5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky."

Transkript

1 5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě produktů nebo přeměně substrátu na jeden či více produktů, přičemž proces je katalyzován buď volnými buňkami nebo buňkami vázanými na nosič (imobilizované buňky) nebo jedním nebo více enzymy vázanými na nosič (imobilizovanými enzymy). Obecně pro bioreaktory platí, že musí mít přívod a odvod média, přívod inokula, míchací zařízení, ventil na přívod vzduchu, ventil na odebírání vzorků, vyhřívání, teploměr, tlakoměr, případně i jiné měřící články. Bioreaktory lze klasifikovat podle různých kritérií, základní dělení je podle způsobu kultivace a podle tohoto kritéria dělíme bioreaktory na Míchací tanky (stirred-tank) Vířivé reaktory (airlift bioreactor) S pevnými nosiči (např. fixed-bed bioreactor) Membránové bioreaktory (např. hollow fiber perfusion bioreactor) Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky. Obr. 5.1: Schématická znázornění jednotlivých typů bioreaktorů (podle Crommelin et al., 2007) A) Míchací tank regulátor motor louh kyselina výstup vzduchu teplotní čidlo buňky nárazový kryt živiny chladící voda regulátor regulátor chladící voda rozprašovač odběr sterilní vzduch

2 B) Vířivý reaktor sací trubka vzduch C) Reaktor s pevnými nosiči vzduch výměník plynu nosiče pumpa

3 D) Membránový reaktor inokulační vstup vodní plášť produkt živiny produkt živiny Buňky ve vnitřním prostoru prstence Lumen Vnitřní membrána Vnější membrána Podle kinetiky buněčného růstu a způsobu tvorby produktů rozlišujeme tři typy bioreaktorů Vsádkový (batch) Dávkovací (fed-batch) Kontinuální bioreaktor Další kritéria dělení bioreaktorů mohou být následující bioreaktory pro kultivaci volných buněk nebo pro imobilizované buňky a enzymy podle objemu - laboratorní (do cca 30 l), čtvrtprovozní (30 až 100 l), poloprovozní (100 až l) a provozní (nad 5 m 3 ) podle tvaru rozlišujeme bioreaktory válcové, s kulatým dnem, cirkulační, věžové s mechanickým, pneumatickým a hydrodynamickým mícháním (čerpadlo) nesterilní (př. pivovarnictví, zpracování odpadů, sterilní (farmacie), speciální (GMO, tkáňové

4 kultury) aerobní, anaerobní, aj. Ve všech typech bioreaktorů rostou buňky ve 4 fázích (obr. 5.2): fáze lagu, fáze exponenciálního růstu, fáze stacionární a fáze odumírání kultury. Někdy je ve fázi exponenciálního růstu ještě rozlišována fáze zrychleného a fáze zpomaleného růstu. Obr. 5.2: Růstové fáze buněk v bioreaktoru fáze zpomaleného růstu stacionární fáze fáze zrychleného růstu exponenciální fáze fáze odumírání lag fáze Lag-fáze: přípravná fáze, buňky se nerozmnožují, ale zvětšují svůj objem, dochází u nich k aktivaci enzymového systému; délka lag-fáze závisí na druhu daného mikroorganismu, fyziologickém stavu buněk, velikosti inokula a na složení nového růstového media Fáze zrychleného růstu: období, kdy všechny enzymové reakce dosahují mezních konstantních rychlostí a přecházejí do ustáleného stavu Exponenciální (logaritmická) fáze: začíná tehdy, kdy rychlost růstu dosahuje konstantní hodnotu, buňky mají nejkratší generační dobu, logaritmus počtu buněk je přímo úměrný času Fáze zpomaleného růstu: postupným vyčerpáním živin a hromaděním toxických metabolitů, mikroorganismy ztrácí schopnost rozmnožovat se stejnou rychlostí jako v exponenciální fázi Stacionární fáze růstu: zastavuje se přírůstek živých buněk, dochází k pomalému rozmnožování, které je kompenzováno odumíráním buněk Fáze odumírání: buňky se již nerozmnožují, pouze odumírají, dochází k postupnému snižování počtu buněk Fyziologické vlastnosti mikrobiálních buněk závisí na tom, ve které růstové fázi se nacházejí. Buňky, které jsou v pozdní lag-fázi nebo v exponenciální fázi, jsou mnohem citlivější vůči vlivům vnějšího prostředí než buňky ve fázi stacionární.

