Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743"

Transkript

1 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola praktická a Základní škola speciální Luţiny, Datum posledního vydání: Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitelka školy: statutární zástupce: PaedDr. Věra Kozohorská Mgr. Jana Marková Fax: Číslo telefonu: , Speciálně pedagogické centrum vedoucí SPC: Mgr. Jaroslava Svatošová Číslo telefonu: Školní druţina Vedoucí: Marie Krejčová Zřizovatel školy Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha Školská rada předsedkyně: Jitka Metelková zástupce rodičů Členové: Jana Hrdličková zástupce rodičů Ing. Zdeněk Kovářík zástupce zřizovatele Mgr. Lucie Vávrová zástupce zřizovatele do dubna 2011 Mgr. Nataša Šturmová zástupce zřizovatele od Mgr. Tamara Kováříková zástupce pedagogů PaedDr. Alexandra Trešlová zástupce pedagogů Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 2

3 1.7. Charakteristika školy Základní údaje Škola poskytuje základní vzdělávání ţákům se zdravotním postiţením, a to především ţákům s různým stupněm mentálního postiţení, autismem, více vadami, ţákům s těţkými formami poruch učení a chování. Nachází se na území městské části Praha 13 a má více neţ 25tiletou tradici. Sídlí společně s FZŠ při PedFUK Trávníčkova 1744 v pavilónové budově jen několik minut od stanice Luka trasy,,b metra. Jedná se o plně organizovanou školu s postupným ročníkem ZŠ praktické (dále jen ZŠP) a ročníkem ZŠ speciální (dále jen ZŠS). Maximální schválená kapacita školy je 216 ţáků v členění podle oborů vzdělávání, tj. kapacita ZŠP je 190, kapacita ZŠS 26 ţáků. Součástí školy je školní druţina (dále ŠD) s kapacitou 34 ţáků a speciálně pedagogické centrum (dále SPC). Vzhledem ke změnám v účelu pouţívání některých učeben v uplynulých letech a vzhledem k narůstajícímu zájmu rodičů o přijetí dětí do ŠD bude v aktuálním školním roce celková kapacita i kapacita jednotlivých oborů a ŠD upravena tak, aby odpovídala reálným potřebám a moţnostem Pedagogický sbor Ve školním roce 2010/2011 došlo k personálním změnám ve vedení školy s účinností od byla dosavadní statutární zástupkyně ředitele jmenována novou ředitelkou školy. V souvislosti s tím byla současně novou ředitelkou jmenována dosavadní výchovná poradkyně do funkce statutárního zástupce ředitele a došlo tak ke splynutí těchto dvou významných pozic. Personální sloţení pedagogického sboru, který tvoří učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé školní druţiny, speciální pedagogové SPC a psycholog SPC, bylo stabilní došlo pouze k obměně 1 učitele na 1. stupni ZŠ praktické. Celková kvalifikovanost pedagogického sboru v loňském školním roce dosáhla 72 %. Konkrétní počty pedagogických pracovníků včetně vyjádření odborné kvalifikace jsou dále specifikovány v členění podle jednotlivých organizačních sloţek školy. Další dvě pozice širšího vedení školy, tj. metodik koordinátor ICT a školní metodik prevence, jsou dlouhodobě personálně stabilní. Metodik-koordinátor ICT má dlouholetou pedagogickou praxi, není absolventem příslušného specializačního studia, avšak pravidelně se zúčastňuje dalšího vzdělávání, sleduje nové trendy a v dané problematice se plně orientuje. Školní metodik prevence v uplynulém školním roce zahájil příslušné specializační studium. Na postu metodika environmentální výchovy došlo v krátké době jiţ podruhé k odchodu kvalifikovaného pedagoga s příslušným specializačním studiem, nově jmenovaný metodik se zatím zúčastňoval vybraných dílčích vzdělávacích akcí v oblasti EVVO. Pedagogové SPC vedle diagnostické činnosti jiţ tradičně poskytovali ţákům školy a jejich rodičům nadstandardní péči formou individuálních intervencí nebo skupinových terapeutických činností. Významně se podíleli na nově vytvářených individuálních vzdělávacích plánech Charakteristika ţáků Výhradními klienty školy jsou ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsou to ţáci se závaţnými poruchami učení a chování, ţáci s lehkou, střední a těţkou mentální retardací, ţáci s PAS, s více vadami. Ţáci jsou do školy přijímáni na základě ţádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo SPC. Na základě posudku poradenského zařízení jsou ţáci zařazeni buď do třídy ZŠP (při potřebě střední míry podpůrných opatření) nebo do ZŠS (při potřebě vysoké a velmi vysoké míry podpůrných opatření). Různorodým speciálním vzdělávacím potřebám ţáků jsou uzpůsobeny příslušné vzdělávací programy a učební osnovy. Pro ţáky, u nichţ byla diagnostikována potřeba velmi vysoké míry podpůrných opatření, je vytvořen ve spolupráci se SPC individuální vzdělávací plán. Novinkou loňského školního roku bylo přijetí prvních dvou ţáků, kteří byli vyučováni podle IVP naopak náročnějšího oproti vzdělávacímu programu ostatních ţáků, protoţe i přes výrazné výukové problémy těmto klientům nebyla diagnostikována mentální retardace. Absolventi školy pokračují v přípravě na povolání především v odborných učilištích a praktických školách, někteří jsou přijímáni i do středních odborných učilišť. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 3

4 Prostorové podmínky, vybavení školy Konkrétní prostorové podmínky školy zůstaly oproti předcházejícímu roku beze změny. Škola nadále pouţívá ke své činnosti prostory ve FZŠ PedF UK Praha 13, Trávníčkova 1744, pronajaté od ÚMČ Praha 13. Společně s FZŠ vyuţíváme školní hřiště a stravujeme se ve školní jídelně FZŠ. Podmínky pro výuku byly v průběhu 1. čtvrtletí ztíţeny probíhající rekonstrukcí školy, která spočívala ve výměně oken, zateplení budovy, rekonstrukci topného systému a opravě střechy. Práce byly ukončeny aţ v listopadu 2010 a do současné doby jsou urgovány některé drobné závady. Ţáci byli rozdělení do 11 tříd ZŠP a 4 tříd ZŠS. Třídy sídlily v 15 kmenových učebnách, z nichţ jedna je jiţ tradičně současně odbornou učebnou pro hudební výchovu. Vybavení tříd bylo v loňském roce částečně obnoveno, investováno bylo 288 tis. Kč na následující poloţky 4 učebny byly vybaveny novými lavicemi a ţidlemi, v 5 učebnách byly instalovány nové klasické tabule a nové učitelské stolky, bylo zakoupeno 25 nových nástěnek pro učebny ve starém pavilonu a školní druţinu. Dále k výuce slouţila nově vybavená cvičná kuchyně s jídelnou, 3 dílny pro pracovní vyučování chlapců, šicí dílna, učebna pro výtvarnou výchovu a počítačová učebna s 10 pracovními místy pro ţáky včetně připojení k internetu. Vedení školy, hospodářka ekonomka, pracovníci SPC a ostatní pedagogové měli k dispozici celkem 17 počítačů, všechny s přístupem k internetu. Vyučující měli moţnost vyuţívat při výuce interaktivní tabuli SMART rovněţ s připojením k internetu. Vzhledem k problematické spolupráci s externím technikem IT se v loňském roce nezdařilo zprovoznit po přemístění druhou interaktivní tabuli PANABORD. Pro výuku s vyuţitím videoprojekce bylo tradičně moţné vyuţívat 2 třídy a sborovnu s televizí a videem, podíl vyuţívání této zastaralé techniky však významně klesá. Pro technicko-hospodářský úsek a vedení školy bylo zakoupeno nezbytně nutné nové kancelářské vybavení, konkrétně byl nahrazen původní poškozený skartovač, pořízeny 2 multifunkční tiskárny se skenerem, který dosud ve vybavení zcela chyběl, a byl také nahrazen dříve odcizený telefon s faxem. Pro výuku tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu s celkovou plochou 225 m 2 a 2 nářaďovnami, 2 šatny s umývárnou, místnost pro uskladnění dalšího tělocvičného nářadí. Při pořádání celopraţských sportovních turnajů nám vychází vstříc vedení FZŠ a je nám v případě potřeby na danou akci zapůjčena téţ jejich tělocvična. Rovněţ můţeme bezplatně vyuţívat školní hřiště pro míčové hry a atletiku, tato moţnost je však omezena rozvrhem výuky tělesné výchovy na FZŠ. Pěstitelské práce jako součást pracovního vyučování jsou realizovány péčí o pokojové rostliny a záhony či truhlíky v atriích. Atria jsou vyuţívána za příznivého počasí pro relaxační přestávky a pro rekreační činnost školní druţiny. Ţáci zde mají k dispozici 2 betonové stoly na stolní tenis, jejichţ povrch byl v květnu 2011 renovován. Pro realizaci EVVO je škola vybavena 4 kompostéry a dostatečným mnoţstvím nádob na tříděný odpad. Pro výuku slouţí pomůcky soustředěné v 16 sbírkách členěných podle předmětů, které jsou umístěny ve 12 kabinetech. V rámci moţností daných rozpočtem byly v loňském školním roce dovybaveny i sbírky pomůcek, zejména se jedná o vybavení školních dílen v hodnotě 60 tis. Kč, tělocvičné nářadí, dresy a audiosestavu pro ozvučení tělocvičny (68 tis. Kč), nástěnné mapy pro výuku českého jazyka, dějepisu, přírodopisu a chemie v hodnotě 8 tis. Kč. Ve škole funguje učitelská a ţákovská knihovna, která byla v uplynulém školním roce rozšířena asi o 50 titulů. Další součást školy SPC má pro svou činnost dlouhodobě vyčleněny 3 vkusně vybavené pracovny pro speciální pedagogy a psychologa a jednu prostornou hernu, která je i pracovnou sociální pracovnice. V technickém vybavení pracoven SPC došlo k posunu obnovou vybavení monitory a tiskárnami v hodnotě 30 tis. Kč. Po rekonstrukci oken a topení byla škola v průběhu 2. pololetí zcela vymalována. Vůči správci budovy byl v souvislosti s vedlejšími důsledky rekonstrukce vznesen poţadavek na výměnu podlahových krytin a opravu parket v tělocvičně. Dosud se také nepodařilo prosadit poţadavek na rekonstrukci zbývajících nevyhovujících WC u kanceláří, tělocvičny a dílen. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 4

