Část I. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola, Šlapanice, okres Brno - venkov, Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice, Zřizovatel školy: Město Šlapanice, okres Brno-venkov, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice Ředitel školy: Druh a typ školy: Školské zařízení: Mgr. Ivan Kalina Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Kapacita školy žáků Školní družina Kapacita - 75 žáků Kontakt: tel.: fax Školní rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na 2002/2003 Celkem z toho žáků jednu třídu speciální vyrovnávací I. stupeň ,8 II. stupeň ,8 Celkem ,3 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 60 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 16, 9 Rada školy zřízená dle 17a, odst.1 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění: Ano Zvolený vzdělávací program Název Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ Základní škola /rozšířené vyučování tělesné výchovy/ 29738/ a 9. Zaměření školy: Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením: chlapci košíková děvčata odbíjená Součásti školy Součást Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Školní družina /3 Z činnosti školní družiny:, - 1 -

2 Školní družina se zaměřila především na tělovýchovnou činnost. Uspořádala dvakrát družinovou olympiádu, turnaj v kopané, ve vybíjené a v plavání. Ve výtvarné výchově a v rámci pracovních činností děti vyráběly dárky pro rodiče a také dárky ke Dni učitelů. Nejvíce děti zaujala práce s cihlářskou hlínou. Děti navštívily cihelnu Šlapanice, muzeum a Městskou knihovnu ve Šlapanicích. Část II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č. 139/1997 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 51/47,51 100% Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 44/43,36 86,27 % / 91,26 % Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 3 Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 odešli ze školy: 4 Věkové složení pedagogických pracovníků Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let - 12 nad 50 let 3 9 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem 7 38 Rodičovská dovolená - 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Činnostní učení, Tvořivá škola 2 Jazykový seminář 3 Anglický jazyk-kurzy 8 Státní jazyková školy 1 Bakalářské studium španělštiny 1 Metodika výuky německého jazyka 1 Diferencovaná a individuální výuka matemat. 4 Hudební výchova-metodika pro učitele Informační gramotnost 22 Efektivita informatiky na ZŠ 1 Zážitková pedagogika-sborovna jako tým 2 Co nabylo v učebnicích dějepisu 2 Metodika výuky tělesné výchovy a BOZP 1, - 2 -

3 Metodika cvičení rodičů s dětmi 1 Praktické využití mezipředmětových vztahů 1 Regionální konference o ekologii a environmentální 1 výchově Zdravý způsob života a prevence závislostí 1 Právo na každý den 1 Děti a jejich práva 1 Cože? Já a rasista? 1 Etická výchova 1 Seminář pro učitele Př a Ch-učební pomůcky 1 Nebezpečné látky a jedy (zákon č. 157/98 Sb. 2 Odborná způsobilost v elektrotechnice 2 Rámcový vzdělávací program 10 Ředitelské paragrafy ve školství 1 Nové agendy ve škole 1 Školní samospráva v praxi 1 Seminář-zákoník práce 1 Podvojné účetnictví 1 ACE účto 1 Celkem 80 Romský asistent: Ne Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují bez ( ) bez ( ) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň ) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října v 7.ročníku 2 žáci, v 9. ročníku 2 žákyně 2.Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet Procento 2 9 1, ,06, - 3 -

4 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 802, průměr na jednoho žáka: 1,06 4.Údaje o přijímacím řízení na školu,uvedenou v přihlášce na 1. místě Školní rok 2002/03 Gymnázia 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 13 13,1% 5 5,2% 36 46,2% žáků přijatých 13 13,1% 2 2,1% 16 20,5% SOŠ SOU Celkem 70 70,7% 29 29,3% % 69 69,7% 29 29,3% ,3% % z počtu žáků příslušného ročníku % z počtu žáků příslušného ročníku 5. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 99 13,2 nižší ročník 4 0,5 Celkem ,7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Typ provedené kontroly: orientační inspekce duben 2003 Předmět inspekční a kontrolní činnosti: personální podmínky vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a hospitovaným předmětům, materiálně technické podmínky vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům, průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v předmětech anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, občanská výchova, hudební výchova, a předměty na I. stupni ZŠ, personální a materiální podmínky a průběh výchovně-vzdělávací práce ve školní družině. Závěry: viz příloha 1 b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: viz příloha 2 Část V. Výkon státní správy, - 4 -

