Část I. Základní charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola, Šlapanice, okres Brno - venkov, Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice, Zřizovatel školy: Město Šlapanice, okres Brno-venkov, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice Ředitel školy: Druh a typ školy: Školské zařízení: Mgr. Ivan Kalina Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Kapacita školy žáků Školní družina Kapacita - 75 žáků Kontakt: tel.: fax Školní rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na 2002/2003 Celkem z toho žáků jednu třídu speciální vyrovnávací I. stupeň ,8 II. stupeň ,8 Celkem ,3 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 60 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 16, 9 Rada školy zřízená dle 17a, odst.1 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění: Ano Zvolený vzdělávací program Název Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ Základní škola /rozšířené vyučování tělesné výchovy/ 29738/ a 9. Zaměření školy: Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením: chlapci košíková děvčata odbíjená Součásti školy Součást Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Školní družina /3 Z činnosti školní družiny:, - 1 -

2 Školní družina se zaměřila především na tělovýchovnou činnost. Uspořádala dvakrát družinovou olympiádu, turnaj v kopané, ve vybíjené a v plavání. Ve výtvarné výchově a v rámci pracovních činností děti vyráběly dárky pro rodiče a také dárky ke Dni učitelů. Nejvíce děti zaujala práce s cihlářskou hlínou. Děti navštívily cihelnu Šlapanice, muzeum a Městskou knihovnu ve Šlapanicích. Část II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č. 139/1997 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 51/47,51 100% Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 44/43,36 86,27 % / 91,26 % Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 3 Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 odešli ze školy: 4 Věkové složení pedagogických pracovníků Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let - 12 nad 50 let 3 9 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem 7 38 Rodičovská dovolená - 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Činnostní učení, Tvořivá škola 2 Jazykový seminář 3 Anglický jazyk-kurzy 8 Státní jazyková školy 1 Bakalářské studium španělštiny 1 Metodika výuky německého jazyka 1 Diferencovaná a individuální výuka matemat. 4 Hudební výchova-metodika pro učitele Informační gramotnost 22 Efektivita informatiky na ZŠ 1 Zážitková pedagogika-sborovna jako tým 2 Co nabylo v učebnicích dějepisu 2 Metodika výuky tělesné výchovy a BOZP 1, - 2 -

3 Metodika cvičení rodičů s dětmi 1 Praktické využití mezipředmětových vztahů 1 Regionální konference o ekologii a environmentální 1 výchově Zdravý způsob života a prevence závislostí 1 Právo na každý den 1 Děti a jejich práva 1 Cože? Já a rasista? 1 Etická výchova 1 Seminář pro učitele Př a Ch-učební pomůcky 1 Nebezpečné látky a jedy (zákon č. 157/98 Sb. 2 Odborná způsobilost v elektrotechnice 2 Rámcový vzdělávací program 10 Ředitelské paragrafy ve školství 1 Nové agendy ve škole 1 Školní samospráva v praxi 1 Seminář-zákoník práce 1 Podvojné účetnictví 1 ACE účto 1 Celkem 80 Romský asistent: Ne Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují bez ( ) bez ( ) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň ) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října v 7.ročníku 2 žáci, v 9. ročníku 2 žákyně 2.Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet Procento 2 9 1, ,06, - 3 -

4 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 802, průměr na jednoho žáka: 1,06 4.Údaje o přijímacím řízení na školu,uvedenou v přihlášce na 1. místě Školní rok 2002/03 Gymnázia 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 13 13,1% 5 5,2% 36 46,2% žáků přijatých 13 13,1% 2 2,1% 16 20,5% SOŠ SOU Celkem 70 70,7% 29 29,3% % 69 69,7% 29 29,3% ,3% % z počtu žáků příslušného ročníku % z počtu žáků příslušného ročníku 5. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 99 13,2 nižší ročník 4 0,5 Celkem ,7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Typ provedené kontroly: orientační inspekce duben 2003 Předmět inspekční a kontrolní činnosti: personální podmínky vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a hospitovaným předmětům, materiálně technické podmínky vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům, průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v předmětech anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, občanská výchova, hudební výchova, a předměty na I. stupni ZŠ, personální a materiální podmínky a průběh výchovně-vzdělávací práce ve školní družině. Závěry: viz příloha 1 b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: viz příloha 2 Část V. Výkon státní správy, - 4 -