5 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala v souladu se zápisem ve školském rejstříku Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka Kapacita vzdělávání oboru Platnost B/001 Pomocná škola denní český 10 roků 26 Platné Ano B/01 Základní škola speciální denní český 10 roků 26 Platné Ne C/001 Základní škola denní český 9 roků 190 Platné Ano C/01 Základní škola denní český 9 roků 190 Platné Ne Dobíhající obor Vzdělávací programy jednotlivých oborů: Pro obor C/001 Základní škola Vzdělávací program zvláštní školy - čj /97-22 Podle tohoto programu byli vzděláváni ţáci v 5. ročníku ZŠP. Pro obor C/01 Základní škola Školní vzdělávací program DOMINO, vypracovaný podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením Podle tohoto programu byli vzděláváni ţáci v 1., 2.,3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠP. Pro obor B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj.24035/97-22 Podle tohoto programu byli vzděláváni ţáci v 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. a 10. ročníku ZŠS Pro obor B/01 Základní škola speciální Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO II., vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální Podle tohoto programu byli vzděláváni ţáci v 1. ročníku ZŠS (ţáky 7. ročníku ZŠS, u nichţ nový obor v loňském roce také nabíhal, škola neměla) Realizace výuky podle ŠVP DOMINO a DOMINO II. byla v průběhu celého školního roku předmětem jednání v rámci činnosti předmětových komisí a metodických sdruţení. V průběhu 2. pololetí pracoval vybraný tým učitelů na příloze ŠVP DOMINO III., která byla vypracovávána podle RVP ZV a bude v dalších obdobích určena pro výuku ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, avšak bez mentálního postiţení. Příloha DOMINO III. byla schválena jednáním pedagogické rady dne pod čj. ZSPaSP5 516/2011. Vychovatelky školní druţiny opět pracovaly podle vlastního ŠVP pro školní druţinu, v němţ nedošlo oproti předcházejícímu školnímu roku k ţádným změnám. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1.Personální obsazení Ve škole celkem působilo 34 pedagogů (fyzických osob), a to na 36 pracovních místech pedagogů, (přepočtených pedagogických úvazků bylo 33,5). Věkový průměr pedagogického sboru byl 44,4 let, kvalifikovanost v daném školním roce 72%. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 5

6 Přehled kvalifikace podle druhů pracovního zařazení: Učitelé Vychovatelé ŠD Asistenti pedagoga Pedagogové SPC 73% 75% 57% 100% Z 22 učitelů (přepočtených úvazků 21,5) školy mělo: 16 vysokoškolské magisterské vzdělání - speciální pedagogiku 2 vysokoškolské bakalářské vzdělání speciální pedagogiku 2 středoškolské pedagogické vzdělání s dlouholetou praxí 2 středoškolské vzdělání s pedagogickým minimem a s dlouholetou praxí Ze 4 vychovatelů (přepočtených úvazků 3,0) školní druţiny měl : 1 vysokoškolské bakalářské vzdělání speciální pedagogiku 1 středoškolské speciálně pedagogické vzdělání 1 středoškolské pedagogické vzdělání 1 středoškolské nepedagogické vzdělání s dlouholetou praxí Ze 7 asistentek pedagoga (přepočtených úvazků 6,0) měla: 1 středoškolské pedagogické vzdělání s maturitou 1 středoškolské vzdělání s maturitou zaměřené na sociální práci a kurz pro asistenta pedag. 1 středoškolské vzdělání s maturitou nepedagogického směru a kurz asistenta pedagoga 1 středoškolské vzdělání s výučním listem a kurz pro asistenta pedagoga 1 středoškolské všeobecné vzdělání s maturitou a pedagogické minimum 1 střední odborné vzdělání s maturitou nepedagogického směru 1 středoškolské vzdělání s maturitou nepedagogického směru a probíhající VŠ magisterské studium učitelství Ze 3 pedagogických pracovníků SPC měl: psycholog vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru psychologie 2 speciální pedagogové vysokoškolské magisterské vzdělání speciální pedagogiky Nepedagogičtí zaměstnanci (7 fyzických osob, 6,125 úvazku): 1 hospodářka a rozpočtářka školy personální změna s účinností od školník 4 uklízečky 1 sociální pracovnice SPC s úvazkem 0, Pedagogická asistence Ve školním roce 2010/2011 spolupracovalo s pedagogy 7 asistentek pedagoga (5 na celý úvazek, 2 na poloviční úvazek). Činnost asistentek pedagoga v průběhu školního roku řídila vedoucí asistentka, která vypracovala rozvrhy pro jednotlivé kolegyně a rozvrh plánované náhradní asistence pro případy nepřítomnosti ţáků, u nichţ je odborným posudkem sluţba asistenta poţadována. Náhradní asistence byla určována u vytipovaných ţáků ve spolupráci se SPC. Vedoucí asistentka také spolupracovala na určování asistence třídám pro různé mimořádné akce, na nichţ je nutno zajistit zvýšeným počtem pedagogického dohledu bezpečnost ţáků výlety, vycházky, exkurze, sportovní a jiné soutěţe konané mimo budovu školy. Rovněţ zabezpečovala vzájemné zastupování asistentek v případě nepřítomnosti některé z nich. Asistentky působily v souladu s platnými předpisy při výuce ve 4 třídách ZŠ speciální - kaţdé třídě byla rozvrhem stanovena jedna kmenová asistentka pedagoga. Dále působil trvale asistent v 1. ročníku ZŠ praktické. Do ostatních tříd ZŠ praktické docházela asistence v rámci moţností stanovených úvazků jen na některé předměty, a to převáţně na český jazyk, matematiku a do hodin pracovního vyučování. Kromě asistence ve vyučování vykonávaly asistentky pedagoga dohled nad ţáky o přestávkách, doprovázely ţáky na oběd, vykonávaly asistenci ve školní druţině a v oddělení ţáků čekajících na nepovinné předměty, krouţky nebo povinnou odpolední výuku, připravovaly pomůcky pro ţáky a pomáhaly vyučujícímu při přípravě na vyučování. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu do školy k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Počet ţáků byl během školního roku relativně velmi stabilní, shodou okolností i přes částečnou migraci ţáků byl jejich počet k a ke shodný, celkem 120 ţáků. Počty ţáků k podle typu škol (součástí): Základní škola praktická (ZŠP) 100 ţáků Základní škola speciální (ZŠS) 20 ţáků, z toho 1 ţák vzděláván podle 42 školského zákona Celkem 120 ţáků Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) K r a j Počty dojíždějících žáků Celkem Z toho: nově přijatí ţáci měli v uvedeném období trvalé bydliště mimo ČR: Slovenská republika, Ruská federace Zápis do školy proběhl ve dnech 2.2. a K zápisu se celkem dostavilo 13 dětí, z toho 4 v řádném vyhlášeném termínu a 9 v mimořádném domluveném termínu. Ze zapisovaných dětí bylo u 4 dětí rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky. Zbývajících 9 ţáků bylo přijato do naší školy k základnímu vzdělávání, a to 8 ţáků do 1. ročníku ZŠP (z toho 7 je vzděláváno podle ŠVP vypracovaného podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením a a 1 ţák je vzděláván dle ŠVP vypracovaného podle RVP ZV), 1 ţák byl přijat do 1. ročníku ZŠS. V září 2011 byl ještě dodatečně mimořádně zapsán na základě speciálního doporučení další ţák do 1. roč. ZŠP a je vzděláván podle RVP ZV- LMP. Celkové výsledky řádného a dodatečného zápisu: 4 ţáci - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 9 ţáků - přijato k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠP, z toho: 8 vzděláváno podle RVP ZV-LMP, 1 vzděláván podle RVP ZV 1 ţák - přijat k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠS 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Vzhledem k charakteru speciálních vzdělávacích potřeb ţáků naší školy a značné individualizaci výuky nejsou v ZŠP a v ZŠS výsledky vzdělávání ověřovány jednotnými schválenými testy. Pedagogové zjišťují úroveň očekávaných výstupů vzdělávání běţnými metodami. Výchovný poradce průběţně provádí šetření v oblasti úspěšnosti absolventů školy ve středním vzdělávání. Během uplynulých 4 školních roků bylo zjištěno, ţe přijímáno do odborných učilišť a praktických škol je zpravidla téměř 100% vycházejících ţáků, avšak jen 60 aţ 70% absolventů zvolené střední vzdělávání úspěšně napoprvé ukončí. Neúspěšně ukončují střední vzdělávání spíše ţáci ZŠP, mnohdy se po předčasném opuštění odborného učiliště hlásí ke vzdělávání znovu do jiného učebního oboru. Příčinou předčasného ukončení studia bývá neomluvená absence, u některých přecenění individuálních moţností v případě přihlášení se ke studiu na střední odborné učiliště. Naopak ţáci ZŠS často po ukončení jedné praktické školy přecházejí na další s částečně jiným zaměřením a vyuţívají tak moţnost prodlouţeného vzdělávání u osob s těţším zdravotním postiţením. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 7