5 Přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 22 - o dodatečném odložení povinné školní docházky 2 - další - - Spolupráce s jinými organizacemi Část VI. Další údaje o škole V době, kdy neprobíhá výuka, je škola využívána různými organizacemi ke sportovním, kulturním i spolkovým akcím. Plaveckou učebnu využívají okolní ZŠ k povinnému plaveckému výcviku, mateřská škola ze Slatiny pro začátečnické kurzy plavání, oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol a Orel ke kondičnímu plavání. Tělocvičnu využívají podniky i jednotlivé skupiny občanů ke sportovním soutěžím, tréninkům, relaxačnímu cvičení atd. Víceúčelový kulturní sál je využíván MěÚ k pravidelným veřejným zasedáním městského zastupitelstva a dalším setkáním s občany města. Jsou zde pořádány schůze šlapanických spolků a organizací. ZUŠ Šlapanice zde pořádá svá závěrečná veřejná vystoupení. Školní hřiště pro svoji výuku využívá šlapanické gymnázium. Učebnu výtvarné výchovy a keramickou dílnu využívá malíř a výtvarník Miloš Kříž se svojí manželkou. Pořádají zde kurzy výtvarné výchovy pro děti ze širokého okolí. Spolupráce je na velmi dobré úrovni - společné konzultace, výstavy žákovských prací, poskytování výtvarných pomůcek a kreslicích materiálů atd. Žáci školy adoptovali několik zvířat v Zoo Brno (příspěvek Kč). Pokračuje spolupráce s Pedagogickou a Filozofickou fakultou MU v Brně a s Cyrilometodějskou střední pedagogickou školou. Na škole vykonávají jejich posluchači a studenti svoji pedagogickou praxi. Učitelé spolupracují s Městskou knihovnou ve Šlapanicích, s místními hasiči i ostatními školami ve městě. P. Barcuchová spolupracuje se ZŠ Ostrava, Šeříková jako konzultantka domácího vzdělávání pro region Jižní Morava., - 5 -

6 Vedení školy a učitelé I. stupně jsou aktivně zapojeni do projektu Tvořivá škola. Učitelky se připravují na metodickou činnost a škola poskytuje své prostory pro setkávání pedagogů, kteří jsou do projektu zapojeni. M. Navrátilová na naší škole zabezpečuje zázemí pro účastníky těchto kurzů. H.Trundová absolvovala v rámci Tvořivé školy dvoudenní seminář pro matematiky 2.stupně na ZŠ. I nadále pokračuje spolupráce se ZŠ Horníkova, pilotní školou pro tvorbu RVP( 1.stupeň- K.Válková a L.Vašíčková, 2.stupeň-H.Jahodová a D.Kubínková). V únoru 2003 byla natáčena pro Jihomoravský večerník ukázková hodina Tvořivé školy u paní učitelky L.Vašíčkové. V červnu 2003 se uskutečnily tři ukázkové hodiny činnostního učení pro učitelky ZŠ Hartvíkovice. Český jazyk: 2.B paní učitelka L.Vašíčková Prvouka: 3.B paní učitelka S. Vernerová Občanská výchova: 8.B paní učitelka D. Kubínková Škola iniciovala setkání vyučujících 1.stupně s paním doktorkou I.Chválovou, odborným psychologem PPP Brno- venkov, která se školou spolupracuje. Schůzka se uskutečnila na ZŠ Šlapanice a jejím cílem bylo podrobnější osvětlení problémů žáků se specifickými poruchami učení a práce s nimi ve výuce. Vyučující měli možnost také konzultovat s paní doktorkou konkrétní případy ze třídy. V závěru tohoto setkání byla vedením školy dohodnuta na září 2003 další schůzka, tentokráte se speciálním pedagogem, za účelem přípravy individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. N.Crháková v rámci minimálního preventivního programu spolupracuje s odbornými výchovnými ústavy: Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče pro děti a mládež. A.Skotalová - výchovný poradce - spolupracovala s Protidrogovým centrem Brno, Sládkova 15 a zajišťovala přednášky pro žáky 9. tříd. V rámci výchovy k volbě povolání zajistila i letos pro žáky 9. ročníků návštěvu Úřadu práce Brno-venkov. Učitelky 1. tříd spolupracují s MŠ Šlapanice-děti z MŠ se svými učitelkami každoročně navštěvují před nástupem do školy první třídy. Žáci 1.a 2.tříd navštěvovali kurzy v Jazykové přípravce s.r.o., jejichž činnost zabezpečovala paní učitelka H. Křápková. M. Pantělejevová spolupracovala s Domem dětí Ivančice jako garant zeměpisné olympiády pro okres Brno-venkov. Je vedoucí dětského sdružení Radost, připravuje a organizuje volnočasové aktivity pro děti-letní tábory apod. Je spoluorganozátorkou turistické akce pro širokou veřejnost-bystrcký vandr., - 6 -

