Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce foto: Dny vietnamské kultury

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Žákovská rada 1.6 Materiálně technické podmínky školy 1.7 Údaje o školské radě 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Vzdělávací obory 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o zmeškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných žácích 5.4 Testování žáků ve školní roce Organizace výchovně vzdělávacího procesu Rozvrh hodin Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Informační systém vůči žákům a rodičům Výchovné poradenství Výsledky přijímacího řízení Metodické sdružení učitelů 1. st Sdružení učitelů 2. st Informační a komunikační technologie Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů 7.2 Významné akce školy přístupné veřejnosti 7.3 Účast žáků školy v soutěžích 7.4 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích 8. Mezinárodní spolupráce a projekty 9. Granty a projekty 10. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol 11. Závěry pro příští rok 11.1 Závěry důležité pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu 11.2 Investiční záměry

3 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Liptál, okres Vsetín adresa školy Liptál 465 právní forma příspěvková organizace IČO vedení školy ředitel:věra Halová kontakt tel.: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Liptál adresa zřizovatele Liptál kontakt tel.: fax: součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ 181 žáků 30 dětí 156 dětí + 22 zaměstnanců + 75 cizích 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,4 14,61 2. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna ZŠ 156 Komentář: Školní jídelna vaří pro strávníky děti školy, zaměstnance a také pro cizí strávníky, toto stravování je odděleno, zřízena vedlejší hospodářská činnost. Činnost Školní družiny při ZŠ Liptál Plnění plánu práce: V letošním školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 30 dětí.průměrný počet dětí z celkového počtu 30 žáků je 26,6 dětí na jeden den. Pokles průměrné docházky oproti minulému školnímu roku je způsoben dlouhodobou nemocí 2 dětí. Všechny úkoly byly splněny, všechny děti s menším či větším úspěchem prošly cestu za dobrodružstvím v celoroční soutěži O rybce Toničce a zlatých šupinkách a o jejich aktivitě svědčí i čtyři 1. místa, čtyři 2. místa a tři 3. místa v celkovém hodnocení. Přehled všech aktivit naleznete ve fotogalerii: Spolupráce s organizacemi mimo školu: - spolupráce s lidickými seniory a pracovníky Památníku Lidice - příspěvky do Lidického a Liptálského Zpravodaje - pedagogická praxe studentky Pedagogického lycea Kostka škola Vsetín

4 - celodenní program pro děti ZŠ Neubuz - historicky první schůzka družinových rodičů a přátel spojená s promítáním video záznamů z naší činnosti - vyrábění korun pro krále na Tříkrálovou sbírku - výtvarná soutěž Algida - Drakiáda s dětmi MŠ Liptál - Vize tance Praha - ŠD při ZŠ Buštěhrad Podíl ŠD na celoškolních aktivitách: - na výzdobě školy a školních akcí, výroba dárků a keramiky - na obsahu školního webu a časopisu - na ilustraci 42 jídelníčků - přípravě a realizaci Noci s Andersenem - školních projektech Vietnam, Den otevřených dveří, Den bez aut, Hledáme nejnebezpečnější místo rádio Apollo, a dalších školních akcí stanovené plánem školy. - Dopravní soutěž pro malé cyklisty V keramickém kroužku pracovalo pravidelně 12 dětí ze základní školy, další zájemci chodili nepravidelně podle zájmu nebo podle nabídky. Již druhým rokem jsme nabídli keramická tvoření i zvlášť pro dospělé. Pravidelně přicházelo kolem 7 keramiků a další pak dva dospělí s předškolními dětmi. Celkem tedy pravidelně pracovalo 23 výtvarníků a měli jsme 18 schůzek a rozhodně si všichni přejí pokračovat dále i v příštím šk.roce. I letos jsme uspořádali SOUBOJ HRNKŮ tentokrát i s internetovým hlasováním, do kterého se zapojilo přes 150 hlasujících, z toho 28 hlasujících dětí ze Školní družiny ZŠ Buštěhrad. Ze zajímavých akcí ŠD: připomenutí 3. výročí sázení Lidické trnky soutěž ve zpěvu Zlatá Tonička - galaprogram s tancem a scénkami - Heloudýně - Jablíčkový týden - oslava Dne stromů - šití rybičkového polštáře - Den zdravého jídla a ochutnávka 41 vzorků dobrůtek - Dny domácích mazlíčků - Celorepublikový Den tance - Internetové hlasování a losování výherců Souboj hrnků - Emajlování na - Oslavy a připomenutí lidových zvyků a tradic, významné dny - z kalendáře a další Vzdělávací projekty: Dětství bez úrazů Buď připraven! Zdravé zuby Zdravě jíme Problémy, nedostatky: - vybavení venkovního prostoru pro ŠD /stoly, lavičky, průlezky, / V srpnu nahradit starý písek v pískovišti novým. Závěr: Ředitelka školy oceňuje práci školní družiny a především její vychovatelky. Dlouhodobě pracuje samostatně a iniciativně, celoškolní akce, které jsou pořádány pod jejím vedením, jsou vždy pečlivě do detailu promyšleny. Nikdy se neopakují, vždy zaujme něčím novým a netradičním. Poděkování patří také za práci na webových stránkách školy.