8 5.1. Základní škola praktická 6 tříd 1.stupně, 5 tříd 2.stupně, 100 ţáků Počet ţáků, kteří ukončili školní docházku v ZŠP v 8. ročníku ukončil povinnou školní docházku 1 ţák (přijat do OU, učební obor pekařské práce). Vzhledem k tomu, ţe nezískal základní vzdělání ani úspěšně neukončil 8. ročník z důvodu zanedbávání školní docházky, není předpoklad vyučení. v 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 15 ţáků: - 13 ţáků bylo přijato na OU - obory: 6x kuchařské práce, 1x potravinářské práce, klempířské práce, pečovatelské práce, prodavačské práce, zednické práce, cukrářské práce (1 z těchto ţáků rovněţ nezískal základní vzdělání, z důvodu zanedbávání školní docházky neprospěl v 9. ročníku a není předpoklad úspěšného ukončení učebního oboru) - 1 ţák byl přijat na střední lesnickou školu a OU - obor: mechanik-opravář - 1 ţák nepodal ţádnou přihlášku ke střednímu vzdělávání Chování ročník velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % , , , , , , ,3 1 8, ,3 2 16, , ,3 2 13,3 1 6,7 2 13, celkem 91 92, , ,1 6 6 Nejčastěji řešené výchovné problémy: vysoká neomluvená absence ve 3 případech nahlášena i Policii ČR, hrubosti a vulgarity vůči spoluţákům, nerespektování pedagogů a nevhodné vyjadřování vůči nim včetně vulgárních výrazů, odmítání plnění školních povinností, nadměrná krátkodobá absence omlouvaná rodiči Zameškané hodiny k / /2011 omluvené neomluvené celkem Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 8

9 Prospěch I. pololetí II. pololetí počet ţáků % počet ţáků % Prospěli I. St , ,2 Prospěli II. St ,8 Z toho s vyznam , Neprospěli I. St. 1 2,1 5 9,8 Neprospěli II. St ,2 Hodnoceni I.st Hodnoceni II.st ,8 Hodnoceni-celkem Nehodnoc.. I. St Nehodnoc. II. St ,2 Nehodnoc.-celkem Z 5 ţáků 1. stupně ZŠP, kteří neprospěli ve 2. pololetí výhradně z důvodu svého zdravotního postiţení, 4 ţáci opakují ročník, 1 ţák byl na základě odborného posudku, ţádosti a souhlasu rodičů převeden do vzdělávacího programu ZŠS. 2 ţáci 2. stupně ZŠP (6. a 7. roč.) vykonali dne úspěšně opravnou komisionální zkoušku, kaţdý z jednoho naukového předmětu, a mohli tak postoupit do vyššího ročníku. 4 ţákům 2. stupně ZŠP byl stanoven náhradní termín hodnocení za 2.pololetí šk. roku 2010/2011 na , protoţe z důvodu vysoké absence (ve 3 případech převáţně neomluvené) nemohli být hodnoceni v termínu řádném. U 1 z ţáků řešil zákonný zástupce situaci změnou školy od , avšak ani na nové škole nemohl být ţák v náhradním termínu hodnocen a opakuje 7. ročník. Z dalších 3 ţáků (všichni se splněným 9. rokem školní docházky) měl 1 ţák nastoupit podmínečně do nejbliţšího vyššího ročníku a 2 ţáci měli znovu nastoupit do 9. ročníku. Podmínky úspěšného dokončení povinné školní docházky splnil z těchto 3 pouze 1 ţák, zbývající 2 i přes komunikaci s rodiči a orgány sociálně právní ochrany dětí do školy v září 2011 nenastoupili, nemohli být hodnoceni, a tudíţ neprospěli a nezískali stupeň vzdělání základní vzdělání. 1 ţák nemohl být hodnocen v řádném termínu ze zdravotních důvodů a na základě ţádosti zákonného zástupce mu bylo povoleno opakování ročníku bez dalších podmínek Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,386 1,397 II. stupeň 1,859 1,866 celkový průměr 1,703 1, Výuka cizích jazyků V souladu se ŠVP DOMINO byl v 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠP vyučován anglický jazyk. Celkem se jednalo o 14 hodin výuky týdně (4 hod. ve dvou skupinách 6. roč., 4 hod. ve dvou skupinách 7. roč., 2 hod. ve dvou skupinách 8. roč. a 4 hod. ve dvou třídách 9. ročníku), během roku bylo do výuky zařazeno celkem 55 ţáků. Anglickému jazyku vyučovalo 5 učitelů, z nichţ 4 mají plnou kvalifikaci pro výuku ţáků zařazených do vzdělávacího programu pro ţáky se zdravotním postiţením, tj. speciální pedagogika učitelství speciálních škol. Z hlediska poţadavků zákona o pedagogických pracovnících na kvalifikaci učitelů našeho typu školy se jednalo o výuku učitelů s odbornou kvalifikací, i kdyţ se nejedná o učitele s kvalifikací pro výuku cizích jazyků v běţných třídách ani rodilé mluvčí. Zbývající 1 učitel má střední pedagogické vzdělání a pedagogickou praxi delší 25 let. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 9