7 M. Pohanková spolupracuje s Jednotou českých matematiků (brněnská oblast) a Domem dětí Ivančice, je garantem matematických soutěží okresu Brno-venkov. P. Sax je členem výboru OR AŠSK Brno-venkov T. Flegr pracuje v Asociaci domácího vzdělávání. D. Kubínková zajišťuje předplatné do divadel v Brně ( Městské divadlo Brno, Mahenovo a Janáčkovo divadlo). První stupeň ZŠ je zapojen do projektu Zdravé zuby a do projektu Dopravní výchova. Zabezpečuje S. Vernerová. Na konci srpna 2003 se na naší škole uskutečnila společná schůzka vyučujících 1.stupně a matematiků 2. stupně ZŠ Šlapanice s vyučujícími 1. stupně z okolních škol, z nichž žáci přecházejí na 2. stupeň do Šlapanic. Cílem tohoto setkání bylo předat si zkušenosti z výuky a diskusí nad úskalími matematiky přispět k usnadnění přechodu žáků z 1. na 2. stupeň. Všichni zúčastnění přivítali možnost toto setkání i v dalším období pravidelně opakovat. Účast školy v soutěžích. I. stupeň Recitační soutěž (třídní kola) Školní literární soutěž v Aj Karnevalová Halloween party-přehlídka tradic a zvyků Zlatý kos hudební soutěž (školní, okresní, krajské kolo) třídy Klokánek matematická soutěž (školní kolo) 4. a 5. třídy Matematická olympiáda (školní, okresní kolo) 4. a 5. třídy Ochrana přírody nezná hranic (školní, okresní kolo) 4. a 5. třídy Turnaj ve vybíjené (okrskové kolo) 4. a 5. třídy Mc Donalds Cup, kopaná (okrskové kolo) 5. třídy Turnaj ve florballu třídy II. stupeň Český jazyk Recitační soutěž (školní kolo) třídy Olympiáda v českém jazyce (školní a okresní kolo) 8. a 9. třídy Celostátní soutěž Jak to vidím já (MV ČR) Anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk Školní literární soutěž. Přehlídka anglických dovedností (Christmas party) Konverzační soutěž v Aj roč. St. Valentine s Party soutěž o nejkrásnější přání roč. Napříč Francií (celoroční soutěž) 7. ročník Fj Nejhezčí dopis kamarádovi ve Fj 8. ročník Matematika, - 7 -

8 Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2003 (Klokánek, Benjamín,Kadet) Pythagoriáda roč. (školní a okresní kolo) Matematická olympiáda roč. (školní a okresní kolo) Zeměpis Zeměpisná olympiáda roč. (školní, okresní, krajské kolo) Dějepis Dějepisná olympiáda roč. (školní a okresní kolo) Chemie Chemická olympiáda 9. roč. (školní a okresní kolo) Korchem korespondenční kurzy chemie Přírodopis Biologická olympiáda roč. (školní kolo) Sběr léčivých bylin Soutěž o nejhezčí hmyz Fyzika Fyzikální olympiáda kategorie F (školní a okresní kolo) Model jednoduchého stroje 7. ročník (školní kolo) Hudební výchova Zlatý kos pěvecká soutěž (školní, okrskové, krajské kolo + finále) Tělesná výchova Okrskové a okresní soutěže v košíkové, vybíjené, odbíjené dívek, šplhu, halové kopané, minifotbalu a sportovní gymnastice Mc Donald s Cup kopaná (mladší žáci) Coca Cola Cup kopaná (starší žáci) Basketbalový turnaje žáků O pohár dne dětí (pořadatel ZŠ Šlapanice) Školní plavecká soutěž Rodinná výchova Čím chci být - školní soutěž pro žáky tříd Primární prevence Jak to vidím já soutěž MV ČR Típni to soutěž Ligy proti rakovině Na škole celoročně probíhá soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry a dvakrát ve školním roce se uskuteční ve spolupráci s firmou Sateso s.r.o. Šlapanice sběr papíru., - 8 -