5 1.5 Žákovská rada Datum zřízení: Funkce: Zástupci všech tříd - zajišťují vliv žáků na rozhodování o záležitostech školy. Členové parlamentu 2008/2009: 1.Dorota Ostrušková, Daniel Nohavica 2.Dorota Kamenná, Adam Bartozel 3.Lenka Kostková, Mikulec 4.Irena Tkadlecová, Pavel Mrlina 5.Jan Bukáček, Lenka Gřešáková 6.Barbora Pospíšilíková, Tomáš Sachr 7.Daniel Tučník, Rostislav Zgarba 8.Jakub Burján, Kristýna Geržová 9.Ondřej Smolík, Štěpán Bukáček Hodnocení práce Žákovské rady Žákovská rada se scházela podle potřeb, průměrně asi 1x za měsíc. Zvolila si předsedu a členové rady měli většinou za úkol projednat určitá zadání ve svých třídách. Přesvědčovali své spolužáky o potřebnosti dále pokračovat v projektu Adopce na dálku, angažovali se v akci Letadlo plné pastelek /pro Afgánistán/. Tématy jednání se stávaly i nedostatky v chování žáků na chodbách, na toaletách. Někteří zástupci tříd stěží rozumí tomu, že jsou v parlamentu zástupci svých tříd, že v parlamentu by neměli vystupovat jen sami za sebe. Velmi zodpovědně k práci přistupují zejména žáci nižších ročníků. 1.6 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Pracovna F-Ch, knihovna a počítačová učebna, učebna s inter. tabulí, žákovská kuchyňka, Prostor ve vnitřním atriu nevybaven Tělocvična, provizorní hřiště u školy Dřevodílna, pozemek Obnoven na druhém stupni v kmenových třídách vyhovující vyhovující Vyhovující, vybavení dle požadavků vyučujících a finančních možností 2 data projektory s notebooky 15 počítačů pro žáky v PC učebně interaktivní tabule, připojení na internet ve třídách na 1. stupni starší počítače bez možnosti připojení na internet Závěrečná fáze zateplení budovy Investiční záměr přestěhování školky Komentář:Vedení školy usiluje o moderní vybavení učeben i technikou. Získává na to prostředky z grantů, pronájmu ploch i dotace kraje a sdružení rodičů.

6 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 / Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2009/2010 ing. Blanka Smolíková, Bc /předsedkyně, učitelka/, Petra Zgarbová, učitelka, Ludmila Skanderová zástupkyně ředitele, Hana Vaculíková, učitelka, Petr Vaculík, Marie Machalová, Eva Krausová a Vítězslav Čech zastupitelé, Martina Mrlinová, Vlastimil Vaculík, Hana Řehánková,Eva Šťastná rodiče. Kontakt 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace 1948 Zaměření Nezisková organizace, pomoc při mimoškolních aktivitách školy, finanční pomoc Kontakt Paní Hana Řehánková, tel Vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 1.,2.,3.,6.,7.,8. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen 4.,5., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ,5.,9. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 24 Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 nad 32 VŠ JČ, OV, JA 2 zástupkyně 1,0 28 let VŠ Učit. 1. st. 3 učitelka 1,0 důchodkyně VŠ Učitelka 2.st. 4 učitelka 1,0 2 roky VŠ učit 5 učitelka 1,0 4 roky VŠ Učit. 1.st. 6 učitelka 1,0 14 let VŠ Učit. 1. st. 7 Učitel - ICT 1,0 5 let VŠ Učit. 2.st. 8 Učitel EVVO 1,0 4 roky VŠ Př-TV 9 Učitelka-MPP 1,0 6 let VŠ M 10 Učitelka - VP 1,0 31 let VŠ JČ - HV 11 učitelka 1,00 1 rok VŠ Př- TV 12 učitelka 1,00 1 rok VŠ JČ-OV 13 učitelka 1,00 10 let VŠ JA 14 učitel 0, důchodce VŠ Ch-Př Komentář: Na MD odešla TU 3. tř., na její místo nastoupila od března učitelkadůchodkyně. Po MD se v únoru vrátila učitelka angličtiny a vystřídala učitelku jazyka anglického. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 87 % Učitelé 2. stupně 76 % Vychovatelky ŠD 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Pracovní smlouva je nabízena učitelům důchodového věku v případě, že se nedaří získat učitele dané aprobace a většinou se jedná o zkrácený úvazek nevyhovující zaměstnanci v produktivním věku. Důchodci taktéž střídají učitelky odcházející na MD během školního roku. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Vedoucí ŠJ 0,75 Úplné střední 2 kuchařka 1,0 SOU 3 Pomocná kuchařka 1,0 SOU