10 Učitelé anglického jazyka mají pro výuku daného cizího jazyka na speciální škole následující vzdělání a zkušenosti: 1. pedagog: absolvování projektu Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a SpŠ - JARO (kurz anglického jazyka a metodika anglického jazyka), dosaţená úroveň B2 šk.r. 2005/2006 celoţivotní aktivní pouţívání jazyka v běţném osobním ţivotě 2. pedagog: studium angličtiny na střední škole - gymnáziu následující studium angličtiny na jazykové škole Elvis v Praze kurz Činnostní učení Angličtina pro učitele ZŠ - Tvořivá škola o.s, šk.r. 2010/ pedagog: absolvování projektu Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a SpŠ - JARO (kurz anglického jazyka a metodika anglického jazyka), dosaţená úroveň B1 šk.r. 2005/2006 následující 4roky absolvoval další navazující kurzy jako samoplátce v současné době je jiţ druhým školním rokem zapojen v Projektu JARO s cílem dosaţení úrovně B2 kurz Činnostní učení ve výuce angličtiny ve 4. a 5. ročníku - Tvořivá škola o.s, šk.r. 2010/ pedagog: absolvování projektu Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a SpŠ - JARO (kurz anglického jazyka a metodika anglického jazyka), dosaţená úroveň B1 šk.r. 2005/2006 v následujících 2 školních rocích absolvoval další navazující kurzy jako samoplátce 5. pedagog: absolvování vzdělávacího programu MŠMT ČR Jazyky hrou (jazykový a metodický kurz anglického jazyka), dosaţená úroveň A1 šk.r. 2006/2007 kurz Činnostní učení ve výuce angličtiny ve 3. ročníku - Tvořivá škola o.s, šk.r. 2010/ Základní škola speciální 4 třídy, 20 ţáků, z toho 1 ţák vzděláván podle 42 školského zákona Počty ţáků ZŠS v jednotlivých třídách dle ročníků II.B IV.B VIII.B IX.C počet ţáků ročník počet ročník počet ročník počet ročník 2 1.r. 1 3.r. 4 8.r. 1 9.r. 2 2.r. 1 3.r. ZŠP 9.r. ( 42 1 školského zákona) 2 4.r. 9.r. (rehabilitační program) r. 1 6.r r ţáků celkem: Zameškané hodiny k / /2011 omluvené neomluvené 0 0 celkem Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

11 Počet ţáků, kteří ukončili školní docházku v ZŠS 3 ţáci ukončili úspěšně docházku v 10. ročníku ZŠS, získali stupeň vzdělání základy vzdělání a byli přijati ke střednímu vzdělávání do Praktické školy 5.3. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V uplynulém školním roce navštěvovali školu 4 ţáci s cizí státní příslušností, a to 2 ţáci ze Slovenské republiky, oba s přechodným pobytem v ČR, z toho 1 ţák přestoupil jiţ po prvním měsíci školního roku do jiné školy v ČR mimo Prahu. Dále to byl 1 ţák z Ruské federace rovněţ s přechodným pobytem a 1 ţák s ukrajinskou státní příslušností s trvalým pobytem na území ČR. Při komunikaci se ţákem z Ruské federace a jeho zákonným zástupcem je vyuţívána základní znalost ruštiny několika pedagogů školy, zejména je vyuţíváno tlumočnických schopností jednoho z pedagogů SPC. Současně jsou ţákovi vytvářeny podmínky pro zvládnutí českého jazyka formou podpůrných opatření IVP pro český jazyk, individuální přístup, přítomnost asistenta pedagoga ve vybraných vyučovacích hodinách. Vzhledem k dobrým komunikačním schopnostem v českém jazyce zbývajících dvou ţákůcizinců i jejich rodičů nenastala potřeba speciálních opatření ve vzdělávání. Ţákům byla věnována při výuce individuální péče s cílem rozvíjení české slovní zásoby. Rovněţ ţáci náleţející k romské etnické skupině netvořili v uplynulém školním roce početně výraznou skupinu 1. stupeň ZŠP navštěvovalo 5 ţáků české národnosti, kteří se hlásí k romskému etniku, na 2. stupni ZŠP to bylo 12 ţáků. Některým z nich bylo nutno věnovat individuální péči především formou intenzivní spolupráce s rodiči. Těmto ţákům věnovala v případě potřeby zvýšenou pozornost vedle třídního učitele také výchovná poradkyně, školní metodik prevence, pedagogové SPC i vedení školy. Kromě rodičů škola v několika málo případech spolupracovala při řešení problémů školního vzdělávání těchto ţáků s místně příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí. Komunikace s rodinami romských ţáků probíhala bez závaţných problémů. V 1 případě byl sociálně znevýhodněný ţák náleţející do této skupiny (znevýhodněn několikaletým pobytem ve Velké Británii) připravován k přestupu do školy hlavního vzdělávacího proudu, rodiče však nakonec přestup odmítli a trvají v pokračování ve vzdělávání v naší ZŠP Školní druţina Při škole fungovala opět 4 oddělení školní druţiny, ve kterých byli začleněni mladší a starší ţáci. V tomto školním roce bylo přijato 36 ţáků, z toho 34 k pravidelné docházce, čímţ byla plně vyčerpána povolená nejvyšší kapacita dle údajů ve školském rejstříku. První oddělení navštěvovali ţáci ze tříd ZŠS bez omezení věku, tj. ţáci se závaţnějším stupněm zdravotního postiţení včetně ţáků s více vadami a autismem. Při práci s těmito ţáky spolupracoval asistent pedagoga. Plány činnosti ŠD v tomto oddělení odvíjíme od reálných individuálních moţností ţáků. Zbývající tři oddělení navštěvovali ţáci ZŠP. Školní druţina měla nadále k dispozici 2 vlastní herny a vzhledem k navýšení počtu ţáků docházejících do školní druţiny bylo nutno vyčlenit pro ŠD ještě 2 učebny, z nichţ 1 v dopoledních hodinách slouţila pro výuku jako kmenová učebna. Vybavení ŠD bylo posíleno nákupem hraček a pomůcek v hodnotě 10 tis. Kč. Zájmové vzdělávání v ŠD zahrnovalo tradiční sloţky, a to činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, přípravu na vyučování. Do činností odpočinkových byly zpravidla zařazovány poslechové činnosti, četba, prohlíţení knih a časopisů, klidové hry. Mezi pravidelné činnosti zájmové a rekreační patřily pohybové hry, sportovní aktivity, vycházky, výlety, návštěvy dětského hřiště, výtvarné činnosti, rukodělné aktivity, hudební činnosti aj. Příprava na vyučování představovala nejen vypracovávání domácích úkolů, ale také didaktické hry k procvičení a prohloubení učiva, samostatné čtení, tematické vycházky, návštěvy knihovny. Značná pozornost byla tradičně věnována v rámci ŠD dopravní výchově, zdravému ţivotnímu stylu (stravovací návyky, zdravý jídelníček, reţim dne, pitný reţim, hygienické návyky) a prevenci rizikového chování (šikana, záškoláctví, zneuţívání návykových látek). Týdenní plány činnosti, sestavené vychovatelkami na konci předchozího týdne, byly k dispozici ţákům a rodičům na nástěnce v chodbě školy, plnily tak funkci informační i motivační. Kromě týdenního plánu byl jako kaţdoročně sestaven celoroční plán mimořádných akcí, na jejichţ přípravě se často děti aktivně podílejí - např. besídky, výstavy, tvůrčí dílny, sportovní soutěţe a Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