9 Účast žáků v soutěžích. Soutěž Kategorie Soutěžící Umístění Olympiáda v Čj 9. tř. okresní kolo Marie Ječmínková Pythagoriáda 6. roč.. okresní kolo Veronika Benčíková 4. Matematická olympiáda 8. roč. okresní kolo 9. roč. okresní kolo Klokan 4.a 5. tř. 6. a 7. tř. 8. a 9. tř. Matematická olympiáda 4, tř.- městské kolo Jan Šponer Šárka Zhřívalová Lenka Rozkydalová Kamil Tichý Jan Novák Veronika Benčíková Jakub Kývala Kateřina Bónová Jan Novák Lada Procházková bodů 102 bodů 75 bodů účast účast účast Chemická olympiáda 9. tř. okresní kolo Tomáš Slouka Pavel Paták Fyzikální olympiáda F Tomáš Ferby 5. Zeměpisná olympiáda 6.roč. okresní kolo 7. roč. okresní kolo - krajské kolo 8. a 9.roč. okresní kolo Vít Staněk Radek Kryštof Radek Kryštof Tomáš Slouka Dějepisná olympiáda 9.tř. okresní kolo Irena Bočková 14. Zlatý kos Minifotbal Halová kopaná Šplh Košíková V.ročník basketbalového turnaje o Pohár Dne dětí okresní kolo - I. stupeň krajské kolo oblastní kolo krajské kolo finále Markéta Horáková Lucie Králová Veronika Veselá Veronika Veselá Michaela Báňová Michal Novák Michaela Báňová Michaela Báňová čestné uz. účast 1. místo 3. postup postup postup čestné uz. okrsek 1. okres 1. kraj 5. okrsek 1 okres 2. okrsek 1. okres 4. okres-starší žáci 1. kraj 2. okres-mladší žáci 1. žáci 5. a 6. tř. 2. Coca Cola Cup postup do semifinále oblasti (3 vítězství) Mc Donald s Cup okrsek 3. Volejbal starší žákyně okrsek - okres 3. 6., - 9 -

10 Sportovní gymnastika okrsek okres chlapci děvčata chlapci Vybíjená 4.a 5.tř. okrsek 2. Spolupráce s obcí. Z. Dufková je pomocnou trenérkou dívčího oddílu sportovní gymnastiky Sokolu Šlapanice. Trenérem mládeže košíkové v Sokole Šlapanice je P. Sax, současně pracuje ve výboru oddílu košíkové. A.Chudobová je členkou vlastivědného kroužku ve Šlapanicích a spolupracuje s národopisným souborem Vrčka. Připravovala i letos tradiční vystoupení v obci Vynášení smrtky a Královničky. Nacvičovala se žáky pěvecké vystoupení pro vítání občánků na MěÚ. N. Crháková a M. Kočí informují o činnosti žáků ( soutěže apod.)) do šlapanického Zpravodaje. Anežka Skotalová je knihovnicí Místní lidové knihovny v Praci, kde organizuje besedy se žáky ZŠ Práce. Spolupracuje rovněž s Městskou knihovnou ve Šlapanicích. T. Flegr vytváří WWW stránky školy. M. Klaška spolupracuje s fotbalovým oddílem Šlapanice při organizaci a pořádání zápasů v kopané (soutěže pořádané ZŠ). H. Křápková spolupracuje s kulturním spolkem Hrbatý hrozen ( akce pro děti-mikulášská besídka,kuličkiáda, Letní karneval). H. Trundová je vedoucí Oddílu sokolské všestrannosti předškolního žactva. L. Stloukalová pracuje v Sokole Šlapanice a je vedoucí plaveckého kroužku pro děti z MŠ. Již tradicí se stává přijetí nejlepších žáků, kteří odcházejí z naší školy, představiteli města na Radnici. Členy Rady školy jsou Š.Štěpánková, H. Trundová a T. Flegr. Spolupráce na aktivitách referátu školství OkÚ Brno venkov září-prosinec 2002 Metodické sdružení: Marta Navrátilová okresní metodik Rv a školních družin. Monika Pantělejevová okresní metodik zeměpisu. Marta Pohanková okresní metodik matematiky. Anežka Skotalová - členka okresní komise Ch.,