5 Přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 22 - o dodatečném odložení povinné školní docházky 2 - další - - Spolupráce s jinými organizacemi Část VI. Další údaje o škole V době, kdy neprobíhá výuka, je škola využívána různými organizacemi ke sportovním, kulturním i spolkovým akcím. Plaveckou učebnu využívají okolní ZŠ k povinnému plaveckému výcviku, mateřská škola ze Slatiny pro začátečnické kurzy plavání, oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol a Orel ke kondičnímu plavání. Tělocvičnu využívají podniky i jednotlivé skupiny občanů ke sportovním soutěžím, tréninkům, relaxačnímu cvičení atd. Víceúčelový kulturní sál je využíván MěÚ k pravidelným veřejným zasedáním městského zastupitelstva a dalším setkáním s občany města. Jsou zde pořádány schůze šlapanických spolků a organizací. ZUŠ Šlapanice zde pořádá svá závěrečná veřejná vystoupení. Školní hřiště pro svoji výuku využívá šlapanické gymnázium. Učebnu výtvarné výchovy a keramickou dílnu využívá malíř a výtvarník Miloš Kříž se svojí manželkou. Pořádají zde kurzy výtvarné výchovy pro děti ze širokého okolí. Spolupráce je na velmi dobré úrovni - společné konzultace, výstavy žákovských prací, poskytování výtvarných pomůcek a kreslicích materiálů atd. Žáci školy adoptovali několik zvířat v Zoo Brno (příspěvek Kč). Pokračuje spolupráce s Pedagogickou a Filozofickou fakultou MU v Brně a s Cyrilometodějskou střední pedagogickou školou. Na škole vykonávají jejich posluchači a studenti svoji pedagogickou praxi. Učitelé spolupracují s Městskou knihovnou ve Šlapanicích, s místními hasiči i ostatními školami ve městě. P. Barcuchová spolupracuje se ZŠ Ostrava, Šeříková jako konzultantka domácího vzdělávání pro region Jižní Morava., - 5 -

6 Vedení školy a učitelé I. stupně jsou aktivně zapojeni do projektu Tvořivá škola. Učitelky se připravují na metodickou činnost a škola poskytuje své prostory pro setkávání pedagogů, kteří jsou do projektu zapojeni. M. Navrátilová na naší škole zabezpečuje zázemí pro účastníky těchto kurzů. H.Trundová absolvovala v rámci Tvořivé školy dvoudenní seminář pro matematiky 2.stupně na ZŠ. I nadále pokračuje spolupráce se ZŠ Horníkova, pilotní školou pro tvorbu RVP( 1.stupeň- K.Válková a L.Vašíčková, 2.stupeň-H.Jahodová a D.Kubínková). V únoru 2003 byla natáčena pro Jihomoravský večerník ukázková hodina Tvořivé školy u paní učitelky L.Vašíčkové. V červnu 2003 se uskutečnily tři ukázkové hodiny činnostního učení pro učitelky ZŠ Hartvíkovice. Český jazyk: 2.B paní učitelka L.Vašíčková Prvouka: 3.B paní učitelka S. Vernerová Občanská výchova: 8.B paní učitelka D. Kubínková Škola iniciovala setkání vyučujících 1.stupně s paním doktorkou I.Chválovou, odborným psychologem PPP Brno- venkov, která se školou spolupracuje. Schůzka se uskutečnila na ZŠ Šlapanice a jejím cílem bylo podrobnější osvětlení problémů žáků se specifickými poruchami učení a práce s nimi ve výuce. Vyučující měli možnost také konzultovat s paní doktorkou konkrétní případy ze třídy. V závěru tohoto setkání byla vedením školy dohodnuta na září 2003 další schůzka, tentokráte se speciálním pedagogem, za účelem přípravy individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. N.Crháková v rámci minimálního preventivního programu spolupracuje s odbornými výchovnými ústavy: Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče pro děti a mládež. A.Skotalová - výchovný poradce - spolupracovala s Protidrogovým centrem Brno, Sládkova 15 a zajišťovala přednášky pro žáky 9. tříd. V rámci výchovy k volbě povolání zajistila i letos pro žáky 9. ročníků návštěvu Úřadu práce Brno-venkov. Učitelky 1. tříd spolupracují s MŠ Šlapanice-děti z MŠ se svými učitelkami každoročně navštěvují před nástupem do školy první třídy. Žáci 1.a 2.tříd navštěvovali kurzy v Jazykové přípravce s.r.o., jejichž činnost zabezpečovala paní učitelka H. Křápková. M. Pantělejevová spolupracovala s Domem dětí Ivančice jako garant zeměpisné olympiády pro okres Brno-venkov. Je vedoucí dětského sdružení Radost, připravuje a organizuje volnočasové aktivity pro děti-letní tábory apod. Je spoluorganozátorkou turistické akce pro širokou veřejnost-bystrcký vandr., - 6 -