8 4 Samostatná kuchařka 1,0 Úplné střední na VHČ 5 uklizečka 0,85 Úplné střední 6 uklizečka 0,85 SOU 7 uklizečka 0,85 SOU 8 školník 0,85 SOU 9 topič 0,25 /8 m SOU 10 ekonomka 0,4 VŠ 11 administr. pracovnice 0,4 Úplné střední Komentář: Topič a školník je stejná osoba. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Komentář:Poprvé v historii školy přichází do 1. třídy pouze jedna dívka, ostatní jsou chlapci. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Na víceletá gymnázia nebyl zájem. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední celkem střední školy odb.učiliště 2 2 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 27 V 8. ročníku 1 žákyně Komentář:Žákyně 8. ročníku na konci roku 3 nedostatečné, zákonní zástupci vzhledem k tomu nežádali o možnost ukončení úplné školní docházky. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

9 Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V stupeň VI VII VIII IX stupeň Celkem Komentář: Žáci ročníku jsou hodnoceni slovně. Jedna žákyně 1. třídy a jedna žákyně druhé třídy navštěvuje zahraniční školu. Na základě žádosti rodičů byly přijaty k domácímu vzdělávání.jednomu žákovi 5. třídy z důvodu těžké nemoci bylo schváleno individuální vzdělávání. Žáci 5.a 8. třídy budou vykonávat opravnou zkoušku a jestliže uspějí, postoupí do vyššího ročníku. Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I II III IV V stupeň VI VII VIII IX stupeň Celkem Komentář:Snížená známka z chování u 1 žáka v 5.tř. a 2 žáků v 9. třídě ve všech případech 2.st. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách

10 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň ,93 41, ,36 Celkem ,68 36, ,20 Komentář: Vysoký počet omluvených hodin zapříčinila v prvním pololetí chřipková onemocnění asi 35 % dětí onemocnělo. Také žák 5.třídy v prvním pololetí školu nenavštěvoval, většinu času trávil v nemocnici. 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 6. 1 Tělesné postižení 5. 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Testování žáků ve školním roce Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO. Žáci 9. ročníku si zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky, které ve Zlínském kraji byly povinné. Zúčastnili jsme se pilotního testování všech vědních předmětů a klíčových kompetencí. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. Škola měla možnost také zjistit, jakých výsledků dosahuje ve srovnání s ostatními testovanými školami v matematice, českém jazyku a studijních předpokladech. Percentil je počet procent ostatních žáků, které účastník předstihl. Výsledky Český jazyk 9.tř. percentil 47 OSP 9. percentil 49 Matematika 9.tř. percentil 38 Podmínky ke vzdělávání rodičovský dotazník Dotaz + odpověď všechny školy + naše škola Všechny Naše Jste spokojena s vybaveností školy? 87 % 86% Líbí se vám prostředí ve škole? 88% 100% Myslíte si, že prostředí je bezpečné pro žáky? 93 % 91 % Bojí se vaše dítě kvůli škole? 11% 5 %