5 Exponenciální růst kultury, který je z technologického hlediska nejvýhodnější, je časově omezený. Při jednorázové kultivaci dochází k vyčerpání živin a tím i ke zpomalení růstu. Jednou z možností, jak prodloužit exponenciální fázi je kontinuální kultivace. Je to systém, do kterého se kontinuálně přivádějí živiny, a využité kultivační medium se kontinuálně odvádí z kultivační nádoby. Tím se dosáhne ustáleného stavu, při kterém se udržuje konstantní množství živých buněk Kultivační zařízení Výběr kultivačního zařízení musí odpovídat především biologickým vlastnostem kultivovaných mikroorganismů nebo buněk. Kromě toho je ale třeba respektovat i chemické, fyzikální ale i technologické parametry. Co se týče biologických vlastností, je rozhodující velikost mikroorganismů a jejich morfologické vlastnosti; mikroorganismy mohou růst jako jednotlivé buňky (bakterie, kvasinky), ve formě vláknité (aktinomycety) nebo jako vláknité mnohobuněčné organismy (vyšší houby). Buňky vyšších organismů pak mohou růst jednotlivě nebo jako přisedlé; mají větší nároky na složení kultivačního média a jsou citlivé na kontaminaci mikroorganismy. Např. mykoplasmata jsou vážným problémem, se kterým se potýká většina laboratoří pracující se živočišnými buňkami, plísně jsou pak trvalým problémem rostlinných buněčných a tkáňových kultur. Mechanické poškození provází kultivace prakticky všech typů buněk. Důležitým parametrem je charakter substrátu, který může být dodáván v pevném, polotekutém, kapalném nebo plynném stavu. Nejkomplikovanější je v tomto smyslu dodávání plynů vzduchu, kyslíku, CO 2 nebo metanu. Pevný substrát vyžadují především vyšší houby, jejichž plodnice nemohou růst submerzně v tekutém médiu. Většina organismů vyžaduje ke svému růstu kyslík, který je možno dodávat do kultivačního zařízení různými způsoby mícháním, profukováním apod. Provzdušňování je možné provádět povrchově nebo submerzně. Některé organismy naopak v přítomnosti kyslíku nerostou a neprodukují příslušný metabolit, rekombinantní protein. Proto je nutno z média kyslík odstranit, např. jeho probubláváním metanem nebo CO 2. Veškerý materiál v bioreaktoru musí být před započetím vlastního procesu kultivace zbaven všech mikroorganismů. O procesech sterilizace bude pojednáno v kapitole 6. Sterilizovat je nutné jak vlastní živné médium, tak všechny do bioreaktoru vstupující složky (včetně plynů) a taky samotné kultivační zařízení. Některé procesy ale nevyžadují striktně sterilní podmínky, z hlediska sterility odlišujeme výroby zcela aseptické, výrobně aseptické, částečně aseptické a zcela nesterilní. Velikost kultivačního zařízení je pro průmyslové procesy naprosto klíčová. Všechny biotechnologické výroby jsou nejprve prováděny v malých kultivačních zařízeních a jsou postupně převáděny z laboratorního do výrobního měřítka. Přechod z jednoho objemu do druhého by měl být prováděn zpravidla v rozsahu jednoho objemového řádu.