12 turnaje. Všechny akce školní druţiny a týdenní plány jsou zveřejňovány na webových stránkách školy a školní druţiny. Akce školní druţiny ve školním roce 2010/2011: podzimní drakiáda na školním hřišti účast na posvícení v Praze 6 před klášterem sv. Markéty - odpoledne bylo vyhrazené pro děti s handicapem, akce se konala pod záštitou tehdejší náměstkyně primátora hl. m. Prahy, paní Marie Kousalíkové tradiční vánoční a velikonoční turnaj v bowlingu pro děti a rodiče navštívili jsme Podmořský svět v Holešovicích, kde si ţáci prohlédli různé ţivočichy a měli moţnost pracovat s dotykovou deskou, kde byl virtuální podmořský svět návštěva Muzea hraček na Praţském hradě, kde byly vystaveny hračky dřevěné i plechové, panenky, medvídci, kočárky, auta aj. výstava Staré pověsti české v Národním muzeu navštívili jsme Království ţeleznic v Praze 5, kde jsou stovky kolejí, modely různých vlaků a hlavně je k vidění světelná atmosféra střídání dne a noci v Dinoparku OC Harfa ţáci zhlédli pravěká zvířata v ţivotní velikosti výstavní síň Mánes - zde se konala výstava Play, která byla postavena na imaginaci, fantazii a tvořivosti účastnili jsme se turnajů v bowlingu a v minigolfu v průběhu celého roku jako kaţdý rok jsme navštívili charitativní koncert pro děti s handicapem Chceme ţít s vámi, který pořádá nadace Nova akce o jarních prázdninách pro vybrané zájemce a rodiče: o návštěva ZOO Děčín, kde byl připraven program pro děti Světem zvířat s oslíkem - ţáci měli přímý kontakt s vybranými zvířaty a byla zde pro ně připravena výtvarná dílna o návštěva Techmania Science Center v technickém muzeu v Plzni - muzeum je zaloţeno na expozicích sloţených z interaktivních exponátů ţáci 1. a 2. roč. ZŠP se zúčastnili 3. ročníku projektu NPKK a ÚIV Uţ jsem čtenář kníţka pro prvňáčka, který probíhal v odpoledních hodinách v druţině, cílem projektu bylo podpořit zájem dětí o četbu; součástí projektu byla téţ dopolední beseda v Městské knihovně ve Stodůlkách na téma Dětská literatura ; výběr 6 ţáků za doprovodu realizátorů (učitele a vychovatele) se dne zúčastnili prezentace projektu v Zrcadlovém sále MŠMT ČR součástí školní druţiny je fotografický krouţek, který pořádal výstavy svých prací ve škole a na Radnici MČ Praha 13, v rámci své činnosti navštívil ZOO Praha a zúčastnil se i výletu do ZOO Děčín a plzeňského Techmania Science Center doprovodnou akcí projektu Uţ jsem čtenář byla návštěva útulku pro opuštěná zvířata v Praze 10, které se zúčastnili i ţáci z nepovinného předmětu Keramika a ţáci fotografického krouţku akce byla spojena s výtvarnou činností na téma Kočky, práce ţáků byly následně prezentovány na výstavě ve vestibulu Radnice Praha 13, kde byl slavnostním předáním knih ţákům projekt Uţ jsem čtenář ukončen v červnu na závěr školního roku jsme podnikli plavbu po Vltavě Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

13 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Při řešení projevů rizikového chování byl dodrţován stanovený 3 stupňový systém řešení problémů v závislosti na závaţnosti a recidivě rizikového chování, tj. pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem, následuje pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem za přítomnosti výchovného poradce, v případech nejzávaţnějších je vyuţíván institut výchovné komise, která je na naší škole nazývána jednání se zákonným zástupcem ţáka za přítomnosti vedení školy a při tomto jednání je přítomen vedle třídního učitele a výchovného poradce téţ ředitel nebo zástupce ředitele školy a dle potřeby také školní metodik prevence a zástupce místně příslušného odboru sociální péče. Z jednání 2 a 3. stupně jsou pořizovány zápisy, které podepisují všichni přítomní a obsahují společné závěry a opatření k nápravě či zlepšení problémového jevu. Školní metodik prevence (ŠMP) se zúčastňoval jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti výchovného poradce a vedení školy. Pravidelně se scházel v rámci širšího vedení školy, kde se řešily aktuální problémy. Během školního roku průběţně konzultoval jednotlivé projevy rizikového chování s pedagogy či třídními učiteli. ŠMP má vytvořenou databázi zařízení následné péče a pomoci pro učitele a zákonné rodiče. Spolupracuje s dalšími odbornými zařízeními při řešení projevů rizikového chování. ŠMP se pravidelně scházel v rámci pravidelných setkání se metodikem prevence Prahy 13. Metodik prevence se zúčastňuje pohovoru či jednání s rodiči v případech, kdy je v rámci rizikového chování řešeno podezření na zneuţívání návykových látek, šikanu, domácí násilí apod. Cílem všech jednání je vţdy kromě specifikace problému téţ jeho řešení při současné nabídce odborné pomoci ţákům a zákonným zástupcům, např. sluţby SVP, poradenství SPC, péče odborných lékařů. Postup řešení projevů rizikového chování je specifikován ve školním řádu, plánu výchovného poradenství, v Minimálně preventivním programu (MPP) a v Krizovém plánu šikany (KPŠ). Přehled jednání a opatření provedených ve školním roce 2010/2011 pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem za přítomnosti výchovného poradce 7 jednání se zákonným zástupcem ţáka za přítomnosti vedení školy (výchovné komise) 21 oznámení o zanedbávání školní docházky občansko-správnímu odboru 10 navázání spolupráce s Policií ČR, Sluţbou kriminální policie a vyšetřování Praha 5, ve věci závaţné a rozsáhlé neomluvené absence 3 ţáků mimořádná schůzka vedení školy, výchovného poradce a ŠMP s rodiči ţáků 8. ročníku ZŠP, za přítomnosti vyšetřovatele Sluţby kriminální policie a vyšetřování Praha 5, ve věci chování problémového ţáka vůči spoluţákům V rámci prevence rizikového chování se v průběhu školního roku uskutečnily tyto aktivity a opatření: aktualizace MPP a KPŠ pro školní rok 2010/2011 představení práce ŠMP rodičům na úvodních třídních schůzkách stanovení konzultačních hodin pro rodiče 1. pondělí v měsíci hodin 2 informační schůzky s výchovným poradcem pro rodiče vycházejících ţáků s cílem zabezpečení pokračování ţáků ve středním vzdělávání, výchovný poradce zajistil umístění potřebných informací také na webových stránkách školy vypracování projektů a získání účelově vázané dotace z rozpočtu MHMP v rámci programu Zdravé město 2011 na projekty: Víkend bez sídliště pro ţáky 8. a 9. ročníků (realizován v květnu 2011) Víkend trochu jinak pro ţáky 7. a 6. ročníků (realizován aţ ) Specializační studium pro školní metodiky prevence ,- Kč byl dohodnut a realizován navazující program besední a přednáškové činnosti Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy ţáci 8. a 9. roč. ZŠP se opět zúčastnili bezplatného multimediálního představení The Action, které je zaměřeno na bezpečnost v dopravě, předcházení úrazům, problematiku rizikového chování způsobujícího poškození zdraví pedagogický sbor byl průběţně informován o metodách řešení jednotlivých prvků rizikového chování Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

14 při řešení jednotlivých projevů rizikového chování byla úzká spolupráce mezi třídním učitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence realizováno vedení písemných záznamů umoţňujících doloţit rozsah a obsah činnosti metodika, navrţená a realizovaná opatření byly nabízeny aktivity jiných nestátních organizací, které nabízejí formy nespecifické primární prevence (o.s. Proxima Sociale) průběţně bylo kontrolováno dodrţování plnění MPP a KPŠ z důvodu výskytu prvků rizikového chování projevy šikany - byly zvýšeny poţadavky na dodrţování dohledu nad ţáky 2. stupně ZŠP byl organizačně a smluvně zajištěn dalšího preventivního výjezd Víkend trochu jinak ŠMP zahájil dvouleté specializační studium pro školní metodiky 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců DVPP se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali v souladu s plánem DVPP, který zohledňoval potřeby školy a přidělené finanční prostředky. Vzhledem k aktuální situaci ve financování školství byla zvláštní pozornost věnována zejména nabídce vhodného DVPP zdarma, které je hrazeno z EU. Prioritou školního roku bylo vzdělávání koordinátora tvorby školního vzdělávacího programu a školního metodika prevence, kteří zahájili příslušné specializační studium. Dále to byla profesní příprava nové zástupkyně ředitele a DVPP zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů v oblasti vyuţívání ICT ve výuce. Část vzdělávacích aktivit probíhala opět přímo ve škole. Ve dvouletém intervalu se uskutečnilo školení zaměstnanců v oblasti PO a BOZ. Proběhlo kaţdoroční školení všech zaměstnanců v oblasti ochrany člověk při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu. V rámci školy jsme se také soustředili na získávání kompetencí při vytváření digitálních výukových materiálů za vyuţití výpočetní a projekční techniky, kdy skupina vybraných učitelů předávala ve vyčleněných časových úsecích své zkušenosti kolegům, samozřejmě pod vedením metodika-koordinátora ICT. Celkem 15 učitelů se také v počítačové učebně zúčastnilo dne webináře Efektivní vyuţití interaktivní tabule ve vyučování. Při jednání pedagogické rady a na poradách byli pedagogové průběţné seznamováni se změnami školských předpisů, nařízení, pravidel, se situací v oboru péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy se účastnila porad a pracovních setkání ředitelů speciálních škol zřizovaných HMP, sledovala změny platných předpisů pro činnost školy. Přihlásila na 2 vzdělávací akce, které byly pro malý počet zájemců zrušeny (seminář AVDO Změny právních předpisů ve školství v roce 2011, NIDV krajská konference na MŠMT ČR Proměny školy etická výchova ). Některou z akcí DVPP kromě (interních akcí) prošlo v uplynulém školním roce 28 pedagogů. Přehled konkrétních akcí uvádí následující tabulka (vzdělávání pedagogů SPC je uvedeno níţe v informacích o školském poradenském zařízení): Škola účastník název semináře, přednášky, kurzu pořádající instituce zástupce ředitele Zákoník práce ve školské praxi AVDO výchovný poradce Profesní příprava zástupců ředitelů NIDV Diagnostika vztahů ve třídě PCPP+ MHMP, odd. protidrogové prevence Dvoudenní konference Láska ve výchově řád Odbor školství MHMP v chování koordinátor EVVO Seminář pro učitele ZŠ Odpady MHMP, EKO-KOM a.s. Udrţitelná spotřeba úkol pro kaţdý den ČSVS Jak na ekoprovoz Sdruţení TEREZA školní metodik prevence Cyklus přednášek Role ŠMP v systému prevence, Diagnostika vztahů ve třídě, Problematika rizikového chování šikana, Moţnosti efektivní spolupráce externího poskytovatele programů primární prevence rizikového chování se školou, Primární prevence a současné ţivotní styly PCPP+ MHMP, oddělení protidrogové prevence Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