11 Vyhovují vám pravidla ve škole? 91 % 91 % Jste spokojen s tím, jak se učitelé chovají k vašemu dítěti 91% 73 % Jste spokojena s chováním spolužáků k vašemu dítěti? 91 % 78 % Řízení školy rodičovský dotazník Dotaz + odpověď všechny školy + naše škola Všechny Naše Zajímá se vedení školy o vaše názory? 74 % 78 % Řeší učitelé vaše námitky a stížnosti? 83 % 81 % Myslíte si, že škola umí řešit výchovné problémy? 79 % 60 % Jste spokojena s tím, jak škola informuje o průběhu výuky? 82 % 91 % Jste spokojena s tím,jak škola informuje po studijních výsledcích? 90 % 91 % Jste spokojena s tím, jak škola informuje o své činnosti? 88 % 87 % Jste spokojena s tím, jak učitelé vysvětlují známky, které udělují? 80 % 71 % Hodnocení školy rodičovský dotazník Dotaz + odpověď všechny školy + naše škola Všechny Naše Jste spokojena s tím, jak škola připravuje na přijímací zkoušky? 81 % 86 % Jste spokojena s tím, jak škola připravuje na další studium? 84 % 85 % Jste spokojena s tím, jak škola připravuje na běžný život? 81 % 73 % Považujete čas, který Vaše dítě strávilo ve kšole za užitečný? 95 % 95 % Závěr Závěry ze šetření společnosti SCIO se týkají vycházejících žáků. Byli sledováni od 6. třídy, jejich výsledky sledovány a na závěr každý žák 9. třídy obdržel informaci, jak obstál ve srovnání s testovanými žáky 9. tříd v republice. Výsledky testování vedou učitele k těmto závěrům: - posílit výuku matematiky, zajistit účast vyučující M na vzdělávacích seminářích - zdůrazňovat sepětí školy se životem - důsledně šetřit a řešit výchovné problémy 5.5 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin:je sestavován v srpnu na celý školní rok. V letošním roce po odchodu učitelky na MD a příchodu vyučující JA došlo k menším úpravám. V souladu se školním vzdělávacím programem chceme nabídnout dětem více volitelných předmětů, aby si každý mohl vybrat podle svých zájmů. Docházelo tedy i ke slučování skupin dětí ze sousedních tříd, což se negativně odrazilo na sestavování rozvrhu. Na škole vyučovaly angličtinu dvě učitelky a ředitelka školy. Půlené třídy byly často vyučovány stejnou vyučující a při počtu 4 hodin týdně nutně docházelo k tomu, že se jazyk vyučoval i v pozdějších hodinách. Vedení školy si je vědomo těchto negativních dopadů. Na škole s tímto počtem tříd a žáků se bude hledat vhodnější řešení jen obtížně Vzdělávání mimořádně nadaných žáků: V souladu se ŠVP se snažíme pečovat o nadané žáky. Úspěchu dosáhl žák 9. třídy, který se umístil na 1. místě v Olympiádě z ČJ v okresním kole. Žákyně 9. třídy se opět velmi pěkně umístila v celostátním kole pěvecké soutěže získala 9. místo. Oběma žákům se věnovala paní učitelka individuálně mimo výuku.

12 Pro děti nadanější a zvídavější připravují vyučující v hodinách úkoly navíc, diferencují domácí přípravu a podněcují žáky k účasti na soutěžích a akcích, aby mohli uplatnit své vlohy nebo talent /hra na hudební nástroj, tanec, / Informační systém vůči žákům a rodičům: Informace žákům byly předávány: třídním učitelem, ředitelkou školy pravidelně obnovovanou nástěnkou v přízemí venkovní vývěskou plakáty na dveřích školy rozhovory, individuálními pohovory Informace vůči rodičům: pravidelné třídních schůzky 4 x za rok pracovní porady /s rodiči žáků 5. třídy, 6. třídy, rodiči budoucích prvňáčků, / žákovská knížka písemné informace ředitelky školy /příležitostně + dle potřeby/ pravidelně obnovovaná nástěnka při vstupu do školy individuální konzultace telefonické informace Výše uvedený systém je vyhovující, rodiče zvláště mladších žáků se s důvěrou obracejí na vyučující se svými starostmi a problémy. Společně se snaží o nejoptimálnější řešení. Menší rezervy nacházíme u rodičů starších žáků, kteří se schůzek neúčastní, v nutných případech jsou písemně pozváni. I když většinou projevují pochopení pro naši práci, jejich následná spolupráce je buď jen krátkodobá, nebo žádná Výchovné poradenství Výchovně vzdělávací poradenství - stížnosti rodičů na chování spolužáků 4x - projednávání kázeňských přestupků 3x - speciální konzultace na pomoc rodičům 3 x - mimořádné třídní schůzky rodičů 5. třídy 1x - pomoc PPP Vsetín při řešení konfliktních situací v 5. tř. Práce s žáky se SPU ambulantní náprava prováděna během celého roku - návštěva konzultantů z PPP Vsetín a Zlín, Valašského Meziříčí Kariérové profesní poradenství - konzultace během roku dle požadavků žáka nebo rodičů - nabídka konzultací ÚP Vsetín - účast na celokrajské přehlídce SŠ - Veletrh vzdělávání ve Vsetíně - Ostatní zdroje: plakáty, brožury škol - Atlas škol ZK - webové stránky školy - Dny otevřených dveří Výsledky přijímacího řízení: Celkem 24 žáků se napoprvé dostalo na školu, kterou si zvolili na prvním místě, z další se na vybranou školu dostali po odvolání. Přesto, že kázeň, pracovní morálka i vědomosti žáků klesají, v přijetí na školy jsou žáci velmi úspěšní.