7 M. Pohanková spolupracuje s Jednotou českých matematiků (brněnská oblast) a Domem dětí Ivančice, je garantem matematických soutěží okresu Brno-venkov. P. Sax je členem výboru OR AŠSK Brno-venkov T. Flegr pracuje v Asociaci domácího vzdělávání. D. Kubínková zajišťuje předplatné do divadel v Brně ( Městské divadlo Brno, Mahenovo a Janáčkovo divadlo). První stupeň ZŠ je zapojen do projektu Zdravé zuby a do projektu Dopravní výchova. Zabezpečuje S. Vernerová. Na konci srpna 2003 se na naší škole uskutečnila společná schůzka vyučujících 1.stupně a matematiků 2. stupně ZŠ Šlapanice s vyučujícími 1. stupně z okolních škol, z nichž žáci přecházejí na 2. stupeň do Šlapanic. Cílem tohoto setkání bylo předat si zkušenosti z výuky a diskusí nad úskalími matematiky přispět k usnadnění přechodu žáků z 1. na 2. stupeň. Všichni zúčastnění přivítali možnost toto setkání i v dalším období pravidelně opakovat. Účast školy v soutěžích. I. stupeň Recitační soutěž (třídní kola) Školní literární soutěž v Aj Karnevalová Halloween party-přehlídka tradic a zvyků Zlatý kos hudební soutěž (školní, okresní, krajské kolo) třídy Klokánek matematická soutěž (školní kolo) 4. a 5. třídy Matematická olympiáda (školní, okresní kolo) 4. a 5. třídy Ochrana přírody nezná hranic (školní, okresní kolo) 4. a 5. třídy Turnaj ve vybíjené (okrskové kolo) 4. a 5. třídy Mc Donalds Cup, kopaná (okrskové kolo) 5. třídy Turnaj ve florballu třídy II. stupeň Český jazyk Recitační soutěž (školní kolo) třídy Olympiáda v českém jazyce (školní a okresní kolo) 8. a 9. třídy Celostátní soutěž Jak to vidím já (MV ČR) Anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk Školní literární soutěž. Přehlídka anglických dovedností (Christmas party) Konverzační soutěž v Aj roč. St. Valentine s Party soutěž o nejkrásnější přání roč. Napříč Francií (celoroční soutěž) 7. ročník Fj Nejhezčí dopis kamarádovi ve Fj 8. ročník Matematika, - 7 -

8 Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2003 (Klokánek, Benjamín,Kadet) Pythagoriáda roč. (školní a okresní kolo) Matematická olympiáda roč. (školní a okresní kolo) Zeměpis Zeměpisná olympiáda roč. (školní, okresní, krajské kolo) Dějepis Dějepisná olympiáda roč. (školní a okresní kolo) Chemie Chemická olympiáda 9. roč. (školní a okresní kolo) Korchem korespondenční kurzy chemie Přírodopis Biologická olympiáda roč. (školní kolo) Sběr léčivých bylin Soutěž o nejhezčí hmyz Fyzika Fyzikální olympiáda kategorie F (školní a okresní kolo) Model jednoduchého stroje 7. ročník (školní kolo) Hudební výchova Zlatý kos pěvecká soutěž (školní, okrskové, krajské kolo + finále) Tělesná výchova Okrskové a okresní soutěže v košíkové, vybíjené, odbíjené dívek, šplhu, halové kopané, minifotbalu a sportovní gymnastice Mc Donald s Cup kopaná (mladší žáci) Coca Cola Cup kopaná (starší žáci) Basketbalový turnaje žáků O pohár dne dětí (pořadatel ZŠ Šlapanice) Školní plavecká soutěž Rodinná výchova Čím chci být - školní soutěž pro žáky tříd Primární prevence Jak to vidím já soutěž MV ČR Típni to soutěž Ligy proti rakovině Na škole celoročně probíhá soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry a dvakrát ve školním roce se uskuteční ve spolupráci s firmou Sateso s.r.o. Šlapanice sběr papíru., - 8 -