15 Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů, 1. ročník Interkulturní vzdělávání pedagogů tematická setkání ŠMP Prahy 5 a 13: Šikana, Optimální komunikace vedení rozhovoru s rodiči, Moţnosti dobrovolnictví pro rizikové děti a mládeţ a programy primární prevence koordinátor ŠVP Studium k výkonu specializovaných činností PPP pro Prahu 1, 2 a 4 Člověk v tísni o.p.s. + MČ Praha 13 PPP pro Prahu 5 NIDV koordinátor ŠVP, 1. ročník Metodikkoordinátor ICT Tvoříme vlastní výukové materiály s vyuţitím na interaktivní tabuli (pokročilí) EDUWORK, ZŠ Praha 2, Na Smetance Odborná konference Škola a ţák digitálního věku AV Media, ZŠ E.Destinové, Praha 6 metodik Tv Zdravotní tělesná výchova ČSAA učitel dramatické výchovy 2denní seminář Etická výchova v praxi ZŠ Tvořivá škola o.s., činnostní učení učitel VV Smaltování Davona, Králův Dvůr učitel předseda odborové org. ČMOS DOS Praha 3 učitelé anglického jazyka (zapojeni 3 učitelé) ostatní učitelé Kurz pro předsedy a ředitele škol pořádaný ČMOS Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu 1. ročník projektu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území HMP (Jaro II) Činnostní učení ve výuce angličtiny celkem 3 učitelé Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky Činnostní učení ve výuce matematiky Interaktivní tabule v hodinách matematiky na ZŠ 2 denní seminář Výuka početních dovedností osob s DS novou metodou YWC Tvoříme vlastní výukové materiály s vyuţitím na interaktivní tabuli (začátečníci) kurz Interkulturní vzdělávání pedagogů Integrované vzdělávání ţáka se zrakovým postiţením v MŠ a ZŠ Svět energie činnostní učení (2 učitelé) ČVÚT Masarykův ústav vyšších studií, Katedra jazykové výuky JASPEX Tvořivá škola o.s., činnostní učení ČČK Tvořivá škola o.s., činnostní učení EDUWORK, ZŠ Praha 2, Na Smetance Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem EDUWORK, ZŠ Praha 2, Na Smetance Člověk v tísni o.p.s. + MČ Praha 13 ZŠ pro zrakově postiţené, nám. Míru, Praha 2 AMI Communications, spol.s r.o., SPŠ Masná, Praha 1 seminář Hv: Pohybové hry s hudbou 2 učitelé Tandem, ZŠ Palmovka Praha 8 seminář Hv: O počasí s hudbou a pohybem Tandem, ZŠ Palmovka Praha 8 asistenti pedagoga VŠ studium: oborové studium učitelství pro 2. st. ZŠ příprava ke státní zkoušce VŠ studium: Specializace v pedagogice Výchova ke zdraví Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky Integrované vzdělávání ţáka se zrakovým postiţením v MŠ a ZŠ Studium pro asistenty pedagoga Ped F UK JČU České Budějovice ČČK ZŠ pro zrakově postiţené, nám. Míru, Praha 2 IPPP hospodářkaekonomka školy Inventarizace majetku a závazků v účetním období 2010 ANAG Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

16 Školení k programu evidence majetku Ema GORDIC Gordic Zpracování mezd v programu VEMA VEMA Novela archivního zákona v podmínkách PARIS školství FKSP v praxi škol a školských zařízení CDMS hotel Krystal, Praha 6 Školní druţina vedoucí vychovatelka vedoucí vychovatelka + vychovatelka II. odd. vychovatelka II.odd. vychovatelka II.odd. vychovatelka II.odd. Jednodenní evaluace ŠVP školských zařízení v rámci projektu Klíče pro ţivot 2denní Celostátní setkání pracovníků ŠD a ŠK 2011 (spojeno s vlastní prezentací projektu Uţ jsem čtenář ) Cíle zájmového vzdělávání - v rámci projektu Klíče pro ţivot Dvoudenní evaluace ŠVP - v rámci projektu Klíče pro ţivot praktické kurzy: Výroba papíru s panem Satoem, Oshibana I. a II. NIDM NIDM NIDM NIDM Česko-japonská společnost 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: V průběhu roku se uskutečnili 3 turistické kurzy a zahraniční výjezd termín konání místo konání třídy/ počet účastníků zimní turistický kurz Penzion Na Rychlově, Jilemnice Výběr ţáků ZŠP a ZŠS/ 29 ţáků Penzion ROUBENKA, turistický kurz Ţacléř třídy ZŠS/ 15 ţáků zahraniční výjezd Chorvatsko výběr ţáků ZŠP a ZŠS/ 19 ţáků Penzion Svatý Štěpán, turistický kurz Cheznovice, okr. Rokycany II.A, III.A, III.B, IV.A/ 21 ţáků 8.2. Environmentální výchova Environmentální výchova na škole je jeden z klíčových preventivních nástrojů k ochraně ţivotního prostředí, toto průřezové téma RVP ZV prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. EVVO je zařazena školním vzdělávacím programem především do přírodovědných předmětů, občanské výchovy, tělesné výchovy a pracovního vyučování. Je systematicky začleňována do celoroční práce s dětmi a vychází z přirozeného ţivota, střídání ročních období a změn v přírodě. Vyuţíváme zvýšeného počtu hodin pracovního vyučování, jehoţ součástí jsou pěstitelské práce na školním pozemku a práce s přírodním materiálem v dílnách. V hodinách vaření jsou ţáci vedeni ke zdravému ţivotnímu stylu. Také ţákům nabízíme mléčné svačinky, abychom se pokusili omezit jejich nevhodné stravovací návyky, jako jsou v hojné míře konzumované sladké sušenky, brambůrky V průběhu celého školního roku se ţáci naší školy zúčastnili řady akcí a ekologických výukových programů, které byly zajišťovány spoluprací se Střediskem environmentální výchovy Lesů hl. m. Prahy a sdruţením Ekodomov nebo přímo školou: exkurze: Skládka odpadů A.S.A. Ďáblice (VIII.A, IX.A, IX,B) exkurze Komunitní kompostování v Řepích (I., II., III.A, III.B) beseda: Tonda na cestách (celá škola) přednáška: Povídání o lesní zvěři býloţravci (celá škola) přednáška: Povídání o lesní zvěři šelmy (celá škola) výukový program v terénu: Lesník (VII., VIII.A) Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