13 5.5.6 Metodické sdružení učitelů 1. st. Splněné úkoly: - učivo rozpracováno do tematických plánů, dětem předávány týdenní plány náročné pro učitele, projednány připomínky rodičů 5. třídy úkoly zadávat a kontrolovat z hodiny na hodinu - hodnocen ŠVP ročník: a/ dle závěrů TU žáci 3. ročníku dle svých individuálních schopností splnili výstupy 1. období ŠVP /viz závěrečné práce ročníku/ b/ drobné úpravy ŠVP provedeny ve 2. verzi k c/ pokračovali jsme s prvky daltonského vyučování, kromě běžných cílů daltonu jsme se soustředili především na diferenciaci úkolů, byly zadávány náročnější úkoly a úkoly navíc pro nadanější žáky, procvičování základů učiva u žáků méně nadaných či žáků se SPU Problémy rezervy:: a/ nepodařilo se zajistit testování žáků 5. tříd úkol na září 2010 b/ systematickou prací, spoluprací s rodiči a sjednocením požadavků na práci žáků ze strany vyučujících v 5. třídě bylo dosaženo jistého pokroku třída se zlepšila kázeňsky i prospěchově, přesto tato třída zůstává velmi problémovou, i v příštím školním roce je třeba pečlivě volit schopného a perspektivního třídního učitele, který by získal podporu rodičů, pomáhal sjednocovat požadavky všech vyučujících a pracoval s kolektivem třídy i mimo výuku tak, aby žáci v rámci svých schopností dosahovali co nejlepších výsledků c/ v rámci MPP školy byly zpracovány pracovní listy a předány koordinátorce MPP d/ diskuzi ve sboru vzbudila výuka matematiky dle učebnice Fraus, dvě učitelky 1. st. se zúčastní kurzu, který je pořádán ve spolupráci s autorem učebnice Organizace výuky, projekty, mimoškolní aktivity Splněné úkoly: - nízké počty žáků v ročníku umožňují důsledný individuální přístup k dětem, vyučující se mohou věnovat dětem individuálně, mají možnost svého žáka dobře poznat a napomáhat optimálnímu rozvoji každého z nich - kvůli nízkému počtu žáků ve třídách došlo ke sloučení hodiny tělesné výchovy v 1. a 2.třídě - i v následujícím ročníku bude muset dojít k poloodborné výuce v 5. třídě, kde část úvazku vyučuje učitelka 1.st. a část úvazku učitelé 2.st. - všichni vyučující vedli celoročně zájmové kroužky a pořádali další aktivity nad rámec výuky /Noc s Andersenem, lyžařský kurz, atletický den, dopravní soutěž, Dny vietnamské kultury, / Úkoly na příští školní rok:: - celoročně přispívat na web školy a průběžně aktualizovat stránky tříd Sdružení učitelů 2. st. dopsat závěry poslední schůzky Závěry: 1. Do nové verze ŠVP provést tyto změny: 1. Posílit hodinu F v 6. tř. 2. Posílit hodinu M v 8. tř. 3. Posílit hodinu JČ v 9. tř.

