dále ji rozšiřovat. Část X. Zhodnocení a závěr Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle plánu schváleného pedagogickou radou. Můţeme zkonstatovat, ţe všechny nejdůleţitější úkoly se nám dařily plnit. Podařilo se nám uplatňovat prvky demokracie, vytvářet příjemné školní prostředí pro ţáky, pro učitele i pro rodiče, zavádět netradiční způsoby výuky a hodnocení vlastní práce, umoţnit dětem zapojení v mimoškolních aktivitách a v neposlední řadě vést děti k ekologickému vzdělávání a výchově. Účastnili jsme se různých soutěţí vzdělávacích, výtvarných a ekologickým. Tím, ţe přistupujeme ke všem dětem individuálně, věnujeme se nejen jejich zájmům, ale také případným problémům, tak dosahujeme kvalitních výsledků ve výuce a výchově. Ve výchovně vzdělávací práci byl kladen důraz na to, aby ţáci dovedli aktivně vyuţívání získaných vědomostí. V tomto školním roce nám pomohly zjistit klady a nedostatky práce testy SCIO (on-line testování STONOŢKA) pro 5. ročníky. Výsledky těchto testů jsou měřítkem úspěšnosti naší práce a jsou nám zpětnou vazbou pro další úkoly. Na základě těchto testů jsme zjistili, ţe výsledky našich ţáků jsou v průměru ostatních škol. Školní druţina se zaměřuje hlavně na zajištění kvalitních mimoškolních aktivit. Na škole pravidelně pracovaly krouţky počítačový, sportovní, výtvarný, rukodělné práce a herní klub. Ţáci školy se zapojovali nejen do akcí konaných obecním úřadem (kulturní vystoupení na Dnech regionu), ale aktivně pracovali i v místních sloţkách hasiče. V této výborné spolupráci bychom i nadále chtěli pokračovat. Spolupráce s rodiči byla jiţ tradičně na dobré úrovni. Rodiče pravidelně navštěvovali třídní schůzky, účastnili se i spousty akcí besídky, Velikonoční výstava, cyklo-výlet a posezení u táborového ohně na konci školního roku. V následujícím školním roce 2009/2010 budeme nadále svou práci zlepšovat. V Olšanech dne Mgr. Marie Beranová, řed školy 8

9 Mgr. Jacek Wawrzyn, předseda Rady školy 9

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŢÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově 30. 9. 2014 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více