17 výukový program v terénu: Naše dřeviny (V., VI.) exkurze: Vodní elektrárna Štěchovice (IX.A, IX.B) výukový program v terénu: Stojaté vody (VII., VIII.A) výukový program v terénu: Lesní zvěř ZOO koutek Malá Chuchle (I.,II.A, IV.B) Do lesa za poznáním a lesními bytostmi ( I., II.A, IV.B ) Ţáci 1. stupně ZŠP, všech tříd ZŠS a školní druţiny pod vedením svých učitelů připravili projektový den DEN VODY Všechny děti se podílely na zhotovení obrazových panelů s tematikou vody, připravovaly nejrůznější vystoupení, soutěţe a pokusy s vodní tematikou. V odpoledních hodinách byla výstava otevřena rodičům i veřejnosti. Také ţáci 2. stupně ZŠP se pečlivě připravovali na projektový den DEN ZEMĚ , který byl zaměřen na pěstování rostlin v jednotlivých světadílech. Na školním pozemku ţáci zasadili a zaseli nejrůznější plodiny, které pak mohou pouţít v hodinách vaření. V rámci ekologizace provozu probíhal a nadále probíhá sběr druhotných surovin - papíru, baterií a plastů. Ţáci vynášeli jednotlivé malé naplněné kontejnery do velkých sběrných kontejnerů na sídlišti. Zaměřili jsme se také na šetření energií, kdy jsme kontrolovali zhasínání světel na chodbách a WC během vyučování. Po velké rekonstrukci školy se ţákům druhého stupně pod vedením učitelů podařilo zprovoznit a hlavně zušlechtit atrium s květinami a školní pozemek se záhony pro pěstování zeleniny a bylinek. Tradičním zapojením školy do projektu Ovoce do škol a Školní mléko jsme napomáhali k utváření návyků zdravé výţivy. Pro ţáky 1. stupně ZŠP a všechny ţáky ZŠS byly opět zorganizovány celkem 3 turistické kurzy (1 zimní a 2 jarní), na nichţ byl mimo jiné rozvíjen i vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí Multikulturní výchova Průřezové téma multikulturní výchova přirozeně prolíná celým ŠVP, nejvýrazněji pak vyučovacími předměty český jazyk, anglický jazyk, naukovými společenskovědními předměty, hudební a výtvarnou výchovou. Ţáci se v rámci výuky seznamují se stěţejními prvky historie i současnosti jiných národů a etnik, s jejich hlavními tradicemi a kulturou. V rámci výuky zeměpisu v 8. ročníku ZŠP podle ŠVP Domino jiţ podruhé proběhl projektový den s názvem Evropské setkání cestovních kanceláří. V 9. ročníku ZŠP byla výuka prvním školním realizována podle ŠVP Domino a v souvislosti s tím zde koncem školního roku proběhl rovněţ celodenní projekt s názvem Jak se ţije v Africe. Cílem obou projektových dnů, které jsou pevnou součástí vytvořeného ŠVP pro ţáky s lehkým mentálním postiţením, je získávání a prohloubení informací o specifikách jiných zemí a národů. Vzhledem k tomu, ţe ve škole se denně setkávají ţáci z odlišného sociokulturního prostředí, bylo a nadále zůstává součástí kaţdodenní práce pedagogů navozování bezkonfliktních vztahů a komunikace v konkrétních situacích. V uplynulém školním roce bylo nutné opakovaně řešit konflikty mezi ţáky 2. stupně ZŠP, které byly způsobeny 3 aţ 4 novými ţáky, jejichţ chování a proţívání bylo ovlivněno vlivem nepodnětného rodinného prostředí, které se odlišovalo jinou hodnotovou orientací, za současného vlivu závaţných osobních rodinných problémů. Při řešení konfliktů širší vedení školy intenzivně usilovalo o spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, přesto se situace definitivně vyřešila aţ ukončením docházky problémových ţáků do naší školy. Dle našeho názoru opatření kompetentních orgánů nebyla včasná, důsledná a odpovídající šíři problému, který souvisel i se zanedbáváním povinné školní docházky Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Hlavní úspěchy v soutěţích, olympiádách, na festivalech Ţáci školy se opět zúčastnili řady přehlídek, výstav a soutěţí (pěveckých, divadelních, sportovních a výtvarných). Největších úspěchů dosáhli, stejně jako v roce předcházejícím, ve výtvarných a sportovních soutěţích. Ve dnech se naši ţáci za velmi chladného počasí zúčastnili Mistrovství ČR a Mistrovství Evropy v přespolním běhu v Jablonci nad Nisou. Akci společně pořádaly ČSMPS a INAS- FID EUROPE. Byli zde reprezentanti z ČR, Polska, Maďarska, Portugalska, Francie. Závody probíhaly v zimním areálu pro biatlon. Naše 10tičlenné reprezentační druţstvo dosáhlo v soutěţi vynikajících Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

18 výsledků. Ţákyně 10. ročníku ZŠS se stala ve své kategorii ţen mistryní republiky v běhu na 2000 m, současně získala bronzovou medaili v běhu na 1000 m. I další 2 ţáci 8. ročníku ZŠP získali medailové pozice: dvě stříbrné medaile v kategorii starších ţáků (1500 a 3000 m), stříbro (2000 m) a bronz (1000 m) v kategorii starších ţákyň. Do 6. ročníku výtvarné soutěţe Nadace ADRA Jak si hraju bylo zasláno celkem 7022 výkresů a z nich bylo vybráno 100 obrázků, které byly od 3.5. do vystaveny v nové budově Národního muzea. Mezi těmito vybranými výkresy byly i práce našich 2 ţáků ze 3. a 5. ročníku ZŠP. Dalšího výrazného úspěchu dosáhli naši ţáci v XV. ročníku výtvarné soutěţe Památníku Terezín na téma Tady se to nemůţe stát, do níţ bylo zasláno celkem 480 prací, kdy v 1. kategorii získali 3 ţáci (3. a 5. roč. ZŠP, 10.r. ZŠS) kolektivní cenu za 4. místo a byli pozváni na slavnostní předání cen do Muzea ghetta v Terezíně. Ve 14. ročníku výtvarné soutěţe vyhlášené Klubem ekologické výchovy Les místo pro odpočinek i poznání získala kolektivní práce našich ţáků 9. ročníku ZŠP 2. místo v kategorii speciálních škol. Dva ţáci z 9. a 10. ročníku ZŠS byli oceněni za svou účast ve výtvarné soutěţi pro děti a dospělé s mentálním postiţením a autismem, pořádané o.s. Máme otevřeno?, na téma Vánoční zvyky a obyčeje. Získali 1. a 3. místo, ceny převzali za doprovodu učitele výtvarné výchovy a rodičů v Cukrárně v Balbínově ulici v Praze Sportovní aktivity Plavecký výcvik - ve 2. pololetí se zúčastnilo 22 ţáků 3. a 4. ročníku ze ZŠP i ZŠS. Sportovní soutěţe pro ţáky speciálních škol turnaj datum pořadatel, místo konání R TEAM Hl. m. Praha Plavecký bazén závod Plaveckoběţeckého Strahov poháru Praţský přebor ve stolním tenise Praţský přebor v plavání Taneční soutěţ ZŠP a PrŠ Praha 2, Vinohradská Praţský halový přebor v atletice Vánoční laťka umístění Ze 13 škol: 5. místo - škola 2. místo - škola v rámci Prahy 5 1. místo ţáka v kategorii G zdravotně postiţených SOŠ stavební a místo v kategorii ţáci zahradnická, Praha 9 Plavecký stadion Slavie Účast 11 škol: Praha, Vršovice 1.místo 50 m, volný způsob,znak - kategorie B, dívky - ZŠS 2. místo 50 m, prsa, kategorie A - dívky ZŠP 3.místo 50 m,prsa, kategorie A dívky ZŠP Hala Otakara Jandery, Centrum sportu MVČR, Praha 7 Praţský přebor ve florbalu ZŠP Vokovická, Praha 6 MČR v přespolním běhu Jablonec nad Nisou areál Břízky 2. místo v kategorii country (z 5 soutěţících) 7. místo v kategorii dvojic (z 8 soutěţících) 60m chlapci 1., 3., 9. místo 60 m dívky 3., 5. místo skok daleký dívky 5., 9. místo vrh koulí chlapci 3., 6., 7. místo vrh koulí dívky 5., 6., 8. místo 4. místo - druţstvo 1. místo m, ţeny B (ZŠS) 3. místo 1000 m, ţeny B (ZŠS) 2. místo m, starší ţáci 2. místo 3000 m, starší ţáci 2. místo 2000 m, starší ţákyně 3. místo 1000 m, starší ţákyně 4. místo 3000 m, muţi Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