6 Typy kultivačních zařízení Nejjednodušším kultivačním zařízením je prostá skleněná kultivační baňka, např. Erlenmeyerova nebo varná baňka zpravidla o objemu do 500 ml. Kultivaci v baňkách výrazně ovlivňuje rychlost rozpuštění kyslíku. Ta je dána jednak mechanickými vlastnostmi třepacího zařízení, ale také poměrem objemu média k celkovému objemu a tvaru baňky. Proto se baňky konstruují s různými typy zarážek uvnitř. Objem média k celkovému objemu baňky by měl dosáhnout maximálně 30%. Uzávěr baňky musí být propustný pro proudění plynů v obou směrech a to tak, aby byla současně zajištěna sterilita. Standardní vatové zátky toto zajišťují spolehlivě. Baňky s naočkovanou kulturou organismu jsou umístěny v termostatech, které udržují vhodnou konstantní teplotu. Aerace je zajištěna třepáním baněk ve třepačce. Třepačky mohou být reciproké nebo rotační. Pro reciproké třepačky, které jsou levnější, jsou důležitými parametry frekvence třepání a amplituda kyvu. S rostoucí frekvencí a amplitudou roste množství rozpuštěného kyslíku v médiu, ale jen do určité meze. Rotační třepačky zajišťují lepší vzdušnění média, ale jsou dražší. Od objemů 500 ml média je vhodné převést kultivaci do sofistikovanějších zařízení, pravých bioreaktorů či fermentorů. Za bioreaktor můžeme obecně považovat jakékoli zařízení pro kultivaci jakéhokoli typu buněk. Jako fermentor budeme označovat bioreaktor, ve kterém se kultivují bakteriální buňky nebo kvasinky. V bioreaktorech probíhají složité biochemické a biofyzikální procesy, které ve svém důsledku vedou k nárůstu buněčné hmoty a k syntéze metabolických produktů. V závislosti na typu procesů se používají různé typy bioreaktorů. K základním částem každého bioreaktoru patří (obr 5.1 A): reaktorová nádoba přívod a odvod média přívod inokula míchací zařízení s motorem ventil na přívod vzduchu zařízení na odběr vzorků vyhřívání teploměr, tlakoměr, měřící a regulační články ph, koncentrace O 2, CO 2, atd. podle složitosti zařízení Laboratorní bioreaktory jsou mezistupněm převádění výsledků výzkumné činnosti do výrobního procesu. Jsou sice objemově na úrovni baněk, ale vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání (tvar, větrací a míchací zařízení) se podobají výrobním bioreaktorům. Existují stacionární laboratorní bioreaktory, které jsou pevně uchyceny k podstavci nebo držáku. Mají pláště nebo spirální zařízení pro sterilizaci na místě (in situ), to slouží taky k vyhřívání bioreaktoru. Přenosné laboratorní bioreaktory se sterilizují buďto prázdné nebo už s médiem v autoklávech. Poté se umístí do vodní lázně, ve které je udržována konstantní kultivační teplota. Vedle samotného bioreaktoru je celý kultivační systém doplněn regulačním zařízením ovládaným procesorem. Toto regulační zařízení slouží k ovládání jednotlivých přídavných zařízení, kterými se nastavují parametry kultivačního procesu teploty, přívodu živin, úpravy ph a aerace a taky k řízení odběru vzorků při kontinuální kultivaci apod. Laboratorní bioreaktory se vyrábějí skleněné a jejich pracovní objem se pohybuje kolem 5 litrů