9 Účast žáků v soutěžích. Soutěž Kategorie Soutěžící Umístění Olympiáda v Čj 9. tř. okresní kolo Marie Ječmínková Pythagoriáda 6. roč.. okresní kolo Veronika Benčíková 4. Matematická olympiáda 8. roč. okresní kolo 9. roč. okresní kolo Klokan 4.a 5. tř. 6. a 7. tř. 8. a 9. tř. Matematická olympiáda 4, tř.- městské kolo Jan Šponer Šárka Zhřívalová Lenka Rozkydalová Kamil Tichý Jan Novák Veronika Benčíková Jakub Kývala Kateřina Bónová Jan Novák Lada Procházková bodů 102 bodů 75 bodů účast účast účast Chemická olympiáda 9. tř. okresní kolo Tomáš Slouka Pavel Paták Fyzikální olympiáda F Tomáš Ferby 5. Zeměpisná olympiáda 6.roč. okresní kolo 7. roč. okresní kolo - krajské kolo 8. a 9.roč. okresní kolo Vít Staněk Radek Kryštof Radek Kryštof Tomáš Slouka Dějepisná olympiáda 9.tř. okresní kolo Irena Bočková 14. Zlatý kos Minifotbal Halová kopaná Šplh Košíková V.ročník basketbalového turnaje o Pohár Dne dětí okresní kolo - I. stupeň krajské kolo oblastní kolo krajské kolo finále Markéta Horáková Lucie Králová Veronika Veselá Veronika Veselá Michaela Báňová Michal Novák Michaela Báňová Michaela Báňová čestné uz. účast 1. místo 3. postup postup postup čestné uz. okrsek 1. okres 1. kraj 5. okrsek 1 okres 2. okrsek 1. okres 4. okres-starší žáci 1. kraj 2. okres-mladší žáci 1. žáci 5. a 6. tř. 2. Coca Cola Cup postup do semifinále oblasti (3 vítězství) Mc Donald s Cup okrsek 3. Volejbal starší žákyně okrsek - okres 3. 6., - 9 -

10 Sportovní gymnastika okrsek okres chlapci děvčata chlapci Vybíjená 4.a 5.tř. okrsek 2. Spolupráce s obcí. Z. Dufková je pomocnou trenérkou dívčího oddílu sportovní gymnastiky Sokolu Šlapanice. Trenérem mládeže košíkové v Sokole Šlapanice je P. Sax, současně pracuje ve výboru oddílu košíkové. A.Chudobová je členkou vlastivědného kroužku ve Šlapanicích a spolupracuje s národopisným souborem Vrčka. Připravovala i letos tradiční vystoupení v obci Vynášení smrtky a Královničky. Nacvičovala se žáky pěvecké vystoupení pro vítání občánků na MěÚ. N. Crháková a M. Kočí informují o činnosti žáků ( soutěže apod.)) do šlapanického Zpravodaje. Anežka Skotalová je knihovnicí Místní lidové knihovny v Praci, kde organizuje besedy se žáky ZŠ Práce. Spolupracuje rovněž s Městskou knihovnou ve Šlapanicích. T. Flegr vytváří WWW stránky školy. M. Klaška spolupracuje s fotbalovým oddílem Šlapanice při organizaci a pořádání zápasů v kopané (soutěže pořádané ZŠ). H. Křápková spolupracuje s kulturním spolkem Hrbatý hrozen ( akce pro děti-mikulášská besídka,kuličkiáda, Letní karneval). H. Trundová je vedoucí Oddílu sokolské všestrannosti předškolního žactva. L. Stloukalová pracuje v Sokole Šlapanice a je vedoucí plaveckého kroužku pro děti z MŠ. Již tradicí se stává přijetí nejlepších žáků, kteří odcházejí z naší školy, představiteli města na Radnici. Členy Rady školy jsou Š.Štěpánková, H. Trundová a T. Flegr. Spolupráce na aktivitách referátu školství OkÚ Brno venkov září-prosinec 2002 Metodické sdružení: Marta Navrátilová okresní metodik Rv a školních družin. Monika Pantělejevová okresní metodik zeměpisu. Marta Pohanková okresní metodik matematiky. Anežka Skotalová - členka okresní komise Ch.,