11 Mimotřídní aktivity Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Odbíjená 1 14 Košíková 2 27 Floorball 2 40 Míčové hry 1 17 Aerobic 1 14 Pěvecký 1 12 Exkurze a besedy organizované pro žáky Divadla B. Polívky, Špilberk, Radost Karlovarské hudební divadlo(kinosál ZŠ) Koncert manželů Kocůrkových Hvězdárna Brno Exkurze Památky Brna Muzeum Šlapanice Knihovna Šlapanice Koncert cimbálové muziky Réva Tématická exkurze Praha ZOO Brno BVV Autosalon Koncert skupiny CounTrio Hodonín Dalešická přehrada JE Dukovany Moravské zemské muzeum v Brně Terénní exkurze Kamínky z Kamenky Lipka Chráněné lokality v okolí Andělka, Čertovka, Ponětovský rybník Krytina Šlapanice Mohyla míru a slavkovské bojiště Letiště Tuřany Pálava, Novomlýnské nádrže Dietrichsteinský palác obrazy Zdeňka Buriana Beseda s králem jižní Ghany,

12 Školy v přírodě: I.A Lyžařský výcvikový kurz: 7. ročník II.A IV.A,B,C V.A,B,C VI.A,C,D VII.C Vystoupení žáků 1. stupně v kinosále ZŠ Žáci celého 1. stupně připravili a nacvičili se svými třídními učitelkami a třídním učitelem velmi úspěšné pásmo-písničky, básničky, cvičení a divadelní představení Sněhurka, které předvedli svým spolužákům z 2. stupně. S pásmem v obdobném provedení, obohaceném básničkami pro maminky, vystoupili ke Svátku matek Obě představení měla velký úspěch. Den dětí Pod vedením Hany Jahodové ve spolupráci s třídními učiteli připravili žáci 9. tříd zábavné odpoledne pro své spolužáky z 1. stupně. Den učitelů Nezapomínáme na bývalé zaměstnance školy. K jejich významným životním jubileím jim posíláme blahopřání a pravidelně pro ně pořádáme jarní setkání s programem, který připraví žáci se svými učiteli. Jako hosté se těchto setkání účastní vedoucí představitelé města. Kronika a loučení s absolventy ZŠ Stále vzorně a s láskou vede školní kroniku Hana Jahodová. Na závěr školního roku připravuje se žáky II. stupně netradiční program, ve kterém se loučí žáci 9. tříd se školní docházkou. Výtvarné práce V hodinách výtvarné výchovy v 8. a 9. třídách pod vedením výtvarníka pana Miloše Kříže vytvořili žáci zajímavými technikami velké množství hodnotných prací, které byly instalovány ve všech prostorách školy.tyto práce představují více než 120 m2 a jsou opravdu ozdobou školy. Budova školy Budova ZŠ je v provozuschopném stavu za mimořádného úsilí všech provozních zaměstnanců. Pro rok 2003 byla z rozpočtu města poskytnuta škole na provoz částka ,- Kč. Na škole byla vybudována odborná učebna HV, která byla vybavena kvalitním audio systémem a novým nábytkem. Byla provedena generální oprava školní družiny včetně instalace nového nábytku. V hlavní budově byl nainstalována nová rozhlasová ústředna a vyměněny všechny radiátory, které byly v havarijním stavu. V areálu školy bylo dokončeno zabudování laviček a odpadkových košů. Všechny třídy ve II. podlaží byly vymalovány. Plnění závěrů z minulého období:,