7 (maximálně až do 30 litrů), přičemž množství média dosahuje od 1 do 3 litrů. Čtvrtprovozní až poloprovozní bioreaktory navazují na bioreaktory laboratorní a slouží především k ověření technologických parametrů před převedením procesu do výrobní fáze. Zřejmě nejdůležitějším parametrem, který se v poloprovozních bioreaktorech sleduje, je proces aerace. S rostoucím objemem kultivačního média je stále těžší zajistit jednak rovnoměrné prohřátí celého objemu média a jednak homogenní okysličení. V poloprovozních bioreaktorech se proto testují parametry míchadel, velikost, typ a velikost zarážek a větracích systémů. Ověřuje se, jak zarážky a větrací systémy ovlivní aeraci v závislosti na jejich umístění uvnitř bioreaktoru. Poloprovozní bioreaktory jsou zhotoveny z nerezavějící oceli, mají tvar válce a objem nejčastěji do 400 (maximálně až do 5 000) litrů. Plní se zpravidla na 120 až 250 litrů. Výrobní bioreaktory se podle způsobu dodávání energie dělí na mechanické (míchací zařízení je napojeno na elektromotor), pneumatické (provzdušňování se děje stlačeným plynem) a hydrodynamické (promíchávání čerpadlem). Různé typy míchadel, které se používají ve výrobních bioreaktorech, jsou výsledkem dlouholetého testování v mnoha průmyslových provozech. Objemy výrobních bioreaktorů se řídí podle požadavků na výrobu a mohou dosahovat stovek hektolitrů Typy kultivací Při realizaci procesů v průmyslovém měřítku se nejčastěji používají submersní (ponořené) procesy kultivace. Rozlišujeme tři typy kultivací diskontinuální, kontinuální a semikontinuální Diskontinuální kultivace (jednorázová, vsádková, batch ) Je nejjednodušší typ kultivace, který je typický pro baňky. Při tomto způsobu je mikroorganismus inokulován do fixního objemu média. V průběhu kultivace v médiu ubývají živiny a akumulují se produkty. Nutriční prostředí se při diskontinuální kultivaci trvale mění. Pro tento typ kultivace je typická růstová křivka uvedená na obr Kontinuální kultivace (průtočný systém) Při tomto typu kultivace se koncentrace nutrientů, biomasy i produktů (metabolitů) v systému téměř nemění. Živiny jsou kontinuálně dodávány, biomasa nebo produkty metabolismu a odpadní látky jsou pravidelně odebírány. Mikroorganismy zde rostou v podmínkách ustáleného stavu a proces fermentace je snadno ovladatelný. Obecně se tento typ kultivace vyznačuje vyššími náklady na experimenty. Při kontinuálních kultivaci je obtížné udržet aseptické podmínky, je při ní vyšší riziko kontaminace. Cílem kontinuální kultivace je udržet kulturu co nejdéle v exponenciální fázi růstu. Jako příklady použití tohoto typu kultivace je možno uvést produkci velkých objemů biomasy nebo čištění odpadních vod. Zařízení pro kontinuální kultivace se dělí principiálně na dva typy: chemostat, ve kterém je hustota populace udržována na konstantní úrovni díky nízké koncentraci jedné ze základních přitékajících živin, zatímco ostatní složky živné půdy jsou v nadbytku (konstantní je koncentrace jednoho substrátu) turbidostat, u kterého hustotu populace reguluje fotobuňka tak, že když dojde ke zvýšení hustoty nad určitou mez, tak se zvýší přítok živné půdy; když hustota klesá, tak se přítok živné půdy sníží (konstantní je v tomto případě koncentrace biomasy).

8 Semikontinuální kultivace ( fed batch ) I v tomto případě je, jako u diskontinuální kultivace, prováděna inokulace do fixního objemu média. V průběhu procesu se ale periodicky přidávají živiny, resp. další komponenty tak, aby nedocházelo k inhibici přebytkem substrátu i produktu a bylo dosaženo vysoké produktivity. Semikontinuální kultivace je častým typem fermentačních procesů. Jako příklad může sloužit výroba droždí Jiné typy kultivací Kromě výše uvedených submerzních způsobů kultivace v bioreaktorech se ve speciálních případech používají povrchová kultivace na tekutých živných půdách a kultivace na pevných živných půdách. Povrchová kultivace na tekutých živných půdách se provádí na mísách z pozinkovaného plechu. Jednotlivé mísy s živným médiem se sestavují nad sebou do pater. Sterilizace mís se provádí horkými parami nebo chemickými činidly. Živné médium se přivádí již sterilizované. Tento typ kultivace se uplatňuje zejména u vláknitých mikroorganismů např. Aspergilus niger, který produkuje kyselinu citronovou. Kultivace na pevných půdách se využívá především v diagnostice mikroorganismů nebo při výchozím namnožení zásobních kultur pro přípravu inokula (viz dále). Živné půdy mají stejné složení jako půdy tekuté, ale jsou ztuženy agarem, želatinou nebo silikagelem. Ojediněle lze metodu využít pro kultivaci patogenních mikroorganismů na produkci očkovacích látek. Jedlé houby se kultivují na sypkých materiálech, jako jsou otruby, pokrutiny, sláma apod. Stejné substráty se používají při produkci enzymů, zchutňování slámy a jiných celulózových odpadů ke krmným účelům Další otázky spojené s bioreaktory Požadavky na materiály vhodné pro konstrukci bioreaktorů Na materiály používané ke konstrukci bioreaktorů jsou kladeny některé specifické požadavky materiály vstupující do kontaktu s mediem nebo buněčnou populací musí odolávat korozi a nesmí se z nich uvolňovat do media kovové ionty materiály nesmí působit na buněčnou populaci toxicky materiály musí snášet opakovanou sterilizaci parou o vysokém tlaku míchadla, vstupní porty, apod. musí být dostatečně odolné vůči deformaci při mechanickém namáhání z hlediska potřeby vizuální kontroly jsou preferovány transparentní materiály (sklo) Měření a regulace průběhu fermentačního procesu Při biotechnologických výrobách jsou výtěžky produktů značně závislé na přesném dodržování a kontrole příslušných technologických předpisů. Proto je nutné, aby laboratorní, poloprovozní i provozní bioreaktory byly vybaveny spolehlivým měřícím a regulačním zařízením. Během procesu se měří následující fyzikální a fyzikálně-chemické parametry:

9 fyzikální parametry: teplota, tlak páry, vody a stlačeného vzduchu, příkon, tvorba a množství pěny, průtok plynů a kapalin. V případě tvorby pěny fungují čidla založená na vodivosti: jakmile dojde ke zvýšení tvorby pěny a pěna se dotkne elektrody v horní části bioreaktoru, uvede se do činnosti přítok odpěňovacího prostředku. fyzikálně-chemické parametry: ph, redoxní potenciál, množství rozpuštěného kyslíku (kyslíková elektroda), chemické činitele (měření koncentrace stimulátorů a inhibitorů růstu nebo tvorby produktů jako jsou C, N, P, S, Mg, K, Na, Fe, regulátory růstu, prekursory apod., měření koncentrace NH 4 +, Mg 2+, Na +, Ca 2+ PO 4 3- atd. specifickými elektrodami. V současné době se měření provádí průběžně pomocí automatických analyzátorů Příprava inokula Přípravou inokula se rozumí převedení zakonzervované buněčné kultury ve stavu klidu do živného média do produktivního stavu růstu a množení. V podstatě se během procesu musí z pár tisíc buněk ve zkumavce namnožit objem i několika set litrů. Tento proces zahrnuje několik dílčích kroků: přenos konzervovaných buněk do reaktivačního média zabránění možnostem kontaminace média sledování kvantity a fyziologického stavu buněk (zjištění růstové křivky) Uveďme si jednoduchý příklad přípravy inokula a dalšího nakládání s ním: Mycelium zamražené ve vegetativním stavu se rychle rozmrazí při 37 C. Celkem 1 ml vzorku se přenese do 300 ml Erlenmeyerovy baňky se 40 ml média, které je předem vysterilizované. Baňka se inkubuje 24 h na třepačce při 28 C. Po 24 h se 10 ml získané suspenze přenese do 2 litrové baňky, která obsahuje 400 ml stejného sterilního média a inkubuje se opět 24 h. Získaná kultura se asepticky přenese do 380 l stejného média a po přibližně 40 h kultivace je kultura téměř na konci exponenciálního růstu a může se přenést do fermentoru o objemu l. Nárůst buněk se monitoruje jednak sledováním změn ph, spotřebou kyslíku a hmotnosti buněk po centrifugaci. Transfer do produkční nádoby se provádí na konci exponenciální fáze růstu. Inokulum se do kultivační nádoby obvykle dodává v množství okolo 1-5 % objemu Shrnutí kapitoly Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Bioreaktory dělíme podle způsobu kultivace na míchací tanky, vířivé reaktory, bioreaktory s pevnými nosiči a membránové bioreaktory. Podle kinetiky buněčného růstu a způsobu tvorby produktů rozlišujeme vsádkový, dávkovací a kontinuální bioreaktor. Podle velikosti a účelu použití rozlišujeme bioreaktory laboratorní, čtvrtprovozní, poloprovozní a výrobní. Výběr kultivačního zařízení musí odpovídat především biologickým vlastnostem kultivovaných

10 mikroorganismů nebo buněk (velikost a morfologie). Kromě toho je ale třeba respektovat i chemické (charakter substrátu), fyzikální (způsob provzdušňování) ale i technologické parametry (sterilita prostředí). Ve všech typech bioreaktorů rostou buňky ve 4 fázích: fáze lagu, fáze exponenciálního růstu, fáze stacionární a fáze odumírání kultury. Rozlišujeme tři typy kultivací diskontinuální, kontinuální a semikontinuální. V případě kontinuální kultivace rozlišujeme chemostat a turbidostat. Při biotechnologických výrobách jsou výtěžky produktů závislé na přesném dodržování a kontrole příslušných technologických předpisů. Proto je nutné, aby laboratorní, poloprovozní i provozní bioreaktory byly vybaveny spolehlivým měřícím a regulačním zařízením, které v průběhu procesu udržuje konstantní fyzikální a chemické parametry. Základním krokem při práci s bioreaktory je příprava inokula, tedy převedení zakonzervované buněčné kultury ve stavu klidu do živného média do produktivního stavu růstu a množení. Velikost kultivačního zařízení je pro průmyslové procesy naprosto klíčová. Všechny biotechnologické výroby jsou nejprve prováděny v malých kultivačních zařízeních a jsou postupně převáděny z laboratorního do výrobního měřítka. Přechod z jednoho objemu do druhého by měl být prováděn zpravidla v rozsahu jednoho objemového řádu Příklady a úlohy k zamyšlení 1) Jaká je generační doba fermentované bakteriální kultury, jestliže v čase T1 bylo množství bakterií 5 x 10 6 /ml a po 2 hodinách (v čase T2) toto množství činilo 10 8 /ml. 2) Z výše uvedených parametrů určete rychlost dělení bakteriální kultury 3) Odvoďte dobu lagu z uvedeného grafu č. 1 Graf č. 1 5,00E+06 4,50E+06 počet bakterií 4,00E+06 3,50E+06 3,00E+06 2,50E+06 2,00E+06 1,50E+06 1,00E+06 5,00E+05 1,00E+00 čas

11 4) Podle růstové křivky znázorněné na grafu č. 2 určete, o jaký charakter růstu se jedná Graf č. 2 1,00E+07 9,00E+06 počet bakterií 8,00E+06 7,00E+06 6,00E+06 5,00E+06 4,00E+06 3,00E+06 2,00E+06 1,00E+06 1,00E+00 čas ) Podle růstové křivky znázorněné na grafu č. 3 určete, o jaký charakter růstu se jedná Graf č ,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 log počtu bakterií čas

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE M. Minařík, M. Sotolářová 1), J. Masák 2), A. Čejková 2), M. Pohludka 2), M. Siglová 2), V. Jirků 2), 1) EPS, spol. s

Více

Sylabus Základy bioinženýrství N319002

Sylabus Základy bioinženýrství N319002 Sylabus Základy bioinženýrství N319002 Sylabus obsahuje souhrn základních faktů předmětu Základů bioinženýrství. Pro jejich správnou interpretaci, pochopení a začlenění do kontextů je třeba mít znalosti

Více

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ SYSTÉMY BILGICKÉH DSTRAŇVÁNÍ NUTRIENTŮ Degradace organických dusíkatých sloučenin Bílkoviny (-NH 2 ) hydrolýza deaminační proteázy enzymy aminokyseliny amoniakální dusík + organické látky nitrifikace ox/anox

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

PŘENOS KYSLÍKU V BIOTECHNOLOGII. Úvod. Limitace metabolismu kyslíkem

PŘENOS KYSLÍKU V BIOTECHNOLOGII. Úvod. Limitace metabolismu kyslíkem PŘENOS KYSLÍKU V BIOTECHNOLOGII Při aerobních procesech katalyzovaných buňkami nebo enzymy je nutné zabezpečit dostatečný přívod kyslíku do fermentačního média reaktoru (fermentoru). U některých organismů

Více

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M.

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M. BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN Baroň M. Biologické odbourání kyselin, jablečno-mléčná či malolaktická (od malic acid = kyselina jablečná, lactic acid = kyselina mléčná) fermentace je proces, při němž dochází

Více

Zbytky léčiv v ŽP a jejich dopady na potravinářské technologie

Zbytky léčiv v ŽP a jejich dopady na potravinářské technologie Zbytky léčiv v ŽP a jejich dopady na potravinářské technologie DETEKCE PŘÍTOMNOSTI ANTIBIOTIKA V TEKUTÉM MÉDIU JAROMÍR FIALA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí

Více

Hybridní chladiče. O nás. Princip provozu Hybridní chladič

Hybridní chladiče. O nás. Princip provozu Hybridní chladič O nás Hybridní chladiče Společnost Sultrade Praha s.r.o. zastupuje v oblasti hybridních chladičů švýcarskou společnost Jäggi/ Gűntner (Schweiz). Jäggi vyvíjí, vyrábí a dodává hybridní chladiče, které jsou

Více

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů Mikrobiologické zkoumání potravin Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů Potravinářská mikrobiologie - historie 3 miliardy let vývoj prvních

Více

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Technika a technologie bioplynového hospodářství Technika a technologie bioplynového hospodářství Praha 2006 Hlavní komponenty zařízení: Přípravná část Zpravidla se jedná o soustavu nádrží, kde dochází k úpravě sušiny kejdy na požadovanou hodnotu. Současně

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Technologický reglement

Technologický reglement Technologický reglement Technologický reglement AVD ropy Dělení bohatých plynů Štěpení mazutu Technologický reglement Podstata technologického procesu Charakteristika hotového výrobku (vzorec, vzhled,

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ

FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ Petr Soudek Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti výskytu a eliminace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Technologické ověření provozních funkcí zařízení fermentoru. Bc. Radek Sedlačík

Technologické ověření provozních funkcí zařízení fermentoru. Bc. Radek Sedlačík Technologické ověření provozních funkcí zařízení fermentoru Bc. Radek Sedlačík Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na technologické zprovoznění laboratorního fermentoru středních

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem KONTINUÁLNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU BIOMASY - CEITEC MU II. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon o VZ) 1.

Více

SMLOUVA O DÍLO: VELKOKAPACITNÍ FOTOBIOREAKTOR

SMLOUVA O DÍLO: VELKOKAPACITNÍ FOTOBIOREAKTOR SMLOUVA O DÍLO: VELKOKAPACITNÍ FOTOBIOREAKTOR OBJEDNATEL Název Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČ 67179843 DIČ CZ67179843 zapsaná v rejstříku veřejných

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem KONTINUÁLNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU BIOMASY - CEITEC MU vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon o VZ) 1. ODŮVODNĚNÍ

Více

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. ENZYMOLOGIE 1 Enzymologie Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. Jak je možné, že buňka dokáže utřídit hrozivou změť chemických procesů, které v ní v každém okamžiku

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů Obsah: 1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů D.2.1.1 - Technická zpráva TDW.doc Strana 1 (celkem 9) 1.1 Čerpací

Více

Cross-Flow for Wine. Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace

Cross-Flow for Wine. Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace Cross-Flow for Wine Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace Jak ho využijete Mošt mechanická a mikrobiologická filtrace před fermentací jako odkalení nebo finalizace hotového produktu místo pasterizace Víno

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Elektrická impedanční tomografie

Elektrická impedanční tomografie Biofyzikální ústav LF MU Projekt FRVŠ 911/2013 Je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkaní a vnitřních struktur těla. Různé

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP KONDENZAČNÍ KOTLE Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP 05.2016 Flexibilní, velmi úsporný kotel Murelle ErP je řada kompaktních kondenzačních kotlů, představující jedinečný design a kompletní elektronické

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

13/sv. 6 CS (80/891/EHS) 65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích

Více

1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE

1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE Fyzikální a chemické prostředky pro kontrolu růstu mikroorganismů 1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE Odstranění mikroorganismů z prostředí - dekontaminace - může být zabezpečeno různým způsobem

Více

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah zodpovídá

Více

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze 14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO MÉDIA PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion s.r.o., Praha 7, lubomir.macek@aquion.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi využití nového

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Využití enzymů pro analytické a výzkumné účely

Využití enzymů pro analytické a výzkumné účely Využití enzymů pro analytické a výzkumné účely Enzymy jako analytická činidla Stanovení enzymových aktivit Diagnostika (klinická biochemie) Indikátory technologických a jakostních změn v potravinářství

Více

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Lucie GABRHELOVÁ Ing. Jaroslav BRYCHCY, Ph.D. HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice 1. ÚVOD Provoz

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup :

Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup : Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR (výzkumný záměr-zpráva za rok 2006) Výběr a výroba krabic vyřezávací

Více

Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky

Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky Program/Obor Povinný okruh Volitelný okruh (jeden ze t í) Obor: Obecná a aplikovaná Obecná biochemie Biochemie mikroorganism a rostlin biochemie Molekulární

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů.

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Základní pojmy Bakteriální druh jasně vymezená skupina navzájem příbuzných kmenů, zahrnujících typový kmen sdílí 70% a vyšší DNA-DNA homologii

Více

Regulátor teploty nosiče tepla RMG3-0.63 10 PŘÍRUČKA

Regulátor teploty nosiče tepla RMG3-0.63 10 PŘÍRUČKA Regulátor teploty nosiče tepla RMG30.63 10 PŘÍRUČKA 45 0 ± 5m m 21 0 ± 5m m Účel bodu regulace teploty RMG3T: Pro nastavení teploty nosiče tepla (spolu s dalšími prvky automatiky) dodávaný pro různá topná

Více

5. Pneumatické pohony

5. Pneumatické pohony zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,

Více

Termomixéry. Blokové termostaty. 3D třepačky. Orbitální třepačky. Odsávací systémy. Laboratorní přístroje

Termomixéry. Blokové termostaty. 3D třepačky. Orbitální třepačky. Odsávací systémy. Laboratorní přístroje Termomixéry Blokové termostaty 3D třepačky Orbitální třepačky Odsávací systémy Laboratorní přístroje Obsah Termomixéry Vše v jednom: ohřev, chlazení a míchání v jediném přístroji termomixéry jsou vaše

Více

Pavla Hájková Barbora Soukupová

Pavla Hájková Barbora Soukupová Pavla Hájková Barbora Soukupová rozdělení mikroorganismů způsoby kontaminace faktory ovlivňující růst MO jednotlivé metody patogenní podmíněně patogenní toxinogenní saprofytické ušlechtilé kultury probiotika

Více

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová Radiobiologický účinek záření Helena Uhrová Fáze účinku fyzikální fyzikálně chemická chemická biologická Fyzikální fáze Přenos energie na e Excitace molekul, ionizace Doba trvání 10-16 - 10-13 s Fyzikálně-chemická

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Výhody použití nepřímotopného ohřívače

Výhody použití nepřímotopného ohřívače Zásobníky TUV ÚVODNÍ STRANA Nepřímotopné ohřívače THERM slouží k přípravě teplé užitkové vody (dále TUV) ve spojení s jiným zdrojem topné vody, nejčastěji s plynovým či elektrickým kotlem. Při zvýšeném

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace STABILIZACE KALŮ Definice Stabilizace - dosažení míry určitých vlastností kalu, vyjadřující vhodnost kalu pro určitý způsob jeho dalšího využití. - stav, kdy je kal stabilní tj. nepodléhá intenzivnímu

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 RŮST A VÝVOJ ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1 Růst = nezvratné zvětšování rozměrů a hmotnosti rostliny. Dochází ke změnám tvaru a vnitřního uspořádání

Více

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému Destilační kolony Jednokotlový systém Hlavní výhody jednokotlového systému menší nároky a náklady na stavební připravenost možnost ovlivnit kvalitu výsledného destilátu úspora provozních energií nižší

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Fyzika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Příloha č. 7 Požadovaná technická specifikace technologií obsažených v PD a výkazu výměr

Příloha č. 7 Požadovaná technická specifikace technologií obsažených v PD a výkazu výměr Příloha č. 7 Požadovaná technická specifikace technologií obsažených v PD a výkazu výměr Tato specifikace je nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení Stavby pro chov skotu zadavatele

Více

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU VLADIMÍR EKERT, DIAMO, s. p., o. z. TÚU PETR KOHOUT, Forsapi, s.r.o. TOMÁŠ

Více

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Primární produkce Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Nadzemní orgány procesy fotosyntetické Podzemní orgány funkce akumulátoru (z energetického hlediska) Nadzemní orgány mechanická

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 2-05 POŽÁRNÍ TAKTIKA Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F Zpracoval: Ing. Vasil Silvestr

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz O B S A H Úvod - obecný

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu Enzymy Charakteristika enzymů- fermentů katalyzátory biochem. reakcí biokatalyzátory umožňují a urychlují průběh rcí v organismu nachází se ve všech živých systémech z chemického hlediska jednoduché nebo

Více

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace 12. SUŠENÍ Při sušení odstraňujeme z tuhého u zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním), fyzikálně-chemicky (adsorpcí

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

Více

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody HOSPODAŘEN ENÍ S VODOU vlastnosti vody, legionella, úspory vody Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízen zení budov - 1 Vlastnosti vody chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H 2 O se

Více

GYMNÁZIUM JANA NERUDY

GYMNÁZIUM JANA NERUDY GYMNÁZIUM JANA NERUDY VEDOUCÍ PRÁCE RNDr. Lenka Simonianová ODBORNÍ KONZULTANTI RNDr. Hana Gryndlerová a Doc. RNDr. Milan Gryndler VYPRACOVALI Kateřina Bicanová, Tereza Jankovská, Tomáš Kudláček, Veronika

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více