11 Mimotřídní aktivity Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Odbíjená 1 14 Košíková 2 27 Floorball 2 40 Míčové hry 1 17 Aerobic 1 14 Pěvecký 1 12 Exkurze a besedy organizované pro žáky Divadla B. Polívky, Špilberk, Radost Karlovarské hudební divadlo(kinosál ZŠ) Koncert manželů Kocůrkových Hvězdárna Brno Exkurze Památky Brna Muzeum Šlapanice Knihovna Šlapanice Koncert cimbálové muziky Réva Tématická exkurze Praha ZOO Brno BVV Autosalon Koncert skupiny CounTrio Hodonín Dalešická přehrada JE Dukovany Moravské zemské muzeum v Brně Terénní exkurze Kamínky z Kamenky Lipka Chráněné lokality v okolí Andělka, Čertovka, Ponětovský rybník Krytina Šlapanice Mohyla míru a slavkovské bojiště Letiště Tuřany Pálava, Novomlýnské nádrže Dietrichsteinský palác obrazy Zdeňka Buriana Beseda s králem jižní Ghany,

12 Školy v přírodě: I.A Lyžařský výcvikový kurz: 7. ročník II.A IV.A,B,C V.A,B,C VI.A,C,D VII.C Vystoupení žáků 1. stupně v kinosále ZŠ Žáci celého 1. stupně připravili a nacvičili se svými třídními učitelkami a třídním učitelem velmi úspěšné pásmo-písničky, básničky, cvičení a divadelní představení Sněhurka, které předvedli svým spolužákům z 2. stupně. S pásmem v obdobném provedení, obohaceném básničkami pro maminky, vystoupili ke Svátku matek Obě představení měla velký úspěch. Den dětí Pod vedením Hany Jahodové ve spolupráci s třídními učiteli připravili žáci 9. tříd zábavné odpoledne pro své spolužáky z 1. stupně. Den učitelů Nezapomínáme na bývalé zaměstnance školy. K jejich významným životním jubileím jim posíláme blahopřání a pravidelně pro ně pořádáme jarní setkání s programem, který připraví žáci se svými učiteli. Jako hosté se těchto setkání účastní vedoucí představitelé města. Kronika a loučení s absolventy ZŠ Stále vzorně a s láskou vede školní kroniku Hana Jahodová. Na závěr školního roku připravuje se žáky II. stupně netradiční program, ve kterém se loučí žáci 9. tříd se školní docházkou. Výtvarné práce V hodinách výtvarné výchovy v 8. a 9. třídách pod vedením výtvarníka pana Miloše Kříže vytvořili žáci zajímavými technikami velké množství hodnotných prací, které byly instalovány ve všech prostorách školy.tyto práce představují více než 120 m2 a jsou opravdu ozdobou školy. Budova školy Budova ZŠ je v provozuschopném stavu za mimořádného úsilí všech provozních zaměstnanců. Pro rok 2003 byla z rozpočtu města poskytnuta škole na provoz částka ,- Kč. Na škole byla vybudována odborná učebna HV, která byla vybavena kvalitním audio systémem a novým nábytkem. Byla provedena generální oprava školní družiny včetně instalace nového nábytku. V hlavní budově byl nainstalována nová rozhlasová ústředna a vyměněny všechny radiátory, které byly v havarijním stavu. V areálu školy bylo dokončeno zabudování laviček a odpadkových košů. Všechny třídy ve II. podlaží byly vymalovány. Plnění závěrů z minulého období:,