13 Oblast pedagogicko výchovná Viz. příloha 1 Viz. Hodnocenéí Minimálního preventivního programu Oblast materiálně technická Byla provedena kompletní rekonstrukce odborné učebny hudební výchovy včetně vybavení novým nábytkem a AV technikou. Novým nábytkem byla vybavena všechna oddělení školní družiny. Oblast řídicí Škola aktivně pracuje v projektu dalšího vzdělávání učitelů s názvem Výuka pro začátek 3. tisíciletí. Na metodickou činnost ve škole i v rámci regionu se připravovaly V. Musilová a Jana Šturalová. Výzkumný ústav pedagogický v Praze zařadil Základní školu Šlapanice do podpůrného souboru pilotních škol, které budou spolupracovat na dílčích úkolech při přípravě Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, případně ověřovat některé aspekty související s realizací Rámcového vzdělávacího programu na úrovni školy. Oblast pedagogicko - výchovná Část VII. Závěry pro práci v příštím školním roce Pokračovat i nadále v systematickém působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky Aktivně pracovat v projektu Tvořivá škola na 1. i 2. stupni Pokračovat v práci na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu Oblast materiálně technická: Pokračovat v další modernizaci vnitřního vybavení budovy - školní nábytek ve třídách, ekologické bezprašné tabule, oprava podlah (dle naléhavosti), ozvučení víceúčelového kulturního sálu Přesvědčit představitele města o nutnosti zahájit rekonstrukci sportovního areálu a rekonstrukci podlahy v tělocvičně Oblast řídicí: Trvale sledovat kvalitu práce učitelů, ovlivňovat její růst a podporovat další vzdělávání všech pedagogických pracovníků Pokračovat v systému zapojení žáků jako samosprávného článku do řízení žákovských aktivit na škole Věnovat trvalou pozornost absolventům vysokých škol, kteří nastoupí na školu Na základě podkladů, které připravili M. Pantělejevová, M. Navrátilová, Z. Bílý, předsedové předmětových komisí všichni vyučující a Ivan Kalina, zpracovali,

14 Mgr.Zdeněk Bílý Mgr.Marta Navrátilová Mgr. Monika Pantělejevová Děkujeme všem pracovníkům školy za vykonanou práci v letošním školním roce. Děkujeme všem pracovníkům referátu školství OkÚ Brno venkov a jeho vedení za pomoc, kterou poskytovali škole. Děkujeme všem organizacím, které pomohly realizovat žákovské aktivity: Jihomoravská energetika, a.s., Nábytek Potrusil, AUTO-SPEKTRUM-ACC, AROMATICA, v.o.s, Šlapanice, Nářadí Veselý Brno, COCA COLA, ELSPOL Šlapanice a Město Šlapanice. Seznam příloh 1. Inspekční zpráva Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 dis. stud. spec. pedagogiky vysokoškolské školní metodik prevence 1 - vysokoškolské věková struktura do 35 let let 50 let-důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce - - 1,

15 školní metodik prevence další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: Prevence sociálně patologických jevů IV DVP, katedra veřejného zdraví Dyslexie, aj. strašáci dětí PPP Čechyňská Světový den AIDS - PPP Čechyňská školní metodik prevence: Prevence sociálně patologických jevů - PPP Čechyňská 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole 3. Individuální integrace V roce 2002/2003 na škole nebyli žáci individuálně integrovaní. Pro příští školní rok budou vypracovány individuální vzdělávací programy pro žáky,kterým PPP doporučila integraci. Část IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu Hledisko cíle: Působit na žáky všemi dostupnými prostředky v oblasti prevence drogových závislostí, kriminality a delikvence, virtuálních drog, patologického hráčství, záškoláctví,šikanování a vandalismu, xenofobie a rasismu, vychovávat a vést ke zdravému životnímu stylu a ohleduplnosti a osobní odpovědnosti za své zdraví. Hledisko aktivit: 1/Schůzka preventisty s mladšími kolegy-téma šikana a její odhalení 2/Působení všech vyučujících v jejich předmětech dle plánů předmětových komisí 3/Spolupráce rodičů a třídních učitelů na třídních schůzkách 4/Předání informací rodičům o zájmových kroužcích na škole 5/Možnost konzultace s prim. preventistou-rodiče,žáci 6/Nástěnka ve sborovně-základní informace o okamžitém řešení soc. patolog. jevů 7/Nástěnka na chodbě-informace pro žáky, základní telef. čísla kde hledat pomoc pro případ ohrožení,