14 2. Zaměření projektu EU do škol: Vyučující požadují zaměření na přírodovědné předměty. matematiku, cizí jazyky a rozvoj čtenářské gramotnosti 3. Školní časopis nebyl vydán vzhledem k vysoké nemocnosti p. učitelky. Druhé číslo letošního časopisu bude vydáno v září Klíčové kompetence budou testovány v září Vyučující VP budou jmenovitě sledovat účast žáků ve výuce a v případě neomluvené nepřítomnosti věc oznámí TU, který pak bude kontaktovat zákonné zástupce. V případě porušení této povinnosti, ŘŠ přikročí ke snížení OP vyučujícímu učiteli Informační a komunikační technologie Při výuce i zájmové činnosti mají žáci přístup na vysokorychlostní internet na učebně ICT a v učebně s interaktivní tabulí. Pedagogičtí pracovníci mají přístup na internet ve sborovně. Škola má své www stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Příkladně se na webových stránkách prezentuje školní družina. Jisté rezervy se nacházejí v prezentaci jednotlivých tříd. Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání je školou plněno. Škola zakoupila interaktivní tabuli. Třída, v níž je umístěna je připojena na internet. Další odborné pracovny by mohly být pořizovány z projektu EU školám. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s inter. tabulí žádoucí Prevence sociálně patologických jevů Cíle MPP, školní rok 2009/2010: rozvoj osobnosti a sociálního chování dětí, vytváření příznivého klimatu školy, bezpečného prostředí, tříd podporující vzájemný respekt, vést děti k toleranci, vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času dědí, spolupráce s rodiči a institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání školního metodika prevence a pedagogů v metodikách preventivní výchovy a v řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů. Metodik prevence: ing. Smolíková Blanka /studující specializační studium/ Témata preventivního charakteru Na 1. stupni: Ochrana člověka za mimořádných situací Lidé kolem nás Péče o zdraví, zdravá výživa Rodina Návykové látky a zdraví Září Seznámení žáků se školním metodikem prevence Ochrana člověka za mimořádných situací-ukázky práce hasičského záchranného sboru, policistů, promítání videa Štěstí přeje připraveným. Listopad Projekt zdravé zuby Únor Beseda s policisty Květen Projekt Vietnam Ostatní témata byla individuálně zařazena třídními učiteli do výuky jazyka českého, přírodovědy, prvouky, vlastivědy, výtvarné a tělesné výchovy.

15 Lidé kolem nás: - Vánoce u nás a jinde - Žít v jiném prostředí je někdy těžké - Respektovat se navzájem - Příběhy s ponaučením - Osobnostně-sociální hry Péče o zdraví, zdravá výživa: - potravinová pyramida - ochutnávka zdravé stravy - Můj režim dne - Prevence úrazu - Zdravé stravování-den zdravých svačin Rodina:vytváření rodokmenu rodiny - určování příbuzenských vztahů - Žijeme spolu-příklady společných aktivit se členy rodiny Návykové látky a zdraví:tělo-souhra mnoha soustav-co je pro člověka vhodné a co ne návykové látky četba knihy Filipova dobrodružství umění říci drogám ne Cíle ŠMP na prvním stupni byli splněny v těchto bodech: rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledky jednání, posílení komunikačních dovedností, pěstování právního vědomí, práce ve skupině a vytvoření pohody a klidu. Více bychom se měli zaměřit na pěstování mravních a morálních hodnot u žáků a vytváření pozitivního klimatu ve třídách formou pobytů žáků na školních výletech a spoluprací s rodiči. ŠMP na 2. stupni: Na druhém stupni byla témata zařazena do výuky občanské a rodinné výchovy, a výchovy ke zdraví. Dále jsme spolupracovali v rámci prevence sociálně negativních jevů s externími složkami jako je Archa-nízkoprahové zařízení Vsetín, Klub Most-studentský klub Valašské Meziříčí, Poradna pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm a Policie ČR. 6. třída: -zásady správné životosprávy přednáška Poruchy příjmu potravy-duben 2010 beseda s policií ČR-Chování žáků jako účastníků silničního provozu 7. třída: -auto-destruktivní závislosti-sociální a zdravotní rizika zneužívání návykových látek -prevence drogové závislosti -zásady zdravé výživy -poruchy příjmu potravy -přednáška-poruchy příjmu potravy-duben přednáška Šikana- květen beseda s policií ČR-právní dopady zneužívání návykových látek 8. třída:-vztahy mezi lidmi, partnerské vztahy -zakládání rodiny -plánované rodičovství -metody antikoncepce -sexuální zneužívání

16 -prevence zneužívání návykových látek -přednáška Šikana- květen přednáška Život v závislosti-únor beseda s Policií ČR- trestní odpovědnost nezletilých 9. třída:- péče o duševní zdraví - prevence civilizačních chorob - zdravá výživa - prevence zneužívání návykových látek - osobní bezpečí - plánované rodičovství - prevence trestní činnosti, trestní odpovědnost - přednáška Život v závislosti-únor přednáška Šikana květen beseda s Policií ČR-trestní odpovědnost - kurz první pomoci Cíle ŠMP na 2. stupni byly splněny. V následujícím školním roce bychom měli klást větší důraz na vytváření přátelského klimatu ve třídách ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči žáků, dále na proškolení pedagogů k vytváření bezpečného prostředí pro žáky. Celoškolní akce:ochrana člověka za mimořádných situací adaptační pobyt pro žáky 6. tříd drakiáda pochod s broučky projekt Zdravé zuby Halloween Zimní lyžařská škola pro nejmenší Den otevřených dveří Kurz tance a společenské výchovy pro 9. třídu Ledová Praha Florbalový turnaj Noc s Andersenem Dopravní soutěž Atletické závody projekt Staré časy bez techniky školní výlety turnaj ve fotbalu Volnočasové aktivity:florbal sportovní aktivity košíková keramika dovedné ručičky hra na flétnu Spolupráce s rodiči: Na začátku školního roku byla společná informativní schůzka pro rodiče o aktivitách školy během školního roku 2009/2010. Průběžně jsou informováni o dění na škole během třídních schůzek a webu školy. Jako každý rok se konal Den otevřených dveří a vidět tak přímo, jak probíhá výuka v naší škole.

17 Závěr: Škola obohatila ŠVP o výchovnou složku vzdělávání, která se cíleně zaměřuje na rozvoj sociální a emoční inteligence. Rozvíjí otevřenou komunikaci, spolupráci, kooperaci, pozitivní mezilidské vztahy, přátelství, pomoc, respekt, úctu, sebeúctu a empatii. Škola motivuje a klade důraz na aktivní účast a zodpovědnost žáků za své jednání a rozvoj osobnosti, sebehodnocení žáků ve výchovné a vzdělávací oblasti a motivační hodnocení posiluje tělesné, duševní a sociální zdraví nejen žáků, ale také učitelů, rodičů. V příštím školním roce by se mělo zvýšit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, klást větší důraz na spolupráci školy s rodiči, tím i nepřímo působit na žáky k většímu využití volnočasových aktivit školy Environmentální výchova Dlouhodobý program EVVO byl jen částečně naplňován v jednotlivých předmětech 1. i 2. stupně a to především podvědomým působením a probouzením dětí pro zájem o přírodu a vše živé a vytvářením pozitivních postojů k životnímu prostředí. Z dlouhodobého hlediska probíhá ve škole třídění odpadů a postupná ekologizace školy. Koordinátorem EVVO byl jmenován učitel přírodopisu, který zahájil specializační studium. Z aktivit školy v oblasti EVVO: Úprava okolí školy, třídění odpadu do nových nádob Branný den pobyt a plnění úkolů v přírodě Den Země ve spolupráci s Ochránci přírody Sběr papíru kg papíru Sběr železa Dny vietnamské kultury Staré časy bez techniky projektový den v přírodě (všechny třídy) Zmapování současné situace EVVO ve škole (SWOT analýza) Nesplněné akce: - Den zdraví - Poznej a chraň - ekologická soutěž Návrhy pro následující školní rok: 1) Základní proškolení všech pedagogických pracovníků v oblasti EVVO 2) Rozvržení jednotlivých akcí do více měsíců 3) Realizovat dlouhodobý projekt EVVO 4) Spolupráce všech tříd s ekologickými středisky (především využití jejich programů) 5) Účast na některé z ekologických soutěží (např. Poznej a chraň) 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů pracovník termín studia instituce název akce Halová Smolíková Vzdělávání managementu Zahájen září 09 financování 1 100, ,-

18 g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 1.4. Vzdělávání správních zaměstnanců Sobotka Ildžová Zgarbová Mynářová Grygarová Hromadová Zajícová Pilná Skanderová Halová Smolíková Daňová Daňová Daňová Švachová Mikulcová Škrabánková Zahájen únor 10 Splývavé čtení Splývavé čtení Logopedie Splývavé čtení Neočekávané situace Pohybové hry Angličtina Motivační setkání učit. JA Angličtina efektivně ŠVP ŠD Moder. vzděl. s Googlem Ani výklad nemusí být nuda Účetní uzávěrka Multisoft Školení vedoucích ŠJ Školení Hygienické požadavky pro ŠJ EU 1 300, ,- 350,- 600,- 560,- 700, ,- 650, ,- 590,- 500,- 450,- 500,- 600,- 0,- 800,- Komentář: Ke ukončila pracovní poměr učitelka JA a výchovná poradkyně. Pro příští školní rok je třeba vybrat výchovného poradce z řad učitelů 2. st. a perspektivního pedagoga, který by vystudoval specializační studium. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola se na veřejnosti prezentuje prostřednictvím: vývěska před školou pravidelně v Liptálském zpravodaji rádio Apollo Méně se nám daří proniknout do regionálního tisku či televize. 7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Sdružení rodičů při ZŠ Liptál pomoc při mimoškolních aktivitách /Kurz tance a společenské výchovy, zabíjačka, Den profesí, Den vietnamské kultury/ - financování odměn, soutěží, upomínkových předmětů pro absolventy, divadelní vystoupení, kurz první pomoci

19 Mateřská škola Liptál - návštěvy předškoláků ve škole - cenná spolupráce při zápisu Dětský domov při ZŠ Liptál - výměna pozvánek při významných akcích obou zařízení ZUŠ Morava, pobočka Liptál - pomoc při organizování koncertů - spolupráce při náboru žáků Dále jsme spolupracovali: PPP Vsetín Hrbová a PPP Zlín, Valašské Meziříčí klinický psycholog firma MAVE, Čalounictví Petr Vaculík, VALATRANS, IRISA, SOŠ sklářská Valašské Meziříčí Sbor dobrovolných hasičů Liptál Hasičský záchranný sbor Vsetín Policie Vsetín Krajská hygienická stanice se sídlem ve Vsetíně FC Liptál 7.2 Významné akce školy přístupné veřejnosti Září Říjen Listopad Únor Květen Drakiáda Zájezd na Orlí hnízdo Koncert ZUŠ Morava Pochod broučků Halloween Zabíjačka Dny vietnamské kultury Pravidelné akce pro veřejnost: kurz keramiky kurz jazyka anglického 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Olympiáda z JČ Recitační soutěž Matematický klokan Pythagoriáda Matematická olympiáda Dějepisná olympiáda Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Florbal regionální liga 6. místo Orion florbal cup místo v okrese - chlapci Orion florbal cup - dívky místo v okrsku Turnaj Centra sportu při ZŠ Luh místo Halová kopaná místo

20 Minifotbal 8 účast Vybíjená chlapci místo v okrsku Vsetín Vybíjená dívky 15 účast Dopravní soutěž ml. kategorie místo v okrese Dopravní soutěž st. kategorie místo v okrese Branný závod 110 Školní kolo Vánoční turnaj ve florbalu 12 Školní kolo Vánoční turnaj ve vybíjené 15 Školní kolo Lyžařský závod Š. kováře 57 Školní kolo Lyžařský kurz pro 1. st. 15 Školní kolo Lyžařský kurz pro 7. tř. 25 Školní kolo Olympijský den 160 Školní kolo Fotbalový turnaj 40 Školní kolo Komentář k údajům o mimoškolních aktivitách:zš Liptál je vesnickou školou a i když dopravní obslužnost obce je na velmi dobré úrovni, rodiče nemají možnosti pravidelně děti dopravovat do kroužků a škol ve Vsetíně. Z tohoto důvodu každý učitel vede alespoň jeden zájmový kroužek, v průměru alespoň 1x za měsíc jsou pořádány celoškolní akce mimo výuku. Do budoucna hodláme více spolupracovat s místní knihovnou, která je umístěna v budově školy. V letošním roce se děti hlásily do těchto kroužků: - jazyk anglický pro 1. třídu - jazyk anglický pro 2. třídu - dovedné ručičky - basketbal - karate - florbal pro mladší žáky - florbal pro starší žáky - keramika - redakční 8. Mezinárodní spolupráce a projekty Comenius Škola již druhým rokem spolupracovala s partnerskými školami v Itálii, Španělsku a Turecku v projektu Comenius partnerství škol. V letošní roce děti pod vedením učitelek JA připravily mezinárodní kuchařku, kalendář svátků a tradic, vyměňovaly si informace em a na setkání přes skype. Celkem 5 pedagogických pracovníků navštívilo Španělsko a 5 pedagogických pracovníků navštívilo Itálii. Kromě možnosti poznat historické a kulturní památky obou zemí měli příležitost poznat i školní vzdělávací programy, každodenní život v tamějších školách, porovnávali způsoby výuky, vybavení škol i materiální zázemí. Realizace projektu je přínosem pro malé i velké na naší škole. Již v příštím roce budeme opět usilovat o spolupráci v partnerství škol, tentokrát bychom svou pozornost rádi obrátili k zemím severně od naší republiky. Jedna paní učitelka získala grant na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zúčastní se 14 denního studijního pobytu pro učitele jazyka anglického v Británii. 9. Granty a projekty

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více