13 Oblast pedagogicko výchovná Viz. příloha 1 Viz. Hodnocenéí Minimálního preventivního programu Oblast materiálně technická Byla provedena kompletní rekonstrukce odborné učebny hudební výchovy včetně vybavení novým nábytkem a AV technikou. Novým nábytkem byla vybavena všechna oddělení školní družiny. Oblast řídicí Škola aktivně pracuje v projektu dalšího vzdělávání učitelů s názvem Výuka pro začátek 3. tisíciletí. Na metodickou činnost ve škole i v rámci regionu se připravovaly V. Musilová a Jana Šturalová. Výzkumný ústav pedagogický v Praze zařadil Základní školu Šlapanice do podpůrného souboru pilotních škol, které budou spolupracovat na dílčích úkolech při přípravě Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, případně ověřovat některé aspekty související s realizací Rámcového vzdělávacího programu na úrovni školy. Oblast pedagogicko - výchovná Část VII. Závěry pro práci v příštím školním roce Pokračovat i nadále v systematickém působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky Aktivně pracovat v projektu Tvořivá škola na 1. i 2. stupni Pokračovat v práci na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu Oblast materiálně technická: Pokračovat v další modernizaci vnitřního vybavení budovy - školní nábytek ve třídách, ekologické bezprašné tabule, oprava podlah (dle naléhavosti), ozvučení víceúčelového kulturního sálu Přesvědčit představitele města o nutnosti zahájit rekonstrukci sportovního areálu a rekonstrukci podlahy v tělocvičně Oblast řídicí: Trvale sledovat kvalitu práce učitelů, ovlivňovat její růst a podporovat další vzdělávání všech pedagogických pracovníků Pokračovat v systému zapojení žáků jako samosprávného článku do řízení žákovských aktivit na škole Věnovat trvalou pozornost absolventům vysokých škol, kteří nastoupí na školu Na základě podkladů, které připravili M. Pantělejevová, M. Navrátilová, Z. Bílý, předsedové předmětových komisí všichni vyučující a Ivan Kalina, zpracovali,

14 Mgr.Zdeněk Bílý Mgr.Marta Navrátilová Mgr. Monika Pantělejevová Děkujeme všem pracovníkům školy za vykonanou práci v letošním školním roce. Děkujeme všem pracovníkům referátu školství OkÚ Brno venkov a jeho vedení za pomoc, kterou poskytovali škole. Děkujeme všem organizacím, které pomohly realizovat žákovské aktivity: Jihomoravská energetika, a.s., Nábytek Potrusil, AUTO-SPEKTRUM-ACC, AROMATICA, v.o.s, Šlapanice, Nářadí Veselý Brno, COCA COLA, ELSPOL Šlapanice a Město Šlapanice. Seznam příloh 1. Inspekční zpráva Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 dis. stud. spec. pedagogiky vysokoškolské školní metodik prevence 1 - vysokoškolské věková struktura do 35 let let 50 let-důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce - - 1,

15 školní metodik prevence další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: Prevence sociálně patologických jevů IV DVP, katedra veřejného zdraví Dyslexie, aj. strašáci dětí PPP Čechyňská Světový den AIDS - PPP Čechyňská školní metodik prevence: Prevence sociálně patologických jevů - PPP Čechyňská 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole 3. Individuální integrace V roce 2002/2003 na škole nebyli žáci individuálně integrovaní. Pro příští školní rok budou vypracovány individuální vzdělávací programy pro žáky,kterým PPP doporučila integraci. Část IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu Hledisko cíle: Působit na žáky všemi dostupnými prostředky v oblasti prevence drogových závislostí, kriminality a delikvence, virtuálních drog, patologického hráčství, záškoláctví,šikanování a vandalismu, xenofobie a rasismu, vychovávat a vést ke zdravému životnímu stylu a ohleduplnosti a osobní odpovědnosti za své zdraví. Hledisko aktivit: 1/Schůzka preventisty s mladšími kolegy-téma šikana a její odhalení 2/Působení všech vyučujících v jejich předmětech dle plánů předmětových komisí 3/Spolupráce rodičů a třídních učitelů na třídních schůzkách 4/Předání informací rodičům o zájmových kroužcích na škole 5/Možnost konzultace s prim. preventistou-rodiče,žáci 6/Nástěnka ve sborovně-základní informace o okamžitém řešení soc. patolog. jevů 7/Nástěnka na chodbě-informace pro žáky, základní telef. čísla kde hledat pomoc pro případ ohrožení,