16 7/Odborná vzdělávání pedagogů včetně literatury v učitelské knihovně 8/Pečlivé sledování absencí 9/Spolupráce Rady školy s rodiči a vyučujícími 10/Evidence soc. patolog. jevů a jejich řešení 11/Spolupráce s odbornými institucemi a Policií České republiky 12/Přednášky pro žáky 7. a 8. roč.-rod. problémy, rozvody rodičů 13/Informační a propagační materiál pro děti 14/Aktivity a kroužky na škole 15/Soutěže Jak to vidím já Típni to 16/Projekt využití prostorů školy v době velkých přestávek pro děti. Hledisko očekávaných výsledků: Podařilo se potlačit kouření na škole, mimo školu však tento jev ve značné míře přetrvává. Chování dětí se celkově zhoršuje, ať už ve vztazích mezi sebou či k učitelům. Specializované programy určené pro rizikové jedince v tomto škol. roce neprobíhaly ano ne věk celkem návykové látky:alk.,marih., perv.,her.,kouř. X 0 záškoláctví X 23 šikana X 10 gambling X 1 kriminalita X 0 rasismus X 0 jiné X 2,

17 Minimální preventivní program pro ZŠ Šlapanice na školní rok 2001/2002 V letošním školním roce vychází MPP z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů mezi žáky škol a školských zařízení ze dne Tento pokyn nabývá účinnosti dnem Cíl programu ve školním roce 2001/2002 Prevence: drogových závislostí alkoholismu a kouření kriminality a delikvence virtuálních drog (počítače, televize, video) patologického hráčství záškoláctví šikanování a vandalismu xenofobie a rasismu Výchova ke zdravému životnímu stylu a ohleduplnosti Výchova k osobní odpovědnosti za své zdraví Realizace programu: 1. Seznámit ředitele s programem školy. 2. Seznámit na pedagogické radě dne všechny v yučující s programem. 3. Schůzka preventisty s mladými nezkušenými pedagogy, rady, jak zaznamenat projevy přímých i nepřímých znaků šikanování, řešení modelových situací. (do ) 4. Působení všech vyučujících ve smyslu MPP v jejich předmětech. Rozpraco váno v předmětových komisích, zodpovídají předsedové Pk. 5. Spolupráce s třídními učiteli a jejich prostřednictvím s rodiči. Všichni třídní učitelé do konce září obdrží základní informační materiál k řešení sociálně patologických jevů. 6. Spolupráce s rodiči žáků osmých a devátých tříd formou letáčků. Přiblížit možné příznaky a projevy chování drogově závislých dětí. 7. Informovat rodiče všech žáků o aktivitách školy, zájmových kroužcích, možnosti konzultace s preventistou. 8. Nástěnka ve sborovně určená jako okamžitá pomoc při řešení sociálně patologických jevů. 9. Odborné vzdělávání pedagogů. 10. Spolupráce školy se specializovanými a ostatními institucemi. 11. Zajištění příslušné odborné literatury do pedagogické knihovny (Kolář: Bolest šikanování, Erb: Násilí ve škole a jak m u čelit, Carrington: Čelíme šikaně). 12. V nižších ročnících odhalovat včas specifické poruchy učení. Aktivity pro žáky: 1. Různorodé aktivity ve většině předmětů dle plánů Pk (viz. příloha).,

18 ,

19 6. Informační a propagační materiál pro žáky, videokazety. 7. Volnočasové aktivity kroužky košíkové, odbíjené, divadelní, dramatický, výtvarný a Euroteam. 8. Nepovinný předmět náboženství. 9. Mimoškolní aktivity žáků LŠU, Sokol, Junák, Hasiči, Orel. Ve Šlapanicích 21. června 2002 zpracovala N. Crháková, školní metodik prevence,

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

tel.547381221, fax. 547250286

tel.547381221, fax. 547250286 Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více