19 Praţský přebor v atletice ročník praţského přeboru v přespolním běhu CROSS CUP závod Plaveckoběţeckého poháru Sportovní den ZŠ speciálních Atletický stadion Slavie Praha, Vršovice ZŠP Radotín v ZŠ Loučanská, Radotín plavecká bazén Radlice, Centrální park MČ Praha 13 ZŠP Bártlova, Praha 9 + ZŠP a ZŠS Luţiny atletický stadion ZŠ Chodovická, Praha 9 4. místo 2000 m, ţeny 5. místo m, mladší ţákyně 1. místo 800 m, starší ţáci 2. místo 800 m, starší ţákyně 2. místo vrh koulí, starší ţáci 2. místo skok daleký, ml. ţákyně 3. místo 800 m, starší ţáci 3. místo skok vysoký, ml. ţákyně Druţstvo školy získalo pohár: 1. místo 1400 m, ţeny B (ZŠS) 1. místo 2500 m, starší ţáci 1. místo 700 m, mladší ţákyně 2. místo 2000 m, starší ţákyně 3. místo 2000 m, starší ţákyně 1. místo 2000 m, mladší ţáci 2. místo 1400 m, mladší ţákyně 1. místo 2000 m, muţi 2. místo 2000 m, muţi 1. místo 700 m, mladší ţákyně 2. místo 700 m, mladší ţákyně umístění v kategorii zdravotně postiţených ţáků: 8 x 1. místo 6 x 2. místo 3 x 3. místo štafeta - 2x 2. místo běh 50 m 2 x 1. místo, 1 x 2. místo hod tenisovým míčkem 2x 2.místo, 1 x 3. místo skok daleký z místa 1x 1.místo, 1x 2. místo Výtvarné soutěţe a aktivity páteční tvořivé odpolední dílny pro ţáky i jejich rodiče na různá témata v průběhu října aţ prosince 2010: tisk na trička, strašidla z přírodních materiálů, perníčkování, keramický betlém a vánoční přání z ručního papíru 17. ročník celostátní výtvarné soutěţe pro mentálně postiţené děti Radost na volné téma, říjen a listopad 2010 prohlídka staroměstského orloje spojená s výtvarnou činností u příleţitosti 600. výročí orloje, listopad 2011 celorepublikový projekt vyhlášený Českým rozhlasem Děti dětem pohádkové postavičky pomáhají. Daruj hračku s českým rozhlasem, kdy ţáci vyráběli velkou pohádkovou sošku, která byla zařazena do veřejné aukce listopad 2010 celostátní výtvarná soutěţ Alšova země 2010, listopad 2011 ţákyně 10. roč. ZŠS získala čestné uznání a za přítomnosti výtvarnice školy převzala v prosinci ocenění v atriu Parlamentu ČR vánoční soutěţ vyhlášená Ministerstvem ţivotního prostředím téma Biodiverzita, listopad 2011 soutěţ Vánoční kapřík vyhlášená FZŠ PedF UK Praha 13, Trávníčkova 1744, prosinec 2010 výtvarná soutěţ o.s. Máme otevřeno? pro děti a dospělé s mentálním postiţením a autismem na téma Vánoční zvyky a obyčeje, listopad 2010 aţ leden ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010, březen ročník výtvarné soutěţe Památníku Terezín na téma: Tady se to nemůţe stát, březen 2011 výtvarná soutěţ vyhlášená Ministerstvem zemědělství u příleţitosti Světového dne vody 2011 Voda pro města, březen 2011 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

20 soutěţ Ministerstva vnitra Svět očima dětí, březen 2011 účast ve výtvarné soutěţi Jarní květinové panenky (libovolnou technikou) vyhlášené Městskou knihovnou na Luţinách - práce našich ţáků získaly 1. místo a staly se součástí výstavy s názvem Jaro v Městské knihovně 6. ročník výtvarné soutěţe nadace ADRA na téma Jak si hraju, březen 2011 výtvarná soutěţ vyhlášená společností Česká mincovna ke dni matek návrh medaile, duben ročník soutěţe vyhlášené Klubem ekologické výchovy Les místo pro odpočinek i poznání, duben 2011 soutěţ O nejhezčího velikonočního beránka vyhlášená FZŠ PedF UK Praha 13, Trávníčkova 1744, duben ročník výtvarné, literární a fotografické soutěţe Máme rádi přírodu vyhlášené hnutím Brontosaurus, duben aţ květen 2011 výtvarná soutěţ fa Husqwarna Vyhrajte vysněnou zahradu, květen 2011 soutěţ společnosti Mediatel na téma Povolání, které se mi líbí, aneb čím bych chtěl být, aţ vyrostu, červen 2011 soutěţ Výtvarného ateliéru Ing. arch Niny Hedwic Mainerové Můj vysněný den, červen Hudební vystoupení, soutěţe a přehlídky Další aktivity Vánoční zpívání ţáků speciálních v KDB Barča, Praha Školní kolo soutěţe v sólovém zpěvu Butovický zvoneček Obvodní kolo soutěţe v sólovém zpěvu Butovický zvoneček 2011 školu reprezentovali 2 ţáci ze 6. a 7. ročníku ZŠP. Přehlídka sborového zpěvu ţáků speciálních škol v KDB Barča, Praha Pěvecké vystoupení ţáků u příleţitosti vernisáţe výstavy Kočky prezentující projekt Uţ jsem čtenář Na počátku školního roku bylo nutné hned v úvodních dnech zajistit ţákům náhradní program, protoţe učebny starého pavilonu byly z důvodu zpoţdění prací při rekonstrukci školy vyřazeny z provozu. Ţáci jednotlivých tříd tak podle stanoveného harmonogramu a v závislosti na věku ţáků navštívili výstavu exotického ptactva v Botanické zahradě PřF UK, akci Vyšehrátky 2010, Výstavu Světlo pro Prahu po 10 letech v Národním muzeu, dopravní hřiště v oboře Hvězda, hvězdárnu Petřína a její program Lety ke hvězdám. Dne proběhl prezentační den naší školy v rámci výstavy Od jeskyně k modernímu městu pořádané MČ Praha 13 na zimním stadionu Bronzová. V rámci předprofesní přípravy navštívili nejprve chlapci z 9. ročníku ZŠP soutěţní výstavu řemesel SUSO v rámci výstavy FOR ARCH 2010 v Letňanech a následně všichni ţáci 9. ročníku zhlédli výstavu středního školství Schola Pregensis. V průběhu školního roku ţáci opět navštěvovali divadelní představení, muzea, výstavy, besedy, vzdělávací a preventivní programy, mladší ţáci opakovaně navštívili dopravní hřiště. Jiţ tradičně jsme vyuţívali nabídku bezplatných programů Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy a ekologických výukových programů Lesů hl. m. Prahy. Ţáci 7. a 8. ročníku ZŠP např. navštívili výstavu Národního muzea Poklady Moravy příběh jedné historické země. Mladší ţáci z 1. stupně ZŠP zase navštívili výstavu loutek a filmových dekorací ze seriálu Pat a Mat ve Chvalském zámku v Praze 4 a pohádkovou akci Princezna ze Mlejna na hradě v Červeném Újezdu. Literární výchova ţáků ZŠP byla doplňována vybranými divadelními představeními nejmladší ţáci navštívili představení Ferda Mravenec, Šípková Růţenka, Vztekání aneb nečekaný výlet na planetu Zlobidlex. Pro ţáky starších ročníků to byla představení Cesta kolem světa, Bylo nás pět, Lakomec. V době předvánoční se uskutečnila tradiční mikulášská nadílka pro ţáky 1. stupně ZŠ praktické a všechny ţáky ZŠ speciální. Pak opět následovaly kaţdoroční akce projekt adventních posezení ţáků 1. stupně a tříd ZŠ speciální, podvečerní vánoční dílna pro rodiče, vánoční besídka ZŠ speciální pro rodiče. Ţáci se tradičně zúčastnili v obou pololetích Festivalu integrace v Paláci Akropolis se svými vystoupeními. V 1. pololetí zde předvedli své vystoupení ţáci ZŠP, kteří navštěvují nepovinný předmět dramatická výchova, ve 2. pololetí to byli zase ţáci ZŠS. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 6.2.1996 Zvláštní škola v Chebu IZO: 102

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více