16 7/Odborná vzdělávání pedagogů včetně literatury v učitelské knihovně 8/Pečlivé sledování absencí 9/Spolupráce Rady školy s rodiči a vyučujícími 10/Evidence soc. patolog. jevů a jejich řešení 11/Spolupráce s odbornými institucemi a Policií České republiky 12/Přednášky pro žáky 7. a 8. roč.-rod. problémy, rozvody rodičů 13/Informační a propagační materiál pro děti 14/Aktivity a kroužky na škole 15/Soutěže Jak to vidím já Típni to 16/Projekt využití prostorů školy v době velkých přestávek pro děti. Hledisko očekávaných výsledků: Podařilo se potlačit kouření na škole, mimo školu však tento jev ve značné míře přetrvává. Chování dětí se celkově zhoršuje, ať už ve vztazích mezi sebou či k učitelům. Specializované programy určené pro rizikové jedince v tomto škol. roce neprobíhaly ano ne věk celkem návykové látky:alk.,marih., perv.,her.,kouř. X 0 záškoláctví X 23 šikana X 10 gambling X 1 kriminalita X 0 rasismus X 0 jiné X 2,

17 Minimální preventivní program pro ZŠ Šlapanice na školní rok 2001/2002 V letošním školním roce vychází MPP z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů mezi žáky škol a školských zařízení ze dne Tento pokyn nabývá účinnosti dnem Cíl programu ve školním roce 2001/2002 Prevence: drogových závislostí alkoholismu a kouření kriminality a delikvence virtuálních drog (počítače, televize, video) patologického hráčství záškoláctví šikanování a vandalismu xenofobie a rasismu Výchova ke zdravému životnímu stylu a ohleduplnosti Výchova k osobní odpovědnosti za své zdraví Realizace programu: 1. Seznámit ředitele s programem školy. 2. Seznámit na pedagogické radě dne všechny v yučující s programem. 3. Schůzka preventisty s mladými nezkušenými pedagogy, rady, jak zaznamenat projevy přímých i nepřímých znaků šikanování, řešení modelových situací. (do ) 4. Působení všech vyučujících ve smyslu MPP v jejich předmětech. Rozpraco váno v předmětových komisích, zodpovídají předsedové Pk. 5. Spolupráce s třídními učiteli a jejich prostřednictvím s rodiči. Všichni třídní učitelé do konce září obdrží základní informační materiál k řešení sociálně patologických jevů. 6. Spolupráce s rodiči žáků osmých a devátých tříd formou letáčků. Přiblížit možné příznaky a projevy chování drogově závislých dětí. 7. Informovat rodiče všech žáků o aktivitách školy, zájmových kroužcích, možnosti konzultace s preventistou. 8. Nástěnka ve sborovně určená jako okamžitá pomoc při řešení sociálně patologických jevů. 9. Odborné vzdělávání pedagogů. 10. Spolupráce školy se specializovanými a ostatními institucemi. 11. Zajištění příslušné odborné literatury do pedagogické knihovny (Kolář: Bolest šikanování, Erb: Násilí ve škole a jak m u čelit, Carrington: Čelíme šikaně). 12. V nižších ročnících odhalovat včas specifické poruchy učení. Aktivity pro žáky: 1. Různorodé aktivity ve většině předmětů dle plánů Pk (viz. příloha).,

18 ,

19 6. Informační a propagační materiál pro žáky, videokazety. 7. Volnočasové aktivity kroužky košíkové, odbíjené, divadelní, dramatický, výtvarný a Euroteam. 8. Nepovinný předmět náboženství. 9. Mimoškolní aktivity žáků LŠU, Sokol, Junák, Hasiči, Orel. Ve Šlapanicích 21. června 2002 zpracovala N. Crháková, školní metodik prevence,

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva školy. Základní škola Šlapanice Masarykovo náměstí 16, Šlapanice 664 51 2001/2002

Výroční zpráva školy. Základní škola Šlapanice Masarykovo náměstí 16, Šlapanice 664 51 2001/2002 Výroční zpráva školy Základní škola Šlapanice Masarykovo náměstí 16, Šlapanice 664 51 2001/2002 1. Základní charakteristika školy Název školy Základní škola Šlapanice, okres Brno-venkov, škola není